Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5249, 18.4.2010]

Dnevni avaz [broj 5249, 18.4.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 502|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
BOGDAN TANJEVI] O TE[KOJ BOLESTI
Nikada nisambio slabi} panisam ni sad
BANJA LUKA
Blagajnicauzela 200.000KM i nestala
[EFIK IBRAHIMOVI]
Irena nije
Zlatanova
ro|aka
INTERVJU
Damir Kajin, zastupnik u Saboru RH
Logi~no je da }e HDZ i njegovi premijeri ostati na politici FranjeTu|mana
Izuzetno je vrijedno prisustvo kardinala i reisa
 Popovi} posti`e svoj prvi gol: @eljezni~ar bolji od Borca
(Foto: F. Fo~o)
O
naj ko u Hrvatskoj ni-je spreman priznati daje u politici Franje Tu-|mana prema BiH bi-lo elemenata podjele te dr`ave,od formiranja „Herceg-Bosne“na dan vukovarske tragedije,preko ru{enja Starog mosta, pasve do toga da je najvi{e gra|a-na hrvatske nacionalnosti stra-dalo u sukobu s Armijom BiH,taj postaje sljedbenik te iste Tu-|manove politike, kazao je napo~etku razgovora za „Dnevniavaz“ Damir Kajin.
 5. str.
,15+218+,'
4'-#1+56+07
   1   4 .  s   t  r .   P  a  n  o  r  a  m  a   P  a  n  o  r  a  m  a
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 18. 4. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5249
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
9, 20. i 21. strana
 
Fud ba l
Oblak s Islanda pro{irio se na Evropu
(Foto: AFP)
 Vulkanska pra{ina
sti`e i nad BiH
Nepogode:Zatvoren zra~ni prostor
   3 .   i   1   8 .  s   t  r .
Sarajevo:Pripreme za d`enazu Rasimu Deli}u
)'0'4#.#'0#-18#'+524#6+6+.,7&+
 2. str.
@eljo korak bli`e tituli
 57. strana
Na Grbavici odigran derbi Premijer lige
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,18. april/travanj 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
Ceri} pozvao Tadi}a da se „bezrez- ervno izvini za ratne zlo~ine bosanskih Srba i pokrene proces pomirenja“ 
- Uva`eni reise, hvala vam za jedanovakav potez! Rekli ste ono {to na{i bi-ljojedi-politi~ari nisu i vjerovatno ne binikada. Veliko i od srca aferim! Sve {toste rekli, stoji. Maske su pale. ^ekajmo na odgovor Srbije, ze-mlje koja nas je uvijek u crno zavijala.
(muhzur)
PORTAL - komentar dana
SPOROVI
Ustavni sud FBiH dao mi{ljenje o kladionicama
Parlament FBiH ko~inaplatu 30 miliona KM
Sporno koji bi se zakon o oporezivanju igara na sre}u mogao primjenjivati
Ministarstvo finansija ~eka autenti~no tuma~enje zakonodavca
Vi{egodi{nja trakavica o dugukladionica bud`etu FBiH, konkr-etno oko 30 miliona KM u 19slu~ajeva, i dalje traje. Kako bi sesprije~ilo daljnje politiziranje pr-oblema, te optu`be kako „neko“uzima novac za nenapla}ivanje po-reza od kladioni~ara, na inicijati-vu zamjenika premijera i ministrafinansija FBiH Vjekoslava Beva-nde oglasio se i Ustavni sud Fede-racije BiH.
