Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5244, 13.4.2010]

Dnevni avaz [broj 5244, 13.4.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 493|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
RUKOMET
BiH protivMa|arske iMakedonije
@ELJEZNI^AR
Sve misliokrenuteZrinjskom
EKSKLUZIVNO
Intervju Tomislava Karamarka
Ne postoji nikakva afera neovla{tenog prislu{kivanja hrvatskih vlasti na podru~ju BiH, ka`e ministar unutra{njih poslova Hrvatske
Klinton o Strategiji za smanjenje nuklearnog naoru`anja
N
e postoji nikakva aferaprislu{kivanja, a pogo-tovo ne neovla{tenogprislu{kivanja hrvats-kih vlasti na podru~ju BiH, kazaoje u intervjuu za „Avaz“ ministarunutra{njih poslova RH Tomi-slav Karamarko, o{tro negiraju}inavode advokata Ante Nobila dasu njegovog klijenta, pomo}nikaministra sigurnosti BiH Vjeko-slava Vukovi}a, koji se tereti zapomaganje u pripremanju terori-sti~ke akcije, hrvatski obavje{tajcinezakonito prislu{kivali.
 5. str.
24+5.7-+8#.+5/121
0#.1)757&#
   5   7 .  s   t  r .
London:Na ro~i{tu i Vladimir Vuk~evi}
&#0#51&.7-#1)#0+7
Upozorenja: Vakcinacija najbolja prevencija
1&47$'1.'1$1.,'.1&,'%'
Skandal:Aktiviran propali prudski dogovor
&4#807+/18+07
16+/#,7'06+6'6+
Mostar:Te{ka saobra}ajna nesre}a
/#4+0#&1&+)
21)+07.#$'$+7)41'0+816
 S p e k  t a k  l i
   1   6 .  s   t  r .
Koraci za sigurniji svijet
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
utorak, 13. 4. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5244
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 20. i 21. strana
 Velika nagradna
igra „Avaza“
 
Poru k e
 Klinton: Mi }emo raditi s na{im partnerima na poja~anju regionalne sigurnosne arhitekture
(Foto: Arhiv „Avaza“)
4. strana
EKSKLUZIVNI PRILOG
Danas u’Avazu’ ~itajte’Lifestyle’
   1   0 .  s   t  r .   7 .  s   t  r .   3 .  s   t  r .   6   0 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,13. april/travanj 2010.
2
^ime su se sve bavili i ~emu suslu`ili ratni KOS-ovi oficiri u redo-vima Armije RBiH, kojima je na-jja~a bo{nja~ka stranka u miru po-vjerila resor sigurnosti, najbolje go-vori slu~aj generala Rasima Deli}a,koji je pune tri godine u Hagu doka-zivao da nije po~inio zlo~ine za ko-je je optu`en.Ovih dana u javnost je procuri-lo nekoliko „specijalnih informaci-ja“ koje je u ratu o raznim koma-ndantima, pa i o Deli}u, ispisivaonekada{nji prvi bezbjednjak Armi-je RBiH i dana{nji prvi bezbjedn-jak Sulejmana Tihi}a, Fikret Musli-movi}.
Borbena djelovanja
Ove „informacije“ bile su dio ar-hiva ha{kih tu`ilaca dok je generalDeli} sjedio na optu`eni~koj klupi.Naslovljena kao „Saznanja o ne-doli~nom pona{anju Deli} Rasi-ma“, informacija, koja je u posjedu„Dnevnog avaza“, upu}ena je 2.aprila 1993. godine tada{njem na-~elniku [taba Vrhovne komande,generalu Seferu Halilovi}u.Muslimovi} je tra`io od na~e-lnika da pozove Deli}a kako biovaj dao „pismeno obja{njenjena sve naprijed navedene poda-tke“ koje mu je dostavio.- ...Me|u borcima i oficirima kaoi me|u stanovnicima Vsiokog izgu-bio je ugled jer se pona{a konformi-sti~ki, tako da je nezainteresiran zaborbena dejstva. ^esto boravi u ka-fanama i u hotelu, a u svoj stan jeinstalirao i telefon koga ima i u ka-ncelariji... - pi{e, izme|u ostalog,Muslimovi} o Rasimu Deli}u.
