Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5454, 9.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5454, 9.11.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 775|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
BANJA LUKA
Usmrtio gametalni ~eps bureta
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 9. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5454
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
 
BRISEL
Ukinute vize za BiH i Albaniju
Historijski dan za BiH i Albaniju
O{tra upozorenja ako budezloupotreba bezviznog re`ima
Gra|ani ljuti na bh. vlasti
E
vropska unija ukinula jevize gra|anima Bosne iHercegovine i Albanije. Jednoglasna odluka o to-me, koju su donijeli ministriunutra{njih poslova EU, stigla jeu Sarajevo zajedno s jasnim upo-zorenjem da sloboda putovanjamo`e biti i oduzeta ako bude zlo-upotreba dobivene privilegije.U prvim reakcijama, gra|anisu zamjerili bh. vlastima za{tonisu ispunile sasvim jasne uvje-te da bezvizni re`im dobijemo iranije.
 2, 3. i 4. strana
OTVORENA
EVROPSKAVRATA
8. strana
 Hoteli na Ilid`i: Kako je SDA tajkun oteo imovinu radnika
(Foto: Arhiv „Avaza“)
Sutra ro~i{te po tu`bi biv{ih uposlenika „Hotela Ilid`a“
A fere 
Sud vra}a hotele radnicima?
Skandalozno:Kako ministar tro{i naše pare
#.-#.#,&#0#0#27671-158+,'6#
Afera „Mutevelija“:Nove tvrdnje Du{ka Tomi}a
D@EMILU SILOVAO ISULEJMANOV RO\AK
Alarmantno:Stravi~ne slike u Bogati}ima
BRANA PUCA, JEDNAZGRADA VE] ZATRPANA
Biha}:Istraga o ubistvu Fetije ^au{evi}
OSUMNJI^ENAKOM[INICA KOJA SEBAVILA MAGIJOM
www.dnevniavaz.ba
 Navija~i [irokog Brijega izazvali su zgra`avanje cijelog svijeta
Policija tolerira idiote
Sramo tno 
Navija~i [irokog veli~ali nacizam
65. strana
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
 Budnjo: Tvrdi da je sve po zakonu
   9 .  s   t  r .   5 .  s   t  r .   6 .  s   t  r .   1   5 .  s   t  r .   1   6 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,9. novembar/studeni 2010.
2
Patrik Mun
Simbol kretanja zemlje ka Evropi
Ambasador SAD u BiH Patrik Mun (Patrick Moon)izjavio je da odluka EU o ukidanju viza gra|animaBiH predstavlja va`nu odluku i simbol kretanja ze-mlje ka Evropi.- Gra|ani ove zemlje, uklju~uju}i mlade ljude, bit }edobrodo{li da putuju u zemlje [engena. Ova odlukapru`it }e priliku, naro~ito mladim ljudima, da se pu-tuju}i upoznaju s novim, druga~ijim kulturama,stje~u nove prijatelje i da formiraju ideje o tome. To je vrlo pozitivankorak i divan dan za sve ovdje u BiH - rekao je Mun, javila je Srna.
 Mun: Divandan
[tefan File
Konkretna korist za gra|ane
Evropski komesar za pro{irenje [tefan File (Fule)ju~era{nju odluku o ukidanju viza za BiH i Albanijuocijenio je kao „najbolji dokaz da doma}e reforme do-nose konkretnu korist za gra|ane i napredak u odno-sima sa EU“.- Na osnovu ovoga, mo`emo nadgra|ivati daljnje refo-rme neophodne za pribli`avanje dvije dr`ave EU - do-dao je on.
 File: Napredak  prema EU
Savez za bolju budu}nost BiH
Va`an korak za razvoj zemlje
Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH pozdravio je odluku Evro-pske unije o ukidanju viza gra|anima BiH.- Vijest o liberalizaciji viznog re`ima za bh. gra|ane bila je o~ekivana,te ona predstavlja svojevrsno priznanje da je mogu} napredak BiH pre-ma ispunjavanju evropskih standarda u brojnim oblastima i jedna je odpretpostavki za ispunjavanje uslova BiH za pristupanje EU. Ovaj korakje va`an podsticaj za bh. gra|ane, te izuzetno zna~ajan za privredni iekonomski razvoj zemlje - navode u ovoj stranci.
