Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5255, 24.4.2010]

Dnevni avaz [broj 5255, 24.4.2010]

Ratings: (0)|Views: 362 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
Preciziran osnovni uvjet za pokretanja MAP-a
 Ve} se ~uju protivljenja iz RS
Mogu}e da ve} u septembru ove godine po~ne primjena MAP-a, zajedno s Crnom Gorom
B
osna i Hercegovina morasvu perspektivnu nepokre-tnu vojnu imovinu uknji-`iti kao dr`avnu imovinu,koju }e koristiti Ministarstvo od-brane BiH prije nego {to zvani~nopo~ne primjena Akcionog planaza ~lanstvo u NATO-u (MAP), na-vodi se u zvani~noj izjavi 28 mini-stara vanjskih poslova dr`ava~lanica Sjevernoatlantske alijanse,saznaje „Dnevni avaz“.Ministri su fakti~ki preciziralida se nesporazumi politi~kih liderau BiH trebaju rije{iti.
4. strana
’AVAZ’ OTKRIVA
[efovi NATO-a poslali jasnu poruku
 Be{li} javlja porodici Mehmed}ehaji} da je dobila automobil 
(Foto: F. Fo~o)
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
subota, 24. 4. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5255
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
A va z daru je ~ i taoce
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
   2   0 .   i   2   1 .  s   t  r  a  n  a
BANJA LUKA
Odre|enpritvor zbogpronevjere
   1   5 .  s   t  r .
NSBiH
Sarajevskiderbi bezgledalaca?
PO@AR
SlobodanJoji} ugu{iose u snu
   6   5 .  s   t  r .
14. strana
Halid Be{li} izvukao dobitnike prvog kola
Automobil ide u Grada~ac!
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BiH - HVALA VAM!
$H*/14#81,07+/18+07
7-0,+ +6+0#+/'&4 #8'
Intervju:Poznati pjeva~ sasvim otvoreno
DA SE NE LA@EMO, BiH JEITEKAKO PODIJELJENA!
Lukavac:Tuga u porodici poginulog deminera
SAT PRIJE POGIBIJEPORU^IO SUPRUZIDA SE NE BRINE
   5 .  s   t  r .   1   5 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,24. april/travanj 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
Gra|ani nezadovoljniizvje{tavanjem s protesta
- Novinarka FTV-a koja se javila izzgrade Vlade toliko me iziritirala, da ~istosumnjam da }u i dalje pla}ati TV pretpla-tu. Komentiraju}i situaciju, nije se zapitala ko je zapravo krivac{to su borci, kojima je la`i i prevara navrh glave, postupili ova-ko. Ali, ljudi moji, oni nas borce tretiraju kao bagru. E, ne}eto tako i}i.
(qwerten)
PORTAL - komentar dana
U ponedjeljak u Briselu o BiH
Ministri vanjskih poslova Evropske unije u ponedjeljak }e di-skutirati i o policijskoj misiji EU u BiH i pozdraviti preusmjeravanjenjenog mandata na podr{ku u borbi protiv organiziranog kriminala ikorupcije, kao i rezultate ostvarene u ovom domenu.Predstavnici Koordinacije teme-ljnih bora~kih organizacija iz Sre-dnjobosanskog kantona odlu~no de-mantiraju dezinformacije koje umedijima iznose pojedini predsta-vnici policije, o tome kako je iz Tra-vnika krenuo „autobus s instruira-nim ljudima“ da izazovu nerede.- Volio bih da mi neko ka`e ko-ji je to autobus i koji su to ljudi.Mi sigurno znamo da toga nije bi-lo. Hvala Bogu, u Travnik smo vr-atili sve i jednog ~ovjeka nepovr-ije|enog, na{i autobusi nisu bilirazbijeni i to pokazuje s kakvimsmo ljudima i s kakvim namjera-ma i{li u Sarajevo na proteste - ka-zao nam je Nevzudin Vihri}, pre-dsjednik Koordinacije.Vihri} navodi da su sukobi ispr-ed zgrade Vlade FBiH u Sarajevuve} bili po~eli kada su autobusi izLa{vanske doline organizirano i upratnji policije dolazili u Sarajevo!Iz Koordinacije temeljnih bo-ra~kih organizacija SBK jo{ je-dnom navode da je protestni skupu Travniku pro{ao bez ijednog inci-denta, suprotno nekim dezinforma-cijama. Navode i da imaju spisakljudi koji su bili u svakom od au-tobusa koji su i{li u Sarajevo.
