Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kineska studija - Moć ishrane

Kineska studija - Moć ishrane

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Published by Ivan Alar

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ivan Alar on Nov 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2010

pdf

text

original

 
 Kineska studija – Mo
ć
ishrane
Dr. Kolin KembelTomas Kembel II
Najsveobuhvatnija studija ishrane koja je ikada uradjenaNaslov originala: The China Study by T. Colin Campbell, PhD and Thomas M. Campbell II
 
 
5
Sadr`aj
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Deo I: Kinesko istra`ivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. Problemi sa kojima se suo~avamo i re{enjakoja su nam potrebna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172. Ku}a od proteina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313. Isklju~ivanje raka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454. Lekcije iz Kine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Deo II: Bolesti izobilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1095. Slomljena srca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136. Gojaznost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1357. Dijabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1448. Naj~e{}i oblici raka: dojke, prostate, debelog creva i rektuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1549. Autoimune bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17910. Efekti {irokog opsega: bolesti kostiju, bubrega,o~iju i mozga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197Deo III: Vodi~ za dobru ishranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21711. Pravilna ishrana: Osam principa ishrane i zdravlja . . . . . .22112. Kako da se hranimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235Deo IV: Za{to dosad niste ~uli za ovo? . . . . . . . . . . . . . .24313. Nauka - mra~na strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24614. Nau~ni redukcionizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26215. “Nauka” industrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28116. Vlada: Da li radi u korist naroda? . . . . . . . . . . . . . . .29517. Velika medicina: ^ije zdravlje oni {tite? . . . . . . . . . . . .30918. Istorija se ponavlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327Dodatak A: Pitanja i odgovori: efekat proteina ueksperimentalnim istra`ivanjima na pacovima . . . . . . . . . . .335Dodatak B: Eksperimentalni dizajn Kineskog istra`ivanja . . . .337Dodatak C: Veza sa “vitaminom” D . . . . . . . . . . . . . . . . .344Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
 
Glad javnosti prema informacijama o ishrani nikad ne prestaje dame zapanjuje, ~ak i nakon celokupnog radnog veka posve}enog  vr{enju eksperimentalnih istra`ivanja veze ishrane i zdravlja. Knjige oishrani su prolazni bestseleri. Skoro svaki popularni ~asopis pru`ainformacije o ishrani, novine redovno iznose ~lanke, a TV stanice iradio programi neprekidno raspravljaju o ishrani i zdravlju.Imaju}i u vidu lavinu informacija, da li ste uvereni da znate {tatreba ~initi kako biste pobolj{ali zdravlje?Da li treba kupovati hranu koja je ozna~ena kao organska kako bise izbeglo izlaganje pesticidima? Da li su sredinske hemikalije prven-stveni uzrok raka? Ili je mo`da va{e zdravlje unapred odre|eno geni-ma koje ste nasledili kada ste se rodili? Da li ugljeni hidrati zaistagoje? Da li treba brinuti o ukupnoj koli~ini masti koju jedete, ili samoo zasi}enim i trans oblicima masnih kiselina? Koje vitamine, akouop{te, treba uzimati? Da li kupujete hranu koja je oboga}ena dodat-nim vlaknima? Da li treba jesti ribu, i, ako treba, koliko ~esto? Da li}e kori{}enje namirnica od soje spre~iti oboljenje srca?Pretpostavljam da niste sasvim sigurni u pogledu odgovora na ovapitanja. Ako je tako, onda niste jedini. Iako postoji obilje mi{ljenja iinformacija, samo mali broj ljudi zaista zna {ta treba ~initi kako bi sezdravlje pobolj{alo. To nije zbog toga {to istra`ivanja nisu vr{ena. Jesu. Znamo izuzet  -no puno o vezama izme|u ishrane i zdravlja. Me|utim, prava nauka je zatrpana gomilom nebitnih ili ~ak {tetnih informacija - lo{omnaukom, pomodnim dijetama i propagandom industrije hrane.Ja `elim to da promenim. @elim da vam pru`im novi okvir zarazumevanje veze ishrane i zdravlja, okvir koji odstranjuje zabunu,spre~ava i le~i bolesti i omogu}ava vam da `ivite ispunjenijim `ivo-tom.Bio sam u “sistemu” skoro pedeset godina, na najvi{im nivoima,osmi{ljavaju}i i vode}i velike istra`iva~ke projekte, odlu~uju}i koja }eistra`ivanja biti finansirana, i skupljaju}i velike koli~ine nau~nihistra`ivanja u nacionalne ekspertske izve{taje.
67
Uvod

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->