Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-009

Svoboda-1936-009

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

У К Р А ЇН С Ь К И Й
Д Н Е В Ь Ш
У Р Я Д О В И Й О Р Г А Н З А П О М О Г О В О ІО Р Ґ А Н 13А Ц Н У К Р А ЇН С Ь К И ЙН А Р О Д Н И Й
СОЮ ЗВ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМ ЕРИКИ.
т
ї ї
UKRAINIAN DAItX
і
Ч ^Р
- І .
OFFICIALORGANOP THE UKRAINIANNATIONALASSOOATiON.
I
=
_
ТРИ ЦЕНТИь
Р ІК XUV.Ч .9. Д ж е р з і С и т і,Н . Д ж ., п о н е д іл о к , 13-г о с іч н я 1936.
-^-
VOL. XLIV.
No.9. Jfireey City,N .J., Monday, January 13,IfcSfr.
THKEE CENTS
=5=
H=
К О Н Г Р Е С У Х В А Л Ю Є ЗАКОН ПРО Б 0Н У С
ВА Ш И Н ГТО Н . П алата конгресменів ухвали-
л а п о в а ж н о ю б іл ь ш іс т ю г о л о с ів п р о е к т б о н у с о в о -
го закона,н а основі котрого кож дий ветеран мож е'
негайно дістати готівкуз а необдовжену частину
свого бонусового цертифікату.
При голосуваннюз а закон заявилося356 к о н -
ґресменів, проти всього59, значитьз а закон було
колоб разів стільки,щ о проти нього.П о обох
сторонах голосували конгресмениб е з оглядун а
п а р т ії.З а з а к о н г о л о с у в а л и :279 д е м о к р а т ів ,68 р е -
п у б л и к ан ц ів,6 п о сту п о вц ів та всі3 ко н гр есм ен из
ф е р м е р с ь к о -р о б іт н и ч о ї п а р т ії. П р о т и з а к о н аг о -
л о с у в а л и :31 р е п у б л и к а н ц івт а 28 д е м о к р а т ів . К он-
ґресмен Бирнс, предсідник палати,н е потребував
го л о су вати , а л е в ін п р о си в,щ об й о гот е ж ч и тати ,і
го л о су в авз а зак о н .
Увесь час,як на салі відбувалося голосування,
на ґалєрії сиділи представники трох ветеранських
організаційі нотували,х т о голосує проти закона.
„Лобі" ветеранів негайно взялося перепиратиц е й
закону палаті сенату.
П Е Р Е П А Л К А М ІЖ ' С Е Н А Т О Р А М ИИ Б А Н К И Р А М И .
В А Ш И Н Г Т О Н . П ідчас переслухання перед
с е н а т с ь к и м к о м іт е т о м щ о д о а м у н іц ій с е н а т о р из а -
к и д у в а л и б а н к и р а м М о р г а н о в і, Л а м о н т о в ій Г в іт н і-
е в і, щ о вони робили натиск на президента Вилсо-
на, щ об він змінив свою політику невтральности
н а п р и я з н у с у п р о т и а л ія н т ів .
Банкирі гостро відгризалися на ці закиди.
Л амонт признав,щ о банкирі, котрі підписали
а л ія н т а м п о з и ч к ун а 500 м іл іо н ів д о л я р ів , з а р о б и -
л иза ц е п ів д е с я т а м іл іо н а .
Н О В А Ф А Р М Е Р С Ь К А П О Л ІТ И К А У Р Я Д У .
В А Ш И Н Г Т О Н .—З ^Б іл о г о Д о м у п о д а н о д а л ь ш і
подробиціп р о новий`плян фармерської політики,
який ухваленов загальних нарисахн а конференції
президента Рузвелтаз провідниками фармеріву
Б іл ім Д о м і.
Цілий плян обертається коло консервування
з е м е л ь н и х ^^а х а .х с т в А м е р и к и . О б ій м а є .в іе и х е ж п л я н
асекураціҐ земельних плодів.В ін т е ж буде потре-
бувати багато грош а.
З Е М Л Е Т Р У СІ О Б В А ЛУ К О Л Ь О М Б ІЇ.
Б О Г О Т А о л ь о м б ія ). У п ів д е н н ій ч а с т и н і
Кольомбії скоївсяв пятницю вночі сильний земле-
тр у с, унаслідок котрогов багатьох місцях повста-
ли обвали землі.
В одному селі,Л я Чорера,щ о леж ить недалеко
від м іста Тукерес, згинулип ід обваленою зем лею
200 д о 300 о с іб .
У Р Я Д З А К И Д А Є М ІЛ Ю Н Е Р А М П О Д А Т К О В І
К РУ Т А РС Т В А .
ВАШ ИНГТОН. Рада податкових апеляцій
з а к и д ў е в ід о м о м у м у л ь т ім іл іо н е р о в і П іє р о в іД ю
Понтові щ о він предложив фальш иві податкові
з в іт из п р и х о д ів 'ў 1929-т ім р о ц і. К а ж у т ь у р я д н и к и ,
щ о м іл іо н е р з а п и с а ву к н и ж к и , щ о він с т р а т и вв е -
л и ч е з н і м іл іо н ин а т о р г о в л і у д іл а м и , а цих у д іл ів
н а д іл ін е к у п у в а ві не п р о д а в а в .
Уц е й спосіб, кажуть урядники,Д ю П онт „з а -
о щ а д и в " с о б ін а п о д а т к у $617,000.
З Н А Й Ш Л И Н О В И Й Л ІК .
Р О Ч Е С Т Е Р ю й о р ќ ). Д Е л и о т Д ж о с л и н ,
п р о ф е с о р м е д и ц и н ив Г а р в а р д с ь к ім у н ів е р с и т е т і,
в и г о л о с и втут на з б о р а х л ік а р ів в ід ч и тп р о с в о є
в ід к р и т т я н о в о г о л ік ун а ц у к р о в и ц ю (д ія б е т е с ).
Єц е л ік , п о д іб н и йд о д а в н іш е в и н а й д е н о їш -
с у л ін и ,а л е б а г а т о к р а щ и й . П е р е д о в с імн е в и к л и -
к у єв ін з л о ї р е а к ц іїп О й о г о в ж и в а н н ю ..
Н а б а к т е р іо л ь о г іч н ім с е м и н а р і^в р о ч е с т е р с ь к ім
у н ів е р с и т е т і д е м о н с т р о в а н о п о т ім л ік а р я м ,я к м о ж -
нап р и помочі мікроскопа переконатися,н а якого
роду запалення легенів недуж ий хорує.
М ІС Т О Х О Ч Е Н А Н Я Т ИКОПАЛЬНЮ .
Ф ІЛЯД ЕЛЬФ іЯ.— П осадник цього міста пред-
лож ив раді міських тростісів плян заощ адження
м іс т у г р о ш а , я к и й м іс т о в и д а єн а т о п л и в о .
Радитьв ін місту виарендувати вўѓольнук о -
пальню .
ЗНОВ М ОРСЬКА ПОТВОРА.
В ІК Т О Р ІЯ ' р и т ій с ь к а К о л ю м б ія ). М іс ь к и й
п о о к у р а т о рі ін с п е к т о р м іс ь к и х ш к іл к а ж у т ь ,щ о
недалеков ід М ечосина вони бачилин а м орюв е -
л и к у м о р с ь к у п о т в 'о р уз г о л о в о ю г е й б и к о н ят а з^
т іл о м 15—100 с т іп д о в ж и н и .
СТРАТИВ ЧУТТЯ;
РО ЧЕСТЕР(Н ю Й орќ). Лікарі признаю ть
м істичною недугу Ром ана Є піґела^вчителя ґш насти-
ки боксуй пливанняв рочестерськім університеті,
котрий стЬатив чуття дотику. В ін спить, їсть,р о з-
мовляєй працю єв нормальний спосіб,ал е в руках
Ѓ н о г а хн 'е м а є ч у т т я , с е $т он е ч у є ,я к й о г о д іт к н у ^
ти
Вігін е ч у є як защ іпає собіґудзики камізельки,
натягає черевикин а ногиа б о накладає капелю хн а
T0Jl0J%ia$відослали йогод о ш питалю ,я роблять
д о к 'л а д н і о б с е р в а ц іїн а д ц іє ю д и в н о ю н е д у г о ю .
ЯК ПОВОДИТИСЯВ ЧАСІ
ПОЖ АРУ.
У „н ю й о р с ь к ім ш п и т а л і з н а й -
д у х ів "н а Статем Айленді в й -
буху четвер зполудня вогонь.
У ш питалі було тоді24 дітей.
Н іч н а д о г л я д а ч к а ,щ о в ід к р и -
ла вогонь, негайно
зар яд и л а
пож арні вправиз дітьм и й вй-
в е л а в с іхн а б е з п е ч н е м іс ц е .
Д іти думали, щ о це вправи,а
н е с п р а в ж н ій п о ж а р .
Я К У К Р А ЇН Ц І К У П У Ю Т Ь
М А Є Т К ИУ Л Ь В О В І.
„К у р е р Л ь в о в е ќ Ѓ ' ц е о р -
ґан , щ он е з д у ж а є х р о н іч н о на
українську лихоманкуі бачить
у ж е н о ч а м и р іж н і п р и м а р и .
Т о й „К у р е р "у ч и с л і з 4. г р у д -
н я п о м іс т и в ц іл у с т а т е й к уп . н .
„У к р а їн ц і п р и д б а л и
вел и к и й
о б є к ту Р и н к у ". З неї д о в ід у є -
м ося,щ о якась українська к о і-
с о р ц ія к у п и л а в е л и к и йд ім ф ір -
ми Ц іперав Ринкуі невдовзі
п ер еб у д у є все в сер ед и н і,щ об
там могли приміститись'нові
у к р а їн с ь к і ф ір м и ., , 3 ц ь о г о
в и д н о , п и ш е „К у р є р "
щ ов а к ц ії к у п у в а н н я о б є к т ів
у Л ь в о в і у к р а їн ц і й д у т ь к р о к
за кроком уперед".
А тепер послухаймо щ е дру-
гоїі третьої „автентичної"
ін ф о р м а ц ії т о г о ж
„К у р є р к а "
з п е р е д к іл ь к о х д н ів : „М а с л о -
сою з" купив, м овляв, з а 100,-
000зл . ф іл ь в а р о к М а є р ів к аз
35 м о р г а м ин а п е р е д м іс т і Л ь в о -
в а .А д а л і: „У к р а їн ц і х о т я т ь
ќулити гарну палату П отоць-
ки х лри вул. К в в ер н и к а.П о-
середничить, кажуть, Дрез-
д е н с ь к и й Б а н к ".
С к іл ь к и
вц ьо м у
в сьо м у
п р а в д и ? П о к и щ он а м в ід о м о ,
щ оп р и к ін ц і л и с т о п а д а1 93 5
р .
ку п и л и
к іл ь к а
у к р а їн -
ц ів г о д и н н и к и
вЦ іп е р а , щ о
„М а с л о с о ю з "
в и в о зи ть
м а-
сл о
во к о л и ц і М а є р ів к и
і
щ о
н е о д и н у к р а їн е ц ь х о х ів
б и
ку п и ти
п ал ату
П отоць- Л 1С С Я -
ких, якби Дрезденський БанкІ
д 'а в й о м у
б іл ь ш у
п о зи ч к у
н а р а х у н о к о б н и ж ќ и п л а т н і...
