Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PM Gör barnkonventionen till svensk lag

PM Gör barnkonventionen till svensk lag

Ratings: (0)|Views: 2,315 |Likes:
Published by UNICEF Sverige
Barns rättsliga ställning behöver stärkas
FN antog konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) år 1989. Trots att Sverige har förbundit sig att följa konventionen genom ratificering 1990, finns det brister i både lagstiftning och praxis. UNICEF Sverige kräver därför att barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning och därmed görs till svensk lag.
Barns rättsliga ställning behöver stärkas
FN antog konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) år 1989. Trots att Sverige har förbundit sig att följa konventionen genom ratificering 1990, finns det brister i både lagstiftning och praxis. UNICEF Sverige kräver därför att barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning och därmed görs till svensk lag.

More info:

Published by: UNICEF Sverige on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2010

pdf

text

original

 
 
UNICEF Sverige2009-12-01
GÖR BARNKONVENTIONEN TILL SVENSK LAG
Barns rättsliga ställning behöver stärkas
FN antog konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) år 1989. Trots att Sverige harförbundit sig att följa konventionen genom ratificering 1990, finns det brister i både lagstiftning ochpraxis. UNICEF Sverige kräver därför att barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning ochdärmed görs till svensk lag.Om barnkonventionen skulle gälla som lag i Sverige så skulle barns rättigheter och ställning stärkasgenerellt, och särskilt inom rättsväsendet. Större krav skulle då kunna ställas på beslutsfattare,myndigheter och domstolar när det gäller kompetens om barns behov och rättigheter.Den nuvarande transformeringsmetoden, som innebär att lagar ändras och anpassas tillkonventionens bestämmelser, är inte tillräcklig för att stärka barns rättigheter. Den metoden behöverkombineras med en inkorporering som gör hela konventionen till svensk lag. På så sätt kanbarnkonventionen bli ett effektivt verktyg att använda när beslut fattas som rör barn.
Tillämpningsproblem
För att omsätta barnkonventionens innehåll till praktisk handling krävs att varje verksamhet somberör barn utvecklar metoder och program för att bedöma vad som är barnets bästa. Ett stöd i detarbetet skulle vara att barnkonventionen fick en övergripande ställning genom att inkorporeras ochgälla som lag. När lagstiftning utformas, eller praktiska modeller utarbetas, skulle barnkonventionensbestämmelser fungera som en självklar och obligatorisk måttstock.En invändning som ofta hörs mot att göra barnkonventionen till lag handlar om att barnkonventioneninte är skriven som en lag, dvs. att den inte är tillräckligt detaljerad och därmed svår att tillämpa.UNICEF Sverige menar dock att rättstillämpande myndigheter redan i dag är vana att hanteralagstiftning som inte är så detaljerad, t.ex. socialtjänstlagen. En annan invändning handlar om att detskulle vara främmande för vårt rättssystem att göra en internationell konvention till svensk lag. Mendet har vi gjort med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna redan år 1995.För att barnkonventionen ska få fullt genomslag i Sverige krävs inte bara lagstiftning utan det krävsockså utbildning av dem som fattar beslut som på något sätt rör ett barn, till exempel socialarbetare, jurister, skol- och sjukvårdspersonal.
Parlamentarisk utredning
När Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 bedömdes att det inte fanns några behov avlagändringar för att uppfylla konventionens krav. Efter kritik från bland annat frivilligorganisationerbeslöt regeringen 1996 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att göra en bred översynav hur svensk lagstiftning och praxis stämde överens med barnkonventionen.
 
 Kommittén föreslog i betänkandet Barnets bästa i främsta rummet (SOU 1997:116) att inteinkorporera barnkonventionen i svenskt rättssystem utan ansåg att metoden med transformering varatt föredra, det vill säga att anpassa lagar till konventionen. Ett argument för transformering och motinkorporering var att tolkningen av barnkonventionen bör göras politiskt av riksdagen, som kan stiftade lagar som krävs för att rättigheterna i konventionen bäst ska slå igenom.
Skillnad i praktiken
Enligt UNICEF Sverige skulle t.ex. bestämmelserna om skydd mot diskriminering och gömda barnsrätt till utbildning behöva tas på allvar om barnkonventionen gällde som lag. Då skulle barnsmänskliga rättighet att få gå i skolan behöva omsättas i praktisk handling.Ett annat exempel handlar om barns rätt att komma till tals. Det finns flera fall där barn inte har fåttkomma till tals i vårdnadstvister, i utredningar inom socialtjänsten eller i asylprocessen. Det finnsandra fall där barn har fått göra sin röst hörd, men på ett sätt som inte tagit hänsyn till barnets bästaoch där barnet till och med blivit kränkt. UNICEF Sverige anser att rätten att komma till tals skulle fåstörre genomslag om barnkonventionen som helhet gällde som lag. Det skulle också tydligare visaatt bestämmelserna i konventionen hänger samman och utgör en helhet. De formar en syn på barnsom individer med egna, självständiga rättigheter som myndigheterna är skyldiga att ta på allvar.Särskilt tydlig blir betydelsen av en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt vid en konfliktmellan en lag och en bestämmelse i konventionen. Enligt dagens system är det svensk lag som gällervid en sådan konflikt. UNICEF Sverige anser dock att det borde vara barnkonventionen som vägertyngst.
FN-kritik
FN:s barnrättskommitté i Genève har till uppgift att granska hur staterna förverkligar sina åtagandenenligt barnkonventionen. Den granskar regelbundet rapporter från staterna och ger kritik ochrekommendationer till förbättringar av barns rättigheter.I juni år 2009 granskade FN:s barnrättskommitté åter igen Sverige och rekommenderar attbarnkonventionen erkänns som svensk lag. Kommittén rekommenderar också att barnkonventionenalltid ges företräde vid en lagkonflikt mellan svensk lag och konventionen.FN-kommittén betonar att barnkonventionen, och framförallt de fyra grundläggande principerna,som handlar om skydd mot diskriminering, barnets bästa, rätt till utveckling samt respekt för barnetsåsikter, klart och tydligt ska återspeglas i nationella lagar och praxis, att rättigheterna ska kunnaåberopas i domstol och att bestämmelserna tillämpas av myndigheterna. Dessutom anser FN-kommittén att internationella åtaganden bör prioriteras framför den nationella rätten när de tvårättssystemen står i konflikt med varandra. FN-kommittén säger också att det är viktigt att se till attall relevant nationell lagstiftning överensstämmer med konventionen. Syftet med dessa åtgärder ärhelt enkelt att ge barnkonventionen en så stark ställning som möjligt.
Norge som modell
Barnkonventionen inkorporerades i norsk rätt och gjordes till norsk lag år 2003. Transformering, dvs.anpassning av lagar till konventionen, har fortsatt parallellt. Barnkonventionen återfinns i
”menneskerettsloven” där flera konventioner om mänskliga rättigheter är samlade. Enli
gt den lagenska barnkonventionen ha företräde vid en konflikt med andra lagar.Det har gjorts en utvärdering av norsk lag och praxis i förhållande till barnkonventionen under hösten2009. Den utredningen visar att inkorporering av barnkonventionen generellt sett har stärkt barnets

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->