Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5452, 7.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5452, 7.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 385|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
Ko }e biti u novoj upravi, a ko odlazi
Novi ~lanovi trebali bi biti imenovani tek za vr{ioce du`nosti do formiranjanove Federalne vlade
Ostavlja li se prostor SDP-u
Transformiranje kompanije da bi bila {to efikasnija
I Slovenkaprodavala drogu
 Privo|enje osumnji~enih u banjalu~ko tu`ila{tvo: Saslu{ani uhap{eni 
N
adzorni odbor „BHTelecoma“ odr`at }eu petak, 12. novemb-ra, sjednicu na kojojbi trebala biti izabrana novauprava ove dr`avne kompanije,saznaje „Dnevni avaz“.Prema prijedlogu generalnogdirektora Ned`ada Re{idbego-vi}a, koji je na tu du`nost pono-vo imenovan u avgustu ove godi-ne, broj ~lanova Uprave bit }esmanjen s dosada{njih {est na~etiri izvr{na direktora, {to je iranije najavljivano.
 2. strana
Saznajemo:Pripreme za oja~anu misiju EU
E[TON VADI IZ LADICENOVI PLAN ZA BiH
Nasilje:Zlostavljanje mu`eva u BiH
DOBIO BATINE ZATO[TO JE PREVI[EZANOVIJETAO
 Tra vn i k  
 3. strana9. strana
5,'#-#&418#
7k$*6'.'%1/7k
Tomi} i Lozo: Zastupnik djevojke tvrdi kako je analiza potvrdila da je mutevelija otac, a Sulejmanov advokat se `ali 
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 7. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5452
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Akcije:Suzbijanje kriminalne mre`e
PLBiH U NOGOMETU
Borac bli`e jesenjemnaslovu
Austrija:Ivica Osim sa suprugom u banji
ZBOG UNUKE SE BRZOVRA]AMO U SARAJEVO
   P  a  n  o  r  a  m  a
U i{~ekivanju su|enja D`emili Jusi} za ~edomorstvo
DNKnalaz otkriva oca
   4 .  s   t  r  a  n  a
’AVAZ’ SAZNAJE
Ka~aporpu{ten izpritvora
48. str.
’AVAZ’ SAZNAJE
Sljede}e sedmice zasjeda Nadzorni odbor
   (   F   o   t   o   :   M .   L   u   g   i   }   )
13. strana
   1   3 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,7. novembar/studeni 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Ihsanolu: Na Zapadu rastenasilje prema muslimanima
- Bo{njaci su i Evropljani i musli-mani i zbog toga bi trebali biti mo-st spajanja. Nekada je najve}a opa-snost za Zapad bio komunizam, asada im treba novi svjetski proti-vnik. Obavje{tajne slu`be doprini-jele su radikalizaciji odnosa, a iskr-en dijalog je bolji saveznik od iza-zivanja straha i panike.
(edo muti})
PORTAL - komentar dana
Nekada{nji ambasador Kana-de u biv{oj Jugoslaviji D`ejmsBiset (James Bissett) smatra dabi gra|ani BiH trebali sami, bezposredovanja sa strane, prona}idogovor koji }e omogu}iti daBiH funkcionira, a ako ne fu-nkcionira, treba do}i do mirnograzdvajanja.Biset je u izjavi Srni istakao daje bio iznena|en ~injenicom da jesin Alije Izetbegovi}a postao je-dan od lidera i izrazio nadu da jeon umjerenijih shvatanja. On jeupozorio da se sada poslije izbo-ra mora paziti da ne urode plo-dom napori Va{ingtona, MedlinOlbrajt (Madeleine Albright),D`ord`a Soro{a (George Soros),i sli~nih“ na odbacivanju Dejto-nskog sporazuma.- To je velika opasnost. Mi-slim da ima elemenata, a u njihubrajam i Pedija E{dauna (Pa-ddy Ashdown), koji bi htjeli vi-djeti propast Dejtonskog spora-zuma, a da BiH postane centrali-zirana dr`ava, {to zna~i musli-manska dr`ava - rekao je Biset iistakao da je premijer RS Milo-rad Dodik sasvim u pravu kadase poku{ava oduprijeti tome.Biset je ocijenio da bi poslijeizbora, koji su u~vrstili Dodikovpolo`aj, Dodik i Izetbegovi} mo-gli sara|ivati na miran na~in.
