Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5451, 6.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5451, 6.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 488|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
REPREZENTACIJA
Su{i} nijepozvaoNadarevi}a
BIJELJINA
Kobnopu{enjeu krevetu
Rje{enja o povratu poreza u drugoj polovini mjeseca
Pristiglo 27.000 zahtjeva, a radi se o sumi od ne{to vi{e od tri miliona KM
Novac treba do}i od kantonalnih ministarstava finansija iz kantonalnog bud`eta
Pola godine od krvavog pohoda pomahnitalog kom{ije
O
ko 27.000 gra|ana Fe-deracije BiH uputi-lo je zahtjev Porez-noj upravi da im bu-devra}en vi{ak upla}enog pore-za i, prema propisima, oni bi tajnovac trebali i dobiti.O~ekuje se da }e sva papiro-logija biti gotova do druge polo-vine novembra kako bi cijelipostupak zapo~eo.Porezna uprava, naime, dotada }e kantonalnim organimadostaviti svu potrebnu doku-mentaciju.
 3. strana
POREZNA UPRAVA
Kontrola pristiglih prijava
Travnik:Otvorena nova istraga
MUTEVELIJA SILOVAODJEVOJKU OPTU@ENUZA ^EDOMORSTVO?
Afere:Sedam godina agonije „Feroelektra“
STANI]I PREDLA@URASKID UGOVORA
O nama niko ne brine
 Mje{tani ostavljeni da se sami snalaze kako znaju i umiju
(Foto: M. Kadri})
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 6. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5451
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Halilhod`i}: Ljudi u NSBiH ne shvataju koliko grije{e
 Velika pobjeda!
H lap~e v i} i
Evropska liga: Vahid Halilhod`i} za „Avaz“Frapantno:U BiH djeca ra|aju djecu
OD 1.000 TINEJD@ERICA 16 IHOSTAJE U DRUGOM STANJU
   4 .  s   t  r  a  n  a
KPZ ZENICA
MuhamedAliGa{i pretu~enu zatvoru
)4#=#0+/#'$+6+
84#'08+#-214'<#
67. strana15. strana14. str.65. strana10. str.
   P  o   l   i   t   i   ~   k   i   p  r   i   l  o  g „   S  e   d  m   i  c  a   “
   9 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,6. novembar/studeni 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
SCT tra`i produ`enjeroka za zavr{etak radovado 2012. godine!
- Ako im bude produ`en rok zaizgradnju, onda definitivno gra|-evinari BiH trebaju u masovne pr-oteste! Krajnje je vrijeme da se skinu svi korumpirani koji saSCT-om har~e na{e pare!
(imsir bico)
PORTAL - komentar dana
INICIJATIVE
Nakon izvinjenja upu}enog Srbima
^ankovi} Izetbegovi}apoziva u veliku Srbiju
Ukoliko Federacija BiH ne bude imala interes i `elju za povezivanjem saSrbijom, budite sigurni da }e ih imati Republika Srpska, navodi se u pismu
Nakon {to se Bakir Izetbegovi}izvinio Srbima za nevine `rtve Ar-mije RBiH, „Srbski narodni pokr-et - Izbor je na{„ uputio je novoi-zabranom ~lanu Predsjedni{tvaBiH otvoreno pismo u kojem odnjega tra`i da „ispravi historijskegre{ke“.
Historijska situacija
Predsjednik tog udru`enja Da-ne ^ankovi}, koji potpisuje pismo,podsje}a Bakira Izetbegovi}a da jenjegov otac Alija Izetbegovi} imaoklju~nu ulogu u „historijski va`-noj situaciji za na{e narode“.- Alija Izetbegovi} imao je mo-gu}nost izbora izme|u Tu|mano-vog prijedloga da stvori nezavisnudr`avu BiH po cijeni ulaska u ratprotiv Srba i Milo{evi}evog da seu BiH ne ratuje, ve} da tada{njaSRBiH, zajedno sa Srbijom, Cr-nom Gorom i Makedonijom, stvo-ri slo`enu dr`avu u kojoj bi njenprvi predsjednik bio va{ otac, Ali-ja Izetbegovi} - navodi se u pismu.Zbog toga ^ankovi} tra`i daBakir Izetbegovi} „ispravi tugre{ku“ te da pokrene inicijativu iotvori proces da „Federacije BiH iRepublika Srpska sa Srbijom stvo-re dr`avnu zajednicu“.
Legitimno pravo
- Ukoliko Federacije ne budeimala interes i `elju za povezivanjemsa Srbijom, budite sigurni da }e ihimati Republika Srpska, {to je njenolegitimno pravo. Gospodine Izetbe-govi}u, vrijeme koje dolazi sve }e nasispitati jesmo li zaista za mir i razu-mijevanje drugih - ka`e se u pismu.Od Bakira Izetbegovi}a ju~er ni-smo uspjeli dobiti komentar na pi-smo, jer ga, kako nam je kazao u kr-atkom razgovoru putem telefona,„jo{ nije pro~itao“.
