Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-005

Svoboda-1936-005

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

Т Р И Ц Е Н Т И . Р І К XLJV. Ч . 5.
Д ж е р з і С и т і, Н .Д Ж .,
с е р е д а , 8-г о с іч н я1SJ36.
-
`
-
`
-
m m
VOL.
XUV.
ІЌ '""
N o.5 .
=
^....
Т
СУДЯТЬ ПРОМОВУ РУЗВЕЛТА ЯК
В И Б О Р Ч У
ВАШ ИНГТОН. — Голоси про промову прези-
дента Рузвелта до спільного засідання обох палат
к о н г р е с у , щ о її в ін в и г о л о с и в м и н у л о ї п я т н и ц і, г о -
дяться тільки в одном у, а сам е в том у, щ о п при-
хильники й противники вваж аю ть цю промову від-
криттям виборчої кампанії за уряд президента на
наступні 4 роки.
Ц е заставляє републиканських провідників по-
с п іш и т и з в ід п о в ід д ю . Д е я к і р е п у б л и к а н ц і, я к к о н -
ґресмен Гемилтон Ф иш та предсідник републикан-
ського комітету Ф лечер, відповідали відразу на
р а д іо . Н а с т у п н о г о д н я з в ід п о в ід д ю в и с т у п и в б у в -
ш ий президент Гувер.
Д емократичні лідери обмеж ую ться до заяв, щ о
противників програми Рузвелта нема багато.
Х О Ч У Т Ь ІЩ Е Г О С Т Р ІШ О Ї Н Е В Т Р А Л Ь Н О С Т И .
ВА Ш И Н ГТО Н . Н овий проект про невтраль-
н іс т ь А м е р и к и у в ій н і, щ о й о г о п о д а н о в ж е в к о н -
ґресі в порозум інню з урядом , не вдоволяє крайні-
ш и х п р о т и в н и к ів в ій н и , і в о н и в н е с л и ін ш и й п р о -
ект, щ о сильно загострю є постанови про невтраль:
н іс т ь .
Ц ей проект внесли у сенаті сенатори Н ай і
Кларк, а в палаті послів конгресмен М ейверик з
Т ексасу. Ц ей проект постановляє, щ о ніхто не см іє
в о з и т и а м у н іц ії в к р а ї, щ о б е р у т ь у ч а с т ь у в ій н і.
А м ериканські кораблі м аю ть обзїдити воєнні см уги,
ін а к ш е п ід п р и є м с т в а з а п л а т я т ь г р и в н у 100,000 д о -
л я р ів , а виновні особи будуть засудж ені на 10 років
вязн и ц і.
Б Р А З И Л ІЯ О Б У Р Е Н А Н А Ф ІН А Н С У В А Н Н Я
ПОВСТАННЯ СОВЄТАМ И.
РІО Д Е Ж А Н Е Й РО . — С упроти цього, щ о со-
в є т с ь к и й у р я д в н іс д о Л іг и Н а ц ій п р о т е с т п р о т и
зірвання Уругваєм дипльоматичних зносин з Ро-
с іє ю ,б р а з и л ь с ь к і г а з е т и й у р я д з а ќ й д у ќ $т ь с о в є т -
cbKjpMy.урздо^іД а^Ш Я Д аш т.ь свою готовісзЛйЙІояа-.
зати, щ о недавні повстання в Бразилії й У ругваю
були фінансовані совєтським торговельним пред-
ставн и к о м .
ІР А Н В ІД К Л И К У Є С В О Г О П Р Е Д С Т А В Н И К А .
ВДШ И Н ҐТО Н . Іранський уряд повідомив а-
мериканський заграничний уряд, щ о він відкликує
зі становищ а представника іранського уряду Дж а-
фара Х ана Д ж аляля, котрий недавно, пійманий а-
мериканською поліцією за скору їзду автом в од-
н ім м іс т і в М е р іл е н д і, з ч и н и в т а к у б у ч у , щ о п о л іц ія
закула його в кайдани.
Іранський посол протестував проти задер-
ж а н н я й о г о а в т а н а т ій о с н о в і, щ о в ін є п о с л о м .
А м ер и к ан ськ и й
загр ан и ч н и й
у р я д м у с ів
п о т ім
перепрош увати посла й Іран за образу, а по-
л іц а й , щ о н а л о ж и в н а п о с л а к а й д а н и , с т р а т и в п о -
сад у .
Своїм поступќом Іран тепер перепрош ує аме-
риканський уряд за загонистість посла. П оліція
думає приняти назад відправленого поліцая.
ВИПАДОК,ЧИ ЗЛОЧИННА
РУ К А ?}
П о л іц ій н и й у р я д в Е л м а й ,р а ,
Ню Йорќ, розслідив вибух у
д о м і „Е л м а й р аС Є Й В И Н ҐС В е н ќ "
та починає підозрівати, щ о
в и б у х н е б у в ч и с т и м ., в и л а д -
к о м . П о л іц ія п о п р о с и л а н ю -
й о р с ь к и х п о л іц ій н и х з н а в ц ів
бомб, щоб вони розсдідили,
чи тут не було бом бового за-
маху. Ш коду обчисляють на
120,000 д о л яр ів .
АВТОР УБИВ НА СЦЕНІ CBQ-
ГО ТОВАРИША.
В Б іш о ф с г а ф н е (З а л ь ц б у р г )
в будинку К атолицького Сою -
зу йш ла вистава народньої пє-
с и „А в а н т у р н и к ". А к т о р , щ о
згідно зі зм істом пєси м ав у-
б и т и „а в а н т у р н и к а ", в з а п а л і
гри чи з причини ф атального
збігу обставин пробив киндж а-
лом товариш а, який грав го-
л о в н у р о л ю . В п е р й іій х в и л і і
п у б л и ц і і а к т о р о в 'і з д а в а л о с я ,
щ о сцену відіграно з незви-
ч а й н о ю с и л о ю . Щ о й н о п о к іл ь
кох хвилинах виявилася тра
гічна правда. Спричинник ми
М О Б ІЛ Ь Н О Г О злочину втік.
ОСУШ УВАННЯ БАГОН
П О Д ІЛ Л І.
Н А
А М Е Р И К А Н С Ь К І ІТ А Л ІЙ Ц І П О М А Г А Ю Т ЬП Г А Л И .
Б Е Й О Н ю Д ж е р з і). — У с а л і р и м о -к а т о л и ц ь -
к о ї іт а л ій с ь к о ї п а р о х ії в ід б у л о с я в р о ч и с т е д о р у -
чення італійськом у урядові золотих річей, дарова-
н и х а м е р и к а н с ь к и м и іт а л ій ц я м и ц іє ї п а р о х ії н а в о -
єнні ціли.
В ім е н і п а р о х ії д а р у н о к п е р е д а в п а р о х о . М .
М е р к о л ін о . Д а р у н о к в ім е н і іт а л ій с ь к о г о у р я д у п е -
ребрав італійський консуль у Н ю Й орќу. Л ю ди да-
рували перстені, ланцю ш ки, годинники й інш і зо-
лоті прикраси. Разом даровано 7фунтів золота.
С Т Р А Й К М О Р Я К ІВ .
С А Н Ф РА Н С ІС К О . ^- Ч ерез страйк м оряків не .
виїхав звідси в дорогу до Н ю Й орќу пасаж ирський
корабель П енсилвенія.
П а с а ж и р ів , щ о м а л и їх а т и н а ц ім к о р а б .л і, п о -
кищ о розміщ ено по готелях.
Д І Т И й Ф І Л Ь М О В І TJEATPH.
Н Ю Й О Р Ќ . П о с а д н и к м іс т а Л я Г в а р д ія р а -
дить стейтовій леґіслятурі ухвалити закон, щ о Д б-
з в о л я є д іт я м п о н и ж ч е 16 л іт ж и т т я ` х о д и т и д о
ф іл ь м о в и х т е а т р ів б е з р о д и ч ів , я 'к щ о т е а т р п о д б а є
за охорону для цих дітей з боку вправних догля-
д ач о к.
Ч И ф А Р М Е Р С Т В О П О П Л А Ч ^?
Н Ю Б Р О Н С В И К (Н ю Д ж е р з і). — А л е н Ґ . В о -
л е р ,
професор рільничої господарки в стейтовій
к о л е г ії р іл ь н и ц т в а п р и у н ів е р с и т е т і р о т т 'е р с а , о б -
ч и с л я є , щ о в 1935-т ім р о ц і' п р и х о д и ф а р м е р ів у
ц ь о м у с т е .й т і в и н о с и л и 78 м іл іо н ів д о л я Д }в , т о д і я к
У 1934-т ім б у л о л и ш е 72 м іл г о н и .
У с т е й т і у п р а в л я л и у 1935-т ім р о ц і р а з о м к о л о
2,000 а к р ів б іл ь ш е н іж у 193f, а п е р е с іч н а в а р т іс т ь
я р и н и з а к р у в и н о с и л а в 1935-т ім р о ц і 105 д о л я р ін ,
Т о д і як у 1934б у л о 101 д а л я р ів .
Ф о н д п р а ц і п р и з н а ч и в . 100,-
000 з л о т и х н а о с у ш е н н я б а г о н
у долині Серету, на регуляцію
Тимковецького потоку іна ре-
гуляЦ ійні праці на П олтві в іге-
ремишлянському повіті. Реґу-
ляція Тимковецького -потоку
має бути
переведена впро-
д о в ж н а й б л и ж ч и х р о к ів к о ш -
т о м 365,000 з л . У р е г у л ю є т ь с я
п о т о к и н а п р о с т о р і 32 к л м .,
щ об таким чином уможливити
о с у ш е н н я 3,000 г е к т а р ів з а б а г -
нених грунтів. О суш ування до-
л и н и С е р е т у р о п о ч а л о с я в 1934
р о ц і. Д о к ін ц я 1935 р о к у в и -
датки на осуш ення долини Се-
р е т у в и н е с л и п о н а д 100,000 з л .
П о к и щ о о с у ш е н о к о л о 50 г е к -
т а р ів п ід Т е р н о п о л е м , щ о с п р и -
чинить значну поправу гіґіє-
н іч н и х у м о в и н у ц ь о м у м іс т і.
Регуляцію Полтви переведено
в ж е н а п р о с т о р і к іл ь к о х к іл ь о -
м е т р ів . К р ім ц ь о г о в о е в ід с ь к и й
уряд переводить регуляцію Я-
зінецького потокўів камінець-
К ІМ
П О В ІТ І.
ЖУРНАЛ МОДИ ДЛЯ
N
М УРИНОК.
П е р ш и й у с в іт і ж у р н а л м о д и
для муринок вийш ов у Н ай-
р о б і в А ф р и ц і. Р е д а к т о р к а
м о л о д а м у р и н к а , є т о ї д у м к и ',
щ о мода для чорних елєган-
ток повинна багато в дечому
в ід р іж н я т и е я в ід ж ін о ч о ї м о д и
в Европі. Передовсім паризькі
моделі треба дуже упрощ ува-
т и . Коли бліда, анемічна анґ-
л ій к а д ій с н о п о т р е б у є я с к р а -
вих та сорокатих кольорів, то
чорна, повна темпераменту му-
р и н к а 'я к р а з 'н а в п а к и : в и г л я -
дае найкращ е в м ягких, благо-
р о д я д х #р а с ќ а х о д е ж і. Ж у р н а л
ц е й м а в в е л и к и й у с п іх , к о л и
судити на основі того, що
перш і числа прямо розхопили.
З а м іт н е в т ім ж у р н а л і щ е й
т е , що чорна редакторка за-
становляється теж над питан-
н я м в ід п о в ід н о ї о д е ж і д л я - м у -
р и н ів . Н а її д у м к у , ч о р н і е д е -
ґанткя повинні закннути ци:
л ін д р и і п а р а с о л і, б о н о ш е н н я
:їх т іл ь к и о с м іш у е ч о р н и х в о -
-чадс евррпейдів.
