Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5260, 29.4.2010]

Dnevni avaz [broj 5260, 29.4.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 648|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Reakcije:Povodom zahtjeva iz RS
GRABOVICA: POZIVAMSVE SARAJLIJE DAIH IGNORI[U
@albe: Vrhovni sud Federacije BiH
GA[IJU VRA]ENA^ETIRI AUTOMOBILA
 Visoki predstavnik samo bi nerezidentno pokrivao BiH i Kosovo
Uloga Rusije i Turske
^eka se stav EU i Va{ingtona
Neke zemlje Unije najavile i povla~enje EUFOR-a
U
red visokog predstavnikado kraja godine bi mogaobiti zatvoren, a visoki pr-edstavnik preba~en u Br-isel, odakle bi s umanjenim ovla-stima i utjecajem nastavio nadgle-dati provo|enje Dejtonskog spora-zuma, saznaje „Dnevni avaz“.Ovakav razvoj situacije, jednaje od najozbiljnijih opcija za razr-je{enje sudbine OHR-a, i to pose-bno nakon prijema Bosne i Her-cegovine u Akcioni plan za~lanstvo u NATO-u (MAP) i ista-nbulskog samita.
 3. strana
„AVAZ“ OTKRIVA
Najozbiljnija opcija za me|unarodnu zajednicu
 Fo~a: Lutvo [ukalo odbit }e da preda priznanje Vojislavu Maksimovi}u
(Foto: Arhiv „Avaza“)
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 29. 4. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5260
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
Fo~a
   7 .  s   t  r  a  n  a
PREMIJER LIGA
Pet klubovane mo`eigrati
   7   3 .  s   t  r  a  n  a
TRAGEDIJA
Radnikaubio odronzemlje
   1   5 .  s   t  r .
Pred dana{nju sjednicu Skup{tine op}ine
Povelja za zlo~inca
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 2. strana
   1   8 .  s   t  r .
1*45'5'.+7$4+5'.-4#,'/)1&+0'"
Parlament:Kratka rasprava u Predstavni~kom domu
IRFAN AJANOVI] U^ESNIKE BORA^KIH
PROTESTA OPTU@UJE ZA TERORIZAM!?
   1   0 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,29. april/travanj 2010.
2
    w    w    w  .      d    n     e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Sramotno: Na dr`avni ra~un parlamentarci svojim slu`benicima kupuju haljine i odijela od 300 KM
- Nisu zaslu`ili ni platu od 1.000 KM.Treba im oduzeti i sve dodatke: za mobitel,odvojeni `ivot, topli obrok, dnevnice, po-sjete porodici... Pa, zar Tihi} ima obraza da15.000 maraka potro{i na mobitel!? Sramota! Da makar u~inene{to za pokretanje proizvodnje, da se zaposle gra|ani. Na kr-aju, to i nije NARODNA vlada, to su plja~ka{i i ubice svog na-roda.
(fazlija)
PORTAL - komentar dana
Naredni broj „Dnevnog ava-za“ izlazi kao dvobroj 30. aprila i1. maja. Oglasne slu`be u Saraje-vu, u „Avaz Business Centeru“ i„Avaz Twist Toweru“, kao i slu`bevan Sarajevskog kantona, radit }eu petak, 30. aprila, od 9 do 15 sati.U subotu, 1. maja, radno vrije-me oglasnih odjeljenja u dopi-sni{tvima „Dnevnog avaza“ {iromBiH je od 12 do 16 sati, a u Sara-jevu u oglasnim odjeljenjima uzgradama „Avaz Business Center“i „Avaz Twist Tower“ od 12 od 20sati.U nedjelju, 2. maja, oglasneslu`be u Sarajevu radit }e od 11do 20 sati.
