Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-011

Svoboda-1936-011

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

У К Р А ЇН С Ь К И Й Д Н Е В Н И К
с
и м з і.и у
У Р Я Д Р Ч И И О Р Г А Н З А П О М О Г О В О ! 0Р Г А Н ІЗ А 1Щ У К Р А Ш С Ь К И Я Н А Р О Д Н И Й
СОЮ З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖ АВАХ АМ ЕРИКИ.
З
UKRAINIAN DAIH
OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAI
NI
AN NATIONAL ASSOCIATION, toft
Т Р ИЦ Е Н Т И . Р ІКXliV. Ч . 11. Д ж е р зі С и т і, Н . Д ж .; с е р е д а , 15-го с іч н я 1936.я в
У Р Я Д
М АЄ
З В Е Р Н У Т И
Ф А Р М Е Р С Ь К І
VQJUX b i l V .
No. 11. Jersey City, N. J., Wednesday, January 16,1936.
I
l l l l l l l lII
'
THREE CENTS
В А Ш И Н ГТО Н .—Н айвищ ий суд Злучених Д ер-
ж а в р іш и в , щ о с к а р б м а є з в е р н у т и `п о д а т к и , щ о в ін
їх п о б р а в н а о с н о в і з а к о н а „п р о ф а р м е р с ь к е д о -
с т р о е н н я ", к о т р и й ц е й с у д н е д а в н о т о м у у н е в а ж -
н и в .
О бчисляю ть, щ о цих податків уряд дістав на
з а г а л ь н у с у м у 200 м іл іо н ів д о л я р ів .
Ріш ення суду запало цим разом одногосно.
Р О З К Р И В А Ю Т Ь Т А Й Н И П О Л ІТ И К И П Е Р Е Д
С В ІТ О В О Ю В ІЙ Н О Ю . -
ВАШ ИНГТОН.— В часі переслухання перед
с е н а т с ь к и м к о м іт е т о м д л я а м у н іц ії р о з к р и т о р іж н і
тайни політики президента Вилсона перед вступ-
л е н н я м А м е р и к и д о с в іт о в о ї в ій н и п о с т о р о н і а л ія н - -
т ів .П о я к ім о с ь ч а с і к о м іт е т о т я м и в с я , щ о в ін р о з -
криває річи, які повинні остатися тайною уряду, і
пробував викинути з протоколів усі ці факти, але
ц е в ж е н е м о г л о з д е р ж а т и п у б л ік а ц ії ц и х ф а к т ів , б о
новинкарські бю ра вж е підхопили новинки й розі-
слали їх до газет.
М іж ін ш и м р о з к р и т о , в я к ім т я ж к ім п о л о ж е н -
ню знайш овся був президент Вилсон, коли А нглія
нищ ила`торговлю Америки з невтральними краями
Европи всупереч виразно тоді признаваному праву
невтральної держави торгувати, з ким їй подоба-
е т ь с я . К р ім т о г о с а м е в т ім ч а с і Н ім е ч ч и н а з р о б и л а
а л ія н т а м п р о п о з и ц ію м и р а . Р ів н о ч а с н о н ім е ц ь к и й
амбасадор в Америці, граф Бернсторф, домагався
в ід А м е р и к и , щ о б в о н а д о б и л а с я в ід А н г л ії п р а в а
возити до Н імеччини бавовну хочби для вжитку
цивільного населення. Президент Вилсон відно-
сився з підозрінням до граф а Бернсторф а.
З одного листа полковника Гавза, головного
дорадника президента Вилсона, деякі члени комі-
тету робили висновок, щ о найвищ і урядники А ме?.
.
--
р и к и щ е п е р е 'д в е т у г їл е н н я м А м е р и к и д о 'в ій н и п о
стороні аліянтів уж ивали свого урядового впливу
д л я п о п и р а н н я п р о д а ж у а л ія н т с ь к и х а к ц ій в А м е р и -
ц і.
.
ЗАТОПИВСЯ КОРАБЕЛЬ.
А СТО РІЯ (О регон). —Серед страш ного гура-
гану, щ о навістив цю частину Тихого океану, зато`
нув у неділю прибережний товаровий корабель
„А й о в а ".
З к о р а б л е м з г и н у л и в с і й о г о м о р я к и , ч и с л о м 34
л ю д а . М о р е в и к и н у л о н а б е р іг 5 т іл . Ін ш и х ш у к а -
ю ть літаки, вислані над місце катастрофи.
К о р а б е л ь м а в 410 с т іп д о в ж и н и . З а т о н у в в ін
у д у ж е б у р л и в ім м іс ц і, к о л о г и р л а р ік и К о л о м б ії.
З м іс т а К о н с е п с іо н , у п ів д е н н о -а м е р и к а н с ь к ій
републиці Ч іле,доносять, щ о там затонуло рибаць-
ке судно з 5 рибалками.
ПРЕДКЛАДАЮ ТЬ РАХУНОК НА КОЏТЃИ.
ВА Ш И Н ГТО Н . — С енатори Гарисон, Бирнес,
Стейвер і Кларк внесли проект закона про фінан-
сування виплати бонусів для ветеранів. П роект но-
становляє, щ о уряд м ає видати для виплати бонуса
б о н д и п о $50 і $100, я к і в е т е р а н и м а л и б и п р а в о
в и м ін ю в а т и в к о ж д ім п о ч т о в ім у р я д і, а л е я к и м и
вони не м али би права приватно торгувати.
О дин сенатор обчисляє, щ о на виплату бонуса
т р е б а д в а м іл ія р д и д о л я р ів .
ЗА М А Х У С У Д І.
Ш ІКА ҐО . — В справі за земельну власність
одного багатого власника землі, Д ж ана В. Кеога,
пізваний К еог зявився без адвоката та домагався
права промовляти у власній обороні. Як суддя Ян
П ристаЛ ьські відкинув правнівиводи пізваного,цей
не хотів зам овкнути, але говорив своє далі. С уддя
приказав тоді Ш ерифові, майорові Киніеві забрати
пізваного з суду.
Я к К ині підійш ов до К еоґа, цей виняв з киш ені
маленький автоматичний револьвер, та'стрілив до
ш ериф а. Ш ериф упав на м ісці з кулею крізь серце
й ум ер. Ќ еоґ звернувся проти судді та почав до
нього стріляти, та цей упав на землю за балю -
страдуй кулі застрягли в його кріслі. П ублика ки-
нулася на стріляю чого й роззброїла його.
Л ікарі каж уть, щ о К еоґ несповна розум у.
Х О Ч У Т Ь З А Б О Р О Н И Д И Т Я Ч О Ѓ П Р А Ц І.
С А Н Т ІЯ Г О іл є ). Н а П а н а м е р и к а н с ь к ій Р о -
б іт н и ч ій К о н ф е р е н ц ії п о с т а н о в л е н о , щ о в с і к р а ї А -
мерики повинніухвалити вс е б е ` закони, які заборо-
н я ю т ь ' д іт я м п о н и ж ч (ѓ 1б -г Ь ^otcy ж и т т я П р а ц ю в а т и
в ф абриках.
у ``
А мериканський делегат, щ о виготовив цю ре-
з о л ю ц ію , п о д а в її я к о д н у з г а р а н т ій м іж н а р о д -
нього мира^
ІТ А Л ІЙ Ц Я М ІД Е П О Г А Н О .
‚Н а в іт ь з іт а л ій с ь к и х к о м у н і-
к а т ів в и д н о , щ о іт а л ій с ь к і в ін -
ська в Е тіопії тратять далі зі
здобутих позицій одну за од-
ною .Зачали перепадувати до-
щ і,а це вже зовсім знищ ило
н а д ії М у с о л ін ія о с я г н у т и ц ь о -
г о р о к у б іл ь ш і п о б ід и . К а -
жуть, щ о диктатор думає те-
пер про серіозне замирення і
п р е д л о ж и т ь Л із і Н а ц ій н о в и й
плян. Здається, щ о поділить-
с я Е т іо п іе ю з Ф р а н ц іє ю й А н
глією .
В И Й Ш Л И З В Я З Н И Ц І.
іс л я `7 м іс я ц ів с л ід ч о ї в я з н и -
ці в Кремянці вийш ли на во-
лю меш канцісела Гнидава,поа.
Кремчнець, Ш коляр, Ќостю к і
Тазан, а також мешканець се-
ла Тилявкй, Григорій С амчук
(б р а т н а ш о г о в ід о м о г о п и -
сьменника Ўласа Самчука), я-
к и х с л ід ч а в л а д а о б в и н у в а ч у -
в іл а , щ о вони належ ать до О
У Н і з наказу тої організації
весною минулого року в селі
Г н и д а в і п ід п а л и л и б у д н и к и К о -
стю ка, підозріваю чи його, щ о
с л у ж и т ь у п о л іц ії к о н ф ід е н т о м .
Тепер цю справу припинено і
всівони вийш ли на волю ,про-
с и д ів ш и н е в и н н о 7 м іс я ц ів .
ЗАГАДОЧНЕ ВБИВСТВО В
К Р Е М Я Н Ц І.
К о л и ш н ій п ід с т а р ш и н а п о л і-
ц ії, М іс я к , з в іл ь н е н и й з п о с і-
ди за грош еві зловживання
(б р а к н у л о щ о с ь 40,000 з л .), з а -
п р о с и в н е д а в н о д о 'с 'е б е в г о -
стину почтову службовичку
К іч и н с ь к у і п а н ю Ч о л о в с ь к у з
12-л іт н о ю д о н ь к о ю . Ж ін к и .і д і-
т е й М іс я к а т о д і д о м а н е б у л о .
Щ о мѓж ними сталося, не ві-
д ом о, але вранці п. М ісякова,
повернувш ись додом у, побачи-
ла жахливу картину. На кана-
пілеж али два вж е застиглі тру-
п и К іч и н с ь к о ї і Ч о л о в с ь к о ї, н а
з е м л і в а л я в с я щ е т е п л и й М і-
сяк з револьвером
у р у ц і.
Д онька Ч оловської, поранена в
ногу, втратила притомність.О -
ч у н я в ш н , в о н а о п о в іл а , щ о М і-
сяк щ е з вечора постріляв сво-
їх гостей, а її ранив у ногу,яку
потім сам перевязав. Якийсь
ч а с в ін щ о с ь п и с а в , н е р в о в о
х о д и в п о к ім н а т і, а н а р е ш т і й
собі пустив кулю в лоб. Ж ах-
лийа подія викликала в Кре-
мянці зрозуміле поруш ення.