‚А Р Е Ш Т У В А Н Н Я Д Е Ф Р А В -
Д А Н Т ІВВ С С С Р .
В Т аш кенті ареш товано28
урядовців- п ід замітом спроне-
в ір е н н ян а ш к о д у д е р ж а в н о г о
с к а р б у б іл я м іл іо н а р у б л ів .
БАГАТИЙ Ж ЕБРАК.
В О т в о ц ь к у п о м е рн а 101-м у
році життя Ю зеф Ќнот, щ о 60
л іт з а й м а в с я п р о ф е с ій н о ж еб-
раниноюі з цього дж ерелаз і-
б р а в б іл я 100,000 з л о т и хв го-
т ів ц ій у в а р т іс н и х п а п е р а х ,а
к р ім ц ь о г о к у п и в с о б і дім у
В арш аві. С падкоємцямиК но
т а Є4 с и н иі 11 у н у к ів .
ВЕЛИКА ПОЖЕЖА
НА ПО-
Л ІС Ь К И Х Б А Г Н А Х .
В околиці села Береззя,сто -
л и н ськ о го
повіту, занялися
ш увариі травин а багнистих
л у к ах .З
п р и ч и н и
си л ьн о го
в іт р у п о ж е ж ав н е д о в г о м уч а -
сі обняла такий великийп р о -
с т ір ,щ овсяка ратункова акція
показалася безуспіш ною . В о-
гонь пересувавсяв західньому
напрям і, перекидувавсяз м і-
с ц ян а м іс ц е , о м и н а ю ч ив не-
збагнений спосіб більш іп р о -
стори болот. М оре вогнюп е -
ресувалосяз великою скорі-
стю , викликуючи серед насе-
лення паніку. О колиці Береззя
г о р іл и ц іл ун іч , а н а д р у г и й
день запалилися лукив околи-
ц я х П л о т н и ц і. З в ід с іл я п е р е к и -
нувся вогоньн а багна лунин-
ськ о гоі п и н ськ д го( п о в іту .В
свому поході вогонь
д ій ш о в
ажд о Городищ а(15 к л м . в ід
П и н с ь к а ).Т ут в о г о н ь
р о з д і-
л и в с яна два р іч и щ а : о д н он и -
щ ило околиці громади Пинь-
к о в и ч і,а д р у г е п ід ій ш л оп ід
сам и й
П инськ, нищ ачио к о -
личні луки. Щ ойно великід о -
щ і згасилиц ю велику пож еж у,
н а й б іл ь ш у ,я к у п а м я т а єП о-
БАНДА ПАЛИВ.
З А
В И РА Т У В А Н Н Я
Т О П ІЛ Ь -
Н И К ІВ .
М ін іс т е р в н у т р іш н іх с п р а в
в ід з н а ч и в „м е д а л е ю
зар а т у -
вання гинучих"з нараженням
власного життяо ц і особин а
терені тернопільського воєвід-
ства: Стефана Ц имбалістогоз
Т ер еб о в л із а вр ату ван н я м уж -
чини,щ о тонув; А нтона К а-
л я н д и к аі з З а л іщ и кз а в р а :у -
вання ж інки,щ о тонула і К ор-
нила О совськогоі з С лоЗЦ сл
Я н ів с ь к о ї,п о в . Т е р е б о в л я ,з а
виратування дитиниз води.
БА Н К И Р- П И С ЬМ Е Н Н И К
Д Е Ф РА В Д А Н Т О М .
Паризький банкир Альберт
Ш варц
ідраматичний пись-
меййик Альберт Забльон
ц ед в і о с о б ив о д н ій
п о статі.
Банкобецьв ів добре інтереси,
а а в т о р н а п и с а в к о м е д ію „Н іч
є г а р н а ",щ о м а л а в е л и к и йу
с п іх . О д н о г од н я б а н к и р -п и с ь
менник попавд о тюрми
за
спроневірення700тисяч фран-
к ів д е п о з и т ів ,щ о н а л е ж а л и
д о к л іє н т ів б а н к у .
Н Е П О В Е З Л О ...
П рокруаторіяв С таниславо-
в і п о к ін ч и л а с л ід с т в о п р о т и
б а н д и п а л іїв , щ о за к іл ь к ар о -
к ів
нат е р е н і
П ідкарпаття
сп р и ч и н и л а
к іл ь к а с о т п ід п а -
л ів .П ід ч а с
п р о к у р ато р ськ и х
доходжень виявилося, щ о всі
м айж е пож еж ів долині П руту
спричинили браття
М ахм аш ,
М озес і Н ой Т авн.У
р о к ах
1928—1934 з г о р і л от а м
к іл ь -
к асо тх а т , го сп о д ар ськ и хб у -
д и н к ів , в іл ь 'і п а н с іо н а т ів ,а в
цьомув самих Ославах Ч ор-
н и х1 50 б у д и н к ів . Т а в н и ,я к
власники складів
б у д ів е л ь н о -
г`о дерева, дбалип р о якнай-
б іл ь ш и й з б у т . Н а м іт и в ш и с о б і
д а н и й о б є к т ,п р и п о м о ч і к іл ь -
к о х н е в ід о м и х о с іб н я к івп ід -
п а л ю в а л ид ім , а п о т ім о д и нз
братів зголош увавсяд о пого-
р іл ь ц іві п р о п о н у в а вз а в ід -
ступлення асекураційної полі-
с и в ід б у д о в у д о м у . К р ім ц ь о г о
скуповували старі обезпечені
д о м ий о п іс л я л у с к а л иїх з д и -
мом.Таким чином доробилися
значного маєтку. Підчас слід-
ства виявилося,щ о в;змовіз
н и м и б у л л в ій ті с е к р е т а рг р о -
м ад ив О сл авах , -щ о в и д ав ал и
ф альш иві
в и к ази
сп ал ен о го
ін 'в е н т а р я ,т а т о д іш н ій ч к о м а й -
З Н О В П О Л ІТ И Ч Н Е В Б И В -
С Т В ОУ С О В Є Т А Х .
З г ід н оз в іс т к а м и ,щ о п р и й -
ш лиз М оскви,у сибірськом у
м іс т і Б о д а й б о в б и л и к е р м а н и -
ча місцевих варстатів направи
машин, Ґорчакова, щ о був
прихильником руху Стаханова.
В б и ств о
м а єп о л іт и ч н е п ід -
лож ж я. А реш тували трьохр о -
б іт н и к ів ,щ о їх п ід о з р ів а ю т ь
у с п ів у ч а с т ів а к ц ії п р о т и с о -
в єтськ и хко л .
Р О З ІБ Р А Н Я М О Г И Л ИВ ЛЕ-
Ж А Й С Ь К ІИ Ц Е Р К В І.
В ід 1920 р о к у г р о м а д я н и Л е-
жайська уладжую тьщ о року
дня1. листопада панахидуз а
поляглих героївУ . Г . А . К о ж -
ного року ставленов церкві
гарно прикраш ену м огилуз б е -
резовим хрестом.А ж минуло-
го року після поставлення м о-
гили зайшовд о церквик о -
мандант постерунку
п о л іц ії,
сп и сав
п р и с у т н іх
у
ц ер к ві
хлопціві приказав розібрати
м о п іл у .
Таким чином командантп о -
стерункуб е з дозволу свяш е-
н и к а г о с п о д а р и ву ц е р к в і, п р и -
казую чи
р о зіб р ати
м о ги л у .
Взагалі відколи
п о в.с т а р о -
сто ю
ставп . Б о ґу сл ав ськ и й ,
р о зп о ч ав сят а м п р о ти у к р аїн -
ський курс. Забороню ю тьн а -
в іт ь Ш е в ч е н к ів с ь к і к о н ц е р т и .
Далі,н е дозволяю ть поставити
в Л еж айськун а лісту громад-
с ь к и х р а д н и х у к р а їн ц ів , х о чд о
т е п е р з а с ід а л ив м іс ь к ій р а д і
д в а -т р и р а д н і у к р а їн ц і. Н е до-
з в о л ю ю т ьу с в я т і „У к р а їн с ь к а
М о л о д ь Х р и с т о в і"н а п о х іді
щ ойноп о довгих трудахі з а -
х о д а х д о з в о л и л ин а о б х ід д о в --
кола церкви.
Загалом утруднений усякий
к у л ь т у р н о -о с в іт н ійрух у по-
в іт і.З д а є т ь с я ,щ о п е р е дп р и -
ходомд о того повітуп . Боґу-
сл ав ськ и й
б у вс т а р о с т о ю
у
Р ів н о м уі в Х о л м і.У к о ж н о м у
разі запровадив він у Л еж ай-
ську політикуц и х нещасли-
вих земель.
д а н т п о с т е р у н к у ,щ о в ід п о в ід -
В Сантос (Бразилія) заар еш .^ кермував доходж еиням.
Т О В а н б Р О С ІЙ С Ь К О Г О К Н Я З ЯІГ О ;
П Р О Ц Е С ЗА Й Г Р О Ш ІВ .
ря Д олгорукого. В ін б у в члег
н о мП І Ін тер н ац іо н ал уі п о се-
р е д н и к о мм іж у р я д о му Р о с ії
і П р е с т е с о м .П р и н ім з н а й д е `ѓ
но важні письма щ одо кому-
н іс т и ч н о ї р е в о л ю ц іїв - Б р а з и -
л ії. В ін ф ін а н с у в а в , к о м у н іс т и ч -
н и й рух у Б р ази л ії і м ав б у ти
в б у д у ч ім к о м у н †с т и ч и ім у р я д і
в Бразиліївеликим урядником.
В Д р о г о б и ч і в ід б у л а с яр о з
права проти Андруха Лош ар-
Ч Н Н ЇІ з Н агуєвич, обвинувачем
н о го
зак р а д іж ... 8г р о ш ів
і хусточку вартости10 ґроптів
Суддя Ульман засудив обви
нуваченогоj i a тиждень ареш
ту .
К А РА
З А
ВИНАРОДОВЛЮ -
В А Н Н Я .
Посли німецького населення
в Ч е х о с л о в а ч ч и н і,д -р Л ю ш к а
і Ф ранк, м адярського населен-
н я д -р Ш н е л л єі п о л ь с ь к о г од -р
В ольф .злож илив палаті спіль-
не внесенняв справі закону
про виконання134 $ чехосло-
в а ц ь к о ї к о н с т и т у ц ії. П а р а г р а ф
ц е й к а ж е : „В с я к и й с п о с ібн а -
с и л ь н о (г о
винародовлю вання
недозволений. Н епридерж уван-
ня цього принципу можез а -
кон признати проступком,з а
я к и й н а л е ж и т ь с я к а р а ". В не-
сення послів взиває уряд пред-
лож ити проект закону про ка-
руз а насильне винародовлю -
ван н я.
ЧОМУН Е ВДАЛАСЯ БРАЗИ-
Л ІИ С Ь К А Р Е В О Л Ю Ц ІЯ .
