Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-006

Svoboda-1936-006

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

-
У К Р А ЇН С Ь К И Й
1ІЃ Іill.
?ФЯДОИИИ ОРГАН ЗАПОМ (
М Х)
В О Т О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ У К Р А ЇН С Ь К И Й Н А Р О Д Н Н №
сою звЗЛ У Ч Е Н И Х даиклвА х АМ ЕРИКИ.
а м
V
UKRAINIAN DAILX
Е
OFFICIALORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION. їм .
Т Р И Ц Е Н Т И . Р ІК XLIV.Ч . 6. Д ж е р з і С и т і,Н .Д ж ., ч е т в е р ,9-г о с іч н я1936.
VOL.X t l V .
No.6. Jersey City, N.J., Thursday, January9, 1936.
THREE GENTS
С У Д УНЕВАЖНЮ Є ФАРМ ЕРСЬШ
ЗА К О Н
В А Ш И Н ГТ О Н .Н айвищ ий суд Злучених Д ер-
ж а в р іш и в ,щ о з а к о н п р о „д о с т р о є н н я ф а р м е р с т в а ",
на котрий спирається вся робота уряду коло допо-
моги фермерству,н е годитьсяз американською
конституцією .
З а к о нп р о „д о с т р о є н н я ф а р м е р с т в а " мав для
уряду таке саме значіння,я к законп р о відбудову
п р о м и с л ів („Н а й р а `'О , Щ о й о г о н а й в и щ и йс у д п р и -
знав неконституційним минул'ого року.
Н айвищ ий суд признав фермерський законн е-
згіднимз конституцією тому,б о,мовляв, він нару:
ш ує права стейтів, гарантовані конституцією .
Ріш ення судун е було видане одноголосно. Три
судді,а сам е: С товн, Брендайсі К ардосо, пов#ели
проти ріш ення більш ости різку опозицію , доказу-
ю ч и н е с т ій н іс т ь с т а н о в и щ а б іл ь ш о с т и .
Ріш ення відразу ввело страш ний хаосу пляни
уряду,б о теперв с і великі уряди,щ о маю ть давати
допомогу ф армерам,не маю ть правилі основидля
свого існуванняй мусять бути зліквідовані.
У ряд бачить потребу негайного ухваленнян о-
вого закона й у тій ціли скликуєд о Ваш ингтону
к о н ф е р е н ц ію п р о в ід н и к ів ф а р м е р с т в а .
ПЕРЕКОНУЮ ТЬСЯ ПРО ПОТРЕБУ ПОПРАВКИ ДО
К О Н С Т И Т У Ц ІЇ.
В А Ш И Н Г Т О Н . 3 н а г о д и р іш е н н я н а й в и щ о -
го суду Злучених Д ерж ав,щ о признало законп ро
„д о с т р о є н н я ф а р м е р с т в а " н е з г ід н и мз к о н с Т и т у Ц і-
єю , А мериканська Ф ідерація П раці виступилаз п у -
бличною заявою ,в котрій вказуєн а потребу "ухва-
лення конституційним способом зміни американ-
ської конституціїв цьому напрямку, щ об найвищ ий
суд не м ав права признавати законів неконститу-
ц ій н и м и .
УРЯД ХОЧЕ ЗНАТИ ПРО БОЛЬШ ЕВИЦЬКУ
П Р О П А Г А Н Д УВ Б Р А З И Л ІЇ.
РІОД Е Ж АИНЕРО.Бразильський урядз а -
а р е ш т у в а вя к б о л ь ш е в и ц ь к и х arem"iBjkajjjj4 Б е р ґ е -
раі йОгб ^Інку7'щ 0 оберталися серед найвищ их
к р у г ів Б р а з и л ії. Ж и л и в о н и .т у тз а м е р и к а н с ь к и м и
паш портами. П одаю чиц е й фактд о відома амери-
канськом у урядові,бразильський уряд просить Злу-
ченіДержави розслідити,чи паш порти правдиві.
Супроти цього американський уряд зацікавив-
ся не тільки справою вж ивання ам ериканських паш -
портів агентам и больш евицького уряду,але й усею
б о л ь ш е в и ц ь к о ю п р о п а г а н д о юв П ів д е н н ій А м е р и ц і..
У рядники американського уряду заграничних справ
каж уть,щ о справа м ає велике значінняд л я відно-
синм іж Злученими Державамий больш евицькою
Р о с іє ю .
П А Д У Т Ь Т Р У П ИВ А Р Г Е Н Т И Н С Ь К ІМ С Т Р А Й К У .
БУ ЕН О С А Й РЕС.Д ля симпатіїз і страйком
б у д ів л я н и х р о б іт н и к ів ,щ о п о ч а в с ящ е в ж о в т н і,
п р о г о л о ш е н о г е н е р а л ь н и й с т р а й к у с іх р о б іт н и к ів
цеї околиці.Н а його тлі прийш лод о поважнихз а -
воруш ень. Страйкарі нападалин а автобуси й зри-
вали залізничі ш ини. П ротин и х вийш ла поліціяй
п р и й ш л од о к р ів а в о ї б ій к и ,в к о т р ій з г и н у л ит р и
п о л іц а ї й два ц и в іл ь н і.
Н ареш ті викликано військо,і воно привернуло
п о р яд о к .
ЗА ГАЗЕТЯРСЬКУ ТАЙНУ.
О Л Б А Н І(Н ю Й о р ќ ).,А п е л я ц ій н и йс у д н ю й о р -
ського стейту розглядав П итання,чи репортер,п о-
кликаний судом, має право відмовити зізнань, коли
його питаю тьсяп р о жерело поданої ним у газеті
в іс т к и .`
`
О борона репортера стоялан а тому становищ і,
щ о коли репортер довідаєтьсяп р о щ осьп ід умо-
вою тайни, т о в ін м а є право домагатисяв ід суду
пош ануванняц е ї тайни,як лікар, свящ еник абоад -
вокат. С уд станувн а противнім становищ і, заявля-
ю ч и ,щ о д о в ір о ч н а ін ф о р м а ц іяне є „у п р и в іл е й о -
в а н а ".
СТРАЙКОВІ ЗАВОРУШ ЕННЯ.
Р У Т Л Е Н Д е р м о н т ).— М іж с т р а й к у ю ч и м и
р о б іт н и к а м и п ід п р и є м с т в а „В е р м о н т М а р б е лК о.
т а д е п у т а т а м и п о л іц ії п р и й ш л од о с п р а в ж н ь о їб и -
тви ,вк о т р ій п о к а л іч е н о ш іс т іг о с іб , м іжн и м и 5
р о б іт н и к ів та 1 д е п у т а т а ш е р и ф а . А р е ш т о в а н о10
р о б іт н и к ів .
В Е Л И К І М О Р О З И Н А З А Х О Д І.
И ЛКА ҐО .Степові стейти терплятьв ід силь-
них м орозів.У деяких околицяху стейті М инесота
температура обиижилася д о 41 ступнів понижче
зера Ф аренгайта.
Х олод посуваєтьсян а схід.
ПРИХОДИ НАСЕЛЕННЯ.
ВАШ ИНГТОН. Рапортп р о приходи, яка Д О -
с т а в к о н г р е с , п о к а з у є ,щ о в к р а ю ,є 18,000 о с іб ,з
к о т р и х т с о ж д а м а є п о н а д $15,000н а р ік . К іл ь к а с о т
м а т ь п л а т н ю п о н а д $100,000.
А к т о р к а 'М е й В е с т д іс т а л ав 1934 р о ц і п л а т н і
339,000 д о л я р ів ,а В и л іє м Р е н д о л ф Г е р с т —ш вл і-
Л іо н а д о л я р ів .
В ІД К Р И В А Ю Т Ь С К О Т Б О Р -
СЬКУ СПРАВУ.
П еред судому Д екейтор,А -
лабама, поставленов понеді-
л о к з н о в у9 м у р и н ів , о б в и -
нуваченихз а насилування двох
01 л и х `'д ів ч а ту т о в а р о в ім `п о -
їз д ів б е р е з н і 1931-г о р о к у . М у
р и н ів у ж е с у д ж е н о п е р е д т и м ,а
8з них уж е були засудж еніна
кару смерти. Найвищийс у д
признав присуд неважЯИм.
В О В К ИН А Л Е М К ІВ Щ И Н І.
Т іч н я в о в к ів н а п а л ан а с е л о
П о л я н и С и р о в и ч н і, п о в . С я н іќ .
О дин вовк напавн а господа-
ря, щ о чудом вратувався від
с м е р т и . К р ім т о г о в о в к ип о -
жерли кілька овець. Влашто-
ваио нагінќў, яказ трудомв и
гнала хиж аківіз села.
Б У Д Ж Е Т О В И Й Н Е Д О Б ІР .
ж о в т н і 1935р . д ій ш о вн е
д о б іру П о л ь щ і д о 28 м іл іо н ів
злотихі перевищ ив недобірз
в е р е с н ям . р . н а 200 т и с я чзл .
Прибутки скарбу зменш илися
н а 19.6 м іл іо н а з л . Б у д ж е т о в и й
д е ф іц и т (н е д о б ір ) П о л ь щ і в ід
к в іт н ям . р . д о ж о в т н я в к л ю ч -
HO Д ІЙ Ш О В 191 м іл іо н ів .
П О С Л ІД О В Н О У С У В А Ю Т Ь
Ж И Д ІВ .
У
с у с п іл ь н ій
о б езп еч ал ь-
н і М ін х е н у а в а р ія )є т а к и й
н а п и с : „Х т о п ід ед о ж и д ал і-
каряп о пораду, тогозам -
кнутья к державного зрадни-
к а . Ж ін к и ш м ќ и г н е п о т р е б у -
ю т ь ж и д ів с ь к и х л ік а р ів ".Н а
го тел яхі р есто р ан ахє н ап и си :
„Ж и д а м в с т у п з а б о р о н е н и й !"
І т а к н а к о ж н ім п о л і у с у в а ю т ь
н ім ц і ж и д ів . В о н и в и д н од о б -
реїх п ізн али .
НОВІ ПРИСТАНОВИЩ А
„С Т Ш Е Л Ь Ц ІВ ".
П о с в я ч е н н я н о в о г о „с т ш е -
л є ц к о г о " д о м у в ід б у л о с яв
Л и с ц і,п о в . С т а н и с л а в ів .У -
частьу посвяченні взяли пред-
с т а в н и к и в ій с ь к о в о їі ц и в іл ь -
ної влади. Такий с`смий Д ІМ
п о с в я ч е н оу В іл ь ц і Р о с н ів -
с ь к ій , п о в іт Я в о р ів .
