Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
آیین رفتار حرفه‌ای

آیین رفتار حرفه‌ای

Ratings: (0)|Views: 433 |Likes:
Published by badboy_2006new

More info:

Published by: badboy_2006new on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
ﻪﻣﺪﻘﻣ
: 
ﯽﮑﯾرد
 
ﻢﻬﻣ
 
رﺎﯿﺴﺑ
 
ﻊﯾﺎﻗو
 
زاﺎﻬﻟﺎﺳيﻪﻫد
90
ﻦﻤﺠﻧا
 
يا
 
ﻪﻓﺮﺣ
 
رﺎﺘﻓر
 
ﻦﯿﯾآ 
 
يﺎﻫ
 
ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد
 
ﻞﻣﺎﮑﺗ
 
و
 
ﯽﺑﺎﯾزراﺎﮑﯾﺮﻣآ 
 
هﺮﺒﺧ
 
ناراﺪﺑﺎﺴﺣ
)
AICPA
(
دﻮﺑ
. 
د
 
ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘـﺳد
 
ﻦﯿـﻟوا
 
لﺎـﺳ
 
ر
1973
 
و
 
ﺪـﺷ
 
ﻪـﺋارا
 
ﻦـﻤﺠﻧا
 
ﻂـﺳﻮﺗﯽﻗﻼﺧا
 
يﺎﻬﻠﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد،ﯽﻠﻌﻓ
 
ﺎـﻫرﺎﺘﻓر
 
و
 
ﺪـﻋاﻮﻗ
 
زا
 
يﺮﯿـﺳﺎﻔﺗ
 
و
 
ﺪـﻋاﻮﻗ
 
،ﺪـﯾﺎﻘﻋ
 
،ﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا
 
زا
 
يا
 
ﻪﻋﻮﻤﺠﻣﺪﻧا
 
هﺪﺷ
 
ﺮﺸﺘﻨﻣ
 
ﯽﻧﻻﻮﻃ
 
نﺎﯿﻟﺎﺳ
 
لﻮﻃ
 
رد
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻨﺷﺎﺑ
 
ﯽﻣ
 
ﺎﮑﯾﺮﻣآ 
 
ﯽﻤﺳر
 
ناراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
ﻦﻤﺠﻧا
 
ﻂﺳﻮﺗ
. 
ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ
 
ﻦـﯾا
 
،ﻪـﻓﺮﺣ
 
دﻮـﺧ
 
ﻂـﺳﻮﺗ
 
ﻪـﮐ 
 
ﺖـﺳا
 
ﯽﯾﺎﻬﺸﻟﺎﭼ
 
و
 
تارﺎﻈﺘﻧا
 
ﻪﺑ
 
ﯽﻣﻮﻤﻋ
 
يراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
ﻪﻓﺮﺣ
 
يﺎﻬﺨﺳﺎﭘ
 
هﺪﻨﻨﮐ 
 
ﺲﮑﻌﻨﻣيرﺎﺠﺗ
 
ﻪﻌﻣﺎﺟ
 
ﯽﻧﺎـﺴﮐ 
 
ﺮﯾﺎﺳ
 
و
 
ﯽﻟﺎﻣ
 
يﺎﻬﺗرﻮﺻ
 
نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ 
 
هدﺎﻔﺘﺳا
 
ﺮﯾﺎﺳ
 
و
 
ﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا
 
و
 
ﺪﻋاﻮﻗ
 
نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ 
 
ﻢﯿﻈﻨﺗ
 
،
 
يﺎﻀﻋا
 
ﺖﯿﻌﺒﺗ
 
و
 
ﯽﻓﺮﻄﯿﺑ
 
،
 
ﯽﻨﯿﺑ
 
ﻊﻗاو
 
،يراﺪﺘﻧﺎﻣا
 
،لﻼﻘﺘﺳا
 
ﻪﺑ
 
ﻪﮐ 
AICPA
 
دﺎـﻤﺘﻋا
 
يا
 
ﻪـﻓﺮﺣ
 
يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا
 
زاﺖﺳا
 
هﺪﻣآ 
 
دﻮﺟﻮﺑ
 
،ﺪﻨﻨﮐ 
 
ﯽﻣ
 
ءﺎﮑﺗا
 
و
.
رد
12
ﻪﯾﻮﻧاژ
1988
يﺎﻀﻋا
AICPA
 ﻧدﺮﮐ 
 
ﺖﻘﻓاﻮﻣ
 
رد
 
ﯽـﺗاﺮﯿﯿﻐﺗ
 
ﻪﮐ 
 
ﺪ ددﺮﮔ 
 
دﺎﺠﯾا
 
ﻦﻤﺠﻧا
 
ﯽﻋﺮﻓ
 
تارﺮﻘﻣ
 
و
 
ﻦﯿﻧاﻮﻗ
. 
ﺪـﻧا
 
ﻞـﯾﺎﻣ
 
ﻪـﮐ 
 
يﺪﯾﺪﺟ
 
يﺎﻀﻋا
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻨﻨﮐ 
 
ﯽﻣ
 
ﺢﯾﺮﺼﺗ
 
تاﺮﯿﯿﻐﺗ
 
ﻦﯾا
 
لﺎﺳ
 
زا
 
ﺪﻌﺑ
2000
 
ﺪـﯾﺎﺑ
 
ﺪﻨﯾآرد
 
ﺎﮑﯾﺮﻣآ 
 
ﯽﻤﺳر
 
ناراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
ﻦﻤﺠﻧا
 
ﺖﯾﻮﻀﻋ
 
ﻪﺑ
 
يدﻼﯿﻣ
150
 
شزﻮـﻣآ 
 
ﺖﻋﺎـﺳﺪﻨﻨﮐ 
 
ﺐﺴﮐ 
 
ار
 
نآ 
 
لدﺎﻌﻣ
 
ﺎﯾ
 
ﺲﻧﺎﺴﯿﻟ
 
ﻪﺟرد
 
ﻪﺑ
 
ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد
 
ﻞﻣﺎﺷ
.
ﺶﯾاﺰﻓا
 
يرﺎﯿـﺴﺑ
 
،ﯽﺷزﻮﻣآ 
 
تﺎﻣاﺰﻟا
 
و
 
تارﺮﻘﻣ
 
رد
 
يﺎـﻫ
 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
رد
 
ﯽﻗﻼﺧا
 
لﻮﺻا
 
شزﻮﻣآ 
 
ﺶﯾاﺰﻓا
 
رﺎﺘﺳاﻮﺧ
 
ﺎﺗ
 
ﺖﺷاد
 
نآ 
 
ﺮﺑ
 
ار
 
ﻪﻓﺮﺣ
 
داﺮﻓا
 
و
 
يراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
ﺪﯿﺗﺎﺳا
 
زاﺪﻧﻮﺷ
 
ﺎﻫ
 
هﺎﮕﺸﻧاد
 
ﯽﺳرد
. 
لﺎﺳ
 
زا
 
ﺪﻌﺑ
 
يراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
ﯽﺳرد
 
يﺎﻫ
 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
رد
 
ﯽﻗﻼﺧا
 
لﻮﺻا
 
نﺪﻧﺎﺠﻨﮔ 
 
عﻮﺿﻮﻣ
1986
 
ﻪـﺑ
 
ار
 
يدﺎـﯾز
 
تﺎﻬﺟﻮﺗدﺮﮐ 
 
ﺐﻠﺟ
 
دﻮﺧ
.
د
 
ﺎـﮑﯾﺮﻣآ 
 
يراﺪﺑﺎـﺴﺣ
 
ﻦـﻤﺠﻧا
 
ﯽـﺗآ 
 
يﺎـﻫ
 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
ﻪﺘﯿﻤﮐ 
 
لﺎﺳ
 
نآ 
 
ر
)
AAA
( 
و
 
اﻮـﺘﺤﻣ
 
هرﺎـﺑرديراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
شزﻮﻣآ 
 
هدوﺪﺤﻣ
)
درﻮﻓﺪﺑ
 
ﻪﺘﯿﻤﮐ 
( 
دﺮـﮐ 
 
ﯽـﻣ
 
نﺎـﯿﺑ
 
ﻪـﮐ 
 
دﺮـﮐ 
 
ﺮﺸﺘﻨﻣ
 
ار
 
ﯽﺷراﺰﮔ 
"
 
