Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Co So Hoa Phan Tich Hoang Minh Chau (Chu Bien)_-_ Vinaebookchemistryhere

Co So Hoa Phan Tich Hoang Minh Chau (Chu Bien)_-_ Vinaebookchemistryhere

Ratings: (0)|Views: 1,262 |Likes:
Published by clayqn88
chương 1 . Cân bằng hoá học và hoạt độ
chương 2 . Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích
2.1 .Nguyên tắc chung của các phương pháp phân tích khối lượng
2.2 .Yêu cầu của dạng kết tủa và dạng cân
2.3 . Cách tính kết quả trong phân tích khối lượng
2.4 . Nguyên tắc của phương pháp phân tích thể tích
2.5 .Phản ứng dùng trong phân tích thể tích
2.6 .Phân loại các phương pháp phân tích thể tích
2.7 .Các phương pháp chuẩn độ
2.8 . Nồng độ
2.9 .Cách tính kết quả trong phân tích thể tích
2.10 .Cách điều chế các dung dịch
chương 3 Axit và bazơ- Phản ứng trao đổi proton
3.1 .Định nghĩa
3.1 .Phương trình bảo toàn proton
3.3 .pH của dung dịch hệ đơn axit – bazơ trong nước
3.4 .pH của dung dịch hỗn hợp axit và bazơ liên hợp .Đệm năng
3.5 .pH của dung dịch hỗn hợp axit – bazơ không liên hợp
3.6 .Đồ thị logarit nồng độ của dung dịch axit HA
3.7 .Dung dịch đa axit
3.8 .Các axit và bazơ trong dung môi khác nước
chương 4 Phương pháp chuẩn độ axit bazơ – phương pháp trung hoà
4.1 .Chất chỉ thị axit – bazơ
4.2 .Đường định phân
chương 5 Phức chất trong dung dịch
5.1 .Định nghĩa danh pháp
5.2 .Hằng số bền và hằng số khồn bền của phức chất
5.3 .Tính nồng độ cân bằng của các cấu tử trong các dung dịch phức chất
5.4 .Ảnh hưởng của pH và của chất tạo phức phụ đến nồng độ cân bằng của phức .Hằng số không bền và hằng số bền điều kiện
5.5 .Phức chất của các ion kim loại với axit etilenđiamin tetraaxitic
chương 6 Phương pháp chuẩn độ tạo phức
6.1 .Phương pháp chuẩn độ complexon
6.2 .Phương pháp bạc .Chuẩn độ xianua
6.3 .Phương pháp thuỷ ngân .Chuẩn độ các halogenua
chương 7 Phản ứng kết tủa
7.1 .Điều kiện tạo thành kết tủa .Quy luật tích số tan
7.2 .Quan hên giữa tích sôs tan và độ tan
7.3 .Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan
7.4 .Cộng kết và kết tủa theo
7.5 .Kết tủa phân đoạn
7.6.Kết tủa keo
chương 8 Phường pháp chuẩn độ kết tủa
8.1 .Nguyên tắc chung của phương pháp
8.2 .Phương trình đường chuẩn độ các halogenua
8.3 .Đuờng định phân
8.4 .Sai số chuẩn độ
8.5 .Chuẩn độ hỗn hợp
8.6 .Các chất chỉ thị dùng trong phương pháp bạc
chương 9 Chất oxi hoá khử -phản ứng trao đổi electron
9.1 .Định nghĩa
9.2 .Cường độ chất oxi hoá và chất khử
9.3 .Những yếu tố ảnh hưởng đến thế oxi hoá -khử.Thế oxi hoá – khử
9.4 .Bảng thế oxi hoá – khử tiêu chuẩn
9.5 .Thế oxi hoá – khử của dung dịch chất oxi hoá và chất khử liên hợp
9.6 .Thế oxi hoá của dung dịch chất oxi hoá và chất khử không liên hợp
9.7 .Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá -khử
9.8 .Chất oxi hoá và chất khử đa bậc
9.9 .Tốc độ của phản ứng oxi hoá – khử
chương 10 Phương pháp chuẩn độ oxi hoá – khử
10.1 . Chất chỉ thị oxi hoá – khử
10.2 .Đường định phân
10.3 .Sai số chỉ thị
10.4 .Chuẩn độ chất đa oxi hoá – khử
10.5 .Một số ứng dụng phổ biến và điển hình của phương pháp chuẩn độ oxi hoá -khử
chương 11 Sai số trong phân tích xử lý số liệu thực nghiệm
11.1 .Định nghĩa các khái niệm
11.2 .Các đại lượng trung bình
11.3 .Các đại lượng đặc trưng cho độ phân tán
11.4 .Các loại phân bố
11.5 .Biên giới tin cậy
11.6 .Kiểm tra thống kê các dữ liệu thực nghiệm
11.7 .Đánh giá kết quả phân tích theo thống kê
PHẦN THỨ HAI Các Phương Pháp Công Cụ
chương 12 Phương pháp đo độ dẫn điện
chương 13 Phương pháp phân tích đo điện thể
chương 14 Phương pháp phân tích Von-Empe
chương 15 Phương pháp điện phân và đo điện lượng
chương 16 Mở đầu về các phương pháp phân tích đo quang
chương 17 Lý thuyết chung về các phương pháp phổ hấp thụ phân tử
chương 18 Các ứng dụng của phương pháp hấp thụ phân tử
chương 19 Phương pháp phổ huỳnh quang phân tử
chương 20 Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử
chương 21 Phổ hấp thụ nguyên tử
chương 22 Phương pháp chiết
chương 23 Phương pháp sắc kí
Tài liệu tham khảo

