Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
35Activity
×
P. 1
Tu Luyen Thiet Sa Chuong

Tu Luyen Thiet Sa Chuong

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 25,905|Likes:
Published by sml_vn1

More info:

Published by: sml_vn1 on Oct 22, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/27/2013

pdf

text

original

 
T
ự 
luy
n thi
ế 
t sa ch
ưở
ng 1
T
ự 
Luy
n Thi
ế 
t Sa Ch
ưở 
ng
 
GS Hàng ThanhPh
ươ
ng Thái Không
Đạ
i S
ư 
 
Nhà Xu
ấ 
t B
n Võ Thu
t
 
- 1972 -
 
 
T
ự 
luy
n thi
ế 
t sa ch
ưở
ng 2
L
ờ 
i T 
ự 
a
 
R
ừ 
ng
ă
n, bi 
ể 
n võ… Ng
ườ 
i có chí 
đế 
n m
ấ 
y h
c h
ế 
t tr 
ă
m n
ă
m ch
ư 
a g
i cùng. M 
t v 
 ị 
Thi 
n S
ư 
nói v 
ớ 
i các môn
đệ
ng : « V 
võ h
c, h
c ít bi 
ế 
t ít,h
c nhi 
u bi 
ế 
t nhi 
u, vô cùng vô t 
n ». Xem th
ế 
qu
ki 
ế 
n
ă
n
a ông
ượ 
t h
n nhi 
u v 
 ị 
võ s
ư 
 
đồ
ng
đạ
o hi 
n th
ờ 
i.
 
 Xét l 
i nhân tài 
đư 
ng th
ờ 
i qu
khó phân khó
đị 
nh, k 
cao chiêu này, ng
ườ 
gi 
i th
ế 
n
 , bài b
n, môn tr 
ườ 
ng
 ị 
bi 
t.
c trò ai khen th
y n
ấ 
y là l 
 th
ườ 
ng. Nh
ư 
ng g
ẫ 
m công phu hàm d 
ưỡ 
ng cho có c 
ă
n b
n thì m
ấ 
y ai 
đượ 
m
ườ 
i ph
n hi 
ể 
u bi 
ế 
t hay s
ở 
luy 
n
đế 
n n
ơ 
đế 
n ch
ố 
n
để 
có th
ể 
làm r 
ngdanh môn phái b
ng con
đườ 
ng chân chánh.
 
Sách x 
ư 
a có d 
y luy 
n quy 
n
đế 
n già
đờ 
i mà không luy 
n công phu thì
đế 
n
ũ
ng coi nh
ư 
ch
ỉ 
 
đạ
đượ 
c có m
ấ 
y thành.
Đế 
n nay 
đ 
u
y b
o n
đượ 
c ch
ứ 
ng nghi 
m quá rõ, nhi 
u
 ị 
lão s
ư 
thân h
ữ 
u
đ 
ã thú nh
n
ngmình lão nh
ượ 
c l 
m r 
i ph
i chi lúc nh
ch
 ị 
u luy 
n công phu thì lúc già
đờ 
ũ
ng còn h
ữ 
u d 
ng.
 
Tình c 
nh các võ s
ư 
VN
ũ
ng trong hoàn c 
nh nh
ư 
th
ế 
 , ch
ng m
ấ 
y ng
ườ 
có công phu
để 
mà d 
ưỡ 
ng lão. V 
ph
n truy 
n bá l 
i càng ít 
i h
ơ 
n, trongkho
ng 40
đế 
n 50 cu
ố 
n sách vi 
ế 
t
h
c các môn phái trong
đ 
ó Quy 
n s
ư 
Phan Ch
ấ 
n Thanh, Giáo s
ư 
Hàng Thanh
đ 
ã chi 
ế 
m h
ơ 
n 3O quy 
ể 
n
i, các tàc gi 
khác ho
c vi 
ế 
t ho
c
 ị 
ch thu
t m
ỗ 
i ng
ườ 
i m
t hai quy 
ể 
n,
ấ 
t c 
 
đề
u
ũ
ng ch
ỉ 
chuyên chú trình bày cách th
ứ 
c luy 
n t 
 p các bài b
nTh
 p bát ban võ ngh
 , tuy 
t không th
ấ 
y trình bày m
t b
môn luy 
n
 pcông phu chân truy 
n. Âu
đ 
ó c 
ũ
ng là m
t thi 
ế 
u sót l 
ớ 
n lao cho n
n võ h
ngh
thu
t b
n x 
ứ 
và th
ế 
gi 
ớ 
i nói chung.
 
Vì nh
n th
ấ 
y ch
ỗ 
khi 
ế 
m khuy 
ế 
t có l 
còn lâu m
ớ 
i có ng
ườ 
i b
ổ 
túc tôi m
omu
đứ 
ng ra thu góp trình di 
n cùng
đồ
ng
đạ
o chút tài li 
u, ý nh
ữ 
ngmong s
ự 
 
đ 
óng góp n
y làm
đượ 
c l 
ợ 
i ích ph
n nào cho ch
ư 
huynh
đệ
 
đồ
ng
đạ
o võ lâm trên
đườ 
ng h
c luy 
n võ ngh
thênh thang.
 
Đ
ó là vi 
c trình bày PH 
ƯƠ 
NG PHÁP LUY 
Ệ 
N THI 
Ế 
T SA CH 
ƯỞ 
NG, môn công phu r 
ấ 
t
ễ 
luy 
n, h
ợ 
 p
ớ 
i
ấ 
t
môn sinh m
i môn phái, mà s
ự 
thànhcông trên ph
ươ 
ng di 
n công phu
đả
th
ươ 
ng
đượ 
c coi nh
ư 
hoàn toàn hi 
uqu
m
ỹ 
mãn. Ng
ườ 
i luy 
n thành công phu n
t là không
đế 
n n
ỗ 
i mangti 
ế 
ng là u
ổ 
ng phí cu
đờ 
i luy 
n
 p nh
ư 
nh
ữ 
ng
 ị 
s
ư 
cao niên th
ườ 
ngthan phi 
n.
 
đ 
u
đ 
áng l 
ư 
u ý 
để 
tránh s
ự 
hi 
ể 
u
m, cu
ố 
n sách n
y m
t ph
n cônglao ph
i
ể 
a
quy 
n s
ư 
ứ 
ươ 
ng
ng, th
ứ 
 
đế 
n tôi so
n
i thêm th
đ 
ôi 
đ 
u, b
ớ 
đ 
đ 
i ch
ỗ 
cho
đượ 
c nh
ư 
ý và ti 
n vi 
c cùng b
ổ 
íchtrong lúc nghiên c 
ứ 
u h
c hành c 
a môn sinh. Tôi ngh
ĩ 
ớ 
 
tôn ch
ỉ 
nh
m giúp
đờ 
i truy 
n bá ngh
thu
t nên không ng
n ng
i cho
ấ 
nhành trong lúc ch
ư 
a
 ị 
 p di 
n ki 
ế 
n cùng H 
s
ư 
 
để 
th
o lu
n. Tôi mong
ng ch
ư 
huynh
đệ
và H 
tiên sinh ni 
m tình b
 
đ 
u chê trách.
 
 
T
ự 
luy
n thi
ế 
t sa ch
ưở
ng 3
PH 
ƯƠ 
NG THÁI KHÔNG
Đạ
i s
ư 
 
ẩ 
n bút 

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyễn Thắng added this note|
rat huu nghi
Viet Hai Nguyen liked this
Khuong Dinhduy liked this
hainamrc liked this
Dung Nguyen liked this
Minh Anh liked this
quan1970 liked this
quan1970 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->