Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yalova Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması

Yalova Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması

Ratings: (0)|Views: 621 |Likes:

More info:

Published by: Emrah Kılıçsallayan on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

 
41
 
5. YAPILAB
İ
LECEK YATIRIM KONULARI
Yap
ı
labilecek yat
ı
ı
m konular 
ı
n
ı
n önerilmesinde, öncelikle Yalova’da mevcut do
ğ
al kaynakpotansiyeli göz önünde tutulmu
ş
tur. Tar 
ı
m, hayvanc
ı
l
ı
k, maden ve orman varl
ı
ğ
ı
ndan olu
ş
ando
ğ
al kaynak potansiyeli, öncelikle de
ğ
erlendirilebilecek olan kaynaklar 
ı
olu
ş
turmaktad
ı
r.Yat
ı
ı
m alanlar 
ı
önerilirken daha sonra göz önüne al
ı
nan kriterler; ilde ve çevre illerdekisanayilerin ileri ve geri entegrasyonu, talep, pazar ve pazara ba
ğ
ı
ml
ı
olmayan maddeler olmaktad
ı
r. Ön ara
ş
t
ı
rmalar, yerinde yap
ı
lan incelemeler ve ilgililerle yap
ı
lan görü
ş
meler sonucunda Yalova’da 32 yat
ı
ı
m
ı
n konusunun gerçekle
ş
tirilebilece
ğ
i tespit edilmi
ş
tir. Buyat
ı
ı
m konular 
ı
ve gerekçeleri a
ş
a
ğ
ı
da verilmi
ş
tir.
5.1. TARIM SEKTÖRÜNDE YAPILAB
İ
LECEK YATIRIMLAR
5.1.1. Bitkisel Tar 
ı
m Sektöründe Yap
ı
labilecek Yat
ı
ı
mlar 
Bitkisel tar 
ı
m sektöründe ilk amaç, en az masrafla kaliteli ve bol ürün alarak birim alandanyüksek gelir elde etmektir. Bu amac
ı
n gerçekle
ş
tirilebilmesi için çiftçilerin topra
ğ
ı
n
ı
çok iyitan
ı
mas
ı
ve ona göre ürün yeti
ş
tirmesi gerekmektedir. Topra
ğ
ı
tan
ı
man
ı
n en do
ğ
ru vebilimsel yöntemi ise toprak tahlilinin yap
ı
lmas
ı
d
ı
r.Toprak tahlili, toprakta yeti
ş
tirilen bitkilerin ihtiyac
ı
olan bitki besin maddelerinin cins vemiktarlar 
ı
ile kireç ihtiyac
ı
n
ı
tespit etmek amac
ı
ile yap
ı
l
ı
r.Toprak tahlili ile bitkilerin büyümesini, geli
ş
mesini, bol ve kaliteli ürün vermesini sa
ğ
layan bitkibesin maddelerinin hangilerinin toprakta ne miktarda bulundu
ğ
u tespit edilir.Dolay
ı
s
ı
yla toprakta eksik olan maddelerin ne miktarda, ne zaman ve nas
ı
l verilmesi gerekti
ğ
iancak toprak tahlili sonucunda ö
ğ
renilir. O halde üreticilerin öncelikli olarak yapmalar 
ı
 gereken topraklar 
ı
n
ı
n tahlil edilmesidir.Bununla birlikte, yap
ı
lacak yat
ı
ı
mlar 
ı
n a
ğ
ı
rl
ı
kl
ı
olarak sanayiye girdi temin edecek özellikteürünler olmas
ı
da önem ta
ş
ı
maktad
ı
r.Bitkisel tar 
ı
m sektöründe gerçekle
ş
tirilebilecek
7
yat
ı
ı
m konusu belirlenmi
ş
tir.
 
