Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
de-thi-thu-dai-hoc-2009-thpt-dong-son-1-lan-1-mon-toan

de-thi-thu-dai-hoc-2009-thpt-dong-son-1-lan-1-mon-toan

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by luckyboy_0602

More info:

Published by: luckyboy_0602 on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2014

pdf

text

original

 
 
1
Tr−êng THPT §«ng S¬n 1 thi KSCL tr−íc tuyÓn sinh n¨m 2009 (lÇn 1)M«n Thi: To¸n
Thêi gian: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)(§Ò thi gåm 02 trang)
phÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh
C©u I
(2 ®iÓm) Cho hm sè 43
23
+=
 x  y
 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn v vÏ ®å thÞ (
C
) cña hm sè.2. Gäi
l ®−êng th¼ng ®i qua ®iÓm
 A
(3; 4) v cã hÖ sè gãc l
m
. T×m
m
®Ó
c¾t (
C
) t¹i 3®iÓm ph©n biÖt
 A
,
 M 
,
sao cho hai tiÕp tuyÕn cña (
C
) t¹i
 M 
v
vu«ng gãc víi nhau.
C©u II
(2®iÓm)1. Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh:
=++ =+++
 y y x  x   y y x  y x 
)2)(1( 4)(1
22
(
 x 
,
 y
 
R
)2. Gi¶i ph−¬ng tr×nh:813tan6tan3coscos3sin.sin
33
=
    
+
    
+
π π 
 x  x  x  x  x  x 
 
C©u III
(1 ®iÓm) TÝnh tÝch ph©n
∫ 
++=
102
)1ln(
dx  x  x  x  I 
 
C©u IV
(1 ®iÓm) Cho h×nh l¨ng trô
 ABC
.
 A
 B
C
’ cã ®¸y l tam gi¸c ®Òu c¹nh
a
, h×nh chiÕu vu«nggãc cña
 A
’ lªn mÆt ph¼ng (
 ABC
) trïng víi t©m
O
cña tam gi¸c
 ABC
. Mét mÆt ph¼ng (
 P
) chøa
 BC
vvu«ng gãc víi
 AA
’, c¾t l¨ng trô theo mét thiÕt diÖn cã diÖn tÝch b»ng83
2
a
.
TÝnh thÓ tÝch khèi l¨ngtrô
 ABC
.
 A
 B
C
’.
C©u V
(1 ®iÓm) Cho
a
,
b
,
c
l ba sè thùc d−¬ng tháa mn
abc
= 1
. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓuthøc321321321
222222
++++++++=
accbba  P
 
PhÇn tù chän
ThÝ sinh chØ ®−îc lm mét trong hai phÇn: PhÇn 1 hoÆc PhÇn 2
PhÇn 1
C©u VI.a
(2 ®iÓm)1. Trong mÆt ph¼ng víi hÖ trôc täa ®é
Oxy
cho parabol (
 P
):
 x  x  y
2
2
=
v elip(
 E
): 19
22
=+
y x 
. Chøng minh r»ng (
 P
) giao (
 E
) t¹i 4 ®iÓm ph©n biÖt cïng n»m trªn mét ®−êng trßn.ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn ®i qua 4 ®iÓm ®ã.2. Trong kh«ng gian víi hÖ trôc täa ®é
Oxyz
cho mÆt cÇu (
 S 
) cã ph−¬ng tr×nh011642
222
=+++
z y x z y x 
v mÆt ph¼ng (
α 
) cã ph−¬ng tr×nh 2
 x 
+ 2
 y
– 
z
+ 17 = 0. ViÕtph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (
 β 
) song song víi (
α 
) v c¾t (
 S 
) theo giao tuyÕn l ®−êng trßn cã chu vib»ng 6
π
.
C©u VII.a
(1®iÓm) T×m hÖ sè cña sè h¹ng chøa
 x 
2
trong khai triÓn nhÞ thøc Niut¬n cña
n
 x  x 
    
+
4
21
,biÕt r»ng
n
l sè nguyªn d−¬ng tháa mn:165601232222
123120
+=+++++
+
nCnCCC
nnnnnn
L
(
n
C
l sè tæhîp chËp
cña
n
phÇn tö)
 
