Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5257, 26.4.2010]

Dnevni avaz [broj 5257, 26.4.2010]

Ratings: (0)|Views: 520|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
 VLADA FBiH
Premijeru istekao rok 
Materijal o zahtjevima bora~kih organizacija ne postoji
Kitu{a:Nekima je stalo da nastupi ludilo
Gdje su rezultati revizije
Procjena rizika bh. misije u okviru Danskog kontingenta
P
remijer FBiH MustafaMujezinovi} obavezaose potpisom da }e Vladasve zahtjeve s protest-nog skupa razmatrati u rokuod tri dana, {to je rok koji ist-je~e danas, jer niko nije ra~u-nao da }e se o problemima ra-spravljati tokom vikenda. No,na dnevnom redu dana{nje sje-dnice Vlade FBiH nema nika-kve tematske sjednice o zahtje-vu bora~kih udru`enja, niti sunjihovi predstavnici pozvani uMostar.
4. strana
/7,'<+018+
12'624'8#4+1
$14%'
Intervju: Vinko Duman~i}, direktor GP BiH
218'#8#5'$41,+.')#.0+*
24'.#<#-#)4#0+%'
Banja Luka:Pucnjava u Rakova~kim Barama
71$4#707-.#018#75/4'00'&'.,-17.7/
Plo~e:„Deltagrip“ tra`i prinudnu naplatu
($H*156#,'$'<`0#(60+*6'4/+0#.#l
Op}ina Centar:Tvrdnje vlasnika „Metropolisa“
-#-1$'+4'8+&+,'.+215.180'2415614'
 Vojnicima isti zadaci kao u Iraku
A fgan is tan
 Na{i vojnici: Ne}e izlaziti u patrole, niti }e biti anga`irani izvan vojne baze
(Foto: Arhiv „Avaza“)
 3. strana
PREMIJERLIGA
Zvijezdabolja od
Sarajeva
 5. str.
   9 .  s   t  r .
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 26. 4. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5257
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BiH - HVALA VAM!
 20. i 21. strana
 
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
USK 
Blokiranikreditibolnici
15. str.8. strana
   1   0 .  s   t  r .   7   2 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,26. april/travanj 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Primanja federalnih ministara: Vahid He}o i Zahid Crnki} najbolje pla}eni
- Pitam se koliko je Vahid He}o pla}en zanakaradnu privatizaciju Krivaje? Pa Krivaja1884 ne mo`e se ni nakon 18 mjeseci registrir-ati i radi nezakonito neprekidno od 15. 12.2009. godine. Eto, to je rezultat privatizacije na koju je svoj bla-goslov velikodu{no dao ministar Vahid He}o i uredno primiopla}u. Od ostalih obaveza ni{ta nije ispo{tovano, a ne}e da pr-oglasi ni da je cijela stvar neuspjela.
(proleter komunist)
PORTAL - komentar dana
Fajon „Evropski prijatelj BiH“
Komisija za dodjelu priznanja Evropskog pokreta u BiH jedno-glasno je ju~er donijela odluku da se Tanji Fajon, poslanici iz Slove-nije u Evropskom parlamentu, dodijeli Plaketa „Evropski prijateljBiH 2010“, povodom obilje`avanja Dana Evrope u BiH.Predsjednik stranke BH Slobo-dni demokrati Sead Avdi} ju~er jesaop}io da ta stranka pozdravlja va-njskopoliti~ke incijative bh. zva-ni~nika i lidera stranaka radi inte-nziviranja regionalne saradnje.