Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
درس شبكات

درس شبكات

Ratings: (0)|Views: 38 |Likes:
Published by issam

More info:

Published by: issam on Jul 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2012

pdf

text

original

 
 
ﻢﯿﺣﺮﻟا
 
ﻦﻤﺣﺮﻟا
 
ﷲا
 
ﻢﺴﺑ
 
تﻻدﺎﻌﻤﻟا
 
ﻦﻋو
 
ﮫﯾﺰﯿﻠﺠﻧﻻا
 
تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺪﻌﺘﺑا
 
نا
 
ﻲﺣﺮﺷ
 
ﻲﻓ
 
تﺪﻤﺘﻋا
 
ﻲﻧا
 
ﺚﯿﺣ
 
ﺐﺳﺎﺤﻟا
 
ﻦﯿﺼﺘﺨﻣ
 
ﺮﯿﻐﻟ
 
ﮫﺟﻮﻣ
 
سرﺪﻟا
 
اﺬھ
 
هأﺮﻗ
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﮫﻨﻣ
 
ﺪﯿﻔﺘﺴﯾ
 
نا
 
ﻢﯿﻈﻌﻟا
 
ﷲا
 
لﺎﺳاو
 
،
 
حﺮﺸﻟا
 
ﻲﻓ
 
عﺮﻔﺘﻟا
 
ﺖﺒﻨﺠﺗ
 
ﻚﻟﺬﻛ
 
،
 
نﺎﻜﻣﻻا
 
رﺪﻗ
 
هﺮﺼﺘﺨﻣ
 
قﺮﻃ
 
ﺖﻣﺪﺨﺘﺳاو
 
ﮫﯿﺿﺎﯾﺮﻟا
. 
ﮫﻣﺪﻘﻣ
: 
 ﻋ ﻟا
 
ﺔﮭﺟو
 
دﺪﺤﺗ
 
نا
 
ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﮫﻧﺎﻓ
 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
 
لﺎﺳرا
 
ﺪﯾﺮﺗ
 
ﺎﻣﺪﻨﮫﻟﺎﺳﺮ
)
ناﻮﻨﻌﻟا
(
ﻚﻧاﻮﻨﻋ
 
ﻚﻟﺬﻛو،هرﺎﺒﻋ
 
ﻮھ
 
ﮫﻘﯿﻘﺤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ناﻮﻨﻌﻟا
 
اﺬھ
 
سﻮﺴﺤﻣ
 
ﺮﯿﻏ
 
ﮫﻧا
 
يا
 
ﻲﻌﻗاو
 
ﺲﯿﻟ
 
ﻦﻜﻟ
 
ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻛ
 
زﺎﮭﺟ
 
ﮫﻘﯿﻘﺤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻮھ
 
ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻛ
 
زﺎﮭﺠﻟ
 
ةرﻮﺻ
 
ﺪھﺎﺸﺗ
 
نا
 
ﻞﺜﻣ
 
سﻮﺴﺤﻣ
 
ﺮﯿﻏ
 
ﻲﺷ
 
ﻦﻋ،
 
ﮫﯿﺟﻮﺘﻟا
 
نا
 
لﻮﻘﻧ
 
نا
 
ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ
 
نذاﮫﯿﺴﺣ
 
ﺮﯿﻐﻟا
 
ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا
 
ﺔﻄﻘﻧو
 
ﺔﯾاﺪﺒﻟا
 
ﺔﻄﻘﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺰﻛﺮﯾ
)End-To-End logic of forwardingdata(.
نذاناﻮﻨﻋ
 
ﻚﻠﻤﯾ
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا
 
ﻰﻠﻋ
 
زﺎﮭﺟ
 
ﻞﻛ
)IP(
تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا
 
ﻞﺳﺮﺗو
 
تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا
 
ﻞﺒﻘﺘﺴﺗ
 
نا
 
ﻚﻨﻜﻤﯾ
 
ﮫﻘﯾﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
يﺬﻟاو
 
 ﻋ
 
ﻦﯾزﺎﮭﺟ
 
نﻮﻜﯾﻻ
 
يا
 
رﺮﻜﺘﯾﻻ
 
ﮫﺑ
 
صﺎﺧ
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﮫﻟ
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا
 