СМЕРТЬ МИТРОПОЛИТА ЕВ-
ДОКИМА МЕЩ ЕРСЬКОГО.
В М о с к в і п о м е р н а 67-м у
році життя митрополит Евдо-
ки м
М ещерський. Архиепи-
с к о п п ів н іч н о -а м е р . т а а л е в т -
с ь к и й в ід 1915 р о к у , в и ї-
х а в в ін у 1917 р . д о М о с к в и н а
в с е р о с ій с ь к и й с о б о р і б іл ь щ е
д о А м е р и к и н е в е р н у в с я . П і-
сля бодьшевицького перево-
роту вибрано його митропо-
литом і назначено предбідни-
к о м с и н о д у „ж и в о ї ц е р к в и ''.
Т Р А Г ІЧ Н Е С А М О Г У Б С Т В О .
У В арш аві застрілився на ру-
л и ц і 79-л іт н ій К с а в е р ій Щ е р -
бінський, бувш ий власник хе-
мічних заведень у П етрогра-
діів Києві.Й ого маєток скон-
фіскували больш евики. Опй-
нивш ись у Варш аві в крайній
І н у ж д і, старўш оќ наложив на
себе руку.
А В Т О М О Б ІЛ ІС Т У Т О Н У В Н А
Л Е Д І Н А Р ІЦ І.
55-л іт н ій К о л и н С м и т , б у в -
ш ий капітан тягарової лодки
в С е л к ір к , М а н ., у т о н у в у р іц і,
хоч замінив лодку на автомо-
б іл ь .В ін х о т ів с о б і с к о р о т и -
ти дорогу і пустився автомо-
б іл е м п о п е р е к р ік и , а л е л ід з а -
лом ився і С мит враз з автом о-
б іл е м у т о н у в н а м іс ц і, г л и б о -
к ім 15 с т іп -.
^
П Р О С Т И Т У Ц ІЯ В К Р А ЇН І
„С О Ц ІА Л ІЗ М У ".
В б о л ь ш е в и ц ь ќ ім
м о ско в`
ськім оф іціозі „Ізвестія"совет-
ський письменник ІЗҐОЄВ помі-
стив сензаційну статтю на'те-,
му боротьби з проституцією
З тієї статті довідуєм ося, щ о
в с т о л и ц і „с о ц ія л іс т и ч н о г о а т є -
ч е с т в а ", М о с к в і, н а Т в е р с ь к о м у
бульварі крутиться вечорами
ц іл а м а с а м о л о д и х ж ін о к , я к і
п р о д а ю т ь „л ю б о в ". Н а 1,000 а -
реш тованих підчас одної обла-
ви
п р о сти ту то к
о к азал о сь:
177 с л у ж н и ц ь , 97 с л у ж б о в и ч о к
д е р ж а в н и х у с т а н о в , 57 м у ж а -
ток, зайнятих у домашньому
господарстві, і 5 студенток у-
н івер сй тету .
С е р е д ц и х ж ін о к є ц іл а м а с а
таких, які хотять у цей спосіб
д о б у т и з а с о б и н а -т а р н і с у к н і
й ш о в к о в і п а н ч іш к и . О д н а ч е
існую ть теж такі, яківіддаготь-
с я п р о с т и т у ц ії, б о з м у ш у є їх
до цього нужда.
Ізгоєв вказує на факт, щ о
серед муж чин,щ о користую ть-
ся отою -продаж ньою лгабовю ,
є ц іл а м а с а к о м у н іс т и ч н и х д ія -
ч ів ,в т о м у в е л и к а с к іл ь к іс т ь
з п р о в ін ц ії. В и с и л а ю т ь т а к о г о
д о б р о д ія д о М о с к в и в п а р т ій -
н и х с п р а в а х , а в ін у в а ж а є , щ о
п о б у т у с т о л и ц і т р е б а в и х іс н у -
вати, щ об добре забавитись.
А так багато балакають
большевики про визволення
ж ін к и й п р о н о в у с о ц ія л іс т и ч `
ну м ораль.
ПОБИТТЯ СРЛТИСА.
у '
X
Н а д н я х н а в е с іл л ю в Н о в о
с іл Ц і к о л о П ід г й й ц ів я к іс ь н е -
відомі лю ди побили застўпни
ќа солтиса, Василя' Х арапніке-
вича. Побили його, здається,
за те, щ о переш кадж ав м олоді
в її з а б а в і. П о л іц ія н е р о б и т ь
н ія к и х д о х о д ж е н ь .
В И П А Д О К У К О С Т Е Л І.
В костелі в Турці місцевий
п а р о х п іс л я в ід ч и т а н н е в а н г е -
л ія о п е р а я н е о б е р е ж н о н а п о -
руччя амвона і від горю чої
свічки занявся фелон. Завдя-
к н н е г а й н ій п о м о ч і к іл ь к о х
приявних мужчин вдалося во-
гонь згасити і парох (ксьондз
К у л а к о в с ь к и й ) в и й ш о в ц іл о , з
незначними попеченнямй.
Н О В И Йм Д О М Л Ю Д О В И ".
В Хлібовичах, перемишлян-
с ь к о г о п о в іт у , ц и м и д н я м и в ід -
б у л о с д п о с в я ч е н н я „д о м у л ю -
дового", в яком у знайш ли при-
М іщ е н н я с в іт л и ц і і с к л е п к у л к а
р о л ь н іч о г о .
Б У З Ь О К} Ц ІК А В И Й
п о Л щ ія н т .
О дин мадярський фабрикант
колисок хотів збільш ити за-
потребування свого виробу.
В ін з б у д у в а в н а п о к р ів л і г н із д о
й вистарався правдивого, жи-
вого бузька. Інтерес іш ов,бу-
зьок робив своє діло: цікавих
і покупців було багато.Та на-
в іт ь д о ц ь о г о в м іш а л а с я п о л і-
ц ія :в о н а п ід о з р ів а л и , `щ о б у з ь -і
ќа примуш ую ть до виконўван-
Ін я с в о їх ф у н к ц ій , к о р о т к о , щ о
Й ого, тримають на шнурку.
Власник підприємства боро-
нився, запевняв, щ о
б ў зьо к
-д о б р о в іл ь н о п о м а г а є й о м у в
Інтересі.Н е помогло.О дин по-
л іц а й п о л із н а п о к р ів л ю г іе р е -
конатися. Бузьок ріш учо спро-
тивився недискретном у вм іш ан-
н ю п о л іц ії д о й о г о п р и в а т н и х
с п р а в . В ін в и д е р ' д з ю б б м к а в а -
лок поліцаєвого лиця.С уд при
судив за це власника колиско-
вої фабрики
кар и .
С Е Н А Т О Р Д ІС Т А В Д В А Р О К И
ТЮ РМ И .
В Н а н а й м о , Б . К ., в ід б у в с я
ц ік а в и й п р о ц е с з а с п р о н е в і-
р е н н я . О б в и н у в а ч е н и й б у в к :е -
натор А .Е7П лянта, щ о він зу-
ж и в д л я с е б е 700 д о л я р ів с в о -
го клієнта. П лянта був членом
ф ір м и , щ о з б а н к р о т у в а л а . М іж
п р о п а л и м и г р іш м и б у л о 700
д о л я р ів , щ о о д и н к л іє н т д а в
П лянті на сплату свого мор-
геджу. Клієнт запізвав сенато-
ра і його ареш товано за сцро-
невірення. Не помогло нічого,
щ о П лянта опісля вернув но-
м у г р о ш і; с п р а в а п іш л а д а л ь -
ш е.С уд признав сенатора вин-
ним і суддя М орісон засудив
його на два роки в карнім за-
веденню .
Я кщ о сенатор П лянта не зро-
б и т ь в ід к л и к у і в и щ и й с у д н е
змінить засуду, .сенатор має
втратити своє м ісце в сенаті.
Б У Н Т У Ч Н ІВ П Е Р Ш О Ї К Л Я С И .
В п е р ш ій к л я с і д е р ж а в н о ї г ім -
н а з ії ім . Л е л е в е л я у В а р ш а в і
в ід б у в а л и в и б о р и д о к л я с о в о -
го самоврядування. Господар
кляси старався
вплинути на
у ч н ів , щ о б д о с а м о в р я д у в а н -
ня вибрали теж одного учня
ж ида. У чні заявили, щ о во-
лію ть не м ати сам оврядування,
а ж ида не виберуть.
Н А П А Д Б А Н Д И Т ІВ Н А П Р И
' ХОДСТВО.
В селі Щ епановіцах під Тар
н о `в о м н а п а л и в е ч о р о м д в а б а н -
дитиз револьверами в руках
на приходство. Парох кс. Ян
В ойтановський сидів при столі
і читав газету, дож идаю чи ве-
чері. Бандити стероризували
й ого, з а б р а л и 500 з л . г о т ів к о -
ю ,р е в о л ь в е р т а 'д в а ф л ь о б е р -
т и і, н е д о т о р к н у в ш и с ь г о с п о -
д а р я , в ід ій ш л и с п о к ій н о .
С А М О Х ІД Н А ЇХ А В Н А
В ІЙ С Ь К О .
Н а в ій с ь к о в и й в ід д іл у Т о -
р у н і н а їх а в в е ч о р о м с а м о х ід ,
і т я ж к о п о к а л іч и в 11 в о я к ів ,
л о м л я ч и їм н о г и т а р у к и . Д в а
з них знаходяться в безнадій-
ному стані. Ш оф ер вискрчив з
авта і втік до сусїдного бота-
нічного городу,де його зловн-
л и .П о к а з а л о с я , щ о в ін їх а в б е з
с в іт л а , ‚п р и ч о м у п а д а в д о щ . С а -
м о х ід є в л а с н іс т ю
м ісц ево го
н о тар я.
С К ІЛ Ь К ІС Т Ь П Т А Х ІВ У С В ІТ І.
С и стем ати чн і й тер п ел и ві ан -
глїйські природники завдали
собі труду й обчислили скіль-
к іс т ь п т а х ів у с в іт і. З а о б ч и -
л е н н я м и , о г о л о ш е н и м и у з ів іт і
б р и т ій с ь к о г о у р я д у д о с л ід у
п р и р о д и , в с іх п т а х ів н а с в іт і
є 7 і п ів м іл ія р д а .