- Me|utim, u trenutku kadsmo ohrabreni susretom predsje-dnika Turske, Srbije i predsjeda-vaju}eg Predsjedni{tva BiH, pre-dsjednik SDABiH Sulejman Tihi}boravi u posjeti HDZ-u Republi-ke Hrvatske i promovira ideju ouspostavi „specijalnih veza“ BiH sRepublikom Hrvatskom, {to je„privatna“ politika Tihi}a, a nestranke koju vodi - navodi Avdi}.^lan Predsjedni{tva BiH Ne-boj{a Radmanovi} ju~er je u Ba-njoj Luci izjavio da Istanbulskadeklaracija ne}e doprinijeti stabi-lnosti BiH niti dobrosusjedskimodnosima sa Srbijom, jer u njoj jesporno i to {to se podr`avaju stavo-vi Vije}a za implementaciju mira(PIC), poru~iv{i da }e je on odbiti.- Srbija ne bi trebalo ni da dajeocjenu o tome, jer ne u~estvuje uradu PIC-a, smatra Radmanovi}.Kada je u pitanju sadr`aj Ista-nbulske deklaracije, Radmanovi}je rekao da „sama ta deklaracijasadr`i niz stvari koje su nepotre-bne i ne znamo {ta uop{te zna~e“.Srpski ~lan Predsjedni{tva BiHsmatra i da je potpisivanjem Ista-nbulske deklaracije predsjedava-ju}i Predsjedni{tva BiH Haris Si-lajd`i} „prekr{io Ustav BiH, jer jedeklaraciju potpisao bez sagla-snosti ostala dva ~lana Predsje-dni{tva BiH“. Radmanovi} je do-dao da „niko nije ovlastio“ ni mi-nistra vanjskih poslova BiH Sve-na Alkalaja da u~estvuje na sasta-nku u Talinu na kojem je uslovnoodobren Akcioni plan za ulazakBiH u NATO.- BiH ove godine nije usvojilaplan posjeta Predsjedni{tva BiHni posjeta BiH i ne}e usvojiti pri-jedlog odluke da se ide u Beograd.U normalnim me|udr`avnimodnosima za o~ekivati je da pre-dsjednik Srbije uzvrati posjetu ida do|e u zvani~nu posjetu BiH -naglasio je Radmanovi}.Glavni tu`ilac Ha{kog tribu-nala Ser` Bramerc (Serge Bra-mmertz) sastat }e se danas u Sa-rajevu s ~lanovima Predsjedn-i{tva BiH.Do srijede Bramerc }e se u BiHsastati s politi~kim i pravosudnimzvani~nicima, a u Sarajevu i Sre-brenici ragovarat }e i sa predsta-vnicima udru`enja `rtava rata, na-javila je pro{le sedmice portparolTu`ila{tva Olga Kavran. Bramerc}e boraviti u BiH uo~i pripremeredovnog polugodi{njeg izvje{tajaVije}u sigurnosti UN-a.Bramerc }e sutra posjetiti Sr-ebrenicu. U Poto~arima, on }e senajprije sastati s predstavnicamaudru`enja koje okupljaju porodi-ce `rtava ubijenih 1995. godine,nakon ~ega }e se sresti sa ve}imbrojem majki, kao i sa predstavni-cima Op}ine Srebrenica.- Drago nam je da tu`ilac Bra-merc dolazi u Poto~are. To je mje-sto gdje se jedino mo`e govoriti ote`ini zlo~ina po~injenog nadna{om djecom 1995. godine. O~e-kujemo da dolazak tu`ioca Brame-rca ne bude ekskurzija, kako je toranije obi~avala biv{a tu`iteljicaKarla del Ponte (Carla), nego dau razgovoru s majkama shvati dasu nama presude Ha{kog tribu-nala jedina utjeha za zlo kojenam je u~injeno - poru~ila je Ha-jra ]ati}, predsjednica UG „@eneSrebrenice“.
 A. H.
Predsjedavaju}i Predsjedni{tvaBiH Haris Silajd`i} ju~er je po po-vratku iz Istanbula, nakon susretasa predsjednicima Turske Abdula-hom Gulom i Srbije Borisom Ta-di}em, na Sarajevskom aerodromunovinarima izjavio da potpisuju}iIstanbulsku deklaraciju nije pre-kr{io Ustav BiH, kako je u BanjojLuci ustvrdio ~lan Predsjedni{tvaBiH Neboj{a Radmanovi}.