Li~na imovina
Za „podatke“, kako Muslimovi}naziva tra~eve i bljuvotine izneseneo generalu Deli}u, a me|u kojimasu i oni da je „iz stana u Dobojuizvukao li~nu imovinu“ (valjdaka{ike, vilju{ke, odijela, itd), Deli}nikada, sigurno, ne bi ni saznao dase s njima nije suo~io u Hagu.Ka`u da je tada general Deli}naprosto zanijemio, jer mu je Mu-slimovi} dugo godina glumio oda-nog saradnika i ~ovjeka od povje-renja.
 A. HAD@I]
OTKRIVAMO
[ta su tokom rata radili KOS-ovci iz Tihi}eve SDA
Muslimovi}eva „zabilje{ka“ ogeneralu Deli}u stigla i do Haga!
Naslovljena kao „Saznanja o nedoli~nom pona{anju Deli} Rasima“, informacijaje upu}ena 2. aprila 1993. godine tada{njem na~elniku [taba Vrhovne komande
Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovi-ne pokrenut }e provjeru navoda izafere „Daimler AG“ u kojoj je tanjema~ko-ameri~ka kompanija pr-iznala da je davala desetine mili-ona dolara mita politi~arima{irom svijeta, uklju~uju}i i BiH,saznaje „Dnevni avaz“.Dr`avno tu`ila{tvo zatra`it }e idodatne informacije od pravosu-dnih organa koji su vodili slu~aj uSjedinjenim Ameri~kim Dr`ava-ma, kako bi bili provjereni navodikoji povezuju bh. politi~are s ko-rupcijskom aferom.Portparol Tu`ila{tva BiH Bor-is Grube{i} potvrdio je za na{ listda }e to tu`ila{tvo obaviti opse`neprovjere.- ^im dobijemo zvani~niizvje{taj o ovom slu~aju, zatra`it}emo i dodatne informacije koje seti~u BiH. Susjedna Hrvatska u to-me se spominje ne{to konkretnije,ali bez ikakve sumnje mi }emo sepozabaviti dijelom koji se ti~e BiH- navodi Grube{i}.Njema~ko-ameri~ki koncernprihvatio je nagodbu s ameri~kimpravosu|em, priznav{i tako da sunjegovi visoki funkcioneri tokomdeset godina davali mito politi~ar-ima, konsultantima i posredinici-ma kako bi osiguravali poslove zasvoju kompaniju.Izme|u ostalog, u presudi ame-ri~kog suda navodi se da su mitodobivali i vladini zvani~nici u BiHkako bi bili osigurani poslovi.„Daimler AG“, nekada „Dai-mler Chrysler“, imao je u BiH,putem svoje finansijske filijale„Debis International“, ugovor s„Elektroprivredom BiH“, dugo-ro~nu saradnju s „Aluminijem“ ijedan ugovor s lukava~kom ko-ksarom.
T. LAZOVI]
Zvani~ni Zagreb pridaje velikizna~aj sutra{njoj posjeti predsjedni-ka Hrvatske Ive Josipovi}a Bosni iHercegovini.Isti~e se, izme|u ostalog, da }e seprvi put predsjednik Hrvatske obra-titi poslanicima oba doma Dr`avnogparlamenta, a velika su i o~ekivanjaod posjete Ahmi}ima i Kri`an~evomSelu, nakon ~ega }e Josipovi} dati po-sebnu izjavu za novinare.Prema detaljima iz obimnog pr-otokola, hrvatskog predsjednika ~e-ka sastanak u Predsjedni{tvu BiH,obra}anje poslanicima oba domaDr`avnog parlamenta, ru~ak s pre-dsjedavaju}im Vije}a ministara BiHi ve~era sa ~lanovima Predsjedni{tvave} prvog dana posjete.Dan kasnije, 15. aprila, Josipo-vi}u predstoji put u Vitez, gdje se sa-staje s na~elnicima op}ina Vitez,Novi Travnik i Kiseljak, potom ra-zgovori s hrvatskim zvani~nicima uvlasti RS, posjeta Ahmi}ima iKri`an~evom Selu te put u Mostar.U najve}em gradu Hercegovine,izme|u ostalog, Josipovi} }e se u Ko-nzulatu Hrvatske susresti s liderimapoliti~kih stranaka koje u sebi ima-ju hrvatske kadrove (uklju~uju}i iSDP), posjetit }e „Aluminij“ i razgo-varati sa studentima. Organizatoriputovanja isti~u i da predsjednik Jo-sipovi} sa sobom nosi „va`ne poru-ke“, ali o detaljima ne `ele govoriti.No, nagla{avaju da je podr{kaHrvatske cjelovitosti BiH i njenomevroatlantskom putu neupitna, kaoi spremnost za pobolj{anje saradnjedvije dr`ave i rje{avanje otvorenihpitanja u odnosima dvije dr`ave. Josipovi} ne}e posjetiti BanjuLuku jer, kako nam je re~eno, fi-zi~ki ne mo`e sti}i, ali je istaknu-to da postoji spremnost i za to pu-tovanje.Tokom boravka u BiH, kakonam je kazano u uredu predsjedni-ka Hrvatske, bit }e istaknuto i da jeMostar jedinstveni grad, ali i brigaza bh. Hrvate, posebno one u RS.Iako je bilo nekih najava da bi seu Mostaru Josipovi} mogao susrestis predsjednikom Srbije Borisom Ta-di}em, to se ne}e desiti, ve} }e se dvapredsjednika susresti u Pe~uhu uMa|arskoj tokom vikenda.
S. N.
Uo~i posjete predsjednika Hrvatske BiH
Josipovi} nosi„va`ne poruke“
Prvi put }e se predsjednik Hrvatske obratitiposlanicima oba doma Dr`avnog parlamenta
Austrija }e polovinom godineuputiti dodatnih 150 vojnika uBiH u okviru misije EUFOR-a,saop}ilo je ju~er Ministarstvo od-brane Austrije.Be~ki dnevnik „Kurir“ objavioje da je ministar odbrane NorbertDarabo{ (Darabos) rekao da ne}euputiti vojnike u Liban, kao {to suto predlo`ili Ujedinjeni narodi, ve}u BiH, javio je Radio „SlobodnaEvropa“, prenijela je Fena.Austrija je u BiH ve} poslala160 vojnika, a EUFOR ima oko2.000 vojnika iz 25 dr`ava.
 Faksimil Muslimovi}evog pisma na~elniku [taba Vrhovne komande Josipovi}: Mostar je jedinstven grad  Darabo{: Odlu~io se za BiH Tu`ila{tvo BiH: Tra`it }e dodatne informacije
Nije samo Rasim Deli} u Hagotpra}en sa zapisnicima, zabi-lje{kama i izvje{tajima doma}ihKOS-ovaca i udba{a, dana{njihvisokih zvani~nika bo{nja~ke po-litike, odnosno funkcionera SDA- Sulejman Tihi}.Ono sa ~ime se u Hagu suo~ioratni komandant Srebrenice NaserOri} jo{ je stra{nije, jer se isposta-vilo da su upravo izvje{taji bo{nja-~kih bezbjednjaka i politi~kihsmutljivaca koji su sjedili u koma-ndama po Sarajevu, ali i lokalnimkomandama i MUP-ovima, presu-dili njegovom hap{enju i odvo|e-nju u Hag. Jedna od takvih infor-macija napisana je upravo 11. jula1995. godine, u danu kada je RatkoMladi} ve} ulazio u Srebrenicu.
„Izvje{taji“ i o Naseru Ori}u
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
Turizam: Za{to je dr`ava zapostavila Po~itelj
- Vlast koju nije briga ni za svojvlastiti narod, najmanje }e se brinu-ti o ovakvim turisti~kim draguljima.Naprimjer, u Hrvatskoj za svako se-lo i zaselak postoji signalizacija i turisti~ka infrastruktura. Sr-amotno je da ne postoje nikakvi sadr`aji u Po~itelju, a iz godineu godinu sve je vi{e turista koji `ele posjetiti BiH.
(edvard)
PORTAL - komentar dana
 Muslimovi}:Glumio odanost Deli}: Zanijemiou sudnici 
„Avaz“ saznaje
Svjetska afera imat }e svoj epilog i u BiH
Tu`ila{tvo }e provjeriti kogaje kod nas podmitio „Daimler“
Koncern priznao da je dao desetine miliona maraka mita, pa i u na{oj zemlji
Odlukom Ministarstva odbrane
Austrija {alje dodatnih150 vojnika u BiH
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,13. april/travanj 2010.
