Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5453, 8.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5453, 8.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 387|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
NENAD MARKOVI] O POVRATKU U BOSNU
Ne dolazim dok jeu klubu sada{njagarnitura
BRISEL
Danas historijska odluka
Prva ta~ka dnevnog reda na zasjedanju Vije}a EU
ProtivljenjeFrancuske i Holandije ne}e stopirati pozitivnu odluku
 Istra`itelji su ju~er uzimali tragove s terenca Nikole Neimarevi}aTravnik: Razli~ite verzije stravi~ne pri~e o silovanju i ~edomorstvu
Ko pali aute po Zenici
M
inistri unutra{njihposlova EU danas}e donijeti odlukuo ukidanju viza zagra|ane BiH i Albanije. Prije-dlogo ukidanju viza, koji je Evro-pska komisija iznijela Vije}u EU,prva je ta~ka dnevnog reda dvo-dnevnog sastanka ministara kojipo~inje danas u 10 sati u Briselu.Historijska odluka kojom }egra|anima koji posjeduju biome-trijski bh. paso{ biti omogu}enoslobodno putovanje, mogla bi bitiobjavljena ve} oko podneva.
 2. str.
7-+&#0,'
8+<#7
21&0'
 34. strana
Otkrivamo:Ministar ignorira zaklju~ke Vlade
*'170+6#8#+*16'.`/#4#.l0#$,'.#0+%+
KPZ Zenica:Uprava demantira {pekulacije
8'*#$+,'7 <#681470+5714)#0+<+4#0'
Dokazi:Proslije|en zahtjev iz Haga
-#4#& +$+&#
/#0+27.+4#5/460+/
.+5618+/# 46#8#
E k s
 
r im ina lE k s k  lu z i vno
U~estalo podmetanje po`ara
Ispovijest Sulejmana Hasi~i}a, osumnji~enog za silovanje
15. strana
   1   0 .  s   t  r .
8. str.
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 8. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5453
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Tomi} je izmislio da sam kriv
 3. strana9. str.
(Foto: A. D`onli})
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,8. novembar/studeni 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Sve po evropskom standardu: Panika me|u Sarajlijama va- kcinisanim protiv gripe
- Trebali su pro~itati {ta su po-tpisali. Vakcine su najbolja zaradafarmaceutske industrije, pored he-moterapije, i njihova djelotvornostuop}e nije dokazana. Potpisi setra`e iz tog razloga da bi se opra-vdale posljedice od neispitanih va-kcina. Kako vakcinacija jo{ nije obavezna, pacijent preuzimasvu odgovornost na sebe.
(Mirsad Halilbasic)
PORTAL - komentar dana
Parlamentarna skup{tinaVije}a Evrope }e u januaruili martu naredne godine po-novo razmatrati mogu}e sa-nkcije prema BiH ako ne bu-de ispo{tovana presuda Evr-opskog suda za ljudska pra-va u slu~aju „Sejdi} i Finci“,rekla je ambasadorica Vije}aEvrope u BiH Karolin Ravo(Caroline Ravaud).Ravo je na ju~era{njoj se-siji Asocijacije „Krug 99“ o temi„Kako ~itati „duh“ Ustava BiH“ uSarajevu rekla da isklju~enja BiH izVije}a Evrope zbog komplikovano-sti izvr{enja ustavnih reformi u sko-rijoj budu}nosti ne bi trebalo biti.- Ako vlasti u BiH naneko du`e vrijeme ne is-po{tuju presudu Evropskogsuda za ljudska prava uslu~aju „Sejdi} i Finci“,mogu}a je sankcija isklju-~enja BiH iz Vije}a Evrope- upozorila je Ravo, javila jeSrna.Profesorica ljudskih pr-ava na Univerzitetu u Sara-jevu Lada Sadikovi} reklaje da je vrijeme za ustavne reformeu BiH ve} pro{lo, „jer svi slu~aje-vi iz Evropskog suda za ljudskaprava su slu~ajevi protiv dr`aveBiH, a ona ne ~ini ni{ta po tom pi-tanju“.
 Ravo: Ispo{tovati  presudu
BRISEL
Danas historijska odluka ministara EU
Ukidanje viza u podne!
