Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5457, 12.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5457, 12.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 616|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
APSURDI
Ministri poslanici podnosit }e ostavke Predsjedni{tvu, predsjednicima, skup{tinama, ali one }ese kiseliti u ladicama sve do imenovanja novih vlada
Primat }e pla}e za obje funkcije
Zbrka u vlasti zbog nespojivosti funkcija
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 12. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5457
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
MINISTRIPODNOSE
OSTAVKE SAMI SEBI
 3. strana
 
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
NACISTI^KA ZASTAVA
[irokika`njen sa20.000 KM
   6   5 .  s   t  r .
K
oliko je ustavno ure|-enje u na{oj zemlji ap-surdno, oslikava i zb-rka nastala nakon tu-ma~enja CIK-a da aktuelni mi-nistri koji su osvojili i mandate uparlamentima moraju podnijetiostavke na ministarske pozicije smomentom prihvatanja funkcijaposlanika, jer je rije~ o nespoji-vim du`nostima.No, zahvaljuju}i komplikac-ijama, oni }e mo}i raditi oba po-sla sve dok ne bude konstituira-na nova izvr{na vlast.
 2. strana
Be~:Nastavak 
slu~aja la`nog Mladi}a
AVDO POLICIJIPOKAZIVAO ZUBE
Afere:AlijaBudnjo raste`e sudski proces
RADNICIMAVRATITI DIONICE
Lije~enje:Dobre vijesti za Bi{}anku
ALMA PRVA NALISTI ZA NOVO SRCE
red i t i 
 Meki}: Mora platiti grafologa kako bi dokazao da nije stavio svoj potpis za kredite izvjesnim Mirjani i Izudinu Joldi}u
Prevareni radnik bez posla zavr{io na sudu
Zakir dokazuje da nije ni~iji `irant
 Dokument iz EKI-ja: Teret od 10.000 KM 
   1   1 .  s   t  r .   4 .  s   t  r .   1   2 .  s   t  r .
 T i r a `  o v o g  b r o j a  v e } i  j e  o d 1 0 5 . 0 0 0  p r i m j e r a k a!
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,12. novembar/studeni 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Lakrdija s ocjenom invalidnosti djevoj~ice ro|ene s jednom nogom, roditelji dobili prazan nalaz
- Kako u medicini, tako i druge visokoobra-zovane osobe s podru~ja biv{e Jugoslavije trebaizvesti na provjeru znanja na koje se odnosi diplo-ma. Vidjelo bi se da i uz blage kriterije 80 postoprovjerenih ne bi moglo obavljati poslove za ko-je imaju diplomu. Na{i intelektualci i ne znajuni{ta i zato nam je ovako!
(Ramiz Safetho|i})
PORTAL - komentar dana
S konstituiraju}e sjednice: Analiziran izborni rezultat
(Foto: F. Fo~o)
Sjednica Predsjedni{tva SBB BiH
Odre|ena delegacija
za pregovore sdrugim strankama
Utvr|ene politi~ke obaveze koje proizlazeiz velike podr{ke glasa~a
U Sarajevu je ju~er odr`ana pr-va konstituiraju}a sjednica novoiza-branog Predsjedni{tva Saveza zabolju budu}nost BiH - SBB BiH.^lanovi Predsjedni{tva, njih23, izvr{ili su analizu izbornog re-zultata i utvrdili politi~ke obavezekoje proizlaze iz velike podr{ke gla-sa~a na op}im izborima.Predsjedni{tvo je, tako|er, odr-edilo i delegaciju SBB BiH za pr-egovore s drugim politi~kim stra-nkama u narednom periodu, sa-op}io je Pres-centar SBB BiH.