В А н г л ії, к а ж у т ь п р и р о д н и -
к и ,ж и в е 200 м іл іо н ів п т а х ів .
В с а м ім Л о н д о н і є їх 3 м іл іо н и ,
т ім ч и с л і 2 м іл іо н и г о р о б -
ц ів .Взагалі, тих на'йзвичайні-
ш и х с ір и х п т а ш к ів щ о р а з б іл ь -
ш е п о м іс т а х . З а т е д 'у ж е ш в и д -
ко вигибаю ть соловеї, перепе-
лиці, а головно куропатви.
Л Я В ІН А .
' ` і
З гори Ю копор на півострові
Коля, недалеко міста Кдровск,
скотилася лявіна. В она знищ й-
л а д в а п о в е р х о в і'д о м и , т р е т ій
дім уш кодила. Н егайно зоргв-
н із у в а л н р а т у н к о в у а к ц ій ); в
н ій в з я л и у ч а с т ь 2,000 р о б іт -
н и к ів . В д а д б с я в и д о б у т и б іл ь -
ш іс т ь м е ш к а н ц ів з п ід с н іг у . В
катастрофі згинули 86 осіб,
т р о є л ю д е й п о м е р л о в л ік а р н і,
а 44 ж е р т в и к а т а с т р о ф и щ е в
ш п и т а л і. П р и з н а ч и л и к о м іс ію
для досліду причин катастро
н а 200 п е н г ів і ф и й 300,000 р у б л ів д л я д о п о -
моги родинам.
ТРИС М Е Р Т Н І П Р И С У Д И У ВАРШ АВ-
С Ь К ІМ П Р О Ц Е С І
ВА РШ А ВА . — К ореспондент американського
ч а с о п и с у „Д и Н ю Й о р ќ Т а й м е " п о д а є , щ о 13. с іч н я
запав присуд, виданий окружним варш авським су-
д о м п р о т и 10 у к р а їн с ь к и х с т у д е н т ів і д в о х у к р а їн -
ських студенток, обвинувачених польською проку-
р а т о р іє ю в у ч а с т и в у б и в с т в і м ін іс т р а Б р о н іс л а в а
П є р а ц ь к о г о в ч е р в н і 1934 р о к у . Т р ь о х п ід с у д н и х , а
то Стефана Бандеру, М иколу Лебедя і Ярослава
Н Зарпинця, засудж ено на кару смерти. П ерш ого як
к р а е в о г о п р о в ід н и к а О р г а н із а ц ії У к р а їн с ь к и х К а -
ціоналістів, другого як того, щ о організував атен-
`тат на П єрацького, а третього, щ о ф абрикував бом -
би в Кракові для вжитку українських револю ціо-
н е р ів .
З огляду на амнестію , яку проголосив уряд,та
кара смерти автоматично переміню ється на кару
д осм ертн ої тю рм и .
'
З ін ш и х п ід с у д н и х з а с у д ж е н о М и к о л у К л и м и -
ш ина і Богдана П ідгайного на кару досм ертної тю р-
м и .Д а р ію Г н а т к ів с ь к у , н а р е ч е н у Л е б е д я , н а 15 л іт
т ю р м и , а т р ь о х ін ш и х п ід с у д н и х н а 12 л іт т ю р м и
кож ного. Д о них не відноситься амнестія. К ате-
р и н у З а р и ц ь к у з а с у д ж е н о н а 8 л іт т ю р м и , а в с іх ін -
ш и х п ід с у д н и х н а 7 л іт т ю р м и к о ж н о г о .
В присуді сказано, щ о підсудних покарано за
участь у підготовленні зам аху на ж иття міністра
П єрацького й за приналежність до О рганізації У-
к р а їн с ь к и х Н а ц іо н а л іс т ів У Н ).
Згідно зі звітом американського кореспонден-
та всі підсудні вислухали читання присуду і вимі-
р е н н я к а р и в п о в н ім с п о к о ю . А л е я к т іл ь к и с у д д я
відчитав присуд,Л ебедь і Бандера голосно кликну-
л и :„Х а й ж и в е У к р а їн а !" Н а п р и к а з с у д д і їх в и -
ведено з салі. П ри відході Л ебедь поглянув на Гнат-
к ів с ь к у й у с ь м іх н у в с я .
Американський кореспондент подає далі, щ о
карна розправа проти українських „терористів"
т р е в а л а в ід 18. л и с т о п а д а і б у л а н а й д о в ш о ю р о з -
п р а в о ю , я к ў к о л и в е л и п о л ь с ь к і с у д и . ід ч а с р о з -
прави приходило дуж е часто до гострих терть між
обороною і суддею , щ о проводив розправою , та
п р о к у р а т о р о м . В с і п ід с у д н і к р ім д в о х в ід м о в и л и с я
зізнавати польською мовою, домагаючись права
зізнавати по українськи. Тим чином втратили м ож -.
ність себе боронити, бо суддя не допустив зізнань
українською мовою . Ті, щ о зізнали по польськи,
себто М алю ца і М игаль, обтяжили своїми зізнан-
н я м и с в о їх т о в а р и ш ів . П ід с у д н и х д у ж е ч а с т о с и -
лою випровадж ували з салі розправ на розказ суд-
д і з а о к л и к и у к р а їн с ь к о ю м о в о ю . О б о р о н ц ів п ід -
судних карано дуж е часто гривнами, за кож нім ра-
з о м г р и в н о ю п о 200 а б о 300 з л о т и х . К а р а н о їх з а
т е ,щ о ставили питання, або давали коментарі, чи
аргументували з зарядженнями судді.
П ольська суспільність, як каж е американський
кореспондент, слідкувала дуж е пильно за тим цро^
цесом. І треба признати, щ о саме польське грома-
д я н с т в о д у ж е п о д и в л я л о п ід с у д н и х з а їх в ід в а г у і
з а їх п о с в я т у в б о р о т ь б і з а в о л ю У к р а їн и . Н а #-
ліпш ий польський актор Александер Зельверовйч
і визначний член урядової партії прийш ов до су-
дової салі тому тиж день на сам український С вя-
т и й В е ч ір і в и т а в с я з п ід с у д н и м и . А л е й в ін І б іл ь -
ш іс т ь п о л я к ів є т о ї д у м к и , щ о р е в о л ю ц іо н е р и З а -
служ или на гостру кару.
К о р е с п о н д е н т д о д а є п р и к ін ц і, щ о й п р о в ід н и -
к и у к р а їн с ь к о ї п а р т ії Н Д О ) о с у д и л и т е р о р і б б и в -
ство як засіб політичної боротьби.
ПОЛЬСЬКИЙ КАТ РОЗЧАРОВАНИЙ.
ВАРШ АВА. — П ольська агенція телеграфічна
подає, щ о супроти цього, щ о ам нестія не допускає
до виконання кари см ерти на тих, щ о їх тепер з.а-
судили чи засудять за злочини, поповнені перед
д н е м 11. л и с т о п а д а 1934 p., к а т Б р а в н в н іс п о д а н н я
до уряду, щ об признано йому винагороду за спри-
чинену через те ш коду. Бравн побирав крім платні
щ е „б о н ў е " у с у м і 50 з л . в ід к о ж д о г о п о в іш е н о г о .
'
МОТТА ЗАСТУПНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА
Ш В А Й Ц А Р ІЇ.
Ж Е Н Е В А . — О ф ін о р п о д а є , щ о в ід о м о г о у к р Д -.
їн ц я мз і с в о їх в и с т у п ів п р о т и С о в є т ів д и р е к т о р а 'Л О -
л іт и ч н о г о д е п а р т а м е н т у М о т т у в и б р а н о з а х т у іін )і-
ком президента Ш вайиарії- П ригадуємо, щ о Д-р^
М отта в осени м инулого року в часі дебат у справі
п р и н я т т я С о в є т ів д о Л іг и Н а ц ій " б у в о д и н о к и м , щ о '
виступив ріш учо проти приняття і заж адав поста-
вити умовою вступу звільнення Сонетами У країни
й ін ш и х ‚з а г а р б а н и х н и м и з е м е л ь .
В ІД К Р И Т Т Я „У К Р А ЇН С Ь К О Ї Х А Т И " в П А Р И Ж І
П А Р И Ж .—О ф ін о р п о д а є т ір о в ід к р и т т я „У к р а -
їн с ь к о ї Х а т и ", я к п е р ш о ї в П а р и ж і у с т а н о в и , в я к ій
українці зм ож уть сходитися, щ оби, провести час у
родинній атмосфері,а незамож ніщ об знайш ли при-
тулок та деш еву їж у. П освячення доконав о. Брин-р
д з я н п р и в е л и к и х с х о д и н а х ім іг р а н т ів р іж н и х п о -
л іт и ч н и х н а п р я м к ів т а ч у ж и х г о с т е й .
Є В О ь О Д А , С Е Р Е Д А , 15-г о Є ІЧ Н Я 1933.
-і.П .
О іу
-
"SVOBODA" (UBERTY)
FOUNDED 1893
newipiper published dally except Sundays and bolldiyi
Owned by і he Ukrainian National Association, Inc.
it 81-83 Or tad Street, Jersey City,,Nl J.
Edited by editorial Committee.
.
as Second Class Mall Matter at the Post Office of Jeresy City, N. J.
on March 30, 1911 under the act of March 3, 1879.
Accepted for mailing at special rate of postageprovided ‚for In Section 1103
of the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
За оголош ення редакція не відповідає. -
А д р е с а : "SVOeOPA", P. О - BOX 346, JERSEY CITY, N. X
П О С Л ІД О В Н О П Р О В О К У Є
В ч. 6. наш ого органу поміщено новинку, за-
т и т у л о в а н у „П о с л ід о в н о у с у в а ю т ь ж и д ів ".
