Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5238, 7.4.2010]

Dnevni avaz [broj 5238, 7.4.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 553|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

 
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 7. 4. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5238
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 Naguravanje s policijom u Biha}u: Nezadovoljstvo zbog neispla}enih naknada i koalicije SDA sa DNZ-om i SDP-om
Ekmeledin Ihsanolu za „Dnevni avaz“
 
EKSKLUZIVNO
 Premijer Erdoan ju~er na forumu: Bitne su sigurnost i stabilnost
(AP)
Skupovi:Po~eo Sarajevo biznis forumSada je vrijeme da se trezveno razmisli i analizira {ta je postignuto u posljednjih 18 godina
BiH mora prona}i svojritam promjena i razvoja, te nastaviti put ka EU
Intelektualci bi morali sjesti zajedno i na}i viziju za budu}nost
S
ada je trenutak da BiH injeni gra|ani trezveno ra-zmisle o svemu, revidirajui analiziraju {ta je to posti-gnuto od stjecanja nezavisnostido danas, izjavio je ju~er„Dnevnom avazu“ generalni se-kretar Organizacije islamske ko-nferencije Ekmeledin Ihsanolu.- Vrijeme je da se sagleda vizi-ja BiH i vizija bosanskog identi-teta u budu}nosti. Velika borbaza izgradnju i o~uvanje bosa-nskog identiteta jo{ traje - navodiIhsanolu.
 5. strana
UBISTVO
Zaklao strinurazbijenomfla{om
17. strana
 VEDAD IBI[EVI]
Kad ekipine ide, meni je najgore
    6    5 .   s   t   r .
Pro tes t i
Kulminiralo nezadovoljstvo bahatom vla{}u
Specijalce poslali na borce
Skandalozno:Odugovla~i se odluka o ponudi
`$*#+4.+0'5l1&756#,'1&.'618#<#$#0,7.7-7"
11. strana
   3 .  s   t  r .
Uglednici odr`ali govore,a organizatori zakazali
4#6,'6'-1$4'/'
 <#21.+6+-'.+&'4'$H*
Malverzacije:Uprkos pravomo}nim presudama
&4 #8#0'/1 '1&7<'6++/18+07-4+/+0#.%+/#
@ivot:Nada poslije poziva dr. Voloneka
#./#$+/1).#&1$+6+018154%'
   2 .  s   t  r .   1   0 .  s   t  r .
   4 .  s   t  r  a  n  a 
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,7. april/travanj 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Ekskluzivno: Otkrivamo tajne posjete An|eline \oli!
- Vlade na{ih kantona, a da nepri~am o entitetima i dr`avi BiH imajumnogo vi{e novca nego Bred i An|eli-na zajedno, i prava je sramota {to smodo`ivjeli da na{im gra|anima, raselje-nima i izbjeglicama u isto~noj Bosni moraju dolaziti strancida im udijele sadaku koja je samo kratkoro~no olak{anje mu-ka. Nehumana vlast.
(kladnica)
PORTAL - komentar dana
LOTO
JOKER517793430185
3711151719
BORBA ZA @IVOT
Nakon {to se mlada Bi{}anka vratila ku}i
Doktor Volonek pozvaoAlmu Had`i} u Be~
To bi trebalo zna~iti da bi te{ko bolesna Bi{}anka ipak mogla brzo do}ina urgentnu listu „Eurotransplanta“
Porodicu 17-godi{nje biha}kegimnazijalke Alme Had`i}, kojojje neophodna transplantacija srca,ju~er je nazvao prof. dr. GregorVolonek i pozvao bolesnu djevo-jku da do|e u ponedjeljak, 12. apr-ila, na kliniku u Be~ da je on li~nopregleda. To bi trebalo zna~iti dabi te{ko bolesna Bi{}anka ipakmogla brzo do}i na urgentnu listu„Eurotransplanta“.Alma se ove sedmice vratilaku}i iz Be~a, gdje je boravila od27. januara s majkom Rejhanomi ocem Elvirom i bezuspje{no~ekala poziv na toliko `eljenu ope-raciju.
