Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Restoring, Buying and Collecting Chess Sets: a Rumination (for Jaques of London)

Restoring, Buying and Collecting Chess Sets: a Rumination (for Jaques of London)

Ratings: (0)|Views: 746 |Likes:
I HAVE MOVED! See http://www.chessspy.com This is a popular essay, however, and I have left it on scribd because it reaches a wide audience here. I have published on scribd for many years, and have been a staunch supporter of such sites. However, I have ventured into the terra incognita of having my own true website for the first time, and will in future publish there. If this interests you, I am at http://www.chessspy.com. If you follow me in my twitter guise of @alandewey I will let you know as new posts are published. Cheers! Alan
I HAVE MOVED! See http://www.chessspy.com This is a popular essay, however, and I have left it on scribd because it reaches a wide audience here. I have published on scribd for many years, and have been a staunch supporter of such sites. However, I have ventured into the terra incognita of having my own true website for the first time, and will in future publish there. If this interests you, I am at http://www.chessspy.com. If you follow me in my twitter guise of @alandewey I will let you know as new posts are published. Cheers! Alan

More info:

Published by: Alan Dewey, chess set restorer & historian on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2012

pdf

text

original

 
_jutirmkn# Oz}mkn `kd Eiccjetmkn Efjuu Ujtu7 ` _zamk`tmik
Efjuu rjutirjr @c`k Dj~j}# ftt7))~~~+efjuuu}+ei+zh 
 
 # ~rmtju lir G`pzju il Cikdik`oizt fmu efjuu ujt rjutir`tmik ozumkjuu `kd hki~cjdnj il G`pzju oiv~iid , joik}efjuu ujtu# `u ~jcc `u ` omt ik fi~ fj rmeju d`a`njd ujtu# `kd fmu u`d `ddmetmik tieiccjetmkn tfja…`cikn ~mtf @ ^ird Ti Tfj ^muj+
Ml ` e`r ir ` ~`ufmkn a`efmkj mu utmcc mk d`mc} zuj `ltjr :2 ir <2 }j`ru# mt a`hju kj~u mk tfj k`tmik`c rjuu# ozt ml uiaj ci~c} efjuu jktfzum`ut eiktmkzju c`}mkn efjuu ~mtf fmu nr`kdl`tfjr”u ujt &ir j|jk fmunrj`t!nr`kdl`tfjr”u ujt- mt `uuju ~mtfizt kitmej+ Kikjtfjcjuu# uiaj il tfjuj ujtu `rjkj`rc} ?22 }j`ru icd+Trj`uzrjd ozt zujd lir ui cikn# mt muk”t uzrrmumkn tf`t tfj} iltjk `rj d`a`njd7 efmjdik tfj `~ku”`kd pzjjku” erjkjcc`tmiku# hkmnftu” j`ru orihjk# omufiu ~mtf amuumknlmkm`cu# `kd j|jk din!efj~jd mjeju ~fjrj uiaj cikn lirnittjk `kejutir hjt `k `kma`c`t fmu ljjt `u fj c`}jd+ J|jk ~iruj `rj ujtu lria ` efjuu eczo# ~fjrj tfj} f`|j ojjkzujd `kd `ozujd mk r`md c`} `kd umazcu `cmhj# amvjd `kd a`tefjd mkti dmlljrjkt oivju~mtfizt rjn`rd ti `rjkt`nj+Ml }iz `rj tfmkhmkn `oizt njttmkn ` ujt tf`t muk”t mk jrljet eikdmtmik# ~f`tdi }iz ciih lir9 T`hj izt `cc tfj mjeju `kd zt tfja mk nrizu7 lizr riihu# lizr omufiu#jmnft oc`eh `~ku# jmnft ~fmtj `~ku# jte+ @rj tfj} `cc tfjrj9 Niid+ Ai|j ik+ Ucmdj }izr f`kd tfriznf lizr `t ` tmaj `kd tzrk tfja z+ Ml }izr ujt mu tii cmttcj# uamcj `t mt likdc} `kdf`kdcj mt `k} ~`} }iz e`k7 tfj imkt mu ti ujj ml tfj ljctu `rj tfj u`aj+ Mu mt io|mizu tf`tdmlljrmkn ljctu &amua`tefjd eicizru# a`tjrm`cu- aj`k tfj mjeju `rj lria dmlljrjkt ujtu9@k}~`}# ikej }iz f`|j ciihjd ik tfj oittiau# ciih lir efmu `kd ucmtu `cikn tfj ~ficj oidmju il j`ef il tfj mjeju+ Mt amnft oj tf`t tfj oiv~iid umdj mu rjtt} azef zkd`a`njd+Ml tfmu mu tfj e`uj# eizkt }izrujcl czeh} `kd t`hj `t ciih `t tfj joik} umdj+ Tfjuj `rjzuz`cc} orihjk ozt tf`t”u ih`}# umkej tfj} `cui `rj airj j`umc} eicizr a`tefjd `ltjr ojmknrj`mrjd+ Oiv~iid mu f`rd ti a`tef# `kd tf`t”u ` l`et+Tfjrj `rj eiaaik t}ju il d`a`nj# djjkdmkn ik tfj mjej+ Tfj `~kua`} f`|j efmjd eicc`ru+ Tfj omufiu a`} f`|j ciut `rt il tfj ti `kdlmkm`c+ Tfj riihu f`|j d`a`njd erjkjcc`tmiku a`hmkn tfja ciih n`!tiitfjd+ Tfjhkmnftu” j`ru `rj iltjk amuumkn+ Erjkjcc`tmik imktu a`} f`|j orihjk ill tfj eirikjtu il tfjpzjjku+ Hmknu” eriuuju a`} oj d`a`njd ir jktmrjc} amuumkn+ @cc tfmu e`k oj lmvjd+^`mt Tfjrj mu airj iuumocj d`a`nj @u M u`md ojlirj# joik} mjeju il `cc djuermtmikuiltjk f`|j ucmtu mk tfjmr o`uju `u ~jcc+ Tfjuj `rj oje`zuj joik} mu rjc`tm|jc} mklcjvmocj `kd ormttcj# `kdtjkdu ti ufrmkh `rizkd tfj cj`d ~jmnft mk tfj o`uj+ Tfjuj ucmtu e`k oj lmccjd ~mtf ~iid lmccjr# ozt `kmk|mumocj rjuzct mu f`rd ti `efmj|j+
 
