Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A PENEIRA do Val Miñor - Nº 11

A PENEIRA do Val Miñor - Nº 11

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Xornal A PENEIRA
A PENEIRA do Val Miñor - Nº 11
A PENEIRA do Val Miñor - Nº 11

More info:

Published by: Xornal A PENEIRA on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2010

pdf

text

original

 
S
ECCIÓN
F
EBREIRODE
2008
11
 
BAIONA: GONDOMAR : NIGRÁN
Nº 11 - XANEIRO 2009PUBLICACIÓN MENSUAL- 1€
Nigrán/Gondomar Gondomar 
Rematan as obras de pavimentación docamiño das Baleazas
Baiona
APolicía Local de Baiona conta con tres novosaxentes
Páxina 7
Nigrán
O goberno de Nigrán substitúe o saneamentoda rúa Romana Alta
Páxina 6
Val Miñor 
ARía non se Vende defende o carril bici no ValMiñor 
Páxina7
NigránNigrán
SalvemosMonteferro denunciaen Nigrán talasmasivas e ilegais
O colectivo aseguraque se trata dun delitocontra o medioambiente
Páxina 6
Aautoestrada doVal Miñor conta xacon carril detelepeaxe
Esta actuación formaparte do convenioasinado para a reformada Autoestrada do ValMiñor nos enlaces deSabarís, ARamallosa,Nigrán e Porto do Molle
Páxina 4
Nigrán eGondomar súmanse á Axenciade Protección daLegalidadeUrbanística
Páxina 3
O pasado 12 de decembroquedaron rematadas as obrasde pavimentación do Camiñodas Baleazas na parroquia deCamos que foron levadas a ca-bo en apenas unha semana.Este vial, que ata de agorausábase como pista forestal,permite e facilita un accesomáis ao Colexio Público de ACruz de Camos.
Páxina 5Páxina 3
G
ONDOMAR 
 
