Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
biblija_o_Muhammedu

biblija_o_Muhammedu

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by Inshallah

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Inshallah on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2010

pdf

text

original

 
www.islamski.comwww.islamski.com
1
 
Ahmed Deedat
 
[TA KA@E BIBLIJA O MUHAMMEDU 
 
SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM 
 
www.islamski.comwww.islamski.com
2
 Naziv originala:
What the Bible saysabout Muhammed(peace be upon him)
 Prijevod: E. K.Korektori: M. M. i ]. S.Obrada: S.Z.[TA KA@E BIBLIJA O MUHAMMEDU 
“Ka
 ž 
 ite vi Meni: {ta }e s vama biti ako je Kur'an od Allaha, a vi u njega ne}ete davjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih
1
posvjedo~io da je Kur'an od Allaha kao {to su to Knjige prije njega.” (El-Kur'an, 46: 10)
Gospodine predsjedavaju}i, dame i gospodo! Tema ve~era{njeg predavanja “[ta Biblija ka 
ž
e o Muhammedu”, sallallahu alejhi ve sellem, bi}e bez sumnje iznena|enjeza mnoge od vas radi toga {to je predava~ musliman. Kako je do{lo do toga da musliman tuma~i proro~anstva iz jevrejskih i kr{}anskih svetih knjiga? Kao mlad~ovjek, prije trideset godina, ja sam odslu{ao religiozna predavanja kr{}anskog teologa, izvjesnog Rev. Hiten, u “Teatre Royal” (Kraljevsko pozori{te, Durban, Ju
ž
na  Afrika).
PAPA ILI KISIND@ER?
Ovaj ~asni gospodin je tuma~io biblijska proro~anstva. Nastojao je dokazati da jekr{}anska Biblija predskazala nastajanje Sovjetske Rusije i zadnje dane (Kijametskidan). U odre|enim postavkama je oti{ao tako daleko, da je dokazao da njegova Sveta Knjiga, u svojim predskazivanjima, nije izostavila ~ak ni Papu. On je energi~no ina{iroko govorio, da bi uvjerio svoje slu{aoce, da je “Zvijer 666", spomenuta u KnjiziOtkrovenja - poslednja knjiga Novog zavjeta - bio Papa, koji je Kristov vikar na Zemlji.Nama muslimanima ne odgovara da ulazimo u kontraverznosti izme|u rimokatolika iprotestanata. Uzgred re~eno, poslednje kr{}ansko otkri}e kr{}anske Biblije, za ”Zvijer 666", je dr. Henri Kisind
ž
er 
2
Kr{}anski predava~i su dovitljivi i neumorni u njihovimnaporima da doka 
ž
u svoje tvrdnje. Predavanja Rev. Hitena su me navela da sezapitam; ako Biblija predskazuje toliko stvari - ne isklju~uju}i ~ak ni ”Papu" i “Izrael”, - tada mora biti ne{to kazano i o najve}em dobrotvoru ~ovje~anstva 
3
-^asnom PoslanikuMuhammedu (neka je na njega mir i spas). Kao mladi} krenuo sam u potragu za odgovorom. Sretao sam sve{tenike, jedne za drugim, prisustvovao njihovimpredavanjima i pro~itao sve do ~ega sam mogao do}i, vezano za oblast biblijskih
1
Ovo se odnosi na Mojsija. Vidi Jusuf Alijev komentar br. 4783/ uz ovaj stih.
2
Kr{}anski egzegezisti daju progresivne broj~ane vrijednosti sa {estý, engleskom alfabetu i sabiraju kako bi dobilizbir 666.To jest A=6, B=12, C=18, D=24 itd. Progresija je sa 6-ticama, radi toga ý{to je Zvijer u Bibliji “666"Probajte to za dr. Kissinger.
3
Pisac je upravo odr 
ž
ao drugo predavanje u gradskoj vije}nici, Durban,10.12.1975, na temu - “Muhammed najve}i”.Knjiga na ovu temu je ve} iza{la.
 