Skandalozna izjava biv{eg diplomate
Ako dogovor nije mogu},BiH se treba mirno razdvojiti
Poslije izbora u BiH mora se paziti da ne do|edo odbacivanja Dejtonskog sporazuma
 Biset: Dodik je u pravu
Premijer RS MiloradDodik izjavio je da je refer-endum o secesiji tog entite-ta od BiH ozbiljno pitanje,ali da u ovom trenutku ni-je na dnevnom redu. Dodikje za mariborski dnevnik„Ve~er“ tako|er odbacioopasnost novog rata u BiHkao „prijetnje praznim pi{-toljem“, i poru~io da je po-sve}en mirnom rje{enju sporovai dijalogu.- Branit }emo na{ status, auto-nomiju politi~kim sredstvima -kazao je Dodik, prenosi Tanjug.On je rekao je da je neodr`iva BiH,kako su je napravili „tre}er-azredni, ali dobro pla}enime|unarodni zvani~nici, smjese~nom platom od nekoli-ko desetina hiljada eura“.Velike probleme u BiHstvorio je OHR, smatraDodik, najvi{e okrivljuju}ibiv{eg visokog predstavni-ka Pedija E{dauna (PaddyAshdown) da je „nepov-ratno uni{tio istorijski konceptBosne“. On je naglasio da je za bu-du}nost BiH najbolje razgovaratio svemu, bez tabua, koji su, premanjegovom mi{ljenju, na prvommjestu krivi za konflikt.
 Dodik: OkrivioOHR
„Avaz“ saznaje
Sljede}e sedmice zasjeda Nadzorni odbor
Sje~a kadrovau ’BH Telecomu’
Novi ~lanovi trebali bi biti imenovani tek za vr{ioce du`nosti do formiranja nove Vlade
Nadzorni odbor „BH Telecomaodr`at }e u petak, 12. novembra, sje-dnicu na kojoj bi trebala biti izabr-ana nova uprava ove dr`avne ko-mpanije, saznaje „Dnevni avaz“.Prema prijedlogu generalnog di-rektora Ned`ada Re{idbegovi}a, ko-ji je na tu du`nost ponovo imenovanu avgustu ove godine, broj ~lanovaUprave bit }e smanjen s dosada{njih{est na ~etiri izvr{na direktora, {toje i ranije najavljivano.
Obra~un frakcija
Re{idbegovi} je, podsjetimo,odmah nakon imenovanja izjavioza na{ list da je njegova `elja da serazdvoje nadle`nosti Uprave odoperative, a upravo smanjenje br-oja menad`era ide u tom pravcu.Mada Re{idbegovi} tvrdi da reo-rganizacija ima za cilj samo pobo-lj{anje poslovanja, na{i izvori do-bro upoznati sa stanjem u tom se-ktoru u svemu vide i nastavakobra~una frakcija unutar sameSDA za dominaciju u profitabi-lnoj kompaniji, ali i pripreme zauspostavu nove federalne vlasti.Tako bi, prema Re{idbego-vi}evom prijedlogu, u novoj upra-vi trebali biti i neki stari kadrovi,izvr{ni direktor za ekonomsko-fi-nansijske poslove Senad Herendai izvr{ni direktor za pravne poslo-ve i upravljanje ljudskim resursi-ma Bakir ]elosmanovi}.Tako|er, u vrh „BH Telecoma“se vra}a i smijenjeni generalni di-rektor i sada{nji Re{idbegovi}evsavjetnik Hamdo Katica. On bi tr-ebao biti izvr{ni direktor za razvojposlovanja, marketing i podr{ku,dok }e dosada{nji prvi ~ovjekIzvr{ne direkcije „BH Line“ dr.Nasuf Had`iahmetovi} ubudu}eobavljati funkciju izvr{nog dire-ktora za cjelokupnu tehniku i ra-zvoj servisa, dakle, i fiksnu i mo-bilnu telefoniju.U novoj upravi vjerovatno ne}ebiti dosada{nji direktor Izvr{ne di-rekcije „BH Mobile“ Sead Kozli},direktor Izvr{ne direkcije za inve-sticije Jasminko Ak{amija, ina~ezet novog ~lana Predsjedni{tvaBiH Bakira Izetbegovi}a, te dosa-da{nji direktor Izvr{ne direkcije zamarketing i prodaju Emir Guto{i}.Vjerovatno }e neki od njih, poputAk{amije, zajedno sa svojim sekto-rima biti na ni`em nivou upravlja-nja u „BH Telecomu“.Zanimljivo je da bi novi ~lanoviUprave u naredni petak trebali bitiimenovani tek za vr{ioce du`nostido formiranja nove Federalne vlade.Budu}i se ve} {pekulira o „zeleno-crvenoj“ koaliciji izme|u SDA iSDP-a, navodno je stranka ZlatkaLagumd`ije uveliko zainteresiranaza sna`niji ulazak u „BH Telecom“.Imenovanjem v. d. izvr{nih direkto-ra, naime, ostavlja se prostor za ime-novanje njihovih ljudi.
