Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Accent Basarabean Nr4

Accent Basarabean Nr4

Ratings: (0)|Views: 110|Likes:
Published by Stefan Cretu
Numarul IV al revistei Accent Basarabean
Numarul IV al revistei Accent Basarabean

More info:

Published by: Stefan Cretu on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2010

pdf

text

original

 
De ~a éi{çd|bĎ oka~ao ~Ď o ka~|waiee modaie nowa o m oide{Ď hinŮeaond" nĎ éi nm|ebĎwea xmeo ~o ~ahonĎ n {m{b ŝe n {m{b ob{naxo) Qieeo o`i~ doe geia kanç{ éŝe edoceio~o xe~o" dowao do`mwe{o{a éi~Ď ~$o{wape{ n xe~a ~|bgawo{a) Éi{wagowao’Na od xw{ ~Ď kaxaied nçik awoddene ŝe ika od o`i~— i {wagea éi~Ď|wexe{Ď kmow |wei |we~do modaiebmw)O{ine nçik okwa~Ďd onao~{Ď éi{wagowa" ia |{ad cçike kaazad|b bo ~e{oŮeo W) Dmbkmxo) Éi?55?" o{ine nçik ŝe$o |wmnbodo{eika|aikaiŮo oxao o~|ewoŮee ŝe xe~adĎwaŮa" awm|aia" kow o o`i~|a~{a |Ůei {ed| ~Ď a nmik~Ď kanmdieŝ{ee ka nowa ogeo ~nĎ|o~awĎ) Éi ?55?" dee ka modaie eaŝao éi \eoŮo Dowee OkiĎwe IoŮemioba*\DOI% ŝe ~ĎwgĎ{mwao eaŝewao ka~g kmdeioŮeo nmdie~{Ď o Qieiee^mxea{ena) O{ine awod dene" no ~{o{"kow n xepeie ŝe o~|ewoŮee aimwda)Xe~od no o{ine nçik xmd ka$xaie dowe" bo |wm|we *|wei iewao nWmdçieo% ŝe bo cwo{" ~Ď oxad m ŮowĎ|wm~|awĎ" ika modaiee ~Ď {wĎeo~nĎgeia ŝe ~Ď oegĎ {m{ na éŝe kmwa~n)Awo kmow xe~a" nowa" bo o|wmo|a 7<ka oie iene dĎnow nae doe m|{edeŝ{ei doe ~|awĎ nĎ ~a xmw waobepo)Nod onao~{o a~{a ŝe e~{mweo ie md)Nçik a~{a den" xe~aopĎ ~Ď kaxeiĎDOWA" éi {mo{a) Bo kehawe{a a{o|aoba xeaŮee éŝe kmwaŝ{a ~Ď kaxeiĎ go|waŝakei{a" go |wmha~mw" go oxeo${mw" go nm~dmio{" go daken" o|me|mbeŮe~{) Ona~{a o~|ewoŮee ba owa mwenanm|eb" eikehawai{ ka ika |wmxeia) N{ed|b éi~Ď" xe~aba ~a {weopĎ) ^a {weopĎŝe idĎwb onabmwo nowa o`ic ~Ď ŝeba éika|beiao~nĎ) ^a éi{çd|bĎ o~{o|ai{w nĎ éika|beiewao ie xe~ |wa~$|ia db{ ahmw{" kmweiŮĎ kow ŝe imwmn)Na od xw{ ~Ď kaxaied nçik awoddene ŝe ika od o`i~= OkaxĎwb anĎ iene ime i ŝ{ed na xmd o`ica boi dmdai{ ko{) XeoŮo owa doe db{aa{o|a ŝe doe db{a dmdai{a éi nowaia kmwed ~Ď o`icad go neiaxo"go ob{neiaxo))) Bo kehawe{a xçw~{a"kmweiŮaba imo~{wa ~i{ kehawe{a)I nwak nĎ o{ine nçik awo dene"iee |mbe{eneaie ka o~{Ďpe ~a xe~o bo|{awa" cçikeik$~a bo hinŮee db{ doeed|mw{oi{a |ai{w de`bmnb ŝe iobbxeaŮee *oŝo nd hon ond%) O`icad éi{ed| ~Ď oxad i |in{ ka |mwiewa ŝeo|me ‒m|wewe— {ad|mwowa) Qiee obac ~Ď|aw~e~{a „ ~Ď daowcĎ éi{w$m oide{ĎkewanŮea nmi~{oi{" éi {ed| na obŮee kanek~Ď ~njedga ~o ~Ď kmwao~nĎ doe db{)Qiee |m{  hmwŮoŮe ka éd|wa`wĎwe ~Ď éŝe~njedga m|Ůeiao" eow obŮee obac kagiĎxmea ~Ď honĎ o~{hab ka dmkenĎwe)O{ine nçik od hm~{ ~mbene{o{ ~Ď ~nweona~{ ow{enmb" od éina|{ ~Ď ka|Ďiodei{eweba kei nm|ebĎwea) Na$de kmwaod~Ď kaxei o{ine ŝe na$od o`i~= EieŮeob"|a nçik awod bo cwĎkeieŮĎ" xe~od ~Ďkaxei oxeo{mw ~o nm~dmio{) Xe~od~Ď pgmw |a biĎ/ O|me" cwoŮea |ĎweiŮebmw"de$od kmwe{ ~Ď kaxei daken) Éde oknodei{a n pçdga{b |a gpa ndkĎkaod bo |wea{aiee kei dojobo |o~{ebahwo{a ka bo dodo" ~o njeow cĎ~e{a|a `m~) KonĎ éde ~|iao nĎ ée kmowanaxo" a awod nab nowa ée o`{o) AokaxĎwo{ nĎ ka mgenae ba hĎnaod doedb{ wĎ" |ai{w nĎ iaba dakeno$dai{a oxao {awdaib az|ewo{)O|me" cwoŮea aknoŮeae |wede{a kabo giene" |ownĎ kmwaod ~Ď kaxei|wam{) ře ond" ka db{a mwe éde xei éidadmwea ~b`gaba |a nowa ba Ůeiaod éimcwoko gienebmw" nçi{anaba ge~awenaŝ{e|a nowa ba hwakmiod" ŝe Kdeieneba éinowa" éd|ei~ ka bo ~|o{a ka g$ieno" bĎ~od hm{gobb bo m |ow{a" kmow |ai{w o o~e~{o bo ~b`gĎ) N {ed|b"|o~eiao |ai{w hm{gob éi~Ď i doe|{ao  ~{Ď|çie{Ď) Oŝo od o`i~ ~Ď$dekmwa~n ~Ď kaxei hm{gobe~{) Éi anowape awod |a ~{okemi) Ka dçinowa ienei |{ao  xmwgo) OkaxĎwb a nĎ ienei dĎ ei{awa~o) Xe~od ~Ď$de o{eicxe~b) ře ona~{o éi~Ď ~$o ~|bgawo{k|Ď oie gie ka ~|awoiŮĎ" njeow  éi nbe|o éi nowa nwakaod nĎ ~i{az{wad ka o|wmo|a ~Ď de$b waobepap)Ka`o awod do{w/ Cçikaod |adĎ~wĎ/ Awod éi~Ď eikane~ éi |wexeiŮoxee{mowae |wmha~ee) Nwakaod nĎ |m{kaxaie i gi `we~{" éi~Ď |a bo ?3oie od waobepo{ nĎ ka ho|{ éde kmwa~n~Ď kaxei `wiobe~{) Od kane~ ~Ď hono~{o o{ine nçik |wexaod dane$weba ka hm{gob ka bo |m~{b |gben ka{abaxepeia" ’ Dmbkmxo ?—" ŝe dĎ ewe{obo nbda nmdai{oweb) Ka db{a mwe|wexaod daneweba n ~mimwb éinje~)De$od pe~0 DĎ hon `wiobe~{ kmow |ai{w o ~njedgo hoŮo `wiobe~dbe~|mw{ex ka bo ime) Od ei{wo{ o|me bohonb{o{a" eow ka onmbm od éina|{ ~Ď~nwe) Oŝo od o`i~ ~Ď hon `wiobe~d"kmow nĎ i ~|mw{ex" oŝo nd xe~od)[m{ŝe" |m{ ~|ia nĎ ~i{ i imwmnm~/Hon naao na éde |bona" eow o~{o éi~aodiĎ aimwd |ai{w anowa md)Kei |Ďno{a éi~Ď" éi ~e{oŮeo dao" i~a oĎ hmow{a dbŮe {eiawe) Oiob" oene" éi NjeŝeiĎ" W) Dmbkmxo nç{axo deeka {eiawe o`ic ~Ď mgŮeiĎ m ke|bmdĎ"nowa ba mhawĎ {amwa{en |m~egebe{o{ao~Ď |wmha~apa" ŝe" |ai{w dbŮe" ~ĎhonĎ naao na o xe~o{ ~Ď honĎ éinĎka nçik awo dene) Kmow nĎ waobe${o{ao a~{a kwĎ/ DbŮe ~a bmxa~n kabe|~o ie bmn ka dinĎ" ka nwe{aweebakwa ka oico`owa" ka ia|m{e~dbkei ~e~{adb nmw|{ ka bo ime" ~o ka~ed|bo ia|Ď~owa o oico`o{mwbe" nowa|wahawĎ modaie n az|aweaiŮĎ) Onae{eiawe" n xe~a éinĎ ka dene nm|ee" o`ico~{hab ~Ď waiiŮa" éina{ kow ~ecw éio ŝe$b waobepo) Qiee éŝe cĎ~a~n ka bnw éi{w$i ob{ kmdaie" eow obŮee" jm{ĎwĎ~n~Ď |bana kei ŮowĎ" bo nba~ nĎ|ŝie"~o bo éicwe`e{ gĎ{wçie éi éika|Ďw{o{bkow mhaw{oi{b mnnekai{) N ~ecwoiŮĎi Ď~{o awo xe~b bmw ka dene nm|ee)))
 
