Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ιστορία της Χαρτογραφίας

Ιστορία της Χαρτογραφίας

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 697 |Likes:
Published by ArchaeoinAction

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: ArchaeoinAction on Nov 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
118
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιωάννης Καραγιαννίδης, Εύελπις ΙΙΙ Τάξεως
ΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η ελληνική λέξη «Χάρτης» ερμηνεύεται ως η γραφική απεικόνιση του συνόλου ή τμημάτων της γης επάνω σε επίπεδη ή σφαιρικήεπιφάνεια, η οποία δείχνει το σχετικό μέγεθος και τη θέση των χαρα-κτηριστικών (φυσικών και τεχνητών) υπό καθορισμένη κλίμακα καιπροβολή. Σύμφωνα με τον Θέμη Στρογγυλό, πρόεδρο της ΕλληνικήςΕταιρείας Χαρτογραφίας, «Ο χάρτης είναι επιστημονικό επίτευγμα,ιστορικό έγγραφο, έργο τέχνης και καλλιτεχνικής έκφρασης. Περι- γράφει την περιπλάνηση του ανθρώπου στον χώρο και τον χρόνο,μέσα από μία συνεχώς εξελισσόμενη ιστορική διεργασία».
 
119
Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Οι πρώτοι χάρτες, οι πρώτες δηλαδήαπόπειρες να αποδοθούν επάνω σε κά-ποια επιφάνεια μορφές και σχήματα τουεδάφους, ανάγονται στους αρχαιότατουςχρόνους, και οφείλονται στη μετακίνησημεγάλων ομάδων ανθρώπων με σκοπό την αναζήτηση τροφής, νερού ή κατά-κτησης εδαφών περισσότερο εύφορωνκαι πλούσιων. Έπρεπε δηλαδή να ση-μειωθούν με κάποιον τρόπο και να απο- τυπωθούν τα δρομολόγια για τη διάβαση των ερήμων και των βουνών, καθώς καιοι θέσεις των βοσκοτόπων, των πηγών,και άλλων χρήσιμων χαρακτηριστικών του εδάφους. Αυτή η αποτύπωση λεπτο-μερειών του εδάφους περιοριζόταν αρχι-κά σε τοπικό επίπεδο. Aργότερα όμως,με τη συστηματική μετακίνηση ολόκλη-ρων λαών, αναπτύχθηκε η συνήθεια της γραφικής αναπαράστασης μεγάλου τμήματος της γήινης επιφάνειας, ή καιολόκληρου του τότε γνωστού κόσμου,ο οποίος εκτεινόταν από τις ΗράκλειεςΣτήλες (το σημερινό Γιβραλτάρ) μέχρι τηΜέση Ανατολή και από την Αφρική μέχρι τα παράλια της Ευρώπης και σε αρκετόβάθος απ’ αυτά.
ΠΡΩΤΟΓΟΝΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Αξιοσημείωτη αναφορά γίνεται σε δείγ-ματα πρωτόγονων χαρτογραφήσεων απόπεριφερειακούς πολιτισμούς, όπως τωννησιώτικων πολιτισμών του Ειρηνικού, των Εσκιμώων της Βόρειας Αμερικής και των Αζτέκων της Κεντρικής Αμερικής. ΟΆνθρωπος μέσα στα σπήλαια, ζωγράφιζεστα τοιχώματα ζώα και παραστάσεις, αλλάκαι γεωμετρικά σχήματα, αφηρημένα ήσχετιζόμενα με την καθημερινή του ζωή.Οι κάτοικοι των νησιών του Ειρηνικού Ωκε-ανού αναπαριστούσαν τις πορείες τουςμεταξύ των νησιών. Στους χάρτες τωνΕσκιμώων το ενδιαφέρον εστιάζεται στηνεπιλογή των πληροφοριών ενώ στουςχάρτες των Αζτέκων το βασικό αντικείμε-νο απόδοσης είναι τα ιστορικά γεγονόταπου συμβαίνουν σε ένα τόπο.
 ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙOΤΗΤΑΣ
ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ
Οι αρχαιότεροι χάρτες που μαρτυρού-νται ανάγονται στο 2300 π.Χ. και είναισχεδιασμένοι πάνω σε πήλινες πινακίδεςπου βρέθηκαν στη Βαβυλώνα. Στην ίδιασχεδόν χρονική περίοδο τοποθετούνταικαι ορισμένες ζωγραφικές απεικονίσεις της ξηράς, που βρέθηκαν σε αρχαίους τάφους της Αιγύπτου. Είναι πιθανόν επο-μένως οι δύο αυτοί πολιτισμοί να ανέ-πτυξαν τις τεχνικές της χαρτογράφησηςσυγχρόνως και προς την ίδια κατεύθυν-ση, γιατί και των δύο λαών τα σχεδια- γράμματα αναπαριστάνουν εύφορεςεκτάσεις, ποτάμια, πεδιάδες και κοιλάδες.Είναι ενδιαφέρον ακόμη το γεγονός ότισε μια πινακίδα, που βρέθηκε σε ανασκα-φές στο Ιράκ και που χρονολογείται στα1000 π.Χ., απεικονίζεται η γη σαν επίπε-δος δίσκος περιβαλλόμενος από νερόμε κέντρο τη Βαβυλώνα. Οι αρχαιολόγοιμάλιστα πιθανολογούν ότι πρόκειται για την πρώτη κοινή προσπάθεια αναπαρά-στασης ολόκληρης της γης από τουςΑιγυπτίους και τους Βαβυλώνιους, σταπλαίσια της συνεργασίας των δύο λαών για τον καθορισμό των συνόρων τους. Ηπεποίθηση αυτή για το δισκοειδές σχήμα της Γης διατηρήθηκε σχεδόν μέχρι τιςαρχές της Αναγέννησης.Ο χάρτης Akkadian, αναφέρεται
 