 ANEIRODE
2009
2
O
PINIÓN
Director:
Guillermo Rodríguez Fdez.
Coordinadora:
María Díaz
Edita:
APeneira Condado S.A.
Enderezo:
Sarmiento Rivera, 17-
Tel e Fax:
986 66 09 86 // 36.860 PONTEAREAS (Galiza)
Publicidade
: Fran, Modesto e Departamento propio -
Montaxe e deseño:
Manrique Fdez. e Diego Giráldez
Impresión:
Tameiga Publicacións /Mos - Tlf: 986 48 74 80
- Depósito Legal:
OR/57/84
Editorial
Carlos Méixome
Joaquín, o carpinteiro de SanPedro da Ramallosa
A
lguén dixo que as hemerotecaseran algo así como a concien-cia dos políticos. E se non o di-xo debera dicilo.Ven isto a conto da noticia recen-te da condena do ex-alcalde de Gon-domar, Sr, Silva e un lote de conce-lleiros.Curiosamente estes días ando ásvoltas coas edicións de APeneira dosanos oitenta. ¿Que pensan vdes. queme atopo como información do ValMiñor? Pois nada mais e nada menosque a condena dos alcaldes de Baio-na, o ínclito Quintas, e o de Gondo-mar Sr. de Lis. Delitos: prevaricacióne falsedade documental.Aque lles soa isto nestes momen-tos? Efectivamente. De novo o quefóra alcalde de Gondomar anda nospapeis, non porque lle concederan opremio ó mellor xestor municipal,non. Anda “empapelado” por un casode prevaricación e os seus concellei-ros acompáñano por aceptar sobor-nos durante a tramitación do plan deurbanismo de Gondomar.Vexan como vintetantos anosdespois o virus da corrupción políticaainda non foi estirpado do Val Miñor.Mágoa que opcións políticas quedeberan colaborar á rexeneración davida política desta fértil comarca,estean poñendo paus nas rodas dungoberno, no caso de Gondomar, quetrata de limpar, na medida das súasforzas que son poucas, todo este lixoque ven dos tempos de María Casta-ña.
Vintatrés anos despois
U
lpiano naceu no agromarprimaveral de 1936. Aospoucos meses ficou orfo.Joaquín, seu pai, foi unha das pri-meiras víctimas daquelas bestassanguentas que asolaron o paístras o tráxico mes de xullo. Nin el,nin nós, podemos precisar a datado crime. El coida que foi polosprimeiros de setembro, ou quizaisxa en agosto. Nós procuramos da-tos no Rexistro Civil do Rosal, maisnon demos con eles.Hai ben pouco Ulpiano, a tra-vés do común amigo Manolo Rial,dirixiuse a nós para preguntar po-las posibilidades de recuperar osrestos do seu pai e darlle debidasepultura no nicho familiar. Escoi-tara que ao seu pai o mataran naestrada da Guarda a Baiona, á al-tura de San Xián, lugar da parro-quia do Rosal, no concello homó-nimo. Segundo as súas referen-cias, soterrarano no cemiterio dapequena capela do lugar, baixounha figueira que estaba fora doadro. Sabiamos nós da referenciada figueira e máis da fosa de SanXián, polas pescudas, xa referidasen ocasións anteriores, en procurado lugar de enterramentos dos ve-ciños de Chaín, Gondomar: AbilioAraújo e Manuel Prudencio do Ro-sario.O outro día alá fomos. Achegá-monos ata San Xián na compañade Ulpiano e da súa filla Mariña,entusiasmada coa posibilidade dever cumprido o desexo paterno e oseu propio, como neta de Joaquín.Preguntamos ás veciñas e polassúas indicacións sabemos que nopequeno cemiterio de San Xián haidúas fosas. Unha á dereita da ca-pela, onde estarían soterrados ocadáver de Joaquín e doutra per-soa descoñecida. Outra, á esquer-da, onde intuímos foron enterra-dos os restos de Abilio e ManuelPrudencio e, segundo testemuñasorais, un terceiro cadáver que benpodería ser o de Manolo, un mozoque traballaba como panadeiro noforno de Laureana, en Gondomare do que non temos máis informa-ción.Aquel crime deixou dolor e mi-seria para un cativo de catro me-ses chamado Ulpiano Iglesias Por-tela, fillo serodio de Joaquín de laIglesia Portela que nacera o 18 dexullo, ¡ironías da vida!, de 1872.Tiña pois 64 anos cando o horrorasolou a nosa terra. Joaquín en-viuvara e casara en segundas nup-cias con Dolores Portela, residíaen San Pedro da Ramallosa, ondeera coñecido como “O Guisande”.Tivo, neste segundo matrimonio,sete fillos: Eduardo, Generosa,Constantina, Pepa, Antonia, Basi-lisa e Ulpiano. Ao maior, Eduardo,o único en idade de traballar e ga-ñar o pan para os seus, obrigáronoa ir á guerra. No servicio maltratá-rono, regresou enfermo de tuber-culose e morreu ao pouco tempo.Como tamén faleceron de tuber-culose e fame as súas irmáns Ge-nerosa, Antonia e