يا
 
ﻪـﻓﺮﺣ
 
شزﻮـﻣآ ﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا
 
ﻪﺑ
 
ﺪﯾﺎﺑ
 
ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ
 
ﻪﮑﻠﺑ
 
ﺪﻨﮐ 
 
ﺪﯿﮐﺎﺗ
 
ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ
 
ﺶﻧاد
 
و
 
زﺎﯿﻧ
 
درﻮﻣ
 
يﺎﻫ
 
ترﺎﻬﻣ
 
ﺮﺑ
 
ﺎﻬﻨﺗ
 
ﺪﯾﺎﺒﻧ
 
يراﺪﺑﺎﺴﺣي
 
ﺪـﺷﺎﺑ
 
ﻪﺘﺷاد
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
ﻪﻓﺮﺣ
 
ﮏﯾ
 
تﺎﻣاﺰﻟا
 
و
 
تاﺪﻬﻌﺗ
 
و
 
ﯽﻗﻼﺧا
 
لﻮﺻا
. 
ﯽـﻠﻣ
 
ﻪـﺘﯿﻤﮐ ﺎـﮑﯾﺮﻣآ 
 
ﯽﻟﺎـﻣ
 
يﺮﮕـﺷراﺰﮔ 
 
ردﻪﻧﺎﺒﻠﻘﺘﻣ
)
يودوﺮﺗ
 
نﻮﯿﺴﻤﮐ 
(
لﺎﺳ
 
شراﺰﮔ 
 
رد
1987
 
و
 
يراﺪﺑﺎـﺴﺣ
 
تﻼﯿـﺼﺤﺗ
 
هرود
 
رد
 
ﻪـﮐ 
 
دﺮﮐ 
 
ﻪﯿﺻﻮﺗ
 
دﻮﺧيزﺎﺳ
 
ﻪﭼرﺎﭙﮑﯾ
 
ﻖﯾﺮﻃ
 
زا
 
بﻮﻠﻄﻣ
 
ﻦﯾا
 
ﻪﮐ 
 
دﻮﺷ
 
ﺪﯿﮐﺎﺗ
 
ﯽﻗﻼﺧا
 
يﺎﻬﺷزرا
 
يور
 
ﺮﺑ
 
ﺪﯾﺎﺑ
 
ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ
 
ﺮـﻫ
 
نﺪـﻧﺎﺠﻨﮔ 
 
و
 
يﺎﻫ
 
ترﺎﻬﻣ
 
و
 
ﺶﻧاد
 
يﺮﯿﮔاﺮﻓ
 
ﺎﺑ
 
ﯽﻗﻼﺧا
 
لﻮﺻا
 
شزﻮﻣآ 
 
ﺮﮔا
 
و
 
ﺪﯾآ 
 
ﯽﻣ
 
ﺖﺳﺪﺑ
 
ﯽﺳرد
 
يﺎﻫ
 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
رد
 
ﺎﻬﻧآ 
 
يود
 
ﺪـﻫاﻮﺧ
 
ﺪـﯿﻔﻣ
 
رﺎﯿـﺴﺑ
 
ﻪـﻧﺎﺒﻠﻘﺘﻣ
 
ﯽﻟﺎﻣ
 
يﺮﮕﺷراﺰﮔ 
 
زا
 
ﻦﺘﺷادزﺎﺑ
 
و
 
ﻒﺸﮐ 
 
،يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ
 
رد
 
ددﺮﮔ 
 
ماﻮﺗ
 
زﺎﯿﻧ
 
درﻮﻣ
 
ﯽﻨﻓدﻮﺑ
. 
يﺎﻫ
 
لﺎﺳ
 
يﺎﻬﺷراﺰﮔ 
 
رد
1988
ﯽﻟا
1992
آ 
 
تﺎﻣاﺰﻟا
 
درﻮﻣ
 
رد
 
ياﺮـﺑ
 
زﺎـﯿﻧ
 
درﻮـﻣ
 
تﻼﯿﺼﺤﺗ
 
و
 
ﺢﯿﺤﺻ
 
شزﻮﻣ
 
ﮏﯾ
 
ﻪﺑ
 
نﺪﺷ
 
ﻞﯾﺪﺒﺗ
CPA
)
ﻞﻘﺘﺴﻣ
 
راﺪﺑﺎﺴﺣ
( 
ار
 
ﯽـﻗﻼﺧا
 
لﻮﺻا
 
نﺪﻧﺎﺠﻨﮔ 
 
ﺎﮑﯾﺮﻣآ 
 
ﯽﻤﺳر
 
ناراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
ﻦﻤﺠﻧا
 
،دﻮﻤﻧ
 
ﻪﺋارا
 
و
 
ﻪﯿﺻﻮﺗ
 
ار
 
ﯽﻣﻮﻤﻋ
 
يﺎﻬﺷزﻮﻣآ 
 
و
 
ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ
 
ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ
 
،يراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
ﯽﺷزﻮﻣآ 
 
ﻢﯾﻮﻘﺗ
 
رد
. 
ﺎﻬـﺷراﺰﮔ 
 
ﻦـﯾا
 
ﯽﻗﻼﺧا
 
يﺎﻬﺷزرا
 
دﻮﺒﻬﺑ
 
و
 
ﻪﻌﺳﻮﺗ
 
ﺖﯿﻤﻫا
 
ﺮﺑرد
 
ﯽﻗﻼﺧا
 
تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ
 
نﺪﻧﺎﺠﻨﮔ 
 
و
 
يراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد
 
ﻦﯿﺑ
 
رد
 
ﺪـﯿﮐﺎﺗ
 
يراﺪﺑﺎـﺴﺣ
 
ﻞﯿـﺼﺤﺗ
 
هرود
 
ﺮﺳاﺮﺳ
 
رد
 
ﯽﻨﻓ
 
ﺶﻧاد
 
و
 
ﺎﻬﺗرﺎﻬﻣ
 
شزﻮﻣآ 
 
ﺎﺑ
 
ﺎﻬﻧآ 
 
ﺐﯿﮐﺮﺗ
 
و
 
ﯽﺳرد
 
يﺎﻫ
 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
ﺪﺷ
 
ﺪﻫاﻮﺧ
 
يراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
شزﻮﻣآ 
 
ﻞﯿﻤﮑﺗ
 
ﺚﻋﺎﺑ
 
رﺎﮐ 
 
ﻦﯾا
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻨﺘﺷاد
.
ﻞﯾروآ 
 
رد
1989
ﯽﯾاﺮﺟا
 
ناﺮﯾﺪﻣ
8
ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻣ
 
ﻪﻟﺎﻘﻣ
 
ﯽﺳﺮﺑﺎﺴﺣ
 
گرﺰﺑﺪﺷ
 
ﯽﻣ
 
عوﺮﺷ
 
ﻪﻣﺪﻘﻣ
 
ﻦﯾا
 
ﺎﺑ
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻧدﺮﮐ 
 
ﺮﺸﺘﻨﻣ
 
ار
 
ﯽﮐﺮﺘﺸ 
"
 