Razli~ita mi{ljenja
- Sa Radmanovi}em sam o to-me prije razgovarao i on je znao zaDeklaraciju. Rije{it }emo to na Pr-edsjedni{tvu, nije nikakav pro-blem. Ne radi se ni o kakvomkr{enju Ustava BiH -istakao je Si-lajd`i}.Na novinarsko pitanje je li sepomirio s predsjednikom SrbijeBorisom Tadi}em, Silajd`i} jeodgovorio kako „ne bi rekao ni dasu se sva|ali“.- Imali smo razli~ita mi{ljenjai interese. Ovo je bio konstrukti-van razgovor u skladu sa `eljom dase unaprijede odnosi. Mislim da }ebiti konstruktivni i rezultati. Onibi, prije svega, trebali biti na rje{-avanju bilateralnih pitanja kojadugo optere}uju odnose dvije ze-mlje - istakao je Silajd`i}.
Izmjena slike
Pojasnio je i da su neka od ovihpitanja veoma te{ka i da }e treba-ti du`e vremena da se rije{e. No,dodao je da s tim treba zapo~eti.- Ukoliko odnosi budu napre-dovali, ~emu se nadamo, onda}emo mo}i razgovarati i o zaje-dni~kim nastupima. Prije svega uregiji u korist i jedne i druge str-ane. Posebno se to odnosi na eko-nomsku situaciju. Ovaj sastanaktrebalo bi da pomogle da u BiH iregiju dolaze investicije. Do toga}e do}i samo ukoliko bude stabi-lnosti i sigurnosti investicija. Po-trebna nam je izmjena slike predsvijetom - naveo je Silajd`i}.Upitan kada }e ~lanovi Pre-dsjedni{tva BiH posjetiti Srbiju,Silajd`i} je prvo kratko kazao:„Kada se dogovorimo“, a zatimdodao da }e u Beograd oti}i „kadParlament Srbije ponudi izvinje-nje porodicama `rtava“.
S. RO@AJAC
Na pitanje je li s predsjedni-kom Srbije razgovarao o slu~aju„Gani}“, Silajd`i} je kazao da surazgovarali o slu~ajevima EjupaGani}a i Ilije Juri{i}a. No, nijehtio govoriti o detaljima, navo-de}i da su samo razgovarali.- Tadi} je povukao jasnu lini-ju izme|u pravosu|a i politike,odnosno utjecaja politike na pra-vosu|e - kratko je prokomentir-ao Silajd`i}.
Razgovarali o Gani}u i Juri{i}u
Za Radmanovi}a je sporna i nedavna posjeta predsjednika Hrva-tske Ive Josipovi}a „jer je posjetio mjesta na kojima su po~injenizlo~ini nad bo{nja~kim i hrvatskim narodom, ali ne i srpska strati{ta,~ime je podr`ao Va{ingtonski sporazum, a ne Dejtonski sporazum“.
Sporna i posjeta Josipovi}a
Sead Avdi}, ~elnik BH slobodnih demokrata
Tihi} vodi privatnu politiku
 Avdi}: Specijalne veze Radmanovi}: Nepotrebna Deklaracija
(Foto: M. Lugi})
Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH
Silajd`i} prekr{io Ustav
Predsjedni{tvo BiH ne}e i}i u Beograd,tvrdi srpski ~lan ove institucije
SARAJEVO
Silajd`i} nakon susreta sa Tadi}em i Gulom
Radmanovi} je znao zaIstanbulsku deklaraciju
Sa Tadi}em se nisam sva|ao, u Beograd }u oti}i kad Parlament Srbije ponudi izvinjenje porodicama `rtava, izjavio Silajd`i}
Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala sti`e u BiH
Bramerc danas u Predsjedni{tvu BiH
Silajd`i} na pressu: Konstruktivan razgovor s Gulom i Tadi}em
(Foto: N. Bo`ovi})
 Bramerc: Izvje{taj VS UN-a
Izvr{ni sekretar SNSD-a RajkoVasi} izjavio je Srni da „predsje-davaju}i Predsjedni{tva BiH Har-is Silajd`i} koristi trenutnu pozici-ju predsjedavaju}eg da nelegalnoprivatizira tu instituciju, kao i BiH,zarad svoje predizborne promocijeprvog me|u Bo{njacima i na tomosnovu isti~e kandidaturu za ~lanaPredsjedni{tva u oktobru“.- U tu privatizaciju uklju~io jei (predsjednika Srbije Borisa) Ta-di}a i Tursku promovisanjem fa-ntomske nelegalne Istanbulskedeklaracije - naglasio je Vasi}.