Prva ta~ka dnevnog reda na zasjedanju Vije}a EU
Protivljenje Francuske iHolandije ne}e stopirati pozitivnu odluku
Evropska komisija sutra objavljuje izvje{taj
BiH }e dobiti najgore ocjene
U najve}em broju uvjeta BiH ostvarila „ograni~en ili nikakav napredak“
Ministri unutra{njih poslovaEvropske unije danas }e u jutarnjimsatima donijeti odluku o ukidanjuviza za gra|ane BiH i Albanije.Prijedlog o ukidanju viza, koji jeEvropska komisija iznijela Vije}uEU, prva je ta~ka dnevnog redadvodevnog sastanka ministara ko-ji po~inje danas u 10 sati u Briselu.
Dodatne mjere
Historijska odluka kojom }egra|anima koji posjeduju biome-trijski bh. paso{ biti omogu}enoslobodno putovanje, mogla bi bi-ti objavljena ve} oko podneva, ka-da je zakazana konferencija za no-vinare.Kako se o~ekuje, vize }e bitiukinute uprkos protivljenju Hola-ndije i Francuske, ~ime }e gra|aniBiH prvi put od potpisivanja De-jtonskog sporazuma mo}i slobo-dno putovati u zemlje {engenskezone.Rezerviranost Holandije i Fr-ancuske prema ukidanju viznogre`ima rezultirat }e usvajanjem idodatnih mjera kontrole i mehani-zma alarmiranja ako ukidanje vizapovu~e i pove}an priliv azilanata udr`ave Evropske unije. Tekst odlu-ke o vizama je, kako saznajemo,ve} usagla{en, ali }e se do zadnjegmomenta pregovarati, upravo, omehanizmima monitoringa.
Bez zaposlenja
Ako ministri formalno potvrdeodluku danas, prema procedura-ma EU, tu odluku moraju zaje-dni~ki potpisati predsjednik Vi-je}a EU Herman van Rompej(Rompuy) i predsjednik Evro-pskog parlamenta Jir`i Buzek(Jirzy) do kraja ovog mjeseca.Ona }e stupiti na snagu 20 da-na po njenom objavljivanju uSlu`benom glasniku, najvjerova-tnije od 15. decembra ove godine.Bez viza }e u EU mo}i putovati sa-mo gra|ani s novim biometri-jskim paso{ima i boraviti udr`avama {engena do tri mjeseca ito bez prava zaposlenja.
T. LAZOVI]
Komesar za pro{irenje Evro-pske unije [tefan File (Fule)objavit }e sutra novi izvje{taj onapretku BiH u procesu evro-pskih integracija u proteklih go-dinu dana.Prema informacijama koje jejo{ prije nekoliko sedmica, kadaje izvje{taj kompletiran u Brise-lu, objavio na{ list, BiH nijeostvarila gotovo nikakav napre-dak u ispunjavanju dogovorenihmjera i uvjeta.Ovogodi{nji izvje{taj bit }e na-jgori u posljednjih nekoliko godi-na, s obzirom na to da }e Brisel unjemu konstatirati da je u na-jve}em broju uv-jeta BiH ostvarila„ograni~en ili ni-kakav napredak“.Obaveze iz Evro-pskog partnerstvasu za stranke navlasti oti{le u dru-gi plan u odnosuna politi~ka pre-pucavanja pred izbore.Komisija }e u izvje{taju ko-nstatirati da je vlastima nedostaja-lo „zajedni~ke vizije budu}nostizemlje“ te da je to bio jedan odglavnih uzroka nedostatka napr-etka na evropskom putu.
T. L.
 Redovi ispred ambasada dr`ava {engena postat }e pro{lost
Ravo na „Krugu 99“ o slu~aju „Sejdi} i Finci“
Mogu}e isklju~enjeBiH iz Vije}a Evrope
Odluka o podizanju vizne ra-mpe za bh. dr`avljane dolazi na-kon skoro dvije godine pregovo-ra i ispunjavanja liste od 174uvjeta koje je Evropska komisijapostavila pred bh. vlasti.Pregovori o ukidanju viza suzvani~no zapo~eli u maju 2008.godine, no tome se po~elo govor-iti jo{ 2006. EU je tada pokrenu-la proces tzv. ubla`avanja viznogre`ima, koji je bio svojevrsna pr-iprema za ovaj korak.Me|utim, prve naznake daBiH treba uvesti biometrijskepaso{e i da postoji mogu}nostukidanja viza, stigle su jo{ kra-jem 2005., no bh. vlastima je tr-ebalo vi{e od ~etiri godine daispune tehni~ke uvjete koje jepostavio Brisel. Srbija i CrnaGora su viznu liberalizaciju do-bile jo{ u decembru pro{le godi-ne.
