Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
254Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Akta Pendidikan 1996[1]

Akta Pendidikan 1996[1]

Ratings:

4.86

(50)
|Views: 9,644 |Likes:
Published by roszelan

More info:

Published by: roszelan on Oct 23, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
AKTA PENDIDIKAN 1996(Akta 550)
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagipendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitandengannya.
[31hb Disember 1997]
BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalahpenentu utama arah tujuan negara dan penyelamatbangsa:DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untukmembolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu,kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam duniayang berdaya saing tinggi serta bersifat global, kesandaripada perkembangan pesat sains, teknologi danmaklumat:DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai perananpenting dalam menjayakan wawasan negara demi untukmencapai taraf negara maju sepenuhnya dan segikemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatanrohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatumasyarakat yang bersatupadu, demokratik, liberal dandinamik:DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untukmenghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dansegi kualiti bagi memperkembangkan potensi individusepenuhnya dan mencapai aspirasi negara Malaysia:DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaanadalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaanyang dizahirkan seperti yang berikut:“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebih memperkembangkanpotensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdan segi intelek, rohani, emosi dan jasmani,
 
 
2
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung-jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakatdan negara”:DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atasakan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikankebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaansebagai bahasa pengantar utama, Kurikulum Kebangsaandan peperiksaan yang sama; pendidikan yang diberikanadalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yangakan memenuhi keperluan negara, serta memupukperpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial,ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsipRukunegara:DAN BAHAWASANYA adalah dianggap sesuatu yangperlu, selagi ia selaras dengan dasar itu, denganmenyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidakmelibatkan perbelanjaan awam yang tidak munasabah,untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa muridharus dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing:MAKA, OLEH YANG DEMIKIAN, INILAH DIPERBUATUNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan DewanNegara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalamParlimen, dan dengan kuasa daripadanya, sepertiberikut:
BAHAGIAN IPERMULAAN1.
 
Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pendidikan 1996dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yangditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam
Warta,
dan Menteri boleh menetapkan tarikh yangberlainan bagi peruntukan yang berlainan dalam Aktaini.
 
 
3
2.
 
Tafsiran.
Dalam Akta ini melainkan jika konteksnyamenghendaki makna yang lain —“bahasa Cina” ertinya bentuk bahasa Cina yangbiasanya dikenali sebagai Mandarin;“bahasa kebangsaan” ertinya bahasa Melayusebagaimana yang ditentukan dalam Perkara 152Perlembagaan Persekutuan;“ditetapkan” ertinya ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;“fee yang diluluskan” ertinya fee yang diluluskan olehMenteri;“guru” ertinya seseorang yang—(a)
 
mengajar murid di sesuatu institusipendidikan; atau(b)
 
menyediakan atau mengeluarkan bahanpelajaran atau memeriksa jawapan yangdikembalikan di, bagi atau melalui pusatpendidikan jarak jauh,dan termasuklah guru besar atau pengetua;
~
“guru berdaftar” ertinya mana-mana guru yangdidaftarkan di bawah Akta ini;“ibu bapa” termasuklah penjaga dan mana-mana orangyang mempunyai kawalan di sisi undang-undang ataukawalan sebenar ke atas seseorang murid;“institusi pendidikan” ertinya sekolah atau mana-manatempat lain, di mana dalam menjalankan kerja sesuatuorganisasi atau institusi, orang lazimnya diajar, samaada di dalam satu kelas atau lebih, dan termasuklahtadika dan pusat pendidikan jarak jauh tetapi tidaktermasuk—(a)
 
mana-mana tempat di mana pengajarannyaterbatas kepada pengajaran mana-manaagama semata-mata; atau

Activity (254)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
josephkondo liked this
Shah Leo liked this
Lily Ting liked this
Hafez Shaffai liked this
Nur Ain liked this
Adha Sanif liked this
Hasnah Bukini liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->