Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5234, 3.4.2010]

Dnevni avaz [broj 5234, 3.4.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 478|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
KOMPJUTERSKE PREVARE
Student itehni~ar pravilila`ne kartice
Tereti se da je deset godina nezakonito od Hrvatske primao mjese~nu penziju
U svako dobadana i no}i odazvat }u se svim sudovima BiH, ka`e Lozan~i}
Blagodati dvojnog dr`avljanstva
Adis je ujedinio ljude u BiH
 Rakovica: Junuzovi} nije do~ekao transplantaciju srca
(Foto: I. [ebalj)
O
p}inski kazneni sud uZagrebu odredio jeju~er jednomjese~ni pr-itvor zamjeniku pre-dsjednika HDZBiH i dopredsje-davaju}em Zastupni~kog domaParlamenta BiH Niki Lozan~i}ui za njim raspisao centralnu po-tjernicu za podru~je Hrvatske.Lozan~i} se tereti da je desetgodina nezakonito od Hrvatskeprimao mjese~nu penziju od5.248 kuna, ili oko 1.392 KM, ia-ko je sve to vrijeme bio osigurankao dr`avni poslanik.
 5. strana
AFERE
Zagreba~ki sud odredio pritvor i raspisao potjernicu
Sjedi{te „Daimlera“: Kompanija je u BiH imala milionske ugovore s „Elektroprivredom BiH“ i „Aluminijem“ 
(AP)
Ispra}aji:Na d`enazi vi{e od 600 ljudi
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
subota, 3. 4. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5234
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
4. strana
 
Apsurdi:Zaboravljena [efije Ljatifi iz Visokog
U 15. GODINI JO[ ^EKA NAMATI^NI BROJ I RODNI LIST
 Va{ ing ton
   9 .  s   t  r .
EDIN D@EKO
Mo`emo upolufinaleEvropske lige
   6   4 .  s   t  r  a  n  a
   9 .  s   t  r  a  n  a
NOVINA U NOVINI
DanasprilogSedmica
17. strana
Njema~ki gigant „Daimler AG“ priznao krivicu
Mito i bh. politi~arima
.1<#0+156#8-#/+
0'2#&#0#2#/'6
Skandalozno: Vlasti FBiH uhva}ene u la`i
POLICAJCIMAPLA]E NI@E IDO 600 KM!
Najave:Ako ne bude usvojen zakon o cenzusu
PROTESTI BORACA NADAN ARMIJE RBiH?
   2 .  s   t  r .   3 .  s   t  r  a  n  a
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Skandali: Jovani} predstavio BiH  kao „balkansku kop~u El-Kaide“ 
- Sljede}e }e biti da dr`imo atomske bo-mbe u d`amijama, a munare slu`e kaotopovi... To {to se radi je nastavljanje ru{enja ove dr`ave, jerdanas svako guta pri~u o terorizmu. Sada poku{avaju na tajna~in dobiti ono {to nisu uspjeli tenkovima i topovima za vri-jeme rata. Dobijemo priliku za ~lanstvo u NATO-u i onda do-laze sa svojim „saznanjima“ kako bi nas svijet jo{ neozbiljnijeshvatio. Ovo je nastavljanje ru{enja na{e domovine, a na{i {utei rijetko se bune, tek onda kada bude prekasno.
(torkula)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, subota,3. april/travanj 2010.