Predsjedni{tvo SDP-a
Pozitivan signal na rezultate izbora
Predsjedni{tvo SDP-a pozdravilo je odluku ministara unutra{njihposlova 27 zemalja ~lanica EU da od 15. decembra budu ukinute vizegra|anima BiH, saop}ila je ova stranka.- SDP to smatra prvim pozitivnim signalom od EU na rezultateop}ih izbora u BiH i novoj vlasti koja }e biti formirana na konkre-tnom programu - dodaje se u saop}enju.
Nikola [piri}
BiH ponovo na startu za utrku
Predsjedavaju}i Vije}a ministara Nikola [piri} izjavioje ju~er za Srnu da je odluka o ukidanju viza za BiH sa-svim o~ekivana i da je zadovoljan {to je ona donesena umandatu Vije}a ministara kojim je on predsjedavao.On ukazuje da }e BiH na svom evropskom putu na-kon odluke o bezviznom re`imu ponovo biti „na star-tu za trku“ te da, umjesto negativnih rije~i i ocjena,Brisel treba „pozitivno valorizovati“ napore koji se natom putu ~ine.
[piri}:O~ekivanaodluka
Milorad Dodik 
U svakom slu~aju, dobra vijest
Premijer RS Milorad Dodik pozdravio je odluku EUda ukine vize gra|anima BiH.- Odli~no. U svakom slu~aju, dobra vijest, pozdra-vljam to i ~estitam svima - kazao je Dodik novinari-ma u Banjoj Luci i dodao da je takva odluka trebalabiti donesena mnogo ranije.
[tefan Feler
Prvi korak ka ja~anju pozicija BiH
Komesar [tefan Feler (Stefan Feller), {ef EUPM-a,~estitao je vlastima i agencijama za provo|enje zakonau BiH na ~injenici da su njihove napore i napredakpostignut od 2008. godine na ispunjavanju zahtjeva izMape puta za liberalizaciju viznog re`ima ve} ranijeprepoznali Evropska komisija i Evropski parlament, aju~er i Vije}e ministara EU, prenijela je Fena.On je naglasio da je vizna liberalizacija prvi korak kaja~anju pozicije BiH kao priznatog sigurnosnog partnera u Evropi.
 Feler: ^estitkavlastima Mapa Evrope: Zelenom bojom ozna~ene zemlje [engena u koje bh. gra|ani mogu putovati bez viza
BRISEL
Ministri unutra{njih poslova EU donijeli odluku
Ukinute vize za BiH!
Historijski dan za BiH i Albaniju
O{tra upozorenjaako bude zloupotreba bezviznog re`ima
Evropska unija ukinula je vizegra|anima Bosne i Hercegovine iAlbanije, nakon {to su ministriunutra{njih poslova ju~er na za-sjedanju u Briselu jednoglasnopodr`ali prijedlog Evropske ko-misije.Nakon dvije godine pregovorai mukotrpnog ispunjavanja uvje-ta, ministri su dali zeleno svjetlokoje }e omogu}iti nosiocima bh.biometrijskog paso{a da bez ko-mplikacija s dobivanjem vize pu-tuju u dr`ave {engenske zone.
Politi~ki signal
Odluku Vije}a EU ju~er su sa-op}ili Melkior Vatelet (MelchiorWathelet), dr`avni sekretar zamigracije i azil Belgije, koja pre-dsjedava EU, te Sesilija Malmstr-om (Cecilia Malmstrom), evro-pski komesar za unutra{nje po-slove.- Ovo je historijski dan zagra|ane BiH i Albanije i svimo`emo biti sretni zbog toga.Odluka je donesena jednoglasno ipredstavlja politi~ki signal koji}e pomo}i uspostavljanju boljesaradnje. Ukidanje viza dobro je iza ekonomiju, a o~ekujemo da }eodluka stupiti na snagu prijeBo`i}a - izjavila je Malmstrom nakonferenciji za novinare nakondono{enja odluke.Prema procedurama EU,odluku sada trebaju potpisati~elnici Vije}a EU i Parlamenta, anakon 20 dana ona }e biti objavlje-na u slu`benom glasniku. Stupit}e na snagu dan nakon objave, pr-ema svemu sude}i to }e biti 15. ili19. decembar ove godine.Zvani~nici Evropske unijeovu odluku ocijenili su veomapozitivnom, ali jednako velikupa`nju posvetili su upozorenjima{ta }e se dogoditi ako ukidanje vi-za izazove zloupotrebu pogodno-sti bezviznog putovanja do trimjeseca.Malmstrom je naglasila da seradi o velikoj odgovornosti zavlasti BiH i Albanije, koje se mo-raju potruditi da ne bude zloupo-treba. Prilikom dono{enja odlukeministri su napomenuli da posto-je mehanizmi i mjere koji se mo-gu poduzeti ako stvari budu i{le upogre{nom smjeru.