Manje ~lanova
U izjavi za „Avaz“ direktorRe{idbegovi} potvrdio je da }e pr-edlo`iti smanjenje broja ~lanovaUprave sa {est na ~etiri.- Radi se transformacija. Ovdjese razgrani~avaju funkcije upra-vljanja i odgovornost za dono{enjeodluka za odobrenje resursa. Onikoji imaju operativne zadatke pr-ije toga bili su u Upravi. Oni sudonosili odluke, ali istovremenoi dobivali resurse, {to je bio apsu-rd. Osim toga, prodaja, koja je sa-da centar svijeta u telekomima,uspostavljena je kao nova direkci-ja. Sve je podre|eno prodaji. Tu}emo jo{ pridodati i podr{ku ko-risnicima. @elimo da transformir-amo kompaniju kako bi ona bila{to efikasnija i da se prilagodimonovim uvjetima poslovanja - kazaonam je Re{idbegovi}.
 F. VELE
Sjedi{te „BH Telecoma“: Uprava }e imati ~etiri ~lana
Nakon odre|ivanja pritvora u Zagrebu
Crvena potjernica za Kutlom
Interpol je za Miroslavom Kutlom (53) izdao crvenupotjernicu, po kojoj od ~lanica te me|unarodne krimi-nalisti~ko-policijske organizacije tra`i privremenohap{enje tra`ene osobe radi izru~enja na osnovu nalo-ga za hap{enje ili sudske odluke.Vanraspravno vije}e zagreba~kog Op}inskog kazne-nog suda krajem oktobra odredilo je pritvor za Miro-slava Kutlu zbog bijega, odnosno neodazivanja na raspr-avu u drugom predmetu iz slu~aja „Gradski podrum“,nakon ~ega je MUP Hrvatske raspisao potjernicu.Vanraspravno vije}e Kutli je 25. oktobra odredilo pr-itvor.Advokat Damir Alagi} izjavio je ju~er za Federalnuteleviziju da njegov branjenik Kutle ima dvojno dr`avlja-nstvo i nije u bijegu jer regularno boravi u BiH.
Ambasador Osman Top~agi}
Bez viza od 15. decembra
Ambasador u Misiji BiH pri EU u Briselu OsmanTop~agi} smatra da }e gra|ani BiH bez viza mo}i pu-tovati od 15. decembra. On je naveo da bi do tada odlu-ku o tome trebali potpisati predsjednik Vije}a mini-stara EU i Parlamenta EU, dok }e 20 dana nakon togaona biti objavljena u Slu`benom glasniku, a dan na-kon toga stupit }e na snagu.Top~agi} je uvjeren da }e Vije}e ministara EU su-tra donijeti povoljnu odluku za gra|ane BiH.- Imamo op}u podr{ku i zna~ajnu ve}inu u EU zadono{enje odluke o ukidanju viza. Vidjet }emo da li }ejedna zemlja eventualno imati rezerve prema viznoj li-beralizaciji za BiH i da li }e se to pretvoriti u glas pr-otiv. Ne `elim {pekulirati o kojoj zemlji je rije~ - re-kao je Top~agi} za „Euro Blic“, prenijela je Srna.Biset je istakao kako imaosje}aj da je Hrvatima u BiHpravi san da se pridru`e Hrva-tskoj.- Problem je ako hrvatski isrpski dio Bosne odu - ono {toostaje je veoma maleno. Mislimda samostalno postojanje musli-manskog dijela Bosne ne bi bi-lo odr`ivo - zaklju~io je Biset.