Izvr{ni sekretar SNSD-a
Vasi}: Silajd`i} privatizira Tadi}a i Tursku
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,26. april/travanj 2010.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Srbija nanovom kursu
Koliko bude uspijevala u disciplinovanjuMilorada Dodika toliko }e Srbija u `ivot pretakati lijepe istanbulske rije~i svog lidera
Svoj odnos s predsjednikom Srbije Milorad Dodik prije dese-tak dana je uporedio s nekada{njim odnosom Slobodana Mi-lo{evi}a i Radovana Karad`i}a. Tada je to bio odnos {efa i njego-vog namje{tenika, rekao je Dodik i dodao: Sada je rije~ o dosta ko-mplikovanijem odnosu!Puni smisao ove izjave naslu}uje se nakon Istanbulske deklara-cije predsjednika Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine, kojom jeBoris Tadi} na velika vrata promovisao pomirljivu politiku premana{oj zemlji. Takav kurs od nas nemojte o~ekivati - unaprijed jeporu~io srpski lider iz Banje Luke. Mastilo na Istanbulskoj dekla-raciji jo{ se nije ni osu{ilo, a potvrda je stigla iz naju`eg Dodiko-vog {taba. Neboj{a Radmanovi} energi~no se usprotivio spomenu-tom dokumentu i najavi novog kursa u odnosima na{e zemlje injenog isto~nog susjeda.Radmanovi} ju~er ni rije~ju nije kritikovao Borisa Tadi}a. Nje-mu tobo`e smeta samo to {to Silajd`i} nije u Predsjedni{tvu BiHusaglasio stavove za samit na Bosforu. No, i takvo Radmanovi}evobrojanje zuba Istanbulskoj deklaraciji direktna je poruka da sr-pskoj politici u Bosni i Hercegovini ne odgovara pomirljivost kojuje svojim potpisom nagovijestio srbijanski lider.Radmanovi} je, uostalom, bez uvijanja rekao da }e i zvani~noosporiti Deklaraciju trojice predsjednika, posebno jednu od nje-nih glavnih stavki: skori me|udr`avni susret na najvi{em nivou.Posjete dr`avnika ne mogu se rje{avati preko no}i, pa se to ne}edesiti ni u ovom slu~aju, rekao je Radmanovi}. Pro{le godine u po-sjeti Srbiji sam je predstavljao na{e tro~lano Predsjedni{tvo. Sad,eto, najavljuje da }e opet biti sam, ali ovaj put u - izostanku!U trenutku kad Srbija prili~no ispravlja svoj krivudavi kurs pr-ema na{oj zemlji, odnos ovda{njeg srpskog politi~kog vodstva pre-ma toj uzlaznoj putanji postaje, ustvari, klju~ni test za uspje{nostTadi}eve pomirljive koncepcije. Od Srbije se, naime, glavni dopri-nos u stabilizaciji susjedskih odnosa o~ekuje upravo u njenom uti-caju na Milorada Dodika i njegovu sva|ala~ku i razbija~ku politi-ku. Koliko bude uspijevala u Dodikovom disciplinovanju toliko}e Srbija u `ivot pretakati lijepe istanbulske rije~i svog lidera.Karad`i} i dru{tvo svojedobno su bili obi~ne marionete Slobo-dana Milo{evi}a. Dodik mo`da ima druga~iji status u svom odno-su s Borisom Tadi}em. Svejedno, kao {to su bili nekad, dizgini ov-da{nje srpske politike i danas su u rukama Beograda, koji je godi-nama kreirao i bezrezervno podr`avao razbija~ki kurs MiloradaDodika. Tadi}eva zada}a sad je druga~ija. Dodikove i Radmano-vi}eve rije~i upozorenje su, me|utim, da probleme u njenom ispu-njavanju prije svega treba o~ekivati s ove strane Drine.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 Bh vojnici: U okviru Danskog kontingenta imat }e iste zadatke kao i u Iraku
(Foto: Arhiv „Avaza“)
AFGANISTAN
Procjena rizika na{e misije
Bh. jedinica imat }e zadatakda obezbje|uje vojnu bazu
Na{i vojnici ne}e izlaziti u patrole, niti }e biti anga`irani izvan vojne baze
 Jedinica Oru`anih snaga BiHkoja bi uskoro trebala biti up-u}ena u misiju ISAF u sastavuDanskog kontingenta u Afgani-stanu imat }e gotovo identi~anzadatak kao i na{a prva rotacijapje{adijske jedinice koja je bora-vila u Bagdadu.