 K. K.
Broj ~lanova grupe koja je pr-ekju~er na dru{tvenoj internet-mre`i Facebook formirana kako bigra|ani izrazili nezadovoljstvoizvje{tavanjem FTV-a s protestaboraca ispred zgrade Vlade FBiHu Sarajevu, ju~er je porastao naskoro 5.000.Grupa pod nazivom „1000 ljudido 15 sati, neka se FTV izvini bo-rcima zbog sino}njeg priloga“, oci-jenila je izvje{tavanje novinara oveTV ku}e sramotnim i optu`ila ih zamanipulaciju ~injenicama.Kako saznajemo od administr-atora grupe, nakon {to je broj~lanova rapidno po~eo rasti, napa-li su ih hakeri i onemogu}ili imrad. Grupa je bila blokirana, veli-ki broj ~lanova izbrisan, a admini-stratorima onemogu}eno ure|iva-nje stranice. Stoga su osniva~i sdrugih profila pozvali gra|ane dane pi{u hu{ka~ke i uvredljive por-uke novinarima i uredni{tvuFTV-a, jer `ele na dostojanstvenna~in izraziti svoje nezadovo-ljstvo.
 E. G.
Poznati sudija Kantonalnogsuda u Mostaru i profesor usta-vnog prava prof. dr. Nurko Pobri}ka`e da policija i tu`ila{tvo treba-ju dokazati da su organizatori bo-ra~kih protesta u Sarajevu uistinusvjesno planirali ru{enje ustavnogporetka. Tek u tom slu~aju odgo-vorni se mogu teretiti za krivi~nodjelo napada na ustavni poredakFBiH iz ~lana 149 KZFBiH.- Napad na ustavni poredakuglavnom se odnosi na radnje ko-je ne moraju biti fizi~kog karakte-ra, ali mogu biti i takve. One pre-vazilaze naru{avanje javnog reda imira, pa se njima dovodi u pitanjenormalno funkcioniranje organadr`avne vlasti. Tu radnju mo`e sekvalificirati kao naru{avanje usta-vnog poretka. Pri tome, mora po-stojati svijest da je onima {to to~ine to cilj i da to `ele. Dakle, mo-ra postojati subjektivni element,osim radnje koja je objektivni ele-ment - kazao je profesor Pobri}.Za napad na ustavni poredak iz~lana 149., Krivi~ni zakon FBiHpredvidio je kaznu od najmanjepet godina za osobu koja je „up-otrebom ili prijetnjom upotrebe fi-zi~ke sile poku{ala promijenitiustavni poredak Federacije ili svr-gnuti njene najvi{e institucije“.U slu~aju ~elnika bora~kih or-ganizacija istra`ni organi su napadna ustavni poredak doveli u vezusa ~lanom 164. KZFBiH, kojim supredvi|eni slu~ajevi kada je iza-zvana smrt jedne ili vi{e osoba,opasnost po `ivot ljudi, a sve jepra}eno te{kim nasiljem i velikimrazaranjima. U tom slu~aju je pre-dvi|ena kazna po~iniocima od 20godina zatvora i vi{e.
