Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The Key to Immediate Enlightenment - In Telugu

The Key to Immediate Enlightenment - In Telugu

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by scribboz

More info:

Published by: scribboz on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2012

pdf

 
 
£ËËÏÙ¦ËϬËý ¢Íî òÉÅö ∔˧ö ĦËÏ
řË¥Ë′ Åř˦ö ¬Ì¨ÏËÏ »ÃÅËÏñËÏ ©Í˯ËÏřË¥Ë′ Åř˦ö ¬Ì¨ÏËÏ »ÃÅËÏñËÏ ©Í˯ËÏřË¥Ë′ Åř˦ö ¬Ì¨ÏËÏ »ÃÅËÏñËÏ ©Í˯ËÏřË¥Ë′ Åř˦ö ¬Ì¨ÏËÏ »ÃÅËÏñËÏ ©Í˯ËÏ
¹ÄÅ«Ëý¨ö òÉðËí «Ëý£Ëê˯ËÏ ‐òÉřËÄ«Í
 
 
¬É®Ë§Ë£ËÇòÉˬɮ˧ˣËÇòÉˬɮ˧ˣËÇòÉˬɮ˧ˣËÇòÉË ;;;;¬É®Ë§Ë£ËÇòÉˬɮ˧ˣËÇòÉˬɮ˧ˣËÇòÉˬɮ˧ˣËÇòÉË‐»ÁÄÝř˯ËÏ‐»ÁÄÝř˯ËÏ‐»ÁÄÝř˯ËÏ‐»ÁÄÝř˯ËÏ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9999£ËËÏÙ¦ËϬËý ¢ÍîòÉÅö ∔˧ö Ä¦É §ÌÏËÛËÏã«Ëê óͬÉřË ò˦ÉřËî£ËËÏÙ¦ËϬËý ¢ÍîòÉÅö ∔˧ö Ä¦É §ÌÏËÛËÏã«Ëê óͬÉřË ò˦ÉřËî£ËËÏÙ¦ËϬËý ¢ÍîòÉÅö ∔˧ö Ä¦É §ÌÏËÛËÏã«Ëê óͬÉřË ò˦ÉřËî£ËËÏÙ¦ËϬËý ¢ÍîòÉÅö ∔˧ö Ä¦É §ÌÏËÛËÏã«Ëê óͬÉřË ò˦ÉřËî!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8888¬Ëř˨ «Ëî«ËÅò˯ËÏ §ÌÏËÛ ¯Ë¦Ëì¯ËÏ¬Ëř˨ «Ëî«ËÅò˯ËÏ §ÌÏËÛ ¯Ë¦Ëì¯ËÏ¬Ëř˨ «Ëî«ËÅò˯ËÏ §ÌÏËÛ ¯Ë¦Ëì¯ËÏ¬Ëř˨ «Ëî«ËÅò˯ËÏ §ÌÏËÛ ¯Ë¦Ëì¯ËÏ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;£ËËÏÙ¦ËÏ ¢ÍîòÉÅö ∔˧ö Ä¦É §ÌÏËÛ ‐«ËðÄâ£Ë¯ËÏ47 óÇðö# ;<<4 ›Ëâ¦Ëó⠣˯ÉřÉ ðËÇ§Ë Ä¦öÛ «ËñÞ′¯ËϨÁ‐«Ë¢˯ËÏ‐«Ë¢˯ËÏ‐«Ë¢˯ËÏ‐«Ë¢˯ËÏ2222 Äáðö ‒ðö «ËËéřÄáðö ‒ðö «ËËéřÄáðö ‒ðö «ËËéřÄáðö ‒ðö «ËËéřÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ?<?<?<?