Serac
ı
l
ı
k (kesme çiçek, sebze) Yat
ı
ı
mlar 
ı
,
 
Meyve Yeti
ş
tiricili
ğ
i (Elma, Kiraz, Kivi, Çilek ve Trabzon Hurmas
ı
) Yat
ı
ı
mlar 
ı
,
 
Ceviz, Kestane ve Zeytin Yeti
ş
tiricili
ğ
i Yat
ı
ı
mlar 
ı
,
 
 Ya
ğ
l
ı
k ve Silajl
ı
k M
ı
s
ı
r Üretimi,
 
Kültür Mantar 
ı
Üretimi,
 
 Yem bitkileri Üretimi (silajl
ı
k bitkiler),
 
Ekolojik (Organik) Bitkiler Yat
ı
ı
mlar 
ı
,
 
42
Serac
ı
l
ı
k (kesme çiçek, sebze) Yat
ı
ı
mlar 
ı
 
İ
klimin elveri
ş
siz oldu
ğ
u zamanlarda, iklim etkisinin kald
ı
ı
ld
ı
ğ
ı
özel yap
ı
larda süs bitkilerisebze vb. üretiminin yap
ı
lmas
ı
na serada yeti
ş
tiricilik denilmektedir.Serac
ı
l
ı
k yat
ı
ı
mlar 
ı
ile;
-
Dar ekim alanlar 
ı
ndan fazla ürün almak mümkündür.
-
Pazarda sebze daha uzun süre bulunabilmektedir.
-
Hem halk
ı
n geçimine hem de ihracat yoluyla milli ekonomiye katk
ı
büyük olmaktad
ı
r.
-
Ürün kalitesi yükselmektedir.
-
 
İş
letmede devaml
ı
çal
ı
ş
ma sa
ğ
lanmaktad
ı
r.
-
Serac
ı
l
ı
kla ilgili cam, demir, plastik vb. sanayilerin geli
ş
im imkanlar 
ı
artmaktad
ı
r.Yalova’da, arazi yap
ı
s
ı
n
ı
n genellikle e
ğ
imli ve tar 
ı
msal arazi parsel büyüklülerinin küçükolmas
ı
ndan dolay
ı
tar 
ı
ma elveri
ş
li alanlar 
ı
n kullan
ı
m
ı
n
ı
n en iyi
ş
ekilde yap
ı
lmas
ı
 gerekmektedir. Bunun yan
ı
s
ı
ra, bol ya
ğ
ı
ş
almas
ı
ve s
ı
cakl
ı
k farklar 
ı
n
ı
n az olmas
ı
gibinedenlerden dolay
ı
da il’de her türlü bitkinin yeti
ş
tirilmesine elveri
ş
li bir iklim bulunmaktad
ı
r.Serada yeti
ş
tiricilik aç
ı
kta yeti
ş
tiricili
ğ
e göre daha fazla girdi ve hizmet gerektirmektedir.Alçak plastik tünellerde üretim basit usullerle gerçekle
ş
tirilmekte ve genellikle kabak,patl
ı
can, domates, fasulye yeti
ş
tiricili
ğ
i yap
ı
lmaktad
ı
r. Bu tip örtü alt
ı
üretimlerde
ı
s
ı
tma vehavaland
ı
rma sistemi olmad
ı
ğ
ı
ndan veya k
ı
s
ı
tl
ı
olmas
ı
ndan dolay
ı
yüksek oranda zararl
ı
vehastal
ı
klarla kar 
ş
ı
la
ş
ı
lmakta ve buna paralel olarak zirai mücadele maliyetleri artmakta veinsan sa
ğ
l
ı
ğ
ı
ı
s
ı
ndan arzu edilmeyen durumla kar 
ş
ı
la
ş
ı
lmaktad
ı
r.Serac
ı
l
ı
k il genelinde yap
ı
lmakla birlikte bu yönde yeni yat
ı
ı
mlar yap
ı
lmas
ı
nda bir sak
ı
ncabulunmamaktad
ı
r.
İ
lkbahar ve sonbaharda turfanda domates, salatal
ı
k, çilek, k
ı
ş
mevsimindeise marul, taze so
ğ
an, maydanoz ve
ı
spanak gibi ürünler yeti
ş
tirilebilir. Seralardan y
ı
lda üçürün al
ı
nabilmektedir.Genel olarak uygulamas
ı
yap
ı
lan alçak plastik tünel seralar 
ı
n 2004 y
ı
l
ı
fiyatlar 
ı
yla tesismaliyeti yakla
ş
ı
k 1.000 YTL/dekar’d
ı
r.Modern anlamdaki yüksek seralar ise s
ı
cak dald
ı
rma galvanize çelik konstrüksiyon, tamam
ı
 c
ı
vatal
ı
sistem, istendi
ğ
inde çift kat
ş
i
ş
me plastik örtü,
ı
s
ı
tma sistemli, damla sulama sistemi,rüzgar h
ı
z
ı
na dayan
ı
kl
ı
ve havaland
ı
rma oran
ı
yüksek amaçl
ı
olarak yap
ı
labilmektedir.Bütün bu özelliklerinden dolay
ı
yüksek seralarda bitki hastal
ı
klar 
ı
ve zararl
ı
lar 
ı
daha azolmakta ve buna paralel olarak da daha az zirai mücadele yap
ı
larak insan sa
ğ
l
ı
ğ
ı
ı
s
ı
ndandaha güvenilir yeti
ş
tiricilik yapma imkân
ı
sa
ğ
lanmaktad
ı
r.Bu tip bir seran
ı
n kurulu
ş
maliyeti ise 14 $/m
2
civar 
ı
nda bulunmaktad
ı
r. Maliyetlerin bu denliyüksek olmas
ı
na ra
ğ
men y
ı
ll
ı
k getirisinin fazla olmas
ı
ve y
ı
ll
ı
k bak
ı
m masraf 
ı
n
ı
n çok dü
ş
ükolmas
ı
sebebiyle tercih edilmektedirler.Bu tip modern seralarda kesme çiçekçilik yap
ı
ld
ı
ğ
ı
nda (gül, karanfil, krizantem vb.) dekara100.000 adet kesme çiçek üretimi yap
ı
ld
ı
ğ
ı
ve çiçeklerin ortalama sat
ı
ş
fiyat
ı
n
ı
n 1,5 YTL/adetoldu
ğ
u
ş
ünüldü
ğ
ünde ve i
ş
letme maliyetinin % 50 oldu
ğ
u dikkate al
ı
nd
ı
ğ
ı
nda elde edilengelir yakla
ş
ı
k 75.000 YTL/dekar olmaktad
ı
r.Süs bitkilerine yönelik yap
ı
lm
ı
ş
ve bundan sonra yap
ı
lacak olan serac
ı
l
ı
k yat
ı
ı
mlar 
ı
özellikleihracata yönelik olarak dü
ş
ünülmelidir.
 