Mogu}a suspenzija
Belgijski dr`avni sekretar Va-telet upozorio je i da postoji mo-gu}nost suspenzije odluke o uki-danju viza.- Postoji zabrinutost, na osno-vu ranijih iskustava, da }e bitipoku{aja zloupotrebe azila. Zatosmo odmah upozorili dr`ave namehanizme koje imamo i ne}emooklijevati da ih upotrijebimo. Mismo sve uradili da stvari pro|ubez problema, ali ako bude lo{ei{lo i bude zlouptreba, postojemjere koje }e poduzeti Vije}e.Zemlje moraju znati {ta su poslje-dice - rekao je Vatelet.On je dodao i da }e zvani~niciVije}a EU posjetiti BiH ve} 12.novembra kako bi pojasnili i po-dsjetili bh. vlasti kakve su njiho-ve obaveze.
T. LAZOVI]
 Malmstrom i Vatelet: Bezvizni re`im va`an za ekonomiju
Prema uvjetima odluke oukidanju viza, bh. gra|ani mogutokom pola godine provesti na-jvi{e tri mjeseca u dr`avama{engenske zone. Po isteku togperioda, naredna tri mjeseca nemogu se vra}ati u te dr`ave.Slobodno putovanje ne zna~ii slobodno zaposlenje u EU. Ka-zna za prekr{aje propisa mo`ebiti vi{egodi{nja zabrana ulaskau {engensku zonu.
Najvi{e tri mjeseca u pola godine
Gdje se mo`e putovati
Ukidanje viza za {engen-sku zonu zna~i da }e bh.gra|ani koji imaju biometri-jske paso{e mo}i slobodno pu-tovati u 22 dr`ave ~lanice Evr-opske unije: Sloveniju, Gr~ku,Njema~ku, Austriju, Francu-sku, Slova~ku, ^e{ku, Poljsku,[paniju, Portugal, Kipar, Ma-ltu, Italiju, Luksemburg, Be-lgiju, Holandiju, Estoniju, Li-tvaniju, Litvu, Finsku, [ved-sku, Dansku i Ma|arsku, kao iNorve{ku, [vicarsku i Island,koji nisu ~lanice Unije.No, ukidanje viza ne va`iza Veliku Britaniju i Irsku,koje nisu u okviru {engenskezone, te Rumuniju i Bugar-sku, koje se jo{ nisu pridru`ile{engenskom prostoru.
Tadi} podr`ao ukidanje viza
Srbija pozdravlja ukidanje viza gra|ani-ma BiH i Albanije za ulazak u zemlje Evr-opske unije, re~eno je Srni u kabinetu pre-dsjednika Srbije Borisa Tadi}a.- Predsednik Srbije uvijek se zalagao zaukidanje viza i BiH i Albaniji, odnosno~itavom zapadnom Balkanu - re~eno je uTadi}evom kabinetu.
 Dodik: Odli~no!Tadi}: Srbija se zalagala za ukidanje
Zvani~nici o odluci
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,9. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn
@
 avaz.ba)
Pala ~eli~nazavjesa!