СПРОБА НАСИЛЬНО ЗАХО-
Г (И Т И Г Р Е К О г К А Т . Ц Е Р К В У .
2Ьго листопада м.ір. у хра-
Mqeun д е н ь с в . а р Х и с т р а т и г а
М ихайла в селі С тарий Зба-
р а ж м іс ц е в і л а т и н н и к и п ід п р о -
водом стш ельців,якими коман-
д у в а л и Ф р н д а і К а н $е , в д е р л и -
с я д о м іс ц е в о ї ц е р к в иk с п ів а м и
„Б о ж е , ц о с ь П о л ь с к е і „Є щ е
П ольска нє згінела" не допу-
стили до відправи С луж би Бо-
жої. Вони принесли зі собою
к о ш и к и з х а р ч а м и . М а л и н а м ір
залиш итись у церкві довш е
(40 д н ів ), щ о б у з я т и її в с в о є
виклю чне посідання й перем і
н и т и її н а к о с т е л ( в .с е л і є
г р е к о -к а т . д у ш к о л о 160, л а т и н -
н и к ів о к о л о 600 і в с і в о н и г о -
в о р я т ь в д о м а п о у к р а їн с ь к а ).
П о л іц ія , я к а п о я в и л а с я в с е л і
п іс л я ін т е р в е н ц ії п а р о х а , о . Я -
Б огатю ка, в старостві, випер-
ла напасників з церкви і пере-
с л у х а л а 10 з н и х (н ік о г о н е а -
р е ш т у в а л а ).
Беш кети в церкві тревали ці-
лий день. Н е було змоги від-
правити ні Служ бу Бож у, ні
в е ч ір н ю .
„Д Ж Е Н ІТ О Р И " Д О Б И В А -
Ю ТЬСЯ Ш ДВИШ КИ ЗА-
П Л А ТИ .
Ю н ія „д ж е н іт о р ів " І (с т о р о -
ж ів ) в Н ю й о р ќ у п р е д л о ж и л а
в л а с н и к а м 10,000 а п р р т а м е н -
тових домів, готелів, Ьепарта-
ментових крамниць та канце-
л я р ій н и х б у д и н к ів д о м а г а н н я
п ід в и щ и т и р о б іт н и ч у з а п л а т у
з д н е м 31-г о с іч н я , Я к ^в л а с іш -
ки не згодяться на дом агання,
ю н ія в и к л и к у є ц и х р о б іт н и к ів
н а с т р а й к з д н е м 1-г о л ю т о г о .
ВЕЛИКА ПОЖЕЖА.
В н о ч і з д н я 29. н а З О . л и с т о -
пада вибухла пожежа в гро-
мадЬ Солина, біля Устрик.
Впродовж 3 годин згоріло 27
хат з господарськими будин-
к а м и . Ш к о д и ,, с п р и ч и н е н і п о -
ж е ж е ю , н а р а х о в у ю т ь н а 60
тисяч злотих. Причиною
п о-
ж еж і була
кеп ська
б уд ова
к о м и н а в о д н ій з х а т .
ЗАЧАДИЛИСЯ ПЩ ЧАС
В ІД П Р А В И . '
`
У протестантськім храмі в
Теґернал` (Бразилія) підчас
відправи нагло впав пастор
б іл я п р е с т о л у . З а р а з о п іс л я
в п а л о 120 о с і б . У х р а м і л е ж а -
л и з а п а м о р о ч е н і л ю д и в к р и -
л и ц іл у д о л ів к у . З а а л я р м о в а н о
п о л іц ію , п р и б іг л и л ік а р і і
ствердили, щ о лю ди зачади-
лися чадом, щ о виходив з пе-
ч і,яка огрівала храм .
К Л Я К А .
Ж ЕРЛИЙ
?№
1 В переїзді через озеро Іна
ш ір о в п ів н іч н ій Я п о н ії 19 р о -
бітників заскочила нагальна
буря. В ітер перевернув човен і
всі робітники згинули,
Заплачені оплескувачі — це
справж ня змора великих теат-
р ів ,але боротьба з ним и незви-
ч а й н о в а ж к а . А д м ін іс т р а ц ій н и й
директор Віденської Опери р-
`п о в ів п р о їх о р г а н із а ц ію . К л я -
кери зручно розсадж ені між
публикою й не мож на заборо-
н и т и їм п л е с к а т и , п о к и д о л о н і
спухнуть.О чевидно, вони пле-
щ уть тільки тим ,щ о заплатили.
Т іл ь к и с о л ід а р н и й в и с т у п у с іх
а р т и с т ів п р о т и к л я к и м іг б и
помогти.А ле такий солідарний
бойкот провести неможливо
О т напередодні великого ви-
ступу якоїсь артистки прихо
дить до неї ш еф кляки Й ста
вить ультимат: якщ о вона не
заплатить, тоді такий пан не
мож е ручатися, чи виставу не
зіпсує якась неприємна неспо-
діванка, прим, свист, оклики
„д о с и т ь !" і т . п . А р т и с т к а з н а є ,
щ о т а к і н е с п о д ів а н к и м о ж л и в ії
Вона а важ ким серцем почи-
нае відраховувати гостеві гро-
ІО ІІ
Д А С М Е Р Т Н І П Р И С У Д И В
С О В Є ТА Х .
Військовий суд совєтської
армії на Далекому Сході засу-
див у Х абаровську на смерть
через розстріл двох ш пигунів,
С о р о к ін а і Б а б ін а . О б а в о н и
д іс т а л и с я н а .с о в е т с ь к у т е р и т о -
р ію з д о р у ч е н н я в ій с ь к о в о ї м і-
с ії о д н о ї з д е р ж а в . С о в є т с ь к і
власти ареш тували їх у пригра-
н и ч н ій с м у з і 9. ч е р в н я м . р .
П ри ареш тованих нібито знай-
ш ли
ф альш иві
д окум ен ти
зброю, стрихніну і велику
с к іл ь к іс т ь п р о п а г а н д и в н о ї л іт е -
р ату р и .
М О Д Е Р Н А Т Е Х Н ІК А І П Р А -
. ДАВНЯ
З А З Д Р ІС Т Ь .
Нині тільки в музеях мож-
на оглядати середньовічні по-
яси невинйости. С учасна тех-
ніка прийш ла й заздрісним з
допомогою. Преса принесла
вістку про несподівану смерть
одного з заздрісних.'Таємни-
ця його смерти щ е не роз-
крита; ррзсліди виявили тіль-
ки деякі таєм ниці його ж иття.
В ін т а к б о я в с я н е в ір н о с т и
с в о є ї ж ін к и , щ о н е п у с к а в її
на крок сам ої з хати. К олиж
сам мусів виходити, замикав
д в е р і. А щ о б и й в ік м о ^н е д а л о
ж ін ц і н а г о д и с а м о в іл ь н о в и й -
т и ,
в ін
заб езп еч у вав
й ого
дротам и, сполученими з елек-
тричними проводами
с в іт л а .
Р аз вийш ло коротке згпняття й
п о ж а р . Б ід н у з а п е р т у ж ін к у
ледви вратувала сусідка. Але
чоловік не подавався й даль-
ш е беріг свого скарбу.
О дного дня знайш ли 'його
мертвим за містом. П ідзор у-
пав на ж інку, бо все м істо зна-
л о ,як терпить вона через за-
здрого муж а. її переслухали,
але вона виказала своє алібі.
В той час вона сама була у
с у с ід к и . З д и в о в а н и й
с л ід ч и й
суддя спитав, яким чином во-
на вийш ла з хати, коли м уж
її в я з н и в . Ж ін к а , б о р о н я ч и с я ,'
виявила таємницю: любчик
дав їй гум ові рукавиці й вона
навчилася розхиляти
н еб ез-
п е ч н і д р о т и н а в ік н і... Р а з
тільки не вдалося. Тоді саме
була пож еж а.
Т а к т о н а й н о в іш а т е х н ік а є
на послугах заздрости й ко-
хан н я.
З А М ІС Ц Ь К А Б А Н А В Б И В
Ж ІН К У .
Г о с п о д а р у П о л я н ц і (З а -
к а р п а т т я ), М и х а й л о К а л а б іш -
ка, обгородив перед дикими
свиньми дротом бараболю іна
дріт натягнув сховану руш ни-
цю ,щ о б т а н а д и к а в и с т р іл и -
л а . В а г іт н а Г а ф ія Б а г ід а х о т і-
ла собі скоротити дорогу іпе-
реходила через загороду. Руш -
н и ц я в и с т р іл и л а і Г а ф ія в л іч -
ниці наслідком рани сконала.
За спричинену см ерть з недба-
Лости засудили К алабіш ку на 4
м іс я ц ц
Jersey City, N. J„ Wednesday, January ^ 1936.
IP
.
„ .'.—
THREE CENTS
НАЩ АДКИ ЛКЯРА.
Згуртовані в окремому това-
ристві нащ адки творця нім ець-
к 'о ї р е ф о р м а ц ії, М а р т и н а Л ю т -
ўа , зголосилися на перш ому
зїзді перед І0 рокам и в числі
485 о с іб . Т е п е р є їх к о л о1,000.
Ч а с т и н а їж ж и в е в Г о л я н д ії, г о -
л я н д с ь к ій Ін д ії і З л у ч е н и х Д е р -
ж авах А м ерики.
Б О Ж Е В ІЛ Ь Н И Й У Б И В 16 .
^
О С ІБ .
У с х ід н ій Ін д ії, в о к р у з і В е с т
Л о м б р к, оди н з тузем ц ів у п ри
с т у п і б о ж е в іл л я в б и в ж ін к у і
двре дітей, підпалив власний
д ім ,а п о т ім з н о ж е м у р у ц і в и
б іг н а в у л и ц ю . З а к и в д а л о с я
й о г о о б е з с и д и т іь в б и в 13 о
с іб ,а 3 тяж ко зраниш
ОБВИНУВАЧУЄ ЧЕХІВ,Щ О ПОПИРАЮ ТЬ
У К Р А ЇН С Ь К И Х Р Е В О Л Ю Ц ІО Н Е Р ІВ
ВАРШ АВА (Польща).— Польська телєґрафіч-
на агенція подає, щ о прокуратор Ж еленський, до-
магаю чися кари смерти для трьох підсудних у вар-
ш авськім процесі, накинувся не тільки на Л итву, за
її, я к в ін к а з а в , д о п о м о г у у к р а їн с ь к и м т е р о р и с т а м ,
але обвинувачував за тесаме щ е й Ч ехословаччину.
Казав, щ о чеський уряд мусів про те знати, щ о
головні члени П роводу О У Н перебували довгий час
н а ч е х о с л о в а ц ь к ій 'т е р и т о р ії т а в и д а в а л и т а м с в ій
о р г а н . Т и м с а м и м в ін є т е ж в ід п о в ід а л ь н и й з а а к -
ц ію у к р а їн с ь к и х т е р о р и с т ів , а в д а л ь ш ій к о н с е к в е н -
ц ії й з а в б и в с т в о п о л ь с ь к о г о м ін іс т р а П є р а ц ь к о г о .
З Н О В У З А Ч ІП А Є А М Е Р И К А Н С Ь К И Х У К Р А ЇН Ц Џ І
В А Р Ш А В А . П р о к у р а т о р Ж е л е н с ь к и й Д ій ш о в
у с в о їх в и с н о в к а х д о т о г о , щ о в б и в с т в о м ін іс т р а
П єрацького зааранжувала українська револю ційна
верхівка, щ о живе за границею на те, щ об мати
притоку збирати між американськими українцями
д о л я р и і н а п о в н и т и н и м и „п у с т і к и ш е н і К о н о в а л ь -
ц я "!
Н А У К Р А ЇН І П ІД С О В Є Т А М И Т Е Ж С М Е Р Т Н І
П РИ С У Д И .
КИ Ш .— В оєнний суд винницької округи засу-
див на кару см ерти через р'озстріл за терористичні
а к т и п ід с у д н 'и х А к с е н ч у к а і С т е п а к а , а б а г а т о ін -
ш их осіб, обвинувачених в участи в терористичній
а к ц ії, з а с у д ж е н о н а ^ц о в г о л іт н ю т ю р м у .