ﻰﻠﻋ
 
زﺎﮭﺟ
 
ﻞﻛ
 
ناوناﻮﻨﻌﻟا
 
ﺲﻔﻧ
 
ﺎﻤﮭﻟ
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا
 
ﻰﻠ
. 
ﻦﯾوﺎﻨﻌﻟا
 
ﻊﯾزﻮﺗ
 
ﻦﻋ
 
لﺆﺴﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻜﻟو
)IP(
؟
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا
 
ﺔﻜﺒﺷ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺰﻛﺮﻣ ـﺑ
 
ﻰﻤﺴﯾﺎﻣ
 
وا
 
تﺎﻜﺒﺸﻟا
 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
Network Information Center)NIC(
ﻰﻟا
 
ﻦﯾوﺎﻨﻌﻟا
 
ﻊﯾزﻮﺗ
 
ﻦﻋ
 
ﮫﻟﺆﺴﻤﻟا
 
ﻲھ
 
ﮫﻣﺪﺨﻟا
 
يدوﺰﻣ
 
وا
 
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
...
مﺪﻋ
 
نﺎﺒﺴﺤﻟﺎﺑ
 
ﺬﺧﺎﺗ
 
ﻲﮭﻓ
 
ﻚﻟﺬﻟ
 
،
 
ﺦﻟاﻦﯾوﺎﻨﻌﻟا
 
راﺮﻜﺗ
 . 
ﻲﻟﺎﺘﻟا
 
لوﺪﺠﻟﺎﺑ
 
ﺢﺿﻮﻣ
 
ﻮھ
 
ﺎﻤﻛ
 
ﺎﮭﻨﻣ
 
فﺎﻨﺻا
 
ةﺪﻋ
 
ﻰﻟا
 
ﻦﯾوﺎﻨﻌﻟا
 
هﺬھ
 
ﻒ
 ﯿﻨﺼﺗ
 
ﻢﺗو
: 
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
 
ﺖﯾﺎﺑ
 
لوا
 
ﮫﺣﺎﺘﻤﻟا
 
تﺎﻜﺒﺸﻟا
 
دﺪﻋ
 
عﻮﻤﺠﻣتﺎﻜﺒﺸﻟا
 
ﮫﻜﺒﺷ
 
ﻞﻛ
 
ﻲﻓ
 
هﺰﮭﺟﻻا
 
دﺪﻋ
 A
ﻦﻣ
١
ﻰﻟا
 
١٢٦
 1.0.0.0 to 126.0.0.0 
١٢٦
 
١٦٧٧٧٢١٤
 B
ﻦﻣ
١٢٨
ﻰﻟا
 
١٩١
 128.1.0.0 to 191.254.0.0
١٦٣٨٢
 
٦٥٥٣٤
 C
ﻦﻣ
١٩٢
ﻰﻟا
 
٢٢٣
 192.0.1.0 to 223.255.254.0
٢٠٩٧١٥٠
 
٢٥٤
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا
 
ﻚﻨﻜﻤﯾﻻو
 
هزﻮﺠﺤﻣ
 
ﻦﯾوﺎﻨﻋ
 
ةﺪﻋ
 
كﺎﻨھ
: 0.0.0.0127.0.0.0 128.0.0.0191.255.0.0192.0.0.0223.255.255.0 
ناﻮﻨﻌﻟا
: 
ﻦﻋ
 