 F. VELE
Nakon {to su ~elnici ~etiri te-meljne bora~ke organizacije pro-istekle iz Armije RBiH preksino}saslu{ani i saop}eno im da su osu-mnji~eni za krivi~no djelo ru{enjaustavnog poretka FBiH, u Feder-alnoj upravi policije (FUP) ju~ersu nastavljena saslu{anja.Na pozive da daju izjave oda-zvale su se desetine predstavnikaovih udru`enja, koji se nalaze na~elu skup{tina, kantonalnih save-za i ostalih organa bora~kih orga-nizacija.
Policija nije kriva
Me|u njima ju~er je u prostor-ijama FUP-a saslu{ana i predsje-dnica Organizacije porodica{ehida i poginulih boraca Kanto-na Sarajevo Bahrija Kitu{a, kojojje tako|er saop}eno da se tereti zakrivi~no djelo napada na ustavniporedak zemlje. Da bi joj dalo po-dr{ku, ju~er se ispred zgrade FUP-a okupilo i ~lanstvo Organizacijekoju zastupa Kitu{a, majka koja jesvog jedinog sina dala za odbranuBiH. A imao je samo 21 godinu...Izet Gani}, predsjednik krovneOrganizacije {ehidskih porodica,bio je komandant u Armiji RBiH,koji je poslao dva svoja sina u bo-rbu za BiH. Jedan se vratio ranjen,drugi se nije vratio nikada...- I sada su nas, roditelje {ehida,okrivili da ru{imo ustavni poredakzemlje. Neka im je na sramotu! Po-licija nije ni{ta kriva, ona samo ra-di svoj posao, ali neka je na sramo-tu svima onima koji sjede u udo-bnim foteljama, koje su im na{i bo-rci obezbijedili, {to se tako odno-se prema nama. Nijedan predsje-dnik bora~ke organizacije nije do-nosio sam odluku, sve smo jedno-glasno odlu~ivali - ka`e Kitu{a.
Pisali smo Tihi}u
Prije toga, potcrtava ona, „petputa pisali su Sulejmanu Tihi}uda ih primi, i{li kod Harisa Sila-jd`i}a, i{li kod Zlatka Lagumd`ije,molili i njegove poslanike da urgi-raju da se ne uvodi cenzus siroti-nji, da za{titimo na{a prokleta pr-imanja ~iji je prosjek 320 KM zamrtvu glavu, a toliko iznosi samora~un za mobitel premijera i mini-stara“.- Zna~i, sve smo uradili da doprotesta ne do|e. Kada je ve} donjih do{lo, ja sam na protestimali~no zvala premijera MustafuMujezinovi}a da do|e i da jedo{ao samo na pet minuta, nika-kvo nasilje ne bi se desilo. Odgo-vorno tvrdim da nijedna {ehidskaporodica nije u~estvovala u nere-dima na protestima pred zgradomVlade FBiH te da je ~lanstvo mo-je organizacije, kada je krenulo ka-menovanje, bilo prekoputa u par-ku i {etali{tu, jer sam ih ja pozva-la da se udalje - kazala je Kitu{a.
 M. KUKAN 
Zamjenik predsjednika Save-za RVI Huso Tucak, koji je sati-ma preksino} saslu{avan u FUP-u, potvrdio nam je ju~er da su po-licajci po njega do{li ku}i iuru~ili mu poziv za saslu{anje.Odbio je anga`irati advokata.Munir Kari}, predsjednik Sk-up{tine Saveza demobilisanih bor-aca, tokom svog saslu{anja anga`ir-ao je advokata Adila Lozu, a kratkonam je saop}io da je policiji izjavioda se ne osje}a krivim za optu`be daje ru{io ustavni poredak FBiH.
Tucak odbio anga`irati advokata
- Prema tome, istra`ni organitrebaju utvrditi postoji li neko koje organizirao to {to se desilo ili sesve de{avalo spontano. Treba vi-djeti jesu li tu bili neki u~esnicikoji nisu imali veze s tim protesti-ma i borcima. Sve to skupa odre-dit }e kvalifikaciju djela, a to tre-ba u~initi nadle`no tu`ila{tvo -istakao je Pobri}.
