Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E-Mail Palash nOV

E-Mail Palash nOV

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by deepeshdharmchari

More info:

Published by: deepeshdharmchari on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2014

pdf

text

original

 
Issue : November 2010Published from B.Sc.(2009-2012), DSVV
 
Chetna Divas
S pecial
Chetna Diwas a day for us to celebrate our Shraddhey's birth day .With the onset of DeepawaliChetana Diwas fill us with joy and divine luminosity of love and sacrifice.On this day was born an enlightened soul who sacrificed his career for the sake of our Gurudev andhas become a role model of an ideal student, ideal teacher, & ideal guardian before us .We are thrilled to celebrate our Shraddhey's B'day who through the example of his life teaches usexcellent management system from GITA. He has surrendered himself fully to Gurudev and hasbecome a portrait of a true spiritual leader before us.Through him we all came to know the real meaning of life. He and Jiji are our loving parents andguardians.His excellent management system through which he had shouldered the responsibility of All WorldGayatri Pariwar motivates us to learn the management skills from our Shraddhey's life.We are blessed by the blessings of Gurudev and Mata ji and feel fully secure to remain in the stronghands of our Shraddheya and Jiji .On this auspicious day of CHETANA DIWAS and the sacredfestival of light DEEPAWALI we wish that whatever light GURUDEV has enlighted in you may itssome sparks come into our life through your constant
 Marg darshan
. We are filled with greatenthusiasm and sparks of divinity enlightened by you to devote our self for the JANMSHATABDIVARSH to realize the dream of our Gurudev.From all the members of PALAASH and your dear childrens we wish you a very-very sweet HAPPYBIRTH DAY .
||
CHETNA DIWAS ||
AU MüååxÉrÉ SÉlÉ,ÍqÉsÉåÇåExÉxÉåMüD AlÉÑSÉlÉ|xÉqÉrÉSÉlÉ MüÐ qÉWû¨ÉÉ MüÉåeÉÉlÉÉå,MüU xÉqÉmÉïhÉ AmÉlÉåMüÉåmÉWûcÉÉlÉÉå|ÍxÉTïü ZÉÉlÉÉ xÉÉålÉÉ lÉWûÏ ûCxÉMüÉ xÂmÉ,ZÉÑS EPûAÉæåÇMüÉåeÉaÉÉlÉÉ Wæû, CxÉMüÉ ÂmÉ |lÉÏ UWûiÉÉ eÉqÉÉlÉ AÍpÉqÉÉlÉ ,iÉWûÉåÉ xÉŠÉ xÉqÉrÉSÉlÉ|ÍzÉMüÉrÉiÉÉåÇxÉåSÕU ,aÉÑà pÉÌ£ü qÉåÇcÉÔU ,qÉlÉ qÉåÇsÉa|lÉ ,MÑüNûMüUlÉåÇMüÐ Aa|lÉ,xÉqÉrÉ-SÉlÉÏ Måü rÉÏ WæÇûsɤÉhÉ,Ñ MüUiÉåÎeÉxÉMüÉ mÉ-mÉÌlɤÉhÉ|qÉWûÉMüÉsÉ Måü AÉuÉÉWûlÉ mÉåAÉL WûÉå,SåZÉÉåiÉÉåApÉÏ iÉMü YrÉÉ MüU mÉÉL Éå|AU AÉåpÉÏ lÉÏ oÉSsÉÏ AmÉlÉÏ cÉÉsÉ,iÉÉåxÉÑlÉÉåaÉålÉÉS AÉæU WûÉåeÉÉLaÉÉ oÉÑUÉ WûÉsÉ|WûÉåeÉÉLaÉÉ oÉÑUÉ WûÉsÉ|
|| rÉûxÉqÉrÉ SÉlÉ ||
Your body is nothing more than your garage where you temporarily park your soul.
 