Obavje{tenje ~itaocima
Sutra dvobroj „Dnevnog avaza“
Grabovica: Ne treba im zabraniti Zametica: Uvreda za `rtve
Nakon zahtjeva za obilje`avanje „Dobrovolja~ke“
Grabovica: Pozivam sveSarajlije da ih ignori{u
Agresor se vra}a na mjesto zlo~ina, kazala Zametica
Najavljeni dolazak 300pre`ivjelih pripadnika JNA, poro-dica poginulih, ~lanova Pododbo-ra za obilje`avanje stradanja pripa-dnika JNA i nevladinog sektora izRS, koji }e u ponedjeljak, 3. ma-ja, {etnjom dijelom ulice HamdijeKre{evljakovi}a, kako navode,obilje`iti stradanje vojnika JNA uDobrovolja~koj ulici, podigao jeveliku pra{inu u glavnom gradu.Dok jedni tra`e zabranu oku-pljanja, drugi su umjereniji tesmatraju da okupljanje treba igno-rirati. Ipak, u jednom se svi sla`u:radi se o novoj provokaciji iz RS.Najglasniji protivnik okupljanjaje gradona~elnik Sarajeva Alija Be-hmen, koji je ju~er @eljku Mijato-vi}u, ministru unutra{njih poslovaKantona Sarajevo, uputio dopis u ko-jem tra`i zabranu odr`avanja skupa.Tim povodom, Behmen je zadanas zakazao vanrednu sjednicuGradskog vije}a, na kojoj }e jedinata~ka biti „najavljeni dolazak i mo-gu}e implikacije dolaska takozva-nog Pododbora za obilje`avanje str-adanja pripadnika JNA u Dobrovo-lja~koj ulici u Sarajevu“.Iz sarajevskih udru`enja `rtavaagresije tako|er su burno reagir-ali. Nisveta Zametica, predsjedni-ca Udru`enja „@ene Kasindo-lske“, smatra da je ovo nova uvr-eda za `rtve.- Ja bih voljela da im se zabra-ni dolazak, jer politiziranjem `elepokazati da su oni `rtve, a ne mi.Ogor~ena sam. Oni su agresori,koji se vra}aju na mjesto zlo~ina -kazala je Zametica.U Udru`enju roditelja ubijenedjece opkoljenog Sarajeva od 1992. do1995. tako|er su nam kazali da je upitanju nova provokacija, ali smatr-aju da ne treba zabraniti okupljanje.- Treba ih ignorisati. Pozivamsve Sarajlije da ne budu u blizinikada do|u, da sve bude pusto. Oni`ele incidente kako bi to iskoristi-li u dnevnopoliti~ke svrhe - kazaoje Fikret Grabovica, predsjednikUdru`enja.
 F. KARALI]
Ministar Mijatovi} kazao jeza „Avaz“ da je za odluku o zabr-ani nadle`na Uprava policije, ko-ja nije izdala odobrenje, ali daprema Zakonu o javnom oku-pljanju, moraju biti ispunjeniuvjeti za zabranu skupa.- Ne mogu ni{ta prejudicira-ti. Ono {to je vrlo interesantnojeste pismo gradona~elnika, kaoi eventualne najave nekihudru`enja o protestima. Mi}emo vidjeti kako }e se razvijatisituacija i u skladu sa tim doni-jeti odluku. Reakcije su o{tre.Svakako da }e policija, ako pro-cijeni da mo`e biti ugro`avanjau~esnika javnog okupljanja ilidrugih gra|ana, razmisliti o za-brani okupljanja, {to je mogu}euraditi 48 sati prije odr`avanjaskupa - kazao je Mijatovi}.
Mijatovi}: Moraju biti ispunjeni uvjeti za zabranu
Vakufska direkcija ponovo jeupozorila na ignorantski odnosdr`ave prema vjerskim zajednicama,koje ve} dvadeset godina ~ekaju dado|u u posjed svoje imovine.Zbog toga zahtijevaju od Vije}aministara i Ministarstva pravde BiHda {to prije organiziraju pravnu ra-spravu radi rje{avanja ovog pitanja,kao i od Parlamenta BiH da u ovojgodini donese zakon o restituciji.- Na sceni je i druga opasnost ko-ja prijeti nacionaliziranoj imovini, aradi se o podjeli dr`avne imovine injenoj daljnjoj privatizaciji, koju tr-eba onemogu}iti dok se ne donesezakon o restituciji - saop}eno je izVakufske direkcije.
