Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-023

Svoboda-1936-023

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

1
Т Р И Ц Е Н Т И . Р ІК XUV.Ч . 23.Д ж ерзі С иті, Н . Д у цс е р е д и , 29-г о с іч н я 1936.
БОНЎО СТАЄ ЗАКОНОМ
ВА Ш И Н ГТО Н . У понеділок зполудня сенат
ухвалив76 голосами проти19 заветований прези-
дентом Рузвелтом проект бонусового закона.З
тою хвилею ухвала стала законом,не зважаючин а
вето президента.
В ід п овід н од о ухвали , п рези д ен т,б ез о гл яд ун а
т е ,щ о в ін ц е й проект заветував, негайно взявся о р -
г а н із у в а т и в ід п о в ід н у у р я д о в у м а ш и н е р іюдо пе-
рсведення законав ж иття. Д ля розданням іж в е -
теранів блянкетів на бонуси уряд уж иє ветеранських
о р ган ізац ій , од н ач ед о ви слан н яц и х б лян кетів та до
ін ш и х к а н ц е л я р ій н и х п р а ц ь , п о л у ч е н и хі з з а к о н о м ,
треба будеу В аш ингтоні наняти коло3,000 канце-
л я р ій н и х р о б іт н и к ів .
Д О М А Г А Ю Т Ь С Я З В ІТ УВ ІД О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ
ТА В Н С ЕН Д А .
ВА Ш И Н ГТО Н . Конгрес займається питан-
ням,щ о зробитиз організацією ТавнсенДа, щ о не
предлож ила конгресові звітуз і своїх фондів,я к
цього дом агаєтьсят а к званий законп р о корупцій-
ні п ракти ки .
П ід н о с я т ь с я д у м к и ,щ о п р о в ід н и к ів ц ь о г о р у х у
треба завдатид о тю рмиз а непослух конгресові.
ДОНЕСЕННЯП РО ОЖ ИВЛЕННЯ БИЗНЕСУ
Й Д У Т Ь Д А Л І.
НЮ ЙОРЌ.Велике підприємствод о виробу
автомобілів, Генеральна М оторова К орпорація,п о-
д а є ,щ о в 1935-т ім р о ц і в о н а з а р о б и л ан а ч и с т о167
м іл іо н ів д о л я р ів .
Єц е н а й б іл ь ш і з а р іб к иц е ї к о р п о р а ц іїз а о с т а н -
н іх6 л іт .
З Н О В З Б И Р А Ю Т Ь С Я О Р Г А Н ІЗ У В А Т И А В Т О М О -
Б ІЛ Ь Н И Х Р О Б ІТ Н И К ІВ .
М А Й Е М І л о р и д а ). В и к о н н и й у р я д А м е р й -
канської Ф едерації П раці виробив нові плянио р -
ґанізування автомобільних робітників.
О рганізаціям ає далі переводитисян а старій
основі організаціїз а званням и.
СЛІДСТВОЗА ВБИВСТВО СЛІПОГО СЕНАТОРА.
В А Ш И Н Г Т О Н ѓ '—-Л а в а -п р и с я ж н и х т у д д т в ?^п о -
к л и к а н а с у д о в и м л ік а р ім („к о р о н е р о м ")д о р о з г л я -
ду смерти сліпого сенатора Ш ела, прийш ла до пе-
реконання,щ о Лестер Гомфріс, візник товарового
авта,щ о вдарило сенаторат а спричинило його
смерть,не був за випадок винуватий.
Як свідок виступав О релЛ ін , щ о працю ваву
канцелярії сенаторай провадив Ш ела вулицею ,як
його вдарив „трок" Гомф ріса. Л ін заявив,щ о Гом-
фрісн е бачив сенатора,б о його заслонив' був я-
кийсь автомобіль.
С Т Р А Й К Б У Д ІВ Л Я Н О Ї С Л У Ж Б И П О Ш И Р Я Є Т Ь С Я .
Н Ю Й О Р Ќ . С т р а й к о в и й к о м іт е т ю н іїр о -
б іт н и к ів ,щ о о б с л у г у ю т ь в е л и к і б у д ів л і, п о с т а н о в и в
в и к л и к а т и н а с т у п н о г о п о н е д іл к ащ е 20,000 р о б іт -
н и к ів , з а н я т и х у 1,200 в и с о к и х б у д и н к а х .
К Л О П О Т И Ф А Р М Е Р ЇВЗ Д И К И М И С Е Р Н А М И .
Г А Р И С О Н(Н ю Й о р ќ ). О к о л и ч н і ф а р м им а-
ю ть немало клопотуз дикими сернами,щ о, припер-
ті недостачеюїж † через глибокі сніги, заходятьн а
х у то р и ,а н авітьу сел а.
Бувалит е ^к випадки,щ о серни попадалип ід
автомобілій гинули. К аж уть,щ о вони стали дуж е
л а г ід н і. У р я д о в і с т о р о ж і д и ч и н и о б ч и с л я ю т ь ,щ о
в повіті П отнемє тепер коло300 серн.
ЗА ОБМ АН П РИ ПОМ ОЧІМ ИЛОСЕРДЯ.
