Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
thampuraatti[1]

thampuraatti[1]

Ratings: (0)|Views: 998|Likes:
Published by home555

More info:

Published by: home555 on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
 
http:/roups.yahoo.com/group/kathapusthakam2/ 15 December 2009
Page 1
¯æa ÈÎßÄ ÄOáøG߯æa ÈÎßÄ ÄOáøG߯æa ÈÎßÄ ÄOáøG߯æa ÈÎßÄ ÄOáøGß
ÈÎßÄÏáæ¿ ¥¿ßÎÈÎßÄÏáæ¿ ¥¿ßÎÈÎßÄÏáæ¿ ¥¿ßÎÈÎßÄÏáæ¿ ¥¿ßÎ
®ÏVçMÞVGßW ÈÎßÄÏáæ¿ ÎÞçȼV µÞJ®ÏVçMÞVGßW ÈÎßÄÏáæ¿ ÎÞçȼV µÞJ®ÏVçMÞVGßW ÈÎßÄÏáæ¿ ÎÞçȼV µÞJ®ÏVçMÞVGßW ÈÎßÄÏáæ¿ ÎÞçȼV µÞJááááÈßWMáIÞÏßøáKá.Üç·æ¼ÜïÞ¢ ®¿áJáÕºîá.µÞV ¥WÉÆâø¢ÈßWMáIÞÏßøáKá.Üç·æ¼ÜïÞ¢ ®¿áJáÕºîá.µÞV ¥WÉÆâø¢ÈßWMáIÞÏßøáKá.Üç·æ¼ÜïÞ¢ ®¿áJáÕºîá.µÞV ¥WÉÆâø¢ÈßWMáIÞÏßøáKá.Üç·æ¼ÜïÞ¢ ®¿áJáÕºîá.µÞV ¥WÉÆâø¢æºKçMÞZ ¥ÏÞç{Þ¿á çºÞÆߺîáæºKçMÞZ ¥ÏÞç{Þ¿á çºÞÆߺîáæºKçMÞZ ¥ÏÞç{Þ¿á çºÞÆߺîáæºKçMÞZ ¥ÏÞç{Þ¿á çºÞÆߺîáR¾ÞX ÉùEÎÞÄßøß ¦ÙÞø¢ ºßGæM¿áJßçÏÞ?Q.R¾ÞX ÉùEÎÞÄßøß ¦ÙÞø¢ ºßGæM¿áJßçÏÞ?Q.R¾ÞX ÉùEÎÞÄßøß ¦ÙÞø¢ ºßGæM¿áJßçÏÞ?Q.R¾ÞX ÉùEÎÞÄßøß ¦ÙÞø¢ ºßGæM¿áJßçÏÞ?Q.R©Õîí.çÁÞµí¿V ÉùEçÉÞæÜ ÄæK §KæÜ ÎáÄW ÎÞÁ¢ ÎÆcÕᢠÎÞ¢ØÞÙÞøÕᢠÈßVJß.¼âØᢠɺîAùßµ{á¢R©Õîí.çÁÞµí¿V ÉùEçÉÞæÜ ÄæK §KæÜ ÎáÄW ÎÞÁ¢ ÎÆcÕᢠÎÞ¢ØÞÙÞøÕᢠÈßVJß.¼âØᢠɺîAùßµ{á¢R©Õîí.çÁÞµí¿V ÉùEçÉÞæÜ ÄæK §KæÜ ÎáÄW ÎÞÁ¢ ÎÆcÕᢠÎÞ¢ØÞÙÞøÕᢠÈßVJß.¼âØᢠɺîAùßµ{á¢R©Õîí.çÁÞµí¿V ÉùEçÉÞæÜ ÄæK §KæÜ ÎáÄW ÎÞÁ¢ ÎÆcÕᢠÎÞ¢ØÞÙÞøÕᢠÈßVJß.¼âØᢠɺîAùßµ{ᢦÃí µÝßAáKÄíQ¦Ãí µÝßAáKÄíQ¦Ãí µÝßAáKÄíQ¦Ãí µÝßAáKÄíQRºßµßrÄàøáKÄáÕæø §Äá ÄæK Äá¿çøIßÕøá¢.QRºßµßrÄàøáKÄáÕæø §Äá ÄæK Äá¿çøIßÕøá¢.QRºßµßrÄàøáKÄáÕæø §Äá ÄæK Äá¿çøIßÕøá¢.QRºßµßrÄàøáKÄáÕæø §Äá ÄæK Äá¿çøIßÕøá¢.QR¥ùßÏÞ¢...QR¥ùßÏÞ¢...QR¥ùßÏÞ¢...QR¥ùßÏÞ¢...QR§ÈßÏᢠµâ¿áÄW Æâø¢ ©çIÞ?QR§ÈßÏᢠµâ¿áÄW Æâø¢ ©çIÞ?QR§ÈßÏᢠµâ¿áÄW Æâø¢ ©çIÞ?QR§ÈßÏᢠµâ¿áÄW Æâø¢ ©çIÞ?QRµ×í¿ßºîí ²øá ÎáAÞW ÎÃßAâVQRµ×í¿ßºîí ²øá ÎáAÞW ÎÃßAâVQRµ×í¿ßºîí ²øá ÎáAÞW ÎÃßAâVQRµ×í¿ßºîí ²øá ÎáAÞW ÎÃßAâVQRØÞùßÈá çÈæø ·Øíxí ÙìØßçÜAí çÉÞµÞ¢ .¥Õßæ¿ ÈßKᢠdË×ÞÏßGí ÎÞÁæJ µÞÃÞ¢QRØÞùßÈá çÈæø ·Øíxí ÙìØßçÜAí çÉÞµÞ¢ .¥Õßæ¿ ÈßKᢠdË×ÞÏßGí ÎÞÁæJ µÞÃÞ¢QRØÞùßÈá çÈæø ·Øíxí ÙìØßçÜAí çÉÞµÞ¢ .¥Õßæ¿ ÈßKᢠdË×ÞÏßGí ÎÞÁæJ µÞÃÞ¢QRØÞùßÈá çÈæø ·Øíxí ÙìØßçÜAí çÉÞµÞ¢ .¥Õßæ¿ ÈßKᢠdË×ÞÏßGí ÎÞÁæJ µÞÃÞ¢QR¥ÄáÎÄß.Éæf ²øá ®GáÎÃßæACßÜᢠµÞÃâ.¥ÕçøÞ¿í ÄÏîÞùÞÏß §øßAáÕÞX ÉùÏâ.QR¥ÄáÎÄß.Éæf ²øá ®GáÎÃßæACßÜᢠµÞÃâ.¥ÕçøÞ¿í ÄÏîÞùÞÏß §øßAáÕÞX ÉùÏâ.QR¥ÄáÎÄß.Éæf ²øá ®GáÎÃßæACßÜᢠµÞÃâ.¥ÕçøÞ¿í ÄÏîÞùÞÏß §øßAáÕÞX ÉùÏâ.QR¥ÄáÎÄß.Éæf ²øá ®GáÎÃßæACßÜᢠµÞÃâ.¥ÕçøÞ¿í ÄÏîÞùÞÏß §øßAáÕÞX ÉùÏâ.QRÕVAßÜïÞJRÕVAßÜïÞJRÕVAßÜïÞJRÕVAßÜïÞJ ÆßÕØB{ßW ÎÞÁÞ¢ ©ÃøáKÄí ®GáÎÃßAᢠ²OÄáÎÃßAᢠ¦ÃíQÆßÕØB{ßW ÎÞÁÞ¢ ©ÃøáKÄí ®GáÎÃßAᢠ²OÄáÎÃßAᢠ¦ÃíQÆßÕØB{ßW ÎÞÁÞ¢ ©ÃøáKÄí ®GáÎÃßAᢠ²OÄáÎÃßAᢠ¦ÃíQÆßÕØB{ßW ÎÞÁÞ¢ ©ÃøáKÄí ®GáÎÃßAᢠ²OÄáÎÃßAᢠ¦ÃíQR¥Äá È¿MßÜï.®æa ºßµßrÞçdÉÞd·ÞÎßÈá ºßÜ ºßGµZ ²æA ©IíQR¥Äá È¿MßÜï.®æa ºßµßrÞçdÉÞd·ÞÎßÈá ºßÜ ºßGµZ ²æA ©IíQR¥Äá È¿MßÜï.®æa ºßµßrÞçdÉÞd·ÞÎßÈá ºßÜ ºßGµZ ²æA ©IíQR¥Äá È¿MßÜï.®æa ºßµßrÞçdÉÞd·ÞÎßÈá ºßÜ ºßGµZ ²æA ©IíQR¥ùßÏÞ¢...®ÜïÞJßÈᢠÎÞÁ¢ ²øáAÎÞÃíQR¥ùßÏÞ¢...®ÜïÞJßÈᢠÎÞÁ¢ ²øáAÎÞÃíQR¥ùßÏÞ¢...®ÜïÞJßÈᢠÎÞÁ¢ ²øáAÎÞÃíQR¥ùßÏÞ¢...®ÜïÞJßÈᢠÎÞÁ¢ ²øáAÎÞÃíQR©¢QR©¢QR©¢QR©¢QÈ·øJßæa ÄßøAáµZAß¿ÏßÜâæ¿ µÞV ÎáçKÞGí ØFøߺîáæµÞIßøáKá.¥ÄßøÞÕßæÜ ¦ÏßøáKßGáçÉÞÜá¢È·øJßæa ÄßøAáµZAß¿ÏßÜâæ¿ µÞV ÎáçKÞGí ØFøߺîáæµÞIßøáKá.¥ÄßøÞÕßæÜ ¦ÏßøáKßGáçÉÞÜá¢È·øJßæa ÄßøAáµZAß¿ÏßÜâæ¿ µÞV ÎáçKÞGí ØFøߺîáæµÞIßøáKá.¥ÄßøÞÕßæÜ ¦ÏßøáKßGáçÉÞÜá¢È·øJßæa ÄßøAáµZAß¿ÏßÜâæ¿ µÞV ÎáçKÞGí ØFøߺîáæµÞIßøáKá.