<›ËÏ ŸË¦Ëì ðɧ˯˯ËϨϛËÏ ŸË¦Ëì ðɧ˯˯ËϨϛËÏ ŸË¦Ëì ðɧ˯˯ËϨϛËÏ ŸË¦Ëì ðɧ˯˯ËÏ¨Ï ((((£ËÇřËî¯ËϨϣËÇřËî¯ËϨϣËÇřËî¯ËϨϣËÇřËî¯ËϨÏ,,,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7;7;7;7;¢ÄÄ÷Ë¦Ë ¤Á óð˯ËϬ˨ðË˨ÏËÏ ¨Ä¤Ë¯ËϨϢÄÄ÷Ë¦Ë ¤Á óð˯ËϬ˨ðË˨ÏËÏ ¨Ä¤Ë¯ËϨϢÄÄ÷Ë¦Ë ¤Á óð˯ËϬ˨ðË˨ÏËÏ ¨Ä¤Ë¯ËϨϢÄÄ÷Ë¦Ë ¤Á óð˯ËϬ˨ðË˨ÏËÏ ¨Ä¤Ë¯ËÏ¨Ï !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7=7=7=7=¦ÁËâ¯Ëϯ˦ɧËϻîËÄ÷˦˯ËÏ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7?7?7?7?óͬÄâ¬Ë¦Ë′ £ËÅ©ÅŸË ¢Ä£Ëêî¯ËÏ ¯Ë¦É§ËÏ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6:6:6:6:«Ëî«ËÅòË 謃 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6;6;6;6;óÅřËϬËý¨ ©ÄŸË !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 64646464£ÉËÏé¨Ï ¯Ë¦É§ËÏ ‒ř˦ËϨ £Ë∔ˬģ˯ËÏ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!64646464«Ëî¢Ëí¨ËÏ ËϦËϬËýÄ¦É £Ë¯Ë ÄŸÄð˯ËÏ¨Ï !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6?6?6?6?¢ÄÄ÷˦˯ËÏ¢ÄÄ÷˦˯ËÏ¢ÄÄ÷˦˯ËÏ¢ÄÄ÷˦˯ËÏ2222 «Ëî«ËÅòË ðÍñÉ £ËÅŸÉËé £ÉëřÉÉ ‐řËê¯Ë¯ÎðË «Ë¦É½ÄÛ¦Ë ¯Ë ĦËÙ¯ËÏ! 88888888¢ÄÄ÷˦ËϨËÏ ¢ËϤˬĦËê¨Ï¢ÄÄ÷˦ËϨËÏ ¢ËϤˬĦËê¨Ï¢ÄÄ÷˦ËϨËÏ ¢ËϤˬĦËê¨Ï¢ÄÄ÷˦ËϨËÏ ¢ËϤˬĦËê¨Ï !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <4<4<4<4«ËîËñð˨«ËîËñð˨«ËîËñð˨«ËîËñðË¨Ï !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<¯Ë¯Ëì¨Éí ‡¨Ä «Ë¦Éò˧˯ËÏ òÌ£ËÏÁ¬Ë¨ÌðËϯ˯Ëì¨Éí ‡¨Ä «Ë¦Éò˧˯ËÏ òÌ£ËÏÁ¬Ë¨ÌðËϯ˯Ëì¨Éí ‡¨Ä «Ë¦Éò˧˯ËÏ òÌ£ËÏÁ¬Ë¨ÌðËϯ˯Ëì¨Éí ‡¨Ä «Ë¦Éò˧˯ËÏ òÌ£ËÏÁ¬Ë¨ÌðËÏ5555 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;
 