Н Ю Й О Р Ќ . ^- У м іс ц е в ім с т е й т о в ім с у д і з а с у -
джено8 осГб,звязанихз рекетірською милосерною
інституцією ,на вязничну каруд о 3 л іт . Зорганізу-
вали вони булит а к званий „Злучений Д опомого-
вий С ою з".Рекетір Ч арлз Травбм ан називався „суд-
дею ",
Н атан ІцкО вич президентом, Д ж ан Барон
б у в „м о з к о м " с о ю з у ,а М е й е р Г о л д м а н , р в и н
М илерт а Сидній Честер Сігел „простими"р е-
к е т ір а м и .
Ф ІЛ Ь М АЯ К С В ІД О КУ С У Д І.
Б Р О Н К С(Й ю Й о р ќ ). У ‚м іс ц е в ім с т е й т о в ім
суді відбувалася перед присяжними розправан а
о `с н о в і п о з в у 31-Л іт н ь о г о П а с к а л я С к а р п а т і,'щ оп о -
з и в а в о д н о п ід п р и є м с т в оз а 25,000 д о л я р ів в ід ш к о -
дування за те, щ о автоц е ї корпорації йогона все
J п о к а л іч и л о . А д в о к а т и п із в а н о ї ф ір м и п р е д л о ж и л и
на розправі ф ільм у, котра показувала,я к П аскалє
Скарпаті вимахує тяжким молотомп р и праці.
Присяжні, побачивш и фільму,б е з довгеџн а -
ДУМ Ив ід к и н у л и п о з о в .
Ф іл ь м у з н я в о д и н а м а т о рн а п р и п о р у ч е н н яа д -
вокатів пізваної ф ірми. С карпатін е знав,щ о його
ф о т о г р а ф у в а л и ,..
Л ІТ А ВІ З З А В Я З А Н И М И О Ч И М А ,
Н Ю Й О Р Ќ . Л ў ісД е Ф л о р е с , н а ф т о в и й ін ж и -
н ірт а д о в г о л іт н ій п р и в а т н и й л е т у н , д о з в о л и в уж и-
ти себед л я небезпечних досвідів.В ін літавн а д
Лонѓ А йлендомн е тількин е Д ивлячисян а землю ,
себто спираю чися виклю чнон а інструментин а л і-
` таку, але й літаві з завязаними очима, керую чись
виклю чно слухом.
. ;т^„.
І
В ін казав завяза†й собі о ч іft.т а к л іт а в 4U х в и -
лин. Я к в ін ц е робив, в ін обіцяв розкрити летун-
ському ќлю бовів відчиті,котрий обіцяв виголосити
наступної пятниці,
і
т к
І
^
^
^
,
^
У О Ц
Х ІД V.
No. 23. Jettey City, N. J., Wednesday, January 29, 1936
THREE CENTS
FEROCIOUS SENTENCES
The Polish strugglefor independenceWas a sanguinary epic that wenton for generationsand
wonthe admiration of the Western world.
Butu oppression maketh ajust man mad." Nosooner
doesthe oppressed achieve freedom, thanh e himself becomesthe oppressor.
TheUkrainians who
hVe under Polish rule have justas much rightt o freedomas the Poles have.
TheP o l e s intheir1
-school books,in theirart and literature,and in their picture-theatres glorifythe deedsof violence)
which theyand their ancestors committedt o achieve freedom.
But whenthe Ukrainians with exact-
lythe same heroism commit exactlythe same deedsthe Poles crush them with exactlythe same fero-
city with which they themselves were crushed, especiallyby the Russians.
Sincethe deathof Р Й -
sudski ‚the terrible Polish dictatorshiphas growna little less terrible,and recentlya numberof political
prisoners were released underan amnesty.
There have also been signs of a better understanding
between Polesand Ukrainians.
But the sentences passed atWareaw on Monday will, ifthey are
upheld, shockall true friendsof Poland deeply.
In І 934 General Pieracki, the Polish Minister of the
Interior,wasassassinated.
He was one ofthose mainly responsible for the frightful "pacification"
of. Eastern Galicia more than five yearsa g o .
The actual assassin was nota m o n g s t thea c c u se d .
Itis the alleged accompliceswh o have been sentenced.
Three have been sentencedt o death,t wo
to imprisonmentfor life,and seven (amongst them several very young women)t o fifteen, twelve,
eight,and seven years.
Underthe amnestythe death penalties willbe commutedt o imprisonment
for life.
But thes e n t e n c e s aref e r o c i o u s .
Poland's prestigewas rising because of her astuteand
peaceful foreign policyand her apparently humaner home policy.
It has nowr e c e iv e d as e v e r e
shock.
Perhapsthe President of the Polish Republic willsee his way to use his prerogativeof mercy
andby mitigatingthe sentenced undothe harm and wrong that will else have been done.
(THE MANCHESTER GUARDIAN WEEKLY, January17, 1936).
UKRAINIAN TRIAL SENTENCES.
ADay of Mourning.
(Fromo u r Wariaw Correspondent).
