Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
P. 1
Herramientas y Máquinas utilizadas en un Taller de Mecánica automotriz

Herramientas y Máquinas utilizadas en un Taller de Mecánica automotriz

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,583|Likes:
Published by Ezequiel Fausto

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ezequiel Fausto on Nov 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

 
 
Jsglnheøg Sgezcpxelnl lc N|nhnkn
 
Cxhscin \åhgeho ]pojcxeogniSgelnl \åhgeho ]clndødehn
]pojcxop1 Xp' Aopdc Bcpgîglcq Znicghen
Kølsio 1 Kolejehnheøg u pc}npnheøg lc cickcg|ox jeaox c egnkoze`icx go cx|psh|spnicx lcizcbëhsio'
DSËN G± >'’Bcppnkecg|nx u Kî~segnx s|eieqnlnx cg sg \niicp lc Kchîgehn Ns|oko|peq‛ E' Inx Bcppnkecg|nx'
Eg|polshheøg'
Inx bcppnkecg|nx kngsnicx xog s|cgxeieox lc |pn`nao s|eieqnlox dcgcpnikcg|c lc jopkn eglezelsni~sc pc~secpcg }npn xs nhheognkecg|o in jscpqn ko|peq bskngn6 xs s|eieqnheøg cg sgn egjegelnl lcnh|ezelnlcx in`opnicx icx lng sgn dpng ek}op|nghen'
Pecxdox'
Iox }peghe}nicx pecxdox nxohenlox n in s|eieqnheøg lc inx bcppnkecg|nx kngsnicx xog1
 
Doi}cx u hop|cx cg kngox ohnxeognlox }op inx }po}enx bcppnkecg|nx lspng|c ci |pn`naogopkni hog inx kexknx'
 
Icxeogcx ohsinpcx }op }np|ëhsinx }pozcgecg|cx lc iox o`ac|ox ~sc xc |pn`nang u/o lc in }po}enbcppnkecg|n'
 
Doi}cx cg lejcpcg|cx }np|cx lci hscp}o }op lcx}elo lc in }po}en bcppnkecg|n o lci kn|cpeni|pn`nanlo'
 
Cxdseghcx }op xo`pccxjscpqox o dcx|ox zeoicg|ox'
Hnsxnx'
Inx }peghe}nicx hnsxnx dcgåpehnx ~sc opedegng iox pecxdox eglehnlox xog1
 
N`sxo lc bcppnkecg|nx }npn cjch|snp hsni~secp |e}o lc o}cpnheøg'
 
Sxo lc bcppnkecg|nx egnlchsnlnx) lcjch|soxnx) lc knin hnielnl o kni lexcþnlnx'
 
Sxo lc bcppnkecg|nx lc jopkn eghoppch|n'
 
Bcppnkecg|nx n`nglognlnx cg isdnpcx }ciedpoxox'
 
Bcppnkecg|nx |pngx}op|nlnx lc jopkn }ciedpoxn'
 
Bcppnkecg|nx kni hogxcpznlnx'
Kclelnx }pczcg|eznx'
Inx kclelnx }pczcg|eznx xc }sclcg lezelep cg hsn|po dps}ox ~sc ck}ecqng cg in jnxc lc lexcþo lc inbcppnkecg|n) inx }pîh|ehnx lc xcdspelnl nxohenlnx n xs sxo) inx kclelnx }pczcg|eznx cx}chëjehnx }npnhnln bcppnkecg|n cg }np|ehsinp u jegnikcg|c in ek}ing|nheøg lc sg nlchsnlo }podpnkn lc xcdspelnl~sc dcx|eogc in bcppnkecg|n cg xs nl~sexeheøg) s|eieqnheøg) kng|cgekecg|o u hog|poi)niknhcgnkecg|o u ciekegnheøg'
Lexcþo cpdogøkeho lc in bcppnkecg|n'
Lcxlc sg }sg|o lc zex|n cpdogøkeho inx bcppnkecg|nx kngsnicx lc`cg hsk}iep sgn xcpec lcpc~sexe|ox `îxehox }npn ~sc xcng cjehnhcx) n xn`cp1
 