Basilisa.Joaquín gañaba a vida comocarpinteiro. O seu fillo Ulpiano ci-ta, con fachenda, algún dos seustraballos como a porta da casa domédico Fariña ou os traballos decarpintería da casa do potentadoManuel Lemos coñecida, daquelacomo hoxe, por Altamira, no ba-rrio de Cotros, en San Pedro. Con-ta tamén Ulpiano, con orgullo defillo, que o único mal que fixera oseu pai fora pertencer á Socieda-de de Obreiros de San Pedro.Pouco máis sabemos de Joa-quín agás algunha referencia aoseu caso recollida por J. Gonzálezno seu libro “Nigrán, memoriadunha guerra”. Puidemos confir-mar que foi concelleiro de Ni-grán, electo polos votos nas elec-cións municipais de 1931; poste-riormente foi destituído, comotoda a corporación de Nigrán, porun decreto do goberno dereitistada alianza radical-cedista co-mandada por Lerroux e Gil Ro-bles; Joaquín e os demais compa-ñeiros de corporación elixidosdemocraticamente foron restitu-ídos nos seus cargos tras o triunfoelectoral da Fronte Popular en fe-breiro de 1936. Despois chegouAtila.Lembra Ulpiano que escoitabadicir que o viñeran avisar dous mo-zos da parroquia, veciños deles,daqueles, di, “aos que lle deronunha camisa azul”, para que sepresentase no cuartel da GardaCivil de Baiona. Cando saíu da ca-sa e virou o camiño, botáronse so-bre el e levárono preso. Nuncamáis regresou.Oíu tamén que no cuartel otorturaran salvaxemente e neselabor destacou un falanxista rela-cionado cunha ferraxería que aín-da hoxe está aberta en Sabarís. Adureza destes castigos puidera ex-plicar o que Carmen Cabreira, in-formante de J. González no librocitado (p.59), declara “… e a Joa-quín o “Barriga Verde”, que eracarpinteiro da Cabreira, este pa-decía do corazón e cando ía na ca-mioneta para darlle o tiro, antesde matalo, xa morreu, polo medo,do corazón…”Ulpiano nunca reclamou na-da. Só mantivo, en silencio, amemoria do pai, a quen non co-ñeceu, e o permanente recordodunha familia indefensa á que osasasinos deixaron na miseria. Sópide recuperar os restos do seupai para gardalos humildementexunto aos da súa maltratada fa-milia. ¿Alguén se atreve a negar-llo?O fallo do Tribunal respecto da quere-la criminal por prevaricación aberta polaFiscalía de Vigo, contra a Xunta de Gober-no do anterior goberno municipal do PP,non deixa lugar a dúbidas. Con esta sen-tenza a Xustiza pon as cousas no seu sitioen Gondomar e deixa claro as responsabi-lidades dos anteriores gobernantes muni-cipais. Esta é a primeira sentenza e de se-guro que haberá outras semellantes ondetamén está implicado o PP, pois en Gondo-mar pasaron cousas moi graves ao redordo urbanismo, sin ir máis lonxe, a mocióndo PSOE apoiada por o PPe MOVE, no mesde xullo para rescatar o PXOM da corrup-ción.Pois ben, aínda que estamos falandodunha sentenza que pode ser recurrida, oseu contido, e a contundencia do propiofallo, non deixan lugar a dúbidas. Estamospolo tanto diante dunha sentenza exem-plarizante que condena o que tantas ve-ces denunciou o BNG: Aconfusión delibe-rada por parte do PPde maioría absolutacon legalidade.Só o BNG tivo a valentía política de fa-cerlle fronte ás mesmas, sufrindo por eloagresións físicas, queima de coches, ca-sas, etc.Ainda na actualiade o goberno do BNGe conseguintemente a cidadania segue asufrira deslealdade e irresponsabilidadedos grupos da oposición, que sistemática-mente tratan de poñer atrancos e botanatrás todo aquilo que supoña avances etransparencia no Urbanismo Municipal.Esta Sentenza proba que para o Sr. Sil-va llegó el momento. Chegou o momentoe dimitir, por hixiene democrática e pordignidade políticaFinalmente recordarlle aos acusadosque a convivencia democrática susténta-se en tres piares: O Poder Executivo, o Po-der Lexislativo e o Poder Xudicial, e cadaun deles tomaron posesión das suas actasde concelleiros xurando ou/e prometen-do cumplir e facer cumplir as Leis, o BNGpidelles que cumplan coa súa promesapois o Poder Xudicial que administra o Po-der Lexislativo xá se pronunciou declaran-doos culpables de delito continuado deprevaricación urbanística.Agora tócalle ao PP, principalmenteao presidente provincial, o Sr. Louzan, to-mar medidas no PPde Gondomar, e deixarde andar conspirando e desestabilizandoo concello, como xa fixo en Mos.
Sentenza exemplarizante
Pepe Valverde
 