¥ÄßøÞÕßæÜ ¦ÏßøáKßGáçÉÞÜá¢ØßoÜáµ{ßW çùÞÁáÎáùߺîᵿAáÕÞX ¦{ØßoÜáµ{ßW çùÞÁáÎáùߺîᵿAáÕÞX ¦{ØßoÜáµ{ßW çùÞÁáÎáùߺîᵿAáÕÞX ¦{ØßoÜáµ{ßW çùÞÁáÎáùߺîᵿAáÕÞX ¦{áµ{áæ¿ ÄßøAí.ÉáÜVæºî ¦ÏÄßÈÞW ©ùA¢ ÕøáKáIí.çÁÞµí¿Váµ{áæ¿ ÄßøAí.ÉáÜVæºî¦ÏÄßÈÞW ©ùA¢ ÕøáKáIí.çÁÞµí¿Váµ{áæ¿ ÄßøAí.ÉáÜVæºî ¦ÏÄßÈÞW ©ùA¢ ÕøáKáIí.çÁÞµí¿Váµ{áæ¿ ÄßøAí.ÉáÜVæºî¦ÏÄßÈÞW ©ùA¢ ÕøáKáIí.çÁÞµí¿VÎÈá ÎÏAJßçÜAí ÕÝáÄß ÕàÃá.ÎÈá ÎÏAJßçÜAí ÕÝáÄß ÕàÃá.ÎÈá ÎÏAJßçÜAí ÕÝáÄß ÕàÃá.ÎÈá ÎÏAJßçÜAí ÕÝáÄß ÕàÃá.RØÞV ØíÅÜæÎJß.QÎÞçȼøáæ¿ ÕÞAáµZ ¦Ãí ÎÈáÕßæÈ ©ùAJßW ÈßKᢠ©ÃVJßÏÄí.ÎÈá ºáxá¢RØÞV ØíÅÜæÎJß.QÎÞçȼøáæ¿ ÕÞAáµZ ¦Ãí ÎÈáÕßæÈ ©ùAJßW ÈßKᢠ©ÃVJßÏÄí.ÎÈá ºáxá¢RØÞV ØíÅÜæÎJß.QÎÞçȼøáæ¿ ÕÞAáµZ ¦Ãí ÎÈáÕßæÈ ©ùAJßW ÈßKᢠ©ÃVJßÏÄí.ÎÈá ºáxá¢RØÞV ØíÅÜæÎJß.QÎÞçȼøáæ¿ ÕÞAáµZ ¦Ãí ÎÈáÕßæÈ ©ùAJßW ÈßKᢠ©ÃVJßÏÄí.ÎÈá ºáxᢵçH޿ߺîá.ÎçÈÞÙøÎÞÏ ²øá ËÞ¢ ÙìØÞÃæÄKí ÎÈTßÜÞÏß.¥Äßæa ´¿í ÙìØßÈá ÎáOßÜÞÃí µÞVµçH޿ߺîá.ÎçÈÞÙøÎÞÏ ²øá ËÞ¢ ÙìØÞÃæÄKí ÎÈTßÜÞÏß.¥Äßæa ´¿í ÙìØßÈá ÎáOßÜÞÃí µÞVµçH޿ߺîá.ÎçÈÞÙøÎÞÏ ²øá ËÞ¢ ÙìØÞÃæÄKí ÎÈTßÜÞÏß.¥Äßæa ´¿í ÙìØßÈá ÎáOßÜÞÃí µÞVµçH޿ߺîá.ÎçÈÞÙøÎÞÏ ²øá ËÞ¢ ÙìØÞÃæÄKí ÎÈTßÜÞÏß.¥Äßæa ´¿í ÙìØßÈá ÎáOßÜÞÃí µÞVÈßVJßÏßøßAáKÄí.ÈßVJßÏßøßAáKÄí.ÈßVJßÏßøßAáKÄí.ÈßVJßÏßøßAáKÄí.ÉáùçJAßùBÉáùçJAßùBÉáùçJAßùBÉáùçJAßùBß ²Kí ÎâøßÈßÕVKá. ß ²Kí ÎâøßÈßÕVKá. ß ²Kí ÎâøßÈßÕVKá. ß ²Kí ÎâøßÈßÕVKá.R®ÜïÞ ØìµøcB{ᢠ¥µJáIí.Q¥ÏÞZ ÎÈáÕßæÈ ¥µçJAí ¦ÈÏߺîá.ÎÞçÈÞÙøÎÞÏ øIáR®ÜïÞ ØìµøcB{ᢠ¥µJáIí.Q¥ÏÞZ ÎÈáÕßæÈ ¥µçJAí ¦ÈÏߺîá.ÎÞçÈÞÙøÎÞÏ øIáR®ÜïÞ ØìµøcB{ᢠ¥µJáIí.Q¥ÏÞZ ÎÈáÕßæÈ ¥µçJAí ¦ÈÏߺîá.ÎÞçÈÞÙøÎÞÏ øIáR®ÜïÞ ØìµøcB{ᢠ¥µJáIí.Q¥ÏÞZ ÎÈáÕßæÈ ¥µçJAí ¦ÈÏߺîá.ÎÞçÈÞÙøÎÞÏ øIáæÌÁíùâÎáµç{Þ¿áµâ¿ßÏ ²øá ´¿í ÙìØí.æÌÁíùâÎáµç{Þ¿áµâ¿ßÏ ²øá ´¿í ÙìØí.æÌÁíùâÎáµç{Þ¿áµâ¿ßÏ ²øá ´¿í ÙìØí.æÌÁíùâÎáµç{Þ¿áµâ¿ßÏ ²øá ´¿í ÙìØí.R®KÞW ØÞV æùØíæx¿áAí.¾ÞX çÉÞµáµÏÞÃí.®çLÜᢠ¦ÕÖcÎáçIW ®æa æÎÞæÌÏßÜßW Õß{ߺîÞWR®KÞW ØÞV æùØíæx¿áAí.¾ÞX çÉÞµáµÏÞÃí.®çLÜᢠ¦ÕÖcÎáçIW ®æa æÎÞæÌÏßÜßW Õß{ߺîÞWR®KÞW ØÞV æùØíæx¿áAí.¾ÞX çÉÞµáµÏÞÃí.®çLÜᢠ¦ÕÖcÎáçIW ®æa æÎÞæÌÏßÜßW Õß{ߺîÞWR®KÞW ØÞV æùØíæx¿áAí.¾ÞX çÉÞµáµÏÞÃí.®çLÜᢠ¦ÕÖcÎáçIW ®æa æÎÞæÌÏßÜßW Õß{ߺîÞWÎÄßQÎÄßQÎÄßQÎÄßQR¥çMÞZ ÄÞX ©IÞµßçÜï§Õßæ¿QR¥çMÞZ ÄÞX ©IÞµßçÜï§Õßæ¿QR¥çMÞZ ÄÞX ©IÞµßçÜï§Õßæ¿Q R¥çMÞZ ÄÞX ©IÞµßçÜï§Õßæ¿QR§Üï§Õßæ¿ ÎÞÁÕᢠÎâKáÈÞÜáR§Üï §Õßæ¿ ÎÞÁÕᢠÎâKáÈÞÜáR§Üï§Õßæ¿ ÎÞÁÕᢠÎâKáÈÞÜáR§Üï §Õßæ¿ ÎÞÁÕᢠÎâKáÈÞÜá æØVæÕîaíØá¢.ÉßæK æصcâøßxßAÞøᢠÎÞdÄçÎ µÞÃâ.¥ÄÞ ÉÄßÕíQæØVæÕîaíØá¢.ÉßæK æصcâøßxßAÞøᢠÎÞdÄçÎ µÞÃâ.¥ÄÞ ÉÄßÕíQæØVæÕîaíØá¢.ÉßæK æصcâøßxßAÞøᢠÎÞdÄçÎ µÞÃâ.¥ÄÞ ÉÄßÕíQæØVæÕîaíØá¢.ÉßæK æصcâøßxßAÞøᢠÎÞdÄçÎ µÞÃâ.¥ÄÞ ÉÄßÕíQ¥ÏÞZ ÉáFßøߺîáæµÞIí µÞùßW µÏùß.¥ÏÞZ ÉáFßøߺîáæµÞIí µÞùßW µÏùß.¥ÏÞZ ÉáFßøߺîáæµÞIí µÞùßW µÏùß.¥ÏÞZ ÉáFßøߺîáæµÞIí µÞùßW µÏùß.ÎÈáÕßæa æÉGßÏᢠÌÞ·áæÎÜïÞ¢ ØVÕîaí ²øá ÎáùßÏßW Õºî ßøáKá. ÎÈá ÌÞÄíùâÎßW µÏùß ²KíÎÈáÕßæa æÉGßÏᢠÌÞ·áæÎÜïÞ¢ ØVÕîaí ²øá ÎáùßÏßW Õºî ßøáKá. ÎÈá ÌÞÄíùâÎßW µÏùß ²KíÎÈáÕßæa æÉGßÏᢠÌÞ·áæÎÜïÞ¢ ØVÕîaí ²øá ÎáùßÏßW Õºî ßøáKá. ÎÈá ÌÞÄíùâÎßW µÏùß ²Kí ÎÈáÕßæa æÉGßÏᢠÌÞ·áæÎÜïÞ¢ ØVÕîaí ²øá ÎáùßÏßW Õºî ßøáKá. ÎÈá ÌÞÄíùâÎßW µÏùß ²KídË×ÞÏß.µá{ßAß¿ÏßW Äæa ÕßµÞøÆIßW ¥ÕX ²Kí ÄçÜÞ¿ß.²øá ¦ÏáVçÕîÆçÁÞµí¿V ¦ÏßøáçKWdË×ÞÏß.µá{ßAß¿ÏßW Äæa ÕßµÞøÆIßW ¥ÕX ²Kí ÄçÜÞ¿ß.²øá ¦ÏáVçÕîÆçÁÞµí¿V ¦ÏßøáçKWdË×ÞÏß.µá{ßAß¿ÏßW Äæa ÕßµÞøÆIßW ¥ÕX ²Kí ÄçÜÞ¿ß.²øá ¦ÏáVçÕîÆçÁÞµí¿V ¦ÏßøáçKWdË×ÞÏß.µá{ßAß¿ÏßW Äæa ÕßµÞøÆIßW ¥ÕX ²Kí ÄçÜÞ¿ß.²øá ¦ÏáVçÕîÆçÁÞµí¿V ¦ÏßøáçKW§KæJ ¨ ¼àÕßÄ¢§KæJ ¨ ¼àÕßÄ¢§KæJ ¨ ¼àÕßÄ¢§KæJ ¨ ¼àÕßÄ¢ ²æA ÜÍßAáÎÞÏßøáçKÞ.çÏÞ·Ïᢠ¦ÏáVçÕîÆ ©Ýߺî ßÜᢠçºVJá ²øá²æA ÜÍßAáÎÞÏßøáçKÞ.çÏÞ·Ïᢠ¦ÏáVçÕîÆ ©Ýߺî ßÜᢠçºVJá ²øá²æA ÜÍßAáÎÞÏßøáçKÞ.çÏÞ·Ïᢠ¦ÏáVçÕîÆ ©Ýߺî ßÜᢠçºVJá ²øá ²æA ÜÍßAáÎÞÏßøáçKÞ.