Süs bitkisi yeti
ş
tiricili
ğ
inde gül, karanfil, Manisa lalesi,zambak, gelin teli, kas
ı
mpat
ı
,
ş
ebboy, margarit, ve lisiantus gibi çiçekler yeti
ş
tirilmektedir.
 
43
Özellikle kesme çiçek konusunda Yalova, Türkiye kesme çiçek üretiminin yakla
ş
ı
k % 20’siniüretmekte dolay
ı
s
ı
yla kesme çiçekte Yalova ülkemizde ve ba
ğ
l
ı
olarak Türkiye ise dünyapazar 
ı
nda söz sahibi ülkelerden biri haline gelmi
ş
tir.Serac
ı
l
ı
k yat
ı
ı
mlar 
ı
içerisinde üzerinde durulmas
ı
gereken di
ğ
er bir husus da seralar 
ı
n jeotermal kaynaklar kullan
ı
larak
ı
s
ı
t
ı
lmas
ı
konusudur. Özellikle k
ı
ş
aylar 
ı
nda ya
ş
an
ı
lan dü
ş
üks
ı
cakl
ı
klar kar 
ş
ı
s
ı
nda jeotermal su kaynaklar 
ı
n
ı
n kullan
ı
larak seralar 
ı
n
ı
s
ı
t
ı
lmas
ı
ve veriminart
ı
ı
lmas
ı
ş
ünülmelidir. Ancak, bu sistemin uygulanmas
ı
nda toplam yat
ı
ı
m tutar 
ı
n
ı
nyüksek olmas
ı
gibi sebeplerden dolay
ı
klasik serac
ı
l
ı
k yöntemleri kullan
ı
lmas
ı
daha cazipolmaktad
ı
r. Söz konusu yöntemin bilimsel metotlar 
ı
n ve profesyonel yöntemlerin uyguland
ı
ğ
ı
 serac
ı
l
ı
kta kullan
ı
lmas
ı
önerilmektedir.Bu genel bilgilerin
ı
ş
ı
ğ
ı
nda yap
ı
lacak serac
ı
l
ı
k yat
ı
ı
mlar 
ı
nda, Yalova Atatürk Bahçe KültürleriMerkez Ara
ş
t
ı
rma Enstitüsü ve Tar 
ı
m
İ
l Müdürlü
ğ
ünden bilgi ve teknik destek al
ı
nmas
ı
 faydal
ı
olacakt
ı
r.
 