^etiri godine pregovora
 File: Novi paket
Uporedo s usvajanjem novepolitike pro{irenja, u Briselu suu toku `estoka lobiranja za po-punjavanje utjecajnih funkcijau novoj diplomatskoj mre`i EU- Slu`bi za vanjske poslove(EEAS). Biv{i visoki predsta-vnik u BiH Miroslav Laj~ak se,kako nezvani~no saznajemo, sve~e{}e spominje kao osoba koja }eu okviru te slu`be „pokrivati“podru~je Balkana i Rusije.
Laj~akuBalkan i Rusija?
Na pet bira~kih mjesta u^apljini ju~er su odr`ani pono-vljeni izbori za Skup{tinu Herce-gova~ko-neretvanskog kantona.Iako se o~ekivalo da }e odzivbira~a zna~ajno podbaciti uodnosu na 3. oktobar, on je to-kom ju~era{njeg dana bio samoza nekoliko procenata manji. Na-ime, do kasnih poslijepodnevnihsati, od ukupno 3.588 gra|anakoji imaju pravo glasa, na pono-vljene izbore iza{lo je njih 1.904,odnosno 53 posto.Izborni proces se uglavnomodvijao bez problema, tako dana bira~kim mjestima u pro-storijama HVIDRA-e ^apljina,O[ „Vladimir Pavlovi}“, Domukulture Trebi`at, te na dva bi-ra~ka mjesta u O[ „Vi{i}i“ ni-su zabilje`eni incidenti.Osim ~lanova bira~kih odborai oko 25 posmatra~a, ovaj izbor-ni proces nadgledalo je 15 slu`be-nika sekretarijata Centralne izbo-rne komisije, koji su bili zadu`enii za nadzor transporta vre}a s gla-sa~kim listi}ima do glavnog ce-ntra za brojanje u Sarajevu.Gra|ani s kojima smo razgova-rali na bira~kom mjestu u O[„Vladimir Pavlovi}“ nisu krili og-or~enje {to su u ^apljini morali bi-ti ponovljeni izbori. Ocijenili su sr-amotnim pona{anje politi~kih str-anaka zbog izborne kra|e.
 A. Du.
Ponovljeni izbori za Skup{tinu HNK
U ^apljini odziv bira~askoro isti kao 3. oktobra
Izborni proces se uglavnom odvijao bez problema
^apljina ju~er: Gra|ani nisu krili ogor~enje
Kako nam je rekla predsje-dnica Op}inske izborne komi-sije ^apljina Jasna Jel~i}, to-kom dana su dostavljena tri pr-igovora na izborni proces, a ri-je~ je o onemogu}avanju pri-stupa strana~kim posmatr-a~ima, te ne~itanju na glas ime-na bira~a. Nezvani~no saznaje-mo da su prigovore uputili izHDZ-a 1990 i HSP-a BiH.