,
x
Reports from Lemberg state that Ukrainian homesare in mourning overthe sentences passed
on Monday by Њ е Warsaw district courton the young Ukrainian revolutionaries.
Itwas the UkrainianNew Yearo n Tuesday, accordingt o the Greek calendar,but all festivities
and balls ussually heldon thisday were cancelled as a signof griefand sorrow.
The twelve Ukrainians were charged with complicityin ' the murderof General Pieracki, Polish
Minister of the Interior,in Warsawa year ago.
They were also charged with criminal conspiracy
as members of the Ukrainian Nationalist Organization, which demands that that part of the Ukraine
in Poland shallbe separated from Poland.
Seentencesof death were passedo n three pf the prisoners,but commutedt o sentencesof penal
servitudefor life.
The rest were sentenced to long terms ofimprisonment, the least being fors e v e n
years.
There have been indications recently thata better understanding was being reached betweenthe
Polesand the Ukrainians,but in some quarters now it is fearedmat the result of the trial will have
abad effecton relations.
{
(THE MANCHESTER GUARDIAN WEEKLY, January1 7 , 1936).
UKRAINIANS SCORE LEAGUE.
Charge Geneva With Failureto Protect themin Poland.
Resolutions chargingthe Leagueof Nations with failuret o protect Ukrainians livingin Poland
and protesting against "intolerable conditions" for the Ukrainian youth,was forwarded yesterdayt o
the League secretaryat Genevaby the United Ukrainian Organizations of the United States.
The
resolutions were passed at a meeting of the executive committee of the organizationon Friday night
The message read:
"Only recentlyat a courtin Warsaw twelve Ukrainian youngmen and women were triedon
the trumped-up chargeof participation in the murder of the Polish Minister Pieracki, althoughthe-
Polish Government itself admitted thatthe actual assassinhad escaped".
Three of the twelve were, sentencedt o life imprisonment after first received death sentences.
(THE NEW YORK TIMES, January2 6 , 1936).
ВЕШ ЗЕЛЬОС
П О Б ІД Н И К О М
ПРИ ВИБОРАХ.
В игнанець з рідної землі й
п е р е с л ід у в а н и й
м о н а р х іс т а м и
В е н із е л ь о с о с я г н у в ц іл к о в и т у
п о б ід у п р и в и б о р а х в А т е н а х
р е ц ія ). К о р о л ь ^Ю р ій II. п о -
кличе його до краю .У м енш о-
сти зістався полевий м арш алок
К о н д и л іс , `п р о т и в н и к
В е н із е -
л ь о с а ^ б у в ш и й в ій с ь к о в и й д и к -
тато р , якому король завдячує
с в ій п о в о р о т н а п р е с т о л .
ЗА Т А Д О Ч Н А
В Т а т р а х б іл я
П О Д ІЯ .
З а к 'о п а н о г о
знайшли молодого чоловіка,
п о с т р іл е я о г о в о к о л и ц ю
сер-
ц я.М а в н а С о б і т іл ь к и с о р о ч -
ку та ш тани і казав, щ о його
ранили й ограбйЛи оприш ки.
П о к а з а л о с я , щ о ц е п ід х о р у н -
ж и й із К р а к о в а т а щ о в ін с а м
п р о б у в а в в ід о б р а т и с о б і ж и т -
тя, кинувѓш и наперед реш ту о-
д я г у у п р в п а с т ь . Й о г о в ід с т а -
вйли в тяжкому стані до кра-
к ів с ь к о ѓ о ш п и т а л ю .
"С Т Р ІЛ И Н А в у л и ц ь
У Бродах ареш товано Ста-
нислава гСоньтоха, сторож а пі-
С л я в б е я н и х з а х и с т ів , у Н о в о -
ставця%і и іб викликав на рйн-
іќ ў в е л и к у й в а н т у р `у , с т р і л я ю -
ч и з к р іс а д о п р о х о ж и х , п р и -
ічому дві особи вийш ли з ра-
иам и.
К О М У Н ІС Т И Ч Н А Д ІЯ Ч К А
ПЕРЕД СУДОМ.
О к р у ж н и й с у д у Л у ц ь к у з^а-
с у д и в н а 8 л і-ѓ в я з н и ц і Н а д ію
Возню к, щ о була вже кара-
н а з а к о м у н із м 4-л іт н ь о ю в я з -
н и ц е ю . В ід с и д ів ш и к а р у , в о н а
н е з а н е х а л а к о м у н іс т и ч н о ї д і-
я л ь н о с т и і б у л а з в я з к о в о ю м іж
ц е н т р а л ь н и м к о м іт е т о м К П З У
і поодинокими окруж ними ко-
м іт е т а м и п а р т ії.
В П Е Р Т И Й З Л О Д ІЙ .
Д о м а г а з и н у ф ір м и „К а р п а -
ти " в Тернополі закрався ве-
чором
В ін ц е й т и Д в о й н и . З а -
вваж ив це постерунковий івГ-
звав злодія вийти. Та Д войни
з а м к н у в с я в ід с е р е д и н и і в ід -
г р о ж у в а в с я , щ о п ід п а л и т ь м а -
газин, або відбере собі ж иття.