 F. K.
Zahtjev Vakufske direkcije
Zakon o restituciji donijeti ove godine
„Avaz“ saznaje
Sukob u Helsin{kom komitetu BiH
Sr|an Dizdarevi}prijeti Branki Ini}!
Nastavili ste da rovarite po finansijskim dokumentima kako biste dokazali nekenezakonitosti, napisao je Dizdarevi} u pismu upu}enom Ini}
Nakon izbora Sinana Ali}a zavr{ioca du`nosti predsjednika He-lsin{kog komiteta za ljudska pra-va (HK) BiH, nastavlja se trakavi-ca s izborom ~elni{tva ove organi-zacije.Kako „Dnevni avaz“ saznaje, usve se ponovo uklju~io osniva~ ibiv{i predsjednik HK Sr|an Di-zdarevi}, iako je u februaru naja-vio svoj odlazak u politiku i na-pu{tanje Komiteta!
O{tro pismo
Dizdarevi} je, naime, 16. aprilaposlao izuzetno o{tro intoniranopismo Branki Ini}, pravnoj savje-tnici te organizacije, koju su na po-sljednjoj sjednici Skup{tine neki~lanovi predlo`ili zapredsjednicuKomiteta.Dizdarevi} je napisao BrankiIni} da mu se „~itava pri~a okonjenog odnosa prema Komitetunaprosto gadi“.- Vi ste, samokandidaturom zamjesto predsjednika i svojevrsnimpoku{ajem pu~a na godi{njojSkup{tini HK, ispoljili nedosta-tak osje}aja o sopstvenim sposo-bnostima i mogu}nostima. Kra-jnje destruktivno ste se ponijeliprema organizaciji koja je velikimanga`manom i hrabro{}u opstalai ostala kao ugledan relevantan fa-ktor u BiH. Vi ste morali znati daVi nemate potrebne kvalitete zamjesto rukovodioca, jer naprostoniste u stanju da komunicirate sljudima na civilizovan i pristojanna~in - tvrdi Dizdarevi} u pismu.Tako|er, Dizdarevi} je BrankuIni} optu`io za maltretiranje sar-adnika, „stvaranje mu~ne atmo-sfere i zadavanje udaraca Komite-tu“.U pismu jo{ tvrdi da joj nedo-staje pismenosti i „{irine u poi-manju ljudskih prava kao i pre-tpostavke za toliko neophodnukomunikaciju s inostranim par-tnerima“. No, Dizdarevi} u pismuistovremeno otkriva ono {to ga inajvi{e mu~i, a to je pitanje fina-nsijske dokumentacije HK, kojao~ito krije neke njegove tajne.
Bez komentara
- Nastavili ste, kako ~ujem, darovarite po finansijskim dokume-ntima kako biste dokazali nekenezakonitosti i kako biste ku}u ukojoj primate platu, kroz koju stestekli reputaciju, koju ste imali,oblatili i dali na komadanje oni-ma kojima ona odavno smeta. Na-ka Vas je sram za ono {to radite -istakao je Dizdarevi}, prijete}i da}e on i njegovi saradnici „znatisa~uvati ovu organi-zaciju“.Na kraju,zatra`io jeod Ini} da„svoj radnianga`man potra`i negdje drugo ida Komitet ostavi na miru da ra-di svoj posao“!?Ini} ju~er nije `eljela komenti-rati Dizdarevi}evo pismo, ali nipotvrditi, niti demantirati da ga jedobila. S pismom su, saznajemo,upoznati i ugledni ~lanoviSkup{tine Komiteta, me|u koji-ma i akademik Ljubomir Berbe-rovi}, koji je, navodno, ogor~enovakvim potezom biv{eg ~elnikaorganizacije kojoj je du`nost da sebori za ljudska prava.