çÏÞ·Ïᢠ¦ÏáVçÕîÆ ©Ýߺî ßÜᢠçºVJá ²øáÉÞçA¼áIÞAßÏÄᢠ¥Äá µï ßAÞÏÄᢠÄæa ¼àÕßÄæJ ÎÞxßÎùߺî ßøßAáKá.ÉÞçA¼áIÞAßÏÄᢠ¥Äá µï ßAÞÏÄᢠÄæa ¼àÕßÄæJ ÎÞxßÎùߺî ßøßAáKá.ÉÞçA¼áIÞAßÏÄᢠ¥Äá µï ßAÞÏÄᢠÄæa ¼àÕßÄæJ ÎÞxßÎùߺî ßøßAáKá. ÉÞçA¼áIÞAßÏÄᢠ¥Äá µï ßAÞÏÄᢠÄæa ¼àÕßÄæJ ÎÞxßÎùߺî ßøßAáKá.ÜfBZ æµÞ¿áJÞÜᢠµßGÞJ ØáwøßÎÞV §KßÄÞ Äæa µøØíÉVÖ¢ µÞJí µcâÈßWAáKá.fÎçÏÞæ¿ÜfBZ æµÞ¿áJÞÜᢠµßGÞJ ØáwøßÎÞV §KßÄÞ Äæa µøØíÉVÖ¢ µÞJí µcâÈßWAáKá.fÎçÏÞæ¿ÜfBZ æµÞ¿áJÞÜᢠµßGÞJ ØáwøßÎÞV §KßÄÞ Äæa µøØíÉVÖ¢ µÞJí µcâÈßWAáKá.fÎçÏÞæ¿ÜfBZ æµÞ¿áJÞÜᢠµßGÞJ ØáwøßÎÞV §KßÄÞ Äæa µøØíÉVÖ¢ µÞJí µcâÈßWAáKá.fÎçÏÞæ¿Äæa ÈßVçgÖBZAÈáØøߺî í çÏÞ·Ïᢠ®çdÏÞdÌßµíØᢠæºÏîáKá.ÄÈßAá ÎáOßWÄæa ÈßVçgÖBZAÈáØøߺîí çÏÞ·Ïᢠ®çdÏÞdÌßµíØᢠæºÏîáKá.ÄÈßAá ÎáOßWÄæa ÈßVçgÖBZAÈáØøߺî í çÏÞ·Ïᢠ®çdÏÞdÌßµíØᢠæºÏîáKá.ÄÈßAá ÎáOßWÄæa ÈßVçgÖBZAÈáØøߺîí çÏÞ·Ïᢠ®çdÏÞdÌßµíØᢠæºÏîáKá.ÄÈßAá ÎáOßW ÈâWÕdØñ¢ §ÜïÞæÄÈâWÕdØñ¢ §ÜïÞæÄÈâWÕdØñ¢ §ÜïÞæÄÈâWÕdØñ¢ §ÜïÞæĵ߿AáKá.²¿áÕßW Äæa µøÕßøáÄßæa §dw¼ÞÜJßW ÎÄßÎÏBß ÄÈßAí ÕÝBáKá.µß¿AáKá.²¿áÕßW Äæa µøÕßøáÄßæa §dw¼ÞÜJßW ÎÄßÎÏBß ÄÈßAí ÕÝBáKá.µß¿AáKá.²¿áÕßW Äæa µøÕßøáÄßæa §dw¼ÞÜJßW ÎÄßÎÏBß ÄÈßAí ÕÝBáKá.µß¿AáKá.²¿áÕßW Äæa µøÕßøáÄßæa §dw¼ÞÜJßW ÎÄßÎÏBß ÄÈßAí ÕÝBáKá.²øá ÎÞƵJß¿OßæÈ øIÞݺ ¦ØbÆߺîáµÝßEÄᢠ¥¿áJÄí æùÁßÏÞÏß ÈßWAáKá. ÎÞƵØáwøßÏÞϲøá ÎÞƵJß¿OßæÈ øIÞݺ ¦ØbÆߺîáµÝßEÄᢠ¥¿áJÄí æùÁßÏÞÏß ÈßWAáKá. ÎÞƵØáwøßÏÞϲøá ÎÞƵJß¿OßæÈ øIÞݺ ¦ØbÆߺîáµÝßEÄᢠ¥¿áJÄí æùÁßÏÞÏß ÈßWAáKá. ÎÞƵØáwøßÏÞϲøá ÎÞƵJß¿OßæÈ øIÞݺ ¦ØbÆߺîáµÝßEÄᢠ¥¿áJÄí æùÁßÏÞÏß ÈßWAáKá. ÎÞƵØáwøßÏÞÏÈÎßÄ,³VJçMÞçÝ ¥ÕÈá µáHµOßÏÞÏß.¯ÄÞÏÞÜᢠ§çMÞZ çÕI.¥ÕX çÕ·¢ µá{ßµÝߺîá.ÈÎßÄ,³VJçMÞçÝ ¥ÕÈá µáHµOßÏÞÏß.¯ÄÞÏÞÜᢠ§çMÞZ çÕI.¥ÕX çÕ·¢ µá{ßµÝߺîá.ÈÎßÄ,³VJçMÞçÝ ¥ÕÈá µáHµOßÏÞÏß.¯ÄÞÏÞÜᢠ§çMÞZ çÕI.¥ÕX çÕ·¢ µá{ßµÝߺîá. ÈÎßÄ,³VJçMÞçÝ ¥ÕÈá µáHµOßÏÞÏß.¯ÄÞÏÞÜᢠ§çMÞZ çÕI.¥ÕX çÕ·¢ µá{ßµÝߺîá.RØÞV çdÌAí ËÞØíxí ÎÞÁçJÞæ¿ÞM¢RØÞV çdÌAí ËÞØíxí ÎÞÁçJÞæ¿ÞM¢RØÞV çdÌAí ËÞØíxí ÎÞÁçJÞæ¿ÞM¢RØÞV çdÌAí ËÞØíxí ÎÞÁçJÞæ¿ÞM¢ ¦µÞæÎKí ÉùEáQ ÉáùJí ÎÈáÕßæÈ æÕÏíxí æºÏñáæµÞIí ¦Ï¦µÞæÎKí ÉùEáQ ÉáùJí ÎÈáÕßæÈ æÕÏíxí æºÏñáæµÞIí ¦Ï¦µÞæÎKí ÉùEáQ ÉáùJí ÎÈáÕßæÈ æÕÏíxí æºÏñáæµÞIí ¦Ï¦µÞæÎKí ÉùEáQ ÉáùJí ÎÈáÕßæÈ æÕÏíxí æºÏñáæµÞIí ¦ÏÈßWMáIÞÏßøáKá.ÉÄßçÈçÝÞ ÉÄßæÈçGÞ ÕÏTáÕøáK ¥ÕZ ²øá æµÞºîáØáwøßÄæK.ÈßWMáIÞÏßøáKá.ÉÄßçÈçÝÞ ÉÄßæÈçGÞ ÕÏTáÕøáK ¥ÕZ ²øá æµÞºîáØáwøßÄæK.ÈßWMáIÞÏßøáKá.ÉÄßçÈçÝÞ ÉÄßæÈçGÞ ÕÏTáÕøáK ¥ÕZ ²øá æµÞºîáØáwøßÄæK. ÈßWMáIÞÏßøáKá.ÉÄßçÈçÝÞ ÉÄßæÈçGÞ ÕÏTáÕøáK ¥ÕZ ²øá æµÞºîáØáwøßÄæK.
 
 
http:/roups.yahoo.com/group/kathapusthakam2/ 15 December 2009
Page 2
¥ÕX ¥Õç{Þæ¿ÞM¢ ¦ Ì¢·ïÞÕßçÜAí È¿Ká.µÎÈàÏÎÞÏß ¥ÜCøßºî ©ZJ{BZ.ÕßÖÞÜÎÞÏ¥ÕX ¥Õç{Þæ¿ÞM¢ ¦ Ì¢·ïÞÕßçÜAí È¿Ká.µÎÈàÏÎÞÏß ¥ÜCøßºî ©ZJ{BZ.ÕßÖÞÜÎÞÏ¥ÕX ¥Õç{Þæ¿ÞM¢ ¦ Ì¢·ïÞÕßçÜAí È¿Ká.µÎÈàÏÎÞÏß ¥ÜCøßºî ©ZJ{BZ.ÕßÖÞÜÎÞÏ¥ÕX ¥Õç{Þæ¿ÞM¢ ¦ Ì¢·ïÞÕßçÜAí È¿Ká.µÎÈàÏÎÞÏß ¥ÜCøßºî ©ZJ{BZ.ÕßÖÞÜÎÞϧøßMáÎáùß.¥ÄßçÜAí §ùBßÕøáK çµÞÃßM¿ß.§øßMáÎáùß.¥ÄßçÜAí §ùBßÕøáK çµÞÃßM¿ß.§øßMáÎáùß.¥ÄßçÜAí §ùBßÕøáK çµÞÃßM¿ß.§øßMáÎáùß.¥ÄßçÜAí §ùBßÕøáK çµÞÃßM¿ß.RØÞV ©AÞùáC..Q¥Õßæ¿ ²øá çØÞËÏßçÜAíRØÞV ©AÞùáC..Q¥Õßæ¿ ²øá çØÞËÏßçÜAíRØÞV ©AÞùáC..Q¥Õßæ¿ ²øá çØÞËÏßçÜAíRØÞV ©AÞùáC..Q¥Õßæ¿ ²øá çØÞËÏßçÜAí ÕßøW ºâIß ¥ÕZ §aVçAÞÎßW ¦çøÞç¿Þ Ø¢ÖÞøߺîá.ÕßøW ºâIß ¥ÕZ §aVçAÞÎßW ¦çøÞç¿Þ Ø¢ÖÞøߺîá.ÕßøW ºâIß ¥ÕZ §aVçAÞÎßW ¦çøÞç¿Þ Ø¢ÖÞøߺîá. ÕßøW ºâIß ¥ÕZ §aVçAÞÎßW ¦çøÞç¿Þ Ø¢ÖÞøߺîá.¥WÉ¢ µÝßEçMÞZ ÌÞWAÃßÏßW ÈÎßÄ dÉÄcfæMGá. Õ{æø çÈøßÏÄᢠÎÞƵÄb¢ Äá{áOáKÄáÎÞÏ¥WÉ¢ µÝßEçMÞZ ÌÞWAÃßÏßW ÈÎßÄ dÉÄcfæMGá. Õ{æø çÈøßÏÄᢠÎÞƵÄb¢ Äá{áOáKÄáÎÞÏ¥WÉ¢ µÝßEçMÞZ ÌÞWAÃßÏßW ÈÎßÄ dÉÄcfæMGá. Õ{æø çÈøßÏÄᢠÎÞƵÄb¢ Äá{áOáKÄáÎÞÏ¥WÉ¢ µÝßEçMÞZ ÌÞWAÃßÏßW ÈÎßÄ dÉÄcfæMGá. Õ{æø çÈøßÏÄᢠÎÞƵÄb¢ Äá{áOáKÄáÎÞÏÖøàøØìwøc¢ ®¿áJáµÞGáKÄáÎÞÏ ²øá ·ìY ÇøߺîáæµÞIí ¥ÕZ ÄÞçÝAí §ùBßÕKá.