Centralna izborna komisija BiH donijela odluku
Slijede izbori za novena~elnike osam op}ina
Nakon {to suprihvatili mandateosvojene na izbor-ima, Centralnaizborna komisija(CIK) BiH ju~erje potvrdila presta-nak mandata za{est op}inskihna~elnika. Rije~ jeo Asimu Sarajli}u(Vogo{}a), Hamdi-ji Lipova~i (Biha}), Osmanu Sulja-gi}u (Srebrenik), Amiru Zahiro-vi}u (Od`ak/Vukosavlje), GoranuMitrovi}u (Ora{je/Donji @abar) iMirku Koji}u (Srbac).Nakon ovoga uslijedit }e i odlu-ka CIK-a o raspisivanju prijevreme-nih op}inskih izbora u osam op}inau BiH. Uz {est spomenutih, tu su i[ekovi}i i Kalesija/Osmaci, gdje sugra|ani na refere-ndumima zatra`ilismjene dosada{-njih na~elnika.Kako smo sa-znali, Damir Ha-d`i}, na~elnik sar-ajevske op}ine No-vi Grad, odbio jemandat u Federa-lnom parlamentu,tako da }e ga dobi-ti sljede}i s liste SDP-a. Premaizbornom rezultatu, to bi mogla bi-ti Belkisa Vehabovi}. Had`i} je,pak, odlu~io ostati na ~elu op}ineNovi Grad.Portparol CIK-a Maksida Piri}pojasnila je da prijevremeni izborimoraju biti odr`ani u roku od tri mje-seca od dana prestanka mandata do-sada{njim na~elnicima.
 M. K.
OHR donirao kompjutere i vozila
Ured visokog predstavnika (OHR) donirao je uredsku opremu,ra~unare i nekoliko vozila za vi{e nevladinih organizacija i {kola u BiH.Udru`enju za pomo} mentalno nerazvijenim osobama i Humanita-rnoj organizaciji „Partner“ iz Banje Luke donirana su po dvara~unara, dok je pet ra~unara donirano Osnovnoj {koli „Otoka“ uBosanskoj Krupi. Udru`enju paraplegi~ara, osoba oboljelih od cer-ebralne dje~ije paralize i ostalih tjelesnih invalida iz Doboja donir-ano je vozilo.
APSURDI
Zbrka u vlasti zbog nespojivosti funkcija
Ministri podnoseostavke sami sebi
Ministri poslanici podnosit }e ostavke Predsjedni{tvu, predsjednicima,skup{tinama, ali one }e se kiseliti u ladicama sve do imenovanja novih vlada
Koliko je ustavno ure|enje una{oj zemlji apsurdno, oslikava i ci-jela zbrka nastala nakon tuma~enjaCentralne izborne komisije (CIK)BiH da aktuelni ministri koji suosvojili i mandate u parlamentimamoraju podnijeti ostavke na mini-starske pozicije s momentom pri-hvatanja funkcija poslanika, jer jerije~ o nespojivim du`nostima.No, zahvaljuju}i komplicira-nim propisima, oni }e i u ovomslu~aju na}i rupe koje }e im omo-gu}iti da nastave raditi oba poslaistovremeno sve dok ne bude ko-nstituirana nova izvr{na vlast.
Primanje pla}a
Nema sumnje da }e „u skladu sazakonima“ za to vrijeme primati ipla}e na obje strane.Dovijat }e se tome tako {to }e ne-ki podnositi ostavke Predsjedni{tvuBiH i entitetskim predsjednicima,ali one ne}e biti prihvatane sve doimenovanja novih vlada, a neki }eostavke podnositi kantonalnimskup{tinama, fakti~ki sami sebi!?Predsjedavaju}i Vije}a mini-stara Nikola [piri} u{ao je u Par-lament BiH i ako 30. novembra nakonstituiraju}oj sjednici Predsta-vni~kog doma pr-ihvati mandat,morat }e po-dnijeti osta-vku Predsjedni{tvu BiH. U zako-nu pi{e da „ako predsjedavaju}i Vi-je}a ministara podnese ostavku, Vi-je}e daje ostavku u cjelini, a du`no-st obavlja do potvrde novog pre-dsjedavaju}eg i ~lanova Vije}a mi-nistara“.Iz ove odredbe ve} je izvjesno da}e novi saziv Predsjedni{tva ~ekatis imenovanjem novog dr`avnog pr-emijera sve do postizanja stra-na~kih dogovora o tome ko }e u}iu naredni saziv Vije}a ministara.Nadalje, dr`avni ministri DraganVranki} i Safet Halilovi}, koji su u{liu Dr`avni, odnosno Federalni par-lament, ostavke }e morati podnije-ti predsjedavaju}em Vije}a minista-ra, u ovom slu~aju [piri}u, koji }e,tako|er, tada biti u ostavci!?Kada je rije~ o federalnim mini-strima, a u pitanju ih je pet(Vjekoslav Beva-nda, MuhidinAli}, Edin Mu{i}, Velimir Kuni}, Sa-fet Omerovi}), oni }e kada prihvateposlani~ke mandate, ostavke u VladiFBiH podnositi predsjednici Borja-ni Kri{to. Ra~una se da ona te osta-vke ne}e prihvatiti sve do imenova-nja nove Federalne vlade, a do tada }eministri poslanici biti „zaposleni“ i uVladi i u Parlamentu.