هرﺎﺒﻋ
 
ﻮھ
 
ء
ﺰﺟ
 
ﻞﻛ
 
ء
اﺰﺟا
 
ﺔﻌﺑرا
 
ﻦﻣ
 
نﻮﻜﺘﯾ
 
ناﻮﻨﻌﻟا
Byte
 ﺴﺗ
 
ﻲﺘﻟاو
 
يوﺎ
8Bit
ﻮھ
 
عﻮﻤﺠﻤﻟا
 
نا
 
يا
 
٣٢
يا
 
ﺖﺑ
 
٤
ﺖﯾﺎﺑ
 
ﻮھ
 
ﺎﻤﻛ
 
ﻲﻟﺎﺘﻟا
 
ﻞﻜﺸﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺢﺿﻮﻣ
: 
ﻢﻗر
 
ﻢﻗر
 
ﻢﻗر
 
ﻢﻗر
 
ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﻛ
 
ﮫﻄﻘﻨﺑ
 
مﺎﻗرﻻا
 
ﻦﯿﺑ
 
ﻞﺼﻔﯾو
:221.33.90.20 
ﺪﺣاو
 
وا
 
ﺮﻔﺻ
 
ﺎﻣا
 
ﺪﺣاو
 
ﺰﻣر
 
يوﺎﺴﯾ
 
ﺖﺒﻟا
1,0
ﻢﻗﺮﻟا
 
نا
 
يا
 1
ﺖﺑ
 
ﻰﻤﺴﯾ
 
 ـﻟا
 
ﺎ
 ﻀ
 ﯾا
0
دﺪﻌﻟا
 
نا
 
لﻮﻘﻧ
 
نا
 
ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ
 
نذا
 
،
 
ﺖﺑ
 
ﻰﻤﺴﯾ
 01001101 
ﻦﻋ
 
هرﺎﺒﻋ
 
ﻮھ
 8 bit.
ﮫﻠﯾﻮﺤﺗ
 
ﺔﻘﯾﺮﻃو
 
ﻲ
 ﺋ
ﺎﻨﺜﻟا
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
فﺮﻌﺘﻨﻟﺪﯿﻘﻌﺘﻟا
 
ﻦﻋ
 
اﺪﯿﻌﺑ
 . 
ﻢﻗر
 
ﻚﻠﺑﺎﻘﯾ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
٨
 
ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﻛ
 
ﺖﺑ
 111111111
يوﺎﺴﯾ
 
اﺬﮭﻓ
 255 
 
١
+
٢
+
٤
+
٨
+
١٦
+
٣٢
+
٦٤
+
١٢٨
=
٢٥٥
 
لوﻻا
 
ﻢﻗﺮﻟا
 
ﻞﻔﺳا
 
ﻊﺿو
 
ﻦﯿﻤﯿﻟا
 
ﻦﻣ
 
أﺪﺑا
١
ﮫﯿﻠﯾ
 
يﺬﻠﻟا
 
ﻢﺛ
 
٢
رﻻا
 
ﺔﯾﺎﮭﻧ
 
ﻰﻟا
 
ﻢﻗﺮﻟا
 
ﻒ
 ﻋﺎﺿ
 
ﻢﺛ
 
مﺎﻗﻢﻗر
 
ﺐﺘﻜﺗﻻ
 
ﺮﻔﺻ
 
دﺪﻌﻟا
 
نا
 
ﺔﻈﺣ
ﻼ
 ﻣ
 
ﻊﻣ
 
ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺐﺴﺤﯾ
 
ﻦﻜﻟو
 
ﮫﺘﺤﺗﻲﻟﺎﺘﻟا
 
لﺎﺜﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻮھ
 
ﺎﻤﻛ
 . 
ﺮﺧ
آ
 
لﺎﺜﻣ
 11010100=212
ﻖ
 ﯿﺒﻄﺘﺑ
 
ﮫﻘﺑﺎﺴﻟا
 
ﮫﻘﯾﺮﻄﻟا
 
٠
+
٠
+
٤
+
٠
+
١٦
+
٠
+
٦٤
+
١٢٨
=
٢١٢
 
ﻲ
 ﺋ
ﺎﻨﺜﻟا
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
ﻢﻗر
 
ﻞﯾﻮﺤﺗ
 
يا
 
ﺲﻜﻌﻟا
 
ﻦﻋ
 
اذﺎﻣ
