Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5248, 17.4.2010]

Dnevni avaz [broj 5248, 17.4.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 391|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
PREMIJER LIGA
@eljo iBoracza titulu
Beskrajna tuga u porodici, me|u prijateljima, saborcima
Rije~i utjehe za suprugu Suadu i sinove Adnanai Admira
D`enaza u ponedjeljak uz najvi{e vojne po~asti na {ehidskom mezarju Kova~i
ODLAZAK KOMANDANTA
Umro jo{ jedan general Armije RBiH
Reakcije:Nakon odluke Apelacionog vije}a
UKIDANJE PRESUDEMARKU RADI]UJE ZASTRA[UJU]E!
Sud BiH:Presuda za ubistvo Mauzera
\OR\E @DRALE OSU\EN
NA 20 GODINA ZATVORA
4#5+/&'.+$+6'7-12#0
7$.+<+0+#.+,'+<'6$')18+#
General RasimDeli} ~ekao je odluku o `albi na prvostepenu presudu Ha{kog tribunala
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
subota, 17. 4. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5248
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
11, 20. i 21. strana
S
rce jo{ jednog bosanskoggenerala, drugog na~el-nika General{taba Armi-je RBiH, prestalo je ku-cati. Ratni komandant RasimDeli} umro je ju~er u 6.30 sati uSarajevu.Rijeke ljudi, Deli}evih prija-telja, saboraca, rodbine, slijeva-le su se ju~er ispred zgrade naTrgu heroja, gdje se nalazi stanu kojem je umro general. Do{lisu stisnuti ruku i pru`iti utjehuporodici, supruzi Suadi, sinovimaAdnanu i Admiru...
 2. i 3. str.
 
Podvale:Hatid`a Mehmedovi} ogor~ena
NEKA TOKA^A DO\E U POTO^ARE IKA@E KOJI SU @IVI ME\U MRTVIMA
NOVINA U NOVINI
DanasprilogSedmica
   5 .  s   t  r .
   1   7 .  s   t  r .
4. str.
   6   5 .   i   6   6 .  s   t  r .
RUKOMETNI TRANSFERI
Grahovacovog ljeta ideu Monpelje
69. str.
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,17. april/travanj 2010.
2
ODLAZAKKOMANDANTA
Umro jo{ jedan general Armije RBiH
Rasim Deli} bit }e ukopanu blizini Alije Izetbegovi}a
Beskrajna tuga u porodici, me|u prijateljima, saborcima
D`enaza uponedjeljak uz najvi{e vojne po~asti na {ehidskom mezarju Kova~i
Srce jo{ jednog bosanskog ge-nerala, drugog na~elnika Gener-al{taba Armije RBiH, prestalo jekucati. Ratni komandant RasimDeli} umro je ju~er u 6.30 sati uSarajevu.
Infarkt srca
Rijeke ljudi, Deli}evih prijatelja,saboraca, rodbine, slijevale su seju~er ispred zgrade na Trgu heroja,gdje se nalazi stan u kojem je umrogeneral. Do{li su stisnuti ruku ipru`iti utjehu porodici, supruzi Su-adi, sinovima Adnanu i Admiru...Tuga, bol i suze govorile su vi{eod rije~i kojih ju~er, jednostavno,nije bilo dovoljno da bi se mogaoopisati gubitak ratnog vo|e odbr-ane Bosne i Hercegovine.Istovremeno, u Domu Oru-`anih snaga (OS) BiH u SarajevuUdru`enje za za{titu tekovina bor-be za BiH, ~iji je ~lan bio i koma-ndant Deli}, sazvalo je sastanak pr-edstavnika bora~kih organizacija iformiralo Organizacioni odbor zapripremu komemoracije, d`enazei ukopa koji }e biti obavljen u pone-djeljak na {ehidskom mezarju Ko-va~i u Sarajevu, u blizini mezara pr-vog predsjednika Predsjedni{tvaRBiH, rahmetli Alije Izetbegovi}a.