Slu~aj Mehmedi}
Ustavi kantona, uglavnom, ka`uda premijer i ~lanovi vlada ostavkupodnose kantonalnim skup{tina-ma. U tom slu~aju, primjerice, do-lazi se u situaciju da jo{ aktuelni pr-emijer Sarajevskog kantona Be-sim Mehmedi}, koji je upravoju~er prihvatio novi mandat posla-nika u Kantonalnoj skup{tini, tr-eba ostavku podnijeti sam sebi.U Vladi Kantona nisu namznali detaljnije pojasniti ovu situ-aciju.
 M. KUKAN 
Cirkus s (ne)odr`avanjem sje-dnica Vlade FBiH se nastavlja.Ba{ kao {to je iznenada najavljenonjeno ju~era{nje odr`avanje, takoje i odgo|eno, a da nije ni po~elo.Prvobitno je ju~er iz Vlade sti-gla obavijest da }e sjednica bitiodr`ana po~etkom sljede}e sedmi-ce, a samo sat kasnije i nova info-rmacija iz kabineta premijera Mu-stafe Mujezinovi}a da je, na zaht-jev hrvatskih ministara, ona zaka-zana za ponedjeljak, 15. novembra.Premijerov zamjenik GavriloGrahovac nimalo se ne ~udi {to jei ju~era{nja sjednica otkazana, jerse to de{ava ve} dva mjeseca.- Potpuno je jasno da se premi-jer krije iza zahtjeva dva HDZ-a, azapravo je rije~ o tome da on upor-no opstruira rad Vlade. Nastavi liovako, to zna~i da ova Federalna vla-da ne}e biti u stanju pripremiti ni pr-ednacrt bud`eta za narednu godinu,a da ne govorim o dono{enju drugihodluka bitnih za mnoge strukture uFBiH - navodi Grahovac.On ka`e i da se ju~er na sjednicipojavilo 15 ~lanova Vlade i da nikoiz dva HDZ-a nije tra`io njenu odgo-du do ponedjeljka. No, sumnja da }esjednica i tada biti odr`ana.
 M. K.
 Lipova~a: Prihvatio novi  mandat Had`i}: Ostaje na ~elu NovogGrada
Premijer opstruira Vladu
Grahovac o (ne)odr`avanju sjednica
U CIK-u su nam ju~er jedinomogli potvrditi da je ta instituci-ja dala svoje tuma~enje iz kojeg jejasno da je rije~ o nespojivosti fu-nkcija, a da oni nemaju ni{ta s timkakve }e odluke donositi ministri.Tako|er, nisu `eljeli prejudici-rati ni ho}e li uslijediti neke ka-zne ako zvani~nici ne budu po{to-vali Izborni zakon, ali smatraju dase ne bi smjelo de{avati da se je-dino CIK pridr`ava ustavnih i za-konskih odredbi, a svi ostali ihignoriraju.
Ho}e li biti sankcija CIK-a?
Grahovac: Ju~er u Vladi 
(Foto: J. Brutus)
 Halilovi}, Bevanda, Mu{i}, Mehmedi}:Samo neki od  spornih funkcionera
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,12. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
@
 avaz.ba)
Gdje po~inje vlast,a prestaje kriminal?