chương 1 . Cân bằng hoá học và hoạt độ
chương 2 . Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích
2.1 .Nguyên tắc chung của các phương pháp phân tích khối lượng
2.2 .Yêu cầu của dạng kết tủa và dạng cân
2.3 . Cách tính kết quả trong phân tích khối lượng
2.4 . Nguyên tắc của phương pháp phân tích thể tích
2.5 .Phản ứng dùng trong phân tích thể tích
2.6 .Phân loại các phương pháp phân tích thể tích
2.7 .Các phương pháp chuẩn độ
2.8 . Nồng độ
2.9 .Cách tính kết quả trong phân tích thể tích
2.10 .Cách điều chế các dung dịch
chương 3 Axit và bazơ- Phản ứng trao đổi proton
3.1 .Định nghĩa
3.1 .Phương trình bảo toàn proton
3.3 .pH của dung dịch hệ đơn axit – bazơ trong nước
3.4 .pH của dung dịch hỗn hợp axit và bazơ liên hợp .Đệm năng
3.5 .pH của dung dịch hỗn hợp axit – bazơ không liên hợp
3.6 .Đồ thị logarit nồng độ của dung dịch axit HA
3.7 .Dung dịch đa axit
3.8 .Các axit và bazơ trong dung môi khác nước
chương 4 Phương pháp chuẩn độ axit bazơ – phương pháp trung hoà
4.1 .Chất chỉ thị axit – bazơ
4.2 .Đường định phân
chương 5 Phức chất trong dung dịch
5.1 .Định nghĩa danh pháp
5.2 .Hằng số bền và hằng số khồn bền của phức chất
5.3 .Tính nồng độ cân bằng của các cấu tử trong các dung dịch phức chất
5.4 .Ảnh hưởng của pH và của chất tạo phức phụ đến nồng độ cân bằng của phức .Hằng số không bền và hằng số bền điều kiện
5.5 .Phức chất của các ion kim loại với axit etilenđiamin tetraaxitic
chương 6 Phương pháp chuẩn độ tạo phức
6.1 .Phương pháp chuẩn độ complexon
6.2 .Phương pháp bạc .Chuẩn độ xianua
6.3 .Phương pháp thuỷ ngân .Chuẩn độ các halogenua
chương 7 Phản ứng kết tủa
7.1 .Điều kiện tạo thành kết tủa .Quy luật tích số tan
7.2 .Quan hên giữa tích sôs tan và độ tan
7.3 .Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan
7.4 .Cộng kết và kết tủa theo
7.5 .Kết tủa phân đoạn
7.6.Kết tủa keo
chương 8 Phường pháp chuẩn độ kết tủa
8.1 .Nguyên tắc chung của phương pháp
8.2 .Phương trình đường chuẩn độ các halogenua
8.3 .Đuờng định phân
8.4 .Sai số chuẩn độ
8.5 .Chuẩn độ hỗn hợp
8.6 .Các chất chỉ thị dùng trong phương pháp bạc
chương 9 Chất oxi hoá khử -phản ứng trao đổi electron
9.1 .Định nghĩa
9.2 .Cường độ chất oxi hoá và chất khử
9.3 .Những yếu tố ảnh hưởng đến thế oxi hoá -khử.Thế oxi hoá – khử
9.4 .Bảng thế oxi hoá – khử tiêu chuẩn
9.5 .Thế oxi hoá – khử của dung dịch chất oxi hoá và chất khử liên hợp
9.6 .Thế oxi hoá của dung dịch chất oxi hoá và chất khử không liên hợp
9.7 .Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá -khử
9.8 .Chất oxi hoá và chất khử đa bậc
9.9 .Tốc độ của phản ứng oxi hoá – khử
chương 10 Phương pháp chuẩn độ oxi hoá – khử
10.1 . Chất chỉ thị oxi hoá – khử
10.2 .Đường định phân
10.3 .Sai số chỉ thị
10.4 .Chuẩn độ chất đa oxi hoá – khử
10.5 .Một số ứng dụng phổ biến và điển hình của phương pháp chuẩn độ oxi hoá -khử
chương 11 Sai số trong phân tích xử lý số liệu thực nghiệm
11.1 .Định nghĩa các khái niệm
11.2 .Các đại lượng trung bình
11.3 .Các đại lượng đặc trưng cho độ phân tán
11.4 .Các loại phân bố
11.5 .Biên giới tin cậy
11.6 .Kiểm tra thống kê các dữ liệu thực nghiệm
11.7 .Đánh giá kết quả phân tích theo thống kê
PHẦN THỨ HAI Các Phương Pháp Công Cụ
chương 12 Phương pháp đo độ dẫn điện
chương 13 Phương pháp phân tích đo điện thể
chương 14 Phương pháp phân tích Von-Empe
chương 15 Phương pháp điện phân và đo điện lượng
chương 16 Mở đầu về các phương pháp phân tích đo quang
chương 17 Lý thuyết chung về các phương pháp phổ hấp thụ phân tử
chương 18 Các ứng dụng của phương pháp hấp thụ phân tử
chương 19 Phương pháp phổ huỳnh quang phân tử
chương 20 Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử
chương 21 Phổ hấp thụ nguyên tử
chương 22 Phương pháp chiết
chương 23 Phương pháp sắc kí
Tài liệu tham khảo

More info:

Published by: clayqn88 on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 13 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 21 to 69 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 84 to 183 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 191 to 382 are not shown in this preview.

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Phuong Diep liked this
Pha Lê Tím liked this
Phan Hoang liked this
Phan Hoang liked this
Nguyen Thuy liked this
Son Hoang Dinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->