Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Mục lục
1Giới thiệu về SQL Server 2005
1.1Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition
1.1.1Các yêu cầu cho hệ thống 32bit
1.1.2Các bước cài đặt SQL Server 2005 Express Edition
1.2Một số thao tác cơ bản trên SQL Server 2005 Express Edition
1.2.1Tạo một CSDL mới
1.2.2Tạo bảng mới
1.2.3Xóa bảng, xóa CSDL
1.2.4Mở một query editor để viết câu lệnh SQL
2Structured Query Language (SQL)
2.1SQL là ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu quan hệ
2.2Vai trò của SQL
2.3Giới thiệu sơ lược về Transact SQL (T-SQL)
2.3.1Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu ( Data Definition Language– DDL)
2.3.2Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Datacontrol language– DCL)
2.3.3Ngôn ngữ thaotác dữ liệu (Data manipulation language– DML)
2.3.4Cú pháp của T-SQL
2.3.5Các kiểu dữ liệu
2.3.6Biến (Variables)
3.1Câu lệnh SELECT
3.1.1Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT
3.1.2Mệnh đề FROM
3.1.3Mệnh đề WHERE- điều kiện truy vấn dữ liệu
3.1.4Phép hợp (UNION)
3.1.5Phép nối
3.1.6Các loại phép nối
3.1.7Phép nối theo chuẩn SQL-92
3.1.8Mệnh đề GROUP BY
3.1.9Truy vấn con (Subquery)
3.2Thêm, cập nhật và xóa dữ liệu
3.2.1Thêm dữ liệu
3.2.2Cập nhật dữ liệu
3.2.3Xóa dữ liệu
4Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu– DDL
4.1Tạo bảng
4.2.1Ràng buộc CHECK
4.2.2Ràng buộc PRIMARY KEY
4.2.3Ràng buộc FOREIGN KEY
4.3Sửa đổi định nghĩa bảng
4.4Xóa bảng
4.5Khung nhìn- VIEW
4.6Thêm, cập nhật, xóa dữ liệu trong VIEW
4.7Thay đổi định nghĩa khung nhìn
4.8Xóa khung nhìn
5Thủ tục lưu trữ, hàm và trigger
5.1Thủ tục lưu trữ (Stored procedure)
5.1.1Tạo thủ tục lưu trữ
5.1.2Lời gọi thủ tục
5.1.3Biến trong thủ tục lưu trữ
5.1.4Giá trị trả về trong thủ tục lưu trữ
5.1.5Tham số với giá trị mặc định
5.1.6Sửa đổi thủ tục
5.1.7Xóa thủ tục
5.2Hàm do người dùng định nghĩa (User DefinedFunction-UDF)
5.2.1Hàm vô hướng-Scalar UDF
5.2.2Hàm nội tuyến-InlineUDF
5.2.3Hàm bao gồm nhiều câu lệnh bên trong– Multi statement UDF
5.2.4Thay đổi hàm
5.2.5Xóa hàm
5.3Trigger
5.3.1Các đặc điểm của trigger
5.3.2Các trường hợp sử dụng trigger
5.3.3Khả năng sau của trigger
5.3.4Định nghĩa trigger
5.3.5Kích hoạt trigger dựa trên sự thay đổi dữ liệu trên cột
5.3.6Sử dụng trigger vàGiao tác (TRANSACTION)
5.4DDL TRIGGER
5.5Enable/ Disable TRIGGER
6Sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup and Restore)
6.1Các lý do phải thực hiện Backup
6.2Các loại Backup
6.2.1Full backup và Differential backup
6.2.2Transaction log backup
6.3.1Sao lưu (Backup)
6.3.2Phục hồi (Restore)
7.1Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu số
7.1.1HàmISNUMERIC
7.1.2Hàm ROUND
7.2Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu chuỗi
7.2.1Hàm LEFT
7.2.2Hàm RIGHT
7.2.3Hàm SUBSTRING
7.2.4Hàm LEN
7.2.5Hàm REPLACE
7.2.6Hàm STUFF
7.2.7Hàm LOWER/UPPER
7.2.8Hàm LTRIM/RTRIM
7.3Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu Ngày tháng/ Thời gian
7.3.1Hàm GETDATE
7.3.2Hàm DAY/ MONTH/ YEAR
7.3.3Hàm DATEPART
7.3.4Hàm DATENAME
7.4Hàm CAST và CONVERTER
8.2.1C# vàVB.NET
8.2.2VB 6
Tài liệu tham khảo
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh SQL Server 2005_Dang Hoan Chinh

Giao Trinh SQL Server 2005_Dang Hoan Chinh

Ratings:
(0)
|Views: 25|Likes:
Published by assistant1986

More info:

Published by: assistant1986 on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 26 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 30 to 102 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 106 to 108 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->