В ПОЛЬЩ І ВИКРАДАЮ ТЬ ДАЛІ ДОЛЯРИ
З Л И С Т ІВ .
К Р А К ІВ о л ь щ а ). А р е ш т о в а н о в П и в н и ч н ій
листонош а, щ о отвирав листи, які надходили з
А мерики, і витягав з них доляри.
П ІД Л А Б У З Н Ю Ю Т Ь С Я Д О Ш В Е Д ІВ .
ВАРШ АВА. — П ольський Червоний Х рест ви-
слав до С токгольм у телеграм у, в якій висказав своє
с п ів ч у т т я з т о г о п р и в о д у , щ о іт а л ій с ь к і л е т у н и в
Е т іо п ії б о м б а р д у в а л и ш в е д с ь к у с а н іт а р н у с т а н и ц ю '.
Я К Ж И Д И С О Б І В З А ЇМ Н О П О М А Г А Ю Т Ь .
Л О Н Д О Н . — Д о ж идів у Злучених Д ерж авах
приїдуть незабаром три англійські ж идівські по-
тентати, а то сер Герберт Семю ел, бувш ий В исокий
К омісар для П алестини, вайкавнт Берстер, прези-
д е н т в е л и ч е з н о г о н а ф т о в о г о к о н ц е р н у „Ш е л ", і
С а й м о н М а р к с , в л а с н и к „л а н ц ю х о в и х с к л е п ів ". Р а -
дитимуть над тим, як допомогти виемігрувати ж и-
д а м з Н ім е ч ч и н и т а я к в п л и н у т и н а н ім е ц ь к и й у р я д ,
щ о б д а в ж и д а м х о ч с я к і-т а к і п о л е к ш і.
ІТ А Л ІЯ В ІД Ч У В А Є С А Н К Ц ІЇ.
РИ М .—Н е дасться закрити того, щ о Італія ба-
г а т о т е р п и т ь ч е р е з с а н к ц ії. Н іч н е ж и т т я м 'а й ж е н е
існує. Вечором усю ди пусто. Л ю ди зачинаю ть ж у-
ритися, щ о то далі буде. В оєнна „дієта" дається
багатьом добре в знаки. Через те слідно негоду-
ван н я.
ДОЧКА М ЕК ДОНЕЛДА ЯК ВЛАСНИЦЯ
РЕ С Т О РА Н У .
Л О Н Д О Н . Н а й в и з н а ч н іш і п о л іт и ч н і о с о б и -
стости прям о завалили ресторан, отворений на про-
в ін ц ії о с о б о ю , я к а д о в г и й ч а с б у л а д р у г о ю д а м о ю
п о а н г л ій с ь к ій к о р о л е в і., Є н е ю п а н н а Іш б е л М е к
Донелд, дочка бувш ого довголітнього преміера
Ремзея М ек Донелда, щ о була за час урядування
с в о г о б а т ь к а г о с п о д и н е ю в д о м і п ід ч . 10 Д а в н іш ':
с т р іт , с е б т о в д о м і, д е у р я д у в а в і п р и й м а в п р е м іє р .
Тепер вона купила ресторан, у якім сама зарядж уе,
обслугує і т. п. Н а отворенні не стало місця для
визначних гостей, між яким и був і ам ериканський
амбасадор з жінкою . Панна Іш бел радо всіх ви-
тала, засѓелю вала столи, забирала з нихс к л я н к и
і н а ч и н н я т а в и к о н у в а л а ін ш у п о д іб н у р о б о т у .П ри
к ін ц і п о з д о р о в и л а в с іх г о с т е й , а в о н и в и п и л и т о с т
н а її з д о р о в л я і п о в о д ж е н н я .
ІТ А Л ІЙ Ц І Д А Л І Б О М Б А Р Д У Ю Т Ь .
А Д ІС А Б А Б А т іо п ія ). Е т іо п с ь к и й к о м у н і-
к а т п о д а є ,^щ о іт а л ій с ь к і л е т у н и в з я л и с я д о б е з п о -
щ адного бомбардування етіопських осель і війська.
Н аслідком цього є в останніх часах стільки ж ертв,
г о л о в н о в ц и в іл ь н и х , щ о г о д і їх н а в іт ь о б ч и с л и т и .
Щ бЖ У Р И Т Ь Ф Р А Н Ц ІЮ .
П А РИ Ж .—П аризька преса розбирає дуж е ш и-
роко промову президента Рузвелта, виголош ену
при відкриттю конгресу. Н айбільш е и лякає те, щ о
Ф ранція не дуж е то мож е вж е числити на амери-
к а н с ь к у п о м іч н а в и п а д о к в ій н и з Н ім е ч ч и н о ю . Ь С а-
жуть, щ о це невтральне становищ е Америки до-
в е д е д о т іс н іш о г о с о ю з у м іж С о в є т а м и і Ф р а н ц іє ю .
А спричинить це страх перед Н імеччиною .
Р А Д И Т Ь З А Г Л Я Д А Т И Б ІЛ Ь Ш Е Д О Б ІБ Л ІО Т Е К .
Л О Н Д О Н ^ — Г е р б е р т М о р іс о н р а д и т ь м о л о -
дим послам, щ о ввійш ли до бритійського парля-
м е н т у , щ о б н е й ш л и с л ід а м и с в о їх п о п е р е д н и к ів і
не сиділи в ресторані при пиві, а більш е заглядали
д о к н и ж о к у б іб л іо т е к а х . Б о д о с і т а к б у в а л о , щ о
п о с л и н а б и р а л и д у 'х а д о п р о м о в р а д ш е с и д я ч ип р и
с к л я н ц і п и в а , н іж н а д к н и ж к а м и ,
'
" '
-
-
.
mJ
"SVOBODA" (LIBERTY)
FOUNDED 1863
fMweptper published dally except Sundays' tod holldiyi
Owned by the Ukrainian National Association, Inc.
at 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
"С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 8-г о С ІЧ Н Я 1936.
...'
і ниєм
'
Ч .5 .
Edited by editorial Committee.
toiered as Second Class Mall Matter at the Post Office of Jeresy City, N. J.
on March 30, 1911 under the act of March 3, 1879.
Accepted for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103
of the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
З а о г о л о ш е н н я р е д а к ц ія в е в ід п о в ід а є .
^ _ ^
— Т е љ `Ў . И С о ю за : BErgen 4-1016.
С У Д Н А Д У К Р А ЇН С Ь К О Ю М О Л О Д И
ЎВАРШ АВІ
Тех „Свободи'BErgen 4-0237.
4-0807.
З Канади належнт
а=г
п о с и л а т и г р о ш і л и ш е н а т . з в . Foreign Money Order.
А д р е с а : "SVOBODA-, P. О . BOX 346, JERSEY CITY. N. j .
П Е РЕ С Л У Х У В А Н Н Я
С В ІД Ю Й .
(З львівського часопису „У країнськіВ істи"),
- '
к ім '"'
ВОЄВА ПРОМ ОВА
З нагоди відкриття нової сесії конгресу Злу-
чених Д ерж ав президент краю виступає перед за-
гальним зібранням сенаторів і конгресменів з про-
м о в о ю , в к о т р ій в ін в и с к а з у є п о г л я д и в и к о н н о г о
уряду про законодатні потреби краю . Ц е в дечому
нагадує так звані престольні пром ови, які виголо-
ш ую ть монархи конституційних держав до парля-
менту. В А мериці така промова має багато більш е
значіння, бо американська конституція спирається
н а п о в н и й р о з д іл м іж з а к о н о д а т н о ю й а д м ін іс т р а -
ційною частиною уряду. Інавгураційна промова це
один з рідких мостів, по яких мож уть зноситися зі
с о б о ю к о н г р е с і а д м ін іс т р а ц ія .
П ромова, яку виголосив президент Рузвелт при
н а г о д і в ід к р и т т я 74-т о ї с е с ії к о н г р е с у , в а ж н а щ е
й з к іл ь к о х ін ш и х п р и ч и н . Ц ь о г о р о к у м а ю т ь в ід -
бутися вибори президента, і тому промова в кон-
ґресі це вж е немовби частина виборчої кампанії.
Н акінець край переходить тепер крізу й промова
має велике внутріш нє значіння, як висказ поглядів
уряду на політику краю в тяж ку хвилю .
Президент, видно, не побоявся' поруш увати
важ ні й основні питання американської політики.
Щ о в ін п р о н и х н е д у м а в б и , в ін с к а з а в с в о ї п о -,
гляди виразно, різко й маркантно. М ожна з його
поглядам и не годитись, але не м ож ем о сказати, щ о
ми його поглядів не знаємо.
П ередовсім Рузвелт звернувся до справи між-
народньої політики. Сказав виразно, щ о Америка
має подумати про те, чи вона хоче вміш уватися в
н о в у с в іт о в у в ій н у . Д о т а к о ї в ій н и м о ж у т ь л е г к о
довести тідерж ави, щ о правляться автократичними
способам и, бо, на погляд президента, автократич-
ні уряди м усять вести агресивну політику, а наро-
ди в них позбавлені мож ности сказати своє слово
п р о т и в ій н и . А м е р и к а н с ь к и й у р я д в и х о д и в із з а -
л о ж е н н я , щ о с в іт о в і т р е б а м и р а , і т о м у в ін п р я -
мував до мирного полагодж ування держ авних спо-
р ів т а п ід д е р ж у в а в д е м о к р а т и ч н і в с т а н о в и в с в іт і
як гарантії мира.
Неменше різко звернувся президент Рузвелт
проти автократів у нутрі Злучених Д ерж ав, оче-
видно, господарських автократів, себто тих бага-
т іїв , щ о м аю ть у господарці краю виріш ний вплив.
Як довго в А мериці не було виглядів на закінчен-
ня крізи, ці автократи Америки просили уряду до-
п о м о г и ; а я к п о я в и л и с я п е р ш і п р и з н а к и к ін ц я к р і-
з и , вони звернулися проти уряду, щоби не попу-
стити нічого зі своїх прав івпливів та економічних
прав на користь народу.
У цейі спосіб промова президента Рузвелта
зверталася властиво проти автократії як виновниці
між народніх воєн та себелю бної господарської по-
літики, щ о збагачує вже й так багатих' кош том
м а с .
П резидент сказав американцям виразно: як
хочете ж ити мирно й у добробуті, то береж іть свої
свободи, а приборкуйте владу та впливи автокра-
т ії в к р а ю й п о ц іл о м у с в іт і.
Щ одо свойого наміру висту-
п и т ь з О У Н і щ о д о о п їн ії п р о
ш к ід л и в іс т ь д ія л ь н о с т и
т іє ї
організації свідок ви'ясню є, щ о
не повинен був того говорити
перед судом. Як український
п о л іт и ч н и й в я з е н ь , ц е в ін у в а:
ж ає.своєю внутріш ньою спра-
вою .
Н а запит проќ. Ж еленського
с в ід о к г о в о р и т ь п р о „ѓ р и п с ",
який отримав. Це були дві
картки, писані олівцем , доб-
б р о ю у к р а їн с ь к о ю м о в о ю . С в і-
д о к о т р и м а в ц е к р із ь в ік н о 19.
с іч н я 1935. З м іс т „ѓ р и п с у " б у в
таки й :
'
„П р е с т іж і ін т е р е с и о р ґ а н і-
зації вимагаю ть виявити тих
людей, що признались до
приналежносте до ОУН, як
тих, з якими Ти контактував-
с я . А саме: маєш
подати як
організаційного референта М а-
лю цу, а Бандеру як того, від
якого Ти діставав прикази.
Щ об відтяж ити особу, яку Ти
обтяж ив у липні як ідеольо`
ґічного референта,маєш пода-
ти особу Янова, щ о й так си-
дить у Березі Ќ тартуській;крім
того — О тецька, а це з;уваги
на те, щ о К оли подаси дві о-
с о б и , т о м о ж н а їх б у д е п ід ч а с
р о з п р а в и у н е в а ж н и т и ".