 
2
PhÇn 2
C©u VI.b
(2 ®iÓm)1. Trong mÆt ph¼ng víi hÖ trôc täa ®é
Oxy
cho hai ®−êng th¼ng
1
:
 x 
+
 y
+ 5 = 0,
2
:
 x 
+ 2
 y
- 7= 0v tam gi¸c
 ABC
 A
(2 ; 3), träng t©m l ®iÓm
 G 
(2; 0), ®iÓm
 B
thuéc
1
v
 
®iÓm
C
thuéc
2
. ViÕtph−¬ng tr×nh ®−êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c
 ABC
.2. Trong kh«ng gian víi hÖ trôc täa ®é
Oxyz
cho tam gi¸c
 ABC
víi
 A
(1; 2; 5),
 B
(1; 4; 3),
C
(5; 2; 1) v mÆt ph¼ng (
 P
): x – y – z – 3 = 0. Gäi
 M 
l mét ®iÓm thay ®æi trªn mÆt ph¼ng (
 P
). T×mgi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc
222
 MC MB MA
++
 
C©u VII.b
(1 ®iÓm) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh
+=+=+
++
1)1(2
 y x e x ee
 y x  y x  y x 
(
 x 
,
 y
 
R
)----------------***HÕt***----------------
Chó ý:
ThÝ sinh dù thi khèi B v D kh«ng ph¶i lm c©u V 
.
ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông ti liÖu. C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm
v tªn thÝ sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b¸o danh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
3
Tr−êng thpt ®«ng s¬n i thi KSCL tr−íc tuyÓn sinh n¨m 2009(lÇn 1)
H−íng dÉn chÊm m«n to¸n
- §iÓm ton bi kh«ng lm trßn.- Häc sinh lm c¸c kh¸c nÕu ®óng vÉn ®−îc ®iÓm tèi ®a.- NÕu häc sinh lm c¶ hai phÇn trong phn tù chän th× kh«ng tÝnh ®iÓm phÇn tù chän.- ThÝ sinh dù thi khèi B, D kh«ng ph¶i lm c©u V; thang ®iÓm dnh cho c©u I.1 v c©u III l1,5 ®iÓm.
 
C©u éi dung §iÓmI.1
 Kh¶o s¸t hm sè 
43
23
+=
 x  y
 
1,00
1.
 TËp x¸c ®Þnh
: R2.
 Sù biÕn thiªn
:a) Giíi h¹n:
+∞=+=−∞=+=
+∞+∞−∞−∞
)4x3x(limylim,)4x3x(limylim
23xx23xx
 0,25b) B¶ng biÕn thiªn: y' = 3x
2
- 6x, y' = 0
x = 0, x = 2B¶ng biÕn thiªn:x -
0 2 +
 y' + 0 - 0 +y4 +
 -
0- Hm sè ®ång biÕn trªn (-
; 0) v (2; +
), nghÞch biÕn trªn (0; 2)- Hm sè ®¹t cùc ®¹i t¹i x = 0, y
= 4, ®¹t cùc tiÓu t¹i x = 2, y
CT 
= 0.0,503.
 §å thÞ
: §å thÞ giao víi trôc tung t¹i (0; 4), giao víi trôc honh t¹i (-1; 0),(2; 0).NhËn ®iÓm uèn I(1; 2) lm t©m ®èi xøng0,25
I.2
T×m m ®Ó hai tiÕp tuyÕn vu«ng gãc .....
1,00
d cã ph−¬ng tr×nh y = m(x – 3) + 4.Honh ®é giao ®iÓm cña d v (C) l nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh
===+=+
0mx3x0)mx)(3x(4)3x(m4x3x
2223
 0,50Theo bi ra ta cã ®iÒu kiÖn m > 0 v1)m('y).m('y
=
 0,25
935318m01m36m91)m6m3)(m6m3(
2
±==+=+
(tháa mn)0,25II.1
Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ®¹i sè 
1,00
Ta thÊy y = 0 kh«ng ph¶i l nghiÖm cña 0,25HÖ ph−¬ng tr×nh t−¬ng ®−¬ng víi
=++=++ +
1)2yx( y1x22yx y1x
22
 0,25xy-12O421

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->