 F. KARALI]
Premijer RSMilorad Dodikocijenio je nepr-ihvatljivom pr-ekju~era{nju iz-javu novoizabr-anog ~lana Pre-dsjedni{tva BiHBakira Izetbe-govi}a da }e na-staviti politikusvog oca, datutokom susreta snjema~kom ka-ncelarkom An-gelom Merkel uBerlinu.Dodik je re-kao novinarimau Banjoj Luci da za srpski narod u BiH ta izjava mo`ezna~iti politiku ‘’Islamske deklaracije’’, koju je napi-sao Alija Izetbegovi}, a koju „mla|i Izetbegovi} dr`ina vidnom mjestu u svom stanu“.- Ako govorimo o te{kim rije~ima, onda je onizgovorio veoma te{ku rije~. Za nas je politika Ali-je Izetbegovi}a potpuno neprihvatljiva - kazao jeDodik.
VSTV: Odr`ana dvodnevna sjednica
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH
Imenovana22 nosiocapravosudnih funkcija
Na du`nost }e svi stupiti 1. decembra
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e(VSTV) BiH na dvodnevnoj sjedni-ci u Sarajevu donijelo je odluke oimenovanju nosilaca pravosudnihfunkcija u BiH, saop}ilo je ovo vi-je}e. Imenovani nosioci pravosu-dnih funkcija na du`nost }e stupiti1. decembra, javila je Onasa.Za podru~je RS imenovani su:Edina ^upelji} i Dragomir Miljevi(Vrhovni sudu RS), Velimir Ninko-vi} (Vi{i privredni sud Banja Luka),Asmir Kori~i} (Okru`ni privrednisud Banja Luka), Bo`ana Gu`vi}(Okru`ni privredni sud Bijeljina).Mira Do{enovi} i Tatjana Stu-pa imenovane su za dodatne sudi-je u Okru`nom sudu u Banjoj Lu-ci, D`evad ]ejvanovi} za tu`ioca uOkru`nom tu`ila{tvu u Bijeljini,Bo{ko Su{i} i Nata{a Bo`i~kovi}za tu`ioce u Okru`nom tu`ila{tvuu Doboju, Mirza Hukelji} zatu`ioca u Okru`nom tu`ila{tvu uIsto~nom Sarajevu, Goran Raki}za tu`ioca u Okru`nom tu`ila{tvuu Banjoj Luci, Sanja Zori} i Mla-den Mitrovi} za tu`ioca u Specija-lnom tu`ila{tvu Okru`nog tu`il-a{tva u Banjoj Luci.Na sjednici su obavljena i ime-novanja za pozicije u FBiH. MajaPeji} i Jasmina ]osi} su sudije uOp}inskom sudu u Sarajevu, AdnanBaru~ija sudija u Op}inskom suduu Zenici, @eljko @ivkovi} sudija uOp}inskom sudu u Ora{ju, JosipaKorou{i} sudija u Op}inskom suduu [irokom Brijegu, Katarina Drma}sudija u Op}inskom sudu u Konji-cu, Adis Berbi} je tu`ilac u Kanto-nalnom tu`ila{tvu u Zenici i Gor-dan [kobi} tu`ilac u Kantonalnomtu`ila{tvu u [irokom Brijegu.
Reagiranje Udru`enja sudija u BiH
Osu|eno podmetanjepo`ara u Banjoj Luci
Udru`enje sudija uBiH osudilo je prekju~e-ra{nji „teroristi~ki akt po-dmetanja po`ara u Osno-vnom sudu u Banjoj Luci,usmjeren ka ru{enju su-dske vlasti, kao i svaki pr-itisak na pravosudne ins-titucije u BiH’’. Istaknutoje da je ovaj doga|aj do-kaz da i dalje treba ja~atipravosu|e i dati mu punupodr{ku u njegovoj neza-visnosti, saop}ilo je Udru-`enje.Udru`enje je pru`ilopodr{ku Osnovnom suduu Banjoj Luci, svim sudijama togsuda i njegovom predsjedniku Mi-lanu Tegeltiji, prenijela je Onasa.I Udru`enje tu`ilaca RS na-jo{trije je osudilo podmetanjepo`ara u Osnovnom sudu u BanjojLuci te poru~uje svima onima ko-ji su se usudili na ovakav korak dato ne}e utjecati na tu`ioce i sudi-je da i dalje savjesno i nepristrasnoobavljaju svoj posao.
