Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Toate Scrierile E.G.White.

Toate Scrierile E.G.White.

Ratings: (0)|Views: 249|Likes:
Published by Burcan Adrian
Toate operele E.G.White!!!
Toate operele E.G.White!!!

More info:

Published by: Burcan Adrian on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

 
TA - Adev
ă
rul despre îngeri{TA 4}Cuvânt c
ă
tre cititorAceast
ă
carte se ocup
ă
de un subiect de interes mondial. Într-un num
ă
r f 
ă
r
ă
precedent,programele de televiziune prezint
ă
relat
ă
ri cu privire la implicarea îngerilor în treburileoamenilor. Ziare de scandal public
ă
povestiri despre numeroase apari
ţ
ii de vizitatoriextratere
ş
tri. Libr
ă
riile etaleaz
ă
, raft dup
ă
raft, volume ce se ocup
ă
cu lumeasupranatural
ă
, iar vânz
ă
rile sunt mari. În toate
ţă
rile, oamenii î 
ş
i pun întreb
ă
ri de felul:Dac
ă
îngerii exist
ă
, cine sunt ei de fapt? Sunt ei spiritele mor
ţ
ilor? Sunt ei prieteno
ş
i sauostili? Pot ei comunica cu noi?Majoritatea r
ă
spunsurilor date de "cei autoriza
ţ
i" nu-l satisfac pe c
ă
ut
ă
torul sincer dup
ă
 adev
ă
r. Multe dintre r
ă
spunsuri reprezint
ă
doar ni
ş
te specula
ţ
ii. Unele dintre acestea sunt
ă
cute într-adins senza
ţ
ionale, iar altele se bazeaz
ă
pe o interpretare eronat
ă
a Scripturii.Spre deosebire de acestea, cartea de fa
ţă
cuprinde informa
ţ
ii inspirate. Ea ofer
ă
 r
ă
spunsuri întemeiate puternic pe Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu doar expuneadev
ă
rul despre îngeri, ci, credem noi, îl conduce pe cititor într-o mai profund
ă
 experien
ţă
spiritual
ă
.Primul capitol ne prezint
ă
o privire general
ă
asupra existen
ţ
ei
ş
i activit
ăţ
ilor fiin
ţ
elor dinlumea nev
ă
zut
ă
. Capitolul al doilea ilustreaz
ă
câteva din numeroasele c
ă
i prin care îngeriisunt implica
ţ
i în via
ţ
a oamenilor. Începând cu capitolul 3, cartea prezint
ă
, în secven
ţ
eistorice, o suit
ă
de evenimente
ş
i experien
ţ
e în care îngerii au jucat un rol major.{TA 5}Începe cu r
ă
zvr
ă
tirea lui Lucifer în cer, înainte de crearea acestei lumi,
ş
i se încheie curolul îngerilor în m
ă
re
ţ
ele evenimente din viitor.Acest volum constituie o carte - resurs
ă
de nepre
ţ
uit, îns
ă
este mai mult decât atât; este ocarte care d
ă
la o parte v
ă
lul dintre lumea v
ă
zut
ă
 
ş
i cea nev
ă
zut
ă
. Ea descoper
ă
implicarea îngerilor în evenimentele pe care istoricii seculari le-au raportat, dar nu le-au pututexplica,
ş
i d
ă
cititorului sim
ţă
mântul c
ă
este martor ocular al acestor evenimente - oexperien
ţă
într-adev
ă
r extraordinar
ă
!Noi credem c
ă
aceast
ă
carte va fi pre
ţ
uit
ă
de c
ă
ut
ă
torii de adev
ă
r de pretutindeni din lume,c
ă
ea îi va ajuta s
ă
recunoasc
ă
manifest
ă
rile contraf 
ă
cute ale spiritelor
ş
i c
ă
, în via
ţ
a lorde zi cu zi, Dumnezeu îi va conduce s
ă
caute
ş
i s
ă
se bucure de p
ă
rt
ăş
ia îngerilor sfin
ţ
i.Patrimoniul Ellen G. WhiteSilver Spring, Maryland 20904{TA 9}Cap. 1 - Îngerii
ş
i tu - Scurt
ă
privire general
ă
 Leg
ă
tura dintre lumea vizibil
ă
 