Po~asne stra`e
Predsjednik Udru`enja, penzi-onisani general Mustafa Polutak za„Dnevni avaz“ je potvrdio da je ge-neral Deli} umro od infarkta srca ida je u posljednje vrijeme imaozdravstvenih problema, prvenstve-no zbog {e}erne bolesti.- Dogovoreno je da u ponedje-ljak u 11 sati u Domu OSBiH bu-de odr`ana komemorativna sjedni-ca. Prije toga, u deset sati tabut }ebiti postavljen ispred Doma, gdje}e se davati po~asne stra`e. U 13sati kov~eg s tabutom }e krenutiispred Doma Obalom prema Ko-va~ima, gdje }e u 14 sati biti kla-njana d`enaza na platou do meza-rja rahmetli predsjednika Izetbe-govi}a - kazao nam je Polutak.D`enaza i ukop bit }e obavljeniuz najvi{e vojne po~asti koje }eodati Drugi pje{adijski (rend`er-ski) puk OSBiH, koji ba{tini tradi-ciju Armije RBiH. Kako je sa-op}eno iz Federalnog ministarstvaza pitanja boraca, predsjednikOdbora za d`enazu je predsjedava-ju}i Predsjedni{tva BiH Haris Si-lajd`i}. Tako|er, knjiga `alosti bit}e otvorena istog dana, od devet do19 sati, u Domu OSBiH.
 M. KUKAN 
Organizacioni odbor: Komemoracija u ponedjeljak u Domu OSBiH 
(Foto: J. Brutus)
Samo dan prije smrti, 15. aprila, general Deli} obi-lje`io je Dan Armije RBiH, 18. ro|endan vojske kojuje vodio od 8. juna 1993. pa do kraja agresije na BiH.Tog dana, fotoreporter „Dnevnog avaza“ napravio je iposljednje fotografije generala Deli}a u zgradi Feder-alnog zavoda PIO/MIO, gdje Dan Armije tradiciona-lno obilje`avaju zaposlenici i penzioneri, pripadnici JOB-a Zavoda PIO/MIO, me|u kojima je mnogo{ehidskih porodica.Kako nam je rekao Zijad Krnji}, direktor Zavoda,general Deli} odr`ao im je tom prilikom kratki govoro zna~aju odbrane Bosne, a pripadnicima bora~kih po-pulacija podijelio primjerke svoje knjige „101 ratnapri~a“. Ni~im, kako ka`e Krnji}, general Deli} nijeodavao da je bolestan, ~ak je bio pun planova, nadaose skoroj pravosna`noj osloba|aju}oj presudi u Hagui namjeravao nastaviti svoj nau~noistra`iva~ki rad.
Dan ranije u Sarajevu obilje`io ro|endan Armije RBiH
 Posljednja fotografija generala Deli}a u Zavodu PIO/MIO FBiH 
(Foto: F. Fo~o)
Iz biografije
Rasim Deli} ro|en je 4. febr-uara 1949. godine u ^eli}u. Vo-jnu akademiju po~eo je 1967., azavr{io 1971. Biv{u JNA napu-stio je 13. aprila 1992. u ~inupotpukovnika. Od 8. juna 1993.do kraja rata bio je komandantArmije RBiH. Poslije agresijena BiH Deli} je bio komandantZajedni~ke komande VojskeFBiH. U penziju je oti{ao u se-ptembru 2000.
Generalovi sinovi: Admir i AdnanSarajevo: Deli}evi saborci dolaze pru`iti utjehu porodici 
(Foto: S. Saletovi})
Vrijeme do kona~ne odluke@albenog vije}a Ha{kog tribunalageneral Rasim Deli} ~ekao je naslobodi. Uglavnom, boravio je uVisokom i Sarajevu, u krugu svo-je porodice. Me|u rijetkima kodkojih je znao navratiti bila je i Va-svija Vidovi}, {efica tima njegoveodbrane u Hagu.Vijest o Deli}evoj smrti sa-op}io joj je njegov sin Adnan.
Uloga Del Ponte
- U {oku sam! Prekju~er smorazgovarali telefonom, a dva da-na prije toga general je navratio umoj ured u Sarajevu. Kazao mi jeda je, jednostavno, svratio da mevidi. Znala sam da je general na-ru{enog zdravlja, ali nisam vjero-vala da }e smrt biti br`a od pravdekoju je tako strpljivo ~ekao. Zaista,niko dostojanstvenije nije podno-sio nanesenu nepravdu kao {to jeto ~inio general Deli}. Bez obzirana to {to ga je Tu`ila{tvo optu`ilo,general je bio gospodin koji jepo{tovao i sudije i tu`ioce i oni sutoga bili svjesni - kazala nam jeizuzetno potresena Vasvija Vido-vi}.Ona se nadala pozitivnim info-rmacijama o ishodu `albe koju jeulo`ila na prvostepenu sudskuodluku. Kazala nam je da je De-li} potpuno smiren ~ekao odluku@albenog vije}a.Prema pouzdanim informaci-jama, o kojima se godinama {ut-jelo, optu`ba protiv Deli}a bila jerezultat obe}anja biv{e ha{ketu`iteljice Karle del Ponte (Carla)datog biv{em premijeru Srbije Zo-ranu \in|i}u, kao nagrade zaisporu~ivanje Slobodana Mi-lo{evi}a Hagu. Na{i izvori bliskiTribunalu tvrde da je Del Ponteobe}ala \in|i}u da }e u Hag do-vesti i Nasera Ori}a. To je i u~ini-la.Srbija je tako dobro „unov~ila“Milo{evi}a.