Tegeltija: Podr{ka kolega^ankovi}: Historijske gre{ke Izetbegovi}: Nije pro~itao pismo
^ankovi} tvrdi da je stvaranjedr`avne zajednice sa Srbijom do-bro iz vi{e razloga.- U FBiH i RS `ivi oko 90 postoBo{njaka, muslimana i Srba. U Sr-biji `ivi veliki broj Bo{njaka, musli-mana, tako da bi Va{ narod `ivio ujednoj dr`avnoj zajednici. To bi do-prinijelo politi~koj stabilnosti i mi-ru na ovim prostorima, {to je predu-slov za ekonomski i svaki drugi bo-ljitak. Na taj na~in, pokazat }e seosje}aj brige i razumijevanja za na{adva naroda - predla`e ^ankovi}.
„Bo{njaci BiH i Srbije`ivjeli bi u jednoj dr`avi“
 Dodik: Te{ke rije~i 
Reakcija na Izetbegovi}evu izjavu
Dodik: Alijina politikaje neprihvatljiva
Okrugli sto o bh. pravosu|u
Sa skupa: Provo|enje istrage
U Tu`ila{tvuBiH 17predmeta ratnih zlo~ina
U Tu`ila{tvu BiH trenutno ima 17 predmeta u ve-zi sa ratnim zlo~inima, od kojih se 15 odnosi na strada-nje Bo{njaka, a dva na stradanje Srba, re~eno je ju~eru Rogatici na okruglom stolu o temi „Pribli`avanjerada Tu`ila{tva i Suda BiH lokalnoj zajednici“.Na okruglom stolu organiziranom da bi gra|ani-ma bio pribli`en na~in procesuiranja optu`enih za ra-tne zlo~ine, portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}rekao je da je u ovim predmetima osumnji~eno vi{edesetina lica i da je u ve}ini ovih slu~ajeva donese-na naredba o provo|enju istrage.Grube{i} je naveo da su u radu Tu`ila{tva i ~etiripredmeta koja se vode protiv nepoznatih po~inilacaratnih zlo~ina na podru~ju rogati~ke op}ine.
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,6. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
@
 avaz.ba)
Reketa{kebarijere
Vlasti su razvile mehanizme kojima reketirajuprivredu i onemogu}avaju svaku {ansuda se biznis spontano razvija
Ve} ~etvrtu godinu zaredom istra`ivanje Svjetske banke poka-zuje da se, u ovom dijelu Evrope, biznisom najte`e baviti u BiH.Stru~njaci svake godine mjere niz parametara va`nih za djelovanjeposlovnih subjekata, investicije, razvoj i zapo{ljavanje.Bez zna~ajnih reformi uvjeti za poslovanje ostaju jednako te{ki.Razli~ite administrativne barijere, komplicirane procedure, dugo-trajni i skupi procesi izdavanja dozvola ~ine pokretanje i vo|enjeprivatnog biznisa u BiH, posebno za strane investitore, skoro panemogu}om misijom.No, dok se najve}i dio privrede bori s takvim uvjetima, evide-ntno je da neki i ne~iji biznisi cvjetaju, da se d`epovi pune, a novibogata{i ni~u iz reda sva tri konstitutivna naroda.Istra`ivanje Svjetske banke „Doing Business 2011“ identificir-alo je jednu kapitalnu ~injenicu koja mo`e u velikoj mjeri objasnititaj paradoks, ali i biti indicija agencijama za provo|enje zakona ipravosu|u.Ono otkriva da postoji odre|eni broj uskih grla u administraci-ji, i to na razli~itim nivoima vlasti, na kojima se predmeti, dozvole,odobrenja za kompanije nepotrebno zadra`avaju mjesecima. Pu-tem tih administrativnih rampi, vladaju}e strukture, zapravo, sele-ktiraju i kontroliraju poslovanje privrednih subjekata.Ne radi se tu o nekom zaostatku krute birokratije komunizma ilineradu institucija. Ako je rije~ o politi~kom favoritu, partijskim ta-jkunima ili, jednostavno, biznismenu koji je spreman ostaviti plavukovertu za prolazak kroz „rampu“, stvari idu kao podmazane.Baviti se biznisom koji je isprepleten s kriminalno-politi~kimmiljeom stranaka na vlasti, uop}e nije te{ko. [tavi{e, BiH je posta-la vrlo atraktivna za grupe organiziranih kriminalaca iz regije, kojipronalaze odgovaraju}e partnere u vladaju}im strukturama za ra-zvoj svog „biznisa“.^ak je i direktor Ureda Svjetske banke u BiH Marko Mantovaneli(Marco Mantovanelli), na prezentaciji ovog izvje{taja, sasvim otvore-no ukazao na to da veliki broj procedura i njihova slo`enost otvarajuvrata mutnim radnjama i predstavljaju jasnu indikaciju korupcije.Vlasti su tako razvile, i godinama ih zadr`avaju, uprkos upozor-enjima Svjetske banke, sofisticirane mehanizme kojima reketirajuprivredu i onemogu}avaju svaku {ansu da se biznis samostalno ispontano razvija, bez njihovih pohlepnih prstiju.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
POREZNA UPRAVAFBiH
Kontrola pristiglih prijava za olak{ice
Gra|anima se vra}avi{e od tri miliona KM
Rje{enja o povratu poreza u drugoj polovini mjeseca
Pristiglo 27.000 zahtjeva
Novac }e biti ispla}ivan iz kantonalnih kasa
S obzirom na to da se pri-bli`ava kraj godine, kada istje~erok za povrat vi{e upla}enog por-eza na dohodak poreznim obve-znicima, Porezna uprava (PU)FBiH zavr{ava kontrolu go-di{njih prijava poreza na doho-dak i ispravnosti dokumentacijepo osnovu koje obveznici imajupravo na olak{ice.