ş
i cea invizibil
ă
, lucrarea de slujire a îngerilor luiDumnezeu
ş
i ac
ţ
iunea spiritelor rele sunt clar descoperite în Scripturi
ş
i între
ţ
esute înmod inseparabil cu istoria omului...Îngerii au existat înainte de crearea omului; c
ă
ci, atunci când au fost puse temeliilep
ă
mântului "stelele dimine
ţ
ii izbucneau în cânt
ă
ri de bucurie
ş
i fiii oamenilor scoteaustrig
ă
te de veselie". Iov 38,7... Prin natura lor, îngerii sunt superiori oamenilor, c
ă
cipsalmistul spune c
ă
omul a fost f 
ă
cut "cu pu
ţ
in mai prejos decât îngerii". Psalmii 8,5{TA 10}Num
ă
rul
ş
i puterea îngerilor
 
Scriptura ne prezint
ă
informa
ţ
ii cu privire la num
ă
rul, puterea
ş
i slava fiin
ţ
elor cere
ş
ti
ş
ileg
ă
tura lor cu guvernarea lui Dumnezeu
ş
i, de asemenea, cu privire la rela
ţ
ia lor culucrarea de mântuire. "Domnul
ş
i-a a
ş
ezat scaunul de domnie în ceruri
ş
i domnia Luist
ă
pâne
ş
te peste tot".
Ş
i, spune profetul, "am auzit glasul multor îngeri în jurul tronului".În prezen
ţ
a Regelui regilor "stau îngeri care exceleaz
ă
în putere", "slujitori ai S
ă
i, care facvoia Lui". Psalmii 103,19-21; Apoc. 5,11Zece mii de ori zece mii a fost num
ă
rul mesagerilor cere
ş
ti, v
ă
zu
ţ
i de profetul Daniel.Apostolul Pavel vorbea despre ei ca despre "adunarea în s
ă
rb
ă
toare a îngerilor". Daniel7,10; Evrei 12,22. Ca soli ai lui Dumnezeu, ei merg înainte
ş
i se întorc precum "fulgerul"(Ezechiel 1,14), atât este de orbitoare slava lor
ş
i atât de iute este zborul lor. Îngerul carea ap
ă
rut la mormântul Mântuitorului, având înf 
ăţ
i
ş
area "ca fulgerul, iar îmbr
ă
c
ă
minteaalb
ă
ca z
ă
pada" i-a f 
ă
cut pe str
ă
 jeri s
ă
tremure de frica lui
ş
i "au r
ă
mas ca ni
ş
te mor
ţ
i".Matei 28,3.4Când Sanherib, trufa
ş
ul asirian, L-a oc
ă
rât
ş
i hulit pe Dumnezeu
ş
i l-a amenin
ţ
at pe Israelcu nimicirea, "în noaptea aceea a ie
ş
it îngerul Domnului
ş
i a ucis în tab
ă
ra asirienilor osut
ă
optzeci
ş
i cinci de mii de oameni". A nimicit pe "to
ţ
i vitejii, domnitorii
ş
ic
ă
peteniile" o
ş
tirii lui Sanherib. "
ş
i împ
ă
ratul s-a întors ru
ş
inat în
ţ
ara lui". 2 Împ. 19,35;2 Cron. 32,21Îngerii îi ajut
ă
pe copiii lui DumnezeuÎngerii sunt trimi
ş
i cu misiuni de har pentru copiii lui Dumnezeu. La Avraam, au fosttrimi
ş
i cu f 
ă
g
ă
duin
ţ
ele binecuvânt
ă
rii; la por
ţ
ile Sodomei, ca s
ă
-l elibereze peneprih
ă
nitul Lot de la o pieire iminent
ă
; la Ilie, când era pe punctul de a muri de oboseal
ă
 