Б у л а
вона на перш ій стороні, в середині, себтощ в тій
р у б р и ц і, д е , я к в ід о м о , п е р е д р у к о в у є м о „ж и в ц е м "
новинки з українських часописів. Згадану новинку
передруковано з українського старокраєвого на-
р о д н ь о г о ч а с о п и с у , а г о в о р и т ь с я в н ій п р о п о л о -
ж е н н я ж и д ів у Н ім е ч ч и н і, а з о к р е м а п р о б о й к о т
л ік а р ів -ж и д ів з б о к у н ім ц ів . П р и к ін ц і ц е ї к о р о т е н ь -
кої новинки старокраєвий часопис додав таку зав-
в а г у : ‚З о н и - в и д н о д о б р е їх п із н а л и ". Н а с у в а є т ь с я
питання, чим пояснити таку непотрібну заввагу?
Я к з н а є м о , в с т а р ім к р а ю й д е м іж у к р а їн ц я м и
с и л ь н а п р о п а г а н д а п ід к л и ч е м „С в ій д о с в о г о ", я к а
змагає до того, щ оби піднести українського ре-
місника, українського бизнесмена, український про-
мисл іукраїнські кооперативи, йде там також ш и-
роко закроєна акція, щ об знищити корш ми і ли-
хварство, щ о, як відомо, є головно в жидівських
р у к а х . Ч и з їх п р и ч и н и , ц е ін ш а с п р а в а . Т у т м о в а
п р о . д ій с н и й с т а н . І о с ь п р о т и ц и х з м а г а н ь у к р а ї'н -
ського народу краєва ж идівська преса піднесла ве-
ликий крик. Д ійш ло було в своїм часі навіть до
т о го , щ о ж и д ів с ь к і к о р е с п о н д е н т и п о ч а л и н а в іт ь в
а н г л ій с ь к ій п р е с і п о д а в а т и б р е х л и в і ін ф о р м а ц ії п р о
цей український,рух, пиш учи про нього як про
„у к р а їн с ь к і п о г р о м и н а д ж и д а м и в Г а л и ч и н і". З н а -
читься, щ о за границею представлю вано погром-
н и к а м и т и х у к р а їн ц ів , щ о д е р ж а л и с я к л и ч а „С в ій
до свого". М аю чи це на увазі, можна припустити,
особливо лю дині з українськими почуваннями, щ о
той, хто подавав у краєвім часописі новинку про
б о й к о т ж и д ів у Н ім е ч ч и н і, д о д а ю ч и с в о ю з а в в а г у ,
к е р у в а в с я п о ч у в а н н я м и , р о з п у к о ю і п о д р а ж н е н н я м ,`
а не холодною розвагою . О ту його заввагу пере-
очено в нас скреслити, бож і без того в нас є при-
нятий звичай подавати в новинках самі ф акти без
за в в а г.
Ось таке то сталося. І ось цей випадок, ота
з а в в а г а в с т а р о к р а є в ій у к р а їн с ь к ій п р е с і й у „С в о -
боді" дала право українському часописові, яким
р а х у є т ь с я „Н а р о д н а В о л я ", п и с а т и ц іл у п е р е д о в у
с т а т т ю і в н ій т а в р у в а т и у к р а їн с ь к у п р е с у і „С в о -
б о д у " я к „р ід н и х " ж и д ів с ь к и х п о г р о м н и к ів , п р и -
лю дно зазначувати, щ о‚^б іл ь ш іс т ь українських ро-
б іт н и к ів і с е л я н , у к р а ю і н а ім іг р а ц ії,, н е п о г о д ж у -
ю ться з погромницькими кличами, які крито-ш ито
пробую ть перепачкувати в`. пресу деякі українські
редактори". Спитаємо: чи мож е так писати на-
віть чесний і розумний ж ид, щ о знає наш часопис,
џ а хоче бути справедливим ? С ум ніваєм ося. Зате по-
громницький визов, кинений українцем наш ій кра-
є в ій п р е с і й „С в о б о д і", т р е б а в в а ж а т и , г о в о р я ч и
м о в о ю „Н а р о д н о ї В о л і", х іб а д іл о м л ю д и н и , в я к о ї
„н е в с і к л е п к и в г о л о в і", а б о я к а х о ч е с п р о в о к у в а т и
певну частину ж идівства і ж идівської преси проти
„С в о б о д и ", а з а р а з о м і п р о т и у к р а їн с ь к о ї п р е с и в
краю як протиж идівських погромників. Тому саме
т р е б а о т и м у к р а їн с ь к и м „с е л я н а м і р о б іт н и к а м ", у
я к и х ім е н и х о ч е „Н а р о д н я В о л я " г о в о р и т и , д о б р е
знати про цю ю дину і провокаційну роботу.
С У ДН А Д У К Р А ЇН С Ь К О Ю М О Л О Д И
ЎВАРШ АВІ
П Е Р Е С Л У Х У В А Н Н Я С В ІД К ІВ .
(З львівського часопису ^У країнськіВ істіЃ).
'--,
(31)
Н а запит прокуратора сві- Зізнання комісари Банка.
д о к в ід п о в ід а є , щ о в ін н е з д и -
вувався, коли М игаль попро-
сив його пом очі в убивстві.
З чергиг оповідає Сеньків
про илянованни замах на со-
вєтський консулят. До консу-
л я т у х о д и в с в ід о к у в л а с н ій
с п р а в і, б о х о т ів , в и їх а т и д о
С С С Р. П ро те ѓсворив М ига-
леві, а той просив його нари-
сувати ш кіц нутра консулятў
й подати опис особи урядов-
ц я .С в ід о к з р о б и в "т е ,а к р ім
того нарисував тсго урядовг
ц я,з я к и м б а л а к а в . П із н іш е
довідався свідок, щ о сам е того
урядовця вбив Л емиќ.
Дальш е зізнав, щ о доробив
печатку до академічної лєґіти-
м а ц ії д л я Л е м и к а .
М игаль не говорив, щ об сві-
д о к п р ш у к а в с о б і „а л іб і" в
день замаху на консулят.
З п о м іж
п ід с у д н и іх п із н а є
Сеньків М игаля, Підгайного,
К ачмарськсого й Зарицьку.
Чи Зарицька належала до
О У Н , свідок не знає. Д ору-
чення піти до Бачинського о-
т р и м а в н е в ід З а р и ц Ь к о ї, а л е
від М игаля.
Д алі ставить запити підсуд-
ний М игаль.
М игаль: Чи ви пригадуєте
собі,#коли я вам дав револь-
вер ?
С е н ь к ів : Н і, н е п р и г а д у ю .
М игаль: А пригадуєте собі,
щ о я вам тоді сказав: як зат-
н е т ь с я м ій р е в о л ь в е р , т о т и
с т р іл я й .
Сеньків: Так, пригадую собі.
М игаль: С кільки' ви пили,
п е р е д у б и в с т в с м ?" Б а ч и т е , б о
я був тверезий.
С е н ь к ів : Д о с и т ь .
М игаль:Ч и ви вбили Бачин-
ськсго разом зі мною ?
Сеньків: Я зробив вам при-
ятельську пйислугу.
В ід в о д о в і с в ід к и
Д м итро
М ирон і О сип Н идза, засудж е-
ніна 12літ за організування
замаху на совєтський консу-
лят, не хотіли зізнавати по
п о л ь с ь к и і їх 'п о к а р а н о 200 з л .
гривни з заміною на 10 днів
ареш ту.
З ін а н н я
с в ід к а
С ен ькова
зробили не так прикре, як не-
с м а ч н е в р а ж ін н я
— зізнань
лю дини півголовка.
На цьому розправу відло-
ж е н о д о 12-г о г р у д н я , д о г о д .
10-т о ї р а н о .
О боронеціь' .` д$!'. Ганкевич
с т а в и т ь `с в ід к о в і '`з а п и т и . С в і-
д о к в и я с н ю ^ Щ ^ І 15. ч е р в н я
1934.б у в н а м іс ц і в б и в с т в а , д е
'в и к о н у в а в п р и к а з й п р е д с т а в -
н и к ів п р о к у р а т у р и : П іс л я з а -
м а х у в и д а в ‚OHR' у В а р ш а в і
летю чку і там , зда$ться, була
мова про т^,щ б'^м ах викс-
н а л и у к р а їн ц і. Р е в із ії й а р е ііі-
т и п е р е в е 'д е н о ' в и к л ю ч н о с е -
р е д у к р а їн ц ів .
З із н а н н я с е к р е т а р я м ін іс т е р -
сгв а.
3;
черги зізнає як свідок
Є ж н С т а в іц ь к л й , с е к р е т а р м і-
н іс т е р с т в а в н у т р іш н іх с п р а в .
Н а з а п и т і^р е д с ід н и к а с в і-
д р к п о д а є , Щ .6 м ін . П є р а ц ь к и й
о б н я в м ін іс т е р ія д ь н у т е ќ ў 27.
ч е р в н я 1931^ П р о в а д и в р е ґ у -
л я р н и й с п о с іб ж и т т я . Д о м ін і-
стерства йш ов звичайне піш -
ки .З м ін іс т е р с т в а в и х о д и в у
3-т ійг о д и н і,і 'й 'ш о в а б о д о м ів ,
а б о д о „Е в р о п е й с !;к У і К а в а р -
н і".Д н я 15: ч е р в н я в и їх а в у
год .15.10 а в т о м д о ќ л ю б у .
мС п ід о к д із н а в с я в 4-т ій г р д и -
ні пре ВбИВ.
СТВОі .
Д а л ь ш е п о д а є с в ід о к , щ
б р а в у ч а с т ьл в о с т а н н ій п о д о -
р о ж і м ін іс т р а ; п о С х ід н ій Г а л и -
ч и н і. Н а з іб р а н н і в л ь в ів с ь к о -
г р в о є в с д и с т р ін у в с я м ін іс т е р
з представниками українське-
ѓо громадянства.
‚С в ід о к п о д а й , щ р в д е н ь у -
б н в с т в а , д е с ь к о л о 14-т о ї г о -
д и н и , в ід іб р а в т е л е ф о н в ід д і-
я ч а м о л о д и х .н а р о д о в ц ів , д -р а
М о с д о р ф а , я к и й п р о с и в а в д і-
е н ц ії в м ін іс т р а щ е т о г о ж д н я .
С в ід о к в ід п о в ів М о с д о р ф о в і.
щ о `з уваіги на зїзд воєводів
міністер є занятий і змсж е
п р и й н я т и щ о й н о в п о н е д іл о к ,
або в вівторок чергового тиж:
щ ІМ рсяорЩ .зџя№ ь,щ о тоді
буде вж е запізно.