Бразилійські часописи пода-
ю т ь о с ь -т а к і п р и ч и н и , ч о м ун е
вдалась револю ція. П ерш ає т а ,
щ ов ночі26 листопадап о л -
ковник Нютон Кавалькантіу
В іл я М іл іт а р з а х о п и ві з а а р е ш -
т у в а в в а ж н іш и х к о м у н іс т и ч н и х
п р о в ід н и к іві т и м ч и н о мна са-
м ім -п о 'ч а т к у с п а р а л іж у в а вк о -
м у н іс т и ч н і п л я н и . Д р у г ап р и -
чина була та, щ о самі кому-
н іс т и п р и с и іш и л и р е в о л ю ц ій -
ний переворот:3 дотелеріш -
ніх зізнань виходить, що-за -
гальна комуністична револю-
ц іяв Б р а з и л ії б у л а п л я н о в а н а
на5 грудня. Заскорі револю -
ц ій н і р о з р у х ив Н а т а л ьп р и -
с п іш и л ит о й п л я н .В к о ж н ім
ф а з і5 г р у д н я п о л іц іяі в ій -
с ь к о б у л а в с ю д ин а п о г о т ів -,
лю .
ЗГАДУЮ ТЬ АМЕРИКАНСЬКУЖ ЕРТ-
В Е Н К ІС Т ЬН А „Р ІД Н УШ КОЛУ"
Л Ь В ІВ . —Н а з а г а л ь н и х р іч н и х з б о р а х „Р ід н о ї%
Ш к о л и " с т в е р д ж е н о ,щ о р іч н и й б у д ж е тц е ї у с т а н о -`
в и в и н о с и т ь п о н а д п ів т о р а м іл іо н ів з л о т и х . В ми-
минулому році зібрано титулом членських вкладок
20,919.18 з л о т и х , ш к іл ь н і о п л а т и о с я г н у л и с у м у3 00
тисяч злотих,а з добровільних датків вплинулод о
к а с и г о л о в н о ї у п р а в и 131,740.89 з л о т и х .В 20 п о -
вітах треба було крім оплатд о централі збирати
г р о ш ін а в д е р ж а н н я ш к ілР . Ш .в с в о їх п о в іт а х . П ри
тім ствердж ено,щ о староства робили величезніп е-
реш кодив збіркахн а Р . Ш ., забороняю чи навіть
к о л яд уч и п и сан ку .
Я к відрадний прояв, читаєм оу звітіР . Ш .треба
підкреслити,щ о не зваж аю чи на господарську крізу,
е м іг р а ц ія з л о ж и л ан а Р . Ш . 26,232.23 з л ., о т ж е к у д и
більш ен іж минулого року. П ерш е місце займаю ть
у к р а їн ц і З л у ч е н и х Д е р ж а в ,щ о р а з о м д а л и $3,900,
з чого через загально-народню ам ериканську уста-
н о в у „О б є д н а н н я " в п л и н у л о $3,575.
Н е д о б ір „Р ід н о ї Ш к о л и " д о с я г н у в ц ь о г о р о к у
82,723.40 з л о т и х .
У К Р А ЇН С Ь К І К О Л Я Д К ИВ П А Р И Ж І.
ПАРИЖ .—Офінор подає,щ о з нагоди Різдва
ф р а н ц у с ь к е т о в а р и с т в о „О г н и щ е М и р у " в л а ш т у в а -
л о к о н к у р с р із д в я н и х п іс е н ь р іж н и х н а р о д ів , в яко-
му взяли участьі українціз і своїми колядкам и.В и-
с т у п и вз б о к у у к р а їн ц ів ч о л о в іч и й'х о р п ід о р у д о ю
А. Чехівськогоі здобув,я к цього мож на булон а -
д ія т и с я , п е р ш е н с т в ом іж ш іс т ь м а ін ш и м и х о р а м и .
П е р е д в и с т у п о м м о л о д и й с т у д е н т Ю р к о Є р е м іівв и -
голосив француською мовою реферат,щ о поясню-
вав походження колядок та їх зміст. Ураїнський
виступ зробив таке добре вражіння,щ о товари-
с т в о „О г н и щ е М и р у " д у м а є в ід ч и н и т и у к р а їн с ь к у
с е к ц ію .
К А РД И Н А Л П РИ Я Т Е Л Ь У К Р А ЇН И .
П А Р И Ж . О ф ін о р п о в ід о м л я є ^ щ о е ц и с к о п
Б о д р ія р .""в т д о м й й у ч е н и йі д и р е к т о р а р к з ь к о г о
К атолицького Інституту",щ о недавно зістав імено-
в а н и й к а р д и н а л о м ,є в ід о м и м п р и я т е л е м У к р а їн и ,і
як такий зіставв 1933 р . одноголосно вибраний
почесним членом Ф ранцуськогоТ -в а Українознав-
ствав П арижі,з якогот о вибрання єпископб у в
надзвичайно задоволений.
З А Х О Д ИД Л Я З А С Н У В А Н Н Я У К Р А ЇН С Ь К О Г О
Н А Ц ІО Н А Л Ь Н О Г О Х О Ѓ У .
П А Р И Ж . П іс л я д о в ш о ї п е р е р в и у к р а їн с ь к е
музичне ж иттяв П ариж і зачинає відж ивати. Тоіва-
риствоім . О . Кош иця залож ило невеликий,але ар-
тистичнийхор і вж иває заходівд л я заснуванняУ -
країнського Н аціонального Х ору, якого потребу
вж е відчувається багато років.
О фінор подає, щ о цю справу треба повитати,
бов П ариж і від довг`ого часу нема порядного укра-
їн с ь к о г о х о р у ,а н а й л іп ш і у к р а їн 'с ь к і с п ів а к и с п ів а -
ю тьп о козацькихт а російських хорах.
У К Р А ЇН С Ь К А Х О Р Е О Г Р А Ф ІЧ Н А С Т У Д ІЯ .
П А Р И Ж . 3 ін ф о р м а ц ій О ін о р а в и х о д и т ь ,
щ о внедовзі буде заснованав П ариж і ш кола укра-
їнського танку, яка на випадок успіху буде пере-
р о б л е н ав п о с т ій н у У к р а їн с ь к у Х о р е о г р а ф іч н у С ту-
дію ,н а чолі якої станув б и відомий балетний т а н -
цю рист Д лугопільський, родомз Камянця, щ о те-
п е р о д е р ж а в п о с т ій н е з а н я т т яв " о д н ійз н а й л іп ш и х
м ю з ік г о л ьу П а р и ж і.
СИМ ОНП Е Т Л Ю Р АН А Ф ІЛ Ь М І.
Б Е Р Л ІН . — Д н я 19 груд н яв о д н о м уз кін о-
т е а т р ів „У ф и " в ід б у л а с я в р о ч и с т а п р е м іє р а в е л и -
кої фільми польської визвольної боротьби,щ о дає
повний образ ж иттяі діяльности П ілсудського.Є
т а м з н и м к и , з н я т ін а У к р а їн і,в В и н н и ц ів 1920p. ,
де головний отаман П етлю рау супроводі поль-
ських старш ин проходить здовж фронту почесної
вартиі всідаєд о поїзду.У вікнах вагону бачимо
потім Симона П етлю рут а Й осифа П ілсудського.
Д Е Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А Ч Е С Т Ь ?
К Р А К ІВ о л ь щ а ). Н а й б іл ь ш у к р а їн о ж е р н и й
польський щ оденник „Ілю стровани Курер Ц одзен-
н и "с в я т к у в а в 25-л іт т я с в о г б в и д а в н и ц т в а ;3 цеї
нагоди вислав гратуляційне письмо Український
Ц е н т р а л ь н и й К о м іт е т , в ід д ілу К р а к о в і: Г о л о в а
цього комітету, П етро Самойлов, висловивт ій
п о л ь с ь к ій ш м а т ів ід о б о р н ц ів Р іч и п о с п о л и т о їз
1920р . „н а й с е р д е ч н іш і п о б а ж а н и й у с п іш н о г ор о з -
в и т к у ".
П О М И Н А Ю Т Ь П Р А В Д И В И Х П А Т Р ІО Т ІВ .
У Ж Г О Р О Д (З а к а р п а т т я ). —М іж ім е н о в а н и м и
єпископом Стойкою членами епархіяльної ш кіль-
ної ради нем а найбільш е заслуж еного свящ еника,о .
А вгустина В олощ ина. У країнці питаю ть себе:щ ож
ц е -з а е п а р х ія л ь н а н о в а п о л іт и к а ?
ДБАЮ ТЬЗ А СИРОТИ.
У Ж Г О Р О Д . „Ж ін о ч и й С о ю з "і ж ін о ч ас е к -
ц іяТ -в а „П р о с в іт и " в л а ш т у в а л и „Д е н ь С и р о т и ^,з
Я к о г о п р и б у л о к о л о 3,000 к о р о н п р и б у т к у д д а $ и р І і ,
_J
^VOBODA" (LIBERTY)
FOUNDEO 1893
Bfcraiataanewspaper published dally except Sundays t o dholidays
Owned by the Ukrainian National Association, Inc.
a! 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
С ‡Ю Ь О Д А , И О Н іІД ІЛ О г С 13-г о С ІЧ Н Я 1936.
Edited by Editorial Committee.
Katered as Second Class Mail Matter at the Post Office of Jeresy City, N. J.
on March 30, t9l t under the act of March 3, 1879.
Accepted for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
of the Act of October 3, I9i7, authorized July 31, 1918.
З а о г о л о ш е н н я р е д а к ц ія н е в ід п о в ід а є .
А д р е с а : "SVOBOPV. P. О . BOX 346, JEfcSEY CITY, N. J.
Щ О ЇХ Ж Д Е ?
„Д о в ід у є м о с я з д о с т о в ір н и х ж е р е л " п и с а в
н ю й о р с ь к и й т и ж н е в и к „Н е й ш е н " „ід о в т р у д н і
д в а іт а л ій с ь к і п о л к и , щ о м а л и в с ід а т и н а к о р а б е л ь
в о д н ім п ів д е н н о -іт а л ій с ь к ім п о р т і д л я в и їз д у д о
східньої А фрики, збунтувалися й відмовилися їха-
т и .
В о н и н е п іш л и . С у п р о т и т р у д н о щ ів д іс т а т и
а в т е н т и ч н і в ій с ь к о в і ін ф о р м а ц ії п р о Іт а л ію , ц е з о в -
с ім м о ж л и в е п р и п у с т и т и , щ о п о с т у п о к д в о х п о л к ів
н е є в ід о р в а н о ю п о д іє ю . М о ж л и в о , Щ о т а к и х п о ч
д ій є б іл ь ш е , а л е м и п р о н и х н е з н а є м о ".
Коли це могло виглядати на вістку, щ о була
вислідом бажання цеї газети компрометувати М у-
с о л ін ія , т о 9-г о с іч н я п о я в и л а с я в „Н ю И о р к Т а й м -
с і"вістка з Інсбрука, щ о в М ерано збунтувався пя-
т и й іт а л ій с ь к и й а л ь п е й с ь к и й п о л к т а в ід м о в и в с я
й т и н а в ій н у в Е т іо п ію . У ц ій т е л е г р а м і г о в о р и -
л о с я п р о І^ґр іл я н и н у о ф іц и р ів т а ж е р т в и с е р е д
мужви. Лондонська газета „Дейлі Телеграф" по-
дала в той день телеграм у свого м інхенського ко-
респондента про цей бунт. Д о В ідня,щ о вваж аєть-
с я з а п р и я т е л я М у с о л ін ія , н а с п іл и в іс т к и п р о т е , щ о
через австрійську границю перейш ли коло дві ти-
с я ч і іт а л ій с ь к и х д е з е р т и р ів .