Razni dokumenti
Odvo|enje Rasima Deli}a uHag bilo je rezultat dugih pripre-ma. Tokom su|enja, u obimnojdokumentaciji koja je iz BiHslu`benim i neslu`benim kanali-ma stizala u Hag mogli su se vidje-ti razni dokumenti koji su se tica-li samog rada generala Deli}a, alii rada mnogih slu`bi koje su orga-nizaciono pripadale [tabu Vrho-vne komande i drugim sigurno-snim organima BiH.Pamet je stala generalu Deli}ukada je u „optu`uju}oj dokume-ntaciji“ vidio zabilje{ke i izvje{ta-je koje su pisali njegovi saradnicii razni vojni i civilni bezbjednja-ci iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, kojisu, tobo`e, ~uvali integritet oslo-bodila~ke borbe, kao i dr`ave BiH.I to je general Deli} stoi~ki po-dnio.
 A. HAD@I]
Vasvija Vidovi}, braniteljica generala Deli}a
Dostojanstveno je podnosionepravdu koja mu je nanesena
Znala sam da je general naru{enog zdravlja, alinisam vjerovala da }e smrt biti br`a od pravde
Vidovi}: Smrt br`a od pravde
Smrt je generala Deli}a spri-je~ila da u {tampu da knjigu ukojoj je progovorio o svomha{kom iskustvu i svemu {to gaje pratilo na tom putu.Prema na{im saznanjima,Deli}eva knjiga puna je informa-cija i dokaza o doga|ajima i lju-dima koji su kumovali njegovomodlasku u Hag. Iako su se mnogina vijest o njegovoj smrti pona-dali da }e Deli}eva istina biti po-kopana s danom njegove d`ena-ze, o~igledno se to, ipak, ne}e do-goditi. Knjiga na kojoj je s ta-kvim `arom radio ugledat }esvjetlo dana. General je to za-slu`io, pa makar i posthumno.
Zavr{io knjigu o odlasku u Hag
General Deli} dobrovoljno sepredao Ha{kom tribunalu 28. fe-bruara 2005., a 15. septembra 2008.osu|en je na tri godine zatvora.Kazna mu je izre~ena zbogpropusta da sprije~i ili kazniokrutno postupanje mud`ahedi-na nad zarobljenim pripadnici-ma Vojske RS u Livadama i Ka-menici, u julu i avgustu 1995.Deli} je prijevremeno pu{tenna slobodu u maju pro{le godi-ne, po{to je odslu`io dvijetre}ine kazne. Odbrana iTu`ila{tvo `alili su se na odlu-ku Pretresnog vije}a, a odlukao `albi o~ekivala se u narednadva mjeseca.
^ekao odluku o `albi
Otvorena knjiga`alosti u Bu`imu
Povodom smrti generala Deli}a, uBu`imu je u Muzej sobi 505. vite{kebrigade, koju je general Deli} u neko-liko navrata posje}ivao, otvorena knji-ga `alosti, gdje }e se gra|ani mo}i upi-sivati i iskazati osje}anja i mi{ljenja o~ovjeku koji je uspje{no vodio Armi-ju RBiH do njene pobjede.
 N. V.
 Bu`im: Upisivanje u knjigu `alosti 
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,17. april/travanj 2010.