Odlu~uje tu`ila{tvo
FUP
Nastavljena saslu{anja predstavnika bora~kih udru`enja
Roditelji okrivljeni da ru{e
dr`avu za koju su dali sinove!?
Osumnji~ena i Bahrija Kitu{a, koja je svog jedinog sina dala zaodbranu zemlje
Neka im je na sramotu, poru~uje ona
[ta predvi|a Krivi~ni zakon FBiH
Bora~ke vo|e mogle bidobiti i 20 godina zatvora!
 Kitu{a ju~er ispred zgrade FUP-a: Sve smo uradili da do protesta ne do|e
(Foto: O. Kadribegovi})
 Pobri}: Mora postojati svijestGrupa na popularnoj mre`i: Gra|ani i gledaoci ogor~eni 
Reakcija iz Srednjobosanskog kantona
Policija la`e o autobusus instruiranim ljudima
Broj ~lanova grupe porastao na 5.000
Okr{aj sa FTV-omna Facebooku
Izvje{tavanje novinara sarajevskeTV ku}e ocijenjeno sramotnim
Vihri}: Pod pratnjom policije
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,24. april/travanj 2010.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
 avaz.ba)
Poni`avanjebh. patriota
Sramotno je da predsjednik SDA one koji su spu{kom u ruci odbranili i stvorili ovu dr`avu,sada optu`uje za „ru{enje ustavnog poretka“
Ne ~ekaju}i ni da zapo~ne, a kamoli da se zavr{i istraga koju obora~kim protestima pred zgradom Vlade FBiH vodi Federalnauprava policije, predsjednik SDA Sulejman Tihi} optu`io je bo-ra~ka udru`enja za „ru{enje ustavnog poretka“. Time je direktnopljunuo u lice ljudima koji su svojim `ivotima, dijelovima tijela ikrvlju odbranili ovu dr`avu. Ljudima zahvaljuju}i kojima i posto-ji „ustavni poredak“, iza kojeg Tihi} sada poku{ava sakriti sve du-gogodi{nje proma{aje vlastite politike.U sudaru s nabujalim nezadovoljstvom bora~ke populacije, ko-ja vi{e, jednostavno, ne mo`e trpjeti poni`enja koja joj prire|ujevladaju}a garnitura, optu`uje Tihi} sve redom. Svi su krivi osimnjega! Uz pomo} nesposobnog ministra sigurnosti Sadika Ahme-tovi}a, koji uprkos vidljivom naporu ne mo`e sastaviti suvislure~enicu, nudi teorije zavjere, preko pla}eni~kih medija raspisuje„javne potjernice“, tra`i hap{enja...Predsjednik SDA posljednji je ~ovjek u ovoj dr`avi koji ima pr-avo, pogotovo moralno, borce optu`ivati za bilo {ta. Jer, dok su tiljudi ginuli za ovu zemlju, Tihi} se „patriotski“ bavio mati~arskimposlovima u Njema~koj. Ne bi iznenadilo da nas sada KOS-ovci iznjegovog {taba po~nu uvjeravati kako je to bio tajni zadatak od pr-esudne va`nosti za odbranu zemlje.Podsje}anja radi, Tihi} se u Njema~koj obreo nakon izlaska izsrpskog logora. No, ~injenica da je, kao predsjednik SDA u ro-dnom [amcu, dozvolio da ga ~etnici prakti~no za ruku izvedu izku}e i odvedu u logor, dovoljno govori o njegovim „politi~kim vi-zijama i procjenama“.Hvala Bogu da je pre`ivio logor i sa~uvao `ivu glavu, ali to munikako ne daje za pravo da sada blati ljude, koji su, za razliku odnjega, imali i dobre procjene {ta nam se sprema i hrabrosti da setom zlu suprotstave.^ak i da mu se i za`miri na ranije izjave i poteze, optu`ba za„ru{enje ustavnog poretka“ i njegovo nepojavljivanje na d`enazikomandantu Armije RBiH, generalu Rasimu Deli}u, dva su neo-prostiva {amara i poni`enja koja je u samo nekoliko dana prirediobh. patriotima. Ako je i od Tihi}a, previ{e je.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
ZLATNI LJILJANI
Vanredna sjednica Upravnog odbora Saveza
Vlada je naru{ilaustavni poredak
Je li dezavuiranje javnosti koje provode neki mediji, izvje{tavaju}i o protestimaboraca, krivi~no djelo
Pripadamo samo jednoj stranci - Armiji RBiH
Grozota koja se 21. aprila desilapred zgradom Vlade FBiH u Saraje-vu je uzro~no-posljedi~na veza u ko-joj se moramo vratiti na 1. i 2. okto-bar pro{le godine.Izjavio je ovo ju~er zamjenik pr-edsjednika Saveza dobitnika na-jvi{ih ratnih priznanja FBiH Ibra-him Jahi} ^iko na pres-konferencijiu Sarajevu nakon vanredne sjedniceUpravnog odbora Saveza.