Pridru`ivanje Hrvatskoj
Premijer RS Milorad Dodik za „Ve~er“
Referendum o secesijiRS nije na dnevnom redu
Po~ela obuka 20 doping-kontrolora
Agencija za doping-kontrolu BiH danas zavr{ava dvodnevnuobuku oko 20 doping-kontrolora koji }e po dobivanju Uvjerenja ozavr{enoj obuci biti anga`irani za potrebe uzimanja uzoraka dopi-ng-kontrole na podru~ju BiH, prenosi Srna.
 Re{idbegovi}: Sve je u prodaji  Ak{amija: Ide izUprave Katica: Vra}a seu vrh
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,7. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almsahadzic
 avaz.ba)
Kli~kovi}eviBo{njaci
Osim na du{u raznih be{~asnih i pohlepnih svjedoka,Kli~kovi}eva prvostepena nevinost ide i na du{uzastupnika optu`nice, odnosno Tu`ila{tva BiH
Gojko Kli~kovi}, Mladen Drlja~a i Jovan Ostoji}, ratni prvacicivilne i vojne vlasti u Bosanskoj Krupi, prvostepenom presudomSuda BiH oslobo|eni su optu`bi za zlo~ine nad nesrpskim civilimakoji su se u toj op}ini dogodili po~etkom i tokom proteklog rata.Kli~kovi}, u sporno vrijeme predsjednik ratnog Predsjedni{tvai komandant lokalnog Kriznog {taba u Bosanskoj Krupi, direktnoprozvan za etni~ko ~i{}enje, ubijanja, progone bo{nja~kih civila injihovo odvo|enje u logore, nakon {to je u petak iza{ao iz zgradeSuda BiH, zadovoljan osloba|aju}om presudom, zahvalio je, niko-me drugom, do Bo{njacima za ~ije se progone i zlostavljanja i tere-tio.Iskreno i po{teno s Kli~kovi}eve strane! Zna ~ovjek {ta je sve uratu radio i zna ko se na sudu kleo da je on, u najmanju ruku, do-bri~ina i humanitarac kakvog bi po`elio svaki rat, a mir pogotovo!Su|enje Gojku Kli~kovi}u i njegovim suoptu`enicima u javno-sti je, otprilike, pro{lo bez nekog posebnog interesiranja. Zato, va-ljda javnost i ne zna kako je na sudu svjedo~io izvjesni E{ref iz Ve-like Kladu{e, ratni {ef Komisije za razmjenu zarobljenika.Izlaze}i iz sudnice nakon svjedo~enja, E{ref je, pred izbezu-mljenim Kli~kovi}evim `rtvama koje su prethodno ~ule njegovosvjedo~enje, bezglavo pobjegao u strahu da ne bi morao odgovoritii na neka njihova pitanja.@rtve Kli~kovi}evih tortura danas o E{refu znaju tek toliko dau`iva u svom „ekonomskom napretku“ negdje u Velikoj Kladu{i.A koji su to jo{ Bo{njaci, kojima se uz E{refa preksino} zahvaljivaoGojko Kli~kovi}, valjda bi trebalo otkriti Apelaciono vije}e SudaBiH.Kako su u ratu pogonjeni bosanskokrupski Bo{njaci, u kojimsu sve logorima bili zato~eni, mu~eni i ubijani to je ve} dokazanopresudama Ha{kog tribunala izre~enim Biljani Plav{i}, Mom~iluKraji{niku i Radoslavu Br|aninu.Upravo je ovim zlo~incima Gojko Kli~kovi} bio prvi i odani sa-radnik-izvr{ilac na terenu odnosno izvr{ilac u strogo definiranomhijerarhijskom lancu. Stoga osim na du{u raznih be{~asnih i po-hlepnih svjedoka, Kli~kovi}eva prvostepena nevinost ide i na du{uzastupnika optu`nice, odnosno Tu`ila{tva BiH. Samo je valjda uBiH nemogu}e dokazati ne{to {to je ve} jednom dokazano.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana nawww.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 142.013 posjetilaca.