Н а з а п и т д -р а П а в е ц ь к о г о ,
чи М осдорф говорив, щ о бу-
д е з а п із н о п о . 15-т ій г о д и н і,
свідок заперечує.
Д Г а н к е в и ч в н о с и т ь в ід ч и -
т'ати залучену в актах реляцію
п о л іц ії, щ о д о т и ч и т ь о с о б и
М с с д о р ф а ..
Н а д а л ь ш і,'з а п и т и с в ід о к з а -
являє, щ о М осдорф а не бачив
н і в м ін іс т е р с т в і, н і в м ін . П є -
р ац ько го .:` '
П р о к у р а т {у р Ж е л є н с ь к и й в н о -
си ть,щ о б и 'п е р е с л у х а т и щ е
раз прйявного на салі ком.
Б ан ка.
С уд годиться на внесок про-
куратора.й на запит подає,
щ о т а б о р , я к о г о д -р М о с д о р ф
б у в п р о в ід н и к о м , в и д а в а в щ о -
д е н н и ќ „Ш т а ф е т у ". Н а к іл ь к а
д н ів п е р е д 15. ^ч е р в н я 1934
замкнула влада друкарню , де
т а г а з е т а в и х о д и л а , й `^Ш т а -
фета" перестала появлятись.
Д Г а н к е в и ч п р о с и т ь , щ о б
суд завізвав як свідка інспек
т д р а п о л іц ії С іт ќ о в с ь к о г о н а
о б с т а в и н у , щ о 19. ч е р в н я 1934
р . М осдорф зник Із Варшави
й д о с і н іх т о н е з н а є , д е в ін
п ер еб у ває.
ВНЕСОК ПРОКУРАТОРА.
П р о ќ . Р у д н іц ь к и й : Д о в к р у г и
п и т а н н я М о с д о р ф а і О Н Р -
б у з Н а р о т о в о -Р а д и к а л ь н и .
П р и м . Р е д .) п о в е р т а є т ь с я ц і-
ла низка запитів і витвсрився
постійний крутіж, якого цент-
р а л ь н и м п у н к т о м '.є ' М о с д о р ф .
С л ід ч а в л а д а б р а л а п ід р о з в а -
гу квестію телеф ону М осдор-
фа. Вертатис^ до первісної
т о ч к и й о б с т о ю в а т и , щ о ц іл е
с л ід с т в і, п о б у д о в а н о н е н а
л е н т і, щ о її з н а й д е н о в п л а щ і,
й через те оперте воно на хит-
ких підвалинах, а розправа
м о ж е д а т и з о в с ім ін ш и й в и -
с л ід , з о в с ім в ід м ін н и й в ід т е з и
акту обвинувачення, це дійсно
на мою думку — безпід
ставне. Ц е не є справа познак
(і}о щ л я к о в а )," ц е с п р а в а в и -
разних і сильних доказів. За-
я в л я т и , щ е х т о с ь ін ш и й у б и в ,
щ о з а а х в и й ш о в з ін ш и х
сф ер, як доказ того ствер
дження подавати, що якийсь
с т а р ш и н а п о л іц ії з н а й ш о в
оборона повинна мати якйай-
ш и р ш і у п р а в в е н н я "...
Д алі
п р о к у р а т о р р іш у ч о
протиставиться тому внескові.
к и ш е н і ‚п л а щ а т р о ш к и т ю т ю
ну, —якого в дійсності не бу-
л о а ін ш и й у р я д о в е ц ь й ід і
брав телеф он від М осдорф а, й
з тих дрібних суперечностей,
недоќладностей і фактів сну-
вати далекойдучі внески,.це
справді недоцільне.
Ми не противимося тему,
к о л и й д е п р о т е , в я к и й с п о с іб
розвивалося слідство, та нехай
буде устійнене, щ о М осдорф
у той сам ий день зник. М ав
для цього свої причини, не
звязані з убивством міністра
Пєрацькогс. Якжеж
м ож на
д о п у с т и т и , щ о б и п р о в ід н и к ,
голова партії, хотів остерегти
й з а г р о з и т и в 2-г ій г о д и н і м і-
н іс т р о в і, щ о к о л и й о г о н е
п р и й м е , т о в п о н е д іл о к б у д е
„з а п із н о ". З а м а х в и к о н а н о в
год.3.30. Я к ж е ж м о ж н а б у л о
за півтори години змонтувати
замах чи відкликати виконан-
ня замаху?Ж алію,щ о неможу
поперти внеску пана оборснця
Ганкевича, хоч признаю , щ о
В ІД К И Н Е Ш В Н Е С К И .
Суд цей внесок відкинув.
Д-р Ганкевич вносить тоді,
щ о б и п о к л и к а т и я к с в ід к а
д -р а М о с д о р ф а , д л я в и я с н е н н я
с л ів ,щ о їх д н я 15. ч е р в н я 1934
р.с к а з а в с е к р 'е т а р е в і' С т а в іц ь -
к о м у , щ о „ц е б у д е з а п із н о ".
1П р е д с ід н и к ‚з а я в и в , н а в н е -
со к
прокуратора, що так
сформулованого внесення о-
борони не візьме під розвагу
суд у.
Т о д і д -р Г а н к е в и ч п р о с и т ь
ухвали цілого комплєту суду
О п іс л я
на, припоручення
п р е д с ід н и к а п о д а в п р о т о к о -
л я н т , щ о 36 с в ід к ів н е з я в и л и -
ся на розправу. Багатьом свід
кам не М ож на було доручити
візвання, бо невідомо,де вони
м е ш к а ю т ь , а ін ш і с в ід к `и з л о -
жили подання, де оправдали
с в о ю в ід с у т н іс т ь .
Проќ. Рудніцький вносить,
щ о б с у д .в ід ч и т а в ‚з із н а н н я
т и х с в ід к ів .
З черги забираю ть ' голос
п о о д и н о к і о б о р о н ц і, я к і н а -
стою ю ть на покликання всіх
с в ід к ів а о с о б л и в о т и х . я к и х
зізнання можуть заважити на
с п р а 'в і.
Проќ. Ж елєнський протиста-
вйвся внескам, кажучи, щ о о-
боройа не запитувала нічого
такого, через щ о сталоб ко-
н е ч н е п о к л и к а н н я т и х с в ід к ів .
Д Г а н к е в и ч м о т и в у є с в ій
внесок на переслухання як
с в ід к а
крнсуля Ш тарка зі
Ш тетина, який нібито ствер-
ди в,щ о п а к у н о к , я к и й в ід іб -
р а л а Л е б е д е в і н ім е ц ь к а п о л і-
ц ія , зовсім не був такий са-
м й й , я к т о й , щ о й о г о п о т ім
п р и с л а л и д о П о л ь щ і.
П р е д с ід н и к з а п и т у є п ід с у д -
ного М игаля, який не м ає о-
б о р о н ц я , ч и в ін х о ч е в и с к а з а
ти ся'
щ одо
г о л о в н о г о Ш Т й б )Г ,' п о в і д о м -
л е н о в ж о в т н і 1934 р . п р о п е -
реведення в Празі ревізії в
Сеннка, щ о користувався ли-
тсвським паш портом на наз-
внщ е Біскавскас. П ереведено
теж ревізію _в Барановського,
Забавського, Ч учкевича, М ар-
т и н ц я ,'М и р о в и ч а , К у л ь ч и ц ь к о -
го й Равича. Всі документи,
щ о їх п ід ч а с р е в із ії з н а й д е н о ,
є с в ід к р в і в ід о м і. Д о т и х д о -
к у м е н т ів д о л у ч и в с в ід о к п е р е
ќ л а д з ін с т р у к ц ії в и ш к о л у О -
У Н ; а к т HDQ, у с т р ій . О У Н і
програм у таборового вихован-
ня О У Н .
Д -р ,Г а н к е в и ч : В я к и й с п о -
с іб п р и й ш л и в п о с ід а н н я „а р -
х ів у С е н и к а "?
Кжимовський: Це урядова
тай н а.
Д Ш л а п а к : Ч и в ід о м о в а м
про ревізію в сотника Я рого?
К ж и м о в с ь к и й : Н і.
Ш л а п а к : Ч и п ід ч а с р е -
в із ії в С е н и к а й ін ш и х у П р а -
зі ви були особисто?
Кжимовський:Ц ього не ска-
ж у; це урядова тайна.
Д Ш л а п а к : Н а я к ій п ід -
ставі ви вваж аєте, щ о архів
Сеника є правдивий?
Кж имовський: Ц е моє внут-
р іш н е п е р е к о н а н н я .
Д Ш л а п а к :'Т о з н а ч и т ь , щ о
лиш е на підставі ваш ого внут-
ріш ньогс переконання обсто-
ю ете автентичність тих доку-
м е н т ів ? ,;
П р е д с ід н и к : „У х и л я м ".
Д -р Ш лапак: Чи знаєте, які
документи`має тепер суд до
своєї розпорядимости?
Кжимовський: Н е знаю .
Д -р Ш лапак: Ви сказали,
щ о „а р х ів С е н и к а " с к л а д а -
ється з оригіналів, фотоґра-
ф ій . Чи ви ці фотографії про-
в ір ю в а л и з о р и г ін а л ів ?
П р е д с ід н и к : „У х и л я м ".
Д Ш л а п а к : П е р е д х в и л и -
нсю сказали ви,щ о не знаєте,
спровадж енняЯ К 1 Документи має суд до-ди-
;с п о з и ц ії. Н а я к ій п ід с т а в і о б -
М игаль просить спровадити(стою ете, щ о вони згідні з'о -
с в ід к а О н и щ у к а і в с іх ін ш и х , р и г ін а л о м ?
В г о д . 12-т ій п іш о в с у д н а
Кжимовський:Спираю це на
н а р а д у , п іс л я я к о ї п р о г с л о ш е -
но постанову, котрою відки-
нено всі внески оборони й рі-
ш ено відчитати зізнання свід-
к ів , які на розправу не зяви-
л и ся.
Н а цьому зарядж ено обідо-
ву перерву.
В Н У Т Р ІШ Н Є П Е Р Е К О Н А Н Н Я .
П іс л я с б ід о в о ї п е р е р в и з і-
знавав свідок Єжн Кжимов-
ський, урядовець президії Ра-
а и М ін іс т р ів , я к о г о , я к м а й о р а
мойому внутрш ньому Перекоп
нанню .