Kantonalni propisi
- Zakon o oporezivanju igarana sre}u i zabavnih igara RBiHdonesen je u januaru 1996. godine,dakle nakon stupanja na snaguUstava FBiH i Ustava BiH, Ane-ks II, pa se navedene ustavne odr-edbe ne mogu primijeniti - navo-di se, izme|u ostalog, u jednogla-snom mi{ljenju sudija, a koje jepotpisala predsjednica Ustavnogsuda FBiH Kata Senjak.To fakti~ki zna~i da su se pri-likom oporezivanja kladionicamogli jedino primjenjivati kanto-nalni zakoni, a {to opet za epilogmo`e imati da kladionice trebajuplatiti oko 30 miliona KM, od~ega bi desetak posto pripalo fede-ralnom, a ostatak kantonalnimbud`etima.- Mi{ljenje Ustavnog sudaFBiH nije izvor prava i zato je Mi-nistarstvo finansija jo{ u dece-mbru pro{le godine zatra`ilo izvo-rno tuma~enje zakona od Federa-lnog parlamenta, kako bi se rije{ilacijela situacija. No, dobili smo sa-mo stavove sekretara domova, {tonije nikakvo izvorno tuma~enje,jer taj akt moraju usvojiti oba do-ma Parlamenta FBiH po procedu-ri kao da se usvaja neki zakon - ka-zao je za na{ list savjetnik federa-lnog ministra finansija Elmir Ja-hi}.
Bojazan od suda
Na pitanje zbog ~ega Ministar-stvo finansija, kao drugostepeniorgan, ne pokrene daljnju proce-duru i bez stava Parlamenta FBiH, Jahi} je odgovorio da se federalnibud`et ne `eli dovesti u opasnostna na~in da se novac naplati, a po-tom na sudskom sporu izgubi i tou ve}oj vrijednosti od napla}ene.
 A. HAD@IARAPOVI]
 Kladionice: Duguju ogroman novac
- Slu~ajevi kladionica su umirovanju, nikakva zastarane}e nastupiti niti negativneposljedice, tako da su neistinitetvrdnje da se slu~ajevi ne `eli ri-je{iti. Jednostavno, ParlamentFBiH treba dati svoje izja{nje-nje, a potom }e reagirati Mini-starstvo finansija - nagla{ava Ja-hi}.
Nema zastare
Pripreme za d`enazu generalu Rasimu Deli}u
Na posljednjem ispra}aju o~ekuje se 10.000 ljudi
Tijelo generala Deli}a bit }e dovezeno u 10 sati i izlo`eno uz mimohoddo 13 sati, kada tabut kre}e prema {ehidskom mezarju Kova~i
Organizacioni odbor za pripr-emu komemoracije, d`enaze i uko-pa generala i biv{eg na~elnika Ge-neral{taba Armije RBiH RasimaDeli}a, koji je u petak umro odinfarkta u stanu u Sarajevu, ju~er jeodr`ao sastanak na kojem su po-tvr|eni svi detalji posljednjeg is-pra}aja ratnog vo|e odbrane BiH.Kako nam je kazao penzionisa-ni general Mustafa Polutak, pripr-eme za d`enazu Rasimu Deli}u,koja }e biti obavljena sutra u Sar-ajevu, teku u najboljem redu.- Odlu~eno je da u deset satibude dovezeno tijelo generala De-li}a u Dom Oru`anih snaga BiH uSarajevu, gdje }e biti izlo`eno uzmimohod koji }e trajati do 13 sati.Za 11 sati zakazana je komemor-ativna sjednica u sali Doma OS-BiH. Ne{to iza 13 sati krenut }e ta-but na lafetu na vozilu i polahko}e se i}i uz mimohod Obalom Ku-lina bana pored Vije}nice do{ehidskog mezarja Kova~i. D`ena-za i ukop bit }e obavljeni u 14 sa-ti uz najvi{e vojne po~asti - ka`egeneral Polutak.Istakao je da se na posljednjemispra}aju generala Deli}a, premaprocjeni Organizacionog odbora,o~ekuje izme|u 5.000 i 10.000 lju-di. Bora~ka udru`enja, me|u ko-jima i Udru`enje za za{titu teko-vina borbe za BiH te Udru`enjepenzionera vojnih osiguranikaFBiH, pozvala su svoje ~lanove dadolaskom na d`enazu odaju po-~ast generalu Deli}u i njegovojborbi za BiH.
