Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

V# cu n sách này
Thông cáo và Nhãn hi u hàng hóa
Ai nên c cu n sách này?
C$u trúc c a quy n sách này nh th nào?
M t quy n sách do c ng ng làm và giành cho c ng ng
Tác gi và nh ng ng i óng góp
L i c m n
L i nói u
Ph n I – T ng quan và Cài t
Ch ng 1 - DB2 Express-C là gì?
1.1 T! do phát tri n, tri n khai và phân ph i…không có gi i h(n!
1.3 Các máy ch DB2
1.4 Máy khách DB2
1.6 Phiên b n và $n b n DB2 (version and edition)
1.7 Chuy n sang $n b n DB2 khác
1.8 B o trì DB2 Express-C
1.9 M t s ph n m#m mi+n phí có liên quan
1.9.1 IBM Data Studio (b công c phát tri n)
1.9.2 DB2 9 Embedded Application Server (máy ch nhúng)
1.9.3 DB2 9.5 Net Search Extender (m r ng tìm ki m)
1.9.4 B công c b,t u Rails cho DB2
1.9.5 B công c b,t u Web 2.0 dành cho DB2
Ch ng 2 – Các tính n ng liên quan và các s n ph m
2.1 Các tính n ng bao hàm trong ng ký s d ng DB2 Express-C
2.1.1 Các ch ng trình s a l)i
2.1.2 Tính s.n sàng cao và khôi ph c sau s! c (HADR)
2.1.3 Kh n ng tái t(o d li u (di trú d li u)
2.2 Các tính n ng không có trong b n DB2 Express-C
2.2.1 Phân vùng c s d li u
2.2.2 B t p trung k t n i
2.2.3 B m r ng không gian a lý
2.2.4 B ki m soát truy v$n
2.3 Các s n ph m có tr phí liên quan n DB2
2.3.1 DB2 Connect
2.3.2 WebSphere Federation Server
2.3.3 WebSphere Replication Server
Ch ng 3 - Cài t DB2
3.1 Các i#u ki n tr c khi cài t
3.4 Cài t hàng lo(t (Silent Install)
Bài t p nhanh #1: Cài t DB2 Express-C và t(o ra c s d li u m"u
Ch ng 4 - Môi tr ng c a DB2
Bài t p nhanh #2 - T(o m t CSDL m i
4.1 C$u hình DB2
4.1.1 Các bi n môi tr ng
4.1.2 T p c$u hình qu n tr c s d li u (dbm cfg)
4.1.3 T p c$u hình c s d li u (db cfg)
4.2 Máy ch qu n tr DB2
Bài t p nhanh #3 – Làm vi c v i th hi n, c s d li u và c$u hình
Ch ng 5 – Các công c DB2
5.1 Trung tâm i#u khi n
5.2 Nh p l nh tr!c ti p
5.3 Trình tr giúp SQL
5.5.1 Các k ch b n SQL
5.5.2 Các k ch b n v i h i#u hành
Bài t p nhanh #5 – T(o m t k ch b n cài t cho c s d li u EXPRESS
5.6 Trung tâm tác v (Task Center)
5.6.1 C s d li u Tools Catalog
5.7 Nh t ký
5.8 Giám sát tình tr(ng (health)
5.8.1 Trung tâm tình tr(ng
Ph n II – H c DB2: Qu n tr C s d li u
Ch ng 6 - Ki n trúc c a DB2
6.1 Mô hình quy trình x lý c a DB2
6.2 Mô hình b nh c a DB2
6.3 Mô hình l u tr c a DB2
6.3.1 Trang và ph(m vi
6.3.2 Vùng nh m
6.3.3 Các không gian b ng
Ch ng 7 – K t n i máy khách DB2
7.1 Th m c DB2
7.2 Tr giúp c$u hình
7.2.1 Nh ng cài t b,t bu c trên máy ch
7.2.2 Nh ng cài t c n thi t trên máy khách
7.2.3 T(o lý l ch cho máy khách và máy ch
Bài t p nhanh #6 – S d ng Tr giúp thi t l p c$u hình
Ch ng 8 - Làm vi c v i các i t ng d li u
8.1 S
8.2 B ng
8.2.1 Ki u d li u
8.2.2 C t khoá chính (Identity columns)
8.2.3 Các i t ng tu n t! (Sequence object)
8.2.4. Các b ng danh sách h th ng
8.2.5. Khai báo các b ng t(m th i
8.3 Các khung nhìn (Views)
8.4 Các ch1 m c (Index)
8.4.1 Tr giúp thi t k (Design Advisor)
8.5 Tính toàn v4n tham chi u
Ch ng 9 – Ti n ích di chuy n d li u
9.1 Công c EXPORT (xu$t)
9.2 Công c IMPORT (nh p)
9.4 Công c db2move
9.5 Công c db2look
Bài t p nhanh #8 - Trích xu$t DDL t' c s d li u EXPRESS
Ch ng 10 – B o m t c s d li u