Щ о й н о п іс л я д о в ш и х п е р с в а -
з ій п о в іт о в о г о к о м а н д а н т а п о -
д іц ії, П ін с ь к о г о , Д в о й н и в и й -
ш ов з магазину і віддався в
р у к и п о л іц ії.
і
Н А Д У Ж И Т Т ЯВ С У С П ІЛ Ь Н ІЇ
О Б Е З П Е Ч А Л Ь Н ІВ Д У Б Н І.
В с у с п іл ь н ій б е з п е ч а л ь н і в
Д убні викрито значнінадуж йт-
тя, я к и х д о п у с т и в с я ф ін а н с о в о -
г о с іг о д а р с ь к и й
референт, Е-
разм Канеиберґ.На доручення
судових властей його ареш то-
ван о.
П О Д Р У Ж Ж Я М А Л О Л ІТ Н ІХ
У Я П О Н ІЇ.
Статистичний уряд столиці
Я п о н ії п о д а є , щ о н а з а р е є с т р о -
в а н и х 13,210 п о д р у ж у Т о к іо
у 1934 р . б у л о 106 д і в ч а т і 2
х л о п ц ів у в іц і н и ж ч е 15 л іт .
В з а г а л і м а й ж е п о л о в и н а в с іх
п о т р у ж , ц е н е п о в н о л іт н і н и ж -
ч е 19 л іт . Г о л о в н о я п о н к и в и -
ходять замужў дуж е молодо-
м у в іц і.
Л ІТ Е Р А Т У Р Н И Й О Л ІМ П 1Й -
СЬКИЙ КОНКУРС.
П ід ч а с н а й б л и ж ч о ї О л ім п ія -
д и ,о р г а н із о в а н о ї в Б е р л ін і,
в ід б у д е т ь с я л іт е р а т у р н и й к о н -
курс.Д о участи в конкурсі бу-
д у т ь д о п у щ е н і в с і р о д и л іт е -
ратурн ої творчости . П ередум о-
в а : т е м а т в о р у м у с и т ь `б у т и
звязана зі спортом . Твір не
м о ж е м а и б іл ь ш е , я к 20,000
с л ів .А в т о р и н е -н ім ц і м у с я т ь
д о л у ч и т и н ім е ц ь к и й п е р е к л а д
с в о г о т в с ц )у .
СПРОНЕВІРЕННЯ
В
ОБЕЗ-
ПЕЧАЛЬНІ.
В Т е р н о п о л і п р и д е р ж а н о I-
в а н й М и ц к а , ій к а с е н т а С у с п іл ь -
ної О безпечальні в П еремиш -
л я н а х , п ід з а м іт о м
с п р о н е в і-
р е н н я5,000 з л . н а ш к о д у т іє ї
встанови. М ицка передано до
с л ід ч о ї в я з н и ц і.
ЦЕНЗУРУВАЛИ КОЖ НЕ СЛОВО ПРО
ВАРШ АВСЬКИЙ ПРОЦЕС
В А Р Ш А В А о л ь щ а ).—К о р е с п о н д е н т о в і п о л ь -
ського часопису „Роботнік"відобрано карту вступу
н а в а р ш а в с ь к и й п р о ц е сз а в б и в с т в о м ін іс т р аїіє -
рацького. С тдлосяц е тому, щ о цей кореспондент
критикував победення польського суду, якийр а з -
у -р а з н а к л а д а в т я ж к і к а р ин а у к р а їн с ь к и х а д в о к а т ів ,
н д о б о р о н и л и м о л о д и х у к р а їн с ь к и х п ід с у д н и х .З
приводу відмови вступу кореспондентовін а судову
салю розправ пиш е адвокат Л ев Берензонпро па-
н іч н и й с т р а х п е р е д д е н н и к а р с т в о м д е я к и х с у с г ііл ь -
них кол,щ о добачую тьу редакторі особистогов о -
рога,а б о ворога держ авич и народу. А двокат Б е-
рензон, щ о м ав за царських часів славу одногоз
н а й л іп ш и х а д в о к а т ів , к а ж е , щ о як тут не к р и т и -
кувати суддів, коли вони забороняю ть українським
а д в о к а т а м в и с к 'а з а т и д у м к уп р о у к р а їн с ь к о -п о л ь -
ські відносини,н а якихт л і зродився варш авський
а к т , к о л и їм не в іл ь н о г о в о р и т ип р о в ід н о с и н им іж
Л и т в о юй У к р а їн о ю , а в тім с а м ім ч а с і д о з в о л я е т ь -
ся про те все ш ироко говорити, але — прокурато-
рові.Я к можнан е критикувати, коли польський
суддян е дозволяє українськом у адвокатові зациту-
вати навіть вірш польського поета С ловацького?
Р О З П Р А В АВ Д Е Н Ь У К Р А ЇН С Ь К И Х Р ІЗ Д В Я Н И Х
С В Я Т .