!!! 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
ﻢﻗر
 
ﻞﯾﻮﺤﺘﺑ
 
ﻢﻘﻨﻟ
212.100.90.4
لوﻻا
 
ﻢﻗﺮﻟﺎﺑ
 
أﺪﺑا
 
ﮫﻟﻮﮭﺳ
 
ﻞﻜﺑ
 212
ﮫﯿﻟﺎﺘﻟا
 
داﺪﻋﻻا
 
ﻊﺿ
 
ﮫﻘﺑﺎﺴﻟا
 
مﺎﻗرﻻا
 
ﺔﻘﯾﺮﻃ
 
ﻊﺒﺗاو
 : 
١
+
٢
+
٤
+
٨
+
١٦
+
٣٢
+
٦٤
+
١٢٨
ﺎﮭﺘﺠﯿﺘﻧ
 
ﺖﻧﺎﻛ
 
ﺎﻌﻣ
 
ﺎﮭﺘﻌﻤﺟ
 
اذا
 
ﻲﺘﻟا
 
مﺎﻗرﻻا
 
ﻲھﺎﻣ
 
لاﺆﺴﻟا
 
نﻻاو
 212
؟؟
 
ﻲھ
 
مﺎﻗرﻻا
 
ﮫﻟﻮﮭﺳ
 
ﻞﻜﺑ
 
ﮫﺑﺎﺟﻻا
٤
+
١٦
+
٦٤
+
١٢٨
=
٢١٢
 ﻗرﻻا
 
ﺖﻓﺮﻋ
 
ﻚﻧا
 
ﺎﻤﺑ
 
نﻻاو
 
ﻢﻗﺮﻟا
 
ﻊﺿﻮﺑ
 
ﻢﻗ
 
مﺎ
1
داﺪﻋﻻا
 
هﺬھ
 
نﺎﻜﻣ
 
ﻢﻗﺮﻟا
 
ﻊﺿﻮﺑ
 
ﻢﻗو
0
ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﻛ
 
ﺞ 
 ﺗﺎﻨﻟا
 
ﺢﺒﺼﯿﻓ
 
ى
ﺮﺧﻻا
 
داﺪﻋﻻا
 
نﺎﻜﻣ
 :11010100
ى
ﺮﺧﻻا
 
مﺎﻗرﻻا
 
ﺔﯿﻘﺒﻟ
 
اﺬﻜھو
 )100
و
 90
و
 4(
ت
ﻼ
 ﯾﻮﺤﺘﻟا
 
ء
اﺮﺟ
ﻹ
 
ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻜﻟا
 
ﻲﻓ
 
هدﻮﺟﻮﻤﻟا
 
ﮫﺒﺳﺎﺤﻟا
 
ﮫﻟ
ﻵ
ا
 
مﺪﺨﺘﺴﺗ
 
نا
 
ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ
 
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
A:X24-X
٨
ﺖﺑ
 HostSubnetNetwork 
نا
 
 ﻆ
 ﺣ
ﻼ
 ﻧ
 
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
 
اﺬھ
 
ﻲﻓوتﺎﻜﺒﺸﻟا
 
وا
 
هﺰﮭﺟ
ﻼ
 ﻟ
 
تﺎﻧﺎﺧ
 
ث
ﻼ
 ﺛ
 
ﻰﻘﺒﺘﯾو
 
ﺖﯿﺑ
 
ﺔﯿﻧﺎﻤﺛ
 
يا
 
ﺪﺣاو
 
ﺖﯾﺎﺑ
 
يا
 
 ﻂ
 ﻘﻓ
 
هﺪﺣاو
 
ﮫﻧﺎﺧ
 
ﺬﺧﺎﺗ
 
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ﻞﻘﺣ
 
نا
 
لﻮﻘﻧ
 
نا
 
ﻦﻜﻤﯾ
 
ى
ﺮﺧا
 
ﮫﻘﯾﺮﻄﺑو
 
،
 
ﮫﯿﻋﺮﻔﻟا
٨
و
 
تﺎﻜﺒﺸﻠﻟ
 
ﺺ
 ﺼﺨﻣ
 
ﺖﺑ
 
٢٤
ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا
 
تﺎﻜﺒﺸﻟاو
 
هﺰﮭﺟ
ﻼ
 ﻟ
 
ﮫﺼﺼﺨﻣ
 
ﺖﺑ
 . 
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
B:X16-X
١٦
ﺖﺑ
 HostSubnetNetwork 
يا
 