Г Е Р О Й С Ь К А Е Т ІО П К А .
Н егус відзначив підчассво-
го побутун а ф ронті м олоду
етіопку Кабудех,щ о з само-
пожертвою бороласян а фрон-
т і п р о т и іт а л ій ц ів . В о н а о д е р -
ж ала з рук негуса блий плащ ,
себто вйськову відзнаку,я к у
носять етіопські фітаврарі (ґ е -
н е р а л и ).
'
Кабудех обслугувала сама
е т іо п с ь к и й с к о р о с т р ілдо о-
станнього набоют а причини-
л а д яд о п о б ід ин а д .іт а л ій ц я -
мив одній завзятій битвін а
оґаденськім фронті.
С К ІЛ Ь К И Л Ю Д Е Й М О Ж Е
Щ Е П О М ІС Т И Т И З Е М Л Я ?
УченийЕ . Странік обчисляє,
щ о п р и в ід п о в ід н ім р о з м е н
н людейі розумнім розділі
земліт а земських дібр,в Ев-
ропі мож ещ е поселитися700
м т л їо т іів л ю д й й ,в А з ії 670 м іл і-
о н ій ,в А м е р и ц і3 м іл ь я р д и300
м іл іо н іві в А в с т р а л ії 700 м іл і-
о н їв .З а г а л о мн а ц іл ій з е м н ій
к у л і й о г л о б щ е ж и т и7 м іл і-
я р д ій670 м іл іо н ів л ю д е й ,ко-
л и т е п `б рн а ' з е м л і ж и в е к о л о
2 м іл ія р д и л ю д е й .
Н Е М А О П А Л У С Е Р Е Д Л ІС ІВ :
С оветська етреса довідуеті-
ся, щ ов р а й о н і п ів н іч н о г о к р а -
ю закрито багато ш кілз при-
ч и н и н е д о с т а ч і о п а л у ^П ів н іч -
н и й к р а й ,я к в ід о м о , п о к р и т и й
лісам и, якічговєтська вла'да ви-
руб уен а експ о р т.
К РИ ТИ Ч Н И І
Ч Е С ЬК Е
О Л О СП РО
Е в #їЛ Ь С Г В О .
П ри загальнім
с о в є ю ф іл ь -
стві чеської преси особливо
помітний тверезий голосп р о
потребу критичного роздуму-
в а н н ян а д н о в іт н ім р у с о ф іл ь -
ством. Зустрічіемо йогон а
с т о р ін к а х
тижќневика „Прі-
т о м н о с т ".
А втор
м іж !' ін ш и м п и ш е :
„Л ю д я м ,щ о їз д и л ив ід н а с
п о д и в и т и с я в С С С Р .'т а м п о д о -
балося. Запитайте однак:хо-
тів би, хотілаб и там залиш и-
т и с я ?і д іс т а н е т е в ід п о в ід ь -
н і,н е х о т ів б и , н е х о т іл а б и .
Ц еє д о к а з о м , щ о н и н іш н є р у -
с о ф іл ь с т в о н а ш и х р у с о ф іл ів
н е п р о н и к а є в 'їх д у ш і...
„Р у с о ф іл ь с т в о н а ш и х д н ів
п ро
нашу с п }х і проу с п іх
С С С Р т р е б а -п р з б а в и т и д в о х
хи б:с н о б із м у н е к р и т и ч н о -
сти . Щ о почасти не є новою
р іч ч ю ,ц е н а ш е п о п е р е д н єр у -
софільство булот е ж некри-
тичне: бачим о
зо всім
ін ш у
Р о с ію , н іж у д ій с н о с т и Р о с ія
б у л а ".
А Р Е Ш Т У В А Л И Ц ІЛ И Й
В О Л О С Н И Й М ІН Н И Й )
ЗА РЯ Д .
В Г а в р и л ів ц і, п о в . Н а д в ір н а ,
а р е ш т у в а л иі ц іл и й в о л о с н и й
з а р я д ,т . з н .' в ій т а С о л о м к у ,
заступника А чдрусякаі касіє-
ра Пилйпяка.Т ч занчдую ть.
щ о вкрали10тисяч злотихі
сфальш ували касові книжки.
З К И М К Н Я З Ь ЇС Т Ь В Е Ч Е Р Ю .
Л о н д о н с ь к е „в и с о к е т о в а -
риство" було недавно сильно
здивоване, колив одномуз
найбогатш их готелів, М ей Ф ер,
п о б а ч и л о с л а в н о г о ін д ій с ь к о -
го князяА гу Ханав товари-
стві дж океяз а вечерою .А га
Ханм ає найкращ і перегонові
коніу П ариж іт а Л ондоніі
стеж ить дуж е пильно за здо-
ровлям тих конейі приватним
ж иттям дж океїв. А дж ев ід
справности джокеїв залежить
у о п іх н е о д н и х п е р е г о н ів .О -
диніз його найкращ ихдж о-
к е їв ,Ф редді Ф окс, упав п ід -
час одних перегоніві лежав
к іл ь к а м іс я ц ів у ш п и т а л і. К н я з ь
н е т іл ь к и в в е с ьч а с ц ік а в и в с я
йото недугою ,а л е колип р и -
їхавд о Л ондону, перш огоз а -
прохавн а княжу вечерю сво-
го Ф окса, розм овляю чиз ним
увесь вечір.
К А ТА С ТРО Ф АЗ К И ТА М И .
Я к п о в ід о м л я ю т ьіз К а п -
ш тадту, море викинулон а ска-
ли кількасот величезних китів.
П ід ч а с в ід п л и в у м о р я п о б а ч и -
ли на дніна п р о сто р і 2км .
великі маси неживих китів,
і
Л И С И М П ІД У В А Г У .
В ід е н с ь к и й п р о ф е с о рд е р -
матольоґії, д -р Роберт Ш тайн,
мав цими днями прилю дний
в и к л а д п р о .п р и ч и н у , ч о м у л ю -
дк лисію ть,і лро способи л і-
кування. Головна ттричина
н е р ів я о м ір н и й р іс т ч е р е п ай
ш к ір и н а т о л о в і. Н а й ч а с т іш е
лнсю тьт і, щ о занадто вчасно
дозріваю ть.
В загалі
дуж е
бурхливе лю бовне ж иттяв и
Л ІТ А К З ІР В А В Х Л О П Ц Е В І
ГО Л О В У .'
Підчас летунського показу
в С о б о л е в і о л ь щ а ) л е т у н
П о в с ін с ь к и й
такнещ асливо
п о кер м у вав
л іт а к о м
п ід ч а с
взлету,іц о крило літаказ ір -
вало голову одному хлопцеві,
який приглядався,а двохп о -
ранило. В ійськовийс у д засу-
див необережного летунан а
п ів р о к у т ю р м и .
З П О Л Ь Щ І.
У смолярнів О куловичахна
Виленщ ині робітник Болеслав
П еткун упавд о великої бодні
зі смолою
із в а р и в с я на
см ер ть.
В містечку Гольш анах зго-
р іл и234 б у д и н к и ,щ о н а л е -
ж али д о 134родин, причому
664 о с о б и л и ш и л и с я б е з д а х у .
ПРИСУД НА БАНДИТА.
В К о л о м и ї в ід б у л а с я с у д о в а
розправа протиВ . Курилю ка,
що доконав чотири грабіж-
ницькі нападин а П окутті. К у-
рилю ка засудженоз а кожний
грабунокн а три роки вязниці,
в и м ір ю ю ч и з б ір н у к а р у 10л іт
вязниціт а втрату громадян-
ських прав.
З А Г И Б ІЛ Ь Ш А Р Т Р Е З У .
Славний Ш артреський мона-
сти р , в ід о м и йн а ц іл и й с в іт в и -
робом свого лікеру, знищила
гора, п ід якою він стояв.Істо-
р ія ц іь о г о м о н а с т и р я д у ж е ц і-
к а в а . 150 р о к і в т о м у о д и н ч е р -
нець знайш ову горах трави,з
яких виробляють знаменитий
л ік е р ,імонастир дуж е заба-
гатів .В ін поставив величез-
ні будинки, закупив земліі
став виробляти лікер фабрич-
ним способом. Великі прибут-
к и ц іє ї ф а б р и к и й ш л ин а м іс і-
о н а р с ь к у д ія л ь н іс т ьу ч у ж и х
к р а я хта на ш к іл ь н и ц т в о .З а -
слуги ченців визнавала не ли-
ш е церковна влада, але й усі
у р я д и Ф р а н ц ії, аж до 1908p.,
колид о влади прийш ов уряд
Комоа, який знищ ив духовні
ш колит а сконфіскував моца-
с т и р і. Ч е н ц і м у с іл и п о к и н у т и
м іс ц е , д е в о н и п е р е б у в а л и к іл ь -
касот років,і помандрували
д о А н г л іїїт а Е с п а н ії. Т а м в о н и
в ід н о в и л и в и р іб л ік е р у , а л ез а
б р а к о м в ід п о в ід н и х т р а в с п р а -
в ан е й ш л аі їх в и х о в н а д ія л ь -
ність почала занепадати. Тим-
часом уряд мав клопітз мона-
с т и р е м , я к и йм ає 40,000к в а -
дратових метрів самих дахів,
і удерж ання його вимагало ве-
л и к и х к о ш т ів . П іс л я р іж н и х н е -
вдалих спробв ін б у в прине-
волений, щ оби запобігти пов-
н ій з а г и б е л і ц ь о г о в е л и ч н о г о
пам ятника, покликатип ід д е -
якими умовинами назадч е н -
ц ів .Ч а с т и н аїх в е р н у л а с ь і на-
л а д и л 'и з н о в у ф а б р и к у , а л еу -
збіччя гори, на яке довгіро-
ки ніхто не звертав уваги, зро-
билоїх заходи марними. В ід
великих дощ ів забило мулом
д р е н а ж і, з р о б л е н і щ ев д а в н іх
часах,і гора посунулася на м о-
настир,руйную чи всеп о доро-
з і. В сі м айж е будівлі знищ ила
груба верства зем літ а кам іння,
х о в а ю ч и п ід с о б о ю я к и х2 м і-
в о д и т ь ц ік а в і д о с в ід и , п р и м .
Є В Н У Х И Н Є Д Й ЇС ІЮ Т Ь .В о д н і йр о -
д и н ів с і м у ж ч и н и б у л и л и с і.