 Pitanje: Podr`avate li stav Agencije za privatizaciju u FBiH da se dr`avne dionice u sarajevskom „Bosnalijeku“ ne mogu prodavati u tehni~kommandatu Vlade FBiH i ispod ranije utvr|enecijene za ~ak {est miliona KM?
A) DA 75,39%B) NE 19,65%C) Ne znam 4,96%
Vlada FBiH ne smije prodavatidionice „Bosnalijeka“u tehni~kom mandatu
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
CAB
Evropska unija po~ela se ozbi-ljno pripremati za oja~ani an-ga`man u Bosni i Hercegovini, usklopu kojeg }e u Sarajevo do}isna`na politi~ka li~nost i bitiizvr{ena reforma u Delegaciji EUi Uredu specijalnog predstavnikaUnije, saznaje „Dnevni avaz“ izdiplomatskih izvora u Briselu.Plan za druk~iji i aktivniji an-ga`man evropskih struktura na-pravljen je jo{ sedmicama prijeop}ih izbora, ali je njegova pri-mjena privremeno stavljena naled u o~ekivanju izbornih rezu-ltata.
Politi~ka struktura
No, sada kada je, uglavnom, ja-sno da postizborne koalicije ne}edonijeti su{tinske promjene, u Br-iselu su spremni vratiti se planuod kojeg se o~ekuje da primora po-liti~ke strukture da deblokirajunapredak dr`ave ka Uniji.- Ketrin E{ton (CatherineAshton), specijalna predstavnicaEU, namjerava preuzeti inicijati-vu i realizirati osvje`eni pristupkoji je dobio podr{ku svih ~lani-ca. U sklopu tog plana je slanjesna`nije politi~ke li~nosti koja }epreuzeti upra`njenu funkciju {efaDelegacije i ambasadora Unije uSarajevu - navodi na{ izvor.No, osim toga, kompletna mi-sija, koja s Uredom specijalnogpredstavnika ima skoro 100 ljudi,bit }e znatno izmijenjena, jer }eimati i druk~iji mandat i ulogu.- Sada je tu mnogo tehni~kogosoblja, ali }e s novim {efom mi-sije do}i i 15 do 20 diplomata sre-dnjeg i ni`eg ranga koji }e po-ja~ati politi~ki odjel, koji sadaskoro da i ne postoji. Broj uposle-nih u toj misiji je veliki i bit }e tojedno od pet najve}ih diploma-tskih predstavni{tava Unije u ci-jelom svijetu, odmah nakon Tur-ske, SAD i Srbije - navodi na{izvor.No, jedini problem s kojim seE{ton trenutno suo~ava jeste iz-bor novog {efa misije, koji bi bionjena produ`ena ruka u BiH. Kao{to je na{ list pisao jo{ sredinompro{log mjeseca, E{ton nije zado-voljna listom kandidata koji su seprijavili za ovaj posao.
U`i izbor
- Prijavilo se oko 30 diplomata,ali nakon {to je napravljena kra}a li-sta od pet-{est imena, E{ton nije bi-la zadovoljna referencama i poli-ti~kim kapacitetom dr`ava iz kojihoni dolaze. Me|u onima koji su u{liu naju`i izbor bili su diplomati izSlovenije, Ma|arske i Bugarske, alije plan bio da tu poziciju preuzmeneka od utjecajnijih evropskihdr`ava - ka`e neimenovani izvor„Avaza“ iz evropskih struktura.To je otvorilo mogu}nost daE{ton ponovi poziv u o~ekivanjuda na|e adekvatnog kandidata,ali odluka o tome jo{ nije donese-na, niti je potpuno sigurno da }edo toga do}i.- Ponavljanje procedure uzelo bijo{ nekoliko mjeseci, pa vjerovatnoprije naredne godine ne bismo imaliambasadora. Postoji opcija da, ipak,bude imenovan neko od raspo-lo`ivih kandidata, a da onda njegovkapacitet bude poja~an sna`nijimdiplomatskim timom koji }e do}i unjegovoj pratnji - isti~e na{ izvor.Odluka o tome bit }e donese-na u narednih nekoliko dana i se-dmica.