2
 Incko i Keli: Apel politi~kim strankama
U Komemorativnom centru uTuzli ju~er je, pod rukovodstvomvje{taka sudske medicine VedadaTuce, izvr{ena identifikacija osamosoba. Portparol Instituta za nesta-le osobe BiH Lejla ^engi} kazalaje za Fenu da je rije~ o `rtvama izproteklog rata s podru~ja Vlaseni-ce, [ekovi}a i Tuzle.Identificirani su Nazif (Huso)Ademovi} (ro|en 8. aprila 1938.godine u mjestu Dobo{nica), Na-il (Abid) Bi~ak~i} (ro|en 23. juna1926. godine u Teo~aku), Adem(Avdo) Dugali} (ro|en 9. maja1953. godine u Zaklopa~i), Eldar(Mevludin) Hasanbegovi} (ro|en18. septembra 1974. godine uZvorniku), Kadir (Ibro) Manji}(ro|en 22. jula 1975. godine uKamenici), Muhamed (Salko)[abi} (ro|en 1. jula 1952. u Vlase-nici), Sakib (Salko) [abi} (ro|en21. marta 1949. godine u Vlaseni-ci), Ru`dija (Ramo) [estovi}(ro|en 22. aprila 1938. godine umjestu Gusinje, Crna Gora).Visoki predstavnik i specijalnipredstavnik Evropske unije (EU)u BiH Valentin Incko (Inzko) iameri~ki ambasador pri OSCE-uIjan Keli (Ian Kelly) izrazili su to-kom susreta u Sarajevu `aljenjezbog sve ve}ih pritisaka na slobo-du medija u BiH, prenosi Onasa.- Tokom proteklih sedmica vi-djeli smo poku{aje da se ograni~isposobnost medija da slobodno,ta~no i potpuno izvje{tavaju iz svihdijelova zemlje. Posebno su alarma-ntna nastojanja izabranih zvani~ni-ka da pojedinim medijima uskratepristup informacijama ili da utje~una njihovu ure|iva~ku politiku -kazao je Incko, saop}io je Ured vi-sokog predstavnika i specijalnogpredstavnika (OHR/EUSR).Nagla{avaju}i da je takvo po-na{anje neprihvatljivo u demokra-tskom dru{tvu koje te`i da se pri-dru`i EU, Incko je izvijestio ame-ri~kog ambasadora da je uputio pi-smo predstavnici OSCE-a za slobo-du medija, upoznav{i je s ovim za-brinjavaju}im razvojem situacije.Komentiraju}i predstoje}u pr-edizbornu kampanju, sagovornicisu apelovali na politi~ke stranke dase suzdr`e od kori{tenja nacionali-sti~ke retorike koja je dominiralapro{lom predizbornom kampa-njom.Incko i Keli slo`ili su se da zna-tna odgovornost le`i i na gra|ani-ma koji trebaju osigurati da se po-liti~ari bave pitanjima koja su na-jzna~ajnija za glasa~ko tijelo.- Izabrani zvani~nici donoseodluke koje utje~u na svakodne-vni `ivot gra|ana i oni morajuznati da }e ih gra|ani smatratiodgovornim za aktivnosti kojepoduzimaju. Zato je va`no da to-kom predizborne kampanje {tove}i broj gra|ana politi~kim ka-ndidatima postavi pitanja koja ihistinski optere}uju i da ove jeseniiza|u na izbore - kazao je Incko,navodi se u saop}enju.
 Komemorativni centar: @rtve zlo~ina
NAJAVE
Ako do 15. aprila ne bude usvojen zakon o cenzusu
Masovne demonstracije
boraca mogu}e naDan Armije RBiH
Do tog datuma tra`e uva`avanje njihovih zahtjeva i usvajanje zakona ocenzusu za sve bud`etske korisnike
Na ju~era{njem sastanku Koor-dinacije ~etiri temeljne bora~ke or-ganizacije zaklju~eno je da, ako do15. aprila ne bude donesen zakon ocenzusu za sve bud`etske korisnike,za kakav se zala`u borci, tog danabit }e organizirane masovne demo-nstracije {irom FBiH.To zna~i da bi branioci BiH,umjesto proslave 15. aprila - DanaArmije RBiH, taj svoj veliki pra-znik obilje`ili iskazivanjem neza-dovoljstva na ulicama.
Neprihvatljiv zakon
- Jo{ nije odlu~eno na kojim bita~no mjestima protesti bili organi-zirani, ali vlasti jo{ imaju vremenada odlu~e da se takvo {to ne desi. Miapsolutno ne mo`emo prihvatiti za-kon o cenzusu kakav Vlada FBiHnamjerava predlo`iti i ~iji nam jeprednacrt uputila 1. aprila, iako nanjemu pi{e datum 30. oktobar 2009.Na to sve Vlada nam je dala rok dajoj do 5. aprila, dakle ponedjeljka,odgovorimo {ta mislimo o njenomprijedlogu - izjavio je ju~er D`evadRa|o, predsjednik Saveza dobitnikanajvi{ih ratnih priznanja.Vlada planira da za dobitnikepriznanja od 1. maja ove godineuvede cenzus koji }e iznositi 400KM po pojedincu, 800 KM podvo~lanoj, 1.600 KM po ~etv-ero~lanoj porodici. Cenzus }e od 1.januara naredne godine biti uvedeni za ratne vojne invalide ispod 60posto invalidnosti i {ehidske poro-dice koje nemaju djecu na {kolo-vanju i za njih predla`e visinu ce-nzusa od 500 KM po ~lanu.Za razliku od boraca i civilnih`rtava rata, ostale bud`etske kori-snike, a prije svega nosioce izvr{ne izakonodavne vlasti FBiH, Vlada jezaobi{la od ovog nameta, navode}ida njihove pla}e i naknade ne ulazeu cenzus.