Podr{ka gra|ana
Kako je predsjednik tog savezaD`evad Ra|o, uz ~elnike ostala tritemeljna bora~ka udru`enja, osu-mnji~en za napad na ustavni pore-dak FBiH, njega od ju~er u medi-jskim istupima zamjenjuje Jahi}, aliRa|o ostaje na ~elu Saveza. Jahi} sena 1. i 2. oktobar vratio zato {to sutada ispred zgrade Vlade i Parlame-nta FBiH odr`ani protesti „zlatnihljiljana“, nakon kojih je Predsta-vni~ki dom sa 12 zaklju~aka obave-zao Vladu na rje{avanje bora~kihproblema. Jedan od tih zaklju~aka bila je iodluka o smjeni federalnog mini-stra za bora~ka pitanja Zahida Cr-nki}a. No, nijedan od tih zaklju~akaVlada nije ispo{tovala, pa je Jahi}stoga ju~er upitao:- Je li i to naru{avanje ustavnogporetka ove zemlje? I mo`e liizvr{na vlast ne slu{ati zakonoda-vnu, a ja kao gra|anin moram obje?Osim toga, zapitao je i da li je de-zavuiranje javnosti koje provode ne-ki mediji, izvje{tavaju}i o protesti-ma boraca, krivi~no djelo?Zbog svih ovih pitanja Jahi} jenajavio i da }e Savez anga`iratiadvokata koji }e ga zastupati predinstitucijama sistema.Upravni odbor Saveza zaklju~ioje da }e aktuelna vlast sada krenutipersonalno i politi~ki da se obra-~una s ljudima koji su u rukovo-dstvu ovog saveza. Jahi} je istakaoda borci imaju ogromnu podr{kugra|ana, ali i konstatirao da je o~itoda neke „medijske ku}e mijenjajukurs i sad izvje{tavaju na {tetu bora-ca, mada je i to demokratija, a i izbo-rna je godina“.