Н аступного дня газети подали звичайне запе-
р е ч е н н я іт а л ій с ь к о г о у р я д у в ц ій с п р а в і, я к о г о
зреш тою м ож на було сподіватися без огляду на те,
чи такі бунти були, чи ні; та того самого дня на-
с п іл и в ж е в іс т и , щ о п о д а ю т ь н е ч у т к и , а л е ф а к т и ,
я к і м о ж н а п р о в ір и т и , а с а м е ф а к т и п р о в ік а ч ів з
іт а л ій с ь к о ї а р м ії, я к і с х о р о н и л и с я д о Ю г о с л а в ії, Н і-
м е ч ч и н и й А в с т р ії. П о к а з у є т ь с я , щ о д о в с іх т и х
к р а їв у т ік а л и іт а л ій с ь к і ж о в н ір и . В с а м ій т іл ь к и
Б а в а р ії, н а п р и к л а д , є їх к о л о 3,000. В е л и к а їх ч а с т и -
на ж иве в таборах, але багато ходить вільно вули-
ц я м и м іс т .
Ц ікаво було би розглянути, щ о заставило цих
л ю д е й у т ік а т и з іт а л ій с ь к о ї а р м ії. З у с іх д о н е с е н ь
в и д н о , щ о в т ік а ю т ь т е п е р п е р е д о в с ім н е -іт а л ій ц і.
О т ж е н ім ц і з Т и р о л ю т а х о р в а т и з п р и а д р ій с ь к и х
к р а їв .Л ю ди, щ о не признаю ть Італії рідною кра-
їн о ю , лю ди, забрані в Італію проти їхньої волі. Н е
багато є таких лю дей в Італії, котра назагал є на-
ц іо н а л ь н о о д н о п іл ь н о ю д е р ж а в о ю , а п р о т е н а в іт ь у
ній недерж авний елемент викликує страш ну демо-
р а л із а ц ію в а р м ії.
М ож емо представити собі тепер, як будуть ви-
г л я д а т и н а в ій н і а р м ії т а к и х н а ц іо н а л ь н о м іш а н и х
д е р ж а в , я к Ч е х о с л о в а ч ч и н а , Р у м у н ія , а п е р е д о в с ім
П о л ь щ а й Р о с ія . К о ж д а з т и х д е р ж а в б у д е с п о д і-
в а т и с я з а к р іп и т и н а с е л е н н я в о д н у ц іл іс т ь п р и п о `'
м о ч і в ій н и ; а т у т я к р а з в ій н а р о з л о ж и т ь а р м ію й
запілля, а тимсамим здеморалізує центральний
У ряд.
Береж ися, П ольщ е й Росіє! Як з кози ш кіру
деруть,то вівці знак даю ть.
С У Д Н А Д У К Р А ЇН С Ь К О Ю М О Л О Д Ю
ЎВАРШ АВІ
ГП Е Р Е С Л У Х У В А Н Н Я С В ІД К ІВ .
( З л ь в ів с ь к о г о ч а с о п и с у „У к р а їн с ь к і В іс т и "),f
Д н я З О . т р а в н я 1954 р . о б -
с е р в у в а в с в ід о к д ім , д е ж и в
Каріш нець. Нагляд тревав до
ѓ о д 22-г о ї, п іс л я ч о г о п е р е -
дав нагляд агентам ІІІкарад-
к о в і я С о р д и л е в і. В ід 22-г о ї
д о 23-т о ї г о д . б у в с в ід о к у
м еш канні М арш аліка, щ о зна-
ходияося напроти
м еш кання
К а р п и н ц я . П із н іш е а ж
д о
24-т о ї г о д и н и б у в н а д е м б -
к іц ь к ім м о с т і.
На запит д-ра Павенцького
свідок виясню є, щ о доручення
с л ід и т и К л и м н ш и н а о т р и м а в
в ід н а ч а л ь н и к а с л ід ч о г о у р я д у
в К р а к о в і, Б іл є в и ч а , з к ін ц е м
1933 р .
Свідок нераз обсервував, як
К ли м и ш и н
п ер ево зи в
н ел є-
гальщ ину О У Н .
Зап и тан и й
п р о ку р ато р о м
Р у д н іц ь к и м , с в ід о к п о д а в , щ о
19.ч е р в н я 1934 p., п ід ч а с д р у -
ю ї ревізії в хаті Карпинця
зн ай ден о
м алу
зарж авілу
б л я ш к у , щ о в ід п о в ід а л а ф р р -
мою овалеві накривки пушки,
яку
в б и в н и к к и н у в п ід ч а с
у т е ч і.
Н а внесок прокуратора Руд-
н іц ь к о г о
п о казан о
с в ід к о в і
бляш ку, яка знаходиться між
р іч е в и м и
д о к а з а м и . С в ід о к
пізнає цей предмет.
О п іс л я з із н а є с в ід о к Ф р а н -
ціш ек Капуста, старш ий по-
с т е р у н к о в и й с л ід ч о г о в и д іл у в
Кракові. Ц ей свідок, так як`
його попередник, переводив
о б с е р в а ц ію в К р а к о в і. З у в а -
ги на те, щ о свідок не прига-
дує собі тепер подробиць ті-
є ї о б с е р в а ц ії, с у д р іш и в в ід -
читати його зізнання, зложені
в с л ід с т в і.
Зізнання отого свідка доти-
чать тих самих подробиць,
про які говорив свідок Чиже-
в ц ч , б о о б и д в а в о н и с п іл ь н о
виконували служ бу.
С в ід о к п о т в е р д и в у ц іл о с т і
свої тодіш ні зізнання.
Н а запит предсідника, чи
зп о сер ед
п ід с у д н и х
п ізн ає
К а р п и н ц я й К л и м н ш и н 'а , с в і-
док показує даних обвинува-
ч е н и .х .
С в ід о к у в ід п о в ід ь н а з а п и т
д -р а П а в е н ц ь к о г о п о д а є , щ о
(29)
3Q.т р а в н я ^ 1934 р . р іш у ч о п і-
знав Л ебедя, бо оглядав його
к р із ь д а л е к о в н д з в ід д а л і 60
к р о к ів .
.
'
а `д а л ь ш і з а п и т и о б о р о н и
свідок говорить про закупно
х е м ік а л ій , щ о й о г о п о л а г о -
д ж у в а в п ід $, ^р ї(и н е ц ь .- j-
М а к с и м іл ія н Ш к а р а д е к , с т а р -
ший пбстеругіќовий слідчогб
уряду в К ракові, теж не памя-
тає сьогодні подробиць об-
сервації запідозрених у прина-
лежності до ОУН у Кракові.
С у д р іш и `в в ід ч и т а т и з із н а н н я
того свідка зі слідства.
Ц і зізнання дотичили голов-
н о п ід е . К а р п и н ц я й К л и м и ш и -
на й покривалися з зізнанням и
д в о х п о п е р е д н іх с в ід к ів .
НАСТУЃЃ ОБОРОНИ.
У в ід п о в ід ь , н а , з а п и т д -р а
Ш л а п а к а в и я с н ю є , щ о 30-г о
т р а в н я 1934 р `. о б с е р в у в а в Л е -
бедя, який того дня приїхав
д о К р а к о в а , й п е р е б у в а в .у м е -
ш канні Карпинця.
Н а дальш і запити відпові-
д а е с в ід о к , щ о К а р п и н е ц ь і
Климишин заховувався кон-
с п ір а т и в н о . Р а з п о б а ч и в с в і-
д о к К л и м и ш и н а , я к т о й н іс я -
кусь пачку з аптичного скла-
Д У -
Д Ш л а п а к : Ч о м у в и в
с л ід с т в і з із н а л и , щ о З О . V.
1934 о б с е р в у в а л и
К арп и н ц я
в ід .г о д . 22-г о ї д о1-ш о ї, а п о -
тім ці зізнання ви відкликали?
Ш к а р а д е к : З а й ш л а „п о м и л -
к а ".
Д Ш л а п а к : Н а я к ій п ід -
с т а в і, в и п о д а в а л и т о д і м ін у т и ?
Ш карадек`мовчить.
Д Ш л а п а к : Ч и ч а с т о т р а п -
ляю ться у вас такі пом илки?
П редс: Ухилям то питане.
Д -р 'Ш лапак: Чи К арпинець
і К лимиш ин вистерігалися себе
в з а їм н о в п у б л и ч н и х м іс ц я х ?
Ш карадек: Н і — навпаки,
дуже часто проходжувалися
разом-по вулицях і взаїмно
с е б е в ід в ід у в а л и .
Д Ш л а п а к : Т о з н а ч и т ь , щ о
п о в е д ін к а б у л а їх ... я к а ?
Ш карадек: Конспіративна.
Д Ш л а п а к : Н а ч о м у п о л я -
гала ця конспірація?
в и -
ви
Ф . А рўе.
ІС Т О Р ІЯ Д О Б Р О Г О Б Р А М А Н Ц Я
П ід ч а с м о їх п о д о р о ж е й з у -
с т р ів я с т а р о г о б р а м а н ц я (в и
знавця індійського бога Бра-
м и ),людину, повну второпно-
с т и ,дуж е бистрого ума й ве-
ликого вченого. Щ о більш е,
в ін б у в б а г а т и й , а т и м с а м и м
іщ е м у д р іш и й , б о , м а ю ч и в с ь о -
го подостатком, не потребурав
н ік о г о о б м а н ю в а т и , й о г о д ім
вели дуж е складно три.гарні
ж ін к и , щ о н а в и п е р е д к и с т .`р а -
лися йому приподобатись; ко-
ли брам анець не забавлявсяў з
своїми жінками, тоді займався
ф іл ь о с о ф у в а н н я м .
П облизу його дому, щ о був
гарний,виставний і окруж ений
чарівними городами, мешкала
стара Індійка, глупа й доволі
вб о га.
Браманець промовив одної
д н и н и : „Я х о т ів б и н ік о л и н е
н а р о д и т и с я ". Я з а п и т а в ч о -
м у ? В ід п о в ів : „С т у д ію ю в ід
с о р о к а л іт і б а ч у , щ о м о ж у
вваж ати тих сорок літ за втра-
ч е н і; н а в ч а ю ін ш и х , а с а м н і-
чого не'знаю ; цей стан викли-
куе в мене стільки упокорен-
ня ft несмаку, щ о ж иття мені
набридло. Я народився, ж иву
в часі, а не знаю , щ о таке час.