Т іл ь к и о д и н х л о п е ц ь , що ще
дітвакому якійсь катастро-
ф і став нездібнимд о полово-
го життя,
м авб у й н е во-
л о ссян а го л о ві.
П роф есор
Щ тайн працює
вж е рокам и над тією справою
й потіш ає лисих,щ о винайде
т а к і з а с т р и к и , щ о т р о х и „в ж і-
ночать муж чин"і викли-
чуть поріст волосељ
к л и к у е л и с и н у . П р о ф е с о рн а -(Л ІО Н И л іт р ів ц ін н о г о .л ік е р у ,я -
кий правдоподібно пропав.П е-
реказую ть, щ ов архівах мона-
стиря знайш ли..записіз 18
століття, який радив не спу-
скати очейз гори. Такимч и -
ном політичний маневр лівого'
м ін іс т р а , я к и йн а 20 р о к івв и -
далив ченцівІЗ Ш артрезу,
причинився До катастроф и,я-
ка знищ ила одинз найкращ их
памятників француської архи-
т е к т у р и .`а в с л ід ' за тим ц іл у
низку ш кіл,я к і вели ченціу
ф ран ц уськи хК О Л Ь ?Н ІЯ Х Ф:'
.
ЧИСЕЛЬНА СИЛА НАЦІЇіїї П Р И Р О Д -
Н ІЙП Р И Р ІС Т В И Р ІШ А Т Ь Д О Л Ю
У К Р А ЇН И
Ч Е Р Н ІВ Ц І у к о в и н а ). Т а к о ї д у м к ияч ер-
н о в е ц ь к и й „Ч а с ".А п и ш е про те при о б г о в о р е н н і
польсько-українського непорозуміння. Каже,щ о
х в и л е в о п о л я к иє с и л ь н іш і, а л ев б у д у ч н о с т і б у д у т ь
слабнути.Б о будучність залежатимев ід „такб и
с к а з а т и ; д р у г о р я д н и х ч и н н и к ів ",а н и м иє ч и с е л ь н а
с и л а н а ц ії,її п р и р о д н ій п р и р іс т , в е л и ч и н а з а с е л е у
ної нацією зем лі та її природні багатства,а потім
с у с п іл ь н е р о з ч л е н у в а н н я н а ц ії.З і в с іх с л а в я н с ь к и х
н а р о д ів , к а ж е „Ч а с ",л и ш у к р а їн ц і м а ю т ь в и г л я д и
н а д у ж е к о р и с н и й п р и р о д н ій п р и р іс т н а с е л е н н я . В ін
д в іч і т а к и й в е л и к и йяк у м о с к а л іві в п о л я к ів . К р ім
то го :„С у б е к т и в н і у м о в и н и у к р а їн с ь к о ї н а ц іїд о
самоозначенняй держ авної `незалеж ностив п р и -
мирних як і неугодових ўгрупуваннях нації такі
с и л ь н і, щ о їх п р и д у ш и т ин е в д а с т ь с явж е н ік о м у .
Ац е щ е тим менш е,щ о переживаємо останню добу
в ід р о д ж е н н я в с іх п о н е в о л е н и х н а ц ійі рас по в с іх
с у х о д о л а х ц іл о ї п л а н е т и ".
у
ПОЛЯКИ ПРОТЕСТУЮ ТЬ ПРОТИЛ И Т В И
й У К Р А ЇН Ц ІВ .
ВИЛЬНО. Польська агенція телеграфічна
подає,щ о в Вильні „сто польських організацій"
влаш тували масове віче,на якім протестували Тфо-
ти переслідування поляківн а Л итвіт а проти того,
щ о „л и т о в с ь к и й у р я д п о м а г а є у к р а їн с ь к и м т е р о р и -
с т а м ". Р іш е н о з б и р а т ип о ц іл ій П о л ь щ і „ф о н д д о -
п о м о г и г н е т е н ій п о л ь с ь к ій л ю д н о с т ін а Л и т в і".
К И ЇВ М А Є П О Н А Д П ІВ М ІЛ Ю Н А Н А С Е Л Е Н Н Я .
М О С К В А о с ія ). „П р а в д а " п о д а є с т а т и с т и -
ку населення більш их міст СССР. М осква м ає 3,-
641,500 о с іб ,а К и їв 625,000.
Б У Д У Ю Т Ь К А Н А Л М ІЖ Ч О Р Н И МІ К А С П И Я -
Д
СЬКИМ М ОРЕМ .
М О С К В А . В л іт і 1936р . б у д е с к ін ч е н и й -к а -
нал, який злучить Каспійське морез Чорним.Ц е
п е р е в е д у т ь ,я к п и ш е „П р а в д а ",в т а к и й с п о с іб ,щ о
злучатьд в і ріки: Західній М анич,щ о вливається
д о Д о н у ,і С х ід н ій М а н и ч ,щ о в п а д а єд о К а с п ій -
ського моря.
З А П О В ІД А Є В А Ж Н И Й М О М Е Н Т Д Л ЯУ К Р А ЇН Ц ІВ
І П О Л Я К ІВ .
В А Р Ш А В А . В ід о м и й п о л ь с ь к и й п р о в ід н и к
М є ч и с л а в П р у ш и н с ь к и й н а п и с а ву „В я д о м о с ц я х Л і-
терацких" статтюп ід заголовком „Загаднєнє укра-
їн с к ев П о л ь с ц е ",в я к ій п и ш е м іж ін ш и мось щ о:
„Н а й б л и ж ч і м іс я ц і м о ж е б у д у т ь р іш а л ь н ід л я
б у д у ч ч и н и у к р а їн с ь к о ї с п р а в ив П о л ь щ і.-Х т о з н а є
іс т о р ію у к р а їн с ь к о -п о л ь с ь к о ї п о л іт и ч н о ї д у м к ив
р о к а х 1918—1935, т о й з д а є с о б і с п р а в уз в е л и ч е з н о ї
е в о л ю ц ії,я к у в о н а п е р е б у л а .Бож до 1923 р. вся
у к р а їн с ь к а с у с п іл ь н іс т ь с т о я л ан а с т а н о в и щ і р іш у -
ч о ї н е г а ц ії п о л ь с ь к о 'Ѓ д е р ж а в н о с т и , о ч е в и д н и мв и -
явом чогоб у в бойкот парляментарних виборіву
1922 р ."
П руш инський є тої дум ки,щ о українськийн а -
рідє тепер настроєний більш угодово супроти
П ольщ ій тепер треба полякам заплатити за ті н а-
с т р о ї „д з в ін к о ю м о н е т о ю "н а п ід д е р ж к у ў к р а їн -
ських ш кіл, кооператив тощ о. А лея к того не буде,
„я к щ ов ц ій х в и л и н і у к р а їн ц і р о з ч а р у ю т ь с я , то на
ч е р г о в и йр а з с п р а в а б у д е п о д в ій н о в а ж ч а ". Д а л і
пиш е П руш инський,щ о коли тільки П ольщ а трохи
„п о п у с т и л а " у к р а їн ц я м , т о д і з а р а з д а л и „п о л е к ш і"
у к р а їн ц я мн а Н а д д н іп р я н с ь к ій У к р а їн і теж і б о л ь -
ш е в и к и .Є о т ж е й тут „к о н к у р е н ц ія ".
ВП О Л Ь Щ І К Р А 'Й Н Я Н У Ж Д А .
Р А Г А е х о с л о в а ч ч и н а ). В а р ш а в с ь к и йк о -
респондент празької газети „Соціял-Д емократ" г іи -
ш ев с в о їй к о р е с п о н д е н ц іїз П о л ь щ і,щ о п о л о в и н а
населенняП ольщ і голодує. Ц е значить,щ о голоду-
ю т ь п о н а д 15,000,000 л ю д е й . Д о б р е ,як ті л к )д и
маю тьх о ч трохи картопельт а капусти. Сьаанин
у П о л ь щ і ц іл к о м з б ід н ів . Н е м а є за щ о к у п и т и сЬ -
б і н а в іт ь с ір н и к ів . П р и м ір о м :д в а с е л а ,щ о а ю т ь
п о н а д 15,000 н а с е л е н н я , з а к у п и л и н а л р о т я з і Д і л б ѓ о
м ісяця товарів усього на 6 злотихі Зо ґрош іві !П ох
містах населення теж бідує. Д ля однихє безрпбіт-
тя,а ін ш и м п р и х о д и т ь с я п р а ц ю в а т и і п о1 4г о д и н .
П рацю ю тьі малі діти. Бідне населення меш кає'в
дуж е поганих приміщ еннях. Д описувач додає,щ о
р о д и н а ,я к а с к л а д а є т ь с яз 15 ч л е н ів , м іж я к и м иє 9
д о р о с л и х о с іб , м е ш к а єв к ім н а т і, щ о є 4.5 м е т р а
д о в г аі 3 м е т р и ш и р о к а .В т а к и х м е н ш е -б іл ь ш е
м е т ќ а л ь н и х в ід н о с и н а х ж и в е 70%. у с ь о г о р о б іт -
н и ц т в ав П о л ь щ і.
ІТ А Л ІЯ З А Г Р О Ж У Є Є Г И П Т О В І.
БЕРЛ ІН .—Н імецька преса толкує собі бритій-
с ь к у о п о з и ц ію п р о т и п л я н ів М у е о л ін іяв Е т іо п ії
тим,щ о Британія боїтьсяз а своє пануваннян а д
Єгиптом, загрожене амбіцією італійського дикта-
то р а.
^ ^
С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р .9-Г О С ІЧ Н Я1936.
BSSSSSSSSSS
НИЩ ИМ
"і ,і
ш т ш т яіят
"SVOBODA"( U B E R T V ) .
FOUNDED1899
ї
aewpptPV Published dailye x c e ptS u n d t y se n d holidaysI
Ownedby the Ukrainian NationalAssociation,t o e .
it 81-83 Of andS t r e e t ,Je r s e yCity,- N.J.
.
EditedbyEditorialCommi t t ee.
У
asSecondClass Mall Matterat thePostOffice ofJe r e s yCity, N. J.
OBMarch30, 1911unde r the act of March3 ^ 1879.
Acceptedfo rmailing a t special rate of postageprovided for InSection 1103
ofthe Act ofOc t obe r 3, 1917,m t h o r l a e dJu l y 31, 1918.
З ао г о л о ш е н н я р е д а к ц іян ев ід п о в ід а є .