ÖøàøØìwøc¢ ®¿áJáµÞGáKÄáÎÞÏ ²øá ·ìY ÇøߺîáæµÞIí ¥ÕZ ÄÞçÝAí §ùBßÕKá.ÖøàøØìwøc¢ ®¿áJáµÞGáKÄáÎÞÏ ²øá ·ìY ÇøߺîáæµÞIí ¥ÕZ ÄÞçÝAí §ùBßÕKá. ÖøàøØìwøc¢ ®¿áJáµÞGáKÄáÎÞÏ ²øá ·ìY ÇøߺîáæµÞIí ¥ÕZ ÄÞçÝAí §ùBßÕKá.¥¿áJáÕKá ¥ÕÈá ç×Aí ÙÞaí æµÞ¿áJá.¥¿áJáÕKá ¥ÕÈá ç×Aí ÙÞaí æµÞ¿áJá.¥¿áJáÕKá ¥ÕÈá ç×Aí ÙÞaí æµÞ¿áJá.¥¿áJáÕKá ¥ÕÈá ç×Aí ÙÞaí æµÞ¿áJá.RÙçÜÞ..æÕWA¢... ¾ÞX çÁÞµí¿æù µÞJßøßAÞRÙçÜÞ..æÕWA¢... ¾ÞX çÁÞµí¿æù µÞJßøßAÞRÙçÜÞ..æÕWA¢... ¾ÞX çÁÞµí¿æù µÞJßøßAÞRÙçÜÞ..æÕWA¢... ¾ÞX çÁÞµí¿æù µÞJßøßAÞÏßøáKá.QÏßøáKá.QÏßøáKá.QÏßøáKá.Q¦ ÎÞƵØáwøßÏáæ¿ ÉâçÉÞæÜ ÎãÆáÜÎÞÏ µøØíÉVÖJßW ç×ÞçAxçÉÞæÜ ¦Ïß ÎÈá.¥ÕÈá Äæa ¦ ÎÞƵØáwøßÏáæ¿ ÉâçÉÞæÜ ÎãÆáÜÎÞÏ µøØíÉVÖJßW ç×ÞçAxçÉÞæÜ ¦Ïß ÎÈá.¥ÕÈá Äæa ¦ ÎÞƵØáwøßÏáæ¿ ÉâçÉÞæÜ ÎãÆáÜÎÞÏ µøØíÉVÖJßW ç×ÞçAxçÉÞæÜ ¦Ïß ÎÈá.¥ÕÈá Äæa ¦ ÎÞƵØáwøßÏáæ¿ ÉâçÉÞæÜ ÎãÆáÜÎÞÏ µøØíÉVÖJßW ç×ÞçAxçÉÞæÜ ¦Ïß ÎÈá.¥ÕÈá Äæa ÈßÏdLâ ÕßGáçÉÞµáKÄáçÉÞæÜ ÄÞKß.ÈßÏdLâ ÕßGáçÉÞµáKÄáçÉÞæÜ ÄÞKß.ÈßÏdLâ ÕßGáçÉÞµáKÄáçÉÞæÜ ÄÞKß.ÈßÏdLâ ÕßGáçÉÞµáKÄáçÉÞæÜ ÄÞKß.RÙçÜÞ..QRÙçÜÞ..QRÙçÜÞ..QRÙçÜÞ..Q§øßAâ.¥ÕV ¥Õæa æÄÞG¿áJ çØÞËÏßW §øáKá.µÞÜßW µÞÜáµÏxßÕºîí µ¿AHßW µÞ΢ ªùáK ¦§øßAâ.¥ÕV ¥Õæa æÄÞG¿áJ çØÞËÏßW §øáKá.µÞÜßW µÞÜáµÏxßÕºîí µ¿AHßW µÞ΢ ªùáK ¦§øßAâ.¥ÕV ¥Õæa æÄÞG¿áJ çØÞËÏßW §øáKá.µÞÜßW µÞÜáµÏxßÕºîí µ¿AHßW µÞ΢ ªùáK ¦§øßAâ.¥ÕV ¥Õæa æÄÞG¿áJ çØÞËÏßW §øáKá.µÞÜßW µÞÜáµÏxßÕºîí µ¿AHßW µÞ΢ ªùáK ¦ÎÞƵØáwøß ¥¿áJßøáKçMÞZ ¥ÕÈá ®æLKßÜïÞJ ²øá ÕàVMáÎáGW.®CßÜÎÞƵØáwøß ¥¿áJßøáKçMÞZ ¥ÕÈá ®æLKßÜïÞJ ²øá ÕàVMáÎáGW.®CßÜÎÞƵØáwøß ¥¿áJßøáKçMÞZ ¥ÕÈá ®æLKßÜïÞJ ²øá ÕàVMáÎáGW.®CßÜÎÞƵØáwøß ¥¿áJßøáKçMÞZ ¥ÕÈá ®æLKßÜïÞJ ²øá ÕàVMáÎáGW.®CßÜᢠØbÏ¢ ÈßÏdLߺîí ¥ÕXᢠØbÏ¢ ÈßÏdLߺîí ¥ÕXᢠØbÏ¢ ÈßÏdLߺîí ¥ÕXᢠØbÏ¢ ÈßÏdLߺîí ¥ÕXØ¢ÖÞøßAáÕÞX Äá¿Bß.Ø¢ÖÞøßAáÕÞX Äá¿Bß.Ø¢ÖÞøßAáÕÞX Äá¿Bß.Ø¢ÖÞøßAáÕÞX Äá¿Bß.RÎÞÁ¢ µÞøcBZ ÎáOí ÉùEÄÞæÃCßÜᢠ²øßAW µâæ¿ ÉùÏáKá. øIí ¦ÝíºÏÞÃí ¾ÞX ¨ çdÉÞd·Þ¢RÎÞÁ¢ µÞøcBZ ÎáOí ÉùEÄÞæÃCßÜᢠ²øßAW µâæ¿ ÉùÏáKá. øIí ¦ÝíºÏÞÃí ¾ÞX ¨ çdÉÞd·Þ¢RÎÞÁ¢ µÞøcBZ ÎáOí ÉùEÄÞæÃCßÜᢠ²øßAW µâæ¿ ÉùÏáKá. øIí ¦ÝíºÏÞÃí ¾ÞX ¨ çdÉÞd·Þ¢RÎÞÁ¢ µÞøcBZ ÎáOí ÉùEÄÞæÃCßÜᢠ²øßAW µâæ¿ ÉùÏáKá. øIí ¦ÝíºÏÞÃí ¾ÞX ¨ çdÉÞd·Þ¢ºÞVGáæºÏñ ßøßAáKÄí. ÎrcÕᢠÎÞ¢ÖÕᢠ²ÝßÕÞAâ.dËâ¿íØᢠæÕ¼ßxÌßZØᢠÉßæK Îá{Mߺî ÇÞÈcB{ᢺÞVGáæºÏñ ßøßAáKÄí. ÎrcÕᢠÎÞ¢ÖÕᢠ²ÝßÕÞAâ.dËâ¿íØᢠæÕ¼ßxÌßZØᢠÉßæK Îá{Mߺî ÇÞÈcB{ᢺÞVGáæºÏñ ßøßAáKÄí. ÎrcÕᢠÎÞ¢ÖÕᢠ²ÝßÕÞAâ.dËâ¿íØᢠæÕ¼ßxÌßZØᢠÉßæK Îá{Mߺî ÇÞÈcB{ᢠºÞVGáæºÏñ ßøßAáKÄí. ÎrcÕᢠÎÞ¢ÖÕᢠ²ÝßÕÞAâ.dËâ¿íØᢠæÕ¼ßxÌßZØᢠÉßæK Îá{Mߺî ÇÞÈcB{ᢦÏßøßAᢠÍfÃJßÈá.ÆßÕØÕᢠøÞÕßæÜ ØbßNßBá çÏÞ·ÏᢠÎئÏßøßAᢠÍfÃJßÈá.ÆßÕØÕᢠøÞÕßæÜ ØbßNßBá çÏÞ·ÏᢠÎئÏßøßAᢠÍfÃJßÈá.ÆßÕØÕᢠøÞÕßæÜ ØbßNßBá çÏÞ·ÏᢠÎئÏßøßAᢠÍfÃJßÈá.ÆßÕØÕᢠøÞÕßæÜ ØbßNßBá çÏÞ·ÏᢠÎØÞ¼ßBᢠ©IÞµá¢. èÕµàGí ¥WÉ¢Þ¼ßBᢠ©IÞµá¢. èÕµàGí ¥WÉ¢Þ¼ßBᢠ©IÞµá¢. èÕµàGí ¥WÉ¢Þ¼ßBᢠ©IÞµá¢. èÕµàGí ¥WɢȿJ¢ ÕàIᢠ®çdÏÞdÌßµíØᢠØbßNßBá¢.È¿J¢ ÕàIᢠ®çdÏÞdÌßµíØᢠØbßNßBá¢.È¿J¢ ÕàIᢠ®çdÏÞdÌßµíØᢠØbßNßBá¢.È¿J¢ ÕàIᢠ®çdÏÞdÌßµíØᢠØbßNßBá¢.øÞÕßæÜ ©Ýߺî ßW ²øáÎÃßAâV ¦Ãí µÝßEÞW µá{ß ¾ÞX ÉùE ɺî ßܵ{ᢠÎøáKᢠ§G æÕUJßW.QøÞÕßæÜ ©Ýߺî ßW ²øáÎÃßAâV ¦Ãí µÝßEÞW µá{ß ¾ÞX ÉùE ɺî ßܵ{ᢠÎøáKᢠ§G æÕUJßW.QøÞÕßæÜ ©Ýߺî ßW ²øáÎÃßAâV ¦Ãí µÝßEÞW µá{ß ¾ÞX ÉùE ɺî ßܵ{ᢠÎøáKᢠ§G æÕUJßW.Q øÞÕßæÜ ©Ýߺî ßW ²øáÎÃßAâV ¦Ãí µÝßEÞW µá{ß ¾ÞX ÉùE ɺî ßܵ{ᢠÎøáKᢠ§G æÕUJßW.QR©Õîí ÈßBZ ÄK çdÉÞd·Þ¢ ®ÜïÞ¢ ÕÏߺî ßøáKá.ÉßæK ÈÏXØí ®çKÞ¿í ÉùEßøáKá ÈßBæ{ Éxß.R©Õîí ÈßBZ ÄK çdÉÞd·Þ¢ ®ÜïÞ¢ ÕÏߺî ßøáKá.