3
G
ONDOMAR 
 ANEIRODE
2009
R
EDACCIÓN
/ VAL MIÑOR
O xulgado do Penal Nº2 deVigo impuxo ao ex alcalde deGondomar, o popular José Car-los Silva, e aos cinco conce-lleiros da súa xunta de gober-no, unha pena de ano e mediode prisión e oito anos de inha-bilitación por un delito conti-nuado de prevaricación urba-nística ao ter concedido 39 li-cencias de obra co PXOM anu-lado entre o 7 de decembro de2005 e o 17 de xaneiro de2006. Tanto Silva como ÁngelGregores, aínda concelleirosda corporación municipal, aín-da que na oposición, quedan,por esta sentencia, apartadosda súa acta de concelleiros.Aínda que a defensa alegouque os acusados concederon aslicencias con informes favora-bles dos técnicos, o xuíz consi-dera probado que coñecían oauto do TSX no que se declara-ba nulo o acordo de maio de2005 no que se intentou subsa-nar e dar validez ao planea-mento urbanístico e que, ade-máis, ocultaron esta resolu-ción aos técnicos, o que agra-vou aínda máis a pena.Asentencia, para a que ca-ve recurso, asegura que "nonse sostén" a pretensión da de-fensa de "amparar" a actua-ción dos acusados no feito deque as licencias outorgáronasde acordo cos informes técni-cos dos funcionarios, dado queos técnicos descoñecían o autode suspensión. "Aocultaciónde información foi conscientecoa clara finalidade de seguiroutorgando licencias ao abeiroda normativa ilegal". Ademais,debido a que as irregularida-des se aconteceron en variasxuntas de goberno, durantemáis dun mes, tívose en contaa "continuidade delituosa" nosfeitos.Os concelleiros condena-dos ademáis do ex alcalde sonÁngel Gregores, Jaime Rial,Abelardo Meneses, José Misa yJosé Luis Mosquera, taménprocesado éste en outro casopor cohecho.
Silva condenado a ano e medio decárcere e oito anos de inhabilitación
 Asentencia abrangue tamén a cinco dos concelleirosdo seu anterior grupo de goberno
Carlos Silva, no centro.
"
Aocultación deinformación foiconsciente coa clarafinalidade de seguiroutorgando licenciasao abeiro danormativa ilegal",asegura o auto domaxistrado
R
EDACCIÓN
Os concellos de Gondo-mar e Nigrán incorpóranse áAxencia de Protección dáLegalidade Urbanística(APLU), polo que son xa 31os concellos que se adheri-ron a este órgano.O consello da Xuntaaprobou os convenios entreAPLU e os novos municipiosque se adhiren, se ben a in-tegración efectiva será un-ha vez que o Diario Oficialde Galicia publique os con-venios de colaboraciónsubscritos. Aadhesión áAPLU é unha decisión volun-taria dos concellos, que de-be ser aprobada en sesiónplenaria.Ao integrarse, os munici-pios delegan na Axencia assúas competencias munici-pais de inspección, supervi-sión, sanción e restablece-mento da legalidade urba-nística das obras e usos dochan que se realicen enchan rústico e urbanizable,ata que sexa aprobado oplan parcial ou de sectoriza-ción, así como no ámbitodos núcleos rurais delimitá-devos.Os ingresos obtidos pormultas coercitivas e san-cións administrativas im-postas no exercicio dascompetencias delegadas se-rán repartidos a partesiguais entre a Administra-ción autonómica (50 porcento) e as arcas munici-pais.
Axencia
AAxencia é un ente pú-blico consorciado cos muni-cipios do que forman parte aXunta e os concellos que seintegren nela. Amisión é avixilancia do territorio paravelar polo uso racional dochan, a ordenación espe-cialmente na zona rural e ainspección de áreas sensi-bles como o litoral na ser-ventía de protección do do-minio público marítimo-te-rrestre.
AAxencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galiciaacada as 31 adhesións coa incorporación de Gondomar e Nigrán
S
endos municipiosdelegan na Axencia assúas competenciasmunicipais de inspección,supervisión, sanción erestablecemento dalegalidade urbanísticadas obras e usos do chanque se realicen en chanrústico e urbanizable
O PPadvirte dorisco do nasobras de accesoá AG-57
R
EDACCIÓN
O aínda presidente doPartido Popular de Gondo-mar asume e traslada a pre-ocupación dos veciños dasparroquias de Donas e Mañu-fe ante o desenvolvementodos obras dos novos accesosá AG-57. Os residentes des-tes lugares trasladaron aovoceiro do PPos seus temo-res de que o gran recheo quese está a construír á beira dorío Miñor cause o seu des-bordamento, coas conse-cuentes inundacións, candochova de xeito forte. Osefectos deste dique poderí-an afectar incluso ao propiocasco urbano de Gondomar,na zona atravesada polo río.O PPde Gondomar éconsciente da necesidadedestas obras, fundamentaispara a mellora das comuni-cacións entre os tres muni-cipios do Val Miñor. Ao mes-mo tempo recorda a súa pos-tura a favor da gratuidadedestes accesos, defendidanunha moción á que o BNGse opuxo. Non obstante,asegura que estas actua-cións “son de vital impor-tancia, e non se poden reali-zar de calquera xeito”. Así,confesa que “é certo con es-tes enlaces vanse solucionarmoitos problemas, pero es-tou seguro de que, de seguiradiante con este dique, van-se crear moitos outros”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->