3
 Pi{e: Ru`dija AD@OVI] (ruzdija
@
 avaz.ba)
Umjesto jedinstvenog ekonomskog prostora, uBiH postoji ekonomski prostor Bo{njaka, Hrvata iSrba, zbog ~ega trpe i dr`ava i njeni gra|ani
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) nedavnoje kazao da ne vidi razlog da BiH nema jedinstven ekonomskiprostor, ako ga ima Evropa.Na`alost, razlozi koje „ne vidi“ Incko „skriveni su“ u ne~as-nim namjerama onih koji odlu~uju u ovoj zemlji. Oni su, nai-me, aminovali plja~ka{ku privatizaciju, otvorili su vrata ra-znim nezaja`ljivim lobijima, koji su se razgranali u institucija-ma vlasti. Tako|er, sve su u~inili da se raspar~a bh. ekonomskiprostor na nacionalne atare, s jasnim granicama u kojima sezna ko ta~no gazduje i za ~ije interese.Tako, umjesto jedinstvenog ekonomskog prostora, u ovojzemlji postoji ekonomski prostor Bo{njaka, Hrvata i Srba, {toje vi{e nego znakovita refleksija politi~kih namjera ustrojstvaove zemlje. No, zna se da kapital ne poznaje granice, ne prizna-je nacionalne ekonomske torove i da je veoma pla{ljiva ptica.Dokaz tome je i nagli pad stranih investicija u na{oj zemlji.Takva situacija, za~injena politi~kim tenzijama i nacionali-sti~kom retorikom, ne ide u prilog BiH i njenim gra|animakoji svakodnevno trpe njene posljedice, ali itekako ide u prilogubicama bh. ekonomije i same dr`ave, kojima je li~ni interesiznad svakog drugoga i koji, upravo podgrijavanjem politi~kesituacije i nacionalnih tenzija, {tite svoju mo}.Osim toga, oni uskra}uju pravo gra|anima BiH da se pri-klju~e Evropi, jer jedinstveni ekonomski prostor jedan je odzahtjeva iz evropskog partnerstva i Sporazuma o stabilizaciji ipridru`ivanju.Ako se Njema~ka odrekla svoje mo}ne marke, a svoj ekono-mski prostor stavila je na raspolaganje EU i danas se ne kaje,zaista nema razloga da se bh. ne ujedini ekonomski i time po-bolj{a svoj rejting kod potencijalnih investitora.Na kraju krajeva, kako je kazao Incko, `ele}i smiriti nemir-ne duhove u RS, stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostorane zna~i ukidanje entiteta.
 
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
PORTAL
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana nawww.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 91.342 posjetioca.
 Pitanje: Treba li provesti sveobuhvatnu reformu javne uprave radi njene racionalizacijei efikasnosti?
B
A) DA 88%B) NE 9%C) Ne znam 3%
Provesti sveobuhvatnureformu javne uprave
CA
SKANDALOZNO
Propali prudski dogovor ponovo aktiviran
Dr`avnu imovinuotimaju entiteti
[ta se navodi u dopisu premijera FBiH
Nacrt odluke navodno donio Gregorijan
O~ito u skladu s propalim do-govorom iz Pruda, dio me|unar-odne zajednice i predsjednikSDA Sulejman Tihi} pripremilisu kona~nu podjelu dr`avne imo-vine na na~in kojim }e biti zado-voljan jedino Milorad Dodik.