Lcxck}cþnp hog cjehnhen in jsgheøg ~sc xc }pc|cglc lc ciin'
 
]po}opheognln n inx lekcgxeogcx lci sxsnpeo'
 
N}po}enln n in jscpqn u pcxex|cghen lci sxsnpeo'
 
Pclshep ni këgeko in jn|edn lci sxsnpeo'
 
CXHSCIN \ÅHGEHO ]POJCXEOGNI' HO]EN]Ø ÎPCN LC CICH\POKCHÎGEHN ‘ CX]CHENIELNL LC KCHÎGEHN NS\OKO\PEQ ‘ 0==4 
0
]pîh|ehnx lc xcdspelnl'
Ci ck}ico egnlchsnlo lc bcppnkecg|nx lc kngo ln opedcg n sgn hng|elnl ek}op|ng|c lc icxeogcx}np|ecglo lc in `nxc lc ~sc xc xs}ogc ~sc |olo ci ksglo xn`c hoko s|eieqnp inx bcppnkecg|nxkngsnicx kîx hoppecg|cx'N gezci dcgcpni xc }sclcg pcxskep cg xcex inx }pîh|ehnx lc xcdspelnl nxohenlnx ni `scg sxo lc inxbcppnkecg|nx lc kngo1
 
Xcichheøg lc in bcppnkecg|n hoppch|n }npn ci |pn`nao n pcnieqnp'
 
Kng|cgekecg|o lc inx bcppnkecg|nx cg `scg cx|nlo'
 
Sxo hoppch|o lc inx bcppnkecg|nx'
 
Cze|np sg cg|opgo ~sc lejehsi|c xs sxo hoppch|o'
 
Dsnplnp inx bcppnkecg|nx cg isdnp xcdspo'
 
Nxedgnheøg }cpxognieqnln lc inx bcppnkecg|nx xeck}pc ~sc xcn }oxe`ic'
S|eieqnheøg'
]npn in s|eieqnheøg lc in bcppnkecg|n) ci o}cpnpeo lc`cpî hogohcp iox xedsecg|cx nx}ch|ox1
 
Ci sxo hoppch|o lc hnln bcppnkecg|n ~sc lc`n ck}icnp cg xs |pn`nao'
 
Go xc lc`cg s|eieqnp inx bcppnkecg|nx hog o|pox jegcx ~sc iox xsuox cx}chëjehox) ge xo`pc}nxnpinx }pcx|nheogcx }npn inx ~sc |åhgehnkcg|c bng xelo hoghc`elnx'
 
S|eieqnp in bcppnkecg|n nlchsnln }npn hnln |e}o lc o}cpnheøg'
 
Go |pn`nanp hog bcppnkecg|nx cx|po}cnlnx'
 
S|eieqnp cickcg|ox nsreienpcx o nhhcxopeox ~sc hnln o}cpnheøg crean }npn pcnieqnpin cg inxkcaopcx hogleheogcx lc xcdspelnl'
Kng|cgekecg|o'
Ci xcpzeheo lc kng|cgekecg|o dcgcpni lc in ck}pcxn lc`cpî pc}npnp o }ogcp n }sg|o inx bcppnkecg|nxkngsnicx) lcxchbnglo inx ~sc go xc }sclng pc}npnp' ]npn ciio lc`cpî |cgcp cg hscg|n iox xedsecg|cxnx}ch|ox1+ In pc}npnheøg) njeinlo) |ck}inlo o hsni~secp o|pn o}cpnheøg in lc`cpî pcnieqnp }cpxognicx}chenieqnlo cze|nglo cg |olo hnxo cjch|snp pc}npnheogcx }pozexeognicx'+ Cg dcgcpni }npn ci |pn|nlo u njeinlo lc inx bcppnkecg|nx xc lc`cpîg xcdsep inx egx|pshheogcx lcijn`pehng|c'
\pngx}op|c'
]npn ci |pngx}op|c lc inx bcppnkecg|nx xc lc`cg |oknp inx xedsecg|cx kclelnx1
 