ÉßæK ÈÏXØí ®çKÞ¿í ÉùEßøáKá ÈßBæ{ Éxß.R©Õîí ÈßBZ ÄK çdÉÞd·Þ¢ ®ÜïÞ¢ ÕÏߺî ßøáKá.ÉßæK ÈÏXØí ®çKÞ¿í ÉùEßøáKá ÈßBæ{ Éxß. R©Õîí ÈßBZ ÄK çdÉÞd·Þ¢ ®ÜïÞ¢ ÕÏߺî ßøáKá.ÉßæK ÈÏXØí ®çKÞ¿í ÉùEßøáKá ÈßBæ{ Éxß.¥ÕZAí ÈWµßÏÄßÜᢠÈÜïd¿àxíÎaí çÕâ¥ÕZAí ÈWµßÏÄßÜᢠÈÜïd¿àxíÎaí çÕâ¥ÕZAí ÈWµßÏÄßÜᢠÈÜïd¿àxíÎaí çÕâ ¥ÕZAí ÈWµßÏÄßÜᢠÈÜïd¿àxíÎaí çÕâ ®ÈßAíQ®ÈßAíQ®ÈßAíQ®ÈßAíQRÄàVºîÏÞÏᢠÎÞÁ¢.ÎÁJßæa ÉâVHÎÞÏ ØÙµøâ çÕâ ®Kí ÎÞdÄ¢.§ÄßæÈ ²øá d¿àxíÎaíRÄàVºîÏÞÏᢠÎÞÁ¢.ÎÁJßæa ÉâVHÎÞÏ ØÙµøâ çÕâ ®Kí ÎÞdÄ¢.§ÄßæÈ ²øá d¿àxíÎaíRÄàVºîÏÞÏᢠÎÞÁ¢.ÎÁJßæa ÉâVHÎÞÏ ØÙµøâ çÕâ ®Kí ÎÞdÄ¢.§ÄßæÈ ²øá d¿àxíÎaí RÄàVºîÏÞÏᢠÎÞÁ¢.ÎÁJßæa ÉâVHÎÞÏ ØÙµøâ çÕâ ®Kí ÎÞdÄ¢.§ÄßæÈ ²øá d¿àxíÎaí¦ÏßµÞÃøáÄí.èÎaí ¦aí çÌÞÁß ùßçdË×ßBí çdÉÞd·Þ¢ ¦ÃßÄí.Q¦ÏßµÞÃøáÄí.èÎaí ¦aí çÌÞÁß ùßçdË×ßBí çdÉÞd·Þ¢ ¦ÃßÄí.Q¦ÏßµÞÃøáÄí.èÎaí ¦aí çÌÞÁß ùßçdË×ßBí çdÉÞd·Þ¢ ¦ÃßÄí.Q¦ÏßµÞÃøáÄí.èÎaí ¦aí çÌÞÁß ùßçdË×ßBí çdÉÞd·Þ¢ ¦ÃßÄí.QR¥Õç{AÞZ ÈÜï ØÙµøâ ®KßW ÈßKᢠdÉÄàfßAÞ¢.®æK ÎÞÁ¢ ®Kí Õß{ßAáKÄí ²ÝßÕÞAÞ¢.R¥Õç{AÞZ ÈÜï ØÙµøâ ®KßW ÈßKᢠdÉÄàfßAÞ¢.®æK ÎÞÁ¢ ®Kí Õß{ßAáKÄí ²ÝßÕÞAÞ¢.R¥Õç{AÞZ ÈÜï ØÙµøâ ®KßW ÈßKᢠdÉÄàfßAÞ¢.®æK ÎÞÁ¢ ®Kí Õß{ßAáKÄí ²ÝßÕÞAÞ¢.R¥Õç{AÞZ ÈÜï ØÙµøâ ®KßW ÈßKᢠdÉÄàfßAÞ¢.®æK ÎÞÁ¢ ®Kí Õß{ßAáKÄí ²ÝßÕÞAÞ¢.ÉøØíÉø¢ ÎÈá ®KᢠÈÎß ®KᢠÕß{ßAáKÄßW ÌáißÎáGßÜïçÉøØíÉø¢ ÎÈá ®KᢠÈÎß ®KᢠÕß{ßAáKÄßW ÌáißÎáGßÜïçÉøØíÉø¢ ÎÈá ®KᢠÈÎß ®KᢠÕß{ßAáKÄßW ÌáißÎáGßÜïçÉøØíÉø¢ ÎÈá ®KᢠÈÎß ®KᢠÕß{ßAáKÄßW ÌáißÎáGßÜïçÜïÞ?QÜïÞ?QÜïÞ?QÜïÞ?QR§Üï..QR§Üï..QR§Üï..QR§Üï..QRÈßBZAí çÕI ®ÜïÞ ØìµøcB{ᢠ§Õßæ¿ ²øáAßÏßGáIí.ÈÎáAßÈß dÉÍÞÄ Ífâ µÝߺîçÜÞQRÈßBZAí çÕI ®ÜïÞ ØìµøcB{ᢠ§Õßæ¿ ²øáAßÏßGáIí.ÈÎáAßÈß dÉÍÞÄ Ífâ µÝߺîçÜÞQRÈßBZAí çÕI ®ÜïÞ ØìµøcB{ᢠ§Õßæ¿ ²øáAßÏßGáIí.ÈÎáAßÈß dÉÍÞÄ Ífâ µÝߺîçÜÞQ RÈßBZAí çÕI ®ÜïÞ ØìµøcB{ᢠ§Õßæ¿ ²øáAßÏßGáIí.ÈÎáAßÈß dÉÍÞÄ Ífâ µÝߺîçÜÞQR¦µÞ¢QR¦µÞ¢QR¦µÞ¢QR¦µÞ¢QRÎÈá ®æa ÕßçÖ×æMG ¥ÅßÄßÏÞÃí.®LÞÕÖcÎáçIÜᢠÉùÏáÕÞX οßAøáÄí....ÕøâRRÎÈá ®æa ÕßçÖ×æMG ¥ÅßÄßÏÞÃí.®LÞÕÖcÎáçIÜᢠÉùÏáÕÞX οßAøáÄí....ÕøâRRÎÈá ®æa ÕßçÖ×æMG ¥ÅßÄßÏÞÃí.®LÞÕÖcÎáçIÜᢠÉùÏáÕÞX οßAøáÄí....ÕøâRRÎÈá ®æa ÕßçÖ×æMG ¥ÅßÄßÏÞÃí.®LÞÕÖcÎáçIÜᢠÉùÏáÕÞX οßAøáÄí....ÕøâRÈÎßÄ ®ÝáçKxí ÎæxÞøá ÎáùßÏßçÜAí È¿Ká.È¿AáçOÞZ ¥Õ{áæ¿ µáIßÉLáµZ ¦ ÕdØñJßÈáUßWÈÎßÄ ®ÝáçKxí ÎæxÞøá ÎáùßÏßçÜAí È¿Ká.È¿AáçOÞZ ¥Õ{áæ¿ µáIßÉLáµZ ¦ ÕdØñJßÈáUßWÈÎßÄ ®ÝáçKxí ÎæxÞøá ÎáùßÏßçÜAí È¿Ká.È¿AáçOÞZ ¥Õ{áæ¿ µáIßÉLáµZ ¦ ÕdØñJßÈáUßWÈÎßÄ ®ÝáçKxí ÎæxÞøá ÎáùßÏßçÜAí È¿Ká.È¿AáçOÞZ ¥Õ{áæ¿ µáIßÉLáµZ ¦ ÕdØñJßÈáUßWµß¿Kí ©øáIíµß¿Kí ©øáIíµß¿Kí ©øáIíµß¿Kí ©øáIí µ{ßAáKÄí ¥ÕX µIá.µ{ßAáKÄí ¥ÕX µIá.µ{ßAáKÄí ¥ÕX µIá.µ{ßAáKÄí ¥ÕX µIá.ÕÜßÏ ²øá èÁÈßBí ç¿ÌßZ.¥ÄßW ÈßùæÏ dËâ¿íØᢠÎxá ÕßÍÕB{á¢.ÕÜßÏ ²øá èÁÈßBí ç¿ÌßZ.¥ÄßW ÈßùæÏ dËâ¿íØᢠÎxá ÕßÍÕB{á¢.ÕÜßÏ ²øá èÁÈßBí ç¿ÌßZ.¥ÄßW ÈßùæÏ dËâ¿íØᢠÎxá ÕßÍÕB{á¢.ÕÜßÏ ²øá èÁÈßBí ç¿ÌßZ.¥ÄßW ÈßùæÏ dËâ¿íØᢠÎxá ÕßÍÕB{á¢.Q®LÞÃí ÄÞWÉøc¢ ®KáÕºîÞW µÝßAÞ¢.¦Æc¢ ¼âØÞµæG ¥çÜï?RQ®LÞÃí ÄÞWÉøc¢ ®KáÕºîÞW µÝßAÞ¢.¦Æc¢ ¼âØÞµæG ¥çÜï?RQ®LÞÃí ÄÞWÉøc¢ ®KáÕºîÞW µÝßAÞ¢.¦Æc¢ ¼âØÞµæG ¥çÜï?RQ®LÞÃí ÄÞWÉøc¢ ®KáÕºîÞW µÝßAÞ¢.¦Æc¢ ¼âØÞµæG ¥çÜï?R¥ÕZ ²øá ·ïÞTí ³ùFí ¼âØí ¥ÕÈá ÈàGß. ¥ÕX ¥ÄáµÝßAáÕÞX Äá¿Bß.¥ÕZ ²øá ·ïÞØí µcÞøxí ¼âØí¥ÕZ ²øá ·ïÞTí ³ùFí ¼âØí ¥ÕÈá ÈàGß. ¥ÕX ¥ÄáµÝßAáÕÞX Äá¿Bß.¥ÕZ ²øá ·ïÞØí µcÞøxí ¼âØí¥ÕZ ²øá ·ïÞTí ³ùFí ¼âØí ¥ÕÈá ÈàGß. ¥ÕX ¥ÄáµÝßAáÕÞX Äá¿Bß.¥ÕZ ²øá ·ïÞØí µcÞøxí ¼âØí¥ÕZ ²øá ·ïÞTí ³ùFí ¼âØí ¥ÕÈá ÈàGß. ¥ÕX ¥ÄáµÝßAáÕÞX Äá¿Bß.¥ÕZ ²øá ·ïÞØí µcÞøxí ¼âØíµá¿ßºîá.¥ÄßÈá çÖ×¢ ¥ÕX ²øá çÉïxí ®¿áJí ¥ÄßçÜAßµá¿ßºîá.¥ÄßÈá çÖ×¢ ¥ÕX ²øá çÉïxí ®¿áJí ¥ÄßçÜAßµá¿ßºîá.¥ÄßÈá çÖ×¢ ¥ÕX ²øá çÉïxí ®¿áJí ¥ÄßçÜAßµá¿ßºîá.