Л Ь В ІВ .П о з а в с ім и ін ш и м и р іч а м и , з в я з а н и -
миз варш авським процесомі присудом,в україн-
ських колах підкреслю ю тьі з невдоволенням,щ о
о т е є в а р ш а в с ь к и йсуд не п о ш а н у в а в п р и в іл е ївг р е -
ко-католицького обрядуі в ів розправу проти укра-
їн с ь к и х н а ц іо н а л іс т івн а т р е т ій д е н ь у к р а їн с ь к и х
Різдвяних Свят.
Щ ЕП РО П О Л Ь С Ь К О -У К Р А ЇН С Ь К У З Г О Д У .
В А Р Ш А В А . В п ів у р я д о в ій „Г а з е т і П о л ь с к ій "
п и ш е у к р а їн о ж е рА . І. К а в а л к о в с ь к и йп р о „У к р а -
їнське питанняв 1935 р . " І приходитьд о висновку,
щ о „ід е я ,д л я я к о ї в т р а т и л и ж и т т я Г о л у в к ой П є -и ..
р ац ьќи й , т іе ї)е с т а л а ` н алеж атид о роду' н ездій сн и м и х'
м рій;щ о варто для тої ідеї нести дальш і зусилля
і ж е р т в и ".О ті ж е р т в им ає, н а д у м к у К а в а л к о в -
ського, нести український нарід. В ін м а є повірити
п о л ь с ь к о м у у р я д о в і„н а с л о в о ".І ж д а т ин а б іл ь ш і
концесіїт а к довго, докин е переміниться психо-
льоґія поляківу Галичиній вонин е стануть більш
к о м п р о м іс о в и м и с у п р о т и у к р а їн ц ів .
Я К К А Р А Л И У К Р А ЇН С Ь К И Х А Д В О К А †Т .
Л Ь В ІВ .О б о р о н е ц ь у к р а їн с ь к и х п ід с у д н и х у
варш авськім процесі, д -р Ш лапак,б у в тричі кара-
^ний трибуналом грубими гривнамиз а намагання
висвітлити,невинність обвинувачених.
Н Е Х О Ч ЕЙ ТИ В ІЙ Н О ЮН А С О В Є Т И .
ВАРШ АВА. „Газета П ольска" запевняє С о-
вєти,щ о договір,заклю чений П ольщ еюз Н імеЧчи-
ною ,ріш учо не є звернений проти Совєтів,зяки-
м и П о л ь щ а х о ч е ж и т ив я к н а й б іл ь ш ій п р и я з н і.
Р О З С Т Р ІЛ Ю Ю Т Ь Ш П ІО Н А Ж У .
Х А Б А Р О В С Ь К (С С С Р ). З а ш п іо н а ж у В ко-
ристь Я понії засудж енон а смерть через розстилб
о с іб , а 16 осіб засудж ено н аріж ні вязничні кари.
З Н О В Б ІД АЗ К А Р О Л Е МІ Й О Г О Л Ю Б К О Ю .
Л О Н Д О Н . — М іж пятьм а королям и,щ о "п р и -
б у л ин а п о х о р о н а н г л ій с ь к о г о к о р о л я Ю р іяV., з й а -
ходиться румунський король Кароль, якийн е т і-
шиться симпатією англійського королівськогод в о -
ра через свої лю бовні зносиниз М аґдою Л ю песку.
Т е п е р в и я в и л о с я , щ о він, їд у ч ин а п о х о р о н к о р о л я ,
їхав залізницеюд о П ариж а разомз і своєю лю бкою ,
яка теперє в П ариж і і там ож идає повороту К аро-
л я .Ч е р е зт е К а р о л яв Л о н д о н і о м и н а ю т ь .В ін н а -
в іт ьн е м е ш к а єв к о р о л ів 'с ь к ій п а л а т і р а з о мз ін -
ш и м и к о р о л я м и -г іс т ь м и .
ІТ А Л ІЙ Ц І Н А С Т У П А Ю Т ЬН А Е Т ІО П С Ь К У
СТОЛИЦЮ .
,РИМ . Воєнні комунікати подають,щ о іт а - '
л ій с ь к а а р м ія о с я г н у л ан а в с іх ф р о н т а х в е л и к і п о -.
біди. Н аступ генерала Ґраціянія вповні удався.
Етіопська армія розбитаі здеморалізована.
З д а є т ь с я ,щ о т и м ,р а з о м к о м у н ік а т в ід п о в ід а є
приблизно правді,бо й етіопці признаю ть,щ о їхня
с т о л и ц я , А д іс А б а б а ,в н е б е з п е ц і,б о іт а л ій с ь к і вш -
ськаи окруж аю ть.4
ІФ Р А Н Ц ІЯ П О З И Ч А Є .
І
ЛО Н ДО Н .—Н а похорон англійського короля
п р и б у в п р е з и д е н т Ф р а н ц ії, а з ним п р и б у вт е ж їй Л -
мієр Ф лянДен.Т ой останній користаез наѓо-дяft
обговорю єз урядовими колами справу позички
д л я Ф р а н ц ії.Й де про п о з и ч к ув с у м ін а я к и х flte
б іл іо н а д о л я р ів .Вже з т о г о в и д н о ,т д о Ф р а к ц ія-
з н а х о д и т ь с яв т я ж к и х ф ін а н с о в и х к л о п о т а х . j$eps
ж а в н а к а с а ц іл к о м п о р о ж н а ..