ﻦﯿﺘﻧﺎﺧ
 
ﺬﺧﺎﺗ
 
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ﻞﻘﺣ
 
نا
 
 ﻆ
 ﺣ
ﻼ
 ﻧ
 
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
 
اﺬھ
 
ﻲﻓو
٢
يا
 
ﺖﯾﺎﺑ
 
١٦
ﮫﻘﯾﺮﻄﺑو
 
،
 
ﮫﯿﻋﺮﻔﻟا
 
تﺎﻜﺒﺸﻟا
 
وا
 
هﺰﮭﺟ
ﻼ
 ﻟ
 
ﻦﯿﺘﻧﺎﺧ
 
ﻰﻘﺒﺘﯾو
 
ﺖﺑ
 
نا
 
لﻮﻘﻧ
 
نا
 
ﻦﻜﻤﯾ
 
ى
ﺮﺧا
١٦
و
 
تﺎﻜﺒﺸﻠﻟ
 
ﺺ
 ﺼﺨﻣ
 
ﺖﺑ
 
١٦
ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا
 
تﺎﻜﺒﺸﻟاو
 
هﺰﮭﺟ
ﻼ
 ﻟ
 
ﮫﺼﺼﺨﻣ
 
ﺖﺑ
 . 
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
C:X16-X
٢٤
ﺖﺑ
 Host Subnet Network  
 