¥ÄßÈá çÖ×¢ ¥ÕX ²øá çÉïxí ®¿áJí ¥ÄßçÜAßÁíÁÜßÏᢠº¿íÃßÏᢠ²Ýߺîá.ÁíÁÜßÏᢠº¿íÃßÏᢠ²Ýߺîá.ÁíÁÜßÏᢠº¿íÃßÏᢠ²Ýߺîá.ÁíÁÜßÏᢠº¿íÃßÏᢠ²Ýߺîá.Q¨ Ì¢·ïÞÕßW ¾ÞÈᢠÎÈáÕᢠ®æa ÎâKí ËàçÎW æØVæÕaíØᢠÎÞdÄæÎ ©IÞµâ.¥ÄáæµÞIí ÈÎáAíQ¨ Ì¢·ïÞÕßW ¾ÞÈᢠÎÈáÕᢠ®æa ÎâKí ËàçÎW æØVæÕaíØᢠÎÞdÄæÎ ©IÞµâ.¥ÄáæµÞIí ÈÎáAíQ¨ Ì¢·ïÞÕßW ¾ÞÈᢠÎÈáÕᢠ®æa ÎâKí ËàçÎW æØVæÕaíØᢠÎÞdÄæÎ ©IÞµâ.¥ÄáæµÞIí ÈÎáAí Q¨ Ì¢·ïÞÕßW ¾ÞÈᢠÎÈáÕᢠ®æa ÎâKí ËàçÎW æØVæÕaíØᢠÎÞdÄæÎ ©IÞµâ.¥ÄáæµÞIí ÈÎáAí®ÜïÞÕßÇ dËàÁÕᢠ©Ií.R¥ÕZ ²øá ¦MßZ ®¿áJí µ×íÃߺî í Äæa ÉÕßÝÞÇøBZAß¿ÏßW®ÜïÞÕßÇ dËàÁÕᢠ©Ií.R¥ÕZ ²øá ¦MßZ ®¿áJí µ×íÃߺî í Äæa ÉÕßÝÞÇøBZAß¿ÏßW®ÜïÞÕßÇ dËàÁÕᢠ©Ií.R¥ÕZ ²øá ¦MßZ ®¿áJí µ×íÃߺî í Äæa ÉÕßÝÞÇøBZAß¿ÏßW ®ÜïÞÕßÇ dËàÁÕᢠ©Ií.R¥ÕZ ²øá ¦MßZ ®¿áJí µ×íÃߺî í Äæa ÉÕßÝÞÇøBZAß¿ÏßWÕAáKÄßÈß¿ÏßW ÉùEá.ÕAáKÄßÈß¿ÏßW ÉùEá.ÕAáKÄßÈß¿ÏßW ÉùEá.ÕAáKÄßÈß¿ÏßW ÉùEá.ÎÈá Ífâ µÝßAáKÄí çÈÞAßÏßøßAáKÄßÈß¿ÏßW ¥ÕZ ¥WÉ¢ ØÜÞÁᢠøIá §ÁÎÈá Ífâ µÝßAáKÄí çÈÞAßÏßøßAáKÄßÈß¿ÏßW ¥ÕZ ¥WÉ¢ ØÜÞÁᢠøIá §ÁÎÈá Ífâ µÝßAáKÄí çÈÞAßÏßøßAáKÄßÈß¿ÏßW ¥ÕZ ¥WÉ¢ ØÜÞÁᢠøIá §ÁÎÈá Ífâ µÝßAáKÄí çÈÞAßÏßøßAáKÄßÈß¿ÏßW ¥ÕZ ¥WÉ¢ ØÜÞÁᢠøIá §ÁíÁÜßÏᢠµÝߺîá. íÁÜßÏᢠµÝߺîá. íÁÜßÏᢠµÝߺîá. íÁÜßÏᢠµÝߺîá.
 
 
http:/roups.yahoo.com/group/kathapusthakam2/ 15 December 2009
Page 3
QÕøâ ÈÎáAí Îáµ{ßçÜAí çÉÞµÞ¢.¥ÕZAá Éáùæµ ¥ÕÈá Îáµ{ßçÜAí çÉÞÏß.ÕßÖÞÜÎÞÏ ÙÞ{ßW ÈßKá¢QÕøâ ÈÎáAí Îáµ{ßçÜAí çÉÞµÞ¢.¥ÕZAá Éáùæµ ¥ÕÈá Îáµ{ßçÜAí çÉÞÏß.ÕßÖÞÜÎÞÏ ÙÞ{ßW ÈßKá¢QÕøâ ÈÎáAí Îáµ{ßçÜAí çÉÞµÞ¢.¥ÕZAá Éáùæµ ¥ÕÈá Îáµ{ßçÜAí çÉÞÏß.ÕßÖÞÜÎÞÏ ÙÞ{ßW ÈßKá¢QÕøâ ÈÎáAí Îáµ{ßçÜAí çÉÞµÞ¢.¥ÕZAá Éáùæµ ¥ÕÈá Îáµ{ßçÜAí çÉÞÏß.ÕßÖÞÜÎÞÏ ÙÞ{ßW ÈßKᢲøá æÌÁíùâÎßçÜAí ¥ÕZ È¿Ká. ²øá ØcâGí ù⢠çÉÞæÜ ¦ÏßøáKá ¥Äí ²øáAßÏßøßAáKÄí. æÌÁíùâÎßW²øá æÌÁíùâÎßçÜAí ¥ÕZ È¿Ká. ²øá ØcâGí ù⢠çÉÞæÜ ¦ÏßøáKá ¥Äí ²øáAßÏßøßAáKÄí. æÌÁíùâÎßW²øá æÌÁíùâÎßçÜAí ¥ÕZ È¿Ká. ²øá ØcâGí ù⢠çÉÞæÜ ¦ÏßøáKá ¥Äí ²øáAßÏßøßAáKÄí. æÌÁíùâÎßW²øá æÌÁíùâÎßçÜAí ¥ÕZ È¿Ká. ²øá ØcâGí ù⢠çÉÞæÜ ¦ÏßøáKá ¥Äí ²øáAßÏßøßAáKÄí. æÌÁíùâÎßWÈßKᢠÉáùæJ ØbßNßBí Éâ{ßçÜAí µ¿AÞ¢.¥ÄßÈ¿áJÞÏß ²øá ¼ßNí.ÈßKᢠÉáùæJ ØbßNßBí Éâ{ßçÜAí µ¿AÞ¢.¥ÄßÈ¿áJÞÏß ²øá ¼ßNí.ÈßKᢠÉáùæJ ØbßNßBí Éâ{ßçÜAí µ¿AÞ¢.¥ÄßÈ¿áJÞÏß ²øá ¼ßNí.ÈßKᢠÉáùæJ ØbßNßBí Éâ{ßçÜAí µ¿AÞ¢.¥ÄßÈ¿áJÞÏß ²øá ¼ßNí.R§øßAâQ¥ÕZ çØÞËR§øßAâQ¥ÕZ çØÞËR§øßAâQ¥ÕZ çØÞËR§øßAâQ¥ÕZ çØÞËÏßçÜAí ÕßøW ºâIß. ®KßGí æÌÁíÁßW §øáKá.æÉæGKí ²øá ÉGßAáGßÏßçÜAí ÕßøW ºâIß. ®KßGí æÌÁíÁßW §øáKá.æÉæGKí ²øá ÉGßAáGßÏßçÜAí ÕßøW ºâIß. ®KßGí æÌÁíÁßW §øáKá.æÉæGKí ²øá ÉGßAáGßÏßçÜAí ÕßøW ºâIß. ®KßGí æÌÁíÁßW §øáKá.æÉæGKí ²øá ÉGßAáGߥÕZAøßµßçÜAí ³¿ßÕKá .¥Õ{áæ¿ Î¿ßÏßW µÏùß §øáKá.¥ÕZAøßµßçÜAí ³¿ßÕKá .¥Õ{áæ¿ Î¿ßÏßW µÏùß §øáKá.¥ÕZAøßµßçÜAí ³¿ßÕKá .¥Õ{áæ¿ Î¿ßÏßW µÏùß §øáKá.¥ÕZAøßµßçÜAí ³¿ßÕKá .¥Õ{áæ¿ Î¿ßÏßW µÏùß §øáKá.R§ÕX ®æa æÉxÞÃí.çÕæùÏᢠ©Ií. ¥Õ ÉáùÄÞÃí.®ÈßAí §ÕæÏ ÕÜßÏ §×í¿ÎÞÃíQ ÉGßAáGßæÏR§ÕX ®æa æÉxÞÃí.çÕæùÏᢠ©Ií. ¥Õ ÉáùÄÞÃí.®ÈßAí §ÕæÏ ÕÜßÏ §×í¿ÎÞÃíQ ÉGßAáGßæÏR§ÕX ®æa æÉxÞÃí.çÕæùÏᢠ©Ií. ¥Õ ÉáùÄÞÃí.®ÈßAí §ÕæÏ ÕÜßÏ §×í¿ÎÞÃíQ ÉGßAáGßæÏR§ÕX ®æa æÉxÞÃí.çÕæùÏᢠ©Ií. ¥Õ ÉáùÄÞÃí.®ÈßAí §ÕæÏ ÕÜßÏ §×í¿ÎÞÃíQ ÉGßAáGßæÏÄçÜÞ¿áKÄßÈß¿ÏßW ¥ÕZ ÉùEá.ÄçÜÞ¿áKÄßÈß¿ÏßW ¥ÕZ ÉùEá.ÄçÜÞ¿áKÄßÈß¿ÏßW ¥ÕZ ÉùEá.ÄçÜÞ¿áKÄßÈß¿ÏßW ¥ÕZ ÉùEá.R©¢..ÎÞÁ¢ ¾ÞX ÉùEíçÉÞæÜ ¦Æc¢ ÈÎáAí ÎÞTÞ¼ßW Äá¿BR©¢..ÎÞÁ¢ ¾ÞX ÉùEíçÉÞæÜ ¦Æc¢ ÈÎáAí ÎÞTÞ¼ßW Äá¿BR©¢..ÎÞÁ¢ ¾ÞX ÉùEíçÉÞæÜ ¦Æc¢ ÈÎáAí ÎÞTÞ¼ßW Äá¿BR©¢..ÎÞÁ¢ ¾ÞX ÉùEíçÉÞæÜ ¦Æc¢ ÈÎáAí ÎÞTÞ¼ßW Äá¿BÞ¢.QÞ¢.QÞ¢.QÞ¢.QRÖøß..¦ ÉßæK ÄÞX ÄK ÎøáKí µÝߺîá ¾ÞX Äâùß...Äâùß ÎøßAÞùÞÏß.®æa µá¿W Õæø ÉáùJáÕøáæÎKíRÖøß..¦ ÉßæK ÄÞX ÄK ÎøáKí µÝߺîá ¾ÞX Äâùß...Äâùß ÎøßAÞùÞÏß.