,
Н Е $К У Р Я Т Ь С Я К А Й З Е Р О М .
Б Е Р Л І Н .;— Ч а с и з м ін я ю т ь с я . Н ім е ц ь к о м уц і-
сареві В ільгельмові,щ о перебуваєн а вигнаннів
Д о р ну Г олян дп , м и н уло77 років. Та про й огоу -
родини газетин е розписувалися.Каж уть тільки^ щ 'о
м о 'н а р х іс т и д е с ь п е в н о в ід б у в а ю т ь п о т а й к и с в о ї
с х о д и н иі х іб а jaM з г а д у ю т ь В іл ь г е д ь м а ,
-
.-"''".
,
"SVOBODA" (LIBERTY)
POUNDID 1893
BtCiWiM oewepaper published dally except Sundays and holiday!
Owned by the Ukrainian National Association, Inc.
a S1-S3 Grand Street, Jerse^ City, N. J.
Edited by Editorial Committee.
watered as Second Class Mall Matter at the Post Office of Jeresy City, N. 1
on March 30. l9u under the act of March 3, 1879.
Accepted for mailing at special rate of postage provided for in Section tlOJ
Of the Act of October З , H917, authorized July 31, 1918.
З а о г о л о ш е н н я р е д а к ц ія н е ` в ід п о в ід а є .
,
їс л .
‚С в о б о д и ": BErgen 4-0237.
4-0807.
Т ед.
У . Н . С ою за: BErgen 4-1016.
О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 29-г о С ІЧ Н Я 1936,
' '"""''"
її
-jgg-"—-в "
Ч 23,
Д О с т а п Г р и ц а й .
З а к о ж д у з м ін у а д р е с и п л а т іѓ т ь с я 10 ц с и т .в і
З Канади належит
п о с и л а т и г р о ш і д и ш е н а т . з в . Foreign Money Order
А др еса: "SVOBODA", P. О . BOX 34Д , JERSEY CITY, N. J.
К Р У Т И
З хвилею , як рознеслася по Україні вістка про
героїв зпід Ќрут, почала народж уватися легенда
п р о „У к р а їн с ь к і Т е р м о п іл і". І т о я к у п о е з ії, т а к і в
Оповіданнях та історичних розвідках. Про ті Тер-
м о п іл і д о в о д и т ь с я щ е й т е п е р ч у т и н а р іж н и х с в я -
точних промовах.
Звідки це взялося? Здається нам, щ о з дуже
п р о с т о ї п р и ч и н и . З н е з н а н н я т о г о , щ о о з н а ч а ю 'Ѓ Ђ
К р у т и . М а б у т ь п е р ш а о с н о в н іш а с т а т т я п р о „Б ій
п ід Ќ р у т а м и ", ц е т а , щ о б у л а п о м іщ е н а в 1931 р . в
„Л іт о п и с і Ч е р в о н о ї К а л и н и ". З а ч и н а є т ь с я в о н а т а -
кими словами:
„Ч у ж и н ч е ! Ід и й с к а ж и С п а р т і, щ о м и т у т л е -
ж и м о , в ір н і її н а й в и щ о м у п р и к а з о в і" — т а к и й н а п и с
пиш ався на м огилі спартанських борців. В и знаєте
п р о Т е р м о п іл і, ц е й с л а в н и й б ій с п а р т а н с ь к о г о к о -
роля Л еоніда з триста спартанцями проти много-
т и с я ч н и х к о г о р т п е р с ь к о г о н а їз н и к а . Б у л о ц е 480
р . перед Х ристом на землях соняш ної Геляди. Тер-
мопілям судилось повторитися щ е й другий раз,
у 1918 p., н а р о з л о г и х с т е п а х з о л о т о ї У к р а їн и . Ц і
д р у г і Т е р м о п іл і, ц е б ій п ід Ќ р у т а м и , а с п а р т а н ц я -
м и в н ь о м у б у л и у к р а їн с ь к і с т у д е н т и ".
Гарно написано, але чи правдиво? Бо чиж
м о ж н а п о р ів н у в а т и К р у т и з Т е р м о п іл я м и , к о л и
с а м а в т о р з г а д а н о ї с т а т т і п р и з н а є `, щ о м и щ е
дуже мало знаємо про цю трагедію , бо навіть по-
кищ о не усталено щ е напевно дати геройського бою
п ід Ќ р у т а м и , б о н а в іт ь л іт е р а т у р а п р о ц ю в е л и ч н у
п о д ію щ е т а к а д у ж е в б о г а ? І ч и м о ж н а п о р ів н у -
вати сучасну, таку ж орстоку і правдиву^ дійсно ге-
р о іїс ь к у у к р а їн с ь к у п о д ію з т и м , щ о п е р е д а л а н а м
грецька легенда? Бо в світлі найновіш ої науки лє-
ҐЄ Н Д О Ю
Я В Л Я Є Т Ь С Я О Т Є Ч у Д О В е О П О В ІДН Н Н Н П р О
Г р еЦ Ь -
кі Терм опілі. А крім цього треба м ати на увазі те,
т о Т е р н о п іл ь с ь к и м п р о с и к д ій с н о м о ж л и в о б у л о
ч а с о в о о б о р о н и т и ц и м л е г е н д а р н и м 300 с п а р т а н ц я м !