С в ід о к з із н а є д а л і, щ о Я н о -
ва подав відразу, С тецька за-
л и ш и в с о б і н а п із н іш е . Д а л і —
н а п ід с т а в і „ѓ р и п с у " м а в
признатися до участи в засі-
даннях К раєвої Екзекутиви в
червні, коли то обговорю вано
ш к іл ь н у а к ц ію , і в л и п н і, к о л и
йш ло
п ро
партизанку. В
картці було подане, щ об як-
найбільш е старався обтяжити^
Янова й Стецька, бо тим спо-
собом лекш е буде їх вирату-
вати .
Б уло
сказане, Щ о свідок
здивується, щ о дістав‚'ц а к о г о
листа, однак — писав невідо-
мий — вияснення прийде піз-
ніш е.
Н а запит прокуратора подає
М акаруш ка, щ о такого вия-
снення взагалі не отримав.
Сам переконався, щ о цього
р о д у п о с т у п о в а н н я є н е н а м і-
с ц і.Н а з а к ін ч е н н я т о г о „г р и п -
с у " п о д а н и й б у в н а ц іо н а л і-
стичний привіт і пригадка про
від святку ван н я
у кр аїн сько го
свята.
‚С в ід о к н е м о ж е в и я с н и т и
то го ,ч о м у з із н а в а в іщ е п р о
(25)
ін ш і р е ч і,' п р о ' я 'к і Н е б у л о в
ѓ р и п с і " з г а д к и ,- п р и м ., п р о
р о з б іж н іс т ь д у м о к , п р о п р и я в -
ність Ш ухевича.
Н а запиті чи свідок був чле-
ном ТЕКзекутиви7, сві#О к . від-
П о в ід а Є , о п р а в д о п о д іб н о
б у в , одначе-на'засідання не
х о д и в. ' ' '' "
'-' '' '"1, '
Н е `п р и г а д у є б о б і, ч и п о в и -
Ході 'якогось вязня з тю рми
ведено слідствб в'справі зло-
ж ених свідкбм'зізнань.
Д алі виясню є М акаруш ка,
що в ту пору, коли дістав
„ѓ р и п с ",; б у в -:.в у п а д о ч н ім н а -
строю , мав; підвищ ену темпе-
ратуру і не застановлявся над
тим, щ о робить. Складаючи`
дальш і зізнання, м усів витяга-
ти зі свого поступку ќонсек-
в е н ц ії. й о г о а р е ш т о в а н о 14.
червня, а в депресію ,попав у
л и с т о п а д і.
. ,
Прокуратор питає М акару-
ш к у , ч и п ід т р и м у є д е к л я р а -
ц ію ,я к о ю
о с у д и в д ія л ь н іс т ь
ОУН, а яку зложив б тижнів
після ареш туваиня, т. з, на 0
ч и 4 м іс я ц і 'п е р е д у п а д к о м
д у х а.
М акаруш ка
в ід п о в ів , щ о
тієї заяви не підтрим ує і не
хоче в тій спарві висказува-
ти сь. Тепер цю заяву відкли-
кує. При цьому М акарушка
д о д а є , щ о ' в і д 14. с е р п н я є н а
с п іл ь н ій к е л ії і т а м д о в ід а в с я
про деякі подробиці, які спо-
нукали його змінити погляд.
Г о в о р и л и й о м у п р о п р и м ін ю -
вання до вязнів загострю ю чо-
г о р е ж іі‡у .
Н а домагання подати назви-
щ а т и х с п їв в я з н ів , с в ід о к з п о -
чатку отягається, вреш ті на-
зиває Равлика
й Дмитерка.
П іс л я р о з м о в и з н и м и с в ід о к
п е р е к о н а в с я , щ о ц ь о г о „г р и п -,
с у " н е п и 'с а л а у к р а їн с ь к а р у -
к а . Л и с т )р н д п и с а н о : „П р о в ід
українських політичних вяз"^
н ів ".
''г
К оли свідок побачив у вяз-
н и ц і к іл ь к а о с іб , щ о їх п о д а в
у слідстві, зголосив готовість
відкликати зізнання. Обтяжив
знався щ ойно в слідстві.
Щ о г р о з и т ь ч л `Ь іа м о р г а н із а -
ц ії з а т . з в . „в с и п и " т о в а р и -
ш ів н е з н а є .
Далі стверджує, що поба-
чення у вязннці м ав постійно.
П о ч е р к „ѓ р и п с у " с в ід к о в і л е
в ід о м и й .
З А Л И Т И О Б О Р О Н Ц ІВ .
ц іл у н и 'з к у " б с ііВ т о м у ,'щ о в о н и
самі призналися до вини.С воє
прохання зголосив уже після
закінчення слідства
й тому
його досі не переслухували.
На дальш і'‡апити прокура-
тора свідок виясню є, щ о в зі-
знаннях не вж ив назви „зеле-
н і''`к а д р и " і'п р о т і „к а д р и " д і-
УС Т Р ІЛ Е Ц Ь К И Х Р О В А Х
із д в я н а п р и г о д а ф р а н ц у с ь к о г о с т а р ш и н и ).
о
Н а С в я т и й В е ч ір 1870 р о к у
мав я службу в стрілецьких
р о вах .
Облога Парижа, яку супро-
в о д и л и р іж н і т е р п ін н я , т я г л а с я
дуж е довго.
У моїй четі були самі па-
р и з ь к і д о б р о в о л ь ц і, в ід в а ж н і
х л о п ц і, о д н а ч е н е д о с т а в а л о їм
в ій с ь к о в о ї д и с ц и п л ін и .
Н іч б у л а д у ж е м о р о з н а , о д -
н а ч е ч а р ів н а .
ч
Ясні зорі лю бо мерехтіли на
н е б о з в о д і, с н іг іс к р и в с я . М і-
сяць зазирав у пруський та-
б о р ,
у якому лиш е подеколи
п р о н есл о ся:
В е р д а ? т о т а м ?)
при чому чути було дзенькіт
абррї, а й наша французька
стежа перекликалася час до
ч асу :
К о в ів ?
' К іл ь к а х в и л и н п е р е д п ів н іч ю
станув переді мною молодий
гвардієць, дуже інтелігентний
з вигляду, та звернувся до ме-
не з просьбою , яка зачудува-
ла мене в таку хвилину.
П оздоровив мене та сказав
в в іч л и в о :
П ане капітане, чи не доз-
волилиб ви мені на кілька
хвилин покинути стійку?
Я спитав,строгоf
—Щ о це за дивовиж на дум -
ка прийш ла вам до голови?
Зараз вертайтеся на ваш е ста-
новищ е!Гадаєте, щ о й меніне
зимно? П отерпіть трохи,зараз
розігріє нас гаряча пальба
к р іс ів і г а р м а т .
Ю нак не уступився, раз у-
раз салю тував і знову сказав'
— Пане капітане, це лиш е
н а к іл ь к а х в и л и н о к , а в ір т е
м е н і, щ о н іт р о х и н е п о ж а л у є -
т е ,коли сповните моє скром-
н е б а ж а н н я ...
—А хай вас!К аж іть, хто ви,
та щ о вас гонить звідсіля!
Х т о я ... Н а ц е с к а з а в
своє назвищ е, добре відоме у
с п ів а ц ь к и х к о л а х . Ц е , щ о я
тепер хочу зробити, буде ве-
л и к о ю т а й н о ю л и ш е к іл ь к а
хви ли н .
Д а й т е м е н і, п р о ш у в а с ,
спокій, не завдавайте мені
клопоту в цей грізний час.
Ю нак усміхнувся:
— П ане капітане, бачу, щ о
ви щ е не розумієте мене.Я хо-
ч у т е п е р п ід ій т и д о п р у с ь к и х
с т а н о в и щ ,-т о м у щ е р а з п р о с и в
би вас, щ об Ви звільнили ме-
н е й а я к и х д в і х в и л и н и .:.
Й о г о т а є м н и й .г о л о с і:р у х и
зацікавили мене.
Яв к ін ц і` згодився на його
п р о с ь б у , 'о д н а ч е н а п ім н у в й б -
го , щоб^надармо не платив
го л о во ю
Б у л о к о л о п ів н о ч і, я к ц е й
ю н а к в и б р а в с я д о ѓ `р у с ь к и х
р о в ів .
Я виразно чув на морозно-
му снігу його кроки. Н араз
зупинився та вклонився воя-
к а м , щ о б у л и п о т о м у б о ц і, й
п о ч а в м о г у т н ім г о л о ': ;м к о
л яд ќу :
„М ін і, к р е т ія н , с е с л ь е р с о -
лен ель
У ль гом Діє десенді жіск'а
н у ..."
в и л и н а , х р и с т ія н и , с в я -
точна, коли Богочоловік зій-
шов на землю до нас.)
Ц ю п іс н ю т а к и м м и л и м г о -
л о с о м в ід с п ів а в , щ о м и , п а р и -
ж ани, хоч уже закаменіли на-
ш і с е р ц я н а в ій н і, п л а к а л и із
невисловленого зворушення.
Т а і н ім ц і н е о с т а л и с я д о в ж -
н і.
І вони думками полинули до
с в о їх х а т , д е їх д іт и к р у т я т ь -
ся довкола ялинки та кричать
і плещ уть у рученята із невин-
н и х .р а д о щ ів .
У їх р о в а х н е ч у т и б у л о н і
найменшого^ поруху
з б р о ї;
святочна тиш ина царила кіль-
ка хвилин 'над усім полем
бою .
вкінці наш ю нак вклонився
н ім ц я м і б е з н а й м е н ш о г о ж а -
Х у В е р н у в с я Н ІЖ С В О ЇХ . ;
П оздоровив мене по' вій-
ськовому та всміхнуђся лагід-
н о :
. — П ане капітане, ось я щ а-
сливо вернувся. Чи мож е ж а-
луєте; щ о.я так зробив?
Явж еN х о т ів - в ід п о в іс т и й о -
му, як перед наш ими ровами
зявився креМезйий німецький
а р т и л е р и с т ." ' ; '
'.'-'!' -
С танув на яких пять кроків
від наш их становищ , вклонив-
ся та заспівав коляду в ні-
м е ц ь к і й MOBt.";
Таќ се'ред злю щ их ворогів
с в о їх , я к і В ж е д о в г о с т р іл я л и
н а н ім ц ів , с п ів а в б е з б о я з н о
п іс н ю в д я ч н о с т і! т а ж и в о ї в і-
р и у Б о ж о г о С и н 'а , щ ч і т о м у
в іс ім н а ц я Т ь с т о л іт ь з ій ш о в н а
землю, щ оби принести неща-
сним лю дям лю бов і спасення.
Я зараз дав приказ, щ о до
т о г о в о я к а н іх т о н е с м іє с т р і-
л яти... ... , .
Я к с к ін ч и в с п ів а т и , з а ін т о -
jityBas іщ е о д н у у л ю б л е н у .. к о -
л я д к у , а н ім е ц ь к і в о я к и , щ о
були в стрілецькихровах^ і со-
б і с т а л иІ с п ів а т л ьJ Hamit ф р а н -
ц у с ь к і 'в о я к и .ч: о іів а л и -. ч іір а н -
Ц У З Ь К У І К О Л Я Д К у іі л `."
. Б у л а т о:З Й о р у ш г ій в а х в и л и -
на, коли такі. завзяті вороги
з л у ч и л и с я `б Ш е с т в е н н и м ія ' н и т -
ками згоди й'їпрбовй.
Н а з а п и т д -р а Г а н к е в и ч а
с в ід о к в и я с н ю є , щ о п ід ч а с
в ід в ід и ну в я з н и ц і п о с т ій н о
п ер еб у вав
тю рем н и й
д о зо -
р ец ь.
Н а дальш і питання виясню є
ц іл ь п р о т и ш к іл ь н о ї а к ц ії. О У Н
п о д а є М а к а р у ш к а н ік о л и
не провадила розвідки в ио-
ристь чужих держ ав. Ц я роз-
в ід к а б у л а в и к л ю ч н о д л я ц іл е й
о р г а н із а ц ії.