Д алі свідок на дотичний за-
пит обсрони подає, щ о автен-
т и ч н іс т ь д о к у м е н т ів , я к и х б у -
л о б іл я 2,500, с т в е р д ж е н о п о -
н а д у с я к и й с у м н ів .
З черги приступає суд до
відчитування зізнань тих свід-
к ів , щ о не явилися на роз-
п р а в і. Ц е в с е в б іл ь ш о с т і
свідки, яких зізнання дотичи-
л и в с іх п ід с у д н и х .
а л і б у д е ).
Р іх а р д Б е р .
О С ІН Н А М А Н Д Р ІВ К А Г О Л Я Н Д Е Є Ю
І
о д о р о ж н я к а р т и н к а ).
Знавці гарних краєви-
д ів к а ж у т ь , щ о Г о л я н д ію
треба звидж увати весною ,
бо сам е тоді вона, вся в
сяєвах тульпанів, гіяцин-
т ів , ґлядіолій та бозу,
н а й к р а щ а . А л е п іс л я т о -
го , як я пром андрував Го-
ляндією вздовж івш ирш ,
і бачив її в ш атах завми-
р а ю ч о ї- о с ін н ь о ї к р а с и , я
можу впевнити кожного,
щ о подорожувати тут в
осени це таксамож дуж е
гарно. О це ось багро та
золото осени, зміш ані в
кликую ть у вас іноді вра-
ж ін н я , н а ч е б ц е п е р е д в а -
ми зам ерзлі м орські хви-
л і.А в ід с т о р о н и м о р я
п л и в у т ь с о б і б іл я в і о б л а -
к и п ід с в іж і п о д и х и в іт р у ,
в ід я к о г о ц іл у н к ів л и ц я
в нас починаю ть горіти
Г ен ж е у д оли н і всі левад и
затоплені щ едрим тут о-
с ін н ім д о щ е м .
Та тут з веж королів-
ської палати в А мстер-
дамі чути мельодійну гру
курантових годинників,я-
ка звертає ваш у увагу на
одну, своєр^ну краску, одно веселеньке свято,
витворю ю ть собою лито-
иу картину круговиду,
коли гуляєш широкими
вулицями, засадженими
по обох боках високими
берестинами. Ц е — осо-
бливо в годину присмер-
к у т а к , н а ч е б т и п ід
зводами величавого со-
бору. А така гарна, бага-
т а в к у щ і й л іс и о к о л и ц я
н а -в е л и к ій , п р о с т о р ій і
р ів н ій п л о щ и н і, з о в е т ь с я
в Г р л я н д ії „Г е т Г о о й " т а
„Емелянд". ЇЇ загальний
характер зм іню ю ть час до
ч а с у: п іс к о в і Л ю н и , щ о
творять4 невеличкі горбѓ
ки ,я к и х н е п р а в и л ь н і
щ о його обходить нині
молодь. Ц е ось сьогодні
{,С ін тН ік о л я с " с в . М и -
к о л а — п р и їж д ж а є д о а м -
с т е р д а м с ь к о ѓ о п о р т у -б іл я
собору цього богоугод-
ника та щ е в товаристві
його чорного почоту, і
ц е є о ф щ ія л ь н о ю п о в і-
д о м о ю п р о т е ; щ о „М и -
колаївський тиждень" на
радість м алим і старим —
п о ч а в с я . Б оі в Г о л я н д ії
воно прастарий звичай,
щ о свято. М иколи є свя-
том ^-взаїмного обдарову-
в а н н я , т а щ `й о г о т у т б а -
гато врочистіш е святку-
ю ть,н іж , н а в іт ь Р із д в о .
м я г к о о б р и с о в а н і л ін ії в и -1 А д ж е 'в п р о д о в ж т и х д н ів `
р іж н і п р и л ю д н і т о в а р и -
ства і ш коли щ едро об-
даровую ть тисячі.й тися-
чі дітей. О так це ісправ-
д і „т и ж н і р а д о с т и ", і к о -
ли ви в той час вийдете
пройтися вулицями Ам-
стердаму, то бачите, як
т у т з у с іх с т о р ін н а п л и в а -
ють люди, обвантажені
пакетами й погідно у-
с м іх н е н і, п о в н і п о с п іх у
прибути до тих,для кого
дарунки призначені.
А сам А мстердам?
Ц е м о д е р н е б ір ж е в е м і-
сто — модерне й без о-
гляду ^а те, щ о м ова йо-
го населення прегарно чи-
с т а й п е р в іс н а ,і з л о ж е н а з
ф р іг ій с ь к и х і д о л іш н ь о -
саксонських діялєктів по
р іж ц й х п р о в ін ц ія х — г о р -
де в перш у чергу на один
зі своїх найкращ их інай-
к о ш т о в н іш и х с к а р б ів : н а
Державний М узей. Про
нього, правда, писало-
ся вже дуже багато;
ц ь о г о р о к у в ін іщ е ц ік а -
віш ий,том у, щ о сам е м й-
н у л о 50 р о к ів в ід х в и л і
його оснування. З цього
то приводу зорганізовано
тут міжнародню виставу
м а л ю н к ів і?е м б р а н д т а , я к а
заповнилась найславніш и-
м и творам и дього м истця,
с т я г н е н и м и з у с іх , у с ю д ів ,
у с в іт ів А л е й п о з а т и м в о -
но в А мстердамі вж е за-
к р іп л е н а т р а д и ц ія і, с к а -
зати неписаний закон від-
носно joro4 щ о тут не-
м а такої, нехай і пересіч
н о с о б і а м о ж н о ї л ю д и -
ни, яка не вваЖ алаб своїм
обовязком влаш тувати со
б і З б ір Я К И Х О С Ь '
КОШ ТОВНИХ
п а м я т о к . І щ о й н о п іс л я
к о ж н о ї д у х о в 'о ї н а с о л о д и
береться амстердамець і
д о к у л ін а 'р и н х `0 н а с о л о д ,
щ с ^п о ч и й а ю г Р в с я с л а в н и м
го лян д ськй м'с н ід а н н я м , я-
К е .'с к л а д а є т ђ с й з .ч д ю , в а -
реного яйця, ш инки, си-
ра,масла й родзинкового
х л іб а . Д а л іж , к о л о п о л у -
дня, їдять у славного За-
дера, власника відомого
рибного рестррану, малу
перекуску^ а саме тонку
п о м ід о р о в у '' з у п у ,. т у з и н
смачненьких зеляндських
у с т р и ц ь , п о г З і#ір ‚к д ^к р в о
д о б р о г о р а к а ^^'а л і ‚Ц р б ір -
ну смакомц %џ б у щ`; геть
з а т о п л е н у 'в ік а с л я н іл і с о -
сії((а н а к ін ^д ^ `л ю б л е н и й
в Амстердамі снетанко-
в к й.п у д д ін Г .;' Д ^о іп о л у д н і
Џ ї№
‚Д р ^а р у ^Е к ^е л ь -
з ю р , д е .,-,п р и .с к л я н о ч ц і
винця' та при циганській
музиці готуєм ося #о до-
о р б і в е ч е р і в о д н ім з ч и -
сіденних ресторанів в А м-
с т е р д а м і.
',_?,.
Т а т е п е ^іщ е д е щ о п р о
ви гл яд ^А м стерд ам у.
Н о в і 'ч а с т и н и м іс т а з б у -
довані з архитектонічно-
г о п о г л я д у ^-в е л и ч а в о , а
к о ж н и й д ім т у т м а є щ о -
н а й в и щ е 3—4 п а р т і й , з
яких кожна,замеш кує о-
д и н п о в е р х , з в и ч а й н о 4—
6 к ім н а т . П р и т ім в о н о
розуміється само собою ,
Ш ,
р до кожного помеш -
кання належить уповні
влаш тована кухня з зим-
ною і теплою водою, з
лазнею та з 1або 2 ш а-
ф а м и в к о ж н ій к ім н а т і,
в б у д о в а н и м и т у т у с т ін и .
Позатим в кожного ви-
н а є м ц я є п р а в о `в е л іт и с о -
бі наладити хату на кош т
господаря, якому за таку
хату платиться місячно
40—65 г у л ь д е н ів ` О т а к ,
починаючи від вересня
1935 p., п е р е с іч н о д о ж о в -
т н я 1935 р . з б у д о в а н о т у т
3,500 помеш кань і відда-
н о їх д о п р и л ю д н о г о
вж итку. Ітому то, завдя-
ки саме тому надзвичай-
н о м у б у д ів е л ь н о м у р р з -
м а х о в і, п о м е ш к а н ь у Г о -
л я н д ії є д о в о л і, і н е д о с т а
ч і,а т и м м е н ш е б ід и з
цього погляду тут лю ди
н е з н а ю т ь н ія к о ї, О б с т а -
вина, яка;так і спонукує
н а с п о р ів н а т и з ц ь о г о п о -^
ѓляду таку країну, як Го-
л я н д ія , 8 б б л ь ш е в и ц ь к о ю
Р о с іє ю , д е н іб и „ч у д е с д о -
верш ується для добра лю -
дей", а в суті речЬ трохи
не І
В К О І^Н ІЙ д і л я н ц і ж и т -
тя зазначується катастро-
фальна недостача найне-
о б х ід н іш и х з а с о б ів ч л ю д -
ськогр існування, а вж е
ихОдо помеш кань, то па-
н у ю т ь т а к і н е й м о в ір н і в ід -
носини, щ о просто не'хо-
четься вірити звітамо .ч е -j
в и д ц ів !
Але вертаймося знову
д о н а ш о ї м а н д р ів к и Г о -
л я н д іє ю .
Н ам лиш ається сказати
щ е к іл ь к а с л ів п р о ін ш е
в ід о м е м іс т о т у т , а с а м е
про Ротердам.
Н у ,' н а с к іл ь к и А м -
стердам місто чистеньке
і гарно плекане, то Ро-
т е р д а м р о б и т ь в р а ж ін н я
середовищ а занедбаного і
нехарного, навіть напе-
рекір тому, щ о в остан-
ньому часі відбудовано
ц іл і ч а с т и н и м іс т а . В о н и
ось,г о л о в н о в д а в н іх
д іл ь н и ц я х , д а л е к о н е т а -
кі повні прим ани, як ста-
рі вулиці й площі в
Амстердамі. Затеж
ко -
л и ш н ій б у р м іс т р , д -р Ц і-
мерман, вибудував у Ро-
тердамі дуже гарний ра?