Meyve Yeti
ş
tiricili
ğ
i Yat
ı
ı
mlar 
ı
 
Bodur Elma Üretimi,
Bodur Kiraz Üretimi,
Kivi Üretimi,
Çilek Üretimi,
Trabzon Hurmas
ı
Üretimi.
A
ş
a
ğ
ı
da genel ve yüzeysel bilgileri verilen konularda yap
ı
lacak yat
ı
ı
mlarda yine YalovaAtatürk Bahçe Kültürleri Merkez Ara
ş
t
ı
rma Enstitüsü ve Tar 
ı
m
İ
l Müdürlü
ğ
ünden bilgi veteknik destek al
ı
nmas
ı
faydal
ı
olacakt
ı
r.
Bodur Elma Üretimi
Son y
ı
llarda ekonomik
ş
artlar ve pazar isteklerinin de
ğ
i
ş
mesi sebebiyle modern meyvecili
ğ
inyap
ı
lmas
ı
gerekmektedir. Modern meyvecilikte birim alandan daha çok miktar ve yüksekkalitede ürün elde etmek esast
ı
r. Elma yeti
ş
tiricili
ğ
inde ülkemizde dekara ortalama 1.335 kgürün al
ı
n
ı
rken, geli
ş
mi
ş
ülkelerde dekarda ortalama 6-8 ton ürün al
ı
nmaktad
ı
r. Bu ülkelerdeklasik meyvecilik yerine modern meyvecili
ğ
in yap
ı
l
ı
yor olmas
ı
bunun en büyük sebebiniolu
ş
turmaktad
ı
r. Modern meyvecilik ile;
 
Birim alanda daha çok a
ğ
aç kullan
ı
larak daha fazla ürün al
ı
n
ı
r.
 
Bodur meyve a
ğ
açlar 
ı
erken ya
ş
ta meyveye yatar.
 
Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe i
ş
leri daha kolay ve ekonomik olarakyap
ı
labilir.
 
Hastal
ı
k ve zararl
ı
larla mücadele daha az ve etkili biçimde kontrol edilir.
 
Hasat ve elden geçirmenin kolayl
ı
ğ
ı
nedeniyle insan i
ş
gücü ve üretim giderleriazalt
ı
l
ı
r.
 
Meyve irili
ğ
i ve renk yönünden daha kaliteli ve bir örnek ürünün elde edilmesi sonucupazarlanabilen meyve oran
ı
n
ı
n art
ı
ı
lmas
ı
söz konusudur.Mikro klima özelli
ğ
i gösteren sahil kesimlerinde ve orta ku
ş
ak köylerin alt k
ı
s
ı
mlar 
ı
nda yer alan arazilerde sorunsuz olarak bu tür meyvecili
ğ
in yap
ı
labilece
ğ
i
ş
ünülmektedir. Bu
ş
ekilde dekara 190 adet fidan dikilebilmektedir. A
ğ
aç say
ı
s
ı
n
ı
n fazla, verim ve pazar de
ğ
erinin yüksek olmas
ı
gibi sebeplerden getirisi oldukça yüksektir. Tam verim ça
ğ
ı
olanonuncu ya
ş
ı
nda a
ğ
aç ba
ş
ı
na verim 48 kg olup, 10 y
ı
ll
ı
k a
ğ
aç ba
ş
ı
na ortalama verim 31 kgseviyelerinde bulunmaktad
ı
r.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Birol Vural liked this
Birol Vural liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->