З н а х о д ж у с я в т о ч ц і м іж д в о -
м а в іч н о с т я м и , а н е м а ю н і-
я к о г о у я в л е н н я п р о в іч н іс т ь . Я
с т в о р е н и й з м а т е р ії, д у м а ю , а
ніколи не змож у розізнати то-
го ,щ о творить дум ку; не знаю ,
ч и с в іт о в ід ч у в а н н я є в м е н е
простою властивістю, як хо-
дж ення, травлення й'чи я ду-
м а 'ю г о л о в о ю т а к с а м о , я к б е -
руками. Не тільки основа
моєї думки мені невідома, але
й о с н о в а м о їх р у х ів є т е ж д л я
м ене утаєна: не знаю , для чого
іс н у ю . Т и м ч а с о м м е н е щ о д н я
засипаю ть запитами на всі те-
м н ;т р е б а в ід п о в ід а т и ; я н е м а -
ю нічого розумного в запасі;
говорю багато, й, коли скінчу
говорити, маю почуття ніяко-
вости й сорому до самого' се-
б е .
„Щ е г ір ш е , к о л и м е н е з а п и
т а ю т ь , ч и Б р а м а (ін д ій с ь к и й
б о г ) п о ч а в с я з В іш н у , ч и о б а
є в іч н і. Б о г м е н і с в ід к о м , щ о
не маю про те найменшого у-
я в л е н н я ; в и д н о ц е з м о їх в ід -
п о в ід е й . „А х , п р е п о д о б н и й о т -
ч е г о в о р я т ь в ід п о в ід ж
нам , чом у це так, щ о зло за-
л и в а є ц іл у з е м л ю ". Я є т о д і в
таком у сам ом у клопоті, як ті,
щ о запитую ть м ене про те; ви
ясню ю їм закони, щ о все ді-
ється якнайкращ е; але ті, яких
з у с т р іл а р у їн а ч и к а л іц т в о н а
в ій н і, н е х о ч у т ь у ц е в ір и т и ,
я теж ні. Х оваю ся до дому,
пригноблений власним-незнан-
н я м і ц ік а в іс т ю . Ч и т а ю д а в н і
книги, але вони тільки подво-
ю ю ть темряву довкола мене.
З в е р т а ю с я д о ін ш и х б р а м а н ц ів :
одні каж уть, щ о треба вж ива-
ти ж иття й сміятися з лю дей;
ін ш і д у м а ю т ь , щ о щ о с ь з н а -
ю ть і розгублю ю ться в недо
р іч н и х д о м и с л а х ; в с е ц е т іл ь к и
скріплю є м оє гірке сам оггочут
т я .Буває,щ о доходить у м ене
до одчаю , коли подум аю , щ о
по всіх дослідах не знаю ані
відкіля я взявся, ані хто я, ані
куди, я йду, ані щ о зі м ною
б у д е ".
j м а т и й н іч и м н е т у р б у в а т и с я ,
С тан того честигідного чо-,як м оя сусідка, але це нічого
ловіка викликав у мене щ ире не помагало. О статочно я не
с п о ч у т т я , б о в ін б у в ч о л о в ік б а ж а в с о б і'-т а к о г о щ а с т я !
над вираз розум ний і найліп- Така відповідь мене глибш е
ш о ї в о л і. Я з р о з у м ів , щ о ч и м з в о р у ш и л а , я к ў е є ін ш е : я в в ій -
він більш е м ав світла в голові,ш ов сам у себе й спостеріг, щ о
й п о ч у в а н н я в с е р ц і, т и м б іл ь -(я н е х о т ів б и б у т и щ а с л и в и м
ш е був нещ асливий.
Того самого дня я зустрів
старўшќу, сусідку
д о б р о го
б р а м а н ц я ; я з а п и т а в її, ч и в о
на колинебудь ж уриться, щ о не
знає, відкіля беруться в неї
думки й почування. Н е зрозу
м іл а н а в іт ь п и т а н н я : в о н а н і
коли не призадумувалася над
тим , ані на хвилину не турбу-
валася думками й домислами,
щ о зганяли сон з повік бра-
м а н ц я . В ір и л а з ц іл о г о с е р ц я
в п е р е м ін и В іш н у й к о л и б т іл ь -
ки мала час від часу воду з
Ґанґесу, щоб ополоскатися,
вважала би себе найщ асливі
ш о ю л ю д и н о ю п ід с о н ц е м .
З в о р у ш е н и й щ а с т я м т о ї б ід -#
ної істоти,я вернувся до ф і-
л ь о с о ф а й с к а з а в : „Ч и н е с о -
ром тобі бути нещ асливим,
тоді, як та старўш ќа, твоя су-
с ід к а , п р о н іщ о н '
е дум ає й по-
чувається'щ аслива? — М аєш
р а ц ію в ід п о в ів б р а м а н е ц ь ,
— я дуже часто повторю вав
с о б і, щ о я б у в б и щ а с л и в и й ,
я к б и м іг т а к п р о н іщ о ц е д у -
під ум овою , щ о був би бездум -
н и м с о т в о р ін н я м .
Я звернувся з тим до ф ільо
с о ф ів і в о н и п ід т в е р д и л и м о ю
д у м к у . „А в с е т а к и , с к а з а в я ,
є якась суперечність у таком у
способі дум ання:бо остаточно,
п р о щ о й д е с п р а в а ? Я к а р іж -
ниця в тому, чи я розумний
ч и д у р н и й ? Щ о б іл ь ш е : т і, щ о
живуть задоволені зі свого
іс н у в а н н я , є ц іЛ к р м п е в н і т о г о ,
що вони задоволені; ті, що
р о з у м ію т ь , н е є в о д н а к о в ій
м ір і п е в н і, Щ о в о н и д о б р е р о -(
зум ію ть. Т оді ясно, щ о кращ е
вже позбутися розуму, якщ о
в ін
приносить нам
т іл ь к и
с т р а ж д а н н я ".
Всі погодилися зі-мною ,але
я не знайш ов м іж ним и нікого,
щ о б у в б и г о †б в 'в ід д а т и с в о ю
м у д р іс т ь з а п о ч у т т я а с л и в о -
с т и .Я переконався з того, щ о
не тільки ми Тѓрйвязуєм о вагу
д о щ а с т я , а л е --щ е б іл ь ш у п р и -
вязуємо да розуму.А ле про це
м ож ра би щ е багато говорити.
П ереклав М .
^
Ш к а р а д е к :' з а їм н о " с е б е
контролю вали.
Д Ш л а п а к : Н а ч о м у п о л я
гала ця контроля?
'
Ш к а р а д е к : „О г л ь о н д а л іс е н ".
Д -р Ш лапак: Щ о` це зна-
ч и ть:„о г л ь о н д а л іс е н "?
П р е д с : У іс и л я м т б п и т а н е ,
Д Ш л а п а к : В ід к о л и в и о б -
сервували кімнату Карпинця
крізь далековнд?
Ш к а р а д е к : В ід к в іт н я .
Д Ш л а п а к : А з в ід к и з и
о б сер ву вал и
цим
д ал еко ви -
д ом ?
Ш карадек: 3 противного
м еш кання — купця М арш алі`
ќ а . ‚.с
Д л а п а к : Ч и М а р ш а л іќ
б у в н а ў с л у г а х п о л іц ії?
Ш к а р а д е к : Н і, в ін н а м
слугувався з чемносте.
Д Ш л а п а к : А м о ж е
платили за ці послуги?
П редс: Ухилям то питане.
Д П а в е н ц ь к и й : Х т о в а м
показував, що якраз цей то
К ли м и ш и н ?
Ш карадек: Я сам устійнив.
Д П а в е н ц ь к и й : Я к ?
Ш карадек: 3 власної обсер-
в а ц ії.
, ,.
Д П а в .: Щ о ц е з а „б е з п о -
сьредня" причина, щ о вас спо-
нукала до переведення ревізії
14.VI. 1934 у К а р п и н ц я ?
П р е д с ід н и к у х и л ю є ц е 1
тан н я.
Д П а в .! Ч и в а м н е б у л о
дивне, щ о так довго обсерву-
ете одних і тих самих? Чому
ви не „інґерували" скорш е?
П р е д с : В ід х и л ю ю ц е п и т а й
ня і пригадую п. оборонцеві
а р т и к у л 61 п р о у с т р ій у с у д а х
(г р о ш е в а к а р а ).
На чергу прийш ов
М а р ш а л іќ .,
Д-р Ш лапак: — Ви зізнали
у с л ід с т в і, щ о „к о л е г а " Ч и ж е -
в и ч п р о с и в в а с ... Ч о м у в и й о
г о н а з 'в а л и „к о л е г а "?
М а р ш а л іќ : Б о п р и х о д и в д о
м ен е.
:
Д Ш л а п а к : В и п е р е в о д и л и
обсервацію Карпинця й Кли-
м иш ина?
. ;
М арш аліќ: Т ак, на просьбу
Ч иж евича.
Д:р Ш лапак: Чи ви з чемно
с т и в ід с т у п 'и л и й о м у с в о ю к ім -
нату до обсервацій?
М а р ш а л іќ : Н і, в ін м е н і п л а -
т и в 45 з л . м іс я ч н о .
П р е д с ід н и к : П р о ш у п о д и в и
т и с я н а л а в у п ід с у д н и х і п о -
казати, кого пізнаєте з цеї
о б с е р в а ц ії.
С в ід о к
М а р ш а л іќ
д о вго
приглядається і вреш ті пока-
зує на Качмарського — це
К лимиш ин; а на П ідгайного —
це К арпинець.
П редс: П ізнаєте їх?
М арш .: Т ак...
П р е д с : К а т е г о 'р и ч н о ?
М а р ш .: Т а к .
П редс: А може ви помиля-
єтеся?
М а р ш .: Н і, д о б р е й о г о т я м -
лю ;в ін т а м м е ш к а в .
П р е д с : П ід с у д н и й К л и м и -
ш ин, прош у встати. М ож е це
то й ?
М а р ш .: Т а к , т а к , я п о м и л и в -
с я .Ц е той.
О п іс л я т а к с а м о п із н а є с в і-
док Карпинця.
Н а цьо№ у розправу закінче-
н о .
П о
закін чен н ю
р о зп р ави
(17.30) п р о к у р а т о р д о з в о л и в
Г н а т к ів с ь к ій н а п о б а ч е н н я з і
своєю мамою .
Гнатківська залиш ається на
с в о й о м у м іс ц і; м а м а с ід а є ` в
л а в у „а д в о к а т с ь к у "; м іц н о і
довго цілую ться. Доня раз
в р а з ц іл у є р у к и , с в о є ї м а м и і
тулить до свого розпаленого
ли ц я.
Інш их підсудних нема.
В д р у г ій л а в і "(д л я п ід с у д -
н и х ) П ід г а й н и й і д -р Г а н к е в и ч
в кутку щось конферують.
Спроваджують також
Р ак а.
Г а н к е в и ч б о р о н и т ь їх
в с іх т р о є т а к о ж Л е б е д я ).
Ч .^ .