120
συχνά στη βιβλιογραφία ως ο παλαιό- τερος χάρτης στον κόσμο. Είναι χάρτηςμεσαίας κλίμακας, αν και η πήλινη πλά-κα είναι διαστάσεων μόλις 7,6Χ6,8 εκ.Η κατασκευή του τοποθετείται γύρωστο 2500 π.Χ. και βρέθηκε στα ερεί-πια της Ga Sur (250 km βόρεια τηςΒαβυλώνας) (Raisz 1948). Σήμερα, βρί-σκεται στο σημιτικό μουσείο του πανε-πιστήμιου του Harvard. O χάρτης είναιπροσανατολισμένος με την ανατολήπρος τα πάνω. Απεικονίζει κοιλάδα πουδιασχίζεται από ποταμό, πιθανόν τονΕυφράτη, και τα γύρω βουνά με ιδιαίτε-ρο συμβολισμό. Το δέλτα του ποταμούκαταλήγει σε λίμνη ή θάλασσα. Το πιοενδιαφέρον στοιχείο της απεικόνισηςείναι ο συμβολισμός με κύκλους τωνσημείων του ορίζοντα. Χαρακτηριστικήείναι επίσης η καθαρότητα των χαρα-κτήρων σφηνοειδούς γραφής.Η πιο σημαντική ωστόσο, συνεισφορά των Βαβυλωνίων στη χαρτογραφία είναιη διαίρεση του κύκλου σε μοίρες.
ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Χρειάστηκε ωστόσο να φθάσουμεστην εποχή των Ελλήνων φιλοσόφων της Ιωνίας, για να τεθούν, όπωςκαι σε πολλές άλλες επιστήμες, οι βά-σεις της επιστημονικής ενασχόλησης με τη γεωγραφία και τη χαρτογραφία.
 
Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος
Γύρω στο 600 π.Χ. η Μίλητος υπήρξε το κέντρο της γεωγραφικής γνώσης και των πρώτων κοσμογραφικών θεωριών,και μάλιστα μαρτυρείται ότι ο Αναξίμαν-δρος ο Μιλήσιος (610-545 π.Χ.), μαθητής του Θαλή, ήταν ο πρώτος που συνέταξεκαι σχεδίασε παγκόσμιο χάρτη με βάσηπληροφορίες από τα αποικιστικά και εμπο-ρικά ταξίδια των Ελλήνων και των Φοινί-κων του 8
ου
και του 7
ου
αιώνα. Σύμφωναμε τον Αναξίμανδρο, η γη είναι κυλινδρι-κή και αιωρείται στο μέσο του ουράνιουθόλου χωρίς να στηρίζεται πουθενά, ενώστην επάνω επιφάνεια του κυλίνδρου,που περιβρέχεται από τον Ωκεανό, κατοι-κούν οι άνθρωποι και το πλάτος της είναι
Ο παλαιότερος χάρτης από τη Ga-Sur (2500π.Χ.). Πήλινη πλάκα και σχεδιάγραμμα.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
badder7 liked this
antonakis69 liked this
Maria liked this
eldi_ye liked this
cosskil liked this
Vaso Areli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->