 F. VELE
Kako saznajemo, razlog Dizda-revi}eve nervoze jeste ~injenica dana Kongresu Na{e stranke nije u{aou Glavni odbor te stranke i nije za-dovoljio svoje aspiracije. Dizdarevi}je navodno `elio biti u vrhu vodstvaNa{e stranke, ali delegati stranke ni-su imali osje}aja za njegove planove.Zbog toga se Dizdarevi} pono-vo anga`irao u Komitetu. Njegovpijun Sinan Ali} imenovao ga jena funkciju koordinatora zame|unarodnu saradnju. Ali, sa tefunkcije Dizdarevi} i dalje stvar-no kontrolira Komitet. Po tomosnovu Dizdarevi} prima pla}uvi{u od 3.000 KM i koristi slu`be-no vozilo HKBiH.
Propali planovi u Na{oj stranci
 Dizdarevi}: Povratak otpisanog Ini}: Na meti  prljavog napada
- Ja sam i prije Va{eg dolaskaznao o Vama, Va{oj naravi, na~inuna koji komunicirate s ljudima.Znao sam koliko ste neprijatni ikonfliktni. Primio sam Vas nada-ju}i se da }ete znati ispraviti so-pstvene mane. Primio sam Vas jersam Vam `elio dati priliku, i jerste sestra ~ovjeka (pokojnog Slo-bodana Ini}a, poznatog beogra-dskog publiciste i politikologa,op. a.) kojeg sam neizmjerno vo-lio i po{tovao i prema kojem i da-nas gajim najljep{e uspomene.Duboko se kajem {to sam Vasikad primio na rad u HK i sada seto meni i ljudima u i oko HK obi-ja o glavu - napisao je Dizdarevi}.
„Kajem se {to sam Vas ikad primio u HK“
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,29. april/travanj 2010.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
 avaz.ba)
Vize u raljamadnevne politike
Najve}im dijelom zbog gluhe evropske birokratije,pomanjkanja politi~kog interesa, ali i doma}ih vlasti,gra|ani }e na slobodno putovanje jo{ pri~ekati
Suprotno najavama evropskih zvani~nika s kraja pro{le godi-ne, BiH }e bezvizni re`im sa zemljama {engenske zone dobiti tekkrajem 2010.Kada je vizna zavjesa podignuta za gra|ane Srbije i Crne Gore19. decembra 2009., re~eno je da BiH ne zaostaje previ{e i da se ta-kva odluka mo`e o~ekivati najkasnije sredinom ove godine. No,sada je izvjesno da od toga nema ni{ta, iako je BiH ispunila najve}idio tehni~kih preduvjeta. Analize govore da je BiH sada dalekovi{e uradila nego Srbija i Crna Gora kada im je odobren bezviznire`im.No, najve}im dijelom zbog gluhe evropske birokratije, poma-njkanja politi~kog interesa, ali i zbog doma}ih vlasti, gra|ani }ena slobodno putovanje jo{ pri~ekati.Vi{egodi{nje razvla~enje pameti prvo viznim olak{icama, paonda dijalogom o ukidanju viza, dovelo je prosje~nog nosioca bh.paso{a u poziciju tihe rezignacije i razo~arenja.Evropski zvani~nici neispunjenim obe}anjima i ispraznim di-plomatskim frazama potpuno su ugu{ili entuzijazam i euroopti-mizam koji se javio, posebno kod mladih ljudi, kada je otvorenamogu}nost za ukidanje viza.Mnogi su u tome vidjeli {ansu da se ispravi dio nagomilane ne-pravde prema gra|anima dr`ave koja je najvi{e pretrpjela u regio-nu zapadnog Balkana. No, evropske zemlje tu {ansu su propustilei sada, kad god vize bile ukinute, efekt ne}e ni izbliza biti onakavkakav bi bio da su to u~inile onda kada su trebale - u decembrupro{le godine.Vi{emjese~nom odga|anju odluke o vizama kumovale su i ne-porecive predrasude pojedinih politi~kih krugova iz EU premaBiH, ali, {to je posebno bolno, i lobiranje sitno{i}ard`ijskih kalku-lanata iz na{e zemlje.Nesporno je bilo politi~kih opcija u BiH kojima nije bilo uinteresu da vize budu ukinute jo{ pro{le godine. Oni su nade po-lo`ili u ukidanje viza u julu, tik pred oktobarske izbore, o~ekuju}ida }e na krilima te odluke „ukrasti“ glas na izborima. Tako su, ~inise, i tempirali ispunjavanje tehni~kih uvjeta.No, time su na~inili {tetu ne samo sebi, jer su im se planoviizjalovili, nego ponajvi{e gra|anima ~ijim su interesima po-ku{avali manipulirati i trgovati.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
 Pitanje: Jesu li potpredsjednik FBiH Mirsad  Kebo i premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} prevarili borce s obzirom na to da Vlada FBiH nije razmatrala nijedan zahtjev demonstranata?
