Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5253, 22.4.2010]

Dnevni avaz [broj 5253, 22.4.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 474|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
Povrije|eno najmanje 60 demonstranata
Policija koristila suzavac, ljutiti borci uzvratili kamenicama
Bora~ka udru`enja zahtijevaju odlazak Mustafe Mujezinovi}a
Organizatorima protesta sti`u prijetnje
S
tranka demokratske akcije- Sulejman Tihi} poslala jeju~er policiju na vi{e hilja-da nezadovoljnih boraca!Oni su se okupili pred zgra-dom Vlade Federacije BiH kakobi tu iskazali nezadovoljstvona~inom na koji vlasti tretirajubora~ku populaciju.Mirni protesti boraca vrlo br-zo su eskalirali u sukobe u kojimaje povrije|eno na desetine ljudi.Neki od ~elnika FBiH zaprijetilisu organizatorima protesta krivi-~nim gonjenjem.
 2., 3. i 4. strana
SRAMOTNO
 Vlast poslala policiju na nezadovoljne branioce
 Erupcija opravdanog nezadovoljstva boraca pred zgradom Vlade FBiH 
(Foto: B. Nizi} i M. Kadri})
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 22. 4. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5253
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
UMRO SAMARAN
Odlazak prijateljaSarajeva
   8   5 .  s   t  r .
PREMIJER LIGA
Haos uMostarui Sarajevu
   8   0 .   i   8   1 .  s   t  r  a  n  a
BIHA]
Harakirizbog spora sop}inarima
16. strana
21$70#$14#%#
2416+8.1218#
„Avaz“ saznaje:Danas samit NATO-a
TURSKA OSIGURALABiH ZELENOSVJETLO ZA MAP?
Istra`ujemo:Izvoz vi{kova naoru`anja iz BiH
ORU@JE IZ HAD@I]AZAVR[ILO U JEMENU
   5 .  s   t  r  a  n  a   8 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,22. april/travanj 2010.
2
Ono {to se ju~er de{avalo predzgradom Vlade Federacije BiH uAlipa{inoj ulici u Sarajevu po-dsjetilo je mnoge na april 1992. ikrvave demonstracije ispred sara-jevskog hotela „Holiday Inn“.Niko do sino} nije imao pro-cjenu koliko je ljudi iza{lo na bo-ra~ke proteste koji su trebalipo~eti u 12.05 sati, ali se baratalociframa izme|u 5.000 i 10.000.Da ove demonstracije, ipak, ne}ebiti mirne, kako je proteklih dananajavljivano i na {ta su pozivalipredstavnici bora~kih organizaci-ja, bilo je o~ito i prije nego {to suzvani~no po~ele.
Specijalci u zgradi
U 11.40 sati okupljeni demo-nstranti probili su za{titnu ogra-du koja je bila postavljena okoVladinog parkinga, uz uzvike„Napolje Vlada“, „Ho}emo vanr-edne izbore“, „Ne `alimo poginu-ti ovdje“. Za samo pet minuta bo-rci su bili na ulazu u zgradu Vla-de, ali ih je zaustavio ogroman br-oj policajaca koji je osiguravaoju~era{nje proteste, a iz same zgr-ade po~elo je izlijetati na desetinespecijalaca.Potom su demonstranti po~eliga|ati zgradu i policiju kame-njem, fla{ama i drugim predmeti-ma. Zavladala je panika nakon {tose uvidjelo da ima povrije|enih,ali najve}e razo~arenje kod bora-ca izazvalo je saznanje da se u zgr-adi Vlade ne nalazi niko od pre-dstavnika vlasti, pa ~ak niobi~nih slu`benika, za koje se sa-znalo da su svi ve} do 10.30 satinapustili zgradu, tako