Lista ~ekanja
Prelijepa djevojka oboljela odprogresivne kardiomiopatije sta-vljena je na listu ~ekanja za tra-nsplantaciju u Univerzitetsko-dje~ijoj klinici u AKH u Be~u. Uprotekla dva mjeseca, koje je prove-la u Austriji, nije do~ekala poziv zaoperaciju, {to zna~i da se odgovara-ju}i donor za organ nije ni pojavio.Zbog viznog re`ima Alma semorala vratiti u BiH, ali ona i da-lje s roditeljima, sestrom Jasmi-nom i bratom Ejubom i{~ekujepoziv iz Be~a.- U Be~ smo oti{li, jer je dr.Manfred Marks (Marx) s be~keklinike polovinom decembrapro{le godine, nakon pregledaAlme, napisao da je njeno stanjete{ko i da je jedina alternativa zana{e dijete hitna transplantacija -obja{njavaju Rejhana i Elvir.Nakon smrti 19-godi{njeg Adi-sa Junuzovi}a, koji je kao i Alma~ekao na novo srce, Had`i}i su jo{vi{e ubije|eni da moraju sami pr-eduzimati inicijativu.
Podgrijane nade
Tako je tokom njihovog bora-vka u Be~u odr`an i „BH bal“ nakojem su tako|er prikupljana sre-dstva za Alminu transplantaciju.Tu su njeni roditelji upoznali nje-ma~ku humanitarku iranskog po-rijekla [eherzadu Vakilzadeh, ko-ja je obe}ala pomo}.- Uz pomo} gospo|e Vakilzadeh,kontaktirali smo i kliniku u Hano-veru, koja je pro{le godine obavila75 transplantacija srca i ~ekamo nji-hov odgovor. Jednostavno, borimose, ne `elimo da do|emo u situacijuu kojoj se na{ao rahmetli Adis - daje na listi, da ima obezbije|ena sre-dstva i da sve to, na kraju, bude uza-lud - ka`e Almin otac Elvir. Ju~era{nji poziv dr. Volonekaiz Be~a podgrijao je nade Ha-d`i}a da bi Alma uskoro moglabiti podvrgnuta operaciji i da bis novim srcem mogla nastaviti`ivjeti.
 M. DEDI]
 Alma (u sredini) sa sestrom i bratom: Nadaju se najboljem
Transplantacija srca u hanove-rskoj klinici ko{ta 220.000 eura,dok je cijena ugradnje vje{ta~kogsrca (s kojim se zbog pogor{anogstanja ~eka na srce donora) 155.000eura.- Nismo ni znali da bi mo`dana{oj Almi trebalo vje{ta~ko srceako joj se stanje pogor{a. Nije namto niko rekao. Nakon te informaci-je uhvatila nas je panika, strah, osje-tili smo da sutra niko ne bi bioodgovoran da se dogodi tragedija.Zbog toga smo sami preduzeli inici-jativu i borit }emo se za na{e dijetedo kraja - ka`u Rejhana i Elvir.
Panika i strah
Volonek: Ponudio pregled 
Delegacija MMF-a stigla u BiH
Misija Me|unarodnog mone-tarnog fonda (MMF) iz Va{ingto-na zapo~ela je ju~er tehni~ke ko-nsultacije sa bh. zvani~nicima oprovedbi stand-by aran`mana sBosnom i Hercegovinom.Kako saznajemo, misija kojupredvodi {ef Odjela MMF-a zaBiH Kostas Hristu (Costas Chri-stou) ve} ju~er je imala sastankena tehni~kom nivou s predstavni-cima Ministarstva finansija i dr-ugih bh. institucija. Ovom prili-kom se ne radi o reviziji aran`ma-na, nego o redovnoj misijipra}enja saradnje u okviru ar-an`mana. Sastanci koji }e uklju~itii razgovore s premijerima i mini-strima finansija trajat }e do krajaove sedmice.
