Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marcel Simon - Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa

Marcel Simon - Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa

Ratings: (0)|Views: 1,603 |Likes:
Published by Monika

More info:

Published by: Monika on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
Książka Marcela Simon
Cywilizacja
wczesnego chrześcijaństwa, I 
—7
w.
zapoznaje czytelnika z zagadnienia-mi wpływu, jaki w pierwszych wie-kach n.e. wywierało chrześcijaństwo,rozwijające się w środowisku muobcym i od początku wrogim, naschyłkową już kulturę pogańskiegoRzymu. Tematem książki są główniecztery pierwsze wieki n.e., a więcepoka cywilizacji wczesnochrześci- jańskiej. Autor kreśli proces rozsze-rzania się nowej wiary, strukturęorganizacyjną jej wyznawców, stop-niowe opanowywanie przez nią roz-maitych dziedzin życia; uwydatniarewolucyjny jak na owe czasy cha-rakter chrześcijaństwa oraz rolę, ja-ką odegrało ono w przemianachkulturowych, politycznych i społecz-nych, zachodzących w pierwszych wiekach n.e. w Europie i w krajach basenu Morza Śródziemnego; wyka-zuje, jak wiele cywilizacja chrześci- jańska zaczerpnęła ze świata rzym-
skiego.
 W roku 395, ze śmiercią Teodozju-sza, zanika ostatecznie jedność ce-sarstwa: cesarstwo wschodnie i ce-sarstwo zachodnie, odtąd zupełnieodrębne, nigdy już do siebie nie po- wrócą [...]. W roku 410 WieczneMiasto staje się łupem Wizygotów Alaryka i ówcześni dopatrują się wtej tragedii bez precedensu zapowie-dzi końca świata. Na całym obsza-rze cesarstwa powstają państwa barbarzyńskie [...]. Ludzie ówcześni, bezsilni świadkowie tego dramatu,zastanawiali się, jakie były jegoprzyczyny. Poganie szukali ich nie w sytuacji politycznej, społecznej,ekonomicznej, demograficznej czy też militarnej tego czasu, lecz wdziałaniu chrześcijaństwa. Oni pod-nieśli sprawę odpowiedzialnościchrześcijan za upadek Rzymu.Chrześcijanie starali się odeprzeć teoskarżenia. Z kolei historiografia no- woczesna powróciła do tego zagad-nienia, proponując rozmaite odpo- wiedzi. Dyskusja stale się odnawia.
 
zł 250.—
Marcel Simon urodził się 10 IV 1907 w Wasserling we Francji.Studia uniwersyteckie — literatura klasyczna i historia — odbył w Paryżu,następnie wykładał w szkołach średnich, a od 1939 na wydzialehumanistycznym uniwersytetu w Strasburgu, gdzie od 1947 r. jest profesoremhistorii religii. W uczelni tej zorganizował Ośrodek Badania Historii Religii,którego jest dyrektorem. Napisał i opublikował kilka książek z dziedzinyreligioznawstwa, m.in. «Les Premiers chretiens», Paris 1952, «Les Secłes juivesau temps de Jesus», Paris 1960, «La Cmlisation de l'Antiquite et leChristianisme», Paris 1972 (której przekład: "Cywilizacja wczesnegochrześcijaństwa, I—IV w.» oddajemy obecnie w ręce Czytelników), oraz ponad300 artykułów i sprawozdań w różnych pismach francuskich i zagranicznych.Prowadził i prowadzi wykłady i odczyty na licznych uniwersytetach europejskichi amerykańskich.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marta Przasnek liked this
Ewa Zalewska liked this
Megasek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->