،شزﻮـﻣآ 
 
يﺎﻫزاﺪـﻧا
 
ﻢـﺸﭼيراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
ﻪﻓﺮﺣ
 
ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ
 
ﻪﻣزﻻ 
"
ﻪﮐ 
 
دﺮﮐ 
 
ﯽﻣ
 
نﺎﯿﺑ
 
و
 
دﻮﺑ
 
ﺎﻫ
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
ﻦﯾا
 
ﺮﻈﻧ
 
ﻪﻄﻘﻧ
 
هﺪﻨﻫد
 
نﺎﺸﻧ
 
ﻪﮐ 
 
نﺎـﺳﺮﺑﺎﺴﺣﺪﯾﺎﺑ
 
ﻖﻓﻮﻣ
 
ناراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
و
 
،ﯽـﻗﻼﺧا
 
تﻻاﻮـﺳ
 
درﻮـﻣ
 
رد
 
و
 
هدﻮـﻤﻧ
 
ﺺﺨـﺸﻣ
 
ار
 
ﯽـﻗﻼﺧا
 
تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ
 
ﺪﻨﺷﺎﺑ
 
ردﺎﻗ ﻣ
 
ﻢﺘﺴﯿﺳﺪﻧﺮﯿﮔ 
 
رﺎﮑﺑ
 
ار
 
ﯽﻗﻼﺧا
 
ﯽﻘﻄﻨﻣ
 
يﺎﻬﺷزرا
 
ﺮﺑ
 
ﯽﻨﺘﺒ 
. 
ﺮﺒﻣﺎﺘﭙـﺳ
 
رد
1990
 
شزﻮـﻣآ 
 
رد
 
تاﺮـﯿﯿﻐﺗ
 
نﻮﯿـﺴﻤﮐ 
 
يراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
يﺎﻫ
)
AECC
( 
ﻪﺘـﺷر
 
نﻼﯿـﺼﺤﺘﻟا
 
غرﺎـﻓ
 
دﺮـﮐ 
 
ﯽـﻣ
 
نﺎـﯿﺑ
 
ﻪـﮐ 
 
دﺮـﮐ 
 
ﺮﺸﺘﻨﻣ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﯽﻌﺿﻮﻣ
 
ﻪﯿﻧﺎﯿﺑ
 
اﻮـﻣ
 
ﻦـﯾا
 
يﺮﯿﮔرﺎـﮑﺑ
 
و
 
مﺎـﺠﻧا
 
ﻪـﺑ
 
ردﺎـﻗ
 
و
 
ﺪـﻨﻤﻬﻔﺑ
 
و
 
ﺪﻨﻧاﺪﺑ
 
ار
 
يا
 
ﻪﻓﺮﺣ
 
قﻼﺧا
 
لﻮﺻا
 
ﺪﯾﺎﺑ
 
يراﺪﺑﺎﺴﺣرد
 
در
 
ﺪﻨـﺷﺎﺑ
 
ﯽﺷزرا
 
يﺎﻫ
 
توﺎﻀﻗ
 
مﺎﺠﻧا
 
ﻪﺑ
 
ردﺎﻗ
 
ﻊﻗاو
 
رد
 
و
 
ﺪﻨﺷﺎﺑ
 
ﯽﻗﻼﺧا
 
يﺎﻫ
 
توﺎﻀﻗ
. 
ياﺮـﺑ
 
ار
 
دﻮـﺧ
 
ﺪـﯾﺎﺑ
 
ﺎـﻬﻧآ 
 
ﯽﻣﻮـﻤﻋ
 
ﻊﻓﺎـﻨﻣ
 
ﻪـﺑ
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
و
 
،ﺖﯿﺣﻼﺻ
 
و
 
ﺖﻗﺎﯿﻟ
 
،ﯽﻓﺮﻃ
 
ﯽﺑ
 
،ﺖﯿﻨﯿﻋ
 
،يراد
 
ﺖﻧﺎﻣا
 
تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ
 
ﺎﺑ
 
نﺪﺷ
 
ﻪﭼرﺎﭙﮑﯾﺪﻧزﺎﺳ
 
هدﺎﻣآ 
.
يا
 
ﻪﻓﺮﺣ
 
قﻼﺧا
 
ﺲﯾرﺪﺗ
 
ﻪﺑ
 
زﺎﯿﻧ
)
ﯽﻗﻼﺧا
 
لﻮﺻا
(
ﯽﺘﻤﺴﻗ
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ،ﻪﻓﺮﺣ
 
يﺎﻀﻋا
 
ياﺮﺑ
 
ﯽﺷزﻮﻣآ 
 
يﺎﻫ
 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
زا
 
ﺖـﺳا
 
رﺎﮑﺷآ 
 
ﺪﻨﻬﺟاﻮﻣ
 
ﻪﻧﺎﺒﻠﻘﺘﻣ
 
ﯽﻟﺎﻣ
 
يﺮﮕﺷراﺰﮔ 
 
ﻪﻟﺎﺴﻣ
 
ﺎﺑ
 