 
ﺬﺧﺎﺗ
 
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ﻞﻘﺣ
 
نا
 
 ﻆ
 ﺣ
ﻼ
 ﻧ
 
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
 
اﺬھ
 
ﻲﻓوتﺎﻧﺎﺧ
 
ث
ﻼ
 ﺛيا
 
٣
يا
 
ﺖﯾﺎﺑ
 
٢٤
 ﻧﺎﺧ
 
ﻰﻘﺒﺘﯾو
 
ﺖﺑ
 
هﺪﺣاو
 
،
 
ﮫﯿﻋﺮﻔﻟا
 
تﺎﻜﺒﺸﻟا
 
وا
 
هﺰﮭﺟ
ﻼ
 ﻟ
 
نا
 
لﻮﻘﻧ
 
نا
 
ﻦﻜﻤﯾ
 
ى
ﺮﺧا
 
ﮫﻘﯾﺮﻄﺑو
٢٤
و
 
تﺎﻜﺒﺸﻠﻟ
 
ﺺ
 ﺼﺨﻣ
 
ﺖﺑ
 
٨
ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا
 
تﺎﻜﺒﺸﻟاو
 
هﺰﮭﺟ
ﻼ
 ﻟ
 
ﮫﺼﺼﺨﻣ
 
ﺖﺑ
 . 
ﺎﻨﻓﺮﻋ
 
ﺪﻌﺑ ﺴﺘﺗ
 
فﻮﺳ
 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
ﻦﻋ
 
ﮫﯿﺴﯿ
 ﺋ
ﺮﻟا
 
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ﺎﻨﻓﺮﻋ
 
نا
 
ﺪﻌﺑ
 
هﺰﮭﺟﻻا
 
دﺪﻋو
 
ﮫﯿﻋﺮﻔﻟا
 
تﺎﻜﺒﺸﻟا
 
دﺪﻋ
 
دﺪﺤﻧ
 
نا
 
ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ
 
ﻒ
 ﯿﻛ
 
لﺎ
! 
عﺎﻨﻘﻟﺎﺑ
 
ﻰﻤﺴﯾﺎﻣ
 
ﮫﻟ
 
ﺪﯾﺪﺤﺗ
 
ﻢﺗ
 
ﮫﻘﺑﺎﺴﻟا
 
فﺎﻨﺻﻻا
 
ﻦﻣ
 
ﻒ
 ﻨﺻ
 
ﻞﻛ
Mask
نا
 
لﻮﻘﻟا
 
ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ
 
وا
 
ناﻮﻨﻌﻟا
 
ﺔﯿﻨﺑ
 
ﺪﯾﺪﺤﺗ
 
ﻮھ
 
ﮫﺘﻤﮭﻣ
 
عﺎﻨﻘﻟا
 
اﺬھو
 
نﻮﻜﺘﯾ
 
عﺎﻨﻘﻟاو
 
،
 
ناﻮﻨﻌﻟا
 
ﻲﻓ
 
هﺰﮭﺟﻻا
 
دﺪﻋ
 
ﺪﯾﺪﺤﺗ
 
ﻮھ
 
ﮫﺘﻤﮭﻣﻦﻣ
 
٣٢
ﺖﺑ
 
دﺪﻌﻟﺎﺑ
 
زﺎﮭﺠﻠﻟ
 
ﻞﺜﻤﯾو
 
ﻲﺑ
 
ي
ﻼ
 ﻟ
 
ً
ﺎﯾوﺎﺴﻣ
0.
لوﺪﺠﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﺮﻈﻧا
 
ﻒ
 ﻨﺻ
 
ﻞﻜﻟ
 
ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا
 
عﺎﻨﻘﻟا
 
ﺪھﺎﺸﺘﻟ
 
ﻲﻟﺎﺘﻟا
: 
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
 
ﮫﻜﺒﺸﻟﺎﺑ
 
ﮫﺻﺎﺨﻟا
 
ﺖﺒﻟا
 
دﺪﻋ
 
هﺰﮭﺟﻻﺎﺑ
 
ﮫﺻﺎﺨﻟا
 
ﺖﺒﻟا
 
دﺪﻋ
 
عﺎﻨﻘﻟا
 A824255.0.0.0 B1616255.255.0.0 C248255.255.255.0  
ﮫﻈﺣ
ﻼ
 ﻣ
:
 ـﻟا
Subnet
فﻮﺳ
 
ﻞﻘﺘﺴﻣ
 
حﺮﺷ
 
ﮫﻟ
 
نﻮﻜﯾ
 . *
ﻖ
 ﺒﺳﺎﻣ
 
ﺢﺿﻮﺗ
 
ﮫﯿﻘﯿﺒﻄﺗ
 
ﮫﻠﺜﻣأ
 : 199.100.50.0 
ﻮھ
 
ﻞﻘﺣ
 
لوا
 
نا
 
ﺪﺠﺗ
 
ﻞﻘﺣ
 
لوا
 
ﻰﻟا
 
ﺮﻈﻧا
 
ناﻮﻨﻌﻟا
 
اﺬھ
 
ﻮھﺎﻣ
 
فﺮﻌﺗ
 
نا
 
ﺪﯾﺮﺗ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
199
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻮھ
 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
اﺬھ
 
نا
 
فﺮﻌﻧ
 
نذا
 
،
 C 
ن
 ﺄ
 ﺑ
 
ﺎﻧﺮﺒﺨﯾ
 
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
 
اﺬھوﻰﻟوﻻا
 
مﺎﻗرا
 
ث
ﻼ
 ﺜﻟاو
 
ﮫﻜﺒﺸﻠﻟ
 
ﻮھﺮﯿﺧﻻا
 
ﻢﻗﺮﻟااو
 
هﺰﮭﺟ
ﻼ
 ﻟ
 
ﻮھ
 
عﺎﻨﻘﻟاو
 
،
 
ﮫﯿﻋﺮﻔﻟا
 
تﺎﻜﺒﺸﻟ
255.255.255.0 
ﻮھ
 
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ناﻮﻨﻋ
 
نذا
199.100.50
لﻮﻘﻧ
 
نا
 
ﻞﺜﻣ
 
هﺰﮭﺟﻻﺎﺑ
 
صﺎﺧ
 
ﻮﮭﻓ
 
ﺮﻔﺼﻟا
 
ﺎﻣا
 199.100.50.1
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ﻲﻓ
 
لوﻻا
 
زﺎﮭﺠﻟا
 
ناﻮﻨﻋ
 
اﺬﻜھو
. 
ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﻛ
 
ﺎﻣ
 
زﺎﮭﺠﻟ
 
ﻲﺑ
 
يا
 
ﻢﻗر
 
تﺪھﺎﺷ
 
ﻮﻟ
 
ﻼ
 ﺜﻤﻓ
199.100.50.33
 ھ
 
ﮫﯿﻓ
 
دﻮﺟﻮﻤﻟا
 
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ناﻮﻨﻋ
 
فﺮﻌﺗ
 
ﻒ
 ﯿﻜﻓ
 
؟
 
زﺎﮭﺠﻟا
 
اﺬ
 
ﺔﯿﻠﻤﻋ
 
ﻞﻤﻌﺗ
 
نا
 
ﻚﻟذو
 
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ناﻮﻨﻋ
 
فﺮﻌﺗ
 
نا
 
ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ
 
عﺎﻨﻘﻟا
 
ﻖ
 ﯾﺮﻃ
 
ﻦﻋ
AND
ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﻛ
 
عﺎﻨﻘﻟاو
 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
ﻦﯿﺑ
 199.100.50.33
ﮫﻟﻮﺤﺗو
 
ﻞﻜﺸﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺢﺒﺼﯿﻓ
 
ﻲ
 ﺋ
ﺎﻨﺜﻟا
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﻲﻟﺎﺘﻟا
: 11000111.01100100.00110010.00100001 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
ﻢﻗر
 11111111.11111111.11111111.00000000 
عﺎﻨﻘﻟا
 
ﻢﻗر
 11000111.01100100.00110010.00000000
 ـﻟا
 
ﺔﯿﻠﻤﻋ
 
ﺞ 
 ﺗﺎﻧ
 AND 
ﻮھ
 
ﺞ 
 ﺗﺎﻨﻟا
 
نا
 
يا
199.100.50.0
زﺎﮭﺠﻟا
 
ﺎﮭﺑ
 
دﻮﺟﻮﻤﻟا
 
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻮھو
 . 
 ﻨﻧ
 
ن
ﻵ
ا
ً
ﻻوا
 
ﻖ
 ﺒﺳﺎﻣ
 
ﻢﮭﻔﺗ
 
نا
 
ﻚﯿﻠﻋ
 
ﻦﻜﻟ
 
اﺪﯿﻘﻌﺗ
 
ﺮﺜﻛﻻا
 
ﮫﻠﺣﺮﻤﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﻞﻘﺘﻨﻧ
 
ﻢﺛ
 
ﺎﻣ
 
ﺎﻋﻮﻧ
 
هﺪﻘﻌﻤﻟا
 
ﮫﻠﺣﺮﻤﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﻞﻘﺘﮫﻠﺣﺮﻤﻟا
 
ﻰﻟا
 
لﺎﻘﺘﻧﻻا
 
ﻞﺒﻗ
 
ﮫﯿﻧﺎﺜﻟا
. 
ﻒ
 ﻠﺘﺨﻣ
 
عﺎﻨﻗ
 
ﺪھﺎﺸﺗ
 
ﺪﻗ
 
ﻦﻜﻟو
 
ﮫﺑ
 
صﺎﺧ
 
عﺎﻨﻗ
 
ﮫﻟ
 
ﻒ
 ﻨﺻ
 
ﻞﻛ
 
نا
 
ﻖ
 ﺑﺎﺴﻟا
 
سرﺪﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺖﻤﮭﻓ
 
ﺎﻤﻛ
 
ن
ﻵ
او
!!! 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
ﻢﻠﻌﺗ
 
ﺖﻧا
 
ﻼ
 ﺜﻣ
150.150.2.1
ﻮھ
 
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
 
ﻦﻣ
B
ﻮھ
 
ﮫﺑ
 
صﺎﺨﻟا
 
عﺎﻨﻘﻟاو
 255.255.0.0
ﻊﻣ
 
يﺬﻟا
 
عﺎﻨﻘﻟا
 
نا
 
 ﺄ
 ﺟﺎﻔﺘﺗ
 
ﻚﻨﻜﻟو
 
ﻲﻟﺎﺘﻟا
 
ﻞﻜﺸﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ء
ﺎﺟ
 
ﻞﺑ
 
ﻚﻟﺬﻛ
 
ﺲﯿﻟ
 
ﻲﺑ
 
يﻻا
255.255.255.0
ﻚﻟذ
 
ﻒ
 ﯿﻛ
 !! 
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
 
ﻊﻣ
 
ﻦﻜﻟو
 
عﺎﻨﻘﻟا
 
اﺬھ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺎﻧﺪھﺎﺷ
 
ﺪﻘﻟ
C
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
 
ﻊﻣ
 
ﺲﯿﻟو
 B!!
ثﺪﺣ
 
يﺬﻟﺎﻣ
 
ﻚﻟ
 
لﻮﻗا
 
ﺎﻧا
: 
ﻰﻤﺴﯾ
 
يﺬﻟاو
 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
ﻮﻤﻤﺻ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
IP V4
ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻞ
 ﺋ
ﺎھ
 