T. L.
Razgovori o tehni~kimpitanjima aran`mana
 Hristu: Pra}enje aran`manaSa sastanka u Sarajevu: Dejton ne nudi mogu}nost razdru`ivanja
Incko se susreo sa Stajnbergom i Moratinosom
Situacija u BiHuznemiruju}a
Oktobarski izbori predstavljaju priliku da se ovajtrend promijeni, poru~eno je
Visoki predstavnik u BiH Vale-ntin Incko (Inzko) ju~er je u Sara-jevu, tokom susreta sa ministromvanjskih poslova [panije MigelomAnhelom Moratinosom (MiguelAngel) i zamjenikom dr`avnog se-kretara SAD D`ejmsom Stajnber-gom (James Steinberg), istakao daje situacija u BiH uznemiruju}a ida oktobarski izbori predstavljajupriliku da se ovaj trend promijeni.Zvani~nici EU i SAD izrazilisu nadu da }e predizborna kampa-nja biti usmjerena na stvaranje bo-ljih uvjeta za `ivot svih gra|ana,kao i na konkretne mjere kojimabi se osiguralo da BiH krene {tobr`e prema EU i NATO-u.U vezi s pozivima na mirno ra-zdru`ivanje, zvani~nici EU i SADslo`ili su se s visokim predstavni-kom da Dejton ne nudi takvu mo-gu}nost.- Ovakve tvrdnje su neprihva-tljive i s njima se mora prestati -rekao je Incko te podvukao daBiH mo`e postati ~lanica EU iNATO-a jedino kao dr`ava i nepostoji druga opcija.Moratinos i Stajnberg nalaze seu posjeti BiH kako bi dali podstr-eka i ubrzali pomake BiH premaeuroatlantskim integracijama, sa-op}eno je iz OHR-a.^lanovi Predsjedni{tva BiHprimili su Stajnberga i Morati-nosa, kojima su kazali da su str-ate{ki ciljevi BiH ulazak uNATO i Evropsku uniju, te daBiH ~ini izuzetne napore kakobi do{la do tih ciljeva. Na sasta-nku je bilo rije~i i o ustavnim re-formama, liberalizaciji viznogre`ima, te o budu}nosti OHR-a,saop}eno je iz Predsjedni{tvaBiH.
Susret sa ~lanovima Predsjedni{tva
Evropska unija i SAD zala`use za reforme u Bosni i Herce-govini , ali odlu~uju}e poteze mo-raju da vuku lokalni politi~ari, aako bude potrebno, bit }e organi-ziran i nastavak „butmirskog pr-ocesa“, najavila je portparol {pan-skog predsjedni{tva EU KristinaGaljak.- Ministar vanjskih poslova[panije Migel Anhel Moratinos(Mighuel Angel) namjerava tokomposjete BiH lokalnim politi~kimliderima prenijeti jasnu poruku:on }e ukazati na zalaganje EU ka-da je u pitanju stabilizacija i napr-edak BiH, ali }e tra`iti i napredaku procesu reformi u toj zemlji - re-kla je Galjak za „Deutsche Welle“,prenio je Tanjug.