ş
i de foame în pustie; la Elisei, cu care
ş
i cai de foc, înconjurând micul ora
ş
 {TA 11} în care acesta era împrejmuit de du
ş
manii s
ă
i; la Daniel, în timp ce c
ă
uta în
ţ
elepciunedivin
ă
la curtea împ
ă
ratului p
ă
gân
ş
i atunci când a fost dat ca prad
ă
leilor; la Petru, cândera sortit mor
ţ
ii în temni
ţ
a lui Irod; la cei întemni
ţ
a
ţ
i în Filipi; la Pavel
ş
i tovar
ăş
ii lui, înnoaptea cu furtuna de pe mare; spre a deschide mintea lui Corneliu pentru a primiEvanghelia; spre a-l trimite pe Petru cu solia mântuirii la str
ă
inul dintre neamuri - în acestfel, îngerii din toate veacurile au slujit poporului lui Dumnezeu.Astfel, poporul lui Dumnezeu, expus puterii în
ş
el
ă
toare
ş
i r
ă
ut
ăţ
ii neobosite a prin
ţ
ului întunericului
ş
i în conflict cu toate for
ţ
ele r
ă
ului, este asigurat de paza neîncetat
ă
a îngerilor cere
ş
ti. Aceast
ă
protec
ţ
ie nu este asigurat
ă
ă
r
ă
a fi necesar
ă
. Dac
ă
Dumnezeu adat copiilor S
ă
i f 
ă
g
ă
duin
ţ
a harului
ş
i a protec
ţ
iei Sale, acest lucru se datoreaz
ă
faptului c
ă
 ace
ş
tia au de întâmpinat agen
ţ
i puternici ai r
ă
ului - agen
ţ
i numero
ş
i, hot
ă
ţ
i, neobosi
ţ
i, ac
ă
ror r
ă
utate nu poate fi trecut
ă
cu vederea sau ignorat
ă
ă
r
ă
a se expune riscului.Satana
ş
i îngerii r
ă
iDuhurile rele, la început create f 
ă
r
ă
p
ă
cat, au fost egale în natur
ă
, putere
ş
i slav
ă
cufiin
ţ
ele sfinte, care sunt acum solii luiDumnezeu. Îns
ă
dec
ă
zând prin p
ă
cat, ele s-au aliat pentru dezonorarea lui Dumnezeu
ş
idistrugerea oamenilor. Unindu-se cu Satana în r
ă
zvr
ă
tirea lui
ş
i alungate împreun
ă
cu eldin ceruri, ele au colaborat cu el, în veacurile ce au urmat, în r
ă
zboiul împotrivaautorit
ăţ
ii divine. În Scriptur
ă
, ni se vorbe
ş
te despre alian
ţ
a
ş
i guvernarea lor, desprediferitele lor ordine, despre inteligen
ţ
a
ş
i agerimea lor
ş
i despre planurile lor pline der
ă
utate împotriva p
ă
cii
ş
i a fericirii oamenilor.{TA 12}
 
Nimeni nu se afl
ă
într-un mai mare pericol în ce prive
ş
te influen
ţ
a spiritelor rele decâtaceia care, ne
ţ
inând seama de m
ă
rturia direct
ă
 