لﺎﺒﻗا
 
كﺎﻨھ
 
نﻮﻜﯾ
 
نا
 
ﻮﻌﻗﻮﺘﯾ
 
ﻢﻟ
 
ﻊﺑاﺮﻟا
 
راﺪﺻﻻا
 
يا
 
 ﻘﻟا
 
ﻻا
 
ﺎﮭﻨﻣ
 
ﻰﻘﺒﺘﯾ
 
ﻢﻟو
 
تﺬﻔﻧ
 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
ﻊﯿﻤﺟاو
 
ﻞﯿكﺎﻨھ
 
ﺖﺤﺒﺻﺪﻗ
 
ﻢھ
 
نﻻاو
 
،
 
ﮫﻠﻜﺸﻤﻟا
 
هﺬﮭﻟ
 
لﻮﻠﺣ
 
ةﺪﻋ
 
دﺎﺠﯾﺎﺑ
 
ﻮﻣﺎﻘﻓ
 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
ﻲﻓ
 
ﺺ
 ﻘﻧﻻا
 
ﻢﯿﻤﺼﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﻮﮭﺘﻧاﻰﻤﺴﯾ
 
يﺬﻟاو
 
ﺎﺒﯾﺮﻗ
 
هﺪھﺎﺸﺗ
 
فﻮﺳ
 
يﺬﻟا
 
ﺪﯾﺪﺠﻟا
 
ﻲﺑ
 
ي
IP V6
دﺪﻋ
 
ﺐﻋﻮﺘﺴﯾو
 
ﻲﻟﺎﺤﻟا
 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
ﻦﻣ
 
لﻮﻃا
 
ﻮھو
 
هﺰﮭﺟﻻا
 
ﻦﻣ
 
ﻞ
 ﺋ
ﺎھ
. 
 ﻂ
 ﻘﻓ
 
هﺮﻜﻓ
 
ﺬﺧﺎﺘﻟ
 
ﮫﻄﯿﺴﺑ
 
ﮫﻣﺪﻘﻣ
 
هﺬھ
. 
ﻲﻟﺎﺘﻟا
 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
ﻰﻟا
 
ﺮﻈﻧا
 
نﻻاو
150.150.2.1
ﻒ
 ﻨﺼﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻠﻌﺗ
 
ﺎﻤﻛ
 
ﻲﺑ
 
يﻻا
 
اﺬھ
 B
ﻮھ
 
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ﻢﻗر
 
نﺎﻓ
 
ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 150.150
اوﻲھ
 
هﺰﮭﺟﻻ
2.1
نا
 
ﻢﻠﻌﺗ
 
ﺎ
 ﻀ
 ﯾاو
 
ﻒ
 ﻨﺼﻟﺎﺑ
 
صﺎﺨﻟا
 
عﺎﻨﻘﻟا
B
ﻮھ
 255.255.0.0
نﻮﻜﯾ
 
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ناﻮﻨﻋ
 
نﺎﻓ
 
اﺬﻟ
 150.150.0.0.
اذﺎﻣ
 
ﻼ
 ﺜﻣ
 
عﺮﻓ
 
ﻞﻜﻟ
 
ﻲﺑ
 
يا
 
يﺮﺘﺸﺗ
 
نا
 
لﻮﻘﻌﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻞھ
 
نﺪﻣ
 
ﺔﻌﺑرا
 
ﻲﻓ
 
عوﺮﻓ
 
ﺎﮭﻟو
 
ﺔﻛﺮﺷ
 
ﻚﻠﻤﺗ
 
ﺖﻨﻛ
 
ﻮﻟ
.
نا
 
ﻮھ
 
ﮫﺟﺎﺘﺤﺗﺎﻣ
 
ﻞﻛ
 
،
 
ﻻ
 
ﻊﺒﻄﻟﺎﺑﻲﺴﯿ
 ﺋ
ﺮﻟا
 
ﮫﻜﺒﺸﻟا
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻢﯿﺴﻘﺘﺑ
 
مﻮﻘﺗﮫﻨﻣ
 
عﺮﻔﺘﺗ
 
ى
ﺮﺧا
 
تﺎﻜﺒﺷ
 
ةﺪﻋ
 
ﻰﻟا
 . 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->