туш , який справді при-
чинився до прикраси тієї
ч а с т и н и м іс т а , в я к ій в ін
видвигаеться. А позатим
важ но зазначити, щ о вна-
с л ід о к д е в а л ю ц ій н о ї к р і-
зи в Бельгії Ротердам
стратив своє
колиш нє
з н а ч ін н я д л я м іж н а р о д -
ньої морської торговлі,
п іс л я т о г о , я к А н т в е р п ія
завдяки своїм дешевим
тариф ам перебрала у свої
руки добру частину його
к о л и ш н іх з в я з к ів у т ій
д іл я н ц і.
_ .
В цілостиж скажу, що
Ротердам оглянете дуже
с к о р о , і т а к и й в ін м а л о
своєрідний, щ о пригадує
в а м ц іл и й р я д ін ш и х п о р -
т о в и х м іс т , з о к р е м а ж м іс т
ган зеатськ и х .
З німецького переклав
д -р с т а п Г р и ц а й .
, ДАЦТЕ АМЕРИКАНЦЯМ ЗНАМЕНИТУ БРОШ УРУ:
THE UKRAINIAN QUESTION
. '
А№ ХITS
iMPORTANCEТ О GREAT BRITAIN
by LANCELOT LAWTON (London)
JMty щ о й н о н а д іс л а н ь ^ А н г л ії. Щ н а з п е р е с и л к о ю -50 ц е н т ів .
- Замовляти:
" S V O B O D A , "
81-83 GRAND ST.,
(P. О . Box S46)
Я Ж 8Е Т .Х Я Т ЇГ , N. J.
У В А ГА : Б рош ура та налається найкращ е для наш их політичних К лю -
б ів , як теж для уж итку м олоді та всіх тих, ш о хотілнб предста?чти А ме-
пикапцян українську справу коротко, ядерно й зрозукіло. Є таїѓ теж
подані ті м іж народні постанови, щ о відносяться до українських понево-
леіш х зем ель.
Ч .11
Н А
Б Щ Ч Ї ТЕМ И
Ю Б О Д А :,С Е Р Е Д А , 15-г оС ІЧ Н Я 1936.
тТ ^У т
ЦЕРКВА, ГОСПОДАРКА
И П О Л ІТ И К А .
Як доносять нюйорськіг а -
зетиз п о н ед іл к а,в б а га ть о х
ню йорських церкваху неділь-
н и х п р о п о в ід я х
д и ск у то в ан о
т е п е р іш н є
е к о н о м іч н е
п о л о -
ження крают а політикуу р я -
Д У -
Н едавно тому велике число
ню йорських свящ еників,п р о -
п о в ід и и к ів
ір а б ін ів в и д а л и
иубличний закликз а знищ ен-
н яв м іс т іт а к з в а н и х '„с л о м з ",
себто густо забудованих, .г у -
сто заселених, негігієнічних,
брудних частин міста.
‚М и н у л и с я в и д н о ч а с и , к о л и
л ю д и н у ,що з п р о п о в ід а л ь н и -
ці хсчби писнулап р о еконо-
м іч н і с п р а в и , в в а ж а л о с яза ра-
д и кал ааб о б езб о ж н и к а. Н а-
wьц ер к ва, щ овперш ў чергу
вважається покликаною гово-
р и ти
п р о мораль, говорить
п р о е к о н о м іч н і с п р а в ий по-
лѓтику. Ц им -мпмохсдом прнз-
насться, що й мораль тісно
звязан аз го сп о д ар к о юй по-
л іт и к о ю .Щ ов к р а ю ,д е г о с п о -
д р а к ай п о л іт и к а н е д о б р і,т а м
, м ораль мусить недом агати.
Ц Е РК В Ай П Р Е ЗИ Д Е Н Т .
К ож дий
п р о п о в ід н и к ,щ о
говоривп о о тепьріш нє` поло-
А Є Н Н Якраю , говорив теж
п р о
нел'ійку президента
Р у зв ел -
га.
З а м іт н о ,щ о п о в а ж н а б іл ь -
ш ість заявиласяз а президен-
та Рузвелта. Одначе знайш ли-
с ят е ж п а р у ‚т а к и х ,щ о в и с т у -
палн проти
п р ези д ен таР у з-
велта, закидую чи
й о м у ,щ о
в ін с в о є ю
п о л іт и к о ю
ц ьк у є
класу проти кляси, себтоб ід -
них проти багачів.
Отже призидента поставле-
іюн а о д н у л а в к уз с о ц ія л іс т а -
м ий больш евикаМ и,щ о свою
с у с п іл ь н у ф іл ь о с о ф ію
сп и р а-
ютьн а засаду боротьбим іж
б ід н и м ий б а г а т и м и .
П резидентові Рузвелтовіц е
не перш ина. И огсвж е нераз
називали соціялістомі кому-
н іс т о м . П о щ оц е р о б л е н о ,в і-
д о м о : називаючи йогоц и м
іменем, вороги йогс програми
х о т іл и
ск о р и стати
зу п ер е-
дження пересічних американ-
ц ів до цих т е ч ій . П о щ овж и-
вається упередження,т е ж в і-
д о м о :на те,щ облю ди не роз-
бнрали справи розумово,а л е
су д и л и
п р ос п р а в у
с в с їм и
чувствами, своїми нерозумови-
ми упередженнями.
ХТО ВИНУВАТИЙ?
Щ о президент Рузвелтб е -
реп ід увагу існування клясо-
всї боротьбит а своєю полі-
т и к о ю х о ч е в п л и в а т ин а н е ї,ц с
певнар іч . О дначеч и винува-
тнй президент за цю бороть-
б уЧ и в и к л и к ав він її? Чи
с к р іп л я є він її?
Ч ив ід то го , щ о в ін д а в д о -
помогу фармерам
аб оо т в о -
рив нові зарібки безробітним
робітникам, стали
н езам о ж н і
більш е завзяті проти багачів?
З д ається ,щ о х ви л и н аз а -
станови вистарчає, щ обип р и -
йтид о інш ого висновку, а са-
м с,щ оякраз політика прези-
д е н т а Р у з в е л т а ‚о с л а б л ю єќ л я '
с о в у б о р о т ь б ув А м е р и ц і,с -
слаблю є
к л ясо в у
н ен ав и сть
н е п о с ід а ю ч и хд о п о с ід а ю ч и х .
Так принаймні думаютьс о -
ц ія л іс т ий к о м у н іс т и ,я к і в в а -
жалиб и президента Рузвелта
заязок двох явищ , м іж якими
.п р и ч и н о в о г о з в я з к у н е м а .
Існує клясова боротьбав А -
м ериці —г ц е ф акт. Існуєп р е-
зидент Рузвелті його подіти-
ќа —це теж ф акт. Л ю ди,щ о
не люблять президентаР у з-
в ел та
й
клясової борстьби.
став л ять їх у п р и ч и н о ви йз в я -
зок. М овляв,в А мериці клясо-
ва боротьба через Рузвелта.
А бо; президент Рузвелтп р и -
чиною клясової боротьби.
ПОГОДАй БАРОМ ЕТЕР.
П ригадується мені однос -
п о в ід а н н я у к р а їн с ь к о г о
п и сь-
менника Михайла
К оцю бин-
ського,в котрімв ін пиш е,я к
то він із сестрою , щ е як були
д іт ь м и , р о б и л и
зах о д и , щ об
викликати гарну
п о го д ун а
д ен ь,н а котрий була визначе-
н аї х п р е гу л ьк ан а сел о .s
Діти знали,щ о старш і диви-
л и сян а б ар о м етерт а го в о р и -
л и :„Б у д ед о щ !" а б о
„Б у д е
п о г о д а !" Б а р о м е т е р п о к а з у є !"
З цього діти зробили
ви сн о -
вок, щ о це барометер викли-
куе погсду:д ає гарну погоду,
або дощ . Томут ов `них вири-
нула думка приневолити баро-
метер датиї м гарну погодун а
деньї х прогульки. Вонир о з -
в ід у ю т ь с я , як це
б ар о м етер
д ає дощ чи п сго д у ,а п о б а-
чивш и,щ о на баррм етріє п о -
к аж ч и к ,щ о раз п о к азу є на на-
п и с „д о щ ", д р у г и й
раз на
„п о г о д у ",
во н и
в и м ах у ю ть
б ар о м етр о м ,
тр я су ть
н и м ,
ш товхаю ть його, щ об. тільки
п о к а ж ч и к ѓ ќ к а з а вн а „п о г о -
д у ".
У д и т я ч ій г о л о в і, в и д н о ,п о -
встав причиновий звязок м іж
двома явищ ами: погодою
й
п о к азу в ан н ям
б ар о м етр а
н а
п о го д у .ї м зд ається ,щ о п о гс -
д ав ід то го ,щ о
б ар о м етер
п о к азу єн а п о го д у ,а ти м ч а-
сомц е тому барометер
п о к а-
зу єн а п о го д у ,т с б у д еп о -
го д а.
... ..І
К А С О В И Й З В ІТ У . Н . С О Ю З А
з а г р у д е н ь 1935 ѓ о к у .
П РИ Х Щ :
ttnte
..__._391. 41
475.52
215.22
93.76
191.97
97.48
239.52
8. .____ 209.40
9
141.40
:216.М
. . . . .83. 70
135.43
61.24
Btuta
Заш итий
В ід д ііЗ а п л а т и ш
В іл д Ь і З а в д а т м в
18.21
70.53
38.89
18
Ш .01
40
10.51
.20
209.82
21 . : . . _ .129.78
23
40.65
24
90.74
25
102.34
26
38.49
27
80.91
28
115.44
29
164.07
30
67.77
31
138.27
32
32.13
33
95.231
34
6.29
35
38.90
36
132.42
37
96.75
38
241.61
39
149.12
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
204
205
206.... 4 0 4 . 9 4
.-126.11
- ,158.10
30.72
12 5 7
. 96.46
72.27
38.56
я
48.80
- 11. 18
-
' 13.22
J 119.34
113.81
-_..ь _113. 75
г
34.36
53,78
47.86
44.10
- . 144. 47
К 94
141.65
41.91
37.12
379.90
16.53
373:
374
375
376
377
378
379
381
382
...._.3 8 . 9 8 ^ 3 8 3- : І _ ' . _ .167.66
,88.44
(87.91
27.52
39.24
47.26
62.38
36.96
39.29
385
388
о 90
392
396
400
401
:-._„35.75
v. 227.63
. І . . .152.27
ІІС Г іС WL24
.-„..66. 68
„іи ._3 9.12
Зм іс я ч н и хв к л а д о кн о в и х
р о д іво б е зп е ч е н н я- -
$42,623.91
40
41
42
44
45
46
47
48
48.06
21.58
9.58
160.61
140.52
243.59
34.00
41.50
49
20.06
50
193.31
ІД ЕВ ІЗ П Е Р Е Д К ІН Ь М И .
