Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eticky_kodex_SSN

Eticky_kodex_SSN

Ratings: (0)|Views: 979|Likes:
Published by Konstantin Cikovsky
Eticky kodex Slovenskeho syndikatu novinarov (SSN) platny od 1. 1. 2011
Eticky kodex Slovenskeho syndikatu novinarov (SSN) platny od 1. 1. 2011

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Konstantin Cikovsky on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2010

pdf

text

original

 
Etický kódex
Slovenského syndikátu novinárov
 Preambula
 
Slovenský syndikát novinárovvzdávajúc úctu tvorcom prvého Etického kódexu z roku 1990,rešpektujúc zmeny v domácom aj zahrani
č 
nom mediálnom prostredí,nadväzujúc na etické kódexy svetové, európske, aj domáce,vnímajúc ohrozenie mravných štandardov novinárskej tvorby,rešpektujúc význam Etického kódexu pre novinársku prácuaj slovenské mediálne prostredie, prijíma tieto záväzné etické štandardy.
I. Zámer1.
 
Zámerom Etického kódexu je:
a)
stanovi
ť
záväzné pravidlá správania pre
č
lenov Slovenského syndikátunovinárov (
ď
alej len „SSN“) a iných profesijných organizácií,vydavate
ľ
stiev, vysielate
ľ
ov, tla
č
ových agentúr, poskytovate
ľ
ovinforma
č
nej služby, internetových portálov, redakcií,
č
i jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú k nemu pristúpi
ť
,
b)
slúži
ť
ako návod pre ostatných profesionálnych aj amatérskychredaktorov, komentátorov, editorov, kameramanov, fotografov, grafikov,bloggerov,
č
i iných autorov, ktorí sa podie
ľ
ajú na vytváraní mediálnychobsahov v televízii, rozhlase, tla
č
i, alebo na internete,
c)
informova
ť
verejnos
ť
o zásadách novinárskej práce.
2.
 
Organizácie a redakcie, ktoré k Etickému kódexu pristúpia, môžu prija
ť
,alebo si ponecha
ť
v platnosti vlastné etické kódexy.
II. Základné hodnoty1.
 
Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti aslušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt vspolo
č
nosti.
2.
 
Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, súnestrannos
ť
, vyváženos
ť
, objektivita, poctivos
ť
,
č
estnos
ť
, pravdivos
ť
,zodpovednos
ť
a dôsledné overovanie faktov.
 
III. Novinár a verejnos
ť
 1.
 
Novinár je povinný dôsledne si overi
ť
každú informáciu, ktorú zverejní.Informácie si spravidla overí aspo
ň
z dvoch od seba navzájomnezávislých zdrojov.
2.
 
Novinár je povinný vždy uvádza
ť
zdroj svojich informácií, ak nie sú tietoinformácie všeobecne známe, alebo sa nepovažujú za všeobecne známe vodvetví, ktorému sa novinár venuje. Zdroj neuvádza v prípade použitiautajeného alebo dôverného zdroja. Takýto zdroj môže použi
ť
v súlade sustanoveniami tohto kódexu o využití mimoriadnych zdrojov, ktoré súuvedené nižšie.
3.
 
Novinár nezverej
ň
uje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.
4.
 
Za pravdivos
ť
a správnos
ť
textových, zvukových, zvukovoobrazových aobrazových agentúrnych informácií zodpovedajú agentúry a novinárinemajú povinnos
ť
ich overova
ť
. V prípade pochybnosti o správnostiúdajov z agentúrneho servisu je novinár povinný informáciu overi
ť
u
ď
alšieho nezávislého zdroja.
5.
 
Novinár nikdy nemanipuluje s textovými, obrazovými,zvukovoobrazovými
č
i zvukovými záznamami ani fotografiami. Prípustnésú len tie technické úpravy, ktorých cie
ľ
om je zlepši
ť
ich kvalitu,
č
izrozumite
ľ
nos
ť
. Koláže, montáže, rekonštrukcie
č
i ilustra
č
né záznamymusia by
ť
jasne ozna
č
ené.
6.
 
Titulky
č
lánkov alebo programov nesmú by
ť
zavádzajúce, ani nepravdivé.To isté platí pre upútavky a reklamy, ktorými sa
č
lánky a programypropagujú.
7.
 
Komentáre a názory musia by
ť
jasne ozna
č
ené a odlíšené odspravodajstva a faktov. Ani v komentári novinár neuvádza názory, ktoréprotire
č
ia faktom.
8.
 