3
 Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn
 avaz.ba)
Partijskiparaziti
SDA - Sulejman Tihi} pro{le godine sebi u d`epstavila vi{e od 13.000 prosje~nih penzija
U godini te{ke ekonomske krize, desetina hiljada otkaza,skoro svakodnevnih protesta boraca i radnika zbog umanjenihprimanja, podatak da su stranke u Bosni i Hercegovini lani po-tro{ile 22,5 miliona maraka bud`etskog novca na vlastite akti-vnosti je za svaku osudu.Ko imalo zna matematiku, shvatit }e da su partijski parazitirezali na sve strane, samo ne tamo gdje je njihov li~ni interes upitanju.Stranka demokratske akcije - Sulejman Tihi}, naravno, pre-dnja~i u har~enju na{eg novca. Ta partija za godinu je potro{ilavi{e od 13.000 prosje~nih penzija! Na {ta? Pa, sigurno nije naprojekte za kapitalne investicije, nova radna mjesta, una-pre|ivanje zdravstva ili obrazovanja, ve} na vlastiti luksuz iu`itak!Podaci koje je Centralna izborna komisija (CIK) objavila opotro{nji, u najve}oj mjeri novca poreznih obveznika, pokazalisu da, u ogromnom broju slu~ajeva, nesposobnjakovi}i i{i}ard`ije ve} godinama vode politi~ke stranke.Rije~ je o ljudima koji nisu u stanju ni od stranke kojoj suna ~elu napraviti, barem ekonomski, samoodr`ivi projekt.[tavi{e, stranka je njima cilj da od, naprimjer, provincijskogmati~ara do|u do, recimo, vlasnika veleljepnih nekretninara{trkanih {irom dr`ave pod naj~e{}e tu|im imenima!Brojke koje je saop}io CIK same po sebi name}u jedno bi-tno pitanje: Ako je stanje u BiH takvo kakvo jeste - a trebamosamo pogledati posljednje izvje{taje i izjave iz Brisela iVa{ingtona pa da se zabrinemo - postoji li mehanizam da se na{novac, kao poreznih obveznika, ne upla}uje strankama jer ganisu ni zaslu`ile?I ima li politi~ke snage koja }e re}i da gra|ani ne trebajufinansirati politi~ke stranke, ve} se one moraju boriti zasvoj opstanak i plasman na politi~koj sceni i tako da samesebi osiguraju finansiranje? A ne da nama zavla~e ruku ud`ep!SDA - Sulejman Tihi}, kao ni ostale partije koje su godina-ma na politi~koj sceni, posljednjih nekoliko godina ni~im nisuzaslu`ile finansiranje iz bud`eta i taj izvor njihovih prihoda je-dnostavno mora biti ukinut. I to {to prije.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
PORTAL
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 98.593 posjetioca.
 Pitanje: Jesu li najavljeni protesti bora~kih organizacija protiv poteza Vlade FBiH opravdani?
B
A) DA 74%B) NE 22%C) Ne znam 4%
Najavljeni protestiboraca su opravdani
CA
U {oku su ju~er nakon vijesti osmrti komandanta Armije RBiH,generala Rasima Deli}a bili svinjegovi saborci. Tugovali su jo{ ivi{e zbog ~injenice {to je prera-nom odlasku generala Deli}a po-najvi{e pridonijela nepravda. Jedan od prvih njegovih sara-dnika, general Enver Had`ihasa-novi} \edo, posebno je potresen,jer ga osim prijeratnog, ratnog iporatnog dru`enja, s generalomDeli}em ve`e i ista ha{ka sudbi-na. Jedan drugoga su ispra}ali ido~ekivali iz Haga.
Izgubili mnogo
- Hag je te`ak teret. Te{ko se tonosi, a posebno dok traje, a kodnjega je Hag jo{ trajao. Znam ka-kav sam ja teret podnio i zatoznam kako je i njemu bilo i vjero-vatno je i to imalo utjecaja na nje-govo zdravlje - kazao je za na{ listgeneral Had`ihasanovi}.On potcrtava da je onog danakada je Deli} imenovan za koma-ndanta, Armija RBiH dobila novikvalitet vojske koja je bila sposo-bna da oslobodi dr`avu BiH odagresora.- U tom poslu zajedno smo radi-li. General Deli} imao je ogromnoznanje i vojni~ke vrline, bio je uvi-jek spreman da svakome pomognei poka`e kako stvari treba raditi ida ih dovede do kraja. Rje{avalismo veoma te{ke i slo`ene zada}e uuvjetima rata. Uspjeli smo napravi-ti sna`nu vojsku koja je osloba|aladr`avu, ali politika je odradila svojei mi smo to morali poslu{ati - ista-kao je Had`ihasanovi}.General Ramiz Drekovi} opi-sao je ju~er Deli}a kao plemeni-tog ~ovjeka, mudrog vizionara,nadasve po{tenog.- Njegovomsmr}u izgubilismo mnogo. U posljednje vrijemeDeli} je osje}ao breme pro{log ratai svu nepravdu koja je pre{la prekonjega. Protiv njega vodila se hara-nga. Ono {to nije uzela agresija naBiH, uzima nepravda i ovo trebabiti opomena svima da podese svojkurs i stav prema onim najpo{teni-jim borcima za BiH - kazao je Dre-kovi}.