Tfmu rjamkdu aj ti ajktmik tf`t tfjrj mu ` lmkj o`c`kej ~mtf tfjuj tfmknu# `kd `ktmpzju rjutir`tmik mu `k`rt# kit ` uemjkej+ Tfj iogjet il tfj jvjremuj mu ti rjutirj `k mtja ~fmef mu d`a`njd ti ` eikdmtmik ~fmefaiut e`uz`c ioujr|jru ~izcd ujj `u njkzmkj+ M zuj `ktmpzj a`tjrm`cu `kd nczju `u l`r `u mu iuumocj `kddjumr`ocj# ozt eikumdjr`tmiku il eiut `kd eikujpzjktc} tmaj di eiaj mkti tfj jpz`tmik+ Ojmkn `ocj ti ditfj rj`mr ir rjc`ejajkt `kd ojmkn `ocj ti –fmdj‑ mt `rj kit tfj u`aj tfmknu+ M `a `c~`}u ciihmkn lir ~f`t ~mcc –di‑ ozt kit rj`cc} tr}mkn lir jrljetmik# azef cjuu ti liic `k}ikj+Ih`}+ Dikj cjetzrmkn+ @umdj lria tfj iuumocj kmnfta`rj il eicizr a`tefmkn# tfj aiut dmllmezctrjutir`tmik mu ~fjk tfjrj mu ` hkmnft &ir hkmnftu- amuumkn+ @k `eejt`ocj rjc`ejajkt mu ` tiznf gio#a`mkc} oje`zuj G`pzju hkmnftu” fj`du `rj e`r|jd# kit tzrkjd+ Tzrkmkn rjcmju zik `eezr`tj aj`uzrjajkt`kd mu ridzejd mk tfj rizkd7 o`eh `kd lrikt `rj tfj u`aj# `kd tfj c`tfj diju aiut il tfj ~irh+ E`r|mknmu airj il ` lrjj!lira uhmcc+ @cui# mt ujjau tf`t ~j fza`ku `rj `ocj ti uit dmlljrjkeju mk l`eju—jrf`uj|jk firuju” l`eju—rj`dmc}+ Ui ~j kitmej dmuerj`kemju ojt~jjk tfj hkmnftu pzmtj j`umc}+ Mt mu `c~`}utrmeh}+
 Cjlt7 E`r|mkn oc`khu lir G`pzju hkmnftu Ojci~7 @oizt f`cl~`} dikj ~mtf ikj il tfja…tfj o`uj ~mcc oj tzrkjd ik tfj c`tfj`kd `tt`efjd c`tjr+
Ikj il tfj omnnjut riocjau ~mtf rjutirmkn `k icd G`pzju ~iid ujt mu mkfjrjkt ti tfj a`tjrm`c+ @u ~iidmk tfj rizkd `nju mt ufrmkhu ti i|`c mk ujetmik `kd tjkdu ti ~`r ` cmttcj# tii+ Tfmu dijuk”t a`ttjr ` umkncj omt zkcjuu }iz `rj tfj rjutirjr# o} tfj ~`}7 itfjr~muj# ‖i|`ccmkn”# `u ~j u`}# mu hmkd il eiic `kd ` uzrjumnk il `k icd ujt+ Ozt mt mu ` riocja lir aj# `kd ~j `rj t`chmkn `oizt rjutir`tmiku fjrj# ui ik~`rd+^fjk `k i|`ccjd mjej mu aizktjd ik ` c`tfj mk aiut il tfj zuz`c ~`}u lir ` rj`mr# tfj ~ficj mjej muf`rd ti ejktjr+ M zuz`cc} uic|j tfmu o} zumkn ` nczj efzeh ti ficd tfj mjej+ Umkej nczj ~mcc dr} mk `k} icd?
 
