Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Laodice A

Laodice A

Ratings: (0)|Views: 61 |Likes:
Published by hadasagal7935

More info:

Published by: hadasagal7935 on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

 
LAODICEA
2
Titlul cãrþii: LaodiceaAutor: Paul Csavdari© 2007 Psiho Publishing
 
3
 Laodicea
CUPRINS
ÎNCOTRO, LAODICEA?........................................ pag. 5CAPITOLUL1........................................................ pag. 8Ellen White despredoctrinele Bisericii din timpul pionierilor CAPITOLUL 2 ......................................................pag. 18Ce credeau pionierii adventiºti despre TrinitateCAPITOLUL 3 ..................................................... pag. 86Ellen White despre publicarea adevãruluiCAPITOLUL 4 ......................................................pag. 96Observaþii asupra citatelor zis-trinitariene din cartea
„Evanghelizare”
de Ellen White.CAPITOLUL 5 ................................................... pag. 137105 întrebãri legate de “Sfânta Treime” sau Trinitate”ANEXE ................................................................pag. 160
 
5
Încotro, Laodicea?
 
Laodicea este numele profetic al Bisericii Adventiste deZiua a ªaptea. Ea a fost înfiinþatã de un grup mic de oameniai lui Dumnezeu, care au înþeles cã au de transmis lumii unmesaj de avertizare aparte: “Închinaþi-vã Celui ce a fãcutcerul ºi pãmântul, marea ºi izvoarele apelor!” Mesajulacestui grup neînsemnat li se pãrea ciudat ºi chiar ofensator mulþimilor de “creºtini” din toate celelalte Biserici, fiindcã prea suna a mustrare. Cum adicã, ce vreþi sã spuneþi, cã noinu ne închinãm Dumnezeului creator?Da, acesta era adevãrul. Deºi lumea creºtinã pretindea ºi pretinde cã se închinã lui Dumnezeu, ea se închinã la ce nucunoaºte. Iar pionierii adventiºti au avut curajul de a spunelucrurilor pe nume, fãrã a se teme de oameni ºi ameninþãrilelor. ªtiau cã multe din învãþãturile existente în creºtinismulistoric erau nebiblice. De exemplubotezul prin stropire,Trinitatea, conºtienþa morþilor ºi viaþa veºnicã în suferinþã.Din acest motiv, ei le-au respins ºi au primit doar doctrinecare izvorãsc din Scripturã.Ellen White, persoana prinintermediul cãreia Domnul þinea legãtura cu ei, a susþinuthotãrât poziþia pionierilor, avertizându-i pe conducãtori sãnu schimbe nimic din ce s-a stabilit odatã ca adevãr. Totuºi,schimbarea s-a fãcut pe motiv cã “lumina vine crescând”,ignorându-se faptul cã ºi întunericul vine tot aºa...Teologii care urmãreau schimbarea doctrinalã au lucrat atâtde bine încât cei mai mulþi dintre membri nici nu ºi-au datseama ce se întâmplã în jurul lor, iar în final au fost obligaþiori sã accepte noua poziþie ori sã suporte o despãrþiredureroasã de biserica în care slujiserã o viaþã întreagã.
6
 Laodicea
Aceste manevre au început încã din ultimii ani de viaþã ailui Ellen White, când unii dintre noii conducãtori s-au arãtatderanjaþi de poziþia teologicã a pionierilor ºi au fãcut presiuni pentru schimbare. Dar fiindcã Ellen White s-a opus,ei au aºteptat pânã la moartea ei, iar apoi au acþionat fãrãteamã. ªi, culmea ironiei, justificarea schimbãrii doctrineiTrinitãþii, cãci despre ea vom vorbi în aceastã carte, s-afãcut sub pretexul cã Ellen White a cerut acestã schimbare!În prima fazã, la Conferinþa de la 1919, s-a insistat asupracoegalitãþii ºi coeternitãþii Tatãlui ºi a Fiului, cãci, sespunea, fãrã acestea, Isus Hristos nu poate fi consideratDumnezeu - argument neadevãrat, aºa cum se va vedea pe parcursul cãrþii. În a doua fazã, cu ocazia Conferinþelor din 1928, Duhul Sfânt a fost prezentat ca o persoanã desine stãtãtoare ºi distinctã de Tatãl ºi Fiul, idee nouã ºistrãinã de concepþia teologicã adventistã.Apoi, în 1931, “lumina cea mare” care lipsea teologieiadventiste a fost aºezatã în fruntea listei de doctrine. Deaici înainte adventiºtii se puteau numi “creºtini”, iar Bisericile protestatnte, care pânã atunci erau deranjate demustrãrile micului grup de închinãtori, au rãsuflat uºurate.Sora lor cea “micã” li s-a alãturat, iar Mama lor, BisericaCatolicã, era acum fericitã!Astãzi, aceastã modificare doctrinalã ne este prezentatã caun mare pas înainte ºi o mare luminã pe care Biserica agãsit-o în Scripturã. Astfel se încearcã acreditarea ideii cãadventiºtii au gãsit Trinitatea în Biblie, ºi cã ei cred înTrinitatea biblicã, nu în cea catolicã.Dar argumentul este doar praf în ochii celor care punîntrebãri incomode teologilor ºi conducãtorilor. În realitate,nu existã douã sau mai multe feluri de Trinitate. Ea esteuna singurã ºi are la temelie aceeaºi minciunã veche, cã

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->