Nalog za kr~mljenje
Kako saznaje na{ list u Sekre-tarijatu Vlade FBiH, federalni pr-emijer Mustafa Mujezinovi},odani Tihi}ev saradnik, poslao jena nekoliko adresa „nacrt odlukeo procjeni sada{njih i budu}ihpotreba za dr`avnom imovinominstitucija FBiH“ koji mu je, ka-ko tvrdi, uru~io prvi zamjenik vi-sokog predstavnika Rafi Gregori-jan (Raffi Gregorian).Odluka nije ni{ta drugo negopoku{aj kr~mljenja dr`avne imovi-ne i njeno prepisivanje na entitete!U spornom nacrtu odluke navo-di se da apsolutno sve federalneinstitucije popi{u imovinu koju ko-riste, uz prilaganje zemlji{no-knji`nih izvadaka i katastarskih po-dataka, i da navedu i dr`avnu imo-vinu koju jo{ `ele za budu}u upotre-bu, a koja trenutno nije u posjedu?!- Nakon toga Vlada FBiH }eodluku o dr`avnoj imovini za po-trebe institucija FBiH razmotritii objaviti u „Slu`benim novina-ma“ - navodi se, izme|u ostalog,u skandaloznom dopisu premije-ra Mujezinovi}a.
Uloga OHR-a
Pojednostavljeno, na ovajna~in o~igledno bi oba entitetapopisala ono {to koriste i {to imse svi|a, ~ak i na podru~jima vanBiH, te u skladu s izrekom gener-ala Hrvatske vojske Ljube ]esi}aRojsa „Ko je jamio - jamio je“dr`avi bi ostavila nekoliko obje-kata koje su zaboravila upisati.Po ovom principu, ko mo`e zabr-aniti FBiH da, jer ve} koristi i skoropolovinu zgrade Predsjedni{tva BiH,jednostavno cijeli objekt ne upi{e nasvoje ime?Ako je istinito Mujezinovi}evopozivanje na prvog zamjenika viso-kog predstavnika Rafija Gregorija-na, otvara se pitanje i za{to je ondaOHR radio popis dr`avne imovine.Osim toga, nejasno je, ako suta~ni Mujezinovi}evi navodi, za{tose na ovakav na~in OHR upli}e u pi-tanje dr`avne imovine, jer je zva-ni~no svaki put ovo pitanje prebaci-vano na dogovor doma}ih politi~kihopcija.
 A. HAD@IARAPOVI]
Dva mjeseca od odluke Federalnog parlamenta
Red`i} na ~elu Istra`ne komisije zaispitivanje rada Zufera Dervi{evi}a
Pod lupom brojne krivi~ne prijave koje su pale na nadle`nim sudovima
Dva mjeseca nakon {to je Pre-dstavni~ki dom Parlamenta FBiHdonio odluku o formiranjuIstra`ne komisije za provjeru za-konitosti rada Zufera Dervi{evi}a,direktora Federalne finansijskepolicije, Kolegij tog doma ju~er jezatra`io od svih klubova da dosta-ve imena kandidata za njene~lanove.- Dogovoreno je da }e predsje-dnik Komisije biti u ime BPS-a, kojije i bio jedan od inicijatora formira-nja Istra`ne komisije. Mi }emo zapredsjednicu kandidirati na{u za-stupnicu Sandu Red`i} - izjavio je zana{ list Kerim Lu~arevi}, {ef Klubaposlanika BPS-a - Sefer Halilovi}.Svi ostali poslani~ki klubovi, ipozicioni i opozicioni, trebajudostaviti svoje prijedloge za~lanove Komisije, kako bi oni izvani~no bili imenovani na nare-dnoj sjednici Predstavni~kog do-ma krajem aprila.Istra`na komisija treba ispita-ti rad Federalne finansijske poli-cije od 2000. do 2009. godine.Osim BPS-a, inicijatori osniva-nja te komisije bili su i Klub neza-visnih poslanika za BiH i zastu-pnik SDA Hajriz Be}irovi}.Oni su, izme|u ostalog, proble-matizirali legitimitet Der-vi{evi}evog direktorovanja Fi-nansijskom policijom, a pose-bno njegove brojne krivi~neprijave koje su pale na na-dle`nim sudovima, zbog ~egasu iz bud`eta pla}eni enormniiznosi za od{tete ljudima kojisu bili pod istragom.
 M. K.
 Faksimil Mujezinovi}evog dopisa
Odlukom bi bila ukinuta iKomisija za dr`avnu imovinu,~iji rad, dodu{e, nije dao nikakavrezultat, osim nekoliko spornihodluka o ustupanju dr`avne imo-vine privatnim licima.
Ukidanje Komisije
Ubice bh.ekonomije
 Red`i}: Jedan od  inicijatora formiranja KomisijeTihi} i Gregorijan: Potezi u Dodikovu korist

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->