Ci |pngx}op|c lc bcppnkecg|nx xc lc`c pcnieqnp cg hnanx) `oixnx o heg|spogcx cx}chenikcg|clexcþnlox }npn ciio'
 
Inx bcppnkecg|nx go xc lc`cg iicznp cg iox `oixeiiox xcng }sgqng|cx o hop|ng|cx o go'
 
Hsnglo xc lc`ng xs`ep cxhnicpnx o pcnieqnp kngeo`pnx lc nxhcgxo o lcxhcgxo) inxbcppnkecg|nx xc iicznpîg lc jopkn ~sc inx kngox ~sclcg ie`pcx'
Go oizelc1 
 
Xoiehe|c in bcppnkecg|n nlchsnln }npn hnln |pn`nao'
 
Kng|cgdn u hselc inx bcppnkecg|nx'
 
Go cr}ogdn inx bcppnkecg|nx n xo`pccxjscpqox o hogleheogcx cr|pcknx'
 
Lczscizn in bcppnkecg|n iek}en'
 
CXHSCIN \ÅHGEHO ]POJCXEOGNI' HO]EN]Ø ÎPCN LC CICH\POKCHÎGEHN ‘ CX]CHENIELNL LC KCHÎGEHN NS\OKO\PEQ ‘ 0==4 
8
EE' Bcppnkecg|nx Kngsnicx lc sxo hokñg'
 EE'> Niehn|cx'
Iox niehn|cx xog bcppnkecg|nx kngsnicx lexcþnlnx }npn xsac|np) lo`inp o hop|np'Inx }np|cx }peghe}nicx ~sc iox hok}ogcg xog inx ~seanlnx) hop|nlopcx lc nink`pc) |opgeiio lcxsacheøg u ci kngdo hog nexinkecg|o' Xc jn`pehng lc lex|eg|nx jopknx) }cxox u |nknþox' Jed' >%
Jed' >1 ]np|cx lc iox niehn|cx
Iox |e}ox lc niehn|cx kîx s|eieqnlox xog1 Jed' 0%
 
]sg|n pclogln xnhn xcdspox%
 
Lc |cgnqn'
 
Lc hop|c lendogni%'
 
Lc kchîgeho'
 
Lc }sg|n xcke}ingn o jegn }ingn%'
 
Lc cich|pehex|n'
Jed' 01 \e}ox lc niehn|cx kîx s|eieqnlox
Lcjehecghenx |ë}ehnx'
 
Koplnqnx o ~seanlnx kciinlnx o lcxdnx|nlnx'
 
]egqnx lcxdnx|nlnx'
 
S|eieqnheøg }npn n}pc|np o njioanp |scphnx o |opgeiiox'
 
S|eieqnheøg }npn hop|np kn|cpenicx kîx lspox lci ~sc hok}ogc inx ~seanlnx'
 
Doi}cnp hog iox in|cpnicx'
 
S|eieqnp hoko knp|eiio in }np|c }ingn'
]pczcgheøg'
n% Bcppnkecg|n'
 
Iox niehn|cx lc hop|c in|cpni lc`cg iicznp sgn lcjcgxn xo`pc ci jeio lc hop|c }npn cze|np inxicxeogcx }polshelnx }op ci lcx}pcglekecg|o lc iox cr|pckox hop|ox lc nink`pc'
 
Koplnqnx xeg lcxdnx|cx o kciinlnx u kngdox cg `scg cx|nlo'
 
\opgeiio o }nxnlop cg `scg cx|nlo'
 
Bcppnkecg|n xeg dpnxnx o nhce|cx'

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Luis Carrillo liked this
David Gomez liked this
Dennis Hfs liked this
Juanjo Quinodoz liked this
Omar Gallegos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->