T. LAZOVI]
Zvani~no, iz Brisela su vrlo {turikada su u pitanju informacije o ime-novanju, jer je u javnosti ve} biloodre|enih kontroverzi u vezi s po-stavljenjima ~elnika Slu`be za va-njske poslove (EEAS), u sklopu koje}e djelovati i Delegacija u Sarajevu.Maja Kocijan~i}, portparolKetrin E{ton, izjavila je za na{ listda je procedura jo{ u toku i dazbog toga ne mo`e dati vi{e detaljao cijelom procesu.
Brisel {tur na rije~ima
Procurile informacije iz vlade Boruta Pahora
Ljubljana `eli Ku~ana za „specijalca za Balkan“
Nije rije~ o briselskoj funkciji ve} planu samo Slovenije
Vlada Boruta Pahora razmatraimenovanje biv{eg predsjednikate zemlje Milana Ku~ana za spe-cijalnog predstavnika Slovenijeza Balkan, a posebno BiH, sazna-je „Dnevni avaz“ iz pouzdanihdiplomatskih izvora.Pozivaju}i se na nezvani~neizvore, Televizija Slovenija objavilaje informaciju da je Ku~an ve} ime-novan za specijalnog izaslanika tedr`ave, te da bi on, kako su prenijeleagencije, trebao biti „i zvani~ni pre-dstavnik Evropske komisije ili EU,a du`nost bi obavljao u Sloveniji“.Me|utim, kako saznajemo, zasada je jedino ta~no da Ljubljana ra-zmatra mogu}nost da Ku~an budenjihov specijalnihsavjetnik za Balkani BiH, ali da se tu neradi o predstavnikuEvropske unije.- Ta ideja postojii Vlada je razgovar-ala s nekoliko oso-ba koje bi moglepomo}i Ljubljanida se anga`ira vi{ena pitanju Balkana i BiH. Ali, ovdjenije rije~ o briselskoj funkciji nego oplanu samo Slovenije - pojasnionam je diplomatski izvor.Ku~an, koji informaciju nije niporekao ni potvrdio, rekao je agencijiSTA da je „u vi{e navrata sa mnogi-ma razgovarao i o situaciji u BiH“. UAmbasadi Slovenije u Sarajevu kaza-li su nam da nemaju nikakvih zva-ni~nih informacija o ovome.
T. L.
Nezvani~no, plasiranje infor-macije o Ku~anu mo`e zna~iti daLjubljana `eli Briselu predlo`itibiv{eg predsjednika za funkciju{efa Delegacije u Sarajevu.No, to }e biti jako te{ko s obzi-rom na to da Ured specijalne pre-dstavnice EU za vanjsku politikui sigurnost koji treba imenovati{efa Delegacije EU u Sarajevu ve}ima okon~an konkurs, a Ku~ananema na listi kandidata. Tako|er,Ku~anove godine (69) bi moglebiti prepreka, s obzirom na to da{ef Delegacije EU ne mo`e bitistariji od 65 godina.
Isticanje kandidature?
 Ku~an: Interes za BiH 
SAZNAJEMO
Pripreme za oja~anu misiju Evropske unije
E{ton vadi iz ladicenovi plan za BiH
Efikasniji pristup neophodan, jer izbori ne}e donijeti su{tinsku promjenu
Sti`e 15 do 20 diplomata u politi~ki odjel Delegacije u Sarajevu
 E{ton: Nezadovoljna kandidatima

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Redina Prguda liked this
Ajla Hamzic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->