їх н е в и с л а н о н а п е в н у с м е р т ь . В о н и п іш л и н а п р и -
к а з о р г а н із о в а н о ї, с и л ь н о ї, н а й б іл ь ш е з д и с ц и п л ін о -
в а н о ї й п а т р іо т и ч н о ї в т о д іш н ім с в іт і в л а д и с п а р -
танської. І за ними наступала зорганізована,.як
сталь тверда спартанська арм ія, готова вмерти за
в іт ч и н у . І н іщ о ін ш е , а т іл ь к и з р а д а о д н о ї о д и н и ц і
довела до легендарної катастроф и під Термопілями.
Та цього всього не було з героями зпід Ќрут,
їх н е в и с л а л а н а д іл і н ія к а т в е р д а й в ід п о в ід а л ь н а
в л а д а , б о т а к о ї н е б у л о т о д і н а У к р а їн і. З а н и м и
н е й ш л а н ія к а а р м ія . Ц е т іл ь к и в о н и , м о л о д і у к р а -
їнські студенти, піш ли головно з власного пориву
р а т у в а т и я к н е В іт ч и н у т о її п р е с т іж , б о ж т і, щ о
б у л и п р и у к р а їн с ь к ій в л а д і, п р о г о л о с и л и в Т р е т ім
У н ів е р с а л і, щ о х о ч у т ь д а т и „в е л и к ій і з н е м о ж е н ій
р е с п у б л и ц і Р о с ії з д о р о в л я , с и л у і н о в у б у д у ч н іс т ь ".
А т у т о т а „р о с ій с ь к а р е с п у б л и к а " н а с т у п а л а н и щ и -
т и У к р а їн у ! І д о в е л а д о б о ю п ід Ќ р у т а м и . Т о м у
с а м е ц е н е Т е р м о п іл і о т і `н а ш і К р у т и . Ц е є ц іл к о м
н о в а к а р т и н а н е т іл ь к и в у к р а їн с ь к ій , а л е й у в с е -
с в іт н іі? іс т о р ії.
Ц е „К р у т и "! о т і в с е .
З А Т Е Б Е , У К Р А ЇН О ,М О Л О Д Ь Т В О Я !
„...В сі В и спочити в тем ній м огилі,
Та нас в неволю не завернути,
Бо і в нас були вж е Термопілі,
Бо вшию триста,г е н‚там , де КрутиЃ
О х Б а б ія („П ід Ќ р у т а м и ").
- З а Т е б е , з а Т е б е ', Т и У к р а їн -
ська Зем ле, за Т ебе ота оди-
н о к а .с в о є ю п о с в я т о ю ж е р т в а
молоді на боевищ ах Кругів!
З а ‚Т е б е , У к р а їн о ,' т а к п р е -
славно там умирала молодь
їв о я і
За честь, за волю и за дер-
ж авў Т вою .
f
Н айкращ а, пречиста серцем
і непорочна душ ею це м олодь
була.Т ака,як та, щ о то колись
з п е р ш и м и іс п о в ід н и к а м и Х р и -
ста повна ж агучої віри в бо
ж е с ь к у м іц ь с в я т о г о ід е а л у у
глибах катакомбів молилася.І
т а к а я к т а , щ о о п іс л я с л ід а м и
закутих у крицю хрестоносців
суш і й моря проходити хоті-
ла, щ об до Господнього гро-
бу припасти і слави його обо-
р о н ц ів д о б у т и . І н е ін ш а , я к
та, несмертельна красою своєї
молодечої зваги, щ о наймо-
лодш і полки Н аполєонових ар`-
м ій т в о р и л а , а п р о т е х о р о б -
рістю своєю навіть залізні ря-
д и С т а р о ї Г в а р д ії ч у д у в а л а ...
У країнська молодь зпід Круг,
усеж ертвенна і перш а заш итий
ця золотоверхого К иєва перед
хиж ими бандами червоної М о-
скви. Гей, який ж е це подвиг,
якаж це сяю ча слава!
Б о д и в ім с я л и ш , у к р а їн с ь к і
б р а т и , н а н е ї. Ц е с о б і у п ів е р -
ситетські студенти, гімназійні
у ч н і і ю н а к и з п е р ш о г о В ій -
ськового Виш колу. Але сту
С Л О В О У XVUI-т І Р О К О В И Н И Б О Ю Л Щ Ќ Р У Т А М И
(29.Ц 1918.—29. L 1936.).