®æa µá¿W Õæø ÉáùJáÕøáæÎKíRÖøß..¦ ÉßæK ÄÞX ÄK ÎøáKí µÝߺîá ¾ÞX Äâùß...Äâùß ÎøßAÞùÞÏß.®æa µá¿W Õæø ÉáùJáÕøáæÎKíRÖøß..¦ ÉßæK ÄÞX ÄK ÎøáKí µÝߺîá ¾ÞX Äâùß...Äâùß ÎøßAÞùÞÏß.®æa µá¿W Õæø ÉáùJáÕøáæÎKíµøáÄß.QµøáÄß.QµøáÄß.QµøáÄß.QRÕÏùáÖáißÏÞµÞÈÞÃá ÎÞÁ¢..ÕÏxßæÜ ÎÞÜßÈc¢ ²æA ÉáùJáçÉÞâ.QRÕÏùáÖáißÏÞµÞÈÞÃá ÎÞÁ¢..ÕÏxßæÜ ÎÞÜßÈc¢ ²æA ÉáùJáçÉÞâ.QRÕÏùáÖáißÏÞµÞÈÞÃá ÎÞÁ¢..ÕÏxßæÜ ÎÞÜßÈc¢ ²æA ÉáùJáçÉÞâ.QRÕÏùáÖáißÏÞµÞÈÞÃá ÎÞÁ¢..ÕÏxßæÜ ÎÞÜßÈc¢ ²æA ÉáùJáçÉÞâ.QRÖøßÏÞÃí ¥Äá ÈÜïÄÞÃí....Éæf ²øá øÞdÄßÎáÝáÕX ¾ÞX ÖøßAᢠÌáißÎáGß.QRÖøßÏÞÃí ¥Äá ÈÜïÄÞÃí....Éæf ²øá øÞdÄßÎáÝáÕX ¾ÞX ÖøßAᢠÌáißÎáGß.QRÖøßÏÞÃí ¥Äá ÈÜïÄÞÃí....Éæf ²øá øÞdÄßÎáÝáÕX ¾ÞX ÖøßAᢠÌáißÎáGß.QRÖøßÏÞÃí ¥Äá ÈÜïÄÞÃí....Éæf ²øá øÞdÄßÎáÝáÕX ¾ÞX ÖøßAᢠÌáißÎáGß.QRÎÞÁ¢ ¨ çdÉÞd·Þ¢ Äá¿BáKÄßÈá ²çKÞ øçIRÎÞÁ¢ ¨ çdÉÞd·Þ¢ Äá¿BáKÄßÈá ²çKÞ øçIRÎÞÁ¢ ¨ çdÉÞd·Þ¢ Äá¿BáKÄßÈá ²çKÞ øçIRÎÞÁ¢ ¨ çdÉÞd·Þ¢ Äá¿BáKÄßÈá ²çKÞ øçIÞ ÆßÕØ¢ ÎáOí ÕÏV ÖáißÏÞAßAá¢.ÉßæK ÆßÕØÕá¢Þ ÆßÕØ¢ ÎáOí ÕÏV ÖáißÏÞAßAá¢.ÉßæK ÆßÕØÕá¢Þ ÆßÕØ¢ ÎáOí ÕÏV ÖáißÏÞAßAá¢.ÉßæK ÆßÕØÕá¢Þ ÆßÕØ¢ ÎáOí ÕÏV ÖáißÏÞAßAá¢.ÉßæK ÆßÕØÕ᢮ÈßÎÏá¢Q®ÈßÎÏá¢Q®ÈßÎÏá¢Q®ÈßÎÏá¢QR¥ùßÏÞ¢..ÈÏX ÉùEßøáKá.¥ÕZAí ÄÞX ®ÈßÎ ÈWµßϵÞøc¢.ÄæK ¥ÕZAí ÕÜïÞæÄR¥ùßÏÞ¢..ÈÏX ÉùEßøáKá.¥ÕZAí ÄÞX ®ÈßÎ ÈWµßϵÞøc¢.ÄæK ¥ÕZAí ÕÜïÞæÄR¥ùßÏÞ¢..ÈÏX ÉùEßøáKá.¥ÕZAí ÄÞX ®ÈßÎ ÈWµßϵÞøc¢.ÄæK ¥ÕZAí ÕÜïÞæÄR¥ùßÏÞ¢..ÈÏX ÉùEßøáKá.¥ÕZAí ÄÞX ®ÈßÎ ÈWµßϵÞøc¢.ÄæK ¥ÕZAí ÕÜïÞæÄçÌÞÇߺî ßøßAáKáQçÌÞÇߺî ßøßAáKáQçÌÞÇߺî ßøßAáKáQ çÌÞÇߺî ßøßAáKáQRÄÞCcâ ÎÞ¢..ÈÏX ÎÞ¢ ÖøßAᢠØÙµøߺî ßøáKáQRÄÞCcâ ÎÞ¢..ÈÏX ÎÞ¢ ÖøßAᢠØÙµøߺî ßøáKáQRÄÞCcâ ÎÞ¢..ÈÏX ÎÞ¢ ÖøßAᢠØÙµøߺî ßøáKáQ RÄÞCcâ ÎÞ¢..ÈÏX ÎÞ¢ ÖøßAᢠØÙµøߺî ßøáKáQR©¢..©¢...®ÈßAí ÎÈTßÜÞÏß.¾ÞÈᢠØÙµøßAÞ¢..®çK޿ᢠØÙµøßAâ. ÉßæK ¨ ÎÞÁ¢ Õß{ß ²ÝßÕAâR©¢..©¢...®ÈßAí ÎÈTßÜÞÏß.¾ÞÈᢠØÙµøßAÞ¢..®çK޿ᢠØÙµøßAâ. ÉßæK ¨ ÎÞÁ¢ Õß{ß ²ÝßÕAâR©¢..©¢...®ÈßAí ÎÈTßÜÞÏß.¾ÞÈᢠØÙµøßAÞ¢..®çK޿ᢠØÙµøßAâ. ÉßæK ¨ ÎÞÁ¢ Õß{ß ²ÝßÕAâR©¢..©¢...®ÈßAí ÎÈTßÜÞÏß.¾ÞÈᢠØÙµøßAÞ¢..®çK޿ᢠØÙµøßAâ. ÉßæK ¨ ÎÞÁ¢ Õß{ß ²ÝßÕAâÎÈáQ ºáIᵿߺîáæµÞIí ¥ÕZ ÉùEá.ÎÈáQ ºáIᵿߺîáæµÞIí ¥ÕZ ÉùEá.ÎÈáQ ºáIᵿߺîáæµÞIí ¥ÕZ ÉùEá. ÎÈáQ ºáIᵿߺîáæµÞIí ¥ÕZ ÉùEá.RÖøß ÈÎßÄ.®CßW ÈÎáAí ÎÞTÞ¼í Äá¿BÞ¢...QRÖøß ÈÎßÄ.®CßW ÈÎáAí ÎÞTÞ¼í Äá¿BÞ¢...QRÖøß ÈÎßÄ.®CßW ÈÎáAí ÎÞTÞ¼í Äá¿BÞ¢...QRÖøß ÈÎßÄ.®CßW ÈÎáAí ÎÞTÞ¼í Äá¿BÞ¢...QRÆÞ ¥Õßæ¿ ¼ßNßȵJá ÄæK Øìµøc¢ ©Ií.ÈÎáAí ¥çBÞGí çÉÞµÞ¢.Q¥ÕW ¥ÕæÈÏᢠµâGß È¿Ká.RÆÞ ¥Õßæ¿ ¼ßNßȵJá ÄæK Øìµøc¢ ©Ií.ÈÎáAí ¥çBÞGí çÉÞµÞ¢.Q¥ÕW ¥ÕæÈÏᢠµâGß È¿Ká.RÆÞ ¥Õßæ¿ ¼ßNßȵJá ÄæK Øìµøc¢ ©Ií.ÈÎáAí ¥çBÞGí çÉÞµÞ¢.Q¥ÕW ¥ÕæÈÏᢠµâGß È¿Ká.RÆÞ ¥Õßæ¿ ¼ßNßȵJá ÄæK Øìµøc¢ ©Ií.ÈÎáAí ¥çBÞGí çÉÞµÞ¢.Q¥ÕW ¥ÕæÈÏᢠµâGß È¿Ká.¥Õßæ¿ ®µíØVèØØí æºÏîáÕÞX çÕIáK ®ÜïÞ ¦ÇáÈൠ©ÉµøÃB{ᢠ©Ií.Øíxà¢ÌÞJßÈá¢,¥Õßæ¿ ®µíØVèØØí æºÏîáÕÞX çÕIáK ®ÜïÞ ¦ÇáÈൠ©ÉµøÃB{ᢠ©Ií.Øíxà¢ÌÞJßÈá¢,¥Õßæ¿ ®µíØVèØØí æºÏîáÕÞX çÕIáK ®ÜïÞ ¦ÇáÈൠ©ÉµøÃB{ᢠ©Ií.Øíxà¢ÌÞJßÈá¢,¥Õßæ¿ ®µíØVèØØí æºÏîáÕÞX çÕIáK ®ÜïÞ ¦ÇáÈൠ©ÉµøÃB{ᢠ©Ií.Øíxà¢ÌÞJßÈá¢,çØÞÈÏᢠ®ÜïÞ¢ ¥ÄßçÈÞ¿á çºVKáÄæK.çØÞÈÏᢠ®ÜïÞ¢ ¥ÄßçÈÞ¿á çºVKáÄæK.çØÞÈÏᢠ®ÜïÞ¢ ¥ÄßçÈÞ¿á çºVKáÄæK. çØÞÈÏᢠ®ÜïÞ¢ ¥ÄßçÈÞ¿á çºVKáÄæK. ¥Äßæa ²øá ¥xJÞÏß ÎÞTÞ¼ßÈáU Øìµøc¢¥Äßæa ²øá ¥xJÞÏß ÎÞTÞ¼ßÈáU Øìµøc¢¥Äßæa ²øá ¥xJÞÏß ÎÞTÞ¼ßÈáU Øìµøc¢¥Äßæa ²øá ¥xJÞÏß ÎÞTÞ¼ßÈáU Øìµøc¢²øáAßÏßøßAáKá.²øáAßÏßøßAáKá.²øáAßÏßøßAáKá.²øáAßÏßøßAáKá.RdÁTí ÎÞçùIßÕøá¢.. QRdÁTí ÎÞçùIßÕøá¢.. QRdÁTí ÎÞçùIßÕøá¢.. QRdÁTí ÎÞçùIßÕøá¢.. QR³ ¥ÄßæÈLÞ.....²øáÈßÎß×¢.Q¥ÕV §aVçAÞ¢ ®¿áJí Äæa ÕdØñ¢ æµÞIáÕøáÕÞX ÉùEá.¥WÉ¢R³ ¥ÄßæÈLÞ.....²øáÈßÎß×¢.Q¥ÕV §aVçAÞ¢ ®¿áJí Äæa ÕdØñ¢ æµÞIáÕøáÕÞX ÉùEá.¥WÉ¢R³ ¥ÄßæÈLÞ.....