Propisane olak{ice
Zakonom propisane olak{iceobveznici mogu ostvariti na ono-vu pla}ene premije `ivotnog osi-guranja, upla}enog dobrovoljnogpenzijskog osiguranja, tro{kovalije~enja i pla}enim kamatama nastambeni kredit.- Porezna uprava FBiH zapri-mila je 86.652 godi{nje prijave po-reza na dohodak. Prema podacimakantonalnih poreznih ureda, na27.000 godi{njih prijava poreza nadohodak iskazan je zahtjev za po-vrat vi{e upla}enog poreza. O~-ekujemo da }e Porezna uprava do-staviti rje{enja o povratu vi{e up-la}enog poreza poreznim obvezni-cima i kantonalnim ministarstvi-ma finansija u drugoj polovini no-vembra radi izvr{enja rje{enja -objasnili su nam u Slu`bi za odno-se s javno{}u Porezne uprave.
Transakcijski ra~uni
Procjenjuje se da, po ovomosnovu, poreznim obveznicimatreba vratiti vi{e od tri milionaKM, a u Upravi nagla{avaju da }epovrat obavljati kantonalna mini-starstva finansija iz kantonalnogbud`eta na transakcijske ra~uneobveznika.
 B. TURKOVI]
 Provjera uplata: Uskoro slanje rje{enja
U Poreznoj upravi ne mogugovoriti o broju obveznika koji suimali pravo na povrat poreza, anisu podnijeli zahtjev, niti koliko}e takvog novca ostati bud`etima.Nagla{avaju da su, u svakomslu~aju, sredstva upla}ena poosnovu poreza na dohodak pri-hod kantonalnih bud`eta koji }epotro{iti bud`etski korisnici.
Novac onih koji nisu tra`ilipovrat ostaje u bud`etima
Nezavisni parlamentarni odbor o sigurnosti u BiH
[ta ~initi da se ne ponovi Bugojno
Odboru su se obratili Vinko Duman~i}, Mirko Luji} i Himzo Selimovi}, direktoriGrani~ne policije BiH, SIPA-e i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH
^lanovi Nezavisnog odboraParlamenta BiH zaklju~ili su naju~era{njoj sjednici da je potre-bno da nadle`ne institucije podu-zmu sve kako bi se, u {to skorijevrijeme, rije{ilo pitanje trajnogsmje{taja Direkcije za koordina-ciju policijskih tijela u BiH, ja-vljaju agencije.Nezavisni odbor sa stanjem si-gurnosti u BiH upoznali su Vi-nko Duman~i}, Mirko Luji} i Hi-mzo Selimovi}, direktori Gra-ni~ne policije BiH, SIPA-e i Dire-kcije za koordinaciju policijskihtijela u BiH.Oni su posebno naglasili akti-vnosti koje ova tijela provode radi{to vi{eg stepena sigurnosti uBiH i istakli aktuelne probleme skojima se susre}u tokom obavlja-nja du`nosti na terenu.Selimovi} je nakon sjedniceizjavio novinarima da su priorite-ti policijskih agencija {to efika-sniji odgovor na najve}e sigurno-sne izazove da-na{njice - organizirani kriminal iterorizam.Na pitanje mo`e li nam se po-noviti Bugojno, Selimovi} je ka-zao da ne samo policijske nego iostale strukture dru{tva trebajuu~initi sve kako bi bilo {to manjemogu}nosti da se de{avaju ozbi-ljna krivi~na djela.Sva trojica direktora istakla sudobru me|usobnu i saradnjuinstitucija kojevode s ostalimpolicijskimagencijama uBiH.
 Parlament BiH:Sarajevo: Luji},Selimovi} i  Duman~i}
   (   F   o   t   o   :    S .   J   o   r   d   a   m   o   v   i   }   )

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->