10.3 Quy#n qu n tr c s d li u DBADM
10.4 Nhóm PUBLIC
10.5 L nh GRANT và REVOKE
10.7 Xem xét quy#n trên nhóm
Bài t p nhanh #9 - Cho phép và h y b3 (phân quy#n) quy#n ng i s d ng
Ch ng 11 – Sao l u và khôi ph c
11.1 Nh t ký c s d li u
11.2 Các ki u nh t ký
11.3 Các ki u ghi nh t ký
11.3.1 Ghi tu n t! quay vòng
11.3.2 Nh t ký l u tr
11.4 Nh t ký c s d li u t' Trung tâm i#u khi n
11.5 Các tham s c a nh t ký
11.6 Sao l u c s d li u
11.7 Khôi ph c c s d li u
11.7.1 Các ki u khôi ph c d li u
11.7.2 Khôi ph c c s d li u
11.8 Các ho(t ng khác v i BACKUP và RESTORE
Ch ng 12 - Nhi m v b o trì
12.1 REORG, RUNSTATS, REBIND
12.1.1 L nh REORG
12.1.2 L nh RUNSTATS
12.1.3 BIND/REBIND
12.1.4 Các công vi c duy trì t' Trung tâm i#u khi n
12.2 Các l!a ch n b o trì
Bài t p nhanh #11 – C$u hình vi c b o trì t! ng
Ch ng 13 – Truy c p ng th i và khóa
13.1 Các giao d ch
13.2 Truy c p ng th i
13.3 Các v$n # khi không ki m tra truy c p ng th i
13.3.1 M$t d li u c p nh t
13.3.2 % c v i không cam k t
13.4 Các m&c cô l p
13.4.1 % c v i không cam k t
13.4.5 So sánh các m&c cô l p d li u
13.5 Khóa leo thang
13.6 Ki m soát khóa
13.7 Ch khóa
13.8 V$n # khóa ph thu c và phát hi n
Ch ng 14 – Các th t c SQL PL
14.1 IBM Data Studio
14.1.2 T(o m t th t c l u trong Data Studio
14.2 M t s khái ni m v# th t c SQL PL:
14.2.1 C$u trúc c a th t c
14.2.2 Nh ng thu c tính tùy ch n c a th t c
14.2.3 Các lo(i tham s
14.2.4 Chú thích trong th t c SQL PL
14.2.5 Câu l nh ghép
14.2.6 Khai báo bi n
14.2.7 Câu l nh gán
14.3 Các con tr3 (cursor)
14.5 G i th t c
14.7 SQL ng
15.1 Hàm n i tuy n SQL
15.2 B"y s! ki n (Triggers)
15.3 Hàm ng i dùng nh ngh a (UDF)
15.3.1 Hàm vô h ng
15.3.2 Hàm b ng
Bài t p nhanh #13 - Kh i t(o UDF s d ng IBM Data Studio
Ch ng 16 – SQL/XML và XQuery
16.1 S d ng XML v i các c s d li u
16.2 C s d li u XML
16.2.1 C s d li u h) tr XML
16.2.2 C s d li u thu n XML
16.3 XML trong DB2
16.3.1 8u i m c a công ngh pureXML
16.3.2 Khái ni m c b n v# XPath
16.3.4 Chèn các tài li u XML
16.3.5 Truy v$n d li u XML
16.3.6 N i (join) v i SQL/XML
16.3.7 N i (Join) v i XQuery
16.3.8 Các l nh c p nh t và xóa
16.3.9 Ch1 m c XML
Bài t p nhanh #14 – SQL/XML và XQuery
Ch ng 17 – Phát tri n v i Java, PHP và Ruby
17.1.1 Trình i#u khi n JDBC ki u 2 (type 2)
17.1.2 Trình i#u khi n JDBC ki u 4
17.2.1 L!a ch n k t n i DB2 cho PHP
17.3.1 B công c phát tri n DB2 trên n#n Rails
A.1 Thêm thông tin v# mã các l)i
A.2 SQLCODE and SQLSTATE
A.3 Nh t ký khai báo qu n tr DB2
A.4 db2diag.log
A.5 Theo v t CLI
A.6 Khuy t i m và s a l)i trong DB2
Các trang web
Sách
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhap_mon_CSDL_DB2_9.5

Nhap_mon_CSDL_DB2_9.5

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by W Sapphire Nguyễn

More info:

Published by: W Sapphire Nguyễn on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 62 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 67 to 160 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 165 to 193 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 198 to 203 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 208 to 224 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->