B
Kebo i Mujezinovi}
prevarili borce
CA
      
   N   A   J   P   O   P   U   L   A   R   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 96.373 posjetioca.
Vi{e od 360.000 penzionera uFederaciji BiH aprilske penzije }edobiti poslije 1. maja pa mnogi odnjih ne}e mo}i sebi priu{titi ni na-jskromniju proslavu radni~kog pr-aznika. Ve}ina }e praznik provestikod ku}e ~ekaju}i 5. maj, kada seo~ekuje isplata penzija za april.Penzije }e, prema svemu su-de}i, ostati na ranijem nivou, ia-ko }e nedostajati novca za njiho-vu isplatu. Direktor Federalnogzavoda PIO Zijad Krnji} ju~er jena sastanku s federalnim premije-rom Mustafom Mujezinovi}emdogovorio da Upravnom odboruZavoda PIO, ~ija }e sjednica bitisutra, predlo`i isplatu po ranijemkoeficijentu 1,65.- Ne bi trebalo biti smanjenja.Ipak, u kona~nici o tome }e od-lu~iti Upravni odbor - rekao jeKrnji} za „Dnevni avaz“.Predsjednik Saveza udru`enjapenzionera u FBiH Omer Omere-fendi} kazao nam je da se sastao spredstavnicima Zavoda PIO. Odnjih je dobio informaciju da je dosrijede prikupljeno oko 100 milio-na KM za penzije. Iz Zavodao~ekuju da do subote na ra~un le-gne jo{ 30 miliona KM doprinosa.- Kada se ura~una 6,5 milionaKM za penzije ostvarene pod po-voljnijim uvjetima, procjena je da}e za redovne penzije nedostajatiizme|u 13 i 14 miliona KM.Re~eno mi je da su Krnji} i Muje-zinovi} dogovorili da tu razlikunamiri Vlada FBiH od dijela du-ga. Ukupan dug Zavodu je 181milion KM. Postoji mogu}nostda penzije budu ispla}ene 4. ma-ja, mada mislim da je Zavod mo-gao ubrzati isplatu zbog 1. maja -ka`e Omerefendi}.
 E. Ha. - S. R.
Ured visokog predstavnika(OHR) do kraja godine bi mogaobiti zatvoren, a visoki predsta-vnik preba~en u Brisel, odakle bis umanjenim ovlastima i utjeca-jem nastavio nadgledati pro-vo|enje Dejtonskog sporazuma,saznaje „Dnevni avaz“.Ovakav razvoj situacije, kako jena{ list doznao iz dobro upu}enihizvora, jedna je od najozbiljnijihopcija za razrje{enje sudbineOHR-a, i to posebno nakon prije-ma Bosne i Hercegovine u Akcioniplan za ~lanstvo u NATO-u(MAP) i istanbulskog samita pre-dsjednika BiH, Srbije i Turske.