ﻪﮐ 
 
زاﺪﻧا
 
ﺲﭘ
 
و
 
ماو
 
تﺎﺴﺳﻮﻣ
 
و
 
يرﺎﺠﺗ
 
تﺎﺴﺳﻮﻣ
. 
درﻮﻣ
 
رد
 
ﻪﺘﻓا ﺘﮐﺮﺷيﺎﻬ ﺖﯿﻫﺎﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﮐ 
 
ﺎﻨﯿﺟر
 
و
 
ﺖﯾاﺮﮑﺳا
 
ﯽﻨﯿﻣ
 
ﯽـﻣ
 
هرﺎـﺷا
 
ﻪﻧﺎﺒﻠﻘﺘﻣ
 
ﯽﻟﺎﻣ
 
يﺮﮕﺷراﺰﮔ 
 
يﺎﻫ
 
هﻮﯿﺷﺪﻨﺘﺴﻫ
 
ﺎﺘﺳار
 
ﻦﯾا
 
رد
 
،ﺪﻨﻨﮐ 
.
ﺮﻫ
 
رد
 
ﻪـﻧﺎﺒﻠﻘﺘﻣ
 
يﺎـﻫرﺎﮐ 
 
ﺮـﯿﮔرد
 
ﺖﮐﺮـﺷ
 
ﻪـﺒﺗر
 
ﯽﻟﺎﻋ
 
تﺎﻣﺎﻘﻣ
 
ﺎﻫ
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
ﻦﯾا
 
يود
 
ﺎـﻫﻻﺎﮐ 
 
ﺖـﺒﺛ 
 
ﺎـﯾ
 
و
 
ﺎـﻫﻻﺎﮐ 
 
ﻞﻤﺣ
 
زا
 
ﻞﺒﻗ
 
ﺎﻫﺪﻣآرد
 
ﺖﺒﺛ 
 
،هﺪﺷ
 
ﺪﺳﺎﻓ
 
و
 
ﻪﻨﻬﮐ 
 
يﺎﻫﻻﺎﮐ 
 
ﻞﻘﻧ
 
و
 
ﻞﻤﺣ
 
ﻞﻣﺎﺷ
 
،ﺪﻧدﻮﺑيﺮﯾدﺎﻘﻣ
 
زا
 
ﺮﺘﺸﯿﺑﺪﻧدﻮﺑ
 
هﺪﺷ
 
هداد
 
شرﺎﻔﺳ
 
ﻪﮐ 
.
ﺎﻬﻧآ 
 
ود
 
ﺮﻫ
 
ردﺪﻧدﻮﺑ
 
ناﻮﺗﺎﻧ
 
ﺐﻠﻘﺗ
 
ﻒﺸﮐ 
 
زا
 
ﻞﻘﺘﺴﻣ
 
نﺎﺳﺮﺑﺎﺴﺣ
.
 ﻨﯾﺰﻫندﺮﮐ 
 
ﺰﯿﻤﺗ
 
ﻪ 
717
ﻎﻠﺒﻣ
 
مﻮﻤﻋ
 
ياﺮﺑ
 
زاﺪﻧا
 
ﺲﭘ
 
و
 
ماو
 
تﺎﺴﺳﻮﻣ
 
ﺖﺴﮑﺷ
 
درﻮﻣ
145
شراﺰﮔ 
 
رﻻد
 
درﺎﯿﻠﯿﻣ
 
ﻪـﻤﯿﺑ
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
ﺲﯿﺋر
 
ﻦﻣﺪﯿﺳ
 
مﺎﯿﻠﯾو
 
ﻪﮐ 
 
ﯽﻟﺎﺣ
 
رد
 
،ﺪﺷﺎﺑ
 
ﯽﻣ
 
مﻮﻤﻋ
 
ﻊﻓﺎﻨﻣ
 
ﻦﺘﻓر
 
ﻦﯿﺑ
 
زا
 
هﺪﻨﻫد
 
نﺎﺸﻧ
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺳا
 
هﺪﺷيﺰﮐﺮﻣ
 
يراﺬﮔ 
 
ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ
 
و
 
زاﺪﻧا
 
ﺲﭘ
)
FDIC
(
هﺮﻬﺑ
 
ﻪﻨﯾﺰﻫ
 
ﻦﺘﻓﺮﮔ 
 
ﺮﻈﻧ
 
رد
 
ﺎﺑ
30
هﻮﺟو
 
ﻪﻟﺎﺳهﺪﺷ
 
ﻪﺘﻓﺮﮔ 
 
ضﺮﻗ
 
ﻪﺑ
 
ﮏﯾدﺰﻧ
 
ار
 
نآ 
 
ﯽﻌﻗاو
 
ﻪﻨﯾﺰﻫ
 
،ﺎﻬﻧآ 
 
ﻪﯿﻔﺼﺗ
 
و
 
ﯽﻟﺎﻣ
 
ﻦﯿﻣﺎﺗ
 
ياﺮﺑ
400
 
ﺪـﻨﮐ 
 
ﯽـﻣ
 
دروآﺮـﺑ
 
رﻻد
 
درﺎـﯿﻠﯿﻣ
. 
زا
 
ﯽـﮑﯾ
 
زاﺪـﻧا
 
ﺲـﭘ
 
و
 
ماو
 
ﻪـﺴﺳﻮﻣ
 
ﯽﮕﺘـﺴﮑﺷرو
 
ﻪـﺑ
 
طﻮﺑﺮﻣ
 
،ﺪﺷ
 
هﺪﻧﺎﺳر
 
مﻮﻤﻋ
 
عﻼﻃا
 
ﻪﺑ
 
تﺎﻌﻓد
 
ﻪﺑ
 
ﻪﮐ 
 
ﯽﯾﺎﻫ
 
ﺖﺴﮑﺷﺎﻤﺗ
 
ﯽﯾﺎﯿﻧﺮﻔﯿﻟﺎﮐ 
 
يﺎﻫ
 
ﻪﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ
 
زا
 
ﺮﻔﻧ
 
ناراﺰﻫ
 
؛دﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
ﻦﻠﮑﻨﯿﻟ
 
قاروا
 
