Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GHS_CLP - Piktogramy określające rodzaj zagrożenia, Zwroty H, P

GHS_CLP - Piktogramy określające rodzaj zagrożenia, Zwroty H, P

Ratings: (0)|Views: 1,068 |Likes:
Published by atoxinfo
Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest graficznym przedstawieniem szczególnego rodzaju zagrożenia. Na etykietach należy także zamieścić odpowiednie zwroty określające zagrożenie, opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę (art. 21 CLP). Etiketa obsahuje príslušné bezpečnostné upozornenia (článok 22 nariadenia CLP) s informáciami o opatreniach na zabránenie nežiaducim účinkom na ľudské zdravie alebo životné prostredie vyplývajúcim z nebezpečného charakteru látky alebo zmesi alebo na ich minimalizovanie .
Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest graficznym przedstawieniem szczególnego rodzaju zagrożenia. Na etykietach należy także zamieścić odpowiednie zwroty określające zagrożenie, opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę (art. 21 CLP). Etiketa obsahuje príslušné bezpečnostné upozornenia (článok 22 nariadenia CLP) s informáciami o opatreniach na zabránenie nežiaducim účinkom na ľudské zdravie alebo životné prostredie vyplývajúcim z nebezpečného charakteru látky alebo zmesi alebo na ich minimalizovanie .

More info:

Published by: atoxinfo on Nov 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

 
ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480H - 1143 Budapest, Eleonóra u. 8. Hungary office@msds-europe.com Fax: +36 1 290 4136
GHS
/
CLP
 
Piktogramy okre
ś
laj
ą 
ce rodzaj zagro
ż
eniaZwroty H, P
 
2
ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership
Piktogramy okre
ś
laj
ą 
ce rodzaj zagro
ż
enia
Piktogram okre
ś
laj
ą 
cy rodzaj zagro
ż
enia jest graficznym przedstawieniem szczególnegorodzaju zagro
ż
enia. W zwi
ą 
zku z tym klasyfikacja substancji lub mieszaniny stanowi opiktogramach okre
ś
laj
ą 
cych rodzaj zagro
ż
enia, jakie nale
ż
y zamie
ś
ci
ć
na etykiecie, zgodniez cz
ęś
ci
ą 
2 (zagro
ż
enia fizyczne), cz
ęś
ci
ą 
3 (zagro
ż
enia dla zdrowia) i cz
ęś
ci
ą 
4 (zagro
ż
eniadla
ś
rodowiska) za
łą 
cznika I do CLP (art. 19 CLP).Warunki stosowania piktogramów okre
ś
laj
ą 
cych rodzaj zagro
ż
enia odpowiednio doposzczególnych klas i kategorii zagro
ż
enia zamieszczono tak
ż
e w za
łą 
czniku V do CLP.Kolor i uk
ł
ad etykiet nale
ż
y dobra
ć
w taki sposób, aby piktogram okre
ś
laj
ą 
cy rodzajzagro
ż
enia oraz jego t
ł
o by
ł
y wyra
ź
nie widoczne. Piktogramy okre
ś
laj
ą 
ce rodzaj zagro
ż
eniapowinny mie
ć
kszta
ł
t kwadratu ustawionego na wierzcho
ł
ku (kszta
ł
t „karo”), jak równie
ż
 posiada
ć
czarny symbol na bia
ł
ym tle z czerwonym obramowaniem (sekcja 1.2.1 za
łą 
cznikaI do CLP).Ka
ż
dy piktogram okre
ś
laj
ą 
cy rodzaj zagro
ż
enia powinien zajmowa
ć
co najmniej jedn
ą 
 pi
ę
tnast
ą 
powierzchni ujednoliconej etykiety, jednak minimalna powierzchnia nie mo
ż
e by
ć
 mniejsza ni
ż
1 cm
2
.
 
3
ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership
Zwroty okre
ś
laj
ą 
ce zagro
ż
enie
Na etykietach nale
ż
y tak
ż
e zamie
ś
ci
ć
odpowiednie zwroty okre
ś
laj
ą 
ce zagro
ż
enie, opisuj
ą 
cecharakter i nasilenie zagro
ż
e
ń
stwarzanych przez substancj
ę
lub mieszanin
ę
(art. 21 CLP).Zwroty okre
ś
laj
ą 
ce zagro
ż
enie, odpowiednie dla ka
ż
dej szczególnej klasyfikacji ze wzgl
ę
duna zagro
ż
enie, przedstawiono w tabelach zamieszczonych w cz
ęś
ciach 2–5 za
łą 
cznika I doCLP. Je
ż
eli klasyfikacja danej substancji jest zharmonizowana i wymieniona w cz
ęś
ci 3za
łą 
cznika VI do CLP, na etykiecie nale
ż
y zamie
ś
ci
ć
odpowiadaj
ą 
cy jej zwrot okre
ś
laj
ą 
cyzagro
ż
enie, odpowiedni dla tej klasyfikacji, wraz z jakimkolwiek innym zwrotemokre
ś
laj
ą 
cym zagro
ż
enie w odniesieniu do klasyfikacji niezharmonizowanej.
H200
– Materia
ł
y wybuchowe niestabilne.
H201
– Materia
ł
wybuchowy; zagro
ż
enie wybuchem masowym.
H202
– Materia
ł
wybuchowy, powa
ż
ne zagro
ż
enie rozrzutem.
H203
– Materia
ł
wybuchowy; zagro
ż
enie po
ż
arem, wybuchem lub rozrzutem.
H204
– Zagro
ż
enie po
ż
arem lub rozrzutem.
H205
– Mo
ż
e wybucha
ć
masowo w przypadku po
ż
aru.
H220
– Skrajnie
ł
atwopalny gaz.
H221
– Gaz
ł
atwopalny.
H222
– Skrajnie
ł
atwopalny aerozol.
H223
– Aerozol
ł
atwopalny.
H224
– Skrajnie
ł
atwopalna ciecz i pary.
H225
– Wysoce
ł
atwopalna ciecz i pary.
H226
Ł
atwopalna ciecz i pary.
H228
– Substancja sta
ł
a
ł
atwopalna.
H240
– Ogrzanie grozi wybuchem.
H241
– Ogrzanie mo
ż
e spowodowa
ć
po
ż
ar lub wybuch.
H242
– Ogrzanie mo
ż
e spowodowa
ć
po
ż
ar.
H250
– Zapala si
ę
samorzutnie w przypadku wystawienia na dzia
ł
anie powietrza.
H251
– Substancja samonagrzewaj
ą 
ca si
ę
: mo
ż
e si
ę
zapali
ć
.
H252
– Substancja samonagrzewaj
ą 
ca si
ę
w du
ż
ych ilo
ś
ciach; mo
ż
e si
ę
zapali
ć
.
H260
– W kontakcie z wod
ą 
uwalniaj
ą 
 
ł
atwopalne gazy, które mog
ą 
ulega
ć
samozapaleniu.
H261
– W kontakcie z wod
ą 
uwalnia
ł
atwopalne gazy.
H270
– Mo
ż
e spowodowa
ć
lub intensyfikowa
ć
po
ż
ar; utleniacz.
H271
– Mo
ż
e spowodowa
ć
po
ż
ar lub wybuch; silny utleniacz.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->