Izvr{na uloga
Funkcija visokog predstavni-ka, koju trenutno obavlja Vale-ntin Incko (Inzko), tako ne bi bi-la u cijelosti ukinuta, kao ni bo-nske ovlasti, ali bi zatvaranjemureda u BiH bila ograni~enaizvr{na uloga me|unarodne zaje-dnice, a odgovornost u potpuno-sti preba~ena doma}im vlastima.Istovremeno, me|unarodna za-jednica bi briselskim sjedi{temOHR-a i visokim predstavnikomkoji se ne bi puno radno vrijemebavio BiH, sebi ostavila mogu}no-st da intervenira samo u hitnimslu~ajevima. Jedna od opcija, kojase jo{ razmatra u diplomatskim kr-ugovima, jeste da ista osoba preu-zme sli~nu nadle`nost i za Kosovo.I ranije je bilo ideja da visokipredstavnik ostane i da nerezide-ntno pokriva BiH, a da se mnogoaktivnije anga`ira specijalni pre-dstavnik Evropske unije (EUSR).Kako sada stvari stoje, to bi i daljebila ista osoba s dva {e{ira, jednimu Sarajevu, a drugim u Briselu.Nezvani~no, ovakav plan mo-gao bi dobiti podr{ku ~lanica Vi-je}a za implementaciju mira(PIC) Turske i Rusije, {to je veo-ma va`no, jer su te dvije zemljedo sada uglavnom imale potpunoopre~ne stavove - Turska je tra`ilaostanak, a Rusija odlazak OHR-a.
Opcija u igri
Ve}ina dr`ava Evropske unije~lanica PIC-a ve} du`e `eli zatvor-iti OHR i tra`i na~in kako da se tonajbezbolnije u~ini. Nepoznanicaje stav Va{ingtona, ali on se mo`epredvidjeti iz ugla strate{kogusmjerenja sada{nje administraci-je da sve radi u dogovoru sa EU.Kako nam je potvr|eno iz di-plomatskih izvora u Uniji, ova-kva opcija i do sada je bila u igri,ali EU jo{ nije donijela kona~anstav, posebno zbog ~injenice dajo{ traje uspostavljanje Slu`be zavanjske poslove EU pod upravomKetrin E{ton (Catherine Ash-ton), visoke predstavnice za va-njsku politiku i sigurnost.- Prije nego {to se uspostavi taslu`ba i precizira njena struktura,ne}e se znati kako Unija vidi i su-dbinu OHR-a i EUSR-a. Da, po-stoji prijedlog da ostane nekiizdvojeni ured visokog predsta-vnika, ali ni{ta nije precizirano ucijelosti. To }e se znati u nare-dnom periodu - kazao nam jeizvor blizak uredu Ketrin E{ton.
T. LAZOVI] - E. HUREMOVI]
„Avaz“ otkriva
Najozbiljnija opcija za me|unarodnu zajednicu
OHR se seli u Brisel?
Visoki predstavnik samo bi nerezidentno pokrivao BiH i Kosovo
Uloga Rusije i Turske
^eka se stav EU i Va{ingtona
 E{ton i Incko: ^eka se kona~na odluka
Nakon {to je NATO odobriouvjetni poziv BiH da postanedio MAP-a, nekoliko dr`avaEU odmah je istaklo sve stare`elje za povla~enjem vojnihsnaga EUFOR-a iz BiH.Za mnoge dr`ave ova misija jepreskupa, a nakon {to je BiH svebli`a ~lanstvu u Savezu, ona je inepotrebna. Takve namjere kore-spondiraju i s planovima za ga-{enje OHR-a {to je prije mogu}e.
Odlazi i EUFOR?
Ako se postigne konsenzusunutar me|unarodne zajedniceo provedbi plana, onda }e ostatiklju~ni problem posljednjeguvjeta iz seta pet ciljeva i dvauvjeta, a to je dogovor o raspo-djeli dr`avne imovine.Postoji razmi{ljanje da se,ako ne bude politi~ke volje da seto pitanje rije{i prije izbora,sa~ekaju izbori i da se dogovorpostigne odmah nakon izbora itako omogu}i zatvaranje OHR-au BiH.Ili, da se PIC zadovolji samorje{avanjem pitanja vojne imovi-ne, kao uvjeta za NATO, a da ra-zgovori o ostatku imovine budunastavljeni pod patronatom vi-sokog predstavnika iz Brisela.
Raspodjela dr`avne imovine
 Krnji}: Stari  koeficijentOmerefendi}: Bez proslave 1. maja
Sutra sjednica Upravnog odbora Zavoda PIO
Penzije bi trebale ostati iste
A) DA 71%B) NE 24%C) Ne znam 5%

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Veldina Dina Ibrahimovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->