 E. Ha.
Sjednica Doma naroda Parla-menta FBiH, koja je bila naja-vljena za ponedjeljak, odgo|enaje zbog komemoracije i d`enazegeneralu Rasimu Deli}u.Odga|anje je potvrdio sekre-tar u Domu naroda Izmir Ha-d`iavdi}, a kao razlog naveo jeobaveze koje }e delegati preuze-ti u vezi s komemoracijom i d`e-nazom.- Novi termin sjednice bit }enaknadno saop}en - rekao je Ha-d`iavdi}.
Odgo|ena sjednica Parlamenta FBiH
 Deli}: D`enaza u ponedjeljak 
 Polutak: Odavanje po~asti ratnom vo|i 
 Incko: Zastoj u reformama
Valentin Incko za Radio „Deutsche Welle“
Vizna liberalizacija teku drugoj polovini godine
Izgleda da }e u junu biti najavljeno kada }edo vizne liberalizacije do}i, kazao Incko
Gra|ani BiH mogu se nadatiliberalizaciji viznog re`ima tek udrugoj polovini godine, izjavio jevisoki predstavnik u BiH ValentinIncko (Inzko).- Izgleda da vizna liberaliza-cija ne}e do}i tako brzo. Neki su senadali, a me|u njima i ja, da }e tobiti 1. jula, na po~etku sezoneodmora. Izgleda da }e u junu bitinajavljeno kada }e do vizne libe-ralizacije do}i - rekao je Incko zaRadio „Deutsche Welle“, prenosiSrna.Incko je dodao da najava nezna~i i implementaciju, koja bimogla uslijediti tri ili ~etiri mjese-ca kasnije.On je ocijenio da je BiH naslu~aju ispunjavanja uvjeta za vi-znu liberalizaciju pokazala da„mo`e kad ho}e“, ali i da se kodpojedinih evropskih zemalja iinstitucija mo`e osjetiti i umor po-vodom konstantnih zastoja u refo-rmama drugih oblasti u BiH.Incko, me|utim, navodi da }eEvropa imati dovoljno strpljenja ida }e BiH ponuditi mehanizmekoji su se ve} pokazali uspje{nimu 27 zemalja ~lanica EU, kao i uzemljama regiona.On je dodao da neki evropskizvani~nici i poznavaoci prilika uBiH smatraju da u predizbornomperiodu ne bi trebalo o~ekivatiznatniji napredak kada je rije~ oprovo|enju reformi u zemlji.- Nacionalna retorika uvelikouzima maha u ovom periodu - re-kao je Incko, izraziv{i o~ekivanjeEU da }e se eti~ka, ekonomska ievropska pitanja na}i u strana~kimprogramima i kampanjama.Umjesto uobi~ajene proslave 1.maja, radnici u nekoliko ve}ih gr-adova u FBiH tog }e dana iza}i }ena ulice kako bi vlastima skrenu-li pa`nju na nezavidan polo`aj. Is-met Bajramovi}, predsjednik Sa-veza samostalnih sindikata BiH,ka`e da }e se radnici okupiti na pr-otestima u Sarajevu, Mostaru, Ze-nici, Biha}u, Tuzli i Ora{ju- Glavni razlozi za ovakvo obi-lje`avanje 1. maja su neprovo|enjezakona i zaklju~aka ParlamentaFBiH, neprimjenjivanje kolekti-vnih ugovora, neispunjavanje za-htjeva Sindikata upu}enih organi-ma vlasti u BiH - rekao je Bajra-movi}.Uz rukovodioce sindikalnihorganizacija, koji su obavezni do}ina proteste, Bajramovi} o~ekuje iveliki broj radnika na ulicama.Ka`e da su nezadovoljni svi, pa iho~ekuje u velikom broju.- Njihov dolazak bit }e porukada se ne mire sa situacijom, a vla-stima }e biti poslan i signal kako }ese radnici pona{ati u oktobru, naizborima, kada treba do}i do pro-mjena - ka`e Bajramovi}.