Portparol {panskog predsjedni{tva EU
Galjak: Mogu} nastavak „butmirskog procesa“
Galjak: Napredak BiH 
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,7. april/travanj 2010.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
@
 avaz.ba)
Prepla}enibankar
Pod nadzorom Agencije na ~ijem je ~elu odnjenog osnivanja 1996. godine Zlatko Bar{, FBiHostala je bez ijedne doma}e banke
Direktor Agencije za bankarstvo FBiH Zlatko Bar{, prema infor-macijama premijera Mustafe Mujezinovi}a, najskuplji je „adminis-trativni pregalac“ u institucijama FBiH. Njegova pla}a, neto, dodu{e(kolika li je bruto samo Bog zna), iznosi vi{e od devet hiljada konver-tibilnih maraka, odnosno vi{e od tri pla}e samog federalnog premi-jera, ili trideset prosje~nih bosanskih penzija! Uh!!!Premijer nas, naravno, nije informirao (valjda nije imao srca danam i to saop}i) da su pojedina~ne naknade ~lanova Upravnogodbora ove agencije izme|u 2.500 i 3.000 KM, te da ni on niti biloko u dr`avi ne zna {ta ovi ljudi zaista rade i ~emu slu`e.Agencija za bankarstvo FBiH je zakonski utemeljena radi una-pre|enja sigurnosti, kvaliteta i zakonskog poslovanja tr`i{no ori-jentiranog stabilnog bankarskog i mikrokreditnog sistema FBiH,hvale se na web-stranici njeni uposlenici. Sve sama la` do la`i!Pa zar pod nadzorom ove agencije, na ~ijem je ~elu od njenogosnivanja 1996. godine „ekonomski stru~njak iz ^apljine“ ZlatkoBar{, u FBiH nisu otete sve njene banke, odnosno predate u rukebankarskim guliko`ama i me|unarodnim kriminalcima iz Hrva-tske i Slovenije? Jesu! I ne samo to.Umjesto da gradi „stabilan bankarski i mikrokreditni sistem“,kako la`u na svojoj web-stranici, Agencija je doprinijela osnivanjumoderne zlo~ina~ke organizacije u liku desetina mikrokreditnihorganizacija ~iji su vlasnici na kamatama uzetim, uglavnom, odbo{nja~ke sirotinje i malverzacijama kojima nikakva policija nemo`e stati ukraj, izgradili sebi nevi|ena carstva.Sve one koji ne znaju za{to postoji Agencija za bankarstvo injen direktor Zlatko Bar{, treba podsjetiti na slu~aj Komercijalnebanke u Tuzli od prije deset godina, kada je ova banka, nakon ni-kada istra`enih talova s hrvatskom Inom, preko no}i osvanula uvlasni{tvu hrvatskih bankara. Kako, to zna upravo Bar{, koji jenadgledao zakonitost ovog slu~aja.Za to {to Zlatko Bar{ u nekoliko mandata sjedi na ~elu Agenci-je za bankarstvo i prima najvi{u pla}u u Federaciji ne treba krivitinjega. On je samo dio tala federalnih partnera u vlasti, odnosnozarez izme|u interesa grupe bo{nja~kih i hrvatskih politi~kih pro-bisvijeta koji su federalni dio dr`ave doveli do bankarskog, fina-nsijskog i svakog drugog sloma.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
PORTAL
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana nawww.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 100.721 posjetioca.
 Pitanje:
 Da li je Vlada FBiH odga|anjem reguliranja pla}a administracije prevarila borce kojima je smanjila naknade pozivaju}i se na obaveze prema MMF-u?
B
A) DA 78%B) NE 17%C) Ne znam 5%
Pri~om o zahtjevimaMMF-a prevarili borce
CA
SKANDALOZNO
Zbog odugovla~enja s prihvatanjem prijedloga
„BH Airlines“ odustaje odletova za Banju Luku?
Mogli bismo se okrenuti ka nekoj drugoj destinaciji, ka`e Re~ica
Aerodromse nije izjasnio o ponudi aviokompanije
Kompanija „BH Airlines“mogla bi odustati od namjere dauspostavi direktnu liniju izme|uSarajeva i Banje Luke ~iji jepo~etak bio najavljen za 1. maj,zbog odugovla~enja banjalu~kogaerodroma da se izjasni o ovoj po-nudi, saznaje „Dnevni avaz“.