Tri prigovora
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,8. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
„[irokaku}a“
Sarajevo je `rtva i talac agresivnih politika koje nisuodustale od ideje da svaku pticu usmjere u mati~nojato, politika koje u njemu nisu ni ro|ene ni vo|ene
Isku{enjima glavnog grada Bosne i Hercegovine nikad kraja.Olovne noge razjedinjene, etni~ki podijeljene zemlje, sve vi{e obi-lje`avaju i poratni hod Sarajeva. No, da li onoliko koliko mu seovih dana javno spo~itava?Pri~a o Sarajevu kao „Teheranu“, koju plasira Milorad Dodik,stara je pri~a srpske nacionalisti~ke politike smi{ljene da u Srbimaubije svaku `elju za daljnjim `ivotom u gradu na Miljacki. S drugestrane, politika hrvatskih nacionalnih stranaka tako|er je usmjera-vala svoje sunarodnike ka tzv. mati~nim teritorijama, s istim ci-ljem: da se na primjeru Sarajeva poka`e kako multietni~ki nijeodr`ivo ni ono, a kamoli ~itava zemlja.U ovakvoj situaciji zaista je licemjerno optu`ivati Sarajevo zama}ehinski odnos prema njegovim `iteljima nebo{nja~ke naciona-lnosti.Iako preciznog popisa stanovni{tva nema, golim okom je vi-dljiv trend etni~ke unifikacije glavnog grada. U njemu je sve ma-nje Srba i Hrvata. Uprkos tome, mirisom zlonamjernosti odi{e„upozorenje“ iz Matice hrvatske Mostar kako Sarajevo „sve vi{epostaje jednonacionalno ili etni~ki ~isto“. Iz te se poruke, objekti-vno, i{~itava samo zluradost da, eto, ni Sarajevo nije {to je nekadbilo. E da bi se tako pridobio alibi da se u zapadnom dijelu Mosta-ra, gdje stoluje spomenuta Matica, nastavi kako se i do sada radilo -s potpunim etni~kim ~i{}enjem!Ni s Gradimirom Gojerom nije se te{ko slo`iti u konstatiranjuproblema sve manjeg prisustva katolika u Sarajevu. Ali o nekom„sistematskom progonu Hrvata“, o kojem on govori u svom otvor-enom pismu gradona~elniku, zaista ne mo`e biti ni rije~i.Sarajevo mo`da vi{e nije „{iroka ku}a za sve gra|ane dr`aveBiH“, kako `eli Gojer, ali je tome samo najmanje krivo. Po sistemuspojenih posuda, onako kako funkcioni{u etni~ki procesi u ovoj ze-mlji, ono nikako nije moglo sprije~iti negativne posljedice svojevre-meno pokrenutog srpskog i hrvatskog etni~kog in`enjeringa u kojembi tobo`e najbolje bilo da se svaka ptica na kraju na|e u svom jatu.O~ekivati da Sarajevo u ovom varljivom miru jedino ostane„{iroka ku}a“ zaista je iluzorno. Snagom svoje urbane tradicije imetropolskog intelekta ono u svakom smislu pada i manje i sporijeod drugih gradskih sredi{ta, recimo od Mostara i Banje Luke. Zave}e domete, me|utim, vi{e mora da se dogodi u cijeloj BiH.Dana{nje Sarajevo ustvari je `rtva i talac agresivnih politika ko-je nisu odustale od ideje da svaku pticu usmjere u mati~no jato, po-litika koje u njemu nisu ni ro|ene ne vo|ene.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
EKSKLUZIVNO
Ispovijest osumnji~enog mutevelije iz Poda
Hasi~i}: Tomi} je izmislioda sam kriv za silovanje
Nikada nijedne minute nisam bio nasamo s tom djevojkom, ka`e Sulejmano D`emili Jusi} kojoj }e se suditi za ubistvo tek ro|ene bebe
^ist sam i pred Bogom i prednarodom - kazao je u ekskluzivnojispovijesti za „Dnevni avaz“ Sule-jman Hasi~i}, mutevelija iz d`e-mata Pode kod Travnika, koji sesumnji~i da je silovao svoju 25-go-di{nju kom{inicu D`emilu Jusi}.Ovo je njegov prvi razgovor zajedan mediji nakon {to su na nje-gov ra~un iznesene te{ke optu`be.
Platio ~i{}enje
Hasi~i}, koji je podnio ostavkuna du`nost mutevelije nakon zva-ni~nog otvaranje istrage, tvrdi daje `rtva notorne monta`e i da nijeodgovoran za doga|aj koji je potr-esao cijelu BiH. Podsjetimo, istra-ga o ~edomorstvu u travni~komselu Pode do`ivjela je nevi|eniobrat nakon otkri}a policije da jeono najvjerovatnije posljedica ra-nijeg silovanja.- Nikada nijedne minute ni-sam bio nasamo s tom djevojkom.Nikada je u `ivotu prstom nisamdotakao, a kamo li {ta vi{e. Ja samporodi~an ~ovjek, 26 godina samu braku, tri sina imam... Pa, jasam stariji od njenog oca i majke -pri~a nam Hasi~i}.No, on je potvrdio da je po-zvao Jusi} i njenu prijateljicu dao~iste d`amiju, ali tvrdi da nika-kvog silovanja u d`amiji nije bilo.- Kada smo radili klimu ud`amiji 18. aprila pro{le godinepozvao sam ih i rekao im da topo~iste, te da me pozovu kada za-vr{e da im platim za ura|eno. Na-pisao sam priznanicu, one su jepotpisale i to je sve. ^ak je i njenakolegica dala izjavu policiji i reklada ja uop}e nisam bio u d`amijikada su ~istile - tvrdi Hasi~i}.Prema Sulejmanovoj verziji,cijela konstrukcija je nastala na-kon {to je odbranu D`emile Jusi},osumnji~ene za ~edomorstvo, pr-euzeo advokat Du{ko Tomi}.