Н а запит д-ра П авенцького
с в ід о к з а я в и в , щ о п ід с у д н у
Зарицьку мало знає і на тере-
н і О У Н н е з у с т р іч а в її.
Н а цьому зарядж ено обідо-
в у п е р е р в у .,
П о
перерві забрав голос
п р о ќ . Ж е л є н с ь к и й . В ін в н іс ,
щ об суд переслав відпис зі-
знань М акаруіпки до проку-
ратора, бо свідок — сказав —
г о в о р и в н е п р а в д у , а к р ім ц ь о -
го зробив закиди,, яких не
м о ж н а о с т а в и т и б е з в ід п о в ід и .
Суд постановив
п ер есл ати
акти зізнань М акарушки до
п р о к у р а т у р и у Л ь в о в і,
2,Ч И 15 Р А З ІВ К А Р А Н А ?
С в ід о к
Б р о н іс л а в а К о ц ін
с ь к а в ід с и д ж у є к а р у в Б р и г ід -
ках за крадіж . Зізнає на об
ставину таку, мовляв: чула
р о з м о в у м іж
З ар и ц ько ю
Чорною . В тій розмові сказа
л а , я к З із н а є с в ід о к щ о
п е р е п р о в а д и л а в б и в н и к а м ін і-
стра через границю . П ро цю
р о зм о ву
п о в ід о м и л а К о ц ін
с ь к а н а ч а л ь н и к а в я з н и ц і. Ін
ш им разом говорила Зарцць
ќ а д о к л ю ч н и к а , щ о їй з а к и
даю ть співучасть в убивстві
м ін іс т р а .
Н а з а п и т о б о р о н и К о ц ін с ь к а
відповідає, щ о сидить за кра-
д іж , щ о б у л а т іл ь к и р г к а р а
н а . С в ід о к , с в о г о , ч а с у ‚х о т іл а
покінчити самогубством. Не
було випадку, щ обС В ІУ О К на-
магався підпалити келію .
С у д в ід д а л и в в н е о о к д -р а
П а в е н ц ь к о '`о п р о в ід ч и т а іш я з
актів справи зголош ення, де є
зміст розмови Зарицької з
Ч орн ою .
Далі віддалив суд внесок
д -р а Г о р б о в о г о , щ о б с в ід о к
передав українською
м овою
розм ову, щ о її вела Зарицька
з Чорною .
Н а внесок проќ. Ж елєнсько-
г о с у д с т в е р д ж у є ,- щ о п р о т о -
кол переслуханий
п ід с у д н о ї
З а р и ц ь к о ї з 27. с іч н я 1915 п ід
п и с а л и д в а п о л іц ій н і ф у н к ц іо
н а р і, м . ін ш . п ш о д . Х ім я к ,
щ о н а ` п р о т о к о л і є д а т а 27-г о
с ч н я , г о д . 10 р а н о .
. Д а л і с т в е р д ж у є с у д , щ о 13.
лютого сконфронтовано За
р и ц ь к у з 6-м а о с о б а м и , я к і її
не пізнали.
Д -р
П авенцький
вн оси ть
в ід ч и т а т и д а н і, щ о д о т и ч а т ь
м и н у в ш и н и К о ц ін е ь к о ї, я к т е ж
просить переслухати клю чни-
ка, з яким Зарицька нібито ве-
ла розмову, про яку згаду-
в а л а К о ц ін с ь к а .,
Суд відчитує картку
ка-
р а л ь н о с т й К о ц ін е ь к о ї, з я к о ї
в и х о д и т ь , щ о с в ід о к , б у в д в іч і
к 'а р а н и й з а к р а д іж , а в ід к и н у в
вн есо к
щ одо ` переслухання
к л ю ч н и к а .' і щ о д о п р о в ір к и
л ь в ів с ь к и х
а к т ів К о ц ін е ь к о ї
(б о я к с т в е р д и в д -р П а -
в е н ц ь к и й К о ц ін с ь к а4 б у л а
карана 15 разів).
О п іс л я с т а є п е р е д с у д о м
с в ід о к Ч о р н а , щ о в ід с и д ж у є
кару в Бриґїдках. Свідок не
хоче зізнавати по польськи
і с у д н а к л а д а є н а н е ї 200 з л .
г р и в н и з з а м ін о ю н а 10 д н ів а -
р е ш т у , п іс л я ч о г о Ч о р н у в ід -
проваджують зі салі.
С в ід о к О л е н а Ч а й к ів с ь к а .
С в ід к а с п р о в а д ж у ю т ь з а р е -
ш т у , в о 'н а к у д и п о п а л а и ч е т -
вер за відмову складати зі-
знання по польськи. Тепер
Чайківська зізнає польською
мовою іпотверджує вповні зі
знання, зложені в слідстві.
Зломіж підсудних знає Гнат-
к ів с ь к у й П ід г а й н о г о . Г н а т к ів -
с ь к у п із н а л а 23. ч е р в н я 1934
в Д анцігу, як С олєцьку. П о-
з н а й о м и в їх А н д р ій Ф е д и н а .
В ін г о в о р и в , щ о Г н а т к ів с ь к а
п р и їх а л а н а с т у д ії. З г о р л я к е -
ви ча
знає; його називали
„в у й к о м ".
С уд знімає зі свідка нало-
жену кару ареш ту.
С в ід о к Р о м а н Ш у х е в н ч , а б
с о л ь в 'е н т л ь в ів с ь к о ї п о л іт е х -
н ік н , в я з е н ь л ь в ів с ь к и х Б р и г і-
док, н'
е зізнає по польськи,
тому суд накладає на нього
200 з л . г р и в н и з з а м ін о ю н а
10 д н ів а р е ш т у і з а р я д ж у е в ід -
читати йомо зізнання в слід-
с т в і.
Із зізнань Ш ухевича вихо-
д и ть,щ о в ч е р в н і 1934 p., п і-
сля ареш товань у Львові і в
К ракові, зустрінувся з М алю -
цою .Той подав, щ о мусить
вислати когось до Варш ави,
щ об остерегти лю дей, які там
перебуваю ть.
С в ід о к з а п е р е ч и в , б у ц ім т о
був членом К раєвої Екзекути-
ви О У Н і брав участь у нара-
ді в справі протиш кільної аќ
ц ії, х о ч я к з із н а в о с о б и
сто є прихильником такої ак-
ц ії. П р о п ід г о т о в ў з а м а х у н і-
ч о г о н е з н а в . е б е д я З н а в
т іл ь к и з о б л и ч ч я .
Олександер Пашкевич теж
с и д и т ь у с л ід ч ій в я з н и ц і у
Львові.Це теж абсольвент по-
л іт е х н ік и . В ін т е ж в ід м о в л я -
ється зізнавати по польськи і
його суд покарав за те грив-
н о ю н а 200 з л . з з а м ін о ю н а
д н ів а р е ш т у .
Суд відчитує його зізнання,
з яких виходить, щ о Паш ке-
вич признався до приналеж-
ности до О У Н . Був підрефе-
рентом розвідки. Членом Кра-
євої Екзекутиви не був,з Бан-
дерою не мав ніяких звязків.
У в ід н о ш е н н і д о ч л е н ів О У Н
приміню вано вразі конечности
н а й в и щ и й в и м ір , т о є к а р у
смерти, яку
затвердж увала
Краєва Екзекутива.
С в ід о к О с и п М а щ а к .
І його покарав суд гривною
200 з л . з з а м ін о ю н а 10 д н ів а -
реш ту.
Суд відчитує його зізнання,
злож ені в слідстві. В иходить,
щ о свідок знав Ст.Долинсько-
го ,а л е ч и д о О У Н в ін н а л е -
жав — не знає. З підсудних
знає Лебедя, М игаля, Качмар-
cbKOFO, Б а н д е р у , Р а к а і З а -
ри ц ьку.
З ІЗ Н А Н Н Я Д А Л Ь Ш И Х
с в ід к ів .
С в ід о к М а р ія Б е р о в а ц е
управителька нічлігового за-
х и с т у п р и в у л . В о л ь с ь к ій . З і-
зн ае,щ о 12. ч е р в н я 1934 р .
зголосився до захисту здогад-
ний О льш анський. Згодивш и
н іч л іг , в и й ш о в і в е р н у в с я в е -
чором, легітимувався
д оку-
ментом тотожности, який ви-
дав львівський магістрат, і за-
л и ш и в у с в ід к а 57 з л ., г о д и н -
н и к і т е ч к у . О п о 'в ід а в , щ о
приїхав оглянути
В арш аву.
Був середнього росту, крем ез-
ний, легко похилений, тем но-
золотисте волосся, зачесане
догори; м ясисті губи. М ав сі-
р р -б р о н з б в и й о д я г у к р а т к и і
довгіі сподні. В дні вбивства
м ін іс т р а р а н о з а л и ш и в п л а щ і
капелю х у возного Ж олондка,
а л е .пізніш е вернувся і забрав
ц і р е ч і. С у д п о к а з у є їй п л а щ .
Свідок каже, що цей плащ
п о д іб н и й д о п л а щ а , я к и й с в і-
док бачила останнього дня в
О льш анського. К апелю х О ль-
ш анського видавався свідкові
тоді темніший, може тому,
щ о б а ч и л а й о г о в т е м н ій к ім -
наті. О льш анський
о п о в ід а в ,
щ о є добрим пливаком і здо-
був нагороду
у
зм аган н ях .
В и гл яд ав
на застрашеного,
б у в с .к р и т и й і м о в ч а л и в и й .
Б ерова зізнала, щ о очі О ль-
шанського.мали несамовитий
ви гл яд .
Д Г а н к е в и ч : Ч и
с в ід о к
го во р и ть
п ро
н есам о ви ти й
вигляд очей О льш анського на
п ід с т а в ѓ п із н іш и х в р а ж ін ь , ч и
теж відразу це запримітила?
С в ід о к : Й о г о о ч і в ід р а з у
видалися мен`і трагічні. Рухи
мав опановані, наче автома-
т и ч н і.
З чотирьох фотографій М а-
ц е й к а с в ід о к т іл ь к и н а о д н ій
фотографії пізнає Ольшан-
ськ о го .
Н а п и т а н н я о б о р о н и с в ід о к
виясню є, щ о щ одо О льш ан-
с ь к о г о м а л а .я к е с ь л и х е п р о -
чуття. О стерігала його навіть,
щ о б и н е к у п а в с я у В и с л і. М а -
ла враж іння, щ о О льш анський
х о ч е - їй ?'!Щ о о ь г .д о р у ч и т и , а б о
про щ ось запитати. Щ о було
в течці, не знає, бо навіть не
д о т о р к у в а л а с ь її. Н а в іш а л і
б а ч и л а к іл ь к а к а п е л ю х ів . . К а -
пелю х, про який думала, щ о є
О л ь щ а н с ь к о г о , м а в в о л о с ,` н а -
че повстяний. А ле цей капе-
л ю х м іж т е ж н а л е ж а т и д о ін -
ш ої особи.
П о короткій перерві пред-
с ід н и к с т в е р д и в , щ о п ід с у д -
н и й Б а н д е р а д ій с н о п р о с и в ,
щ оби примістити його в оди-
н и ч н ій 'к е л ії.
а л і б у д е ).
Ж ін к а (д о ч о л о в ік а ):" С к а -
ж и м е н і, ч и т и х о ч е ш , щ о б я
все ходила в цьому старому
п л а щ і?
Ч о л о в ік : Д е ж ^т а м ! С к и н ь
й о г о т а с я д ь с о б і б іл я м е н е ...
Розмова двох глухих.
П е р ш и й (к р и ч и т ь ): М о ж е п і-
демо на риби?
Д р у г и й (к р и ч и т ь ): Н е м о ж у ,
бо йду на риби?
П е р ш и й (к р и ч и т ь ): Т о ш к о -
д а , б о д у м а в , щ о п ід е м о н а
ри би .
