Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
77Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nenu-Maavayya Garu AndhraMirchi

Nenu-Maavayya Garu AndhraMirchi

Ratings: (0)|Views: 280,565|Likes:
Published by AndhraMirchi
AndhraMirchi
AndhraMirchi

More info:

Published by: AndhraMirchi on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

 
ను
--
మవయగరు
 
By…..
 
 పరు శష 
 
.
వయసు
24
 
ఏళు
.
బయ వరక చదు
.
ైజ ల ఉంటు
.
ధతర
 
కుంం అ
,
 
ఒ తు
 
వం
 
మ ు ఒ ఫరు
 
ఇంరుక ఇ రు
.
 
ుు ఘంగన ురు
.
మ ఆయ పరు రణ 
.
 హైు
5’9”
 
ఉంటరు
.
 
 
 
ఛయ అ
,
రు ుక
,
అంై ళు
,
ఒతు
 
ండ ు
,
ఓవ గ అంంగన ఉంటరు
 
.
ఇ 
 
ష వ
 
,
 అంం
 
 ఒం రంున
 
ఉంుంద
.
చ
 
రంు ల
 
ఉంటు
. '
 
మ  
 
 ం
 
రంు ఉండద
..
 
ఆ రం క
 
 
వంద
 
అంటరు మ  
.
ం
,
ళు
 
రుగన
 
ఉంట
.
 ై
36.
 
 
 
చూక వ
 
 
ఆయ  రంు చూ ంన
 
ఒక
. '
 
ఎంత ంద చూ
 
 
ఏ ఒ వం 
,
 అమ అృష
 
మ 
 
ఊ ట
 
అ మ ఆచు ుంద
.
 
ఆ  అ
,
 హైుల  
 
అరు
.
మ ఆయ
TCS
 
ల య ్ ఇంరు
.
ంళూరుల ంు
.
 
 
 
అ ద  ను  ు
.
రణ  ం  
 
.
ఏై ంగ
 
అలం 
.
 ్రక వ  రుగ ఉండ
.
 
క వు
 
అ
 
.
 
.
ం
,
ుకం
 
,
అ
 
ంచుకన 
.
 
మ మగరు ుంూరుల ఉంటరు
.
అతయ ం 
 
ం సంవతు అంద
.
 
 
అ
 
 
ఏదరక మక ు ట
.
  వయసు ఉంగ
,
ఆయు
 
ఏ
 
కఅ
 
18
 
ుసం ష  అ ళరు
.

--
 
ంు ు
 

 
ఇంవద ళట
.
అంు ను 
 
ుు సుక
 
 
ఆయ ు
.
ఆయై  రు
/
 
 గ ఉ
.
 క మత
 
 
 తరుత గ ు
.
అంతవర ఆయ ఒ  ఎవ ం  ఉరు
.
ను
 

 
తరుత ఇు సుకు
.
 
 
ట ల సం
.
అ ఎంత ు
,
ుు ళగ ఖరు అతుండ
.
 
ుఖంుషుు  ర్ 
 
ఉండద
.
 
క వం రు ైన సుకనరు
.
 రూయల మ చూసుక
 
ుం ుంద
.
 
అంు  జతగ ుగ ఉండళం
.
ఎవై అం
 
వ ఇం
.
రు
,
రుు
,
 
ంుు అ  గ ఉండ
.
ం ు
 
గన  
.
ఈ  ధలన మ
 
 
ఆచు ళ 
 
వ
 
ద
 
ు
 
ఉం అ చూ రు
.
 
మ మగరు  అ వ
 
గ
,
ఆయక 
 
ర ు
.
 
ఆయ ఇష రుంుల ఇంరు
.
ఇద
 
ఇడ ు వంద
 
మ గ  ుం
 
 
  ు  ంద
,
  వంద
.
ద ల
 
వసుర
.
మ ఆయ ను  సంంు
.
 
మవయగరు  ం  
 
.
వయసు
 
ై ఉంుం
.
అ  ఆంగ ఉం ై  ఎ  గ
 
 
ఉంటరు
.
ఆయ వయసుల ఉంగ  ర్ అ
.
ఆయ వ  న వంద
.
ఇరూ
 
 
ఏరుక   సుకు
.
ఆయంగ ంరు మయ గరు
.
 
ం ు  ుక రణ 
,
ను ఇరూ  రల ఉ ు చూంు
.
ం
,

,
 
 తం
 
ఇవ చూ  
,
ఆయ 
 
ఇంసుచూు
.
ఏుంద
 
 వ తుత
అరు
.
 
ఈలల ురు
 
 
ఇంల ఆయ ఇంతక ుంు  కల ఏ మరుు
 
రు
 
అంు అరంుగ ంు  ు ఆయ ర
.
 