Vjerski ~ovjek
- Tri mjeseca poslije poro|aja i~edomorstva niko nije govorio o si-lovanju. Niko me nije spominjao ubilo kojem kontekstu s tim do-ga|ajem. Sva konstrukcija vezanaza silovanje i moje dovo|enje u ve-zu s tim je izmi{ljotina Du{ka To-mi}a. Jer niko drugi ne bi d`amiju iIZBiH upleo u sve ovo. Ja sam vjer-ski ~ovjek. Neprijatno mi je zbogsvega. Ali, moram da `ivim. Svije-tla obraza i u d`amiju ponovo idem- zaklju~uje Hasi~i}.
 Faruk VELE
Hasi~i}ev advokat Adil Lozo izjavio je za „Avaz“kako sumnja da njegov kolega Tomi} la`e kada tvr-di da postoji DNK koji potvr|uje da je njegov bra-njenik otac djeteta.- Mislim da je i to o DNK nalazu la` i ne smatr-am to ozbiljnim. Argumentaciju vidim u ~injenicida Tu`ila{tvo ne bi dalo nijedan dokaz u toku istra-ge. Njihova je obaveza, po Zakonu, da dokaze neobjavljuju do potvrde optu`nice - ka`e Lozo.
Lozo: Tomi} la`e
Du{ko Tomi} za „Dnevni avaz“
DNK nalaz je tri mjeseca prikrivan
Hasi~i} je u bliskim vezama s premijerom SBK Salkom Selmanom, tvrdi Tomi}
Advokat Du{ko Tomi}, zastu-pnik D`emile Jusi} iz sela Podakod Travnika, koja tvrdi da ju jesilovao Sulejman Hasi~i}, izjavioje ju~er za „Dnevni avaz“ da mu jepostojanje DNK nalaza, koji zai-sta dokazuje da je mutevelija mje-sne d`amije otac usmr}enog no-voro|en~eta, potvr|eno i u MUP-u Srednjobosanskog kantona.- Pismeno sam zatra`io nalaz,ali su me oni uputili na Tu-`ila{tvo SBK. Ja sam Hasi~i}u unjegovoj ku}i rekao da mene inte-resira samo istina i da nikome ne`elim nanijeti zlo. A zlo je veliko,jer je jedno novoro|en~e, staropet minuta, izgubilo `ivot - ka`eTomi}.On tvrdi da je DNK nalaz trimjeseca prikrivan.- Imam informaciju da jepo~inilac Sulejman Hasi~i} u veo-ma bliskim odnosima s premijer-om SBK Salkom Selmanom (ka-dar SDA, op.a.). To mo`e izazvatisumnje da se poku{ao prikriti cije-li slu~aj - ka`e Tomi}.
 F. V.
Na pitanje kako je DNK ana-liza mogla potvrditi da je dijetezapravo njegovo ako govori isti-nu, Hasi~i} odgovara:- Kada je D`emila zavr{ila ubolnici i kada je pokrenuta istra-ga protiv nje, ona je spomenula~ak pet do {est momaka s kojimaje imala odnose s pretpostavkomda bi oni mogli biti potencijalio~evi. Mene niko nije spomi-njao dok se nije pojavio Du{koTomi}. Vidite, ja sam dobrovo-ljno dao krv na analizu. Za{tobih se bojao? Ali meni DNK na-laz nije pokazan. Niko nije imaotaj nalaz. Otac djevojke menespominje u javnosti kao oca dje-teta. Za{to nije uzeo list papira ipokazao dokument da pi{e dasam ja otac. Nije meni 20 godinada mi tijelo puca od hormona.Nije to neka mustra od cure da~ovjek gubi glavu.
Niko mi nije pokazao nalaz
Selo Pode: Razli~ite verzije stravi~ne pri~e o silovanju i ~edomorstvu
(Foto: FTV)
Tomi}: Zlo je veliko Lozo: Po{tivanje zakona

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->