Tex„С в о б о д и ":BErgen 44237.—Т ељ У . Н . Co ю за :BErgen4-1016.
С У Д Н А Д У К Р А ЇН С Ь К О Ќ ! М О Л О Д Ю
ЎВАРШ АВІ
44)807.
А дреса:"SVOBODA".Р . О . Е О Х 348,JERSEYCITY, N. J.
А М Е Р И К А Н С Ь К А Н Е В Т Р А Л Ь Н ІС Т Ь
П ромова президента Рузвелта, виголош енап р и
отворенні конгресу, викликалан е тількив А м ериці,
а л ей у ц іл ім с в іт і ш и р о к ій р іж н і к о м е н т а р і. П о з а
А м е р и к о ю м а л о з а й м а л и с я в н у т р іш н ім и а м е р и к а н -
ськими проблемами,я к і президент поруш ував,ал е
зате основно обговорю валив с і можливі наслідки
проголош еної президентом ам ериканської невтраль-
ностит а його атак, звернених проти
а в т о к р а т ій ,
щ о спричиню ю ть воєнні заколоти.
Д в і р іч и о с о б л и в от у т з а м іт н і: Я п о н ія з б у л а
промову президента мовчанкою,а Совєти відгук-
нулися першіз інтерпретацією,щ о промовап р е -
зидентап р о автократівн е була звернена
п р о т и
н и х ,а т іл ь к и п р о т и Б е р л ін а , Р и м ут а Т о к іо , та щ о
т а п р о м о в а с к р іп л ю є
мир іп о л о ж е н н я
С о в є т ів .
Вдару стіл,а ножиці відозвуться.Т а к і т у т в і-
дозвалися перш і Совєти, щ об з місця скинутиз
себе всяку тінь, щ о і в них автократія, яка теж
н о с и т ьу с о б і з а р о д о к а н а р х ії, з а к о л о т у
ін о в о ї
в ій н и .Я к б а ч и м о , „в а л я ю т ь д у р а к а ", д у м а ю ч ити м
з а д у р и т и п р и н а й м н і с в о їх в л а с н и х н е в іл ь н и к ів .
Т ан а м ід е г о л о в н опро тел як ту ^н е в т р а л ь н іс т ь
п р и н я л и ін ш і д е р ж а в и . В и х о д и т ь , Щ О не д у ж ет о
р о ж е в о .В с а м ім м іж н а р о д н ім
п о л іт и ч н ім
ц е н т р і,
в Ж еневі, панує думка,щ о становищ е
З л у ч е н и х
Д е р ж а в п о с о б л я є в ій н і.Т ам к а ж у т ь ,щ о А м е р и к а
готовав будучності однаково трактуватия к напа-
даю чого так і напаленого. А це ослабить станови-
щ ети х д е р ж а в ,щ о н а л е ж а т ьд о Л іг и Н а ц ій .Ц е
навіть пізнати буде тепер,як тільки вийде заборона
в в о з у н а ф т ид о Іт а л ії.Я к А м е р и к ан е с т а н етут на
с т а н о в и щ і Л іг и Н а ц ій ,т о н а ф т о в і с а н к ц ії п р о т и
Італіїн е матимуть великого значіння.
А н г л іят е ж ч и с л и л ан а п о м іч З л у ч е н и х Д е р ж а в .
А Ф ранціят а к стурбована евентуальною
в ід м о в о ю
помочіз боку Америки,щ о беретьсящ е більше
затісняти сою зі з Совєтами, щ об дістати потрібні
с и р ів ц ін а в и п а д о к в ій н из Н ім е ч ч и н о ю .
Як бачимоз того всього,т о європейськід ер -
жави таки далі числили на те,щ о як вибухне нова
с в іт о в а в ій н ав Е в р о п і,т о А м е р и к а т а к и д а с т ь с я
знову до неї втягнути. Тому добре,щ о президент
Рузвелт поруш ив справу американської невтраль-
ностивж е тепер, заки така нова війна вибухла.
Щ обільш е, треба щ е,щ об у конгресіта справа була
щ е виразніш е розчовпана,щ об не було ніякихсум -
н ів ів щ о д о ц ь о г о ,ч и А м е р и к а д а с т ь с я в т я г н у т ив
н о в у є в р о п е й с ь к у в ій н у .її н е я с н е с т а н о в и щ е т іл ь к и
к о м п л ік у є с п р а в уі д а є п р и т о к уд о с п е к у л я ц ійд л я
т и х ,щ о н а д ію т ь с ян а в ій н і р о б и т и д о б р і ін т е р е с и .
М іш атися зновув європейські справиі залиш ати
їху т а к ім с т а н і, як їх з а л и ш и л а А м е р и к а в 1918 р.^
не м ає ніякого змислу.
П Е Р Е С Л У Х У В А Н Н Я
С В ІД К ІВ .
л ь в ів с ь к о г о ч а с о п и с у „У к р а їн с ь к і В І с т н ").
Л е-
О боронець
д -р
Ганкевич станню книж ку
звер н у в
П р О С Н Т Ь Т р и б у н а л , Щ О б и ДОЗ- і б е Д Ь ,.1 ?, , "f Г Ш ІШ г.
іг "4 в днЦ
волив йому
зав д ати
к іл ь к а в б и в с т в ‡,м ін . .‚‚П е р А ц ь к р г о ^
Ж о л о н д к о в і. С в ід о л )й о т в е р д й Л а5', с в о їз із -
п и т а н ь с в ід к о в і
С в ід о к Ж о л о н д е ќн а п и т а н н я
о б о р о н ц я в ід п о в ід а є , щ о не
мельдував осібз і захиступ р и
вул. В ольській. v4 тиж ні упра-
вителькою захисту була М арія
Б е р о в а .П о в б и в с т в і ін .П е-
рацького захист зліквідували,
бо приносив утрати.
С в ід о к
С тан и сл ав
Т ш ц ін -
ськнй, постерунковий, зізнае,
щ о виконував службув трав-
н іі в ч ер вн і1934 р . п р и б у -
д и н к у м ін іс т е р с т в а в н у т р іш н іх
справ. Т оді бачив 5або 6ра-
зів підсудного Лебедя,я к в ін
п р о х о д ж у в а в с я н а п р о т и м ін і-
стер ств а
в н у т р іш н іх
сп р ав
10—15 х в и л и н ,
обсервую чи
б у д и н о к . С в ід о к
б ач и вт е ж
й о г он а К р а к ів с ь к ім п е р е д м і-
с т і.Л ебедь бував завж ди сам .
О боронець д -р Л . Ганкевич
ставить внесок, щ об суд^від-
читав зізнання свідкав ціло-
с т и ,
тому,щ о в його зізнан-
няхє суперечности. Одначе
предсідникн е доглянув супе-
речностейу зізнаннях свідка.
Свідок А льойзи Захарський,
сторож мокотівської вязниці,
зізнає,щ о підсудний Лебедь
к іл ь к о м а н а в о р о т а м и
п р о си в
паперу, щ обим іг написатия -
к есь
п о д ан н я.
П р е д с ід н и к
ствердж ує,щ о в актах справи
є подання Л ебедя
іп о к азу є
й о г о с в ід к о в і. Ц ей к а ж е ,щ о
Лебедь писав йогов присут-
ності свідка.
С в ід о к
Я н ін а К а л ін о в с ь к а ,
служ бовичка книгарні К озлов-
ськ о го
уВ арш аві при вул.
В с п у л ь н ійч . 44, н а п и т а н н я
п р е д с ід н и к а
в ід п о в ід а є ,щ о
з п о м іж п ід с у д н и х п із н а є Л е б е -
д яі Г н а т к ів с ь к у як тих,які
позичали книжки. Тому,щ о
не пригадує собі подробиць,
в ід ч и т а н оїї з із н а н н яз і с л ід -
ства. З них в и х о д и ть, щ о 22.
тр ав н я1934 р . д о
кн и гар н і
К о зл о в ськ о го
п р и б у л иЛ е-
бедьі Гнатківська. Л ебедьз а -
абонував книжкин а назвищ е
Галини Зажицької, щ о м еш -
к а єпри вул. Б р а ц ь к ійч . 6. О -
Є 0Д 1
яан н ят . п о д ає,щ о Л еб ед ь,
приходива б о в.зеленім або'в
ч о р н ім , п л а щ і.І
О боронець`д -р . Д
Г ан к еви ч
в н о с и т ь , щ о б 'и С В ІД К О В І п о к а -
з а л и п л а щ , 'я к и й з н а х о д и т ь с я
м іж р іч е в и м и ;д о к а з а м и ; П р е д
сідник запитуєХ -р а Ганкеви-
на, ч и в ін запевняє,щ о плащ ,
д о л у ч е н и й ; `д о с п р а в и ,є пла-
щ ем Лебедя:1
П р е д с ід н и к в ід к и д а є в н е с о к
о б о р о н ц я д а Л . Г ан кеви ч а,
каж учи, щ о дяґ справане м ає
значіння. Д -р Ганкевич відкли
к у єтьсяд о тр и б у н ал у , але цей
з а т в е р д ж у є р іш е н н я п р е д с ід -
н и к а. В ѓ о д . 1.15 п о п о л у д н і
предсідник -перервав розпра-
в у.. .. `"-:..' `‡і'; '
.
С в ід о к Й о с и ф а Ќ ў ш е в с ь к а
була служницею у.Каш ерової,
щ о м е ш к а л а ,п р и в у л . К о ш и к о -
в ій19. у .В а р ш а в і.15. т р а в н я
винайняву Каш ерової кімнату
молодий мужчина,щ о подав-
с я;з вС в а р и ч е в с ь к о г о .
П р е д с ід н и к :;Я к
в и гл яд ав
С в ар и ч ев ськ и й ?
С в ід о к :Б у в м о л о д и й ; й о г о
пізналая з показаної менів
слідстві зним ки.
П редсЛ Н ехай свідок погля-
н ен а л а в у п ід с у д н и х , чи там
нема того муж чини.
Ќўш евська оглядає хвилину
п ід с у д н и х ,‚`З г о д о м в к а з у єн а
Л ебедя^ каж учи, щ о він подіб-
нийд о С варичевського, однак
не має.: щ одУт ^г о певности.
Д алі зізнае свідок, що в
день убивствам ін . П єрацько-
го Сваричевський прийш овд о
х а т и К о л о Б г о ї г о д и н и в е ч е
С в ід о к д в іч і в ід м и к а л аїй д в е -
р цН а д о р у ч е н н я с в ід о кп р и -
глядаеться підсудним, але не
мож е розпізнати Гнатќівської.