da su u njojostali samo policajci.Situacija se privremeno smiri-la nakon obra}anja predsjednikaOrganizacije porodica {ehida ipoginulih boraca Izeta Gani}a,koji je pozvao na dostojanstvenopona{anje, te predsjednika Savezadobitnika najvi{ih ratnih priznanjaD`evada Ra|e, koji je ponovio bo-ra~ke zahtjeve i dao rok federa-lnom premijeru Mustafi Mujezino-vi}u da se do 13 sati pojavi me|udemonstrantima i ka`e ho}e li Vla-da ispunitipostavljene uvjete.No, Mujezinovi} nije do{ao, ave}ina demonstranata bila jeogor~ena zbog ubje|enja da se pr-emijer nalazi sa svojim stra-na~kim {efom Sulejmanom Ti-hi}em u Gora`du. Oko 14.30 satisituacija je ponovo kulminiralanakon {to je stigla informacija dapremijer, ipak, nije u Gora`du, alida se ne}e ni pojaviti, te da je no-vinarima u telefonskoj izjavi re-kao da mu je pozlilo, a da mu jeljekar savjetovao da zbog visokogpritiska ne izlazi iz ku}e.U to vrijeme, ~elnici temeljnihbora~kih organizacija u zgradiVlade vodili su me|usobne razgo-vore, ali je strpljenje boraca izma-klo kontroli i po~eli su novi nere-di koje je bilo nemogu}e kontroli-rati. Kamenje i ostali predmeti po-novo su zasuli zgradu Vlade, nakojoj su sva stakla za nekoliko mi-nuta polomljena, a po~elo je i s pa-ljevinama. Policija je uzvratila su-zavcima, {ok-bombama, ~ule su seeksplozije „topovskih udara“.Kako se moglo vidjeti na licumjesta, me|u borcima su se poja-vile i grupe navija~a Sarajeva iodre|enih pokreta koji su se pri-dru`ili demoliranju zgrade Vlade.U vi{e navrata napadnuti su i no-vinari, nekima snimateljima ra-zbijene su kamere, a jednom foto-reporteru otet je fotoaparat.
Po`ar u prizemlju
Prema sino} dostupnim infor-macijama, u prizemlju Vlade spora-di~no je izbilo desetak po`ara, a na-vodno je gorio i arhiv. Zapaljene sui dvije policijske kabine na parki-ngu Vlade, oko 30 povrije|enih po-licajaca vra}eno je u zgradu i evaku-irano kroz susjedni objekt Ame-ri~ke ambasade. Kola Hitne po-mo}i svakih desetak do 15 minutaodvozila su povrije|ene demonstra-nte u Klini~ki centar Ko{evo. Na-jve}i broj demonstranata `alio se naposljedice udisanja suzavca.Situacija se po~ela smirivati oko17 sati, ali su sporadi~ni incidentinastavljeni ga|anjem zgrade Vladekamenjem i izazivanjem po`ara uprizemlju zgrade, posebno dijelu ukojem je smje{teno Ministarstvo zapitanja boraca. Ina~e, ni rije~ju seju~er nije oglasio ministar za bo-ra~ka pitanja FBiH Zahid Crnki}.Demonstranti nisu dozvolja-vali ni da im se obrate ~elnici bo-ra~kih organizacija, poru~uju}ida ne `ele prihvatiti sporazumkoji je u me|uvremenu potpisao iposlao im premijer Mujezinovi}.On je u tom sporazumu poru~ioda }e sazvati posebnu tematskusjednicu Vlade, na kojoj }e ra-zmotriti sve zahtjeve s protesta uroku od 72 sata, odnosno tri dana.No, demonstranti su uzvratilida se ne}e razi}i dok Mujezinovi}ne podnese ostavku, ali su se oko19 sati po~eli razilaziti, iako su uto vrijeme postojale najave da suiz ostalih kantona krenuli noviautobusi s borcima koji se `ele pr-idru`iti protestima.