П риклади
такого дитячого
думання даютьн е тільки одні
діти. Частенько таким спосо-
бом дум аю тьі старш і лю ди.
А такин а президентаР у з-
велтаз а клясову боротьбуц е
один приклад.
Інш ий приклад бачимов н а-
падах польського
п р о к у р ато -
р ан а п р о в ід у к р а їн с ь к о ї р е в о -
лю ційної організаціїз а грани-
цеюяк на тих,щ о викликую ть
н а
у к р а їн с ь к и х
зем ляхп ід
П о л ь щ е ю р е в о л ю ц ій н и й
р у х .
Щ о
вк р аю
єр е в о л ю ц ій н и й
р у х .ц е ф ак т. Щ о за гр ан и ц я-
м н к р а ює п р о в ід ,ц е ф а к т .А -
л еч и ф а к т о мє, щ о п р о в ідв и
кликуе рух? Щ о без проведу
не булоб и руху? Польський
уряд хоче доказати передч у -
ж им и
д ер ж ав ам и ,щ о
во н о
т а к . У с іх п о л я к іввін не в с п ів
п е р е к о н а т и ,а л е в с п ів п е р е к о -
н а т и д е я к и х у к р а їн ц ів . Н а п р и -
к л а д к л е р и к а л ь н и й о р г а н „М е -
т у ".
Щ е
ін ш и й
п р и к л ад
зн а є
іс т о р ія
у к р аїн ськ о го
н а ц іо -
нальнсго руху. Адже й про у-
к р а їн с ь к и й н а ц іо н а л ь н и й
р у х
говорили вороги, щ о це рух,
в и к л и к а н и й н ім е ц ь к и мчи ав-
с т р ій с ь к и м у р я д о м .
О тж ев ід ного
повстаю ть
н а р о д н і р у х и ?Ч и м о ж е ж м ін -
к а л ю д е й з а '-г р а н и ц я м к р а ю ,
або чужий уряд`викликатия -
к и й н еб у д ьр у х , зак р о єн и йн а
51
52
53
55
56.47
57.30
61.01
52.58
207
208
209
210
211
213
214
215
216
217
. 84.51
. 23.87
. 81.18
.44.25
169.93
48.46
.355.38
11.55
2R10
48.Н З
391.01
В ід д іл
І_
.2-
З_
7.
8і
10І
12.
19.
20
28
ЗС
33
37
39
41
46
47
`Ѓ Р `
218
247.64
219
116.42
і?0
204.95
221
223
225
227
229
529.48
292.34
24.27
86.89
219.70
230
227.48
231
232
233
28.92
65.85
39.65
234
126.60
56.
178.10
57
.142.74
58. _ . ; _ . 148.85
59
.147.09
60
34.24
61
67.44
62
119.05
63
276.48
64
98.78
65. . . . . . 265.27
66
122.76
67
182.95
68
25.71
69
120.00
70
269.09
7.59
48.18
47 9 . 9 3
34.57
102.21
.:.:х528.05
71
72
73
74
75
76
77
83.95
78
114.77
79
25.43
80
40.39
81
158.29
82
73.66
83
181.48
84
85
86
87
88
89
49.12
. 130. 661
ІІ238. 92
.185.55
.24.63
. 23. 89
90
253.80
91
350.98
92
19.12
93
53.53
94
294.72
г іб
42.69
96
175.42
97
153.01
98
130.33
99
192.40
100
. 94.10
101
46.99
102
479.69
103
105.24
104
278.34
105
21245
106
256.23
107
46.85
108
64.10.
109
166.84
П О
9.06
111
36.73
112
533.60
...64 . 18
...40.65
...26.47
.„52.28
...107.49
...71.23
119
33.08
120-..-
159.05
121
140.61
122
62.22
124
112.50
125_
40.86І
126
81.10
127
168.14
128
19.86
129
37.32
130
352.26
131
23.31
132
179.18
с в о їм
приятелем, ЯКЩ ОВ ІН
с к р іп л я вб и к л я с о в у `- .б о р о т ь -І-ш и р ш у с к а л ю ?-
бў.Щ о це не погляд самих
т іл ь к и с о ц іа л іс т іві к о м у н іс т ів ,
в и д н оз і с л ів а н г л ій с ь к и хб а -,
гацьких газет,щ о і `А ќ нелри-
четнід о клясової боротьбив
Америці,н е бояться признати,
що Рузвелт своєќѓ політикою
вдержує рівновагум іж кляса-
м ив А м е р и ц і.
Я К Е ЇХ А Л О ,Ѓ Т А К Е З Д И Б А Л О .
іѓ з
134
135
136
137
138
139
140
147
148
149
150
235
ч236
237
125.04
166.56
218.24
'238
101.27
239
302.49
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
7322
- 157.78
.--. 75.20
22.72
114.59
57.04
263.20
6U.09
45.35
34.38
25Т
206.85
253
254
255
256
257
259'
202.04
84.86
-т__ 106.50
7683
41.32
22.83
260
261
262
263
265
97.98
28.45
55.99
65.03
31.04
266
116.54
267
268
269
270
271
88.55
72.45
32.61
215.11
82.42
273
.144.70
209.26
84.68
274
275
276
270.65
277 -...-— 142.00
278
65.01
279
13.80
280
.181.78
281
70.55
282
214.51
283
130.35
... 64.37
...21.24
...35.11
..241.03
...31.16
__ 62.24
292
467.84
293
36.38
294
55.98
295
203.78
296
290.81
297
22.60
298
62.91
299
49.18
500
176.35
301
146.41
284
285
286
288
289
290
303
304
505
306
67.79
79.50
69.68
37.94
308
119.95
Всітакі аргументи маю ть б а-
ѓ а т о с п іл ь н о г о . ` у с іх т а к и х
випадкахє лю ди,' заінтересс-
В а н і ж и в ов з а к р и т т ю ..п р а в д и .
Ів усіхн и х засобом закриття
п р а в д и "є в ід ќ л и ќ ў в а н н я
д о
а л ь ш и в о їл ь о ґік и .Ву с іхTJHXJ
івипадках пропагандисти.ч и -
;с л я т ьн а д и т я ч і с п о с о б и`д у -
президентаjманнят и х людей, яких вони
х о ч у т ь ‚н а в е р н у т и ,.н а ^с в ій ;ви -
сн о во к .
;
К о р о т к о : р а х у ю т ь іііа. л ю д -
ЗВИХНЕННЯ ДУМАННЯ.
О бвинувачення`
Р у з в е л т аз а к л я с о 'в у б о р о т ь б у
в Америціє прикладем частої
п о м и л к ив л ю д с ь к ім д у м а н н ю .
Ц с с т а в л е н н я ';,.,в п р и ч и н о в и й І с ь к у г л у п о т у.
.....253. 27
76.17
58.23
159.81
214.20
55.60
79.13
87.58
142
120.84
143
106.52
144
25.88
145. . . . . .5 7 . 19
146
156.63
4994Т
28.77
._.— 57.91
. -3 1. 0 9
151. . . . . . 105.92
153_
7.36
154
60.44
155. , . 457.63
156:
158.00
157. . — . 1240
TS8
.246.51
159
- 68.39
161
190.29
57
62
65
70
72
73
76
78
83
86
88
90
101
102
104
106
108
ill
112
114
117
125
127
129
130
134
135
136
139
140
142
143
147
151
і 55
156
161
162
169
170
179
181
185
189
190
192
193
205
206
208
З ап л ати в
.--3131
.'.
25.84
Л Я +4.84
6.8ft
....—`9.4б
t. _ . ^ 13.23
_ . . _ 8.02
.:..._1.58
4.25
„ . , — 36.51
-J--L._11.3 2
r
іЬ М
г17. 20
:._3 6 . 0 5 '
З ІІ
Х ,14.3ІТ
І4.67
4.98
1.18
....: _ 17.68
5.25
81
10.37
280
3.62
6.75
3.37
К 43
17.61
2.84
.-:
п .68
. - - . . 3.34і
. . . 1 16.25
,33.98'
1.09
.11.87
5.80
8.90,
3.61
.-'..-6. 69
Ш
3.36
.-.'-._ 15.57
-.-„2.08
9.70
5.33
1.64
1656
14.77
."4.66
ф .50,
4.44
1.29
.....4 . 4 1
1.87
4.26
16.22
1.03
1.57
6.68
9.56
17.06
.....2 . 4 0
13.40
5.00
18.48
10.51
і'ід д ія
Заіш гтні
209
215
216.
217
218
220
221
225
234
235
237
241
І
257
260.
262
268
^274
275
276
278
280'
282.
283'
284
286
288
292
295
298
300
305,,
312
3 1 6 '
318,
3 2 1і
322
327
7.60
...:_-2.14
15.32
8.22
......І 2.20
:_а іі.2.11
‚ .r —v37.65
.:...!—; 14.54
—.^—4.67
.
4.52
-:.-.-24.12
——_8.65
2.68
..—7.86
и ._^
19.48
„_.-тг ,_3.08
-.її.'.16.75
.
2.46
5.38
16.39
..'_1.49
25.91
10.47
1.15
J-.1..-.L1. 13
.3.56
.14 9 3
Л іі—'3.37
41,50
...-'_3.83
.... . . 2Л 7
2.17
......7.63
...v..2.87
12.83
14.22
.....3.03
1.13
.....7.19
.....2.88
1.49
3.33
-.._-2.5 3
2.01
6.33
5.19
3.31
6.34
50.16
7.00
28.74
2.65
6.30
.....3.97
.....17.21
.....12.11
.І ...4.96