Vize jesu ukinute, ali mogu biti vra}ene ako bh. vlastine urade ni{ta na ispunjenju reformi koje tra`i EU
Od 15. decembra ove godine i gra|ani Bosne i Hercegovine uzapadnu Evropu }e i}i bez viza!Euforija koja je zavladala na{om domovinom zbog o~ekivanevijesti iz Brisela pokazuje koliko su ljudi `edni i `eljni dobrih vi-jesti, iako ve}ina njih ne}e tako skoro prije}i bh. granicu i zapu-titi se prema Pragu, Berlinu ili Parizu, naprimjer.Ponajvi{e dosada{njim vlastima, sa Strankom demokratskeakcije na ~elu, mo`emo „zahvaliti“ {to bezvizni re`im dolazi sovolikim zaka{njenjem.Sarajevo je jo{ prije ~etiri godine znalo {ta mora uraditi da bidobilo bezvizni re`im. Dok su Srbija, Crna Gora i posebno Ma-kedonija krupnim koracima grabile prema bezviznom re`imu saEU, biv{a vladaju}a {estorka glo`ila se zbog sve manjeg plijena.Tek je izuzetan pritisak javnosti, posebno putem „Dnevnogavaza“, rezultirao da se stvari po~nu kretati s mrtve ta~ke.Ali, {teta je ve} u~injena. Na desetine hiljada ljudi u BiH osta-lo je bez posla, recesija svakodnevno uzima danak i obi~nigra|anin u ju~era{nji poklon iz Brisela mo`e gledati sa ~e`njom -dobar je, lijep je, ali se ne mo`e u njemu u`ivati do nekih boljihvremena.Ipak, ~eli~na zavjesa {to je punih 18 godina dijelila BiH odostatka normalnog svijeta je pala.Na{i biznismeni vi{e se ne moraju poni`avati mole}i za vize,prijevoznici mogu bez straha jezditi Evropom, a oni koji mogu iho}e od 15. decembra su u prilici da li~no odu u Njema~ku iliItaliju, naprimjer, i izaberu sebi lijep polovni automobil bez zele-na{kih posrednika.Stvari su se blago pomjerile naprijed.Ukidanje viznog re`ima do{lo je zajedno sa do sada najgorimizvje{tajem Evropske unije o „napretku“ u BiH. U tom dokume-ntu detaljno se tamnim bojama slika situacija u na{oj zemlji i nastub srama stavljaju lideri stranaka koji decenijama unaza|ujuBiH.Nije slu~ajno da je Brisel u istom danu u dva navrata govorio io BiH. Vize jesu ukinute, ali mogu biti vra}ene ako bh. vlasti neurade ni{ta na ispunjenju reformi koje tra`i EU.
 
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 147.986 posjetilaca.
 Pitanje: Ho}ete li zamijeniti postoje}e putne isprave zabiometrijski paso{ kako biste mogli nesmetano putovati u dr`ave ~lanice Evropske unije nakon ukidanja viznog re`ima za gra|ane BiH ?
A) DA 64,55%B) NE 27,17%C) Ne znam 8,28%
Gra|ani }e zamijenitipostoje}e putne ispraveza biometrijski paso{
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
CAB
REAKCIJE
Gra|ani, profesori i javni radnici o ukidanju viza
Najmanje zasluge
imaju aktuelne vlasti
Ispravljanje nepravde prema bh. gra|anima
Kako }e vijest do~ekati u~enici Gimnazije Mostar
Gra|ani, ugledni javni radnici,univerzitetski profesori i politi~kianaliti~ari iz cijele BiH ju~er su urazgovoru s na{im novinarima uki-danje viza ocijenili kao velikoolak{anje, isti~u}i da za to najmanjezasluge imaju aktuelne bh. vlasti.Istaknuti profesor na Banja-lu~kom univerzitetu Miodrag@ivanovi} ocjenjuje za „Avaz“ daje u ovom trenutku EU tek od{kr-inula vrata.