ఉళంగ యుర ళ సు  ష గ   త
 
స్రు
.
 
 
మయ వ ఆంం ఈ రంగ ంచుక ంద
.
ళ త 
 
తరుత
 
,
రణ 
 
 
మ  ఉరు 
,
ఆయ ఉంగన ను  వ
 
,
క 
 
గ ఉు ఉంటరు
అ  యు 
.
ఇ  తుల ఏుంద అ
 
 
ఊరుకు
.
తు  ుు ు  గ అంద
.
 మవయ 
 
 
చూకం ఏడ 
.
ఆ తరుత ంత రుకు
.
రణ 
,
ఎంత ల ఉ
,
 
ూ
.
ఆ  రగయు సుకవ రల ఉమ క యుు
.
మవయ 
 
గ రం
,
 
 
తగ ఉంమ 
,
 
ు  
 
అరు
.
మ  
.
 
ుుు  ు
.
ు తుం
,
మవయ గ అ
,
దగ
 

 
ు టు
.
 
సుం ఏ ఆచు
.
రణ ుం
.
తు ఎ ంు
ఏ
 
ంు
,
 
ఎ
 
ఇం ఎళు
….
ఈ ఆచలు ను 
..
 
ఎ
 
 
 
 ధల వు
.
స గ చుక
,
క ళ అుకంుు
 
అ ంల ుం ఏ
 
వుంగ ుదంద
.
లత
.
 
 కవ వ
,
ల ఉు
.
ం తు తు ంుం
 
 
ు వర
,
ఇం అళక సరు ఉ
.
ుక   ండ రు
.
 
ఒళం ు
.
న మయ గరు ఆుగ  ం వం చూసురు
.
ఆయ
 
 
తుల ు
.
ను  
ంద
.
 ై సు ఒళు ర ుక
 
 

నన ఆలచల
 
ఈ థ చుకు
.
తుచుకం ఏ ుంచుక
 
వంద
.
 
ఏసుం మవయ వ రు
 
ఏ మ 
 
ు చూ  వ
 
 
స క యం 
..
 
 ఏ ు   ు  ం
 
 
తుై ంగ ఆం ం తు 
….
 
ళ  ష ఎకై ం
 
 
తుు
..
 
ుుం ం
..
ళ   అ
స రు
.
సుు
 
 
  ల ఉ ంరు చూ రణ క ు
 

 
..
రణ 
..
 ఉండ ైర్ 
,
మవయ గ ురు ం
,
 క ంంరం
 
ఇంత ధ ంద
.
 ధ
 
ంద
.
 రణ ు వంద
.
  ఏు
తు ఊరు ట
ఏ
 
ంగరు క
 
మ  అడ ఉం ం
 
ంద
 
ను తరగ వు
అ ైరం
 

.
 
అులన ఉంరు
.

.
 ు
 
 

.
ం ు ు తుు ళు
 
ం వ రు
.
సుతై
 
 
ళ  అవం
,
ం క ైు తుంద
.
ం స్ఉం
 
తరగ ుకంటరు
 
 
అ రు రు
.
ం తుూ  థ
.
ఒ  ు
ఇం 
 
మవయ 
..
 
 ైగ రణ 
 
ఏ ుంచుక వంద
.
  ఏు
మవయ గరు
 
 
ంగరు రు
…‘
ఎంుమ 
….
ఏవక
 
ను ఉు 
 
రణ ు 
 
తరగ ర
 
ు
 
అ అరు
.
ఇం వ తరుత  రు మటకు
.
క
200
 
రు సుకనద
.
త పరు 
.
అు  తరుత  సుకం ై
 

 
 
రూయు
 
అంంద
..
ఏ  తంటు ను ు
అ ుం వ
 
పు
.
 
వం వర మవయ గరు గ  రు
.
ఆయక అ
అతయ 
 
ుం వం
 
 
యవంగనఅంద
.
 
ుక ు ట వ  ఇంుు వ
.
త ు అు
.
 
ఇ ఎ అరం వం ు
.
దగ ుు ఒల
 
సుక ై ు
 
 
   ైు
.
ళ ుక తైధ
.
అయతంగన అమ 
 
అ
 
 
అు
.
ఏంమ 
అంూ మవయ గరు వరు
.
 
ఏ ు మవ 
 
అ స
 
ు
 
ఇంతల ు ఆ  ఏవం ట
.
 
మవయ గ షయం అర
 
అంద
 
ఏ ల ఆయక  చు
…’
 
 
ుక ు మ 
’…
అ మత
 
అరు
.
నన ు
 
ు
..
 
ంం హ్యం మవ 
 
అ
.
ఆయ ుు
 
సుకవ  ఒ టరు
….
 