Du`no po{tovanje
General Vahid Karaveli} po-tcrtao je za „Dnevni avaz“ da jeRasim Deli} historijska li~nost.- Iz ugla pravde gledano, njego-va djela poprimat }e sve ve}i histor-ijski zna~aj. To djelo, na`alost, ko-{talo ga je `ivota, to ga je ubilo, jer jerezultiralo nepravdom. On je vodio~asnu borbu za odbranu BiH. Ja sam mu veoma zahvalan,mnogo sam od njega nau~io, on jenajbolje znao kako se osje}a i zbognepravde s Ilijom Juri{i}em i Eju-pom Gani}em. Rasimu Deli}u svitrebamo odati du`no po{tovanje,jer on je bio veliki ~ovjek - poru~ioje Karaveli}.
 M. KUKAN 
NA VIJEST O SMRTI
Reakcije najbli`ih Deli}evih saradnika
Ubila ga je nepravda!
Hag je te`ak teret, ka`e Had`ihasanovi}
Protiv njega se vodila haranga, isti~eDrekovi}
Karaveli}: Njegovo djelo, na`alost, ko{talo ga je `ivota
Izra`avaju}i veliku `a-lost zbog smrti generala Ra-sima Deli}a, akademik prof.dr. Muhamed Filipovi} izja-vio je ju~er za „Dnevniavaz“ kako je indikativno{to svi najva`niji ljudi u Ar-miji BiH umiru napre~ac.- Mlad je umro MustafaHarulahovi} Talijan, gener-al Mehmed Alagi}, evo i Ra-sim Deli}. Alagi} i Deli}, na`alost,umrli su nakon {to su bili podvr-gnuti jednom obimnom maltretir-anju, i to ni krivi ni du`ni. Oni usvojoj dr`avi, za koju su maksima-lno dali, nisu imali nikakvestvarne podr{ke, priznanja iza{tite.To je, na neki na~in,znak na{e nemo}i i simbol~injenice da se stradanjena{eg naroda produ`ava inakon rata. General Deli}je `rtva jednog perfidnog„podzemnog rata“ koji sevodio preko ubacivanja ra-znih agenata u redove takozvanihmuslimanskih dobrovoljaca una{u zemlju - kazao je akademikFilipovi}.Izra`avaju}i su}ut porodici, Fi-lipovi} je istakao da je Deli} bio~ovjek visokih moralnih kvaliteta.Govore}i o prokletstvu Bosne zbogkojeg stradaju i kasnije tiho odlazenjeni najvredniji sinovi, Filipovi}je dodao da je ovo znak da „mi ni-smo do kraja slobodni, emancipira-ni i ravnopravni“.- Nad nama se provode posebnikriteriji. Nas se prisiljava, da lioru`anim ili politi~kim akcijama,da se pokorimo, a da nam se to ne}eotvoreno kazati. @eli nas se prisilitida prestanemo biti Bo{njaci, mu-slimani i Bosanci - zaklju~io je Fili-povi}.
 F. V.
 Had`ihasanovi}: Vojni~ke vrlineDrekovi}: Mudrost i po{tenjeKaraveli}: Historijska li~nost
^etiri temeljne bora~ke or-ganizacije (Organizacija porodi-ca {ehida i poginulih boracaBiH, Savez RVI BiH, Savez de-mobilisanih boraca FBiH i Sa-vez dobitnika najvi{ih ratnihpriznanja FBiH) s tugom i boliprimile su vijest da je umro nji-hov ratni i poratni komandant,armijski general Rasim Deli}.- Njegovoj porodici izra`ava-mo iskreno sau~e{}e i sigurnismo da }e oni u ovim tu`nim tr-enucima razmi{ljati i o onome{ta je general Deli} za sve naszna~io i svakako biti ponosni,kao i mi, na to {to smo ga imali -navodi se u saop}enju.
Ogroman gubitak
- Vijest o iznenadnoj smrti generala Deli}a stra{nome pogodila. Bili smo saborci, iza nas su te{ke i do-stojanstvene godine ratovanja za ovu dr`avu. Krajinaje iskreno tu`na, Kraji{nici }e se dostojno oprostitiod svog komandanta - izjavio je ju~er za na{ list gene-ral Armije RBiH Fadil Hasanagi}.
 M. D.
Tu`na je i Krajina
 Hasanagi}:Godinedostojanstva Filipovi}: Znak  na{e nemo}i 
Akademik Muhamed Filipovi}
Na{i generali nisu na{li za{titu u dr`avi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->