Pravljenje spektakla
- Politi~ari }e od ovoga pravitispektakl, iako su najmanje za-slu`ni za ovakav razvoj situacije,ali ne mislim da }e gra|ani uisti-nu mo}i jednostavnije boraviti uEU u jednom nau~nom, profesio-nalnom i obrazovnom smislu -napominje @ivanovi}.[evko Baji} iz Centra za pro-mociju civilnog dru{tva ka`e daza ve}inu gra|ana na{e zemljeuvo|enje bezviznog re`ima nezna~i mnogo, jer nemaju novca zaputovanja.- Ali, ovo je jedna pozitivnapri~a, dobro je da gra|ani dobijujednu ovakvu vijest. Nisam sigurankoliko su na{i politi~ari odgovorniza to, jer da nije bilo pritisaka EU ineke vrste ucjenjivanja, pitanje jekada bismo govorili o bezviznomre`imu - mi{ljenja je Baji}.Politi~ka analiti~arka TanjaTopi} ka`e da odluku EU o uki-danju viza treba posmatrati kaoiznimno sna`an psiholo{ki mo-ment za gra|ane ove zemlje.- Osje}aj slobode kretanja, kaosu{tinu zapadne demokratije, sadanajzad i mi mo`emo pojmiti - izja-vila je za „Dnevni avaz“ Topi}.Ona je naglasila da su gra|aniBiH do sada bili u depresivnomraspolo`enju, posebno nakon li-beralizacije koju su dobili susje-di.Momir Dejanovi}, predsjednikCentra za humanu politiku ka`eda ukidanje viza za njega prve-nstveno zna~i vra}anje prije dva-desetak godina oduzeteslobode kretanja i pr-estanak poni`avanjagra|ana BiH.Kako javlja na{dopisnik, Mostar-ci su s odu{evlje-njem primili rado-snu vijest o ukidanju viza za BiH.S pravom, najradosniji su biliu~enici Gimnazije Mostar. Dire-ktor ove obrazovne ustanove BakirKrpo rekao nam je da mu je pose-bno bilo te{ko objasniti u~enicimaBo{njacima za{to su u neravnopra-vnom polo`aju u odnosu navr{njake hrvatske nacionalnosti.
Te`ak polo`aj
- Tu`no je bilo posmatrati dje-cu koja su strepila da dobiju vizukako bi, naprimjer, i{la na ta-kmi~enja u Italiju. Ali, do{ao je itaj trenutak, koji je ispravio nepr-avdu prema Bo{njacima u ovompogledu - kazao je Krpo.Rijetko koji gra|anin s ko-jim smo na ulicama Mostararazgovarali ju~er nije pozdra-vio odluku o ukidanju viza.- Dobit }e se odre|enoohrabrenje i nada da }e iz go-dine u godinu biti lak{e - ka-zao nam je Rijad Durki}.
 B. T. - V. S. - A. Du.
Dekan Filozofskog fakulteta u Sara-jevu prof. dr. Ivo Kom{i} ka`e da ukida-nje viza zna~i da su na neki na~ingra|ani BiH izjedna~eni za gra|animaEvrope.- Kona~no je prestalo poni`enjena{ih gra|ana koje je trajalo od Dejto-nskog sporazuma do danas. To po-ni`enje nije bilo samo pred konzulatimau BiH, ve} i na svim izlaznim granica-ma. Svi smo do`ivljavali da putnici u au-tomobilima i autobusima sa bh. tablica-ma budu stavljani na stranu, na specija-lne preglede - ka`e Kom{i}.
Kom{i}: Prestalo je poni`enje
 Kom{i}: Izjedna~avanje gra|ana
Anketa
Bijeljina
- Bilo je krajnjevrijeme da ihukinu. Baremneka svjetlost uvremenu recesi-je. Red je da`ivimo kao savnormalan svijet, da kao gra|aniosjetimo pravi oblik slobode ikretanja, kao nekad.
Gora`de
- To je super stvarza na{u dr`avu,ali obi~ni ljudi,na`alost, ne}eimati koristi odtoga. Svi misle da}e odmah pohrlitivani, da }e bitiposla, ali nema od toga ni{ta. Bit}e isto kao i do sada.
Tuzla
- Ukidanje vizagra|anima BiHlijepa je vijest, alida }e ne{to mno-go koristiti, su-mnjam. Ko jeimao para, i dosada je putovao, vize mu nisu bi-le prepreka. Ko nema od ~ega,ne}e ni putovati.
 Darko \ura~i} [emso Muratspahi} Inga Raji} @ivanovi}: Pravit }e se spektakl  Krpo: Ispravljanje nepravde

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->