С відок зазначуе,щ о памятьї й
не дописує, томус у д відчитує
с л ід ч і з із н а н н я с в ід к а ,я к і с в і-
д о к п із н іш е п о т в е р д ж у є . Д а л і
п о д ає, щ о до С в ар и ч ев ськ о го
прийш ов був раз якийсьм уж -
ч и н а.
І
Н а запит
ад в.Г а н к е в я ч а ,
ч и м
р іж н и т ь с я
Л ебедьв ід
згад ан о го
С в ар и ч ев ськ о го ,
свідок заявляє, щ о п ід удний
виглядає кращ ен іж ц е й С в а -
р и ч евськ и й .
і
Н а внесок
ад в.Г о р б о в о г о
-с у д п о к а з у є с в ід к о в і п л а щ п ід -
судного Л ебедя,щ о є в річе-
вих доказах,а л е свідок не м о-
ж е собі пригадати,ч и С вари-
ч евськ и й
м авякраз^ такий
плащ .
П іс л я
п ер есл у х ан и й
ц ьо го
свідкаа д в . Ганкевич вносить,
щоб удруге
в ізв ати
с в ід к а
Тш цінського, який
зізн а в
у
с л ід с т в і,щ о б а ч и ву В а р ш а в і
Ф едину. П роќ.
Ж елєнський
п ід т р и м у є в н е с о к о б о р о н ц яі
суд ріш ає переслухати знову
свідка Тш цінськогон а черго-
в ім з а с ід а н н і с у д у .
д о к з із н а е ,щ оу т р а в н і 1934р.
зголосивсяд о нього молодий
ч о л о в ік ,щ о п о д а в а в с я за С ва-
р и ч ев ськ о го ,т а п р о си в ,щ об
й о м у п о р у ч и т и к ім н а т ув се-
р е д м іс т ь С в ід о к -п о р у ч и в й о м у
меш кання Каш ерової при вул.
К о ш и к о в ій
19.Н аступного
дня прийш ов зновуц ей С ва-
ричевськийу справі кімнати
д л я с в о є ї н а р е ч е н о ї,щ о п р и ї-
хела разомз ним ' Свідокп о -
давї м мешкання Ш нманської
п р ив у л . С л у ж е в с ь к о ї `З . З г ід -
ноз і словами Сваричевського,
його наречена була мабутьу -
ч и тел ьк о ю
зіЛ ь в о в а . С в ід к а
д и в у в ал о
те, щ оС в а р и ч е в -
ськийі його наречена не м ог-
ли докладно сказати,н а який
час потребую ть кімнати;зая-
в и л и т іл ь к и , щ о не на п о с т ій -
н е .
С в ід о к
потверджує також
свої слідчі зізнання. С еред п ід -
с у д н и х 'п із н а є Л е б е д яі Г н а т ѓ
к ів с ь к у
як
к л іє н т ів
св о го
бю ра.
л е о е д ьі Г н а т к ів с ь к а
у Варш ави
З черги зізнае свідок Я рмо-
л ік у в н а ,щ о б у л а д о м а ш н ь о ю
робітницеюу Ванди Ш иман-
с ь к о ї,в я к о ї в и н а й м и л ак ім -
н а т у п ід с у д н а Г н а т к ів с ь к ап р и
вул. С луж евського3 у В арш а
Ш ОФЕР П РО ПАСАЖ ИРА.
Свідок А лєксандер Кочик
ц е о ф е р т а к с ів к и . Д н я 15-го
ч ер вн я1934 сто я вв ін з т а к -
сівк о юн а р о зі в у л . 3-г о М а я і
вул. С ольца.
М іжг о д . 4-т о юі 5-т о юп о -
п о л . у в ій ш о вд о т а к с ів к ия -
кийсь схвильований
м о л о д и й
ч о л о в ікі в е л ів п о в е з т и
себ е
н ав у л . Т а м ќ у 'Ч .44 ч и 46.
С в ід о к п о їх а в
п ідп о д а н у
ад р есу
йзатримав таксівку
н а п р о т и с х ід ц ів ,щ о в е л ид о
Чб.
С в ід о к (в к а з у ќ ю ч и `н а Л е б е -
д я ):Т і с а м і ч е р г иv я й ц я ,' т о й
самий вигляд,,той самийв и -
р а а .,
П р о ќ . Р у д н и ц ь ќ и й : З в ід к іл я
м іг п р и й т и п а с а ж и р ,щ о в с ів
на розі С ольца
і в у л . 3-г о
М ая?
С в ід о к : Н а й б іл ь ш
п р ав д о -
п о д іб н е те, щ о п р и б у вв ід
вул. Червоного Х реста; тому,
щ оя в т о й б ік н е г л я д ів ,а
приходу йѓого я не завваж ав.
Вт ім м іс ц і н а с т у п и л ак о -
р о т к а п е р е р в а .Н а с у д о в ійс а -
лі розвіш ено мапиз частина-
М и м іс т а В а р ш а в и . С в ід о кн а
запити виясню є,д е своявдн я
15.ч е р в н я1934. О п іс л я ,н а
запит проќ. Ж еленського,вка-
з у е с в ід о к д о р о г у , я к о ю їх а в
з пасаж иромн а
вул.Т ам ќа
44,ім іс ц е , вякому затримав-
с я .З із н а е ,щ о п а с а ж и рп о в и -
х о д із т а к с ів к ид а в с в ід к о в і2
злотіі, чекаю чин а реш ту,о -
п ер сян а д в ер ц я та. Ц е не з у-
т о м и ,-г - к а ж е с в ід о к т іл ь -
к из і 'с х в и л ю в а н н я .Н а вул.
ТаМ ка спостеріг свідок трьох
ч и ч о т и р ь о х п о л іц а їв .
а л і б у д е ).
і
в і` п ід н а з в и щ е м К в є ц ін с ь к о ї. ц и р к у , при вул. О р д и н а ц ь к ій .
Т о м у ,щ о с в ід о кн е п р и г а д у єТ ам с п о с т е р і`г с в ід о к к іл ь к о х
со б і вж е п о д р о б и ц ь
справи, поліцаїві тому зорієнтувався,
с у д р іш а є в ід ч и т а т и с л ід ч і зі-щ о тут щ о с ь з а й ш л о .,
знання свідка.,3 тих зізнаньj П асаж ир таксівки
в и с ів
з
виявляється,що у травніі авта, пристанувн а хідникуй
червні1934р ' у Ш иманської став Д овкруги
р о згл я д ати ся ,
м іс я ц ь м е ш к а л а м о л о д аж ін - Н а й о г о л и ц і п о я в и в с я
в и р аз
ќа,ш о говорили, що є при-начеб невДовілля.
ватною вчителькою:j i Л ьвова.І Коли свідок довідавсяз; над-
Ун е ї бував невисокий бльон- звичайних видань,щ о вбито
дин.15.червня помол. Квєцін- м ін . П єрацького, зродилосяв
ська вийш лаз хатиі вж е не ньому підозріння,щ о
й о го
вернулась.Д ва дні перед виїз- пасажир
м ож е
м ати
щ ось
д о м К в є ц ін с ь к а д іс т а л а п е р е - с п іл ь н ез тим у б и в с т в о м .
100з л ., м а б у т ь
зіі Н аз а п и т , як буво д я г н е н и й
р о м .Б у в д ^ж е сх ви л ьо ван и й .
К о л и . н іс . в о д уу с к л я н ц і,роз-каз на
ливїї, та`н а запит сестриЌ а- Л ьвова..
ш ерової сказав:„Я
с х в и л ь о -і В ід ч и т а н і
в а н и й ,б о в б и л и м ін іс т р а ". Н а- п о т в е р д ж у єв ц іл о с т ит а с е р е д 'д и н о в и й п л а щ ,м ав я с н е ,в г о
сту п н о год н я С вар и ч евськ и йІ п ід су д н и х
пізнає Лебедяі ру чесане волосся. Свідокп і-
Iпасажир^відок каже, щ о м ав
зізн ан н я
с в ід о к
'я с и ^"с к ^т Ш `'Ш р Ш я ^?й б а р -
несподівано зник. В ід тогоч а -
с у '`с в ід о 'к у ік е й о г он е б а ч и л а .
Н а дальш і запити свідокв и я -
сню є, щ о до, 'С варичевського
п р и х о д и л а я к а с ь п а н і,я к у в ін
н ази в ав
св о єю
нареченою .
Г н а т к ів с ь к у .
С в ід о к В о щ а т и н с ь к и й ,в л а -
сн и к
то р го в ел ьн о го
бю ра
‚Л о л ь к о м іс ",н е п а м я т а єд о б -
р е п о д р о б и ц ь , т о м у в ід ч и т у -
ю ть його слідчі зізнання.С ві-
зн ав ,п ід ч а с
слідства, свого
п асаж и р аз і зн и м кий
п ід ч а с
к о н ф р о н т а ц ії..
П р е д с : Н е х а й с в ід о к
п о-
глянен а лаву підсудних,ч и
пізнає оцього чоловіка.
Л И С Т У В А Н Н ЯР Е Д А К Ц ІЇ,
П . Г ., М іш . — Д уж е гарно
зр о б и л и , щ о В ам п о м о гл и .Т а
таких збірокі допомог не по-
м іщ у є м ов „С в о б о д і". Т а к а
є ухвала.І
П О Д Я К А .
vf.T), j 'її'":
Я ,н и ж ч е п ід п и с а н и й
ч л ен
114в ід . У . Н . С о ю з ав Т е й л о р ,
П а ., с к л а д а ю щ и р у п о д я к уг о -
ловним урякникам нашоїо р -
г а н із а ц іїз а ў д іл е н н я м е н ід о -
помогиз фонду запомогового
в сумі$35, котрі стали мені
в е л и к о ю п о м іч юу м о їй н е д у -
з і.Б а ж а ю я к н а й к р а щ о г о у с п і-
хуУ . Н . С ою зові. Такожд я -
к у ю м іс ц е в и м у р я д н и к а мза їх
тр у д .
Іван Н естор.
П о ш л ю б і.
—; С л у х а й , Л е в к у , с к а ж им е-
ні щ иро, (Питається жінка
по ш лю бі свого чоловіка.
Чи тобіне ж альз а парубоць-
ким життям?
О н і, в ір м е н і! П о д р у ж е
життят а к мені подобається,
щ о колц одно з нас умре,т о
я зараз оженю ся.
Роберт Брако.
