Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
54Activity
P. 1
Ar-Risalah Al-Aliyyah Wusta

Ar-Risalah Al-Aliyyah Wusta

Ratings:
(0)
|Views: 2,800|Likes:

Risalah 'Aliyah Wusta karangan Hadhrat Faqir Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani Naqshbandi Mujaddidi Uwaisi Ghaffarallahu Lahu Wali Walidaihi Wali Mashaikhihi Wali Jami'il Muslimin

Risalah 'Aliyah Wusta karangan Hadhrat Faqir Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani Naqshbandi Mujaddidi Uwaisi Ghaffarallahu Lahu Wali Walidaihi Wali Mashaikhihi Wali Jami'il Muslimin

More info:

Published by: Jalalludin Ahmad Ar-Rowi on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/06/2014

 
 
 
II
ωω
&&
χχ
 Î Î
))
 ! !
Š Š 
ÏÏ
99
÷÷
 ρ ρ
&&
««
!!
 $ $
##
ŸŸ
ωω
êê
 ’ ’
öö
 θ  θ 
 z z
óó
 Ο  Ο 
 Î Î
γ γ 
øø
Š Š 
 n  n 
ææ
ŸŸ
ωω
 ρ ρ
öö
Ν Ν 
 è è
δδ
šš
χχ θ  θ 
 ç ç
ΡΡ
 “  “ 
øø
t  t  
 †  † 
 @^  @^ 
 @^  @^ 
 
    
    
^@ @ 
^@ @ 
 
 ^  @ ^ \ 
 ^  @ ^ \  
 
@
@
 
:
:
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
   
   
 
    \
    \
 
 Lﹼ NL LL_LL 
 Lﹼ NL LL_LL 
 LL  L ﹼ LS ﹼ ﹼL ﹼ
 LL  L ﹼ LS ﹼ ﹼL ﹼ
 
  \
  \
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^ ^\ ^ 
^ ^\ ^ 
 
 
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah ( Wusta ) 
©
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
 
Ar-Risalah Al-'Aliyyah Fi Tariqatin Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah ( Wusta ) 
©
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya Allahu 'Anhu
8RR
jj
l
 
44
’ ’ 
  
 < <
 θ  θ 
ùù
öö
Ν Ν 
 å å
κ κ 
÷÷
 ]  ] 
ãã
ΑΑ
%%
 ρ ρ
ÉÉ
 Θ Θ
öö
 θ  θ 
 ≈  ≈ 
ƒƒ
ôô
‰ ‰ 
99
öö
Ν Ν 
àà
 ç ç
øø
ó ó 
 n  n 
öö
//
&&
 ! !
ÍÍ
 ‘ ‘
’ ’ 
 Î Î n n
 1  1 
 ‘ ‘
àà
 M  M 
óó
|  |  
Á Á 
ΡΡ
 ρ ρ
öö
Ν Ν 
ää
 3  3 
99    
ÅÅ
 3  3  ≈  ≈ 
99
 ρ ρ
ωω
ββ θ  θ 
 ™ ™
ÏÏ
t  t  
 é é
 B B
šš
      
ÏÏ
⇔ ⇔ 
ÅÅ
Á Á 
 ≈  ≈ 
¨¨
Ψ Ψ 99
 $ $
##
®®
MMaakkaaSSaalliihhmmeenniinnggggaallkkaannmmeerreekkaasseerraayyaabbeerrkkaattaa::""WWaahhaaiikkaauummkkuu,,sseessuunngggguuhhnnyyaa aakkuutteellaahhmmeennyyaammppaaiikkaannkkeeppaaddaammuuRRiissaallaahhaammaannaattTTuuhhaannkkuuddaannaakkuutteellaahh mmeemmbbeerriinnaassiihhaattkkeeppaaddaammuutteettaappiikkaammuuttiiddaakkmmeennyyuukkaaiioorraanngg--oorraannggyyaanngg mmeemmbbeerriinnaassiihhaatt""..[[AAll--AA''rraaff::7799]] 
AA
RR
--
RR
IISSAALLAAHH 
AA
LL--
AA
LLIIYYYYAAHH
 
FF
II 
TT
AARRIIQQAAHH 
AA
NN
--
NN
AAQQSSHHBBAANNDDIIYYYYAAHH 
AA
LL--
MM
UU J JAADDDDIIDDIIYYYYAAHH
 
[[WWUUSSTTAA]] KKaarraannggaann&&SSuussuunnaann:: 
H  H  
mm b  b  
Y  Y  
nn  g  g 
DD
  f    f   
qqH  H  qqnn 
M  M  uu l  l J    J   l  l  l  l uud  d  d  d  nnmmd  d  --R   R   oo l  l --mmnn
 
nn--N   N   qq b  b nnd  d   l  l --M  M  uu  j   j d  d  d  d  d  d   l  l --
 
  f    f    f    f   l  l  l  l uuLLuuW  W   l  l W  W   l  l d  d   W  W   l  l M  M   y yW  W   l  l J    J  mm l  l M  M  uu l  l mmnn
 
KK
nnqqKK l  l eeee l  l  y y y y 
N   N   
qq b  b nnd  d   y y y yM  M  uu  j   j d  d  d  d  d  d   y y y y 
NNaaqqsshhbbaanndd A kkaaddeemmiiQQuurraannSSuunnnnaahhHHaaddiittss 
11 4 4 3 311/   /  2 2001100