Inzercia a platené oznamy musia by
ť
jasne ozna
č
ené. Novinár nesmiesvojím menom podpísa
ť
alebo pod svojím menom zverejni
ť
platenúinzerciu alebo oznam, ktoré by mohli vyvoláva
ť
dojem, že ide o nezávisléautorské dielo novinára.
9.
 
Novinár nesmie vydáva
ť
svoje staršie dielo za nové.
10.
 
Novinár pri výkone svojej práce alebo v súvislosti s
ň
ou neprijíma daryalebo iné výhody, ktoré by mohli ohrozi
ť
jeho nestrannos
ť
a objektivitu,alebo ktoré sa dajú chápa
ť
ako pokus o ovplyvnenie jeho práce.Výnimkou z tohto pravidla sú bežne poskytované drobné reklamnépredmety a ob
č
erstvenie na tla
č
ových konferenciách a iných podujatiachur
č
ených verejnosti a zástupcom médií.
11.
 
Ak náklady na cestu novinára, iné výhody alebo ich
č
as
ť
hradil niekto inýnež novinár alebo jeho redakcia, primeranou formou na to upozorní 
č
itate
ľ
a, posluchá
č
a, alebo diváka. Prija
ť
tieto výhody môže novinár iba vtom prípade, že by inak nemal možnos
ť
informova
ť
o významnej udalosti.
 
12.
 
Novinár má právo na osobnú integritu. Ak sa ocitne v konflikte záujmov,najmä ak pracuje na úlohe, ktorá sa týka jeho rodiny, blízkych,obchodných alebo podnikate
ľ
ských záujmov, informuje o tom redakciu.Ak redakcia rozhodne, že napriek konfliktu záujmov má novinár na úlohe
ď
alej pracova
ť
, primeranou formou o tom informuje verejnos
ť
.
13.
 
Ak sa redakcia ocitne v konflikte záujmov, napríklad ak informuje oaktivitách svojho majite
ľ
a, primeranou formou o tom informujeverejnos
ť
. Novinár nesmie využi
ť
vo svoj prospech informácie, ktorézískal pri výkone práce, pokia
ľ
neboli zverejnené.
14.
 
Novinár nevyužíva výsady vyplývajúce z jeho povolania pre svojsúkromný prospech, nepreukazuje sa novinárskym preukazom alebouvedením príslušnosti k médiu v situáciách, ktoré nesúvisia s priamymvýkonom jeho povolania.
15.
 
Novinár sa politicky neangažuje, ak by jeho politická
č
innos
ť
mohla vies
ť
 ku konfliktu záujmov a spochybni
ť
jeho nestrannos
ť
alebo objektivitu.
16.
 
Ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spravi
ť
 všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejko
ľ
vek zdotknutých strán alebo redakcie.
IV. Novinár a objekt jeho záujmu1.
 
Novinár bez súhlasu dotknutej osoby nesmie písa
ť
, hovori
ť
o skuto
č
nostia zobrazova
ť
skuto
č
nos
ť
tak, aby zasahoval do súkromného životadotknutej osoby; môže tak urobi
ť
iba v prípade, že verejný záujem sivyžaduje pozna
ť
jej súkromie; nesmie znižova
ť
jej dobré meno,
č
es
ť
adôstojnos
ť
, pokia
ľ
osoba sama nevyvoláva podozrenie, že postupujeprotizákonne alebo vzbudzuje pohoršenie.
2.
 
Novinár rešpektuje prezumpciu neviny. Celé mená
ľ
udí podozrivých ztrestnej
č
innosti zverej
ň
uje len v prípade, že zverejnenie ich menapredstavuje dôležitý verejný záujem.
3.
 
Novinár nepodnecuje nenávis
ť
, ani diskrimináciu založenú na rase,svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnompostavení, pohlaví 
č
i sexuálnej orientácii. O príslušnosti
ľ
udí k menšineinformuje iba v prípade, že táto informácia je v kontexte danéhopríspevku relevantná.
V. Novinár a zdroj informácií 1.
 
Novinár získava textové, zvukové, zvukovoobrazové a obrazové záznamya podklady pre
č
lánky a iné diela tak, aby bolo zrejmé, že je novinár aneskrýva svoje celé meno a príslušnos
ť
ku konkrétnemu médiu. Nanahrávanie telefonického rozhovoru vopred upozorní.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->