Kome sti`u upozorenja da je korupcija postalaprincip djelovanja vlasti u BiH koji prijeti dapotpuno izolira zemlju i odvede je na crni kolosijek 
Serija o{trih upozorenja me|unarodnih zvani~nika i institucijana ra{irenost korupcije i organiziranog kriminala u BiH jasan je si-gnal odakle dolaze najve}a prijetnja i izvor zabrinutosti za budu}no-st na{e zemlje.Politi~ka retorika, borba za prevlast, te{ke rije~i u areni, bloka-de i nerad institucija zabrinjavaju, ali sa tom brigom na{i ljudi ime|unarodna zajednica nose se ve} godinama.No, na adresu aktuelnih politi~kih lidera sti`u upozorenja da jekorupcija prevladala i postala princip djelovanja vlasti koji prijetida potpuno izolira zemlju i odvede je na crni kolosijek. Jalove de-bate o Ustavu, optu`ivanja i upiranja prstom zbog nacionalnog pi-tanja slu`e da zavaraju javnost, da zabave me|unarodne zvani~ni-ke, dok isti politi~ki igra~i godinama igraju sasvim drugu utakmi-cu u kojoj lako dijele prljavi profit.Prvi zamjenik visokog predstavnika Roderik Mur (Roderick Mo-ore) i izvje{taj Evropske komisije o{trim rije~ima su upozorili da jekorupcija izrasla pod strankama na vlasti u najve}u prijetnju sudbi-ni zemlje.Treba istini pogledati u o~i i re}i da je dr`avu mnogo vi{e una-zadila plja~ka{ka privatizacija nego {to }e nakaradna ustavna stru-ktura to ikada u~initi. Nesavjesno upravljanje i rasprodaja dr`avnihresursa putem ro|a~kih veza, vi{e su destabilizirali zemlju i doveliu pitanje uspje{nost dr`ave od bilo kojeg nerije{enog nacionalnogpitanja.Zapo{ljavanje po strana~koj liniji, (pro)davanje tendera za „plavekoverte“ daleko je vi{e uni{tilo bh. ekonomiju od, primjerice, ne-postojanja dr`avnog ministarstva privrede ili poljoprivrede.Korupcija onemogu}ava bilo kakav napredak zemlje i tako blo-kira put Bosne ka Evropskoj uniji. Nepostojanje politi~ke volje zaobra~un s akterima korupciona{kih afera na najvi{em nivou bit }eprepreka za bilo kakvu daljnju integraciju. Tu ni najbolje ustavnereforme ne}e pomo}i.Susjedne zemlje su vodile i jo{ vode odlu~nu bitku protiv koru-pciona{kih hobotnica i zato grabe ka Uniji. Za to vrijeme, u BiH jo{nije mogu}e razaznati gdje po~inje vlast, a gdje prestaje kriminal.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
KREDITI
Problemi Zakira Meki}a iz Busova~e
Mora sam dokazatida nije ni~iji `irant
Mora platiti grafologa kako bi dokazao da nije stavio svoj potpis za krediteu jednoj mikrokreditnoj organizaciji izvjesnim Mirjani i Izudinu Joldi}u
Zakir Meki} iz Ka}una kod Bu-sova~e nije vjerovao svojim o~imakada je dobio poziv Op}inskog su-da u Tuzli kao `irant izvjesnimMirjani i Izudinu Joldi}u iz Tuzleza dva kredita u iznosu od 10.100maraka. Ve} godinu i po na ~ekan-ju u zeni~koj firmi „Izgradnja“, ka-ko ka`e, u `ivotu nije kro~io u Tu-zlu, sve do poziva na prvo ro~i{te.Danas }e se o drugom kreditumorati izjasniti pred tuzlanskim su-dijama. I re}i }e im isto.
Ime i mati~ni broj
- Jedino su ta~ni moje ime i ma-ti~ni broj. To dvoje meni nepozna-tih ljudi uzeli su kredit u mikrokr-editnoj organizaciji EKI u Tuzli i`irant im je ~ovjek s mojomli~nom, ali sa zaposlenjem u hote-lu „Tehnograd“ i tuzlanskom adr-esom - ka`e nam Meki}.Na CIPS-ovoj li~noj karti nematih podataka, pa su, dodaje, u for-mulare upisali la`ne brojeve tele-fona. Fiksni broj je privatan stannekog Tuzlaka Ha{ima O., a mobi-lni „Eronetov“ stalno isklju~en.- Kada sam sve to predo~io, pada i nije moj potpis, sutkinja mi jerekla da mi kao ~ovjek vjeruje, alikao sudija ne mo`e, nego moramplatiti grafologa da doka`e da ni-je moj potpis. A ja im ka`em da ni-ti sam bio u Tuzli, niti radim utom hotelu, niti znam te ljude, ko-ji nisu ni do{li na sud - ka`e Me-ki} i `ali se da ga, jer je nezaposlen,svaki put u Tuzlu ko{ta veomamnogo.