М у с ій С т е п а н ч у к . '
СЛАВА ВО ВИЩ НИХ БОГУ.
‚..у -
-'І```'
+`
З а к іл ь к а 'х в и л и н з н о в у р в и -
стали кулі над наш ими іїх го-
л о в а м и .'..
Т и .-.б у л а п я т ь л іт з а р у ч е -
на? Г воно тобі не наприкри-
л о ся?
--.З одним наречениі{,булоб
м е н і н а п р и к р и л о с я , т а ' з с ім -
нацятьма нареченими то було
дуж е Щ ш Ц '
В б ід н у с т а є н к у у .В и ф л е е м і
В д а р и л а с в іт л а н е б е с н а с и л а :
„Х Р И С Т О С Р О Д И В С Я !" з о р я з в іс т и л а .
Родяться в лю дях сили надземні,
Щ о.р о з б и в а ю т ь м у р и т ю р е м н і;
Р о д и т ќ с я в ір а у , п е р е м о г у .
Слава во Виш них ьогу!
А н г е л и з н е б а „М И Р В С І М !" с п ів а ю т ь .
О х , с к іл ь к и в п іс н і ц ій т а й н ч у д е с н и х !
С к іл ь к и м іс т е р ій б о ж и х , н е б е с н и х !
У сі спасенйя в Х ристі ш укаю ть,
Н о в і н а д ії в д у ш а х п л е к а ю т ь ,
Будять у серцях ж иття обнову.
Слава во Виш них Богу!
І в н а ш і с е л а н а У к р а їн і
Г л я н у л а н и н і З ір к а Р із д в я н а .
Х оч там неволя, муки й кайдани,
З ір к а п р и н о с и т ь ' д и в а -п р е д и в н і,
С п о м и н и б у д и т ь с т а р і, с т а р и н н і:
П ро щ астя й долю й волю часову.
Слава во Виш них Богу!
Д арма, щ о кров там ллється невинна,
Д а р м а , щ о к 'р и в д в н а с у щ е р т ь б е з м ір и ,
В о р о г н е в б є в н а с в Р о ж д е с т в о в ір и ,
Я к і н е в б и в в ін Х р и с т а в Д и т и н і.
Ірод наш марно минеться, згине,
М и жити будем знову і знову.
Слава во Виш них Бргу!
Б о в н а с з і с х о д у З ір к а с ія є ,
Щ о о с в іт л я є ж и т т я в с і в ік и ;
Х о ч д іт е й н а ш и х т а м ќ р о в и р ік и ,
З ір к а ц і ж е р т в и с в іт л о м в м и в а є
І до нових нас благословляє,
С в іт и т ь п о б ід и я с н у д о р о г у .
Слава во Виш них Богу!
Ч .5.
н ^^н
Н А Б ІЖ У Ч 1 Т Е М И
ЛЕГКО ПОДРАЖНЕНИЙ.
Д н я 3-г о с іч н я п и с а в п ід т а -
ким наголовком
иНю йорќ
Т а й м е ": „Р е п у б л и к а н с ь к і л і-
дери у Ваш ингтоні, як видно,
держ ать себе в стані надзви-
чайного напруження. Вони о-
б у р ю ю т ь с я н а в іт ь т о д і, я к їх
н іх т о н е д у м а є о б р а ж а т и . В о н и
готові видати з себе в. один
м ент, або щ е й скорш е, крики
болю
або протесту
п роти
страш них способів і пустих
ш т у ч о к "...
Т о г о с а м о г о ,д н я д о „С в о б о -
д и "
пиш е один читач:
.‚В п е р ш ім ч и с л і „С в о б о д и "
з а 1936 н а п е р ш ій с т о р о н і, 3-
т а к о л ю м н а , „С х о д и н е в и д е р -
ж а л и 20 д ів ч а т ". П а н о в е : С е
нж е є коайна наруга з україн-
ської мови і крайна підлота
то го , щ о таке пиш е!20 ґірль:
с ів !!! Тьф у на В ас!Л ев П осац-
к и й ".
Щ О Т А К Е „П Р Л Ь С И ".
Згадана тут новинка пере-
брана з одної етарокраєвої га-
з е т н . У н ій ц е й б у л о н а п и с а -
н о :20 г ір л ь с ів .
Щ о т а к е „г ір л ь с и ", н е т я ж к о
догадатися зі змісту новинки.
Не тяжко догадатися навіть
такому, щ о англійської мови
не знає. Лю дині, щ оізнає по
анґлійськи, це не повинно ро-
бити найменш ої трудности.
П ід „г ір л ь с а м и ", в и д н о , р о -
з у м ію т ь д ів ч а т а в д е ш е в ім т е -
атрі, щ о танцю ю ть, співава-
ю ть,
а л е ч а с о м і ін ш у р о б о т у
с п о в н я ю т ь (н п р . о б с л у г у ю т ь у
ресторані). М ож на би сказати
„д ів ч а т а ", а л е в н а с д ів ч а т а
все незамуж ні, а не, як в ан-
г л ій с ь к ій м о в і, д е с и н і п р о м а -
тір скаже, щ о вона гарна
„г ір л ". М о ж н а б и с к а з а т и „т а -
н е ч н и ц і", а л е т а н к и в н и х н е
все одинока й головна робота.
В ід я к о г о с ь ч а с у в к р а ю п о -
заводжено на взір американ-
ський чи англійський салі для
т а н к у , д е к о ж д и й м о ж е п іт и
собі потанцювати, не ждучи
балю чи вечерниць. З цею но-
виною, як звичайно^ піш ли й
англійські слова. Отже такі
салі для танків називають
‚.д а н с і н г а м и ", а д ів ч а т а ,
щ о там танцю ю ть, „г ір л ь-
с а м м ". Г а л а с л и в у а м е р и к а н -
ська музику
називаю ть
„д ж с з ", а
то
часто й
..я ц ",б о т а к н ім ц і в и м о в л я -
ю т ь с л о в о „д ж е з ".
ЯК ЦЕ НАЗВАТИ?
Д у ж е м о ж л и в о , щ о й „д а н -
сінґ", і „дж ез", і „гірль" чи
„г ір л ь с а " б у д е р із а т и в у х о , я к
слова, щ о з українською мо-
в о ю н е г о д я т ь с я . Т о м у , я к ц і,
слова справді не годяться зі
звуками української мови, то
такі слова мож на би назвати
немилозвучними, а їх заво-
дження — занечищуванням
м ови .
Наш дописувач називає це
крайною наругою з української
м ови . Ц е кр еп ќі сл о ва: не тіл ь-
ки наруга, та щ е крайна нару-
г а .`Н е т іл ь к и н а с м іш к а , т а щ е
така, щ о поза неї не можна
в ж е п іт и .
Ч иі с п р а в д і?
Д Е Т У Т П ІД Л О Т А ?
П ід п ід л о т о ю з в и ч а й н о р о з у -
м іє м о п о в а ж н у ,'н е д о с т а ч у х а -
рактеру, через яку лю дина не
бачить,наприклад, засад чести,
пристойности, за які йде в да-
и ій с п р а в і. Щ о в ж е т р е б а р о з у -
м іт и п ід „к р а й н о ю п ід л о т о ю "
ц е в ж е х іб а л и ш и т и- у я в і ч и -
т а ч ів .
Ч и справді є тут крайна під-
л о т а в ж и т и ,с л о в о „г ір л ь с и "?
Як це підлота, то як це назва'-
ти ,к о л и у к р а їн е ц ь б у д е 'п ід л и -
зўватися полякам, або м оска-
л я м }а б о я к х л о п е ц ь з в е д е д ів -
ч`итгу, а потім розголош ує сам ,
щ о вона нечесна?
ДЕ НЕ ТРЕБА ЛЛЮ ВАТИ.
А щ одо спльовування, то
мож на би щ е дивуватися, яќ
б и н е б у л о н і у к р а я н о ї н а р у г и ",
н і „к р а я н о ї п ід л о т и ". П о н а р у -
зі й підлоті, та щ е краяних,
м о ж н а с п о д ів а т и с я в с ь о г о .'
Ч ом у лю ди плю ю ть, про це
вчені знайш ли дуж е цікаві рі
ч и , іколись ми нро це наш ом у
спльовую чому`читачеві розка
ж емо.П окищ о тільки пригада
є н о :
,н е п л ю й т е , п а н е , , п р о т и
в іт р у , б о в а к ^у л и ц е в п а д е .
ЯК ТРЕБА КРИТИКУВАТИ?
ІС п о д ів а ю с я , щ о н іх т о з т о г о
не робить висновку, щ о ми
не повинні критикувати того,
щ о пиш еться в газеті, а сце-
ціяльно не повинні критикува-
ти мови.
Кождий нарід, щ о дбає за
розвій мови, критикує мову
письменників і газетярів,
к р и т и к а н е м о ж е о б р а ж а †й р о
б іт н и к а , п е р а .
Але це має бути критика.
Якби дописувач був сказав:
„П анове, ви вжили в числі...
с л о в а „г ір л ь с и ". Я д у м а ю , щ о
зайво його вж ивати, бо ми
маємо своє слово. 1не зву-
ч и т ь в о н о п о у к р а їн с ь к и ," б о
в нас нема слів з визвуком на
„р л ь с и ".І т а к д а л і, в т а к ім с а -
м ім т о н і.
Чи було би це зле? П равда,
т а м н е б у л о б и н і „н а р у г и ", :іі
„п ід л о т и ", н і „т ь ф у ", а л е ч и
без таких слів нема м ови? Н а-
в іт ь я к „г ір л ь с и " к о г о с ь д у ж е
подраж нили, чи треба аж тих
слів вж ивати, щ об висказати
свої думки й почування?
ЧИ В НАС ТАКЕ НЕМ ОЖ -
Л И В Е ?
О с ь у с іч н е в ім з о ш и т і п о -
в а ж н о г о а м е р и к а н с ь к о г о м іс я ч ^
ника С крибнера йде дебата за
мову,спеціально за походж ен-
н я с л о в а „с о н д е й ", щ о , я к в і-
д о м о ,означає в певний спосіб'
проготоване морозиво. Звід-
ки взялося це слово? З чого
воно походить? К оли його за-
вели? Ч и добре воно? Такі й
тим подібні питання порушу-
ю ть дописувачі в своїх листах
до редакції. Погляди часто
розбіж ні. Д ехто не годиться з
редактором, дехто відкидає
думку, висунену якимсь ви-
значним американським мово-
зн авц ем .
О д н а ч е н ід е н е в ж и т о н ія к о г о
г р у б о г о "в и с л о в у . Н іх т о н е н а -
з и в а е в ж и в а н н я н е в ід п о в ід н о -
го на його дум ку слова підло-
тою й не видно, щ оби хтось
плю вав на якесь писання, вж е
не казати про плю вання на
тих, щ о пиш уть.
Так воно робиться в аме-
р и к а н ц ів . Ч и н е д о б р и й ц е
зви ч ай ?
Є В 0Б О Я А , С Е Р Е Д А , 8-г о С ІЧ Н Я
А як так, то чи не можна
б и ж д а т и в ід н а с п о д іб н о г о
поведення? Чи не мож на дом о-
гатися від українця пристой-
ного поведення в ділах і сло-
вах? К аж уть наш і вороги, щ о
ми на це не здібні. Чи справді
воно так є, як каж уть воро-
ги? Я думаю , щ о можна пово-
дитися пристойно. Навіть без
великого труду.
З УКРАЇНСЬКОГО Ж ИТТЯ
В А М Е Р И Ц І.
Н Ю И О Р К ,Н .И .
Студентки влаш тували україн-
ську виставу. `
Ч отири українські студентки,
М а р ія „Ш у с т , О л е к с а н д р а Л и к -
т е й ,
Розалія Олексин і М арія
М ариню к, влаш тували в Гон-
терс К аледж у Брбнксі виставу
українського народнього ми-
с т е ц т в а . 'В и с т а в а м а л а т р е в а т а
т іл ь к и о д и н д е н ь , т а н а д о м а -,
гання вчительок і студенток
її 'п р о д о в ж е н о щ е н а о д и н
д ен ь.В ж е те вказує, щ о зразки
української культури припали
американцям до вподоби.