ﺪـﯾﺮﺧ
 
زا
 
ﺪﻌﺑ
 
ار
 
نﺎﺷﺮﻤﻋ
 
يﺎﻫزاﺪﻧا
 
ﺲﭘ
 
م
 
تﺎﺒﻌـﺷ
 
مﺎـﻤﺗ
 
رد
 
و
 
ﺮـﺸﺘﻨﻣ
 
ﺎﮑﯾﺮﻣآ 
 
هرﺎﻗ
 
رد
 
ﻦﯿﻠﮑﻨﯿﻟ
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
ﻂﺳﻮﺗ
 
ﻪﮐ 
 
،هﺪﺸﻧ
 
ﻪﻤﯿﺑ
 
مﺎﻬﺳ
 
ﻪﺑ
 
ﻞﯾﺪﺒﺗ
 
ﻞﺑﺎﻗ
 
ﻪﺿﺮﻗﺪﻧداد
 
ﺖﺳد
 
زا
 
،دﻮﺑ
 
هﺪﺷ
 
ﻪﺘﺧوﺮﻓ
 
نآ 
. 
هرﺎـﻗ
 
ﻞـﮐ 
 
رد
 
ﺶﻧﺎـﺳﺮﺑﺎﺴﺣ
 
ﻪـﮐ 
 
ﮓـﻧﺎﯾ
 
ﺪـﻧا
 
ﺖﺴﻧرا
 
ﯽﺳﺮﺑﺎﺴﺣ
 
ﻪﺴﺳﻮﻣ ﺑﺎﺴﺣ
 
شراﺰﮔ 
 
،ﺪﻨﻨﮐ 
 
ﯽﻣ
 
ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ
 
ﺎﮑﯾﺮﻣآ 
 
ﯽﻟﺎـﻣ
 
لﺎـﺳ
 
ﻪـﺑ
 
ﯽـﻬﺘﻨﻣ
 
ﯽﻟﺎﻣ
 
يﺎﻫ
 
ترﻮﺻ
 
ﻞﮐ 
 
ياﺮﺑ
 
طوﺮﺸﻣ
 
ﺮﯿﻏ
 
ﯽﺳﺮ 
1986
-
1987
 
بﻮـﺴﺤﻣ
 
ﺎﮑﯾﺮﻣآ 
 
هرﺎﻗ
 
رد
 
ﻪﻧﻻﺎﺳ
 
يﺎﻬﺷراﺰﮔ 
 
زا
 
ﯽﺸﺨﺑ
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ
 
نﺎﺳﺮﺑﺎﺴﺣ
 
ﺮﻈﻧ
 
؛ﺪﻧدﺮﮐ 
 
ردﺎﺻدﺮﮐ 
 
ﺐﯿﻏﺮﺗ
 
ﻪﺴﺳﻮﻣ
 
ﻦﯾا
 
شزرا
 
ﯽﺑ
 
ﻪﺿﺮﻗ
 
قاروا
 
ﺪﯾﺮﺧ
 
ياﺮﺑ
 
ار
 
هﻮﻘﻟﺎﺑ
 
ناراﺪﯾﺮﺧ
 
ﻪﮐ 
 
دﻮﺷ
 
ﯽﻣ
. 
ياﺮـﺑ
 
ﻪﻨﯾﺰﻫ
 
ﻦﯾااﺮﺑ
 
و
 
يراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
ﻪﻓﺮﺣ
 
رد
 
ﺪـﻨﮐ 
 
ﯽﻣ
 
ﻢﻫاﺮﻓ
 
ار
 
يﺪﻫاﻮﺷ
 
زاﺪﻧا
 
ﺲﭘ
 
و
 
ماو
 
تﺎﺴﺳﻮﻣ
 
يﺎﻫ
 
ﯽﯾاﻮﺳر
 
رد
 
نآ 
 
ﺶﻘﻧ
 
ي
 
ﻪـﺳ
 
،ﺪـﻧا
 
هدﻮـﺑ
 
ﺮـﯿﮔرد
 
ﺎـﻫ
 
ﯽﮕﺘـﺴﮑﺷرو
 
ﻦـﯾا
 
رد
 
ﯽﺳﺮﺑﺎﺴﺣ
 
گرﺰﺑ
 
ﻪﺴﺳﻮﻣ
 
ﺶﺷ
 
مﺎﻤﺗ
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﻘﯿﻘﺣ
 
ﻦﯾا
 
درﻮﻣ
 
 
ﻪـﺑ
 
ﺖﮐﺮـﺷ
 
ﻪـﺳ
 
ﻦـﯾا
 
و
 
ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ 
 
راﺮﻗ
 
ﯽﻧﻮﻧﺎﻗ
 
ﺐﯿﻘﻌﺗ
 
درﻮﻣ
 
ﻦﻠﮑﻨﯿﻟ
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
ﻪﯿﻀﻗ
 
رد
 
ﯽﺳﺮﺑﺎﺴﺣ
 
گرﺰﺑ
 
ﻪﺴﺳﻮﻣ
 
ﺖﺧادﺮﭘ
160
 ﻠﯿﻣﺪﻧﺪﺷ
 
ﻢﻬﺘﻣ
 
ترﺎﺴﺧ
 
رﻻد
 
نﻮﯿ 
.
لﺎﺳ
 
رد
1992
 
لارﺪـﻓ
 
ﻂـﺳﻮﺗ
 
ﮓـﻧﺎﯾ
 
ﺪـﻧا
 
ﺖـﺴﻧرا
 
ﻪﺴﺳﻮﻣﺎﺑ
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
ﻦﯾا
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﺷ
 