 M. KUKAN - B. TURKOVI]
PROTESTI
Borci iz svih dijelova BiH pred Federalnom vladom
Vlast poslala
policiju na branioce
Premijer ostao kod ku}e
Vladi dat rok od 72 sata, tra`i se ostavka Mustafe Mujezinovi}a
Zapaljene i dvije policijske kabine na parkingu Vlade
D`evad Ra|o, predsjednikSaveza dobitnika najvi{ih ra-tnih priznanja, konstatirao jeju~er da je premijer Mujezino-vi} sporazum prihvatio tek na-kon incidenata.-Istraga }e sve pokazati. Vladaje upravo htjela izazvati haos naulicama Sarajeva. Ve} u 11.30 satiljudi koji nisu pripadnici na{ihudru`enja napravili su belaj kakobi opstruirali skup. Nakon togasmo smirili situaciju, a za sve {tose de{avalo poslije, tra`it }emoodgovornost Vlade, MUP-a, ali ionih koji su napravili ovaj haos.Ljudi koje mi predstavljamo, na-pravili su ovu dr`avu i nisu do{lida je ru{e, ve} da {tite svoja prava- kazao je Ra|o, dodaju}i da je bi-lo i onih koji su za 20 ili 50 mara-ka uba~eni da „poljuljaju skup“.
Ra|o: Vlada jehtjela izazvati haos
Sarajevo: Policija je na borce bacala i suzavac
(Foto: B. Nizi})
Oko 17 sati me|u demonstr-antima se pojavio jedino potpre-dsjednik FBiH Mirsad Kebo,pro~itav{i prisutnima na ulicisporazum koji je Mujezinovi}ponudio predsjednicima bo-ra~kih organizacija. Kebo je za-molio demonstrante da se razi|ui rekao da bi sjednica Vlade tre-bala biti odr`ana u ponedjeljak,kako bi bili rije{eni problemibora~ke populacije.
Kebo se jedini pojavio
Safet Red`i}, predsjednik Sa-veza ratnih vojnih invalida BiH,pojasnio je da sporazum izme|uVlade FBiH i temeljnih bo-ra~kih organizacija prakti~nozna~i da je premijer Mujezinovi}na sebe prihvatio obavezu da svenjihove zahtjeve stavi na dnevnired vanredne sjednice Vlade, i tou roku od tri dana.
Prihva}ena obaveza
Policija je u skladu sa ovla{te-njima, a u funkciji za{tite sopstve-nih `ivota, li~ne i imovinske sigu-rnosti gra|ana i policije, upotrije-bila hemijska sredstva kako bi serazbila masa „koja je u ve}em obi-mu naru{avala javni red i mir“, teje nagla{eno kako je u ovim nemi-lim doga|ajima povrije|eno 69gra|ana i policijskih slu`benikanavodi se u saop}enju FUP-a.- Sve vrijeme protesta predsta-vnici [taba policije su u zgradi Vl-ade FBiH pregovarali sa predstavn-icima bora~kih populacija u ciljusmirivanja situacije... Me|utim, pr-otestni skup je izmakao kontroli or-ganizatora i eskalirao u direktne su-kobe protestanata i policije uz fizi~-ke napade na policajce, paljenje po-licijskih ku}ica, razbijanje prozora,uni{tavanje inventara u zgradi Vla-de FBiH, te nasilnog oduzimanjaopreme od policijskih slu`benika.
FUP: Protesti eskalirali usukobe s policijom
Ured visokog predstavnika(OHR) podr`ava osnovno pravosvakog gra|anina da svoje stavo-ve izrazi na demokratski i miranna~in, uklju~uju}i pravo na pro-test, ali da to ipak mora bitiura|eno u skladu sa zakonom,saop}eno je iz OHR-a- Vlada FBiH i udru`enja de-mobilisanih boraca moraju imatipriliku da objasne svoje stavove, ato se ne mo`e dogoditi dok su ner-edi na ulicama. Shodno tome,OHR `ali zbog nasilja do kojeg jedo{lo danas (ju~er) ispred zgradeVlade FBiH u Sarajevu tokom pr-otesta nekoliko organizacija, ka`ese u saop}enju, prenijela je Fena.