Regionalna komanda
Na{a jedinica ~uvat }e odnosnoobezbje|ivati bazu u kojoj su sm-je{teni drugi kontingenti, bez izla-ska u patrole i anga`iranja bilogdje izvan tog podru~ja.- Ne postoji nijedna misija kojasa sobom ne nosi rizik. Posebnokada se radi o Afganistanu.Me|utim, na{ zadatak u okviru re-gionalne komande Jug Danskogkontingenta je obezbje|enje obje-kta bez izlaska vani - rekao je za„Avaz“ na~elnik Zajedni~kog {ta-ba OSBiH, generalpukovnik Mi-ladin Miloj~i}.Nakon vi{emjese~nog razmatr-anja nekoliko pristiglih ponuda zaanga`iranje na{ih vojnika u misijiISAF, Predsjedni{tvo BiH se nakoncu opredijelilo za Dansku.- Ve} imamo dva na{a oficira usastavu Danskog kontingenta re-gionale komande Jug. U ovom tre-nutku te{ko je govoriti o detalji-ma, broju vojnika i terminu odla-ska naredne jedinice. Sve }e bititransparentno i poznato javnostikada se zavr{e neophodne proce-dure - istakao je Miloj~i}.
Odluka Parlamenta
Nakon {to je Predsjedni{tvoBiH dalo saglasnost za anga`iranjena{e jedinice u sastavu Danskogkontingenta, Vije}e ministara BiHtrebalo bi donijeti procjenu opra-vdanosti u~e{}a na{ih vojnika uokviru misije ISAF i ponovo jeuputiti kolektivnom {efu dr`ave.Na koncu, o njoj }e odlu~ivati iParlament BiH, koji je u skladu sazakonom mora potvrditi.
S. RO@AJAC
 Miloj~i}: Nema sigurne misije
Vladaju}a koalicija otvorila jeprostor za nove prevare u procesupovratka! Za to im je ovoga putaposlu`ila Strategija za provedbuAneksa sedam Dejtonskog spora-zuma, koju je, bez glasova opozici-je iz RS, po~etkom sedmice usvo-jio Dom naroda Dr`avnog parla-menta.- U strategiji se o kompenzacijigovori narativno, pripovjeda~ki,bez ikakve konkretne pri~e. Nemanovca, razra|enih kriterija, nitii~ega novog u odnosu na prije 15godina. Vladaju}a koalicija je po-stigla dogovor koji }e nanijeti ogr-omnu {tetu BiH - rekao je ju~er zana{ list delegat u Domu narodaParlamenta BiH Slobodan [araba.On tvrdi da }e zbog nedefinira-nog dijela Strategije, koji se odnosina kompenzaciju imovine, pojedi-nci simulirati povratak, uzeti no-vac te nastaviti `ivjeti na svojimposlijeratnim prebivali{tima.U njegovu pri~u, prema kojojje pitanje kompenzacije izgubljeneimovine u ovoj strategiji shva}enopotpuno neozbiljno, uvjerili smose i sami uvidom u dokument.Osim navoda da bi kompenza-cija za mnoge raseljene osobe mo-gla biti zna~ajan faktor u za-po~injanju `ivota iznova i izlaskuiz raseljeni{tva, i poznatog obra-zlo`enja da jo{ postoji otpor uuvo|enju formalnog kompenzaci-onog mehanizma u BiH, nikakavkonkretan na~in njene provedbenije naveden.
S. R.
[araba: Nova prevara
Predsjedni{tvo BiH za-du`ilo je Ministarstvo odbraneBiH da ostvari koordinaciju sadanskim ministarstvom odbra-ne i oru`anim snagama, kako bibile provedene neophodne pri-preme, uklju~uju}i opremanje iobuku jedinice OSBiH.
Obuka jedinice
Nedefinirana kompenzacija nanijet }e novu {tetu BiH
Izbjeglicama naknada za la`ni povratak?!

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->