Н а виставі були ті річи, які
були і на виставі в Ш ікаґо, а
які визичив тепер студенткам
С о ю з У к р а їн о к А м е р и к и . Б у л и
т е ж р іж н і ‚п р е д м е т и н а р о д н ь о -
го м истецтва, дані на виставу
приватними людьми.
М а р ія Ш у с т д а в а л а в ід ч и т и
п р о д а в н ю і т е п е р іш н ю іс т о -
р ію У к р а їн и , я к т е ж п о я с н ю в а -
л и р іж н і у к р а їн с ь к і з в и ч а ї й
о б и ч а ї. Р о з а л ія О л е к с и н с п ів а -
л а у к р а їн с ь к і п іс н і т а п о к а з у -
в а л а р іж н і у к р а їн с ь к і т а н к и .
Треба признати, що ті чо-
тири українські студентки ви-
вязалися зі свого завдання
дуже добре і зробили добру
і культурну роботу.
сці новий бодьш евидькиЙ бла-
хман, себтоЩ йЬ змагання
„с т в о р и т и
о д и н р о б іт н и ч и й
р о н т ". Р іч я с н а , щ о т і м о -
сковські агенти дістали прика.ч
з М о с к в и , щ о їм `т р е б а в и к а -
зати якусь роботу4^ввійти в
середину української робітни-
ч о ї м а с и —:м іж н а р ^ О т 'в о н и
і п р о б у ю т ь д іс т а т и с я м іж л ю -
д и ,
в и с у н у в ш к л и ч ‚‚о д н о г о
ф р о н т у ". '''
, Гррм. Петро,Драряк відпо-
вдв аген там М оскви, щ о в А м е-
риці наріде обєднаниД імає
н а в іт ь о р г а н із а ц ію ‚‚О б є д н а н н я
У країнських О рганізацій;в А-
м е р и ц і", я к д в е д е .д о в г і л іт а
народню роботу і є проводом
д л я у к р а їн с ь к и х , ‚н а ц іо н а л ь н о
д у м а ю ч и х р о б іт н и к ів .
Ѓ р о м . В о л о д и м и р С т е ф а н ів
підкреслив, щ о це м осковські
наймити розбивають україн-
с ь к и й ф р о н т , 6ot в о н и н а в іт ь
розбиваю ть робітничі маніфе-
с т а ц ії, я к і п о в е д е н о в А м е р и -
ці як протест проти совет-
с ь к о г о в и н и щ у в а н н я У к р а їн и
го л о д о м .
..
%
Н а те' московський служ ака
відповів, щ о вони є проти та^н,
к и х п р о т е с т ів , б о У к р а їн і д о б
ре ж иветься під С оветами.
К О Л Я Д А .
ГА РД Ф О РД , К О Н Н .
Б ольш евикн агітую ть за
„загальний зїзд".
Я к п е в н о п о ін ш и х г р о м а д а х
так і в нас улаш тували мо-
с к о в с ь к і п р и с л у ж н и к и 29-г о
г р у д н я „р о б іт н и ч е " в іч е , н а
я к ім в и с т у п а в я к и й с ь Р и б а к з
Н ю И о р к у . Н а с к іл ь к а п іш л и
н а т е в іч е , щ о б и в б и т и н а м і-
ПОСМЕРТНА ЗГАДКА.
Іван Волош ин,довголіт-
ній член У . †І. С ою за, зі-
став убитий автомобілем,
в е р т а ю ч и с я з в ід в ід и н с в о -
їх з н а й о м и х .
П о к ій н и й б у в ч л е н о м
Т о в .„М и р ", в ід . 324 У . Н .
Союза. Похорон відбу-
д е т ь с я в с е р е д у , д н я 8.
с іч н я , з д о м у ж а л о б и
3029 N. 26th ST., PHILADEL-
Р Н 1А , PA.
‚П р о с и м о ч л е н ів у з я т и
участь у похороні.
У р я д Т о в . „М и р ", в ід . 324.
Звертаю увагу наш ого гро-
м адянства на,ті нові больш е-
в и ц ь к і „т р и к и ". В о н и п ід х о -
дять до нас дуж е хитро. С тра-
ш е н н о ‚в и с т у п а ю т ь о с т р о д р о т и
П о л ь щ і. Б ю т ь її н а в іт ь з а в а р -
ш авський суд. С пекулю ю ть от-
ж е н а н а ш ім с е н т и м е н т і. Т іл ь к и
ні-словом не 'говцрять проти
о с к в и і п о н е в о л е н н я У к р а їн и
Советами. Тому: гонім тих а-
ґентів на сто чортів від себе.
Петро Драпяк.
о —і
,
'
І Й
.'
Ш ІК А Ґ О , ІЛ Л .
- .. іЦ `{біі -
С и м ф о н іч н а о р х е с т р а в ід іг р а є
„М а з е л у ?'.
Д умаю о добре пригадати
м іс ц е в и м ` у к р а їн ц я м , щ о в ч е т -
в ер ,д н я 9. с іч н я , Ш ік а г о в с ь к а
С и м ф о н іч н а О р х е с т р а ,, в ід іг р а є
н а с в о їм к о н ц е 'р т ; в О р к е с т р а
Г о л с и м ф о н іч н у п о е м у „М а з е -
п а ", с к о м п о н о в а н у
славн и м
ком п ози тором
Ф ранцом
Л і-
с т о м . Я к в ід о м о , Л іс т п р о ч и т а з
п оем у
„М а з е п а ", н а п и с а н у
славн и м
ф ран ц уськи м
п и сь-
м е н н и к о м В ік т о р о м П ѓ о , і п ід
вражінням цеї.цоемд написав
свою симфонію, в.якій схо-
пив цей переказ, де М азепа
летить степам и, прйвязаний до
коня. Тої симфо'нІчнбї поеми
н е ѓ р а н о в Ш ік а ґ о в ід 1910 р .
Іван Барабаш .
а н у т у „Hd Р о ж д е с т в о Х р и с т а "у .
Н а Р о ж д е с т в о Х р и с т а л ю д и в е с е л і,-
Т іл ь к и н а В к р а їн і с у м у ю т ь н и н і,
2. Бо Іроди там паную ть,
Різдва Христа не вш аную ть,
Н а м іс ц е п о к л о н ів л ю д е й м о р д у ю т ь .
О дин Ірод лю дий голодом морить,
Д р у г и х н а ^С о л о в к и н а м у к и г о н и т ь ,
2.Ін ш и х з н о в .с т а в и т ь п ід с т ін и
Чрезвичайка на розстріли,
Тим страш ним тортурам нема там міри!
А той другий Ірод то щ е заверш ив:
Д есятки невинних на смерть засудив,
2.Т и с я ч і л ю д е й в н е в о л і,
Ж дуть своєї тої долі
П р и л я ц ь к ім П и л а т і, у т е м н ій т ю р м і.
П р о с и м Т е б е Х р и с т е , г л я н ь н а В к р а їн у ,
П іш л и с в о г о Д у х а в т у ю р у їн у ,
2.Щ о б н а ш н а р ід із е д н а в с я ,
З Іродами розпрощ ався
Й в ід д а в Т о б і с л а в у , с л а в у н а в ік и .
А м и , у к р а їн ц і, п р а п о р н а ш д е р ж ім ,
С л а в у З а п о р о ж ж я в с і г о р д о н е с ім ,
2.В р а г з х а т и п р о г а н я й м о ,
„П о з ір !" р а з о м з а с п ів а й м о ,
С л а в 'а У к р а їн і, н а в ік и с л а в а !
М . Риза.
і
' І ,
Г
к м
і—= 1 1 =- "
'
1
т
%
%
р і=0
^^-^
.мож на набути
^J jT
^^^
ів книгарні
^В Г
„С В О Б О Д И "
^
В ІН О Ч О К в б іл ій к а в ч у к о в ій о п р а в і
з о б р а з ц е и п о с е р е д и н і е й н о -
литовник є м алого ф орм ату для ді-
тей )
% 80
П О М И Л У Й Н А С Б О Ж Е в г а р н ій ч о р -
н ій п о л о т н я н ій о п р а в і _
,
. 1JS
А Н Г Е Л Х Р А Н И Т Е Л Ь в г а р н ій ч о р н ій
п о л о т н я н ій о п р а в і
155
А Н Г Е Л Х Р А Н И Т Е Л Ь в б іл ій к а в ч у к о -
в ій о п р а в і з о б р а з ц е и п о с е р е д и н і 1.50
П О М И Л У Й Н А С Б О Ж Е в ч о р н ій ш к і-
р я н ій о п р а в і . .
1Л 5
Б О Г Р А Д О С Т Ь М О Я , с т о р ін 606, в г а р -
н ій м я г к ій ч о р н ій о п р а в і
2.00
Б О Г Р А Д О С Т Ь М О Д с т о р ін 608, в 61-
л ій к а в ч у к о в ій о п р а в і з о б р а з ц е и
по середині
.
250
Замовлення разом з належ нтістю слати
на адресу:
" S V O B O D A "
81-88 Grand Street, Jersey City, N. J.
m
SIE{
3E
3C
30
vM
ЧУДЕСНІ діти
О д и н з н а й п о п у л я р н іш и х ім -
пресаріїв довоєнного часу,Те-
о д о р П л ь о в іц , о п о в ід а є п р о т .
зв .„ч у д е с н і д іт и ^ в д іл я н ц і м у -
зики таке:
О дин приятель оповідав ме-
ні раз про рибацького хлоп-
чину, щ о висиджував ночами
на м орськом у б ер езі, н ад сл у х у:
ю ч и м е л ь о д іЯ , щ о їх в и с п ів у -
в а л и м о р с ь к і р у с а л к и . П о т ім
перейш ов він зі своєю скрип-
к о ю ц іл и й с в іт , ч а р у ю ч и в с іх
русалчиними мельодіями. Я
пригадав собі'цю легенду, зу-
с т р ів ш н с я в Б е р л ін і з д е в я т н -
л іт н ім
скрипаком -віртуозом
А ртуром А ргевічем , щ о й ого я
відтам заангаж ував до Л ондо-
ну. А ле в Л ондоні не пощ асти-
л о м о їй „ч у д е с н ій д и т и н і". Б у -
л о ц е в 1894 р . С л а в у б е з к о н -
куренційного віртуоза здобув
тоді в Л ондоні Губерман. Бу-
в а ю т ь ч у д е с н і д іт и н а с в іт і.
М а й ж е к о ж н а б іл ь ш а р о д и н а
має в себе такий скарб. Але
ц і в и їм к о в і с т в о р ін н я б у в а ю т ь
таким и геніями тільки в очах
с в о їх н а й б л и ж ч и х . Н а в іт ь т і
діти, щ о виростаю ть понад пе-
р е с іч н іс т ь , д у ж е р ід к о о п р а в -
дую ть привязувані до них спо-
д ів а н н я . К о р е с п о н д е н т „Л я й п -
ц іг е р А . М . Ц ." о п о в ід а є , щ о в
1792.
р . б іл ь ш е я к п о л о в и н а
концертую чих віртуозів не м а-
л а б іл ь ш е я к 14 л іт ж и т т я .
М айж е всі ті ракети, щ о зра-
зу здавалися блискучими зо-
рями,відразу потухли в сумер-
ках котроїсь орхестри чи му-
зичної ш коли.
С лавний скрипак Ф ранц К ле-
менті вж е як дитина викликав
велике захоплення й осьм иліт-
н ім х л о п ц е м с т а в а в д о к о н к у -
р е н ц ії з а Г а й д н ів с ь к и й д о к т о -
рат музики з десятьлітнім
скрипачем Бриджтувером. Але
згодом показалися всі ўємні
наслідки його скороспілости.