Diskriminacija svih
- Sve su napravili da oduzmunama, a sebi sa~uvaju. Taj Vladinprijedlog je diskriminiraju}i i mi gane prihvatamo, {to smo joj i odgo-vorili. Tra`imo da budu uva`enina{i zahtjevi i prijedlog zakona ocenzusu kakav smo mi uputili Vla-di 29. marta te da to bude usvojenodo 15. aprila - ka`e Ra|o, koji je zaponedjeljak zakazao i vanrednu sje-dnicu Saveza dobitnika najvi{ih ra-tnih priznanja.
 M. KUKAN 
Sindikat grafi~kih, izdava~kih i medijskih radnikaBiH smatra da je krivac u lepezi onih koji su doveli do„vulgarnog zakona o pla}ama“ i Savez samostalnih si-ndikata BiH. U saop}enju Sindikata grafi~ara ka`e seda „nisu krivi samo parlamentarci nego krivca trebatra`iti i smijeniti u Vladi, Ekonomsko-socijalnom vi-je}u (ESV), pa i u Sindikatu BiH“.- ^uli smo izjavu ~lana ESV-a u ime poslodavacaMladena Pandurevi}a da nisu mogli utjecati na zakono pla}ama, pa i ~lanova ESV-a u ime Sindikata BiH, akoji su dobili od ~lanica Saveza pisana upozorenja zanjegovo neprihvatanje. Ako ni jedni ni drugi kao soci-jalni partneri, koje ne uva`ava Vlada kao tre}i socijalnipartner, nisu mogli utjecati, a onda su mogli, {to bi bi-lo moralno, di}i ruku protiv tog zakona te se povu}i izESV-a i o tome obavijestiti javnost. To nisu uradili, jerbi to zna~ilo i odricanje od pau{ala od 1.000 KM za radu ESV-u - ka`e se u saop}enju Sindikata grafi~ara.Ovaj sindikat isti~e da je jedino preostalo da se po-ka`e i doka`e da svi ti istupi moraju biti konkretizira-ni, kao i u svim demokratskim dr`avama, a kroz orga-niziranje peticija, protesta i generalnim {trajkovima, ito samo s jednim ciljem, smjena vlasti i kona~noizmjena propisa za ta~no utvr|ivanje odgovornosti isankcija za nerad.
 Ekonomsko-socijalno vije}e: Ne `ele se odre}i pau{ala Koordinacija bora~kih organizacija: Odgovorili Vladi FBiH 
Bahrija Kitu{a, predsjednicaOrganizacije porodica {ehida i po-ginulih boraca Kantona Sarajevo,pojasnila je da na ju~era{njem sa-stanku Koordinacije nisu bili pre-dstavnici demobilisanih boracazbog svoje tematske sjednice.No, dodala je da }e se sve bo-ra~ke organizacije, uklju~uju}i iSavez demobilisanih boraca, na-rednih dana usaglasiti da uslu~aju neispunjavanja njihovihzahtjeva, protesti budu odr`ani15. aprila.
Jedinstven stav
Savez demobilisanih boracaFBiH saop}io je ju~er da insistirada se zakon o pravima demobili-sanih boraca donese najkasnije do20. aprila, a u suprotnom }e onive} dan nakon toga, 21. aprila, or-ganizirati masovne proteste.Ovaj savez ju~er je odr`ao te-matsku sjednicu u Sarajevu tezatra`io da nadle`ne institucijeodmah isplate zaostale naknadedemobilisanim borcima.
Zahtjevi demobilisanih boraca
Sindikat grafi~kih, izdava~kih i medijskih radnika
Za vulgarni zakon o pla}ama krivi Savez samostalnih sindikata BiH
Komemorativni centar Tuzla
Identificirano osam `rtava
Visoki predstavnik i ambasador SAD-a pri OSCE-u
Neprihvatljivi pritiscina medije u BiH
Posebno su alarmantna nastojanja izabranih zvani~nikada pojedinim medijima uskrate pristup informacijama ilida utje~u na njihovu ure|iva~ku politiku
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,3. april/travanj 2010.