Palaash
alaash
 
DEEPAWALI
rÉWûSÏmÉÉsÉÏ MÑüNûLåxÉÏ AÉD,CxÉ SÏmÉÉsÉÏ mÉU AÉmÉ xÉMüÉåoÉkÉÉD |ÌMüxÉÏ MüÉåZÉÑÍzÉrÉÉð,ÌMüxÉÏ MüÉåaÉqÉ WûÉåaÉÉ |ÌMüxÉÏ MüÉåjÉÉåQûÉ erÉÉSÉ,ÌMüxÉÏ MüÉåMüqÉ WûÉåaÉÉ |CxÉ aÉqÉ MüÉåSÕU MüUåÇaÉå,cÉåiÉlÉÉ ÌSuÉxÉ mÉU |eÉÉålÉWûÏ aÉrÉåWæûCxÉ SÏmÉÉsÉÏ mÉU bÉU |ÑÂSåMåü AZÉhQûSÏmÉ xÉåZÉÑS MüÉ SÏmÉ eÉsÉÉrÉåÇaÉå|eÉÉåbÉU aÉrÉåÇWæÇû,CxÉ SÏMüÉ mÉëMüÉzÉ ÄTæüsÉÉrÉåÇaÉå|lÉ WûÉåaÉÉ AlkÉåUÉ CxÉ kÉUÉ mÉU ,aÉÑÂSåuÉ Måü ¥ÉÉlÉ MüÉåLåxÉåÄTæüsÉÉrÉåÇaÉårÉSÏmÉÉsÉÏ MÑüNûLåxÉåAÉD ,CxÉ SÏmÉÉsÉÏ mÉU AÉmÉ xÉMüÉåkÉÉD |SÏmÉÉsÉÏ Måü LMü ÌSlÉ mÉsÉå"´É®årÉ" MüÉ eÉlÌSlÉ lÉÉrÉåÇå|sÉåÌMülÉ CxÉMüÉ åZÉåS û,WûqÉ iÉÉåbÉU eÉÉrÉåÇaÉå|ÉðMåü sÉÉåÉåMåü AlSUSÏmÉ eÉsÉÉ MüU AÉrÉåÇå|sÉåÌMülÉLMü
"´É®åÉ" |
 
Palaash
alaash
|| SÏmÉÉsÉÏ ||
Shikha MauryaB.Sc. IInd yr.
LMü AÇkÉåsÉÉZÉ ÍxÉiÉÉ,LMü ÌlÉzÉÉ sÉÉZÉ xÉÉUå|xÉoÉxÉåoÉQûÏ xÉÉæaÉÉiÉ WæÇûeÉÏuÉlÉ,ÌTüU iÉÑqÉ YrÉÉåWûÉåeÉÏuÉlÉ xÉåWûÉUå?AoÉ iÉÉåeÉÉÉåxÉoÉ MüÉåeÉÉAÉå,ZÉÑS MüÉåeÉÉlÉÉåxÉMüÉåÌSZÉÉAÉå|iÉÑqÉ WûÉåxÉoÉMåü, xÉoÉ WæÇûiÉÑqWûÉUå,ÌTüU iÉÑqÉ YrÉÉåWûÉåÌSsÉ xÉåWûÉUå?LMü AÇkÉåsÉÉZÉ ÍxÉiÉÉ,LMü ÌlÉzÉÉ sÉÉZÉ xÉÉ||AiÉÉåmÉMü ¥ÉÉlÉ MüÉ sÉÉAÉå,¥ÉÉlÉ MüÉ mÉMü LãxÉåeÉsÉÉAÉåMüÐ lÉÉ UWûmÉÉrÉåeÉaÉ qÉåÇAÇkÉåSÕU ÉåxÉMüÉ A¥ÉÉlÉ AÇkÉå|AÉeÉ iÉÉåLãxÉÉ ÌSlÉ ÇûAÉrÉÉ¥ÉÉlÉ MüÉ SÏmÉMü iÉÑqÉ ÌSsÉ qÉåÇeÉsÉÉAÉå|xÉoÉxÉåoÉQûÏ xÉÉæaÉÉiÉ WæÇûeÉÏuÉlÉ,ÌTüU iÉÑqÉ YrÉÉåeÉÏlÉ xÉåWûÉUå?LMü AÇkÉå, sÉÉZÉ ÍxÉiÉÉLMü ÌlÉzÉÉ, sÉÉZÉ xÉÉ||
 
PRAVIN
rd
B.sc 3 sem
 
SÏSÏ
|| LMü AÇkÉå, sÉÉZÉ ÍxÉiÉÉ|||| xÉMüÉåkÉÉD ||
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->