Zajedni~ke odluke
Aljo Bo{njakovi}, predsjednikSaveza dobitnika priznanja Tuzla-nskog kantona, na pressu je potcr-tao da je UO Saveza ju~er analiziraosva de{avanja na protestima i kate-gori~no odbacio optu`be koje ovihdana dolaze na ra~un D`evadaRa|e. Bo{njakovi} je precizirao daVlada, a posebno premijer MustafaMujezinovi} i ministar Zahid Cr-nki}, sada, brane}i sebe, poku{avajuodgovornost prebaciti na Ra|u.- Ra|o ni prije ni poslije protestanijednu odluku nije donio samosta-lno, nego zajedno sa ~lanovima or-gana na{eg saveza. Zajedni~ki smoodlu~ili i da posljednja Vladina ure-dba o cenzusu koju smo dobili no}prije protesta za nas jeste prihvatlji-va, ali da na proteste izlazimo da bi-smo dali podr{ku na{im saborcimaiz ostale tri bora~ke organizacije. Zaono {to se desilo jedini su krivciMujezinovi} i Vlada - izjavio jeBo{njakovi}.Prema Jahi}evim rije~ima, u pr-otestima, pa i nemilim doga|ajimakoje je o{tro osudio i UO Saveza,u~estvovali su borci Armije RBiH izsvih stranaka i ideolo{kih uvjerenja.- D`evad Ra|o je u Savezu za bo-lju budu}nost BiH, [erif Patkovi},predsjednik Skup{tine na{eg save-za, ~lan je A-sda, a ja sam u SDA od29. maja 1990. Ali, kada radimo ovajposao, mi prije svega pripadamo sa-mo jednoj stranci - Armiji RBiH -poru~io je Jahi}.
 M. KUKAN 
Dr`avni i kantonalni savezi RVI
Odba~ene tvrdnje o ru{enju ustavnog poretka
Savez RVI BiH i savezi RVI ka-ntona najo{trije osu|uju bilo ~iji po-ku{aj da se Savez RVI BiH ili bilokoji pojedinac u Savezu dovedu ubilo kakvu direktnu vezu s planira-njem ili izazivanjem sukoba demo-stranata s policijom, razbijanjemzgrade Vlade FBiH i paljenjem poli-cijskih objekata uz zgradu Vlade, ja-valja Fena.- Sa gnu{anjem odbacujemo bilo~iju izjavu ili pomisao da je bilo kojibranilac BiH imao namjeru naru{itiustavnopravni poredak BiH iliFBiH - navodi se u saop}enju.
 Jahi} na pressu: Ja sam u SDA, Ra|o u SBB-u, Patkovi} u A-sda
(Foto: S. Saletovi})
- Ne vjerujem ni za jednogborca, pa ~ak ni onoga koji je naprotestima radio ono {to jeru`no, da je napadaju}i zgradu ibacaju}i kamenje na nju, ru{ioustavni poredak. On je ru{iogra|evinski objekt, mo`da i ci-ljano ljude koji tamo zara|ujupla}e, ali ne}u da vjerujem u toda je ru{io ustavni poredak ze-mlje za koju je prolijevao svojukrv! Me|utim, bit }e tu i perso-nalno ciljanih stvari - kazao je Ja-hi}.Pojasnio je da u propisima Sa-veza dobitnika ratnih priznanjapostoji jasna odredba da onaj zakoga bude utvr|eno da je na-ru{io ustavni poredak zemlje,gubi svoje ratno odlikovanje!- Eto, to je politi~ki cilj, jer se~ovjeku mo`e oduzeti odlikova-nje samo kada naru{i ustavni po-redak - dodao je Jahi}.
Cilj je da se nekome oduzmu odlikovanja
- Kada smo lani u oktobru ima-li proteste, premijer Mujezinovi}bio je u Turskoj i tada smo za njegaprvo bili momci s ulice, pa smo bilibagra. Gor~ina me hvata kada po-mislim da s njim opet trebam pre-govarati, mada jo{ nikakav poziv izVlade nismo dobili, ali ako ga do-bijemo, i}i }emo samo ako odlu~eda idu i predstavnici ostale tri te-meljne bora~ke organizacije - izja-vio je Jahi}.Prema njegovim rije~ima, ono{to se de{avalo na protestima„zaboljelo ga je vi{e nego kada ga jeu ratu pogodio metak u glavu, sa-mo ~etiri milimetra ispod mozga,ili kada mu je mati strijeljana samozato {to je Bo{njakinja“. Istakao jeda „ne zna {ta bi vi{e mogao uraditida bude ravnopravan gra|anin ovezemlje“.
Mujezinovi} nas je iz Turske nazvao bagrom

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->