3
 Pi{e: Ru`dija AD@OVI] (ruzdija
@
 avaz.ba)
Sudbina nesretnog mladi}a Adisa Junuzovi}atrebala bi na{im zvani~nicima biti poukai prilika za bu|enje uspavane savjesti
Devetnaestogodi{nji Adis Junuzovi}, koji je izgubio borbu ste{kom bole{}u i nemilosrdnom bh. administracijom, ju~er jeukopan u Rakovici kod Sarajeva. Smrt ovog mladi}a, koji je tekbio zakora~io u `ivot, trebala bi biti alarm za sve nas i jo{ jednaopomena u kakvoj dr`avi `ivimo i kakvi nas ljudi vode.Adis nije do~ekao transplantaciju srca iako je novac za to pri-kupljen jo{ prije ~etiri mjeseca. Njegova porodica zato, s pravom,vjeruje da je nesretni mladi} `rtva bezdu{ne, neure|ene dr`ave,bezosje}ajnih politi~ara, zemlje u kojoj na hiljade bolesnih ne mo-gu da se lije~e, jer je oholim vlastima ljudski `ivot jeftin.Naravno, rije~ je o `ivotima obi~nih gra|ana, smrtnika koji nemogu ni sanjati da }e, ako im krene po zlu, mo}i dosegnuti dodr`avne kase iz koje se nemilice tro{i novac za beskorisna pu-te{estvija bh. zvani~nika, parlamentaraca, ministara i njihovih se-kretarica, za u`ivanje u blagodatima vlasti kojima se na{i fotelja{ido kraja prepu{taju.Na{e gra|ane trebala bi zabrinuti ~injenica da, recimo, {ef bh.diplomatije Sven Alkalaj potro{i stotine hiljada maraka na svojeekskurzije po zemljama za koje mnogi gra|ani BiH ne znaju ni dapostoje i od kojih na{a zemlja nema ama ba{ nikakve koristi, niti}e ikada imati.Treba ih osvijestiti i „borba neprestana“ na{ih zvani~nika dasebi pove}aju primanja, dok na stotine hiljada Bosanaca i Herce-govaca jedva sastavlja kraj s krajem, bez mogu}nosti da rade, dasvojoj porodici osiguraju osnovne uvjete za `ivot, bez mogu}nostida se lije~e...Na{ narod nebrojeno je puta pokazao solidarnost i odvajao odsvojih usta kako bi pomogao ~ovjeku u nevolji. No, izme|u te soli-darnosti dobrih ljudi i brige bh. vlasti o svojim gra|anima ogro-man je ambis i obi~ni ljudi ne mogu biti mirni sve dok se zvani~neinstitucije sistemski ne po~nu brinuti i {tititi svoje gra|ane, zbog~ega i postoje.Upravo sudbina Adisa Junuzovi}a trebala bi vlastima biti pou-ka i prilika za bu|enje uspavane savjesti.
 
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
PORTAL
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 90.918 posjetilaca.
 Pitanje: Je li Deklaracija Skup{tine Srbije o Srebrenici, u kojoj se ne spominje genocid u Srebrenici, iskorak u odnosima dvije dr`ave?
BA
A) DA 37%B) NE 59%C) Ne znam 4%
Srbijanska deklaracijao Srebrenici nije iskoraku odnosima dvije dr`ave
C
Nezadovoljni radnici „Fer-oelektra“ iz Sarajeva, Zenice i Mo-stara, koji su ve} dva mjeseca u{trajku, protestirat }e u ponedjeljakispred zgrade ove kompanije u Ti-tovoj ulici u glavnom gradu BiH.Zahtijevaju hitno ispunjenje svihzaostalih obaveza prema njima.Kako je za „Avaz“ kazao pre-dsjednik Sindikata „Feroelektra“Emin Kadi}, ve}inski vlasnik tekompanije, „Stani} Invest“ izKre{eva, radnicima duguje tripla}e i vi{e toplih obroka.- Stani}i nisu ispunili svoje oba-veze iz sporazuma koji smo potpisalipro{le godine u Vladi FBiH. Oglu{ilisu se i na zahtjeve federalnog mini-stra trgovine Desnice Radivojevi}a,koji je insistirao na tome da ispunesve obaveze prema nama. Mi smo uvrlo te{kom polo`aju i ovako vi{ene}e mo}i - kazao je Kadi}.Radnici zahtijevaju izvr{enjezaklju~ka Vlade FBiH o uvo|en-ju revizorske ku}e u „Feroelek-tro“, koja }e utvrditi kako su Sta-ni}i poslovali i jesu li ispuniliobaveze po osnovu privatizaci-jskog ugovora.
 F. V.
 Kadi}: Zaostale pla}e
SKANDALOZNO
Vlasti FBiH uhva}ene u la`i
Policajcima pla}e ni`eod sedam do 600 KM!