 B. T.
 Bajramovi} na jednom od  ranijih protesta
Radnici 1. maja izlaze na ulice
Protesti umjesto praznovanja
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,18. april/travanj 2010.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
 avaz.ba)
Prokleto „ali“iz Beograda
Nakon u~estalog „dru`enja“ upravo s Josipovi}em,retorici srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a, barna prvo „~itanje“, malo {ta se mo`e prigovoriti, ali...
Govor predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a u ParlamentuBiH bez imalo dvojbe mo`e se smatrati historijskim. Tu dimenzi-ju daje mu mjesto na kojem se dogodio i posebno na~in na koji jeizre~eno `aljenje {to je i politika Hrvatske devedesetih godinapro{log stolje}a u~estvovala u poku{aju podjele Bosne i Hercego-vine.Kako je to sjajno primijetio fra Luka Marke{i}, u Josipo-vi}evom govoru je, prije i iznad svega, izre~ena istina. A upravoistina, i samo ona, mo`e doprinijeti da se u cijeloj regiji koliko-to-liko zalije~e posljedice krvave pro{losti i da se sve ovda{nje dr`avei narodi okrenu evropskoj budu}nosti. Josipovi}ev govor, ali i odavanje po~asti „tu|im“ `rtvama uAhmi}ima, zajedno s reisom Ceri}em i kardinalom Pulji}em, hra-bri su dr`avni~ki potezi koji svima ulijevaju nadu da }e budu}nostzaista biti bolja. Josipovi}ev govor, uprkos o~ekivanim negati-vnim reakcijama u dijelu hrvatske politi~ke javnosti, putokaz je utu bolju budu}nost.Uz sve ovo, mo`da je i najva`nije da je izvinjenje i `aljenje pre-dsjednika Hrvatske zbog politike iz devedesetih godina izre~enobez onog prokletog „ali“, kojim se naj~e{}e potpuno relativizira ilinegira netom izre~eno izvinjenje.Upravo takve izjave, s neizostavnim „ali“, dolaze s druge strane- iz Srbije. Treba po{teno priznati da se u posljednje vrijeme, pogo-tovo nakon u~estalog „dru`enja“ upravo s Josipovi}em, retorici sr-bijanskog predsjednika Borisa Tadi}a, bar na prvo „~itanje“, malo{ta mo`e prigovoriti. Osim tog „ali“, koje ~ini su{tinsku razlikuizme|u trenutne politike zvani~nog Zagreba i Beograda.I Tadi} je u Srbiji u posljednje vrijeme napravio nekoliko hra-brih poteza koji doprinose pomirenju na Balkanu, prije svega Re-zolucijom o Srebrenici, uprkos svim njenim manjkavostima iambijentu u kojem je usvojena. Tako|er, nekoliko puta ponovlje-na je izjava o neupitnosti suvereniteta i teritorijalnog integritetaBiH. Ali, tu je i Tadi}evo „ali“.Paralelno s ovim, Tadi} daje podr{ku politici premijera RS Mi-lorada Dodika. A ta politika je u potpunoj suprotnosti s Tadi}evimizjavama o cjelovitosti BiH. Zbog toga je, za razliku od Josipo-vi}eve, njegova politika (jo{ uvijek) nevjerodostojna.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 Aerodrom Sarajevo: Putnici su se morali snalaziti na razne na~ine
NEPOGODE
Od ju~er zatvoren na{ zra~ni prostor
Vulkanska pra{ina sIslanda sti`e i u BiH
Otkazani svi letovi s Aerodroma Sarajevo
Prestanak ju`nog strujanjazraka donosi pepeo u BiH
Opasnost po zdravlje ljudi
S obzirom na to da je oblak sa~esticama vulkanskog pepela sIslanda stigao u Hrvatsku i dioSrbije, mo`e se o~ekivati da za-hvati i na{u dr`avu. Na{ zra~niprostor zatvoren je ju~er od osamdo dva sata u nedjelju, potvrdionam je de`urni dispe~er Aerodro-ma Sarajevo, dodaju}i da seo~ekuju nove upute o daljnjimaktivnostima.