К А С О В И ЙЗ В ІТ О Б Є Д Н А Н Н Я
(З а г р у д е н ь 1935)
Џ
Іф
І ніІ.І
I. П р и х ід :
З перенесення
$ 105.25
П р и х ід у г р у д н і
..,
1,498.40
Р азо м
......".$1,603.65
II.Р о з х ід :
а) В исилка до краю :
1) В и зв о л ь н а б о р о т ь б а. . . . . .$550.00
' 2) Ін в а л ід и
525.00
3) Д л я п ід с у д н и х н а в а р ш а в -
с ь к ім с у д і
150.00 -
4} П о л іт и ч н і в я з н і
50.00
5) Ч и т а л ь н я „П р о с в іт и " в С е -
л и ськах
ЗО Л Ю
6) В и д а в н и ц т в а в к р а ю
; 26.00,
7) „П р о с в іт а "
25.00
8) М у з е й В и з в о л ь н о ї Б о р о т ь - 25.00
би
25.00
9) П и с ь м е н н и к и
25.00
10) У к р а їн с ь к и й Ш п и т а л ь у
Л ьвові
20.00
11) С и р о т и п о у к р а їн с ь к и х ж о в -
н ір а х
20.00
12) М а т е р я м Б іл а с а і Д а н и л и -
ш ина
15.00
13) К о ш т и в и с и л к и і п и с ь м . . . 10.05 $1,471.05
б) П очтова скринка
-r f ..
4.00
в) Кош ти љ держання канцелярії. . . . . . .
25.00
Р азо м
$1,500.05
III.З іс т а в л е н н я :
Загальний прихід
$1,603.65
Р о з х ід
1,500.05
О стається в касі О бєднання з1 кінцем гру-
д н я 1935 р
'.$ 103.60
О бєднання У кр. О р г а н із а ц ій вА м е р и ц і.
В П Р О Д О В Ж С ІЧ Н Я П А М Я Т А И Т Е Н А
РІДНУ Ш КОЛУВ РІДНОМ У КРАЮ ,ЗБИ-
Р А Й Т Є Д А Т К И П Р И В С Я К ІЙ Н А Г О Д І
v=
В 1Д К И Н Е Н Н Я В Н Е С К ІВ .
А дв.
Щ дапак заявив, щ о` в
с п р а в і х е м ік а л ій м о ж е з л о ж и -
ти вияснення аб^ сам піде.
Карпинець, або теж
він —
й о г о о б о р о н е ц ь . Ч о м у , 'щ о в и -
р іп іе н н я п р о ф . Д з е в о н с ь к о г о ,
щ о знаходитьсяв . актах спра-
в и ,з уваги на брак вияснень
н пе вичерпую ть пілости спра-
в и в ін п о п и р а є п "; п е р -
ш ий внесок.Д алі заявляє обо-
ронець, щ о Сендур, якого,віз-
в а л и н а р о з п р а в у я к с в ід к а ,'
Тепер ф ігурує на розправі як
зн авец ь.
У відповідь на останню за-
в в а г у д -р а Ш л а п а к а в н о с и т ь
прокуратор, щ об суд ствер-
д и в ,
щ о Сендур, на внесок
прокуратора, фігурує як зна-
вец ь. Я к щ о ж ід е п р о п о к л и -
кання проф. Дзевонського, то
про те мож наб говорити щ ой-
н о п іс л я в и я с н е н ь п ід е . К а р -
пинця.Доки щ е нема таких
вияснень — нема вирішення
фактів, що захиталиб тезою
п роф . Д зєвонськгоо. Н ема —
каже прокуратор — причини
зав ізв ати
знавця. Позатим
карна процедура знає тільки
вияснення, щ о їх складає об-
винувачений, а не його обо-
р о н е ц ь . О б о р о н е ц ь п ід е . К л и -
м и ш и н а , д -р П а в е н ц ь к и й , п р и -
єднується до внеску д-ра Ш ла-
п ака.
Суд проголош ує постанову,
якою відкидає внески оборо-
н и .
Рівночасно постановив суд
долучити .до
актів справи
знимки Чемеринської й Ф едИ -
н и .Н авязую чи до тієї останньої
постанови, д-р Ганкевич вно-
си ть, щ об суд додатково за-
візвав свідка постерункового
Тшцінського, щоб показати
йому знимку Ф едини, бо цей
постерунковий заявив, щ о ба-
ч и в й о г о н а К р а к ів с ь к ім п е -
р е д м іс т ю .
Цьому внескові противиться
прокуратор Ж елєнський, м ов-
л я в ,
цю знимку показували
в ж е Т ш ін с ь к о м у в с л ід с т в і.
Суд і той внесок оборони
в ід к и н у в .
З черги приступає суд до
дальшого переслухання свід-
к ів .Як перш ий свідок зізнає
Рўжа ГлІценш тайнова!
Свідок меш кала у своєї се-
стриг -г Е м . К аш ер о во ї, в як о ї
д н я 15. т р а в н я 1934 в и н а й м и в
к ім н а т у в а р и ч е в с ь к и й Л е -
б ед ь. С убльокатор не говорив,
н а я к д о в г о в и н а й м а є к ім н а -
т у ; д о д а в л и ш е , щ о п р и їх а в н а
с т у д ії.
В остан н є
б ач и ла
с в ід о к
Сваричевського в день убив-
с т в а м ін іс т р а П є р а ц ь к о г о , д е с ь
у г о д . 19-т ій ^ С в а р и ч е в с ь к и й
н іс в о д у в с к л я н ц і й р о з іл л я в
її. К о л и с в ід о к с п и т а л а С в а р и -
чевського, чому так хвилю-
е т ь с я , С в а р и ч е в с ь к и й в ід п о в ів ѓ
ників зловили, С варичевський
в ід п о в ів : „С а м е н і!" К о л и т о г о
дня прийшов Сваричевський
д о м ів , с в ід о к н е з н а є . В к іл ь к а
д н ів о п іс л я о т р и м а л а К а ш е р о -
ва картку від С варичевського
з проханням переховати річи.
С в ід о к п із н а є в Л е б е д і т о -
го ,щ о м еш кав у К аш ерової
як Сваричевський.
Н а внесок прокуратора суд
в ід ч и т у є к іл ь к а у с т у п ів із з і-
з н а н ь т о г о с в ід к а в с л ід с т в і,
тому,щ о в деяких подроби-
ц я х в о н и р ц ц щ л и с я т р о х и в ід
т е п е р іш н іх .
З ІЗ Н А Н Н Я В Я З Н ІВ .
Черговий свідок, Ярослав
Ш тойко, перебував у вязнйці
в Р а в іч у з а д ія л ь н іс т ь в О У Н .
Свідок намагається говорити
п о у к р а їн с ь к и , о д н а к , у п ім н е -
ний предсідником, зізнає по
п о л ьськи .
Л е б е д я М а л ю ц у с в ід о к
знає, однак лиш е з академ іч-
ного ж иття. Н а терені органі-
з а ц ії н е м а в з н и м и н ія к и х
звязків, бо сам він теж до
ОУН не належав.
П роќ. Ж елєнський: Таж ви
призналися до звязків із Л ебе-
дем і до приналежносте до
О УН тоді, як вас переслухува-
ли в справі зам аху на совет-
ський консулят.
Ш тойко:Ті зізнання злож ив
я під впливом змучення і по-
т ім їх я в ід к л и к а в . Я о б т я ж и в
Л е б е д я , б о п о л іц ія с к а з а л а
м е н і, щ о в ін з а к о р д о н о м . Я
думав, щ о не.заш кодж у йому
й тоді видум ав цілу низку об-
стави н .
Н а запит проќ. Ж елєнсько-
го ,ч и с в ід к о в і в ід о м о , щ о ін -
ш ий член О У Н — М аєвський
теж зізнав ті самі подробиці,
с в ід о к н е в ід п о в ід а є .
П роќ. Ж ел.: Н ам тут сказа-
л и , щ о ви підчас переслухання
просили, щ об вас довго пере-
с л у х у в а л и , б о т а к з м іс ц я н е
мож ете П ризнатись до вини, й
„в с и п а т и " с п ів т о в а р и ш ів ; м о -
вл яв,п о т ім 'н е м о г л и б п е р е д
ними оправдатись.
Ш т о й к о : Н і, ц е н е п р а в д а .
М ене мучили довгим и- пере-
с л у х а н н й м и ї п ід к ін е ц ь с л ід -
ства.
П р о ќ . Ж е л .: А к о л и в и п р и -
зналися до вини,чи тоді при-
м ін е н о д о в а с я к іс ь р е г у л я м і-
н о в і п о л е к ш і?
Ш т о й к о : Ц іл и й ч а с о д н а к о -
во зімною поводилися.
П р о ќ . Ж е л .: О т ж е б а ч и т е ,
щ о неправдою є,наче би вла-
да м стилася за те, щ о в слід-
„С ь о г о д и і с т р а ш н и й д е н ь , б о
вбили міністра Пєрацького"jстві не признаються.
н ід е . Карпинця, є некомплєтиіІКоли свідок спитала, чи вбив
а л і б у д е )
Ч .9.
Н АБ И Ў Ч І Т Е М И
Д ЕЗРА ЗО К ?
П ро
п ром ову
п р ези ден та
Р узвелтад о ко н гр есуз .н а г о -
д іі в ід к р и т т я н о в о ї с е с ії к о н ґ -
рссу написали італійські газе-
ти ,ід о ц ец е р к о в н ап р о п о в ід ь .
Ч ив с в о їм
п одраж н ен гію
щ :юп р о м о в о ю іт а л ій с ь к і а з е -
тярі добре зловили сутню
признаку промови американ-
сько го
п р ези д ен та,
м ож на
су м н івати ся.
О дно добре,щ о звернули
увагун а ц е й б ік п р о м о ви .Б о
сп равдіє п р о м о ви ,щ о б ер у ть
собі зразокз церковнихп р о -
п о в ід е и . Є теж п о л іт и ч н іп р о -
мовн,щ о беруть собі за зра-
зок промову адвоката до при-
о іж н и х с у д д ів .Щ е ін ш іп р о -
мови взорую тьсян а промові
в ч и т е л яд о д іт е й .Щ е ін ш ін а -
гадую тьн а м промову Генерала
д о в о я к ів .А є п р о м о в и ,щ о
нагадують плач жебракап ід
п ід плотом.У деяких народів
т а к і п р о м о в и н а й п о п у л я р н іш і.
Т Е П Е РУЖ Е В ІР И М О .
А мериканські газети прине-
сли своїм читачам фотографії
В о р о ш іл о в а , б о л ь ш е в и ц ь к о г о
к о м іс а р я о б о р о н и , о д іт о г ов
н ови й
у н іф о р м
н ачальн и ка
ч е р в о н о ї а р м ії.
На фотографії показаний
в ін ,
якс и д и т ь прис т о л і з
больш евицьким
д и ктато р о м
С т а л ін о м . О ба л и ц я у с м іх н е н і.
О ба, в и д н о ,-з с е б е д у ж ев д о -
в о л е н і: В о р о ш іл о в ,щ о т а к и й
гарний уніформ дістав, а С та-
л ін р а д и й ,щ о В о р о ш іл о вз а -
д о в о л е н и йз у н іф о р м у .
З о в с імт а к , я к м а т и в е р ш ;т ь -
сяз ярмаркуй принесе хлоп-
чнќові нове перод о старого
капелю ха.
К О Р О Л Ь А М У Н ІЦ ІЇ.