Xen{mw Dmŝiaoc
7
 
Oikwmhmgeo
„ hweno kagĎwgoŮe *mowa ~a doieha~{Ď idoebo hadae=%
Oi{jmhmgeo
„ hweno kamwe *bo gĎeaŮee gĎkĎwoie" oŝ pena%
 Oqohmgeo
„ hweno ka o|Ď *~Ďi ia edoceiĎd dewa~daba kei|wao`do bmw%
O~{wohmgeo
„ hweno kahbcawa ~o hw{ie
Oxemhmgeo
„ hweno ka oxemi~oq pgmw 
 
Gon{awemhmgeo
 „ hweno ka gon{awee
Njmwmhmgeo
„ hweno ka koi~ *iq|m{ ~Ď$e éiŮabac%
Negmhmgeo
„ hweno ka dçinowa*iene o{ç{%
Nboq~{wmhmgeo
„ hweno ka~|oŮee éinje~a
Nmqbhmgeo
„ hweno ka nboqie*iq iao|Ďwo{ dobane%
Kanekehmgeo
„ hweno ka o bqokanepee *~a wanqimoŝ{a neiaxo=%
Kai{mhmgeo
„ hweno ka ~{mdo{mbmce~oq ei{awxaiŮee ~{mdo{mbmcena
Ada{mhmgeo
„ hweno ka oxmde{o
Awm{mhmgeo
„ hweno ka kwo$cm~{a ~azqobĎ ~oq éi{wagĎwe ~azqoba
Awe{wmhmgeo
„ éiwmŝewa|o{mbmcenĎ
Hocmhmgeo
„ hweno ka o éicjeŮe
Howdonmhmgeo
„ hweno ka da$kenodai{a
Ho~dmhmgeo
„ hweno kahoi{mda ~o ~|an{wa
Cabm{mhmgeo
„ hweno kao  bo{ éi wç~
Cahewmhmgea
„ hwenĎ ka|mkwe
Cawmi{mhmgeo
„ hwenoka édgĎ{wçiewa *kmow i nwakaoŮe nĎeik~{weo nwadabmw oi{e$wek i owai ~|mw{ dakenob%
Cbm~mhmgeo
„ hweno kao xmwge éi |gben *nja~{emiowaba oowĎ{o{ nĎ bdao ow |wahawo dmow{aokanç{ ~Ď eo nxçi{b%
Cedimhmgeo
„ hwenĎ ka ike${o{a
Ceimhmgeo
„ hweno ka ha$
dae
Jo|{ahmgeo
„ hweno ka o o{ei~
Jadmhmgeo
„ hweno ka b$deio ~mowabe
Jazofm~emejaz$afmi{ojazohmgeo
 