²øáÈßÎß×¢.Q¥ÕV §aVçAÞ¢ ®¿áJí Äæa ÕdØñ¢ æµÞIáÕøáÕÞX ÉùEá.¥WÉ¢R³ ¥ÄßæÈLÞ.....²øáÈßÎß×¢.Q¥ÕV §aVçAÞ¢ ®¿áJí Äæa ÕdØñ¢ æµÞIáÕøáÕÞX ÉùEá.¥WÉ¢µÝßEçMÞZ ÉÝÏ ¦ ÉÃàµÞøß ®Jß.µÝßEçMÞZ ÉÝÏ ¦ ÉÃàµÞøß ®Jß.µÝßEçMÞZ ÉÝÏ ¦ ÉÃàµÞøß ®Jß.µÝßEçMÞZ ÉÝÏ ¦ ÉÃàµÞøß ®Jß.RdÖáÄà ...³ÏßÜᢠdÁTᢠæµÞIáÕÞ.QRdÖáÄà ...³ÏßÜᢠdÁTᢠæµÞIáÕÞ.QRdÖáÄà ...³ÏßÜᢠdÁTᢠæµÞIáÕÞ.QRdÖáÄà ...³ÏßÜᢠdÁTᢠæµÞIáÕÞ.Q¥ÕZ dÁTᢠ³ÏßÜᢠæµÞIáÕKá. ¥çMÞZ dÖáÄßÏáæ¿ Öøàø¥ÕZ dÁTᢠ³ÏßÜᢠæµÞIáÕKá. ¥çMÞZ dÖáÄßÏáæ¿ Öøàø¥ÕZ dÁTᢠ³ÏßÜᢠæµÞIáÕKá. ¥çMÞZ dÖáÄßÏáæ¿ Öøàø¥ÕZ dÁTᢠ³ÏßÜᢠæµÞIáÕKá. ¥çMÞZ dÖáÄßÏáæ¿ ÖøàøJßW ²øádÌÞÏᢠÉÞaßÏᢠÎÞdÄçÎ ©Uâ.JßW ²øádÌÞÏᢠÉÞaßÏᢠÎÞdÄçÎ ©Uâ.JßW ²øádÌÞÏᢠÉÞaßÏᢠÎÞdÄçÎ ©Uâ.JßW ²øádÌÞÏᢠÉÞaßÏᢠÎÞdÄçÎ ©Uâ.R§æÄLÞ §ÏÞZAÞæÃÞ ¾ÞX ÄßøáOáKÄíQR§æÄLÞ §ÏÞZAÞæÃÞ ¾ÞX ÄßøáOáKÄíQR§æÄLÞ §ÏÞZAÞæÃÞ ¾ÞX ÄßøáOáKÄíQR§æÄLÞ §ÏÞZAÞæÃÞ ¾ÞX ÄßøáOáKÄíQRçÙÏí §ÄÞÃßÕß¿æJ dÁTí çµÞÁí...ÉáùJáÎÞdÄçÎ §ÕVAí ÕdØñ¢ ¥ÃßEá È¿AáÕÞX ¥ÈáÕÞÆ¢ ©UâQRçÙÏí §ÄÞÃßÕß¿æJ dÁTí çµÞÁí...ÉáùJáÎÞdÄçÎ §ÕVAí ÕdØñ¢ ¥ÃßEá È¿AáÕÞX ¥ÈáÕÞÆ¢ ©UâQRçÙÏí §ÄÞÃßÕß¿æJ dÁTí çµÞÁí...ÉáùJáÎÞdÄçÎ §ÕVAí ÕdØñ¢ ¥ÃßEá È¿AáÕÞX ¥ÈáÕÞÆ¢ ©UâQRçÙÏí §ÄÞÃßÕß¿æJ dÁTí çµÞÁí...ÉáùJáÎÞdÄçÎ §ÕVAí ÕdØñ¢ ¥ÃßEá È¿AáÕÞX ¥ÈáÕÞÆ¢ ©UâQR¥Äá ÈKÞÏß....QR¥Äá ÈKÞÏß....QR¥Äá ÈKÞÏß....QR¥Äá ÈKÞÏß....QR©¢ §ÄßÜᢠÈÜïÄá µÞÃáÕÞX çÉÞµáçK ©Uâ....Q¥ÄáÉùEÕZ ²Kí ºßøߺîá.µÞÎÕßÕÖÏÞÏ µHáµZR©¢ §ÄßÜᢠÈÜïÄá µÞÃáÕÞX çÉÞµáçK ©Uâ....Q¥ÄáÉùEÕZ ²Kí ºßøߺîá.µÞÎÕßÕÖÏÞÏ µHáµZR©¢ §ÄßÜᢠÈÜïÄá µÞÃáÕÞX çÉÞµáçK ©Uâ....Q¥ÄáÉùEÕZ ²Kí ºßøߺîá.µÞÎÕßÕÖÏÞÏ µHáµZR©¢ §ÄßÜᢠÈÜïÄá µÞÃáÕÞX çÉÞµáçK ©Uâ....Q¥ÄáÉùEÕZ ²Kí ºßøߺîá.µÞÎÕßÕÖÏÞÏ µHáµZ©U ÈÎßÄÏáæ¿©U ÈÎßÄÏáæ¿©U ÈÎßÄÏáæ¿©U ÈÎßÄÏáæ¿ ÕÖcÎçÈÞÙøÎÞÏ ºßøß.ÕÖcÎçÈÞÙøÎÞÏ ºßøß.ÕÖcÎçÈÞÙøÎÞÏ ºßøß.ÕÖcÎçÈÞÙøÎÞÏ ºßøß.RÎÈá §Äí ÇøߺîáæµÞUâ..QRÎÈá §Äí ÇøߺîáæµÞUâ..QRÎÈá §Äí ÇøߺîáæµÞUâ..QRÎÈá §Äí ÇøߺîáæµÞUâ..Q¥ÕV ÎÞTÞ¼ßBßÈá ÇøßAáK ÄøJßW ©U ²øá dÁæT¿áJí ¥ÕÈá ÈWµß. ¥ÕX æºFßBí ùâÎßçÜAí¥ÕV ÎÞTÞ¼ßBßÈá ÇøßAáK ÄøJßW ©U ²øá dÁæT¿áJí ¥ÕÈá ÈWµß. ¥ÕX æºFßBí ùâÎßçÜAí¥ÕV ÎÞTÞ¼ßBßÈá ÇøßAáK ÄøJßW ©U ²øá dÁæT¿áJí ¥ÕÈá ÈWµß. ¥ÕX æºFßBí ùâÎßçÜAí¥ÕV ÎÞTÞ¼ßBßÈá ÇøßAáK ÄøJßW ©U ²øá dÁæT¿áJí ¥ÕÈá ÈWµß. ¥ÕX æºFßBí ùâÎßçÜAíÈ¿Ká.È¿Ká.È¿Ká.È¿Ká.RÎÈâ ¾ÞX dÁTí ÎùæG..QRÎÈâ ¾ÞX dÁTí ÎùæG..QRÎÈâ ¾ÞX dÁTí ÎùæG..QRÎÈâ ¾ÞX dÁTí ÎùæG..QRÈÎßÄÞ ÎÞTÞ¼ßBßÈá dÁTí ²Kᢠ©ÉçÏÞ·ßAÞùßÜï.²øá ¿VAßÎÞdÄ¢ çÎ{ßW §¿áµÏáUâQRÈÎßÄÞ ÎÞTÞ¼ßBßÈá dÁTí ²Kᢠ©ÉçÏÞ·ßAÞùßÜï.²øá ¿VAßÎÞdÄ¢ çÎ{ßW §¿áµÏáUâQRÈÎßÄÞ ÎÞTÞ¼ßBßÈá dÁTí ²Kᢠ©ÉçÏÞ·ßAÞùßÜï.²øá ¿VAßÎÞdÄ¢ çÎ{ßW §¿áµÏáUâQRÈÎßÄÞ ÎÞTÞ¼ßBßÈá dÁTí ²Kᢠ©ÉçÏÞ·ßAÞùßÜï.²øá ¿VAßÎÞdÄ¢ çÎ{ßW §¿áµÏáUâQRÙÙÙí..®ÈßAùßÏÞ¢....®ÈßAí ¿VAßÏᢠÈßRÙÙÙí..®ÈßAùßÏÞ¢....®ÈßAí ¿VAßÏᢠÈßRÙÙÙí..®ÈßAùßÏÞ¢....®ÈßAí ¿VAßÏᢠÈßRÙÙÙí..®ÈßAùßÏÞ¢....®ÈßAí ¿VAßÏᢠÈßVÌt¢ §Üï.¾ÞX §GßøßAáKÄí ªøçG ®KÞÃí çºÞÆߺîÄí.QVÌt¢ §Üï.¾ÞX §GßøßAáKÄíªøçG ®KÞÃí çºÞÆߺîÄí.QVÌt¢ §Üï.¾ÞX §GßøßAáKÄí ªøçG ®KÞÃí çºÞÆߺîÄí.Q VÌt¢ §Üï.¾ÞX §GßøßAáKÄíªøçG ®KÞÃí çºÞÆߺîÄí.QR²æA ÈÎßÄ.ÉßæK ²Kí µá{ߺîí Öøàø¢ ²æA ÄῺî í ÕøáQ ¥ÕZ dÖáÄßÏáÎÞÏß ×ÕùßÈá ¥¿áçJAí ÈàBß.R²æA ÈÎßÄ.ÉßæK ²Kí µá{ߺîí Öøàø¢ ²æA ÄῺî í ÕøáQ ¥ÕZ dÖáÄßÏáÎÞÏß ×ÕùßÈá ¥¿áçJAí ÈàBß.R²æA ÈÎßÄ.ÉßæK ²Kí µá{ߺîí Öøàø¢ ²æA ÄῺî í ÕøáQ ¥ÕZ dÖáÄßÏáÎÞÏß ×ÕùßÈá ¥¿áçJAí ÈàBß. R²æA ÈÎßÄ.ÉßæK ²Kí µá{ߺîí Öøàø¢ ²æA ÄῺî í ÕøáQ ¥ÕZ dÖáÄßÏáÎÞÏß ×ÕùßÈá ¥¿áçJAí ÈàBß.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nazar Thiruthy liked this
Nazar Thiruthy liked this
poweredgeus liked this
poweredgeus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->