П ід таким заголовком напи-
сав Роберт Нюмен книжку
про грека Василя Захарова,
в ід о м о г о т о р г о в ц я а м у н іц іє ю ,
котрого недавноО Д И Н протіо-
відник у Ню Иорку називав
наймерзеннішим чоловікому
світі. Інш і називали його„т а -
р а б а н щ н кд л я б о г а в ій н и М ар-
с а ", „м іс т и ч н и й ч о л о в ік Е в р о -
и и ",
„п р о д а в е ц ь с м е р т е й ",і
так далі.
П и ш е т ь с яу к н и ж ц і,щ о як
Захаров збирається продавати
комусь гармати,т о в ін у с е
п р и б и р а є т ь с я в ід п о в ід н од о
р о л і,я к а б у д е н а й п о п у л я р н і-
п іав т о г о , к о м ув ін з б и р а є т ь -
ся продавати гармати. Н апри-
клад, збираючися продавати
гармати царському урядові,
в ін н а п е р е д д о в г и йч а с в и р о б -
ляв собі славу відом огоз в о -
дителя ж інок. В ін виню хав,щ о
ц я р о л ян а ц а р с ь к ім д в о р і м о-
же найскорш е викликати заці-
кавлен н яд о н ьо гот а д атий о -
му нагоду продавати гарм ати.
Немав цьому нічого ново-
ю .А д ж ев ін ш и х к р у г а хн е
можна продати свого товару,
покин е заграється ролі свят-
ц я,щ о на ж ін о к н ік о л и йо ч е й
н е п ід в о д и т ь .
В И С О К А П О Л ІТ И К А .
З ах ар о в,
ви дн о,
вели кої
д у м к ип р о с е б е за це в м ін н я
вдавати такого, якого його
покупець припадковов дану
хвилю поваж ає.
Т ан е зн ати , чи є в то м у
щ ось високе.Н е треба аж лю -
лини,щ об таке вдати. Загаль-
н оц е в ід о м а ш т у к ам іж з в ір я -
тами. Великим майстромц е ї
штукиє , наприклад, ящ ірка
хамелеон. Вона прибираєн а
с в о їй ш к ір і б а р в у с в о г оо т о -
чення. С идитьн а брунатній
г н л ь ц і, то і її ш к ір а б р у н а т н а .
П ерелізен а лист, то її ш кіра
позеленіє. П ерелізен а ясно-
с ір і к а м ін ц і, то тут ЇЇ ш к ір а
вж ет а к у л о ж и ться,щ о ви гл я-
д а єяк ті к а м ін ц і.
Я кц е р о б и т ь я щ ір к а , м а-
леньке, слабе' безбороннес о -
т в о р ін н я ,т о м о ж ев ' т о м ує
щ ось подиву гідне.А лещ о
Т У Тп о д и в л я т и ѓ ,к о л и х а м е л е о -
Ііан а с л ід у є „к о р о л ь а м у н іц ії"?
С В О Б О Д А , П О Н Е Д ІЛ О К , 13-г о С ІЧ Н Я 1936.
" ''"'І'-1
м и т н іі
її м і,
і ),,ш і
' і
п
іЩ Щ Щ Щ
ЩО К О Ш Т У Є В ІЙ Н А ?
Дж.П . М орґан, американ-
ський банкнр,с к а за вп ід п р и -
сягою перед сенатськимк о м і-
т е т о мд л я р о з с л ід у а м у н іц ій ,
щ ов ч а с і в ій н ив ін д іс т а вв ід
а л ія н т ів З О м іл іо н ів д о л я р івя к
к о м іс о в е
зап о с е р е д н и ц т в о
п р и п р о д а ж у а м у н іц ії.
К о л и М о р ґа н д іс т а вЗ О м іл і-
о н ів д о л я р ів к о м іс о в о г о ,т о
с к іл ь к и з а п л а ч е н оз а а м у н і-
ц ію ?
Це питання` цікавить мене,
бов А м ериціє лю ди,які лю б-
лять говорити,щ о якбиам е-
р и к а н с ь к і у к р а їн ц ін е б у л и
розстратилит и х грош ей,я к і
вони зібралин а допомогу р ід -
ному краєвів часах боротьби
з а с а м о с т ій н іс т ь ,т о у к р а їн -
ський народ був би добувс о -
б і с а м о с т ій н іс т ь .
А м ериканські українці зібра-
л и б у л ина цю ц іл ь к о л о
$100,000.
ЯК РОБИТИ,Т О ЧОМ УВЖ Е
НЕ ДОБРЕ?
Щ оби здерж ати заворуш ен-
няв В ен есуелі, щ о там зч и н и -
лисяп о смерти диктатора,
проголош ено воєнний стан.
П ід загрозою лю тихкар у-
ряд забороняє збиратися біль-
шен іж тром особам.
Чомун е зборонено збирати-
ся навіть тром особом, як це
б у л ов Р о с ії п ід ч а с р о с ій с ь к о ї
р е в о л ю ц іїв 1905-т ім р о ц і?
Ц е д а в а л об и п о л іц іїш н-
р о к у р у к уд о д ія л ь н о с т и . К а-
ж у т ь ,щ о п ід ч а ст о ї р е в о л ю ц ії
до двох лю дейн а вулиці п ід -
х о д и т ь п о л іц а й
ікр и ч и ть:
„Розійтися!Н е чували прика-
з у , щ о не в іл ь н о з б и р а т и с я ?"
„Ч у в а л и !" к а ж у т ь й о м у .
„А л ен а с т іл ь к и , д в а ".
„Ая щ о?"— к р и ч и т ь п о л і-
ц а й . „С о б а к а ?"
П
О
Д
Я
К
А
.
Я , нижче підписана, скла-
д аю
щ и р у п о д я к у в с іму -
ч асн и кам
п охорон у
м ой ого
муж а Івана Ф ариняка,і` 'т и м ,
які
в м о їм
т я ж к ім
горю
несли мені розраду
й за-
спокоєння. Також щирод я -
кую членамв ід . 109 У . 'Н . С .
в Б е т л е в іл ,П а ., т а т и м , щ о
з л о ж и л и в ін к и .
М а р ія Ф а р и н я к ,в д о в а .
ВСТУПАЙТЕ ГРОМ АДНО
В Ч Л Е Н И ` У К Р А ЇН С Ь К О Г О
НАРОДНОГО СОЮ ЗА
З А М О В Л Я Й Т ЕУ К Н И Г А Р Н І „С В О Б О Д И " К О Р О Т Е Н Ь К У
ІС Т О Р ІЮ У К Р А ЇН И
для дітейу чотнрох частихз дуж е гарним и Ілю страціям иМ . Ф артуха.
1-ш а к н и ж е ч к а :'
-.
ц.
К И ЇВ С Ь К Е К Н Я З ІВ С Т В О
...
20
2-г а к н и ж е ч к а :
Г А Л И Ц Ь К О -В О Л И Н С Ь К А Д Е Р Ж А В А. . . . . 20
3-т я к н и ж е ч к а :
К О ЗА Ч Ч И Н А
у
.
20
4-т а к н и ж е ч к а :
У К Р А ЇН А В Н Е В О Л І. . . .
20
Зт о ї к о р о т е н ь к о ї І с т о р ії У к р а їн и в а ш і д іт и п із н а ю т ь б у в а л ь щ и -
ну рідного краюй народу в тих славних часах, коли Існувала велика
У к р а їн с ь к а Д е р ж а в ай к о л и о п іс л я о п и н и л а с яв н е в о л і.
Х то зам овитьу с і чотири книж ки разом ,дістанеїх за 75ц.
"SV0B0DA,"8 1 - 8 3 GRAND ST. (P. D. BOX 346), JERSEY CITY, N. J.
;
М А С А Р И К З Р ІК С Я П Р Е З И Д Е Н Т С Ь К О Г О У Р Я Д У
о п и сі з Ч е х о с л о в а ч ч и н и ).
Є щ о с ь т р а г іч н ев л ю д с ь к ій
д о л і. В ід п р и р о д и л ю д и н а ,щ о
живе, мусить вреш ті постарі-
тисьі вм ирати. С лабне орга-
н ізм , слабн уть д ухові си ли ,п о-
гасає енергія.
Н езадовільний стан здоров-
ляТ. Ґ. М асарика, чехосло-
вацького президента, приму-
ш ував його ставити дом агання
д о с в о їх с п ів р о б іт н и к ів , щ об
вони дали згодун а йогоу -
ступ лен н яз п р ези д ен тсько гоу -
ряду.Щ е підчас недавнього
його виборун а президентач е -
хословацької републики,1934
року,М асарик відм овився дати
свою кандидатуру їіід голосу-
вання. А ле послухав ради
п р о х а н ь с в о їх п р и я т е л іві іп о -
служ ивд л я добра держ авищ е
півтора року.В березні1935
року Чехословаччина святку-
в а л а 85-л іт н ій ю в и л е й с в о г о
перш ого президента. А ле цей
р ікб у в о с т а н н імд л я п р е з и -
денства Томи М асарика.14.
грудн я193$ рокув ін п о д ався
д о д и м іс ії. П е р е г о в о р и
п ро
своє устуллення почавще в
л и с т о п а д і.
П резидент М асарик, „батько
н а р о д у ", т в о р е ц ь с а м о с т ій н о ї
Чехословаччини, належитьд о
найбільших постатей Европи
20.в ік у .С ин к р іп а к а -р о б іт н и -
ка, призначенийв ід дитячих
л ітд о п р о ф е с ії к о в а л я ,в ін
завдяки щ асливом у збіговіоб-
ставинт а через власну енер-
гію стає вчителем , студентом
університету, професоромф і-
л ь о с о ф ії, 'п о с л о мд о а в с т р ій -
ського парляменту.З а свгто-
вої війни зорганізував М аса-
рик чеську заграничну рево-
л ю ц ію п р о т и А в с т р о ;У г о р щ и -
н н ;в ін б у в іщ еп е р е д к ін ц е м
війни визнаний держ авамиа н -
тантиз а голову уряду Чехо-
с л о в а ч ч и н и . В ід 1918 р о к у М а-
сарик президент чехосло-
вацької републики.
М асарик належитьд о полі-
гиків дем ократичного характе-
р у . С у ч а с н а п о л іт и к ав у с іх
державах звертається до на-
р о д н іхм ас, н ам агаєтьсяп р и -
тягн утиїх д о себ е.Ц е р о б и ть-
с я р іж н и м и с п о с о б а м иу к р а ї-
н а х д е м о к р а т іїі в к р а їн а хд н к -
татури. Там,де панує диктату-
ра, правляча партіян е допу-
скаєд о голосу опозиції,н е
терпить критики.Д иктатори —
т а л ін , Г іт л є р , М у с о л ін і в и -
м агаю тьв ід м ас сліпого послу-
ху своїм приказамікличам.Во-
ни намагаю ться здобутив на-
р о д і л и ш е п о ч у в а н н я —г н ів ,р а -
дість, надію , ненависть з при-
воду дійсниха б о вигаданих
диктаторами явищ
іф а к т іа
громадського ж иття. Д иктато-
рив с е ч и сл ятьн ам а с о в у п си -
х о зу , на„ір р а ц іо н а л ь н е ", щ об
загіпнотизувати народні маси,
зробитиїх слухняним знаряд-
д я мд л я с в о їх п л я н ів . Ц е по-
літика ф антазій,щ о часто к ін -
читьсяд л я самих диктаторів
катастроф ою .