OHR: Protesti samo u skladu sa zakonom
 Kebo me|u borcima Borci ogor~eni {to nije bilo premijera
   (   F   o   t   o   :   F .   F   o   ~   o   )
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,22. april/travanj 2010.
3
 Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn
 avaz.ba)
Pobuna boracaprotiv lopova!
Suzavac i „topovski udari“ na borce logi~ni sunastavak politike Sulejmana Tihi}a, koji je doga|ajeu Dobrovolja~koj u Sarajevu nazvao „zlo~inom“
Niko ko je ju~er gledao scene protesta obespravljenih bora-ca pred zgradom Federalne vlade u Sarajevu, nije mogao ostatiravnodu{an!Na jednoj strani bili su borci koji samo tra`e ono {to im pre-ma zakonu pripada. Na drugoj strani je sada ve} do odvratnostikorumpirana i bahata vlast.Iza vlasti je - na prvom mjestu - Stranka demokratske akcijeSulejmana Tihi}a, koja se nijednog momenta nije libila dasvim sredstvima nasrne na borce!Prvo ih je mjesecima poni`avala otkidaju}i im malo-pomalood bijedne naknade koja je mnogima jedini izvor egzistencije,a onda im podmuko zarila no` u le|a. Dok su borcima skidalisvaku marku koju su mogli, sebi su u federalnim institucijamanamicali nove hiljade maraka nezaslu`enih primanja.S prvim napadom na borce ju~er ispred Federalne vlade, Ti-hi}eva SDA survala se u politi~ko blato!Suzavac i „topovski udari“ na biv{e borce, branioce BiH,ipak jesu logi~ni nastavak politike koja je doga|aje u Dobrovo-lja~koj ulici u Sarajevu, kada se grad branio od ~etnika, nazvala„zlo~inom“, a prekaljene i proslavljene komandante ArmijeRBiH ekspresno razapinjala na stub srama ili jo{ br`e trpala izare{etaka.Federalni premijer Mustafa Mujezinovi} ju~er je istupom umedijima, u svom stilu, navukao bijes javnosti.No, iza njega je upravo Tihi} kao najjasnija personifikacijapolitike koja je godinama poni`avala borce, nipoda{tavala`rtve Srebrenice i svesrdno radila za ratnoprofiterske lobije.Nema sumnje da }e Tihi} i ovog puta poku{ati svu odgovor-nost prebaciti na nekoga drugog. Stekao je nekog iskustva uspletkama svih ovih godina u politici. No, batinanjem branila-ca BiH pred Federalnom vladom, njegova je politika u potpu-nosti demaskirana.Uostalom, {ta se i moglo o~ekivati od ~ovjeka koji je prije~etiri godine doveo Milorada Dodika na vlast!
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Klinika urgentne medicineKCUS-a ju~er od 11.30 sati bila je upravom opsadnom stanju. Do 19sati primljeno je oko 40 ozlije|enihboraca i 21 specijalac.Najte`e je povrije|en Idriz Ju-kovi} (69) iz Br~kog, koji je zado-bio frakturu lobanje i nalazi se ute{kom stanju. Kako nam je kazalaportparol KCUS-a Biljana Jandri},on je sino} odvezen na operaciju.
Uzvra}eno suzavcem
Sarajevska bolnica povrije|eneje po~ela primati prije 12 sati, na-kon {to su borci provalili ograduispred zgrade Vlade FBiH, a polici-ja uzvratila suzavcem.- Tada smo primili 15 pacijenatakoji su se `alili na peckanje u o~imai probleme s disanjem. Imali smo ijednog pacijenta s otvorenim lo-mom prsta {ake - ka`e Jandri}.Od 14.30 do 17 sati pred Klini-ku urgentne medicine (KUM) sva-kih 20 minuta dolazila su vozila Hi-tne pomo}i s ozlije|enim borcima.- Dovezeni pacijenti uglavnomsu imali iritacije na suzavac, kontu-zije i povrede glave. Imali smo dvi-je obrade rane na glavi. Jedan paci-jent upu}en je na Ortopediju zbogkontuzije. Ve}ina je otpu{tena ku}i- rekao nam je {ef KUM-a dr. ZoranHad`iahmetovi}.
