Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Tu Luyen Thiet Sa Chuong

Tu Luyen Thiet Sa Chuong

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 5,254|Likes:
Published by sml_vn1

More info:

Published by: sml_vn1 on Oct 22, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

 
T
ự 
luy
n thi
ế 
t sa ch
ưở
ng 1
T
ự 
Luy
n Thi
ế 
t Sa Ch
ưở 
ng
 
GS Hàng ThanhPh
ươ
ng Thái Không
Đạ
i S
ư 
 
Nhà Xu
ấ 
t B
n Võ Thu
t
 
- 1972 -
 
 
T
ự 
luy
n thi
ế 
t sa ch
ưở
ng 2
L
ờ 
i T 
ự 
a
 
R
ừ 
ng
ă
n, bi 
ể 
n võ… Ng
ườ 
i có chí 
đế 
n m
ấ 
y h
c h
ế 
t tr 
ă
m n
ă
m ch
ư 
a g
i cùng. M 
t v 
 ị 
Thi 
n S
ư 
nói v 
ớ 
i các môn
đệ
ng : « V 
võ h
c, h
c ít bi 
ế 
t ít,h
c nhi 
u bi 
ế 
t nhi 
u, vô cùng vô t 
n ». Xem th
ế 
qu
ki 
ế 
n
ă
n
a ông
ượ 
t h
n nhi 
u v 
 ị 
võ s
ư 
 
đồ
ng
đạ
o hi 
n th
ờ 
i.
 
 Xét l 
i nhân tài 
đư 
ng th
ờ 
i qu
khó phân khó
đị 
nh, k 
cao chiêu này, ng
ườ 
gi 
i th
ế 
n
 , bài b
n, môn tr 
ườ 
ng
 ị 
bi 
t.
c trò ai khen th
y n
ấ 
y là l 
 th
ườ 
ng. Nh
ư 
ng g
ẫ 
m công phu hàm d 
ưỡ 
ng cho có c 
ă
n b
n thì m
ấ 
y ai 
đượ 
m
ườ 
i ph
n hi 
ể 
u bi 
ế 
t hay s
ở 
luy 
n
đế 
n n
ơ 
đế 
n ch
ố 
n
để 
có th
ể 
làm r 
ngdanh môn phái b
ng con
đườ 
ng chân chánh.
 
Sách x 
ư 
a có d 
y luy 
n quy 
n
đế 
n già
đờ 
i mà không luy 
n công phu thì
đế 
n
ũ
ng coi nh
ư 
ch
ỉ 
 
đạ
đượ 
c có m
ấ 
y thành.
Đế 
n nay 
đ 
u
y b
o n
đượ 
c ch
ứ 
ng nghi 
m quá rõ, nhi 
u
 ị 
lão s
ư 
thân h
ữ 
u
đ 
ã thú nh
n
ngmình lão nh
ượ 
c l 
m r 
i ph
i chi lúc nh
ch
 ị 
u luy 
n công phu thì lúc già
đờ 
ũ
ng còn h
ữ 
u d 
ng.
 
Tình c 
nh các võ s
ư 
VN
ũ
ng trong hoàn c 
nh nh
ư 
th
ế 
 , ch
ng m
ấ 
y ng
ườ 
có công phu
để 
mà d 
ưỡ 
ng lão. V 
ph
n truy 
n bá l 
i càng ít 
i h
ơ 
n, trongkho
ng 40
đế 
n 50 cu
ố 
n sách vi 
ế 
t
h
c các môn phái trong
đ 
ó Quy 
n s
ư 
Phan Ch
ấ 
n Thanh, Giáo s
ư 
Hàng Thanh
đ 
ã chi 
ế 
m h
ơ 
n 3O quy 
ể 
n
i, các tàc gi 
khác ho
c vi 
ế 
t ho
c
 ị 
ch thu
t m
ỗ 
i ng
ườ 
i m
t hai quy 
ể 
n,
ấ 
t c 
 
đề
u
ũ
ng ch
ỉ 
chuyên chú trình bày cách th
ứ 
c luy 
n t 
 p các bài b
nTh
 p bát ban võ ngh
 , tuy 
t không th
ấ 
y trình bày m
t b
môn luy 
n
 pcông phu chân truy 
n. Âu
đ 
ó c 
ũ
ng là m
t thi 
ế 
u sót l 
ớ 
n lao cho n
n võ h
ngh
thu
t b
n x 
ứ 
và th
ế 
gi 
ớ 
i nói chung.
 
Vì nh
n th
ấ 
y ch
ỗ 
khi 
ế 
m khuy 
ế 
t có l 
còn lâu m
ớ 
i có ng
ườ 
i b
ổ 
túc tôi m
omu
đứ 
ng ra thu góp trình di 
n cùng
đồ
ng
đạ
o chút tài li 
u, ý nh
ữ 
ngmong s
ự 
 
đ 
óng góp n
y làm
đượ 
c l 
ợ 
i ích ph
n nào cho ch
ư 
huynh
đệ
 
đồ
ng
đạ
o võ lâm trên
đườ 
ng h
c luy 
n võ ngh
thênh thang.
 
Đ
ó là vi 
c trình bày PH 
ƯƠ 
NG PHÁP LUY 
Ệ 
N THI 
Ế 
T SA CH 
ƯỞ 
NG, môn công phu r 
ấ 
t
ễ 
luy 
n, h
ợ 
 p
ớ 
i
ấ 
t
môn sinh m
i môn phái, mà s
ự 
thànhcông trên ph
ươ 
ng di 
n công phu
đả
th
ươ 
ng
đượ 
c coi nh
ư 
hoàn toàn hi 
uqu
m
ỹ 
mãn. Ng
ườ 
i luy 
n thành công phu n
t là không
đế 
n n
ỗ 
i mangti 
ế 
ng là u
ổ 
ng phí cu
đờ 
i luy 
n
 p nh
ư 
nh
ữ 
ng
 ị 
s
ư 
cao niên th
ườ 
ngthan phi 
n.
 
đ 
u
đ 
áng l 
ư 
u ý 
để 
tránh s
ự 
hi 
ể 
u
m, cu
ố 
n sách n
y m
t ph
n cônglao ph
i
ể 
a
quy 
n s
ư 
ứ 
ươ 
ng
ng, th
ứ 
 
đế 
n tôi so
n
i thêm th
đ 
ôi 
đ 
u, b
ớ 
đ 
đ 
i ch
ỗ 
cho
đượ 
c nh
ư 
ý và ti 
n vi 
c cùng b
ổ 
íchtrong lúc nghiên c 
ứ 
u h
c hành c 
a môn sinh. Tôi ngh
ĩ 
ớ 
 
tôn ch
ỉ 
nh
m giúp
đờ 
i truy 
n bá ngh
thu
t nên không ng
n ng
i cho
ấ 
nhành trong lúc ch
ư 
a
 ị 
 p di 
n ki 
ế 
n cùng H 
s
ư 
 
để 
th
o lu
n. Tôi mong
ng ch
ư 
huynh
đệ
và H 
tiên sinh ni 
m tình b
 
đ 
u chê trách.
 
 
T
ự 
luy
n thi
ế 
t sa ch
ưở
ng 3
PH 
ƯƠ 
NG THÁI KHÔNG
Đạ
i s
ư 
 
ẩ 
n bút 

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nguyễn Thắng added this note
rat huu nghi
1 thousand reads
1 hundred reads
Viet Hai Nguyen liked this
Khuong Dinhduy liked this
hainamrc liked this
Dung Nguyen liked this
Minh Anh liked this
quan1970 liked this
quan1970 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->