Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BiH City Review [broj 48, mart 2010.]

BiH City Review [broj 48, mart 2010.]

Ratings:
(0)
|Views: 259|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
       I        S        S       N       1       8       4       0    -       1       3       0       9
 
3
P
o mnogobrojnim i va`nimfunkcijama koje obavlja,ko`a spada u najva`nijeorgane ~ovje~ijeg tijela. Stogaje u cilju normalnogfunkcionisanja na{eg organizmajako bitno odr`avanje kontinu-iteta i integriteta ko`e. Ko`nao{te}enja, poput posjekotina,ogrebotina, opekotina iraspuknu}a ko`e naj~e{}e nas- taju djelovanjem vanjskihfizi~kih ili hemijskihfaktora. Ulokalnom tretiranju navedenihko`nih neinficiranih o{te}enjakoriste se proizvodi na bazisukralfata kao {to je Goldermgel.
Brzo djelovanje, jednostavna primjena
Golderm se preporu~uje svima koji `ele posti}i brze rezultate u obnavljanjuo{te}ene ko`e te mogu}nost nastanka o`iljaka svesti na najmanju mogu}u mjeru.Ovaj novi proizvod odlikuje i veoma jednostavna primjena jedanput dnevno {to, uprocesu samolije~enja razli~itih ko`nih o{te}enja, predstavlja izuzetnu pogodnost ikomfor za svakoga ko primjenom Golderm gela `eli posti}i maksimalan efekt, uzminimum ne`eljenih djelovanja, {to je i karakteristika svihvrhunskih proizvoda u svijetu koji su nami-jenjeni za samolije~enje (tzv.OTC proizvodi –lijekovi imedicinska sred-stva koji se izdaju bezljekarskog recepta). Golderm jesavremeno medicinsko sredstvo ~iji se meh-anizam djelovanja bazira na fizi~kim osobinamasukralfat gela, aktivnim sastojkom ovoga proizvoda. Sukralfat ukontaktu sa o{te}enom ko`om formira za{titnu barijeru koja pokrivao{te}eno mjesto na ko`i. Izuzetna efikasnost ovog novog proizvoda u obnavljanjuo{te}ene ko`e i zacjeljivanju neinficiranih rana dokazana je u nizu klini~kih studijakoje su ra|ene u italijanskim klini~kim centrima. Golderm gel ima produ`enodjelovanje, dugotrajan u~inak, {titi o{te}enu ko`u od bakterijske infekcije.Iskustva iz zdravstvenih ustanova {irom Bosne i Hercegovine kada je u pitanjuprakti~na primjena su i vi{e nego pozitivna. I ljekari i pacijenti su ovaj noviproizvod prihvatili sa puno o~ekivanja koja }e Golderm, kako rezultati u praksi ve}pokazuju, sigurno ostvariti.
ZDRAVLJE/HEALTH
www.bhcityreview.com
Vrhunski kvalitet, sigurnost i djelotvornost proizvoda
Golderm gel brzo obnavljao{te}enu ko`u
Spre~ava nastanak o`iljaka
 
[iroka primjena u saniranju ko`nih o{te}enjaGolderm gel se primjenjuje za efikasno i jednostavno saniranje neinficiranih ko`nih o{te}enja poput: posjekotina, ogrebotina,manjih opekotina, raspuknu}a ko`e kao i u lije~enju dekubitusa tj. rana koje nastaju zbog dugotrajnog kontakta sa podlogomnaj~e{}e kod nepokretnih osoba, ~ireva na nogama kod osoba sa oslabljenom venskom cirkulacijom te kod dijabeti~ara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->