П о л іт и к а
д ем о кр ати ч н о го
ти п у теж не заб у ває про лю д-
ські почування,а л е вона кладе
більш у вагу на те,щ об народ-
н і м а с ин е т іл ь к и в ір и л и ,н е
т іл ь к и н а д ія л и с ь , н е н а в и д іл и ,
алей р о з у м іл и , чому вониц е
іте маю ть робити.Бо в демо-
к р а т іїн е с п и т ь к р и т и к а ,і вза- д ж у в а в у т и с к и У к р а їн ц іву Ро
є м н а к о н т р о л я д о з в о л я є п о к а -)с ії п е р е д с в іт о в о ю в ій н о ю . М а-
гив с ім перед очі,де є прав-
М асарикд а в короткео з н а
чен н я дем ократичного способу
в и р іш е н н я д е р ж а в н и хі гро-
м а д с ь к и х с п р а в : „Д е м о к р а т ія
ц е д и с к у с ія ", п и с а в -в інз а -
д о в г о п е р е д с в іт о в о ю в ій н о ю .
М асарик— це ж ивас о в іс т ь
с в о г о н а р о д у . В ін у с е в ч и в с в о -
їх г р о м а д я н , що в с у с п іл ь н ім
життю кож да одиниця повий-
на м ати відвагув оборонісво-
го праваі боротисяз а чесне
господарю вання
гр о м ад ськи -
м и г р іш м и : „Н еб о я т и с я 1 н е
к р астнн —це другий клич М а-
сар и ка.
Я к у ч е н и й , М а с а р и км ає с в ій
п о г л я дн а іс т о р ію р о з в о ю л ю д -
стваі зокрема цивілізованих
народів. М асарик був і є при-
х и л ь н и к о м п о л іт и ч н и х м е т о ді
устрою анґльо-саксонськихн а -
р о д ів .Ус в о їй „С в іт о в ій р е -
в о л ю ц ії"в ін п о к а з у є ,щ о п о х ід
ви звольн и х
д ем ократи чн и х
ід е й п о ч а в с яв ід з а х ід н іхк р а -
їн н г л іяз її р е в о л ю ц іє ю17.
в ік у ),з Ф р а н ц ії, зА м ери ки .
М асарикан е переконую тьг і-
стеричні вигуки тих,які пропо-
в ід у ю т ь ,щ о, м о в л я в , „д е м о -
к р а т ії п р и й ш о в к ін е ц ь ",і в к а -
зую тьн а пош ирення диктатур
в Є в р о п і.В с в о їй н о в ій к н и з і
„Ш л я х д е м о к р а т ії" М а с а р и к
пиш е, щ о за дем ократію ,з а
свободу лю дини,з а волюп е -
реконання треба боротись.К о-
ли говориться,п ро крізу дем о-
к р а т ії,т о в и н н ан е ід е я д е м о -
к р а т ії,а с а м і лю ди,щ о не до-
рослид о д ем о кр ати ч н о їс а -
м оуправи.М асарик нагадуєчи-
тачам ,щ о дем ократичні наро-
ди англійський, голянд-
ськи й , б ельгій ськи й , ф р ан ц у сь-
к и йі ін ш і м у с іл и д о в г оі
т я ж к о б о р о т и с яз а в іл ь н и й
державний устрій. Томув ін
н е в ір и т ьу т е ,щ о т е р о рі д и к -
татура мож уть надовго запа-
нувати.Ц і хворобливі форми
у с т у п л я т ь с в о є м іс ц е д е м о к р а -
т ії.
Наука президента М асарика
б у л а о с н о в о ю ,н а я к ій 'з б у д о -
вана чехословацька републи-
к а .В с е р е д н ій Е в р о п іц е є д и -
на держ ава парляментарноїд е-
м о к р а т ії.Н і к о м у н іс т ианіф а-
ш истин е м аю тьт у т надійн а
те ,щ о б їмз а п а н у ь а т и в д е р -
ж а в і.
Перед авторитетом гумані-
с т а -д е м о к р а т а М а с а р и к ас х и -
л я ю т ь г о л о в уй У к р а їн ц і. М а-
с а р и к б о р о н и в с а м о с т ій н іс т ь
української мови передм о-
с к в о ф іл а м ив а в с т р ій с ь к імп а р -
ляментіщ е 1908 року. Засу-
сарик своєю активноюп ід -
д е р ж к о ю у к р а їн с ь к и хн а у к о -
в и х у с т а н о ві ш к ілу Ч е х о с л о -
ваччи н і давД о к а з, т о г о , щ о
й о г о ^с л о в ап р о л ю д я н іс т ьв ін
говорить щ иро. Український
н а ц іо н а л ь н и й рух М асарик знає
з власного досвіду.Взасад і
в ін в и з н а є , щ оу к р а їн ц я м на-
лежиться правон а незалежне
існування. А ле М асарик р е -
а л іс т д и в и т ь с яв к о р ін ь р іч е й .
Для здобуття самостійности,
каж ев ін , н е досить сприятли-
в о ї м іж н а р о д н ь о ї с и т у а ц ії:т р е -
ба мати зорганізовані внут-
р іш н і с и л и . З н а ю ч и ц а ш у у к р а -
їн с ь к у н е с в ід о м іс т ь , М а с а р и к
р а з с к а з а в : „Н е х а й у к р а їн ц і
докажуть,щ о вони дозріли
д о н е з а л е ж н о с т и "!
Ці слова чехословацького
держ авного політика требан а м
у с ім д о б р е п а м я т а т и .Ц ей
пильний чужинець звернуву -
вагун а наш у найпекучіш уб о -
лячку н а наш у недостатню
о р ган ізо ван ість, що й б у л о
причиною упадку наш оїд е р -
ж а в н о с т ив p.p. 1918—1919.
Н .В .
ЯКА БУДЕ М АЙБУТНЯ
В ІЙ Н А .
В сі п ози ц іїв п ольськімд е р -
ж а в н ім б у д ж е т іп о с т о р о н ів и -
д а т к ів з м е н ш и л и , к р ім о д н о ї:
ви д аткин а вій сько ,х о ч вон и
у в ід н о ш е н н ід о ін ш и х п о д а т -
к ів н а й б іл ь ш і.
О бороняю чи
н ед оторкал.-
н іс т ь в ій с ь к о в и х в и д а т к ів ,ч а -
сопис польських військових
к р у г ів , „П о л ь с к а З б р о й н а ",н а -
нодить слова ф ранцуського м і-
ш с т р а в ій н и , п о л к . Ф а б р і: „Т и і
човочасної зброї створю єщ ю
іс т и н у ,щ о м а й б у т н я в ій н аб у -
д е в ііін о ю
в с е о б ій м а ю ч о іу .
Т ребац е р о зу м іти так, щ о не`
буде фронтів,ч и небезпечних
в ід т и н к ів к р а ю .Н е б у д е т а к о ж
різького розмеж уванням іж в о -
я к о мв о д н о с т р о їі ц и в іл ь н и м
в о я к о м . В ій н а з а х о п и т ь у с ю т е -
р и т о р іюі в с е н а с е л е н н я ".
Коли вдуматися в ці слова
військового фахівця,т о воьн
говорять дуж е багато, а вж е
н а й б іл ь ш ен а м , у к р а їн ц я м ,щ о
ж ивемон а грані двох світів.
П а н Ш к о р у п ій к у п и в ж ін ц і'
н а ім я н и н и л и с а . Ж ін к а о г л я -
даєт а каж е:
— П етре, м ені здається,щ о
цейл и с ф альш ивий.
Ц е то б іт а к зд ається,
в ід п о в ід а є ч о л о в ік . З р е ш т о ю
н а в іт ь
н а й п р а в д и в іш и й
лис
також фальш ивий, то вж е та-
ќа лисяча вдача.
М ихайло Зощ енко.
О
М и к о л а Д м и т р о в и ч О г ір ч и к ів , п о ч т о в и й с л у ж -
бовець, святкував сьогодні скромне родинне свято.
Я к п р о б у д и в с я .в р а н ц і, з в е р н у в с я д о ж ін к и з л ю -
б о ю у с м іш к о ю :
Д окійко!... Д ня десятого цього місяця ми-
н а е т о ч н о д е с я т ь л іт , я к м и щ а с л и в о п о б р а л и с я .
П о в ід о м л я ю ч и п р о ц е , с к л а д а ю
т о б і н а й щ и р іш і
баж ання.
У б л а к и т н и х о ч а х О г ір ч и к о в а з а с я л а р а д іс т ь ,
т а в ін с к о р о з д а в и в її. О г ір ч и к ів п р и г о т о в и в д л я
ж ін к и п р и є м н у н е с п о д ів а н к у . Щ е в ч о р а в е ч о р о м ,
з а к и с к ін ч и в п р а ц ю н а п о ч т і, у л о ж и в в ід п о в ід н у
т е л е г р а м у з б а ж а н н я м и . Д а в її д и ж у р н о м у т о в .-і-
р и ш е в і С т у л ч и к о в і, щ о б в и с л а в щ о й н о с ь о г о д н і
в р а н ц і. П р и ц ь о м у з а п р и м іт и в ін т и м н о п р и я т е л ь -
ським голосом:
Це її дуже врадує, розумієш?... Таж моя
стара всеньке ж иття, а ж иве вж е трицять два роки
не одерж ала ні одної телеграм и, розум ієш ?
За хвилиночку прийде листар і дасть їй телє-
грам у.
Н а й в а ж н іш е , о б н е з р а д и т и с я
п ер ед -
часн о... О гірчиків наслухував, щ об переконатися,
чи не чути вж е на сходах листаревих кроків...
С іл и д о с н ід а н н я . Р о з м р ія н і ш л ю б н и м ю в и л е -
єм , стали згадувати давні, молоді часи: як то пере-
ш іп т у в а л и с я в п а р к о в и х а л е я х , я к т и х о з іт х а л и , я к
тьохкав соловейко... Н араз хтось застукав до
дверей! -
. '
`,
. ;
-Щ о б іщ е б у л о б іл ь ш е в р а ж ін н я , О г ір ч и к ів н о -
з іх н у в і с к а з а в в ід н е с х о ч у :
,
В и й д и , Д о в ій к о , н а к о р и д о р , щ о б з ін д е н т и -.
фікувати гостя.
Е в д о к ія П а н т е л е їв н а в е р н у л а с я з к о р и д о р а з д и -
в о в а н а т а 'с е р д и т а :
В и р а з н о н а п и с а н о : Е в д о к ія О г ір ч и к о в а . Н іч о г о н е
р о з у м ію !
П еречитай,`то зрозумієш !
Т а я к ж ін к а п е р е ч и т а л а т е л е г р а м у , щ е б іл ь ш е
зд и ву вал ася.
J
.
__...
:-,..,,.
Н е б и л и ц і! С о р о м іц ь к і д в о з н а ч н и ќ й !
О г ір ч и к ів в и р в а в т е л е г р а м у ж ін ц і з р у к и т а
на своє здивування прочитав:
В у л и ц я Л іб к н е х т а 1677. Е в д о к ія О г ір ч и к о в а .
Н егайно подайте процент збільш ення подою . Щ и-
р о ц іл у ю , Ш и ш к и н ".