ైల ఉు
ఆయవం ంగ చూు
...
 
 
ఆయన అరం సుక
..
 
ై ఉ ు యట
..
యతం రు
ను ు
త
 
 
అు ైక ు
ఆయ ళు
 
వం ుసుంద క
….
 
ై ు
 
అంత తరగ
 
 
వం ు
….
తం ుు ు ఉ
.
ఒ సుం ఆయక ఎంం
 
గఉం
,
 
 
ంగ సురు
….
 
ఆయ ళు  సక
 
తుుతు
 
 
ఆయ  ం ై అసు చూం ు
ు
..
క భరక
 
ఇ యవ వం ం 
 
.

..
 
్రు
 
ల  ఉంద
..
అ  
 
ఓ 
 
 వర ఇం రు  ఉంం
ు సజగ 
ర్
 
 
  రు న అంంద
. ….
 ్ ం
..
ై
 
ం
...
 
మవయ  వం చూరు
 
 
తరుత ఎ అు
 
నన ు
.
ై
 
ుజ ుం ంక ం
అ
.
 
్అయం వ ై ంరగన ంద
 
వంద
ఆ   ుజు
,
 
చంు చూ ఆయ ఎ  అతు అం
..
ైరం  ఆయ ం ల చూ
 
ం అుై కు
 
 కు
 
యు
 
దగ ుంుక వంగు
..
 
 
ఆయ ళు    ం ుసుంద
 
క
.
 
 కు యట  ష య
..
అు   
….
ం
 
 
 తరుత అ ఊవ
...
 
ు ఆతంగ ససం తుకంు
.
 
 ్ఊ అడ ఉంద
….
 
ఆయన ుంుక వ  తం
 
ు
 
 
 
 
సం అం టరు
..
అ  ఏ ఆ ు ం ు ట
..
 
గ ఒ   ుంు  ం సు ఆ కం
 
 
చూంచవవంద
.
సు ం చ  రంుల రుసు
..
 ై
 
 కగు
 
..
 ళ ైల ఉం గళ ు ఆళక  
 
మవయ దగ దల ుం యక  రు
..
ఐ క ఆ ంల
 
ు ఆ
 
 
రం త  ఆలచ ు
..
ం 
..
ఎంత ుం ఆ ళ  గ
 
 
ఏ
….
ఒ  అ నన 
,
  సం   వ
 
చూు
 
 ద  తరుత  ఆ ంద
.
ఊరుక
..
 
ఆ తరుత ఏ ల
 
క అరం ు
 
 
  సుకం ఇంద అతుం
 అన వద
,
ై
 
 
ఒ క గ యంు
ు ఆం
..
అ ఇ తంటు  ై
 
 
యథ ు
 
ఐ ు
 
మతం  వ ు
. .
 అ వదు
….
 
   మవయ గ ం చూ ు
 
ఆయ  ఉు
 
ుంద
 
ఇ ూ వం ఆయన సురు
..
ు  దగ 
 
ు
 
 
ఉయు తరుుతుయ
..
 
 
 
 
సరగ ళు
 
 రు వ
 
,
 ఈ ు సు 
అ ం త టు
.
అ
 
అం మ 
..
 
ు అ ఏ అుక
అ స రు
.
 
వం అ తరుత
 
 
ం  న సూ  ంరు
 
మం గన ుు తుకు 
,
అంంు
 
 
ం ల   ఏ
.
 మ థ ఇ ఉం
,
 
  గ చూ
 
ుచ ైల
,
కం
అసవసై
 
ు
..
ఏ ఏ ఎర
,
ఉ ళ
 
ఊంచ ధంగ ఉంద
.
ఆ  అ 
 
ంద
.
రుస 
 
 ుక ు 
,
 ళు  ం సటు
.
మవయ చూ
 
 
అ శ
 ు
అ ై పసు  దగ న
 
మరు
.
 
ఇ ంసం షవం ం ుుంచు అంంు
.
వళు అ
 
 
ఆతుంద అ ఊరుకు
.
ఆయ చూ అరు
శ
,
ుక ు తు
 
 హై గ ఉంమ 
 
అ స ఇరు
.
 
 మవ   థ చూరు
 

,
ఏ యు
 
అ దుుగ రుు
.
 
ను యం 
 
 
మ 
అ  
 
రూంక
 
సురు
ు ుం యఉరు
..
 
ను ు ైల ఉు
ఒ
 
 
సూ  ను ం తుూ ై  అం స  ళు కం
,
రుం
,
 
మవయ గరు ను సుక ై
 
దగ ై రు
.
 గ  ంగ
 
 
ఆయంం ఒళంు
.
వయతర
 
 
గ  ఒం   ఒళం ంంద
..
 ర రణ తం
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->