Gumeni meci
Povrije|eni u~esnici protestatvrdili su da je policija koristilagumene metke. Doktor Had`ia-hmetovi} kazao je da nije primi-jetio da ozljede potje~u od tih me-taka, a ustvrdio je i da nisu evide-ntirane povrede od palica. No,neki od povrije|enih tvrdili su daje Jukovi} navodno udaren pali-com.Na KUM je oko 17.30 sati dove-zen 21 ozlije|eni specijalac. Oni su,prema na{im informacijama, na-kon sukoba s borcima bili smje{te-ni u Ambasadi SAD u Sarajevu.Tu im je ukazana prva pomo}, apotom su sa ~etiri kombija diplo-matskih oznaka prevezeni doKUM-a. Navodno, za prijevoz nisukoristili vozila Hitne pomo}i jer jepostojala opasnost da budu kame-novani.
 E. HALA]
KCUS
Epilog ju~era{njih protesta
Na KUM dovezeno oko60 boraca i specijalaca
U te{kom stanju Idriz Jukovi} iz Br~kog, koji ima frakturu lobanje
U~esniciprotesta `alili se na peckanje u o~ima, ote`ano disanje i udarce u glavu
Federalni premijer MustafaMujezinovi} ju~er se u vi{e navratajavljao novinarima na telefon, ali senije pojavljivao na licu mjesta ni uzgradi Vlade, niti ispred nje.- Potpisao sam papir koji su midostavili borci, ali se ne}u obratitina demonstracijama. Sve {to su bo-rci tra`ili, ispo{tovali smo. Udovo-ljili smo njihovim zahtjevima, pasmo i na vanrednoj sjednici u utor-ak usvojili novu uredbu o cenzusu.I pod takvim uvjetima neko je `elionapraviti lom, haos i proteste. Ne}udolaziti na proteste koji su ispoliti-zirani - poru~io je Mujezinovi}.Rekao je i da nema namjeru po-dnijeti ostavku, jer „ako Vlada po-dnese ostavku, upitna je isplata na-knada za vi{e od 100.000 pripadni-ka bora~kih populacija“. On je na-glasio i da }e odgovornost za prote-ste snositi njihovi organizatori.- To nisu protesti, to su neredi ipoliti~ke poruke - dodao je Mujezi-novi}.
 Mujezinovi}: Nije do{ao me|u borce Jukovi}: Odmah upu}en na operacijuDolazak ozlije|enih specijalacaUkazivanje pomo}i povrije|enim borcima Dr. Had`iahmetovi}: Iritacije na suzavac
   (   F   o   t   o   :    S .   J   o   r   d   a   m   o   v   i   }  -    S .    S   a   l   e   t   o   v   i   }   )
- Stajao sam u blizini za{titne orgade.Kada je do{lo do guranja boraca i policije,pala je ograda i zaka~ila mi i slomila prst -ka`e Fahrudin Muj~i}.Na O~noj klinici zatekli smo i Mevludi-na Berbera, koji je zbog suzavca osje}ao pe-ckanje u o~ima.- Ovo je sramota za Vladu. Mi se nismoza ovo borili - kazao je Berber.
Nismo se za ovo borili
 Muj~i}: Slomljen prst
Specijalci iz MUP-ova USKi TK te FMUP-a uglavnom suzadobili povrede nogu i ve}inaih je {epala. No, u bolnici je ko-nstatirano da niko od njih ne-ma te`e ozljede.- Ga|ali su nas kamenjem -kazao je jedan od specijalaca.
Specijalci {epali
Premijer tvrdi da su protesti ispolitizirani
Mujezinovi}: Ne}u podnijeti ostavku

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->