ПЕРША БРЕХНЯ
О д н о год н я м атин е д о зв о -
л и л а м а л е н ь к о м у Б е л о в і в в ій -
т ид о к ім н а т и ,в я к ійв ід я к о -
гось часув ін бачив батькав
ліж ку. Саме того дня,я к бага-
то лю дей веш талосяп о хатіта
п р и н о с и л и в ін ц і, м а м а з о д я г л а
малого Бепав святочний одяг
;і з б іл о г о к а ш м ір у , о б ш и т и й
лебединим пухом,вложила їїо -
му на`голову великий попе-
лястий капелю х,н а д якимк о -
лихалося блакитне перо,т а й
такд о нього сказала:
Б е п о п ід е т е п е рі з т е т о ю
н а п р о х ід ... Т е т а к у п и т ь Б с п о -
ві гарного коника, щ о сам хо-
д и ть,ап о т ім д о м а р о з п о в іс т ь
п р и го д у ,щ о тр ап и л асяп а -
л у з і к о р о л я д р о б е н я т ...П о-
тім Бепо вернеться додому,
так , в ер н етьсяд о м ам и ,бо ма-
ма дуже нещ аслива,і будеїї
розрадоют а полекш еюв тер-
п ін н я х , б у д е ж и т т я мїї ж и т т я ...
Очіїї зайш ли слезами.П о-
ц іл у в а л а с к о р о х л о п ц яі з н о -
ву, другий', третійт а четвер-
тийр а з , наборзі пригладила
йому,я к звичайно, ясне воло-
сячко понад чоломі скоров і-
дійш ла. Бепо, трохи наляка-
ний,схопився суконки тети М і-
л і,щ о мусіла тягнути його за
собою . Тета зараз знайш ла
в ід п о в ід н і, с л о в а , щ об й о г оз а -
ц ік а в и т ий о ж и в и т и .
Коникі папуга короляд ро-
бенятт о були поняття,щ о
їхн а ш м а л и й Б е п овж е д у ж е
добре розумів, зате словап о-
л е к ш а , р о з р а д а , м а м а ‚н е щ а -
сл и ват о б у л ид л я н ьо гоч у -
бивалисяо б його вуха, начеб
х о т іл и т у д и в в ій т и , а не м ог-
л и .
І відходив тепері з тетоют а
роздум ував ўдуш і, якої м асти
має бути коник,щ о йогот е -
там ає йом у купити. Щ ебетав
із ж и т т я м , а при ц ь о м у п о с л у -
гувався своїм невеличкимз а -
с о б о м с п ів з в у к іві, п о с в о їй
звичці, часто завдавав питан-
н я‚‚а ч о м у ",я к е з а в д а в а вн а
с в ій с п о с іб .
Я хочу целвоного коника.
Н і, Бепо, червоних кони-
к ів н е м а .
А цому нема?
—-Б о в е л и к і к о н і,т і в е л и к і,
знаєш,щ о біжать вулицями,
н еє ч е р в о н і.
А ц о м у в о н ин е ц е л в о н і?
Б о ч е р в о н і... б у л и бн е -
г а р н і.
А татом ає ц ел в о н о го
к о н и к а ,о т а к о г о м а л е н ь к о г о ...
Ц ом у?
,у
А це з о в с імщ о ін ш е .
Ц е к о н и к к о р а л е в и йта не в м іє
х о д и т и ,. Т а т о н о с и т ь й о г он а
к р а в а т ц і.
Ая х о ц у так як тато .
—гН е г о в о р и т а к , Б е п о , б у д ь
д о б р и йд л я тети ,н е го в о р и
т а к ...
А ц о м у так не го во л и ти ?
Б о то може бути ворож-
ба лиха.
Так гутдрячи, сходилиз і
с х о д ів .
П о словах ворож ба лиха,я-
ких Бепон е розумів, найближ -
че його а цому" осталосяб ез
глибоко зітхнула.Я к прийш ли
д о м е ш к а н н я с т о р о ж а , б ід н и й
маленький Бепо, щ о м ав охоту
далі ѓуторити, повторив,щ о-
.би знову почати'гутірку, впер-
то попереднє речення:
Я х о ч у так як тато .А по-
т ім п ід в ів у г о р у г о л ів к ут а
поглядав зпід великих ќрис
капелю ха ш ироко отвореними
очимав лице теті, начебх о -
тіві з нього вичитати, чому
так нараз урвала розмову.А
вона мовчки вела його лагід-
ноз а руку. Хлопчина вимаху-
вав нож енятам иі при сврмуха-
рактері маленького влізливця
з трудом пристосовувавсяд о
їїм о в ч а н к и т а н ев ід в е р т а в
о ч ей в ід її л и ц я.
На устах його рожевихі
свіжих, наче пелю стки рожі
с к у п а н ів р а н іш н ій р о с і, та на
л и ч к у б іл о м у , н а ч е ж о л о к о ,
видніла звичайна погода й ве-
с е л іс т ь , з а т ез в е л и к и х с и н іх
о ч е й в и з и р а в я к и й с ь Heerfpa3-
ний смуток. М аленький Бепо
н е в м івіщ е д у м а т и ,а в с е ж
здавалося йому, начеб того
д н яо ч і й о говж е д у м ал и .
Т и ж д е н ь п із н іш е т е т ап р и -
вела Бепа зновуд о мами.Я -
ки й ж еж то був сум н и йтиж -
д е н ьд л я б ід н о г о Б е п а , с к іл ь -
к и с л із в и л и вв ін з а т о й ч а с !
Н е хотів навіть глянути на ко-
н я ,щ ойого дала йому тета
М іл я , г а р н е н ь к о г о к о н яз ан-
ґ л ій с ь к и м с ід л о мі к о л іс ц я т -
а м и п о н и ж ч е н іг ...А я к а в т і-
ха настала теперд л я бідного
х л о п ц я ,я к м а м а в ід ч и н и л ая о -
му двері своєї хати! Знову
чути було Й ого веселі крики,
в ід п о в ід и , Т е т а М іл ян е з н а й -І з в и н н о н а ч ек іт в и д р я п а в с я
ж і.`'н е з р б з у м іл і з в у к и ,щ о в ід - (ш Л а ін ш о ї в ід п о с ід и , л и ш е м а м ін а ш и ю ,а в о н а п р и г о л у -jт о р я л аз л а г ід н о ю в п е р т іс т ю
била йогоіта пестила, начеб
ц іл и йр ік у ж е н е б а ч и л а .
— Сину, сину! М ій доро-
ген ьки й ! М оя р о зр ад о !
І знову пестила йогот а ц і-
лувала, заливаю чися
сл ьо за-
м и .. '
: :
П о т ім Б е п ос ів н а к о л ін а х
матері,щ о втомлена впалан а
фотель,і став пильно пригля-
датисяїй . Х вилину глядівт а к
нан е ї м о вч ки ,а це п р и х о д и л о -
ся тяж ко такому говірливому
х л о п ч и к о в і. П із н іш е с т а вк р у -
т и т ив п а л ь ц я х р е н з л і ш а-
лю ,щ ой о г о м а м а м а л а ,н а со-
б і,наче хотіла захорониткся
в ід с т у д е н и .Б у в ,-то ч о р н и й
ш а л ь ,,щ о т в о р и в г а р н о н ій н у
ц іл іс т ьі з ч о р н о ю
м ам и н о ю
сукнею ,а цієї сукній цього
ш алю
Б е п о д о с іщ е н ік о л и
не бачив.
,
А ц о м ут и теп ер так у
ц о л н о м у ?
. . .
М а т и н іч о г он е в ід п о в іл а .
Б еп о
х о т ів
щ ось
ін ш е
ск азати ,тв й е а за ^,а ж м ати ,
я к .п о б а ч и л а -, ftofo^HecnoKift,а
щоби надто.‚^о в г а мовчанка
н е в п л и н у л ан а в і}о г о І ц е д о б р е ,
с п и т а л а с я й о ^р ' ^л а с к а в о :
— Чого хочеш,м ій дорб-
ген ьк и й ?
.; ,
Т О Д Ѓ хлопчина нараз ожи-
вився, личка запалали йому,
п р и т и с н у в ,; р у ч е н я т а .-д о - м а м и -
н и х У С т .іс к а з а в ; с у м н о :-
Х о ц уд о татк а!-
Нац і словаѓ мама вибухла
вриваним плачем.В она сказала
за х о д я ч и с ь ЛІл г
Т а т о п о їх а в ... Т а т оп о ї-
XaB...i v . v : - :. V . , '
Нац е Беїю також розпла-
к а в с я , '^а ` м а м а , я к ій. с л ь о з и
також спливалип о " лицях,об-
тирала сльози дитині та пов
побожну брехню :
Н е плач уж е, дитинко,не
п л а ч , т а т о ... в е р н е т ь с я н е б а -
р о м .
Як Бепо почувц і лагідні
слова, отворив ш ирокоо ч і,
б л и с к у ч іщ е від с л із , у с м іх -
яувся-легенькот а прош ептав:
— В елнеться?
Т ак, в ер н еться.
Т а к м и н у в р ік ,а м а л и й Б е п о
ц ьо го й не зап р и м іти в, б о всі
дні булид л я нього однако-
в і.М атив с е булад л я нього
однаково добра, вечором,н а-
ч ебб у в іщ е н ем о в л ятк о м ,ко-
лисала його до сну,а хлопчи-
на кож ного вечора, закиз а -
сн у в,складав руки навхрестна
гр у д ях -і п и тав ся :
— Коли тато велнеться?
А мама кож ного вечора про-
сила його серед пестощ ів,щ об
був іщ е Трохи терпеливий.
Та прийшов день, трохи
ін а к ш и йв ід ін ш и х ,а д у ж е с х о -
ж и йн а т о й , к о л ит о м а м а в ід -
д а л а Б е п а 'п ід о п ік у т е т и М іл і.
І знову,як і тоді, веш талосяв
них дома багато чужих лю -
`д е йта як т о д і, п р и н о с и л и
ц в іт и .І ц ік а в е , т а к с а м о , як то-
д і,тета М іля знову забрала
Белаз і собою ,а мама, дуж е
схвильована, одначе теперб е з
плачу, знову, зодягла йогов
білий одягі зачесала йому
во л о ссян а д ч о л о м .