ﻢﻬﺘﻣ
 
ﺰﺟﺎﭼ،
 
يا
 
ﻪﻓﺮﺣ
 
ﯽﺳﺮﺑﺎﺴﺣ
 
مﺪﻋ
 
شزرا
 
ﻪـﺑ
 
گرﺰﺑ
 
يدزد
 
رﺎﻬﭼ
6
/
6
 
رﻻد
 
درﺎـﯿﻠﯿﻣﺖﺳا
 
هدﺮﮑﻧ
 
ﻒﺸﮐ 
 
ارﺖﺧادﺮﭘ
 
لﻮﺒﻗ
 
ﺎﺑ
 
و
400
ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ
 
ار
 
ﺖﺴﮑﺷ
 
رﻻد
 
نﻮﯿﻠﯿﻣ
.
ﺖﺧادﺮﭘ
400
 
رﻻد
 
نﻮـﯿﻠﯿﻣﺮﺘﮔرﺰﺑ
 
درﻮـﻣ
 
رد
 
ﺮـﻄﺧ
 
مﻼـﻋا
 
ياﺮـﺑ
 
ﻪـﮐ 
 
ﯽﻨﯿﻧاﻮﻗ
 
زا
 
يوﺮﯿﭘ
 
ﻪﺑ
 
ﻖﻓﻮﻣ
 
ﻪﮐ 
 
يا
 
ﻪﻓﺮﺣ
 
زا
 
ﺖﻟود
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺳا
 
ﯽﻐﻠﺒﻣ
 
ﻦﯾ
 
هدﺮﭙـﺳ
 
و
 
ﻪـﻤﯿﺑ
 
تﺎـﺴﺳﻮﻣ
 
ﺖﻣﻼﺳ
 
و
 
ﯽﻨﻤﯾا
 
ﻪﺑ
 
طﻮﺑﺮﻣ
 
ﻞﺋﺎﺴﻣ
 
ﺎﺑ
 
ﻪﻬﺟاﻮﻣ
 
ياﺮﺑ
 
ناراﺪﻣﺎﻬﺳ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
ﺖﯿﻌﺿوﺖﺳا
 
هدﺮﮐ 
 
ﺖﻓﺎﯾرد
 
ﺪﻧا
 
هﺪﺸﻧ
 
يﺰﮐﺮﻣ
 
يزاﺬﮔ 
.
يﺎﻫ
 
هﻮﯿﺷ
 
درﻮﻣ
 
رد
 
ﺪﯾﺎﺷﺎﺒﻠﻘﺘﻣ
 
ﯽﻟﺎﻣ
 
يﺮﮕﺷراﺰﮔ يدرﻮﻣ
 
ﭻﯿﻫ
 
ﻪﻧ
 
نﺎﻣزﺎـﺳ
 
ﮏـﯾ
 
ﻞـﺧاد
 
رد
 
يا
 
ﻪـﻓﺮﺣ
 
قﻼـﺧا
 
لﻮﺻا
 
يراﺮﻗﺮﺑ
 
ﺖﯿﻤﻫا
 
ﺢﯿﺿﻮﺗ
 
ياﺮﺑ
 
رﻮﻣرﺎﻓ
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
لﺎﺜﻣ
 
زا
 
ﺮﺘﻬﺑدراﺪﻧ
 
دﻮﺟو
.
لﺎﺳ
 
رد
1992
 
ﻪـﯾﻮﻧاژ
 
زا
 
ار
 
ﺖﮐﺮـﺷ
 
ﺮﺗﺎـﻓد
 
رﻮﻣرﺎﻓ
 
ﺲﯿﺋر
 
سﻮﻨﻣ
 
ﻞﯿﺋﺎﮑﯿﻣ
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﺷ
 
شﺎﻓ
1989
 
يﻻﻮﺟ
 
ﯽﻟا
1992
ﺎﯾرد
 
يﺎﻬﺑﺎﺴﺣ
 
و
 
ﺎﻬﯾدﻮﺟﻮﻣ
 
نداد
 
نﺎﺸﻧ
 
ﺪﺣ
 
زا
 
ﺶﯿﺑ
 
ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ
 
ناﺰـﯿﻣ
 
ﻪـﺑ
 
ﯽﻨﺘﻓ
499
 
نﻮـﯿﻠﯿﻣﺖﺳا
 
هدﺮﮐ 
 
يرﺎﮑﺘﺳد
 
و
 
ﻒﯾﺮﺤﺗ
 
رﻻد
.
ﺮﺒﻣﺎﺳد
 
رد
1995
ﻪﺑ
 
سﻮﻨﻣ
20
 
نﻮـﯿﻠﯿﻣ
 
ﮏـﯾ
 
ﺖـﺧادﺮﭘ
 
و
 
ناﺪﻧز
 
لﺎﺳ
 
ﺖﮐﺮـﺷ
 
ﻦـﯾا
 
ﺪـﺷرا
 
ﯽﻟﺎﻣ
 
ﺮﯾﺪﻣ
 
ﻦﯿﻓ
 
ﮏﯾﺮﺗﺎﭘ
 
،ﺪﺷ
 
مﻮﮑﺤﻣ
 
ﻪﻧﺎﺒﻠﻘﺘﻣ
 
لﺎﻤﻋا
 
ﺮﻃﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻤﯾﺮﺟ
 
رﻻد
 
ﺮﻃﺎـﺧ
 
ﻪـﺑ
 
ﺰـﯿﻧيو
 
ﺶﻘﻧ
 
و
 
ﻪﺌﻃﻮﺗ
 
ﻦﯾا
 
رد
 
ﺖﮐرﺎﺸﻣﻪﺑ
 
ﺐﻠﻘﺗ
 
ﻦﯾا
 
رد
33
ز
 
هﺎﻣﺪـﺷ
 
مﻮﮑﺤﻣ
 
ناﺪﻧ