*~|ia$m bo gaŮea/% „ hweno kaidĎwb 888
Jm|bmhmgeo
„ hweno kaowda ka hmn
Dacobmhmgeo
„ hweno ka mge$an{a ~|wokedai~emioba
Iamhmgeo
 „ hweno ka im
Imdmhmgeo
„ hweno ka owĎdçia hĎwĎ {abahmi dmgeb *konĎ|ai{w o~{o ~$ow eiawio bo |~ejeo{wea|beia ow  ~anŮeeba%
Im~mhmgeo
„ hweno ka onmi{on{o m eihanŮea
Ien{mhmgeo
„ hweno ka éi{iawen
Wokemhmgeo
„ hweno ka wokeoŮee
^mnemhmgeo
„ hweno kamodaie ~o ~e{oŮee ~mneoba
^nm|mhmgeo
„ hweno ka o  |wexe{
^mdiehmgeo
„ hweno ka~mdi
^|an{wmhmgeo
„ hwenoka mcbeika ~o waanŮee *dĎ éikme$a~n nĎ xwam ho{Ď ~hawĎ ka o~{o%
[oio{mhmgeo
„ hweno kadmow{a
[ajimhmgeo
„ hweno ka{ajimbmcea
[mnmhmgeo
„ hweno ka o koioŝ{awa
[mdmhmgeo
„ hweno kaei{awxaiŮee njewwcenoba
[wodo{mhmgeo
„ hweno ka o~hawe i {wodo{e~d
[we~foekafohmgeo
 „ hweno kaidĎwb ?>
[we|oimhmgeo
„ hwenoka ei`anŮee
Zaimhmgeo
„ hweno ka~{wĎeie ~o az{wo{awaŝ{we
Jekwmhmgeo
„ ~ed|{mdob wogeae
Hm{mhmgeo
„ je|aw~aipe${exe{o{a bo bdeiĎ
Hmimhmgeo
„ je|aw~aipe{exe{o{abo ~ia{a
M~dmhmgea
 „ je|aw~aipe${exe{o{a bo dewm~we
 
Nmweio Kmieno
GegbemcwoaQikaw~{oikeic Ogimw$dob \~unjmbmcu„ Iaeb Hwka" Gbonf$sabb \gbe~jaw~ ?55:j{{|0--ai)sefe|akeo)mwcj{{|0--sss)|jmgeo$haow$wabao~a)nmdj{{|0--|jmgeo~)ogm{)nmd
Ob{mhmgeo
 
 „ hweno ka éiĎbŮeda
Ocmwohmgeo
 
 „ hweno kabmnwe ~o axaiedai{a |a nowa i ba|{ad nmi{wmbo *ka~amwe doieha~{o{Ďn iaxmeo ka o i eaŝe kei no~Ď%
Ocwmhmgeo
„ hweno ka ogp~azob
Obcmhmgeo
„ hweno ka k$wawa *doieha~{o{Ď éikam~age éioei{aka a|ebo{%
>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->