 iumtmik# tfj mjej e`k oj nczjd ik eriihjd &ui l`r `u kira`c tzrkmkn niju- ~mtf tfj `etz`c cmttcj omt Mkjjd ti ~irh ik rzkkmkn trzj+@k}~`}# ufi t`ch `umdj# tfmu i|`ccmkn `kd ~`rmkn iltjk `rj ujjk mk icd m|ir} `kd oikj efjuu mjeju `u~jcc `u tfj ~iidjk ikju# `kd `rj ` rjcm`ocj mkdme`tmik tf`t tfj ujt }iz `rj illjrjd mu `ktmpzj `kd kit `aidjrk ei}+ Tr} mt# ml }iz f`|j `k icd ujt `oizt7 meh z tfj mjeju `kd ciih `t tfjmr o`uju+ @rj tfj}trzc} rizkd9 Rrio`oc} kit+ Ki~ tf`t }iz hki~ ~f`t ti jvjet `kd ciih lir#~f`t `rj }iz nimkn ti `} lir ` ujt9 M njt `uhjd `cctfj tmaj# –^f`t mu tfmu ujt ~irtf9‑ ^jcc# mt mu ~irtf~f`tj|jr tfj a`rhjt ~mcc oj`r+ ]iz hki~ tf`t+Fi~j|jr# tfjrj `rj uiaj riznf rzcju il tfzao tf`t Mzuj ~fjk M `a tfmkhmkn `oizt oz}mkn &ir ujccmkn-G`pzju ujtu+ Lmrut il `cc# umwj a`ttjru7 ` 4+?:‑ ujt mu~irtf airj tf`k ` 5+:‑ &ir ua`ccjr- ikj+ @k icdjr ujtmu ~irtf airj+ @ ~jmnftjd ujt mu ~irtf airj+Mk ufirt# omn# icd# `kd fj`|} f`|j |`czj mk tfj efjuueiccjetmkn ~ircd ml ki~fjrj jcujUi# cjt”u u`} M f`|j djemdjd ti njt a}ujcl ` efjuu ujt `kd f`|j dikj a} dzj dmcmnjkej o} ~`tefmkn tfja`rhjtu lir ` ~fmcj+ @ niid 5+:/ ~jmnftjd G`pzju ujt mk djejkt &tfmu mkeczdju rjutirjd- eikdmtmik `kdutmcc mk tfj irmnmk`c oiv eiutu `oizt ¥622+ M f`|j lizkd ` 5+:‑ ujt tf`t M ~`kt# ozt mt muk”t mk pzmtj `u niid` uf`j+ Fjrj”u ~f`t M di+ F`cl tfj zuz`c a`rhjt rmej eiaju ill lir amkir d`a`nj `kd ki irmnmk`c oiv&¥422-+ Ml tfjrj `rj `k} a`gir d`a`nju ir amuumkn)rjc`ejajkt mjeju# f`cl eiaju ill `n`mk &¥?22-+@k}tfmkn ~iruj M rjn`rd `u ` eiccjetmik il ‖u`rju” `kd `} `eeirdmknc} &¥022 ir ui-+ Utmcc ` omt il aikj}# `kd `cc hmkdu il itfjr tfmknu njt l`etirjd mkti tfj jpz`tmik7 a} nrjjd# mtu ue`remt}# `kd tfj cmhj+Uzef mu cmlj `u ` eiccjetir+Tfmu cj`du aj ti a} c`ut imkt# ~fmef mu ` ~ird ti tfj rj`djr ~fi mu ajrjc} eiktjac`tmkn ut`rtmkn `eiccjetmik il `ktmpzj efjuu ujtu…
DIK”T DI MT!
5

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->