. 
هدر
 
ناﺮﯾﺪـﻣ
 
يﺎـﻀﻋا
 
ﺮﯾﺎـﺳ
 
ﯽﻓﺎﺿا
 
قﻮﻘﺣ
 
و
 
دﻮﺳ
 
يﺪﺻرد
 
هﺪﻋو
 
ﺖﻓﺎﯾرد
 
ﺎﺑ
 
ﺎﻣا
 
ﺪﻧدﻮﺑ
 
ﺮﺒﺧﺎﺑ
 
يرادﺮﺒﻫﻼﮐ 
 
و
 
ﺐﻠﻘﺗ
 
ﻦﯾا
 
زا
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
ﻦﯾا
 
يﻻﺎﺑﺪﻧدﻮﺑ
 
هدﺮﮐ 
 
تﻮﮑﺳ
 
ﻪﻧﺎﺧ
 
و
. 
ﻞﻘﺘـﺴﻣ
 
نﺎـﺳﺮﺑﺎﺴﺣ
 
ناﻮـﻨﻋ
 
ﻪـﺑ
 
ﺪـﻧاﺮﺒﯿﻟ
 
و
 
ﺮﭘﻮﮐ 
 
ﯽﺳﺮﺑﺎﺴﺣ
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
زا
 
ﻪﮐ 
 
رﻮﻣرﺎﻓ
 
ﺮﻃﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
ﺰﯿﻧ
 
ﺎﻬﻧآ 
 
،دﻮﺑ
 
هدﺮﮐ 
 
هدﺎﻔﺘﺳاﻞﺑﺎﻘﺘﻣ
 
رﻮﻄﺑ
 
ﺰﯿﻧ
 
زﺮﭘﻮﮐ 
 
،ﺪﻧﺪﺷ
 
ﻢﻬﺘﻣ
 
ﺐﻠﻘﺗ
 
ﻦﯾا
 
ﻒﺸﮐ 
 
رد
 
رﻮﺼﻗ
 
و
 
ﯽﻫﺎﺗﻮﮐ 
 
ﻦـﯾا
 
و
 
دﻮـﺑ
 
هدﺮـﮐ 
 
ﻢﯿـﻈﻨﺗ
 
ﺖﮐﺮـﺷ
 
كراﺪﻣ
 
فﻼﺧ
 
ﺮﺑ
 
ار
 
ﺶﯾﺎﻫ
 
هﺪﻧوﺮﭘ
 
ﻪﮑﻨﯾا
 
ﺮﻃﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
دﺮﮐ 
 
ﺖﯾﺎﮑﺷ
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
زا
 
ﺪـﻧدﻮﺒﻧ
 
ﺎـﻬﻧآ 
 
ﯽـﺳﺮﺑﺎﺴﺣ
 
ﻪـﺑ
 
ردﺎـﻗ
 
رﻮﻣرﺎﻓ
 
يﻻﺎﺑ
 
هدر
 
ناﺮﯾﺪﻣ
 
ﻂﺳﻮﺗ
 
ﯽﻟﺎﻣ
 
يﺎﻬﺗرﻮﺻ
 
يرﺎﮑﺘﺳد
 
ﻞﯿﻟﺪﺑ
 
ﺖﮐﺮﺷ
. 
و
 
زﺮﭘﻮﮐ 
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
،ﺪـﺷﺎﺑ
 
ﯽـﻣ
 
هﺮﯾﺪـﻣ
 
تﺎـﯿﻫ
 
و
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
ﺪﺷرا
 
ناﺮﯾﺪﻣ
 
ﺎﺑ
 
رﺎﮐ 
 
ﻦﯾا
 
ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﺷ
 
ﯽﻋﺪﻣ
 
ﺪﻧاﺮﺒﯿﻟﺪﻧدﻮﺑ
 
ﺎﻨﺷآ 
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
يﺎﻫ
 
ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ
 
ﺎﺑ
 
و
 
ﺪﻨﻨﮐ 
 
ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ
 
ار
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
ﺪﻧا
 
هﺪﺷ
 
ﺪﻬﻌﺘﻣ
 
ﻪﮐ 
 
ﯽﻧﺎﺴﮐ 
 
ﯽﻨﻌﯾ
. 
رﻮﻣرﺎـﻓ
 
ﺎـﺘﯾﺎﻬﻧ
 
ار
 
ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ
 
ﺰﯿﻧ
 
زﺮﭘﻮﮐ 
 
و
 
،داد