ş
i cuprinz
ă
toare a Scripturii, t
ă
g
ă
duiescexisten
ţ
a
ş
i activitatea diavolului
ş
i a îngerilor lui. Cât timp le ignor
ă
m vicle
ş
ugurile, eiau un avantaj de-a dreptul uluitor; mul
ţ
i dau aten
ţ
ie sugestiilor lor, în timp ce î 
ş
i închipuiec
ă
urmeaz
ă
îndemnurile propriei lor în
ţ
elepciuni. Acesta este motivul pentru care, pem
ă
sur
ă
ce ne apropiem de încheierea timpului, când Satana este la lucru cu cea mai mareputere pentru a în
ş
ela
ş
i distruge, el împr
ăş
tie peste tot credin
ţ
a c
ă
el nu exist
ă
. Aceastaconstituie metoda lui de a se ascunde pe sine
ş
i modul lui de a lucra...Datorit
ă
faptului c
ă
el s-a mascat cu o dib
ă
cie perfect
ă
, se pune atât de des întrebarea:"Oare exist
ă
cu adev
ă
rat o asemenea fiin
ţă
?" O dovad
ă
a succesului s
ă
u o constituiefaptul c
ă
teoriile care pun minciuna pe seama celei mai clare m
ă
rturii a Scripturilor suntatât de mult primite în lumea religioas
ă
.
Ş
i, datorit
ă
faptului c
ă
el poate lua atât de u
ş
or înst
ă
pânire mintea acelora care sunt în mod incon
ş
tient sub influen
ţ
a lui, Cuvântul luiDumnezeu ne d
ă
atât de multe exemple despre lucrarea lui plin
ă
de r
ă
utate, dezv
ă
luindu-ne for
ţ
ele lui secrete, punându-ne astfel în gard
ă
împotriva asalturilor sale.Urma
ş
ii lui Hristos sunt în siguran
ţă
 Puterea
ş
i r
ă
utatea lui Satana
ş
i ale o
ş
tirii lui ar putea s
ă
ne alarmeze pe drept, dac
ă
nu ne-am putea g
ă
si ad
ă
post
ş
i sc
ă
pare în puterea cea cu mult mai mare a Mântuitorului nostru.Noi ne asigur
ă
m cu grij
ă
casele cu z
ă
voare
ş
i lac
ă
te pentru a ne ap
ă
ra bunurile
ş
i vie
ţ
ilede oamenii r
ă
i; dar{TA 13}rareori ne gândim la îngerii cei r
ă
i, care caut
ă
necontenit s
ă
ajung
ă
la noi
ş
i împotrivaatacurilor c
ă
rora noi nu avem, în propria noastr
ă
putere, nici o metod
ă
de ap
ă
rare. Dac
ă
lise îng
ă
duie, ei ne pot tulbura mintea, pot îmboln
ă
vi
ş
i produce suferin
ţă
corpurilornoastre, pot distruge bunurile
ş
i vie
ţ
ile noastre. Singura lor desf 
ă
tare o constituienenorocirea
ş
i distrugerea.Înfrico
şă
toare este starea acelora care se împotrivesc cerin
ţ
elor divine
ş
i cedeaz
ă
ispitelorlui Satana pân
ă
ce Dumnezeu îi las
ă
în seama st
ă
pânirii duhurilor rele. Îns
ă
cei care Îlurmeaz
ă
pe Hristos se afl
ă
întotdeauna sub grija Lui protectoare. Îngeri care exceleaz
ă
înputere sunt trimi
ş
i din ceruri pentru a-i ap
ă
ra. Cei nelegiui
ţ
i nu pot str
ă
bate prin paza pecare Dumnezeu a dislocat-o în jurul poporului S
ă
u. - GC 511-513, 516, 517{TA 14}Cap. 2 - Lucrarea îngerilor ast
ă
ziÎngerii ne p
ă
zescUn înger p
ă
zitor este rânduit pentru fiecare urma
ş
al lui Hristos. Ace
ş
ti str
ă
 jeri cere
ş
ti îiap
ă
r
ă
pe cei neprih
ă
ni
ţ
i de puterea celor nelegiui
ţ
i. Acest lucru l-a recunoscut însu
ş
iSatana atunci când a spus: "Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tupe el, casa lui
ş
i tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui
ş
i turmele lui acop
ă
r
ţ
ara". Iov 1,9.10. Mijlocul prin care Dumnezeu Î
ş
i ap
ă
r
ă
poporul este prezentat încuvintele psalmistului: "Îngerul Domnului coboar
ă
în jurul celor ce se tem de El
ş
i-iscap
ă
din primejdie". Psalmii 34,7. Mântuitorul a spus despre cei ce se încred în El:"Feri
ţ
i-v
ă
s
ă
nu def 
ă
ima
ţ
i nici m
ă
car pe unul din ace
ş
ti micu
ţ
i; c
ă
ci v
ă
spun c
ă
îngerii lor în ceruri v
ă
d pururea fa
ţ
a Tat
ă
lui Meu, care este în ceruri". Matei 18,10. Îngerii rândui
ţ
ipentru a sluji copiilor lui Dumnezeu au tot timpul acces în prezen
ţ
a Lui. - GC 512, 513{TA 15}