Nestaje strpljenja
Iako su jo{ prije mjesec naja-vljivali da }e „odluku donijeti na-redne sedmice“, predstavnici Ae-rodroma Banja Luka jo{ se nisuizjasnili da li prihvataju ponudu.Pored toga, iz aviokompanijesu u nekoliko navrata tra`ili sa-stanak s nadle`nim osobama izRS, ali do njega nikada nije do{lo.U „BH Airlinesu“ zbog toga ve}gube strpljenje.- To ve} dosta dugo traje, svata pri~a. Ako sve ne bude funkci-oniralo na obostrano zadovo-ljstvo, onda }emo se okrenuti kanekoj drugoj destinaciji - kazao jeju~er za „Avaz“ direktor „BH Ai-rlinesa“ Nud`eim Re~ica.Dodao je da „postoji destina-cija koliko ho}ete, od Skoplja, Ri-ma, pa nadalje“.Dosada{nji direktor Aerodro-ma Banja Luka Velimir Bobi} ju~ernije `elio davati komentare o ovojtemi jer se, kako nam je kazao, ve}sedam dana ne nalazi na toj pozici-ji. Potvrdio nam je da odluka o pri-hvatanju ponude jo{ nije donesena.Novi direktor jo{ nije izabran.
Dnevni letovi
Ina~e, planirano je upostavlja-nje dnevnih letova u oba smjera,ujutro iz Banje Luke, a nave~er izSarajeva, te jo{ ~etiri leta sedmi~nooko podneva. Pored toga {to bi dvanajve}a bh. grada bila izuzetno po-vezana, Banjalu~anima bi to otvor-ilo mogu}nost da putuju na velikibroj svjetskih destinacija, uz za-dr`avanje u Sarajevu od svega satili dva.
G. MRKI]
 Re~ica: Postoji mnogo destinacija
Marinko Biljanovi}, po-mo}nik ministra saobra}aja i ve-za RS, kazao je za na{ list da seVlada ne `eli mije{ati u ovo pita-nje, ve} da je na Upravi Aerodr-oma da donese odluku.Kako je rekao, jedino {to jesugerirano iz Vlade je da bi se tr-ebala zadr`ati jedina direktname|unarodna linija koju BanjaLuka ima, a to je ona s Cirihom.Nju „dr`i“ upravo „BH Airli-nes“, ali bi bila ukinuta u sklopunovog aran`mana, jer bi se sao-bra}aj iz Banje Luke za Cirih pr-eusmjerio preko Sarajeva.
Vlada „neutralna“
Bez razloga odgo|eno ro~i{te na Op}inskom sudu Sarajevo
Nastavlja se trakavica sprivatizacijom „Feroelektra“
Novo ro~i{te 12. aprila
Protesti u skladi{tu u Sarajevu
Nastavak pripremnog ro~i{taza glavnu raspravu o raskidu ugo-vora o privatizaciji „Feroelektra“,koji je trebao biti odr`an na Privr-ednom odjelu Op}inskog suda Sa-rajevo, sutkinja Lejla Fazlagi}ju~er je ponovo odgodila iz nepo-znatih razloga. Novo ro~i{te zaka-zano je za 12. april ove godine. Ta-ko se trakavica s privatizacijom„Feroelektra“ ponovo nastavlja.Naime, pripremno ro~i{te bilo jeprekinuto i 3. februara ove godine.Ina~e, raskid ugovora o priva-tizaciji s firmom „Stani} Invest“iz Kre{eva zatra`ila je Agencija zaprivatizaciju u FBiH (APF). Age-ncija je podnijela tu`bu jer Sta-ni}i nisu investirali u sarajevskukompaniju, iako su preuzeli nje-ne vrijedne objekte, te zato {to suupravnu zgradu „Feroelektra“ uTitovoj ulici u Sarajevu nezako-nito stavili pod hipoteku radi po-dizanja kredita od 4,8 milionamaraka.Radnici „Feroelektra“, koji suu {trajku zbog neisplate pla}a idrugih obaveza, ju~er su iskazalinezadovoljstvo zbog odga|anjasudskog ro~i{ta.Ina~e, Skup{tina Sindikata fi-rme odlu~ila je sutra ili prekosu-tra organizirati novi protest, vjer-ovatno u skladi{tu „Feroelektra“.Kako nam je potvrdio predsje-dnik Sindikata firme Emin Ka-di}, mogu}e je da idu}e sedmicebude blokirana ispostava predu-ze}a u Mostaru.
 F. V.
 Fazlagi}: Novo odga|anje

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mersija Celik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->