Ako pro|e Vladin prijedlog, osnovna primanja policajaca bit }e ni`a za sedamKM, onih s vi{im ~inovima od 100 do 500, a direktora FUP-a za ~ak 600 maraka
Federalne vlasti bezo~no suproteklih dana lagale kritiziraju}imedije da su krivi {to je oborenzakon o pla}ama i naknadama uorganima vlasti FBiH, jer tobo`e„ne vide da se tim aktom kona~nosistemski rje{avaju pla}e svihdr`avnih slu`benika, uklju~uju}ii policajce kojima se pobolj{avastatus ovakvim zakonom“.
Ministrima vi{e
„Dnevni avaz“ istra`io je ka-kav to ta~no status predvi|a Prije-dlog zakona o pla}ama koji je paoprije tri dana u Parlamentu FBiH,pa }e ga Vlada u ne{to inoviranomtekstu (dijelu koji se odnosi samona vlasti) uskoro ponovo uputitiParlamentu na usvajanje.Otkrili smo skandaloznu ~in-jenicu - pla}e federalnih policajacazapravo }e biti smanjene, dok se zaministre predvi|a pove}anje pri-manja i za nekoliko stotina maraka,o ~emu smo dokaze objavili ju~er.Za obi~ne policajce Vlada pre-dla`e pla}e ni`e za sedam maraka,za one s vi{im ~inovima za po100, 200, 300, 400 i 500 KM, a zadirektora Federalne uprave poli-cije (FUP) za oko 600 KM! Rije~je o ra~unici osnovnih pla}a, naosnovu sada{njih koeficijenata iosnovice za obra~un te novopre-dlo`enih u Vladinom zakonu, abez dodataka po osnovu sta`a, po-sebnih uvjeta rada (mo`e iznositido 30 posto na osnovnu pla}u),prekovremenog rada i sli~no.
Prekr{en Zakon
Sada{nja osnovica za obra~unpla}a federalnoj policiji iznosi445,51 KM, a koeficijenti su: po-licajac - 1,85, stariji policajac -2,25, narednik - 2,4, stariji nare-dnik - 2,55, mla|i inspektor - 2,8,inspektor - 3,1, vi{i inspektor -3,4, samostalni inspektor - 3,8,glavni inspektor - 4,6, generalniinspektor - 5 i glavni generalniinspektor (direktor FUP-a) - 6,4.Novopredlo`ena osnovica zasve dr`avne slu`benike i vlasto-dr{ce, kako je otkriveno u Parla-mentu, iznosi 380 KM, a za polici-ju Vlada predvi|a sljede}e koefici-jente: policajac - 2,15, stariji poli-cajac - 2,3, narednik - 2,5, starijinarednik - 2,65, mla|i inspektor -3,1, inspektor - 3,3, vi{i inspektor -3,7, samostalni inspektor - 4,1, gla-vni inspektor - 4,5, generalniinspektor - 5,4 i glavni generalniinspektor (direktor FUP-a) - 6.Iste ove koeficijente Vlada pr-edla`e i za sudsku policiju, a koe-ficijente u rasponu od 2,15 do petpredvidjela je i za slu`benike za-tvorske policije.No, vratimo se federalnoj poli-ciji. Iz analize Vladinog prijedlogaproizlazi da }e direktor FUP-a, ~ijaje nadle`nost borba protiv najokor-jelijih kriminalaca, naprimjer, ima-ti istu pla}u kao i direktor Gendercentra, ~ija je, pak, nadle`nost bor-ba za ravnopravnost spolova!?Uz to, Vladinim prijedlogomkr{i se Zakon o policijskim slu`be-nicima FBiH, koji u ~lanu 85.odre|uje da je „koeficijent ~inaglavnog generalnog inspektora po-licije tri i po puta ve}i od najni`egkoeficijenta ~ina policajca“.Ako pro|e Vladin prijedlog, on-da }e ta razlika umjesto zakonska trii po biti 2,7 puta.
 M. KUKAN 
 Federalna policija: Bezo~na je la` da }e im pla}e biti vi{e
Sada{nje i novopredlo`ene pla}e policije
Dobri ljudii ohola vlast
U ponedjeljak protesti radnika „Feroelektra“
Kadi}: Ovako vi{e ne}e mo}i
ZvanjeSada{nje osnovne pla}eNovopredlo`ene pla}e
policajac 824 817stariji policajac 1.002 874narednik 1.069 950stariji narednik 1.136 1.007mla|i inspektor 1.247 1.178inspektor 1.381 1.254vi{i inspektor 1.514 1.406samostalni inspektor 1.692 1.558glavni inspektor 2.049 1.710generalni inspektor 2.405 1.900glavni generalni inspektor 2.851 2.280(direktor FUP-a)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->