Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
19Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ХИМИЯ Карбоксилни Киселини

ХИМИЯ Карбоксилни Киселини

Ratings: (0)|Views: 17,462|Likes:
Published by Mitko
ХИМИЯ Карбоксилни Киселини
ХИМИЯ Карбоксилни Киселини

More info:

Published by: Mitko on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
 
КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ
(
 доц. Г. Велинов
)ОПРЕДЕЛЕНИЕОрганични съединения, които съдържат в молекулата си една или няколкоедновалентни карбоксилни групи
COOH
се наричат карбоксилни киселини.Названието на тази функционална група произлиза от названията на групите
карбо
нилна и хидро
ксилна
. Генетичната връзка между карбоксилнитекиселини, въглеводородите и техните производни може да се покаже съсследната схема:+O
2
+O
2
R-CO-CH
3
R-CH
2
-CHO+O
2
+O
2
-HX+H
2
O-HX+H
2
O-HX+X
2
-HX+X
2
RCH
2
CH
3
RCH
2
CH
2
X RCH
2
CH
2
OHRCHCH
3
RCHCH
3
 OHX H
2
CO
3
+ R-COOHR-CH
2
-COOHВ показания генетичен ред карбоксилните киселини заемат последното звено. КЛАСИФИКАЦИЯВ зависимост от вида на въглеводородния остатък, с който е свързанакарбоксилната група, карбоксилните киселини биват: мастни (наситени иненаситени), ароматни и мастноароматни (смесени). Мастните карбоксиловикиселини могат да се разглеждат като производни на мастнитевъглеводороди, в молекулите на които един или повече водородни атома сазаместени с карбоксилни групи. При ароматните карбоксилни киселиникарбоксилната група е непосредствено свързана с бензеновото ядро, а примастно-ароматните - тя е свързана със мастната верига на хомолога набензена.Класификацията на карбоксилните киселини е удобно да се представи съсследната схема:
КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ
1
 
МАСТНИнаситени ненаситениСН
3
СООН Н
2
С = СНСООНоцетна акриловаС
17
Н
35
СООН С
17
Н
33
СООНстеаринова олеинова АРОМАТНИ МАСТНОАРОМАТНИ 
COOHCH
2
COOH
бензоена к-на фенилоцетна к-на
В зависимост от броя на карбоксилните групи , карбоксилните киселини биват:
монокарбоксилни:НСООН (мравчена), СН
3
СООН (оцетна), С
6
Н
5
СООН (бензоена) и т.н. дикарбоксилни:НООС-СООН (оксалова) НООС-СН
2
-СООН (малонова),
COOHCOOHHOOCCOOH1,2-бензендикарбоксилнакиселина (фталова)1,4-бензендикарбоксилнкиселина (терефтало
трикарбоксилни -
напр.
метантрикарбонова киселина СН(СОООН)
3
 
.Трикарбоксилните киселини са нетрайни, поради което интересът към тях ечисто теоретичен.
 
В зависимост от вида на заместителите във въглеводородния остатък карбоксилните киселини биват:
хидроксикиселини:млечна салицилова винена лимоненахалогенирани киселини:ClCH
2
COOH (монохлорооцетна)аминокиселини:
2
COOHOHCOOHCH
2
CCOOHCH
2
COOHOHCOOHCH-OHCH
3
HCCOOHOHHCOHCOOH
 
H
2
NCH
2
COOH (аминооцетна) и др.
 ХОМОЛОЖЕН РЕД НА МАСТНИТЕ НАСИТЕНИ МОНОКАРБОКСИЛОВИКИСЕЛИНИПри окисление на алдехидите се получават съответните киселини, коитообразуват хомоложен ред на наситените мастни монокарбоксилни киселини:
наименование химична агрегатноРазтворимостна киселината формула състояние във вода метанова(мравчена) НСООН течно голямаетанова(оцетна)СН
3
СООН течно голямапропанова(пропионова)СН
3
СН
2
СООН течнобутанова(маслена)С
3
Н
7
СООН маслообразно слаборазтворима:хексадеканова(палмитинова)С
15
Н
31
СООН:твърдосъвсем слаборазтворимаоктадеканова(стеаринова)С
17
Н
35
СООН:твърдосъвсем слаборазтворимаалканови С
n
H
2n+1
COOH
Според систематичната номенклатура наименованията на карбоксилнитекиселини се образуват като към наименованията на съответните алкани съссъщия брой въглеродни атоми се прибави наставката
-ова
и думата
киселина
. Много от карбоксилните киселини имат тривиални наименования,свързани с техния произход (напр. мравчена, оцетна и др.)Наименованията на киселините, които съдържат в молекулата си вторафункционална група, се образуват с представките
хидрокси-
,
амино-
,
хлоро-
и т.н. Мястото на втората функционална група по отношение накарбоксилната се отбелязва с цифра (в систематичните наименования) или сбуква от гръцката азбука (в тривиалните наименования), като карбоксилнатагрупа е старша”, т.е броенето започва от въглеродния атом прикарбоксилната група: 
СН
3
-СН(ОН)-СООН - 2-хидроксипропанова киселинаили
α
-хидроксипропионова киселина 
ИЗОМЕРИЯПри едноосновните наситени карбоксилни киселини е възможна верижнаизомерия. Положението на страничните вериги се означава с цифри, катовъглеродния атом от карбоксилната група получава винаги No.1 :
5 4 3 2 1
 
СН
3
-СН
2
-СН
2
-СН
2
-СООН пентанова киселина
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->