www.islamski.comwww.islamski.com
3
predskazivanja. Ve~eras }u vam govoriti o jednom dijalogu sa domineom
4
Holandskereformisane crkve.
SRETNO TRINAEST 
Bio sam pozvan u Transvaal
5
da odr 
ž
im predavanje povodom jedne sve~anosti. Znaju}ida je u toj pokrajini Republike, rasprostranjen jezik Afrikanera, pa ~ak i u momnarodu, osje}ao sam da trebam bar povr{no ovladati ovim jezikom, kako bi se me|uovim ljudima, bar malo, osje}ao kao “kod ku}e”. Otvorio sam telefonski imenik ipo~eo nazivati crkve u kojim se koristi jezik Afrikanera. Nazna~io bih sve{tenicima svojinteres za dijalog s njima, ali su svi odbili moju molbu s “uvjerljivim” isprikama. Broj13 je bio moj sretni broj. Trinaesti poziv donese mi zadovoljstvo i olak{anje. DomineeVan Heerden je pristao da se sretnemo u njegovoj ku}i, u subotu poslije podne, na dan moga odlaska u Transvaal. Do~ekao me je prijateljski na svojoj verandi. Kazao jeda bi volio, ako nemam ni{ta protiv, da nam se u diskusiji pridru
ž
i njegov sedamdesetogodi{nji punac, koji je iz slobodne dr 
ž
ave (Free state). Nisam imao ni{ta protiv toga. Nas trojica smo se smjestili u domineovu biblioteku.
ZA[TO NI[TA?
Postavio sam pitanje:“[ta Biblija ka 
ž
e o Muhammedu?”Bez oklijevanja je odgovorio:“Ni{ta!”Pitao sam:“Za{to ni{ta? U skladu sa va{om interpretacijom, Biblija ima tako mnogo toga da ka 
ž
eo nastanku Sovjetske Rusije i o Kijametskim danima, pa ~ak i o rimo-katoli~kom Papi?”Rekao je:“Da, ali o Muhammedu u njoj nema ni{ta!”Pitao sam ponovo:“Za{to ni{ta? Sigurno ovaj ~ovjek Muhammed, koji je odgovoran za stvaranje dru{tva,rasporostranjenog {irom svijeta i koje sa~injavaju milioni vjernika, koji na osnovunjegovog autoriteta vjeruju u:1)~udotvorno ro|enje Isusa (Isaa, alejhisselam)2) da je Isus Mesija 
6
 3) da je o
ž
ivljavao mrtve Bo
ž
ijom dozvolom, i da je lije~io one koji su ro|eni slijepi,kao i leprozne (gubavce), sve s Bo
ž
ijom dozvolom.Sigurno ova Knjiga mora ne{to kazati o ovom velikom vo|i, koji tako lijepo govori oIsusu i njegovoj majci Mariji (Merjemi)?" Stari ~ovjek iz Slobodne zemlje je odgovorio:“Sine moj, ~itao sam Bibliju poslednjih pedeset godina, i da u njoj ima pomena onjemu, ja bih to znao.”
NIKO PO IMENU!
Raspitivao sam se: “Po vama, zar nema na stotine proro~anstava vezanih za pojavuIsusa, spomenutih u Starom zavjetu?” Sve{tenik je uskliknuo: “Ne na stotine, nego na hiljade!” Ja rekoh: “Nemam namjeru prepirati se oko ”hiljadu i jedno" proro~anstvopomenuto u Starom zavjetu, vezano za dolazak Isusa jer ga je ve} sav muslimanskisvijet prihvatio bez svjedo~enja i jednog biblijskog proro~anstva. Mi muslimani,
4
 
"
Dominee" je ekvivalent za sve{tenika na afrikanskom.
5
Jedna od provincija Ju
ž
ne Afrike.
6
Rije~ ”mesija" dolazi i u arapskom i u hebrejskom od glagola “masaha” {to zna~i: trljati, masirati, pomazati.Religiozno zna~enje je “Onaj koji je pomazan” - sve{tenici i kraljevi su bili pomazani pri postavljanju na njihovepolo
ž
aje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->