Mala koncentracija
Iz Sarajeva su ju~er otkazaniletovi za Cirih, Be~, [tokholm,[tokholm-Geteborg, Minhen,Budimpe{tu, Ljubljanu i Ista-nbul. Samo dva aviona odletjelasu u subotu ujutro iz Sarajeva, je-dan u Beograd, a drugi u Splitumjesto u Zagreb.- Ne znamo kako }e se daljeodvijati situacija. Postupit }emopo uputama. Sve informacije pu-tnici mogu dobiti u predsta-vni{tvima kompanija ili na tele-fon na{e slu`be 289-100 - ka`u naAerodromu Sarajevo.Bh. meteorolozi poja{njavajuda pepeo s Islanda jo{ nije stigaou BiH zbog vjetra koji trenutnopu{e na na{em podru~ju. Sino-pti~ar Ibrahim Had`ismailovi}isti~e da se za danas ne najavljujesjeverno ili sjeverozapadno stru-janje, koje bi moglo donijetioblak s pepelom.- To ju`no strujanje iznadna{ih krajeva jo{ se odr`ava. Eve-ntualno, za kraj nedjelje ili pone-djeljak, kada se smiri ju`no stru-janje, mo`e se desiti da vulkanskapra{ina do|e do nas. No, tada }ekoncentracija pepela biti manja ine}e biti velike opasnosti za lju-de. Jedino }e avionski saobra}ajtrpjeti posljedice - ka`e za„Dnevni avaz“ klimatolog @eljkoMajstorovi}.Stru~njaci Svjetske zdravstve-ne organizacije (WHO) tvrde davulkanska erupcija mo`e izazvatiposljedice po zdravlje ljudi.- Sitne ~estice pepela nisu{tetne dok su visoko u atmosferi,ali ako padnu na zemlju, moguprodrijeti dublje u plu}a. Osjeti-ljive osobe trebaju organi~iti izla-ske vani ako osjete iritaciju u gr-lu, curenje nosa ili peckanje uo~ima - saop}eno je iz WHO.
Mjerenje radijacije
Na{e zdravstvene ustanove dosada nisu dobile nikakve dodatneupute u slu~aju pojave vulkanskepra{ine. Direktor Zavoda za javnozdravstvo FBiH dr. Zlatko Vu~inasavjetovao je da oni koji pate oddi{nih i sr~anih problema, ako i donas stigne pra{ina s Islanda, ostanuu ku}ama, a ako izlaze vani, da ma-ramicom prekriju usta i nos.- Ni{ta drugo ne mo`e se u~ini-ti. Jo{ ne znamo kakav je sastavpepela i koje probleme mo`e iza-zvati ljudima. U BiH imamo desetstanica koje mjere radijaciju. To jeono {to mi mo`emo kontrolirati.Neki zavodi mogu mjeriti i su-mpordioksid, ~a| i jo{ neke ~es-tice. Ako se bude radilo o radijaci-ji, stanice }e to prije nas otkriti.Vidjet }emo kako }e se pona{atidruge zemlje preko kojih je oblakpre{ao - ka`e Vu~ina.
 E. HALA]
Vesna [ipka, v. d. na~elnikaOdjela seizmologije RS, ka`e daerupcija vulkana na Islandu nebi trebala izazvati seizmolo{keposljedice. No, mogu} je utjecajoblaka pepela na meteorolo{keparametre, {to mo`e dovesti dosmanjenja insolacije i radijaci-je, a {to opet mo`e utjecati natemperaturu.- Najaktivnija podru~ja suRogatica i Gora`de, gdje je ve}dvije godine primjetna po-ve}ana seizmi~nost u smislupove}anog broja slabih zemljo-tresa. Ovo podru~je naro~ito jeaktivno od novembra pro{le go-dine - kazala je [ipka.
Bez seizmolo{kih posljedica
 Majstorovi}: Promjena strujanja zraka
Vu~ina: Ne zna se sastav pepela

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Medina Dedic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->