 4. řË¥Ë′ Åř˦ö ¬Ì¨ÏËÏ »ÃÅËÏñËÏ ©Í˯ËÏ £ËËÏÙ¦ËϬËý ¢Íî òÉÅö ∔˧ö ĦËÏ 
$ðÂðËÏ ©ÀËé¯Ëř˯ËÏðËËÏ ÄðÉ ÄâÁ¨Éö ¯Ëř˯ËÏðËËÏ ÄðÉ òÌÅËðËÏ. ðÂðËÏ£ËřËâ¯ËÏðËËÏ òÌÅËÏËÏðËÏ# ¯Ë¦É§ËÏ ðÂðËÏ £ËřËâ¯ËÏðËÏ ©ÁŸÉÅòËÏËÏðËÏ. ðͬËý ÄðÉðÉ©ÀËé ¯Ëř˯ËÏÄðÉ# ÄâÁ¨Éö ¯Ëř˯ËÏÄðÉ# řĬÁ ¯Ëř˯ËÏðËËÏ ÄðÉ ¯Ë¦É ˇ¯ÎðÄðÍÉ®ËÞ¯ËÏ ¬ËòÉ×ðËñÏã ðˬËòËÏ×ðËÏ. ðÂðËÏ ðÉí ¯Ëř˯ËϨËÏ £ËϹÄáËř˯ËÏòÌ«ËýïòËÏðÄíðËÏ.$£ËËÏÙ¦ËϬËý ¢Íî òÉÅö ∔˧ö ĦËÏ$¯Ëð˯ËÏ Åř˦ö ¢ÄÅřÉ »ÃÅÉðË «ÉË«Ë ¬Â¦Â «ËîřÉ ¬Ë£ËÏê¬Ëý »ÃÅË˨¯ËÏ. «ËîřÉřËÏî«Éê# «ËîřÉ »Äî«ËÅòÉË ¯Ë¦É§ËÏ ¯ÌÄ¥Ë ¬ÄÅþ˨ ¹Ä˨âřË Î¬Ë¹Ä¯Ë Äîóâ¯ËÏ ðËÏÅℤɬËòËÏ×ðËÏ!! ¯Ëð˨ÁðÉ ¢Ä¢ÉářË ¢ÄÅřÉ# ¢Ä¢ÉářË Ë Äíð˯ËÏ#¯Ë¦É§ËÏ ¯Ëð˧ÌÏËÛ άˢËÉê ËðËÏÃðËÏñ. ŪË ¬ÂË ¯Ëð˯ËÏ ‒¬É »ÃÅËðÉòÁ# ¯ËðË ËËÙ¦Ë ‡ÅřË ℤË©Ïæ#‡ÅřË ¢ËÉê ¨ÂË ‡ÅřË «ÌËä «ËË¬É ‐ðËíðËÏ# ¯ËðËËÏ řËÏî«Éê ¨¤ÉÅòËËÏ.$£ËËÏÙ¦ËϬËý ¢Íî òÉÅö ∔˧ö ĦËÏ$ ¯ËðË §ÌÏËÛ ©ÁŸË ˇ¯ÉñÅñ ¯Ëð˯ËÏ Ɣ «Ëî«ËÅò˯ËϨÁ ˇ¯Éò§ˬ˨§ËÏðÁ# Éò§ˬ˨§ËÏðËÏ# ¯Ë¦É§ËÏ ∔ËÏî˧˫Ëÿ¦Ëá˯ËÏË ò§ˬ˨§ËÏðËÏ. ©ÄŸËâřË ¬Ë∔ÉÅòÉ «ËîřɦÁóÏ ŸÄâðËí¯ËÏ ò§ˬ˨§ËÏðËÏ. ðÍËÏ ‡ËÏÛ¬Ë ¬ÉË Äíð˯ËÏ# ‡ËÏÛ¬Ë ¬É¬Â˯ËÏ#‡ËÏÛ¬Ë ¢ÄÅřÉ# ðͬËý £Ëá£Â¬Ë ¯Ë¦É§ËÏ «Ëî«ËÅòË £Â¬Ë ò§ËÏñËÏ ¨¤ÉÅòËÏðËÏ. ðͨÁðͧÌÏËÛ ¯ËÅòÉřËð˯ËÏ ‐ðËíËðÉ ðͬËý ¯Ë¦ËϬˬËËÏä. ðÍ ¢Ë¦Í¦Ë¯ËϨÁ ¬ËýℤËÏðɬˣÉÅòËÏòËÏðÄíℤËðÉ ðͬËý ¯Ë¦ËÏ¬Ë ¬ËËÏä. ðͧÌÏËÛ ∔ËÏî˧˯ËϨÁ ¬ËýℤËÏðÄíℤËðÉðͬËý ¯Ë¦ËϬˬËËÏä$.£ËËÏÙ¦ËϬËý ¢Íî òÉÅö ∔˧ö ĦËÏ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->