Drugi put na sudu
Nakon prvog ro~i{ta oti{ao je utuzlanski EKI, ali mu slu`benicinisu dozvolili da razgovara s dire-ktoricom. Samo mu je izvjesna„slu`benica Mirsada“ kazala da }eEKI povu}i tu`bu i da }e mu javi-ti za dva-tri dana, jer se radi o~igle-dno o nesporazumu.- Bio sam tamo 14. oktobra i su-tra (danas, op. a.) trebam na sud izbog drugog kredita. Ja, 60 puta do-brovoljni davalac krvi, izgubiosam desetak kila od sekiracije, za-vr{io u bolnici, jer ho}e na pravdiBoga da me terete za 10.000 mar-aka, i jo{ tra`e da ja platim tro{ko-ve dokazivanja - ka`e Meki}.Na tuzlanskom sudu rekli sunam da ne komentiraju procese ko-ji su u toku, a u EKI-ju u Tuzli to-kom ju~era{njeg dana nije bilo„nadle`nih za razgovor s novinar-ima“.
 A. D@ONLI]
- Nisam nikada ni izgubioli~nu, da ka`em da su tako do{lido nje. Jedino {to imam veze s Tu-zlanskim kantonom jeste to {tosam prije nekoliko mjeseci prodaoauto na zeni~koj pijaci ~ovjeku ko-ji se predstavio kao Zaim iz Pu-ra~i}a kod Tuzle. Niti imam ko-ntakt sa tim ~ovjekom, niti znamvi{e, ali da bi registrovao auto iobavio prepis, iskopirali smo mo-ju li~nu. Kada sam to rekao na su-du i u policiji, rekli su mi da gana|em. Ma, nisam ja dr`ava datra`im ljude po Bosni - ka`e Me-ki}.
Prodajom auta do kopije li~ne?
 Meki}: Izgubio desetak kila zbog sekiracije, zavr{io u bolnici  Dokument iz EKI-ja
Iako je sutkinja Op}inskog su-da Sarajevo Na|e Arifovi} umrlaprije skoro deset mjeseci, jo{ nijepoznat uzrok niti je utvr|eno jesuli ljekari napravili propuste prili-kom lije~enja ove 42-godi{nje `ene,majke dvoje djece. Do sada je uokviru predistra`nih radnji prove-deno vi{e provjera.O~ekivalo se da }e dileme ri-je{iti dodatno vje{ta~enje koje je ponaredbi Kantonalnog tu`ila{tvaSarajevo obavljeno na Medici-nskom fakultetu u Novom Sadu, alise to nije desilo.- Dobili smo nalaz togvje{ta~enja o toku bolesti, uzro-ku smrti i o eventualnin ljekar-skim propustima. Ali, na{etu`ila{tvo }e, radi razja{njenja pi-tanja bitnih za kona~nu tu`ila~kuodluku, od novosadskog fakulte-ta zatra`iti dopunu ovog nalaza -kazala je ju~er za „Dnevni avaz“portparol Tu`ila{tva JasminaIfti}.Sutkinja Arifovi} umrla je 20. ja-nuara u Klini~kom centru Unive-rziteta u Sarajevu. Nakon {to se lo{eosje}ala, primljena je na Infektivnukliniku, a potom je preba~ena naAbdominalnu hirurgiju, gdje jeoperirana. Tokom operacije u sto-maku je na|ena ve}a koli~ina gno-ja. Arifovi} je dan nakon operacijeumrla zbog sepse.
 E. Ha.
 Arifovi}: Smrt u 42. godini  Ifti}: Kona~naodluka
Istraga o na~inu lije~enja sutkinje Na|e Arifovi}
Iz nalaza iz Novog Sada ne vidi se uzrok smrti

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->