дентів-ї гімназистів тут най-
бідьщ е. З Володимирського у-
ніверситету ќК иєві, з Кирило-
М е т о д іе в с ь к о ї г ім н а з ії, з г і-
д р Ь т е х И іч н о 'к і л ік а р с ь к о ї ш к о -
ли тамже. Досі вони завжди
т іл ь к и з і с в о їм и к н и ж к а м и й
запискам и; зам ісць кріса в ру-
ц і п е р о , ад з а м іс ц ь щ а б .д ю к и
к н и г а ,' а с т іл ь к и І ^‚в с іє ї ж у р б и
WІн й х ,} щ оі о т аї х 4-и х о м и р н а
ш к о л а т а н а у к а . А іх іб ‡^я ін
м о л о д е н ь к и й т о в а р и ш у ^к а -'
севич, і ти, товариш у С око-
л овськ и й ,я к і' '
В ќ ' о б и д 'в а щ о -
й н о в ш е с ѓ т і#' к л я с і', і о д и н І
другий такий сердечний пред-
мет ж урби м атери й сестри у
Вас?А такі як Ви, або всього
н а р ік а б о `н '
а д в а с т а р ш і, н іж
В и —'є і всі інш і В аш і м оло-
денькі друзі: І все веселий та
д о т е п н и й а б іт у р іє н т П б а і т о й
семак П ипський, щ о в остан-
н ім а к т і к р у т я н с ь к о ї т р а г е д ії,
а саме перед'розстрілом поло-
нених ббльш евиками, так муж -
но затягнув повним голосом
у к р а їн с ь к и й : т и м и . А н а в іт ь і
Ваш гарний старш ина, П авло
К о л ь ч е н к о , щ о х о ч у с в іт о в ій
в ій н і в ж е б у в а в н а ф р о н т і, т о
він Вам і щ е всетаки товариш
з восьм ої кляси.
0
Т ак :
Безж урна вона собі на око
ота наш а університетська та
гімназійна молодь у К иєві за
перші часи правління "Цен-
тральної Ради, та проте пиль-
н о ц ік а в и т ь с я в с ім и н а р а д а м и
в іс т о р и ч н ім о с ід к у Р а д и , в П е -
даґогічнім М узею, і уважно
стежить за розвитком подій,
щ о назріваю ть з проголош ен-
ням молодої'української дер-
ж авности.
`
А т і п о д ії щ о р а з б іл ь ш е с т и -
х ій н і і щ о р а з в а ж л и в іш і.
О с ь п іс л я т р о х п е р ш и х у н і-
версалів Центральної Ради,
п р о г о л о ш е н и х н е ю у н р д д 'о в ж
р о к у "1917? а . я к і с ^о їм -д у х о м
щ е завж ди повні невольниць
;КОЇ несамостійности та залеж -
ности від червоної М оскви,
в р е ш т і д н я 22. І. 1918, ч е т в е р -
т н й у н ів е р с а л Р а д и , т а к и й ін а к -
ш ий, такий визвольний своєю
м о в о ю в п о р ів н а н н ю з у с ім и
п о п е р е д н ім и ! „...Н а р о д е У к р а -
їн и ч и т а є м о т у т Т в о є ю
силою , волею , словом утвори-
лася на українській землі сво-
б ід н а У к р а їн с ь к а Н а р о д н я Р е с -
публика. Здійснилася давня
м р ія Т в о їх б а т ь к ів , б о р ц ів з а
в о л ю і п р а в о р о б у ч о г о л ю д у !...
В ід н и н і У к р а їн с ь к а Н а р о д н я
Республика стає самостійною ,
в ід н ік о г о н е з а л е ж н о ю , в іл ь
ною ,
суверенною державою У-
к р а їн с ь к о г о Н а р о д у ".
Іч м о л о д ь с л у х а є т и х с л ів
жадливо.Вонаж не даром,По
при всю свою увагу до ш кіль-
ної науки, стеж ить за кож ним
потягненням своєї щ О йно на-
р о д ж е н о ї р ід н о ї в л а д и . І н е
тільки прислухується промо-
в а м у к р а їн с ь к и х м ін іс т р ів т а
парламентарів, але вж е дуж е
рано вміє стати і до збройної
розправи з лю тим больш евиць-
ким ворогом, охороняю чи в
першу чергу будинок Цен
^т р а л ь н о ї Р а д и п ід ч а с б о р о т ь б и
з К и їв с ь к о ю В ій с ь к о в о ю О к р у -
гою під командою червоного,
ж біра О беручева. Так —пре-
гарно розуміє ота украш ськаі
ш к іл ь н а м о л о д ь у К и є в і н е о б -J
х ід н іс т ь з б р о й н о ї о б о р о н и р ід `
ної зем лі в боротьбі з хиж ою
М осквою .Розум іє вона й кра-
щ е,
н іж Ѓ н а й п о в а ж н іш і д ія ч і
з ' Ц ентральної Ради, щ о за-
с л іп л е н і б л а х м а н о м
с о ц ія л і-
стичних теорій, зам ісць ство-
{р и т и с и л ь н у у к р а їн с ь к у а р м ію ,
поспіш илнсь щ е таки в груд-
и і 1917 з д е м о б іл із у в а т и її і д а -
ти отак московькому наїзнн-
кові змогу доступу до самЬго
с е р ц я У к р а 'їн и К и є в а
С п р а в д і;
Я ке безум ство, який це не-