Я к х л о п ч и к в ід х о д и віз т е -
тою ,т е п е р т а к о жн е п л а к а в ,.б о
в м івуж е т р о х и д у м а т ий так
м е н щ е -б іл ь ш е р о з у м у в а в :
Т о д і,я к ' м е н е т е т а М іл я
до дому привела, я йе застав
там тата, хоч` знаю напевно,
д и в ,т а т а щ е не в е р н у в с я ,то -
му його'тепер можу застати
д о м а,бо ви д н ов с е тр еб а,щ об
менен е було дома,а б и тато
в ід їж д ж а ва б о в е р т а в с я .
Як малий Бепо вертавсяд о
д о м у , ц іл у д о р о г у с п іш и в с я
б іл ь ш е ,н іж з в и ч а й н от а н а р і-
к авн а тету ,щ о йде зап о м ал о .
Як прийш лин а подвіря, став
л ізтин а сх о д ахн а н о гахі р у -
ках, начев забаві наслідував
звірят. Тета булащ е на пер-
ш о м у п о в е р с і, а він с т о я в уж е
на другому, лице притиснув
до дверей меш каннят а , в и -
п р о с т о в у ю ч и с я , с к іл ь к им іг,
зумів досяти'пальцями ґудзи-
ка електричного дзвінка.Я к
почув голос дзвінкаі з м еш кан-
н я , врадуваний плескав у ру-
ч ен ята.
Н а й м и ч к а в ід ч и н и л а д в е р і.
Вже запалан іч . У кімнатах
налягав сўм ерк. Бепо йш ову -
перед спіш но,т о заш потував-
с яз а к р іс л о ,т о в д а р я в с яд о
дверей,а тета ступалаз а н и м
із т р у д о м ,щ о к р о к с п о т и к а ю -
ч и с ят а д а р е м н е х о т іл азу -
пинити його.
— Ч екай, Б епо, чекай! Ч ого
так гониш ?
Та Бепо й не слухав її, а
йш ов наперед напом ацьки,п о-
кин е дійш овд о веранди,на я-
к ій з в и ч а й н о б а в и в с я . П о б іг
туди простісенькот а стрінувся
нареш тіз мамою . Вона приго-
лубила його.Т а маман е була
сам а; був з нею як и й сьп а н .
У сутінку Бепон е розпізнав
л 'и ц я , в п я л и ву н ь о г о ш и р о к о
о тво р ен іо ч і т а сп и тав :
т—Ч и то т а т о ?
М ама несміливо прош епта-
да йом уд о вуш ка:
І тоді Бепо пізнав тогоп а -
на. Бачив йоговж е неразп е-
редтим дома, приходивд о них,
тав с е наче крадькома. Бепо
дістававв ід нього нераз забав-
к ит а л а с о щ і,а в с е ж в ід ч у -
вавд о нього якусь мимовіль-
н у в ід р а з у ,н е х о т івз н и м н і-
коли говорити,а н і цілувати
й о го .Аопісля цього вечора,
як побачив йогоі маму біля
свого ліжечка, н е м іг заснути
та озвався нараз гнівно:
З а б и р а й с я в ід с и , ти !
М ам а, все щ е несм іло сказа-
лад о Б еп а:
Чомут и такий недобрий,
си н у ? Ц ей пан не м о ж е вж е
в ід ій т и в ід с и . Б о з я г н ів а л а с я
би за ц е.Ц ей пан мусить бути
т о в а р и ш е м т в о є ї м а м и ...В ін
б у д евсе при м а м і... б у д ев с е
з тобою . Скажи, дитино,ч и
будеш лю бити цього пана?
Бепон е відзивався. П рим-
к н у во ч і т а в д ав ав ,щ о сп и ть.
Ц е була перш а брехня невин-
ної дитини.
щ оя к1 я виходив,т о оставив
Н і, Бепо, татко н е в е р
Н еп о р о зу м ін н я.
4Ч о л о в ік , ж ін к ай т е щ ав и -
їх а л ив с у б о т ун а с в іж еп о -
в іт р я . О к о л и ц я ч у д о в а .
З н а є ш , к а ж е ч о л о в ік ,
щ о звався А дам,д о своєї жін-
ки Еви — я тут так и йщ а-
сливий! Який гарний краєвид,
яке повітря, зелень! Тут зов-
с ім н а ч е в раю . Н е м а л и ш е
того вужа!
Т и х о ! І^д п о в ід а є ж ін -
к а
м аи а
леж итьт а м
п ід д е р е в о мі м о ж е п о ч у т и .
В К О Ж Д ІИ У К Р А ЇН С Ь К ІЙ Х А -
ТІПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ
його дом а. Тепер, як я вихо-Інувся.
j. Ч А С О П И С „С В О Б О Д А ^
ч. і
Н А Б 1Ж У Ч І Т Е М И
„В Л А С Н И М И С И Л А М И ^.
Заява президента Рузвелта
про потребу заховання строгої
н евтаральн остин а в и п ад о кя -
к о їн е б у д ь в ій н ив с в іт і р у ш и -
л а в ід р а з у п у б л и ч н у о п ін іюв
ЧУЖ ИХ держ авах.
А н глій ській ф р ан ц у ськіг а -
чсти висказую ть побою вання,
то будез Англієюй Ф ран:
ц іє юн а в и п а д о к в ій н и ,як А -
м ери кан е зах о ч еїм д о ставл яти
т о в а р ів , к о т р и х А н г л іяй Ф р а н -
ц ія п о т р е б у ю т ьв ід А м е р и к и .,
Ц і побою вання м огутніх дер-
ж ав світа показую ю ть, щ о на-
піі популярні балачкип р о
спираннян а власні сили повин-
ні бути докладніше означені.
А н г л іяй Ф р а н ц іят е ж п е в н о
думаю тьп р о охорону своїхін -
тересів власними силами,а л е
цен е закриває очейїх п р о -
в ід н и х п о л іт и к ів , що в н и н іш -
н і.
х ч а с а х н ія к и й н а р ідн е м о ж е
о б ій т и с яб е з п р е р іж н о г о д о б р а
з ін ш и х к р а їв .
Р -4
Р О С ІЯй В Л А С Н І С И Л И .
П роц е дуж е болю чоП Є -
реконується тепер,італійський
уряді н ар ід . В он и вж е зн аю ть,
щ о в ід м о в и т ив ч а с і в ій н ид о -
стави деяких товарівц е просто
рівняється ворож ому крокові.
Щ о російські газетине ре-
иетуютьз приводу американ-
ської політики км вЦ В О РО Ін е в -
тральн ости , то це не д о к азу є
нестійности цієї думки, ні не,
доказує,щ о Росія еам овистар-
чальна держ ава,щ о спирається
т іл ь к ин а в л а с н і с и л и .
Передовсім вона знає,щ о
репетувати теперн а А мерику
м о ж е т іл ь к и п о ш к о д и т и Р о с ії,
бо м ож е заставити деяких ам е-
р н к а н с ь к и х п о л іт и к ів с п е ц ія л ь -
(іо з в е р н у т и с я п р о т и д о с т а в и
т о в а р ів Р о с іїн а в и п а д о кв ій -
пн. Подруге, чого Росіяп о -
требуєз з а границі, вонас п о -
дівається спровадитиз евро-
пенськихі азійських країв.
Ф р а н ц іявж е т е п е р г о в о р и т ь ,
щ он а в и п а д о к в ій н и в о н аб у -
де спровадж уватиз Росії;Р о-
сія певно сподівається спрова-
д ж у в а т из Ф р а н ц ії.
ПО ДАВНЬОМ У.
П иш уть газети,щ о А м ерика
с т р іч а л а Н о в и йР ік п о д а в н ь о -
MV. М овляв,пили ш ампана,як
п е р е д в ій н о ю .
Не додано,щ о ш ампанце Я . Гаш ек.
в и н оз ф р а н ц у с ь к о ї п р о в ін ц ії
Ш а м п а н ії та щ о до в ій н и кож -
дого рокув А мериці випивано
б іл ь ш е ш а м п а н с ь к о г о в и н а ,я к
й о г о с п р о в а д ж у в а н оз Ф р а н ц ії.
З н ач и ть, х то сь пивВИ Н О , щ о
на наліпці називалося ш ам пан-
Ч с ь к и м , але не то Ш а м п а н ії,а л е
іі я к о їн е б у д ь ф р а н ц у с ь к о їп р о -
в ін ц іїн е б а ч и л о .
ПОЧИТАТЕЛІ НАПИСУ.
Є п р е р іж н і с п о с о б ина те,
щ об звичане вино, навітьд у -
же плохої якости, зробити
„ш а м п а н с ь к и м " ч е р е з д о д а н н я
д о н ь о г о в ід п о в ід н и х , теж де-
ш свих, порош ків, в ід якихв о -
ііо с т а н е м у с у в а т и .
Т а к 'е в и н о п о т ім п ю т ья к
с п р а в ж н ій ш а м п а н л ю д и ,и џ з
на виніне розум ію ться.
І д іє т ь с я т а к ен е т іл ь к ив
питтю вина.І політикат е ж
знає подібні явищ а. Я к ш ам -
пану н ап и тках,так у п оліти ц і
д е я к і р іч и д іс т а ю т ьт е ж ш и р о -
ку славуя к знам енитість. І як
р ід и н а д іс т а н е т а к у ш а м п а н -
с ь к у с л а в у ,,т # л ю д и ,які на
т а к ій р ід и н ін е р о з у м ію т ь с я ,
беруть частоз а правдивий
п р о д у к т з в и ч а й н у п ід р іб к у ,я к -
іц он а н ій т іл ь к иє ш а м п а н с ь к а
н а л іп к а .
Кожда просто ідея перехо-
д и т ь т а к у іс т о р ію : д е м о к р а т ія
й аристократій, републиканізм
і м о н а р х із м , л іб е р а л із мі со-
ц ія л із м , н а ц іо н а л із мі ін т е р н а -
ц іо н а л із м .
с у д и в її з а її ;,ч у ж и н е ц ь к уф і-
л ь о с о ф ію ".
В ін х о ч е п ід с у н у т и л ю д я м ,
щ о ф ільософ ія президента,Р уз-
в е л т п р о п о л іт и ч н і- с п р а в и ,
себто основні засади йогоп о -
літики,н е походження амери-
кан сько го ,а л е ч у ж и н ец ько го .
Н а думку цього головача,ви-
старчає сказати,щ о щ осьє чу-
ж к н е ц ь к е , щ о б 'ц е н а в ік ио с у -
д и т ив А м е р и ц і:
Ц е якраз приклад,я к вихо-
вуеться лю дей,щ о будутьп и -
тий помиї,а будуть казати,
щ оц е гарний ш ампан,бо по-
миїмали напис:ш ампан.