Д о м и с т ц ів , щ о в ж е д іт ь м и
зворушували світ, належав і
М о ц а р т , а л е в ін т о о п л а т и в
с в о ю с к о р о с п іл іс т ь н е 'т іл ь к и
недугою нервів, але й перед-
часною смертю.Тільки Бетове-
н о в і ц е н е з а ш к о д и л о , щ о в ін
у ж е 11-л іт н ім х л о п ц е м 'в ід б у в
концертове турне по Европі.
С л а в у с в о є ї ‚‚ч у д е с н о с т и " в д и -
динстві зберегли теж до ста-
р о с т и л іт П а г а н ін і т а Л іс т .
П о з а т и м „ч у д е с н іс т ь " д іт е й
д у ж е р ід к о й д е в п а р і з їх д а л ь -
ш им розвитком і тому кращ е
в ж е п ід о ж д е м о н а т е , щ о б н о -
ва зоря мистців сходила на
н е б о с к л о н і п о в о л і, н іж м а є в о -
на блиснути й згаснути, як
м етео р .
Евген Гельтай.
Д У М К ИП Р О Я Л И Н КУ
"
і
- і
С
б іл е н ь к ій д и т я ч ій к ім -
наті в ліж ечках переш іптую ть-
ся6-л іт н я Катруся та5-л іт н я
М арійка. Десята година вечо-
ром. Вони вже давно повинні
були опати,про щ о говорить
с к р у ч е н а л я м п а . Т а .в о н и щ е
Н е с п л я т ь і в с я й в і м іс я Ц я , щ о
Катруся: Тато говорить не-
правду. Тато все говорить не-
правду. Н а св. М иколая та-
кож говорив неправду, бо ска-
за в ,
щ о то святий М иколай
п о к л а в ц .У к о р к и н а м у ч е р е -
вйки, а тим часом поклала це
няня. Я бачила. Тато навіть
з л и в а є т ь с я к р із ь в ік н о , в е д у т ь п о ц іл у в а в з а ц е н я н ю , б о в ін
б а л а ч к у п р о я л и н к у ).
'д у м а в , щ о м и в ж е с п и м о . Т а т о
^ -
..,„ nm в с е ц іл у є н я н ю .
К а т р у с я : С к іл ь к и щ е м а ю -
'
тобі говорити, щ о в суботу
М а р ій к а : Т о н е п р а в д а ! В ін
ц іл у є м а м у с ю !
К атр уся : М а м у с ю т а к о ж ц і-
Святий Вечір? Коли я щ о го
ворю ,то воно правда.
М арійка:Н е роби такого га-
ласу;зараз прийде татко й бу-
де на нас сварити!
К атруся: Я не бою ся татка!
Я не слухаю тата!
М арійка: К оли не слухати-
меш тата,то.нині в ночіпри-
йде Ісусик і забере ялинку з
б ал ько н у .
К а т р у с я : Х т о т о б і т а к е г о в `о -
р и в?
,
.
М арійка: Т атко говорив. А
таткові сказав це Ісусик
.Катруся! А то добре! Деж
то тато говорив з кусиком?
М арійка: В Заварні. Ісусик
щ о в е ч о р а з а х о д и т ь д о 'к а в а р -
ВІта говорить з татком. Тат-
кЬк а ж е й о м у , ч и м и б у л и .я е м -
бальконі серед гильок ялинки
т а б а ч и т ь , ч и м и ч е м н і.
К атруся:То неправда, бо на
бальконі студенр й.там ніхто
н е -с и д и т ь . Т и - м о ж е г а д а є ш ,
щ о в о д н о м у м іс т і є л и ш е о д -
н іс е н ь к а я л и н к а ,?. Н а р у с ід н ь о -
му баль.коні.є так^)Ж ялинка,
то там також ,сидить Ісусик?
А н а б а г о г ь о х ін ш и х я л и н -
к а х м о ж е т е ж .іс и т ь ?
М а р і'й к а : Я н е з н а ю ...
К атрус'я: Бо ти дурна. Ісу-
сик зовсім не турбується ялин-
л у е.Та коли мамусінема дом а,
т о н е м о ж е ц іл у в а т и м а м у с і.
Тоді мусить цілувати няню .
На те тут і няня, щ оби була
в нас тут, як мама вийде з
х ати .
М арійка: А няня також ка-
зала, щ о Ісусик забере ялин-,
ќу з балькону, як ми будем о
н е ч е м н і.
Катруся: ѓрівя також гбвр-
рить неправду. Ісусик не за-
J6epe я л и н к и . Я л и н к а ^б у д е н а
б а л ь к о н і д о с у б о т и , а п о т ім
її п р и б е р у т ь .
М а р ій к а : Т а л и ш е ‚т о д і,; я к
м и б у д е м о ч е м н і.
атруся:В сеодно,чи будемо
ч е м н і "Ч и н і . Н а с в . М и к о л а я
ї ч и ` н і.
м и
б у л и н е ч е м й і, а т а к и д і-
К атруся: То неправда: Тато стали все.Тепер також дістане-
г о в о р и т ь -н е п р а в д у , v , .
: мо все.
М а р ій к а : Т а т к о н ік о л и н е г о -
М а р ій к а : Л и ш е я к б у д е м о
ворить неправди,
чемні. Ісусик, сидить.VT W
на
кою .
- '
М арійка: Ти також говориш
неправду. То Ісусик приніс я-
л н н К у ... Т а т к о к а з а в ...
К атруся: Татко говорить не-
правду. То кухартса .принесла
я л и н к у з б а з а р у 'ѓ д е к у п у є м я -
с о .`
`':п `і`М і: ' -
`.': , ї
М а р ій к а ?л Я к .т и : м о ж е ш б у -
ти такокіі брехункою ?
Катрусяз Я неїбрехунка. Всі
в хаті брехуниіітяиш е я'яігМ а-
м у с я т а ^о ж‚^р ^о р и т ь . н е н р а в -
. Щ рЏ кџї‚М а м у с я
не, грво-
р и т ь н е п р а в д и :,-, 1. ,,, ,._' '
і.'К атруся:А таки говорить не-
правду. Бо казала, щ о Ната-
л о ч к у п р и н іс .,с в ..', М и к о л а й , а
тимчасом 'ЇЇ принесла така
товстелезна ж інка в валізі!
М арійка: М ам усн,не гово
рить неправди.' ""
К а т р у с я : Т и х о '! К о л ия к а ж у !
Т и н іч о г іс ін ь к о н е з н а є ш , б о
ти щ е дуж е м аленька. Т ай па-%
в іщ о 'я г о в о р ю з т о б о ю ?... Я і
гак уж е не лю блю тебе!
` М а р ій к а о в ѓ ч и т ь ).'
К а т р у с я (п о х в и л и н і): Я т е -
бе зовсім не лю блю .
М арійка: Я тебе також не
лю блю !
Катруся: Коли будеш мене
слухати, я знову лю битим у те-
б е .
М арійка: Я буду слухати те-
б е ! А тепер лю биш мене?
К атруся: Так. Та не каж и,
щ о я брехунка. Я все'знаю . Ба-
буся також говорить неправду.
М арійка: Бабуся не гово-
рнть неправди!
К атруся: А я каж у тобі, щ о
говорить неправду! Бо дару-
ночки не приносить Ісусик.
М а р ій к а : Н і, Іс у с и к !
К атруся: К аж у тобі, щ о не
Іс у с и к . Д а р у н к и є в ід Ш іп м а -
н а.
М а р ій к а : В ід к о г о ?^
К а т р у с я : В ід Ш іп м а н а . З Д о в -
тої вулиці. В його торговлі є
дуж е багато забавок. Татко
д а є й о м у г р о ш і, а в ін д а є
нам забавки`й книжечки, ко-
р а б іе л ь і в с е !
М арійка:Іляльку також ?
К атруся:В се!
М а р ій к а : Т о Ш іп м а н м о ж е
Ісуси к?
К а т р у с я : Т а к , в ін т а к о ж с в я -
тий М иколай і великодній зай-
ч и к ; в ін т а к о ж м о ї ў р о д и н и т а
т в о ї ў р о д и н и . Ш іп м а н ц е в с е !
М а р ій к а :'Т о Ш іп м а н с и д и т ь
н а б а л к о н і?
Катруся:Яж тобіказала вж е,
щ о ти дурна!Н а бальконі нем а
н ік о г о . Ш іп м а н с и д и т ь у с в о їй
торговлі; ми там були з тат-
ком , як татко купував ляль-
ку. І там був великий кора-
б е л ь і м и ‚п л а к а л и й х о т іл а
мати великий корабель. І на
святого М иколая був той ве-
ликий корабель тут у нас.Тож
хто приніс його? С вятий М ІІ-
к о л а й , ч и Ш іп м а н ?
М а р ій к а (п е р е к о н а н о ): С в я -
т и й М и к о л а й ...
К а т р у с я : Н е п р а в д а ! Б о Ш іп -
м а н . В ід к іл я с в я т и й М и к о л а й
знав би, щ о ми саме хотіли
того великого корабля, щ о був
там у торговлі?
М арійка: Татко сказав йому.
Катруся: А де татко гово-
ри`в із святим М иколаєм ?
М а р ій к а У ќ а в а р ц і.
Катруся: Ти вже знову го-
вориш неправду!Татко не хо-
дять до каварні,щ оби говори-
ти із святим М иколаєм .
М арійка: А чОгож там хо-
ди ть?
Катруся: Грати в карти.
М а р ій к а : В ід к и з н а є ш ?
К атруся:Бо тато все дає м а-
м і грош і тай каж е: „Ц е,я для
тебе виграв у карти".
М арійка: А няні не дає гро-
ш ей?
К атруся: Н і. Н яні дав гар-
ний зелений перстінь. Н яня
все носить той перстінь, як
м и й д е м о н а .п р о х ід , а н а с х о -
дах усе здіймає його, як вер-
таеться додому.
М арійка: Чому здіймає?
' К атруся: Щ оби кухарка не
в к р а л а . К у х а р к `а в с е к р а д е : я й -
ц я , мясо, родзинки й мігдали,
а п о т ім к а ж е м а м у с і, щ о т о
ми позїдали. Кухарка‚'т а к о ж
говорить неправду.
М арійка: К ухарка не гово-
рить неправди.
Катруся: Я кажу, що вона
говорить неправду. А я все
знаю .С в іч е ч к и н а я л и н ц і з а -
свічує м ам а, а не Ісусик, бо
Ісусик в небі тай не м ає сір-
н и к ів .
М арійка:Ісусик засвічує.Д і-
дуньо казав.
Катруся: Дідуньо також го-
ворить неправду. Дідуньо го-
в о р и т ь н а й б іл ь ш е н е п р а в д и :
в ін о п о в ід а є с а м і с м іш н і . р і-
ч и ,з яких ні словечко, не є
правдиве. Всі говорять не-
правду. Лиш
о д и н -о д и н о к и й
чоловік не говорить неправ-
д н .
М арійка: Хто не говорить
чеп равд и ?
К а т р у с я (н іж н о ): Ш іп м а н !
Ш іп м а н н е г о в о р и т ь н е п р а в -
їй ...
М а р ій к а
(н а -п ів
с о н н о ):
Ш іп м а н ...
Батько (входить нараз, сер-
д и т о ): Н езносні дітиська! Ви
все щ е не спите?
- О б і д ів ч и н к и (д р іж а т ь ): Т а -
т у с ю !...
Б а т ь к о : З а р а з ід у д о к а в а р -
н і т а с к а ж у їс у с и к о в і, щ о б и ,
з а б р а в я л и н к у з б а л ь к о н у ...
е р д и т о п р и м и к а є д в е р і).
М а р № к а (р о з п л а к у е т ь с я ).
К а т р у с я (е н е р г ій н д , п е р е к о -
нугочо,підбадьорю є):Н е плач,
М а р ій ц ю ... Н а п р а в д у ,'т а т о й д е
л и ш е г р а т и в к а р т и !;..
` (О б і`.
чд ів ч и н к и
затягаю ть
ковдри аж на голову та за.
пять хвилин сплять твердо й
.с м а ч н о ).
,. ' .
. _