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
زﺮﭘﻮﮐ 
 
ﻪﺑ
 
ار
 
نآ 
 
و
 
ﺪﯿﺸﮐ 
 
رﺎﻨﮐ 
 
مﺎﻬﺗا
 
ﻦﯾا
 
زا
 
ار
 
شدﻮﺧ
 
رﻮﻣرﺎـﻓ
 
ندﺮـﮔ 
 
ﺮـﺑﺪﻧﺪﯿﺳر
 
ﻖﻓاﻮﺗ
 
ﻪﺑ
 
فﺮﻃ
 
ود
 
ﺮﻫ
 
ﻪﮑﻨﯾا
 
ﺎﺗ
 
،ﺖﺧاﺪﻧا
)
ﺖﺳا
 
هﺪﺸﻧ
 
ءﺎﺸﻓا
 
ﻖﻓاﻮﺗ
 
ﻦﯾا
 
فﺪﻫ
.(
ﻪﯾرﻮﻓ
 
رد
1996
تﺎﯿﻫ
 
ﻒـﺸﮐ 
 
رد
 
ﯽﻫﺎـﺗﻮﮐ 
 
و
 
رﻮﺼﻗ
 
ﺮﻃﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
ناراﺬﮔ 
 
ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ
 
زا
 
ﯽﻫوﺮﮔ 
 
ﻞﺑﺎﻘﻣ
 
رد
 
زﺮﭘﻮﮐ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﺷ
 
ﻪﺟﻮﺘﻣ
 
لارﺪﻓ
 
ﻪﻔﺼﻨﻣ ﺑ
 
يار
 
ﻪﻔﺼﻨﻣ
 
تﺎﯿﻫ
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻨﺘﺷاد
 
رﺎﻈﺘﻧا
 
نﺎﯿﮐﺎﺷ
 
،ﺖﺳا
 
لﻮﺌﺴﻣ
 
ﺐﻠﻘﺗ
 
لدﺎـﻌﻣ
 
ﯽﺗرﺎـﺴﺧ
 
ﺖﺧادﺮﭘ
 
ﻪ 
50
 
ﯽـﻟا
150
 
ﺖـﺷاﺪﻧ
 
ار
 
ﻢﮑﺣ
 
ﻦﯾا
 
ياﺮﺟا
 
ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ
 
ﯽﻟﺎﻣ
 
ﺪﺑ
 
ﻊﺿو
 
ﺖﻠﻋ
 
ﻪﺑ
 
زﺮﭘﻮﮐ 
 
ﻪﮐ 
 
ﯽﻟﺎﺣ
 
رد
 
،ﺪﻫﺪﺑ
 
رﻻد
 
نﻮﯿﻠﯿﻣ
. 
زا
 
ﯽـﮑﯾ
 
ﯽﯾﺎـﻫ
 
ﺖـﯿﻌﻗﻮﻣ
 
رد
 
ناراﺪﺑﺎـﺴﺣ
 
ﺖﯿﻟﻮﺌـﺴﻣ
 
ندﺮـﮐ 
 
دوﺪـﺤﻣ
 
ياﺮـﺑ
 
شﻼﺗ
 
يراﺪﺑﺎﺴﺣ
 
ﻪﻓﺮﺣ
 
ﻢﻬﻣ
 
يﺎﻫ
 
ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ
 
ﺮﺒﻣﺎﺳد
 
نﻮﭽﻤﻫ
1995
ﻪﮐ 
 
دﻮﺑﺮﻃﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
ﺎﻬﻧآ 
 
ﻼﮐوﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣﺪﻧدﺮﮐ 
 
ﯽﻣ
 
مﻮﮑﺤﻣ
 
ﻪﻤﯾﺮﺟ
 
ﺖﺧادﺮﭘ
 
ﻪﺑ
.
هزوﺮﻣا
 
نﺎـﺸﻧ
 
ﻪـﮐ 
 
هداد
 
نﻮـﺘﻨﯿﻠﮐ 
 
رﻮـﻬﻤﺟ
 
ﺲﯿﺋر
 
ﻪﺑ
 
ﯽﻣﻮﻤﻋ
 
قﻮﻘﺣ
 
زا
 
عﺎﻓد
 
درﻮﻣ
 
رد
 
هﺮﮕﻨﮐ 
 
ﻪﮐ 
 
ﯽﯾﻮﺗو
 
ﻖﺣ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
ﺎﺑ
 
ﺖـﺳا
 
هﺪـﺷ
 
ﯽـﻫوﺮﮔ 
 
رادﺎـﻬﺑ
 
قاروا
 
درﻮـﻣ
 
رد
 
ﺎـﻫ
 
هﺎﮔداد
 
رد
 
هﺪﺷ
 
حﺮﻄﻣ
 
يوﺎﻋد
 
داﺪﻌﺗ
 
ﺶﻫﺎﮐ 
 
ﻪﺑ
 
ﻞﯾﺎﻤﺗ
 
هﺪﻨﻫد
.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->