ТВЕРДИЙ РУСИН.
Іс т о р ія у к р а їн с ь к о г о н а ц іо -
нального руху знає нем алот а -
ких захоплень наліпками.
С к іл ь к ит о ч а с ун а ш н а р ід
ходивз а московським возом,
щ о б т іл ь к и с т а т и „т в е р д и м р у с -
с к и м ". С к іл ь к ит о ч а с у с т р а т и в
в інд л я в л а с н о ї о с в іт и , бо вва-
ж а в с в о ю м о в уз а „м я г к у ",а
ти м сам и мз а н езд іб н уд оя -
тературнього вжитку. Словом,
д ебув би н и н і у к р а їн с ь к и йн а -
р ід ,якбин е захоплю вавсяп о
д и т я ч о м у „т в е р д іс т ю ", а ди-
вився,щ о йом у приносить доб-
ро, а щол и х о .
-?ВОВОДА. ЧЕТВЕР.9-го
- І .
і
ggwpg
НЕ ЧОЛОВІК.
О п о в ід а ю т ьу нас, щ о о д и н
ч о л о в ік , п о б а ч и в ш и ,як дру-
гий чоловік чимчикувавн а -
вправці через його озимину,
н а к р и ч а в : „Г е й , ч о л о в іч е , а ти'
чого мені жито топчеш ?"
„Т а я не ч о л о в ік !"—там -
т о й в ід п о в ід а є .
„Ащ ож ти,як не ч о л о в ік ?"
„Ящ е `'п а р у б о к !"
Ц я а н е к д о т а д о б р е п ід х о п -
лю є лю дину,щ о зводитьг о -
ловний аргументн а побічну,
до справи зовсім маловажну
обставину. В ласникові озими-
ни зовсімн е важно, чи той,
щ о топче йому озимину,п а -
руб ок,ч и ж он ати й , й о м уй д е
за те,щ об йому ж итан е зато-
лоч ували , а не за те, щ об
йому жито толочили тільки
ж о н а т і.
Л ІТ А К- Н Е В И Д И М О К .
В
англійських летунських
варстатах будую ть літак,яко-
г оу б іл ь ш ій в и с о т ін е б у д е
ви д н о.
П одробиці
б уд ови
д е р ж а т ьу т а й н і.
ГОЛОМ Ш АЧИ
П Е Р Ш І З Г А Д К ИП РО У К Р А Ї-
'
НУ ВАМ ЕРИЦІ
Ш укаю чи
ц іл и м и р о к а м и
по американських бібліотеках
в ід о м о с т е й -п р о У к р а їн уй у`
к р а їн ц ів , у д а л о с ь м е н і в ід н а й -
т и д е щ о ц ік а в о г о ..З р о з с л і-
д ж е н и х д о с і м а т е р ія л ів м о ж у
п о д а т н іЩ о с л о в а „У к р а їн а "й
„у к р а їн е ц ь " б у л ин е л и ш ез н а -
и і, але і вживані історика
миу Злучених Держ авах вж е
тому понадс т о років.
П равдоподібно перш а згад-
к ап р о У к р а їн у п о я в и л а с яв
американській книжці десьб і
л я 182Q р о к у ,а м о ж еі с к о р
ш е.Во с ь м ім в и д а н н і к н и ж к и ,
н а п и с а н о ї С а м ій л о м Г в е л п л и -
Є М (SAMUEL WHELPLEY),а З а Т И -
т у л о в а н о ї"A COMPENDOF HI-
STORY,VOL. І, BOSTON, AMER-
rCAN
STATIONER'S
COMPA N Y,
1825,"н ас т о р о н і 65ч и т а є м о
так е:„П іс л я б и т в ип ід П о л -
таво ю
гр аф
Пайпер ревно
дорадж ував
К ардові
XII,
щ об
о стався
наУ к р а їн і".
В о р и г ін а л і:
"Followingthe battleof Poltawa count
Piper earnestly
recommendedto
CharlesXH to remainein the Uk-
raine".
М ож на припускатищ о коли
восьм е виданняц е ї праці було
д р у к о в а 'н ев 1825 р о ц і,а о д и н а т
ц я т ев 1837 р о ц і,т о п е р ш е м о п г
л о п о я в и т и с я б іл я1820 р о к у .
Б о с т о н с ь к а б іб л іо т е к а п о в и н -
н а м атиц ю кн и ж ку. В ар табпо-
шукати першого виданнят а
у с т ій н и т ир ік .
У1829 році писавJAMES М А-
TSULEY:„К о з а к и У к р а їн и б іл я
сто двацть літ том у закопували
(х о в а л и ) з е р н о ".В о р и г ін а л і:
"The Cossocksof the Ukraine, about
one hundredand twenty yearsago,
burried their corn in the ground".—
(The Natural, Statisticaland Civil
Historyof the State of New York,
vol.2, page2 0 7 ) .
Б у л ий ін ш і з г а д к ив т ім с а -
м ім ч а с і, як от у с т а т т і„Р о -
с іяі Т у р е ч ч и ч н а ", н а п и с а н о їз
н а г о д и в ій н и ,щ о в и б у х л а б у л а
м іж т и м и д е р ж а в а м и ,в я к ій
ч и т а є м о : „Т у р е ц ь к и й н а п а дн а
У країну мож е принести трохи
д о б и ч і ".В о р и г ін а л і: "Turkish іп -
vasion of the Ukraine could promisea
little bootj
(с т о р .29). А н а
сто р о н і31 згад у єтьсяпро У -
к р а їн у д в о м а н а в о р о т а м и . Р аз,
щ о Туреччина зреклася своїх
п р е т е н с ійд е - У к р а їн и ; д р у г и й
р а зя к п іс л я д е я іі^г а і$о є н р о т о
усп іхув д о го во р із П ольдцею
Т уреччи н а
ви м агал а, $г Л адоб
П о л ь щ а з р е к л а с я в с я к и ^'п р е -
т е н с ійд о С м о л е н с ь к а }JцЏ рї
У к р а їн и .(The Ame$can_,#4Ar^rly
Review, Marchand June,18 30 ,
Philadelphia,Pa).
Д В а с и л ь Г а л и ч .
З Б О Р И
11СОЮ ЗИ
Ю ПВЛЄНД, О . Т о ї. їм . Ів а н а ф р а н к а ,
в ід .334. п о в ід о м л я є с в о їх ч л е н ів , ` щ о м і-
свч н із б о р и б у д у т ь в ід б у в а т и с я в д р у г у
н е д іл юв м іс я ц и , в к ім н а т і У . Н .' Д о у н а
2-г І мп о в е р с і. У р я д н а 1036 р ік в и б р а л о т а -
киА :М и к о л а З а д е р с ц іік н и , п `р с д с ; С т с ф а н
М орозовим , сек р .і к а с -; М и х а й л оШ М ІҐ С Л Ь -
ськ и й , р с к .c t x p . ; П о в і'д о м л я 'є м о ч л е н ів ,' ід о
перш ім іс я ч н і з б о р и в ід б у д у т ь с я в н е д іл ю ,
12.с іч н я , в -г о д н л і 12:30 в н о л у д н е , в У . Й .
Д ом ін а ‚д р у г ім п о в е р с і, р о с и м о в с іх ч .іе -
н івп р н в т и і в и р ів н я т и с в б Г в к л а д к и .
М ихайлоШ м іг с л ь с ь к и й , р с к .сек р .
В Е С ТГ А Р В $Я , ІЛ Л
Т р е , їм . Т . Ш е в ч е и -
к а,в ід . 335, н а р іч н и х з б о р а х 15. г р у д н я
1935в и б р а л о т а к и й у р я д н а 1936 р і к ; М и -
к ола
С т е ф а н ч у к , п р е д с ; `'Я к и м ' М и с н и к ,
з а с т .;А н т ін Б у б е н , ф ін .с е к р .; А н д р ій К о -
харськ н й ,к а с ; І в а н Г а л у н з в с т .; А а д р ій
Я рем аі В а с и л ь Г и д ѓ к о , о п ік у н и х о р н х ;
М иколаГ у ц у л І П е т р о Т а к а ш ,'д о npaito-
р ів ;М икола П ахолок, дверник. Збори бу-
дутьв ід б у в а т и с я в п е р ш у н е д іл ю п о 10-
т ім .т о ч н о в г о д и н і 1:30. п о г )о л у д н і, п Ц ч .
14800П ейдж
Е в е . А я т ін Б у б ѓ н , ^е к .
с е к р .,
14829
wey,III.
ГАМ ТРАМ К,М І Ш . Т о в ! ім . М а р к ія н а
Ш аш ксаича. в ід . 94,П О В ІА О М Л Я С `своїх ч л е -
н іві ч л е н н ц ь , щ о -м іс я ч н і з б о р и в ід б у д у т ь -
сяв н е д іл ю , 12. с іч н я , в У к р а їн с ь к ій Х а т і
н аГ р с н л ін г в у л ., в г о д и н і 1-ш ій п о п о л у д н і.
Т ак ож
п д в ід о м л я с м с ', .0 ''н а ц е й р і к в и -
бран іт а к і- у р я д н и к и : В о л о д и м и р Т у р к е в и ч ,
п р ед с;М и х а й л о Б а б ій , з а с т .; Ів а н К у р -
ч а к ,ф ін , с е к р .ІМ и р о н К а с ій , з а с т .- Д м и -
т р оВ а с 'ь к о , р с к . с е к р :;М и х а й л о а р а м ,
з а с т .;О н у ф р ій К у р о ч к а , к а с ; Д а н и л о В у й -
тиш ин,з а с т .- М а к с и м Ч у (Р к а , С т с ф а н З о -
л яі П а в л о В у й т о в и ч , к о и т р а я ь о р и ; К )р ій
К рук
С емен `іотпа, М кгдалинв Вуйтович
ІМ а р ія Г о х , о п ік у н и х о р н х ; П е т р о С т е -
ф ан як І Л ев
Б іл и ќ , п р а п о р щ и к и . Д `.
Н асько,р с к .сек р .
-".‚‚Г У А ^... , _ _. ...
п о в ід о м л я є ,щ о ' р іч н і з б о р и в ід б у д у т ь с я 8
Н нкЬ л
бор ах
в и б о р е -.^—'wapte Л ю б а с , 'Vipbtc
Winchester,І West.Har-
Ш ІК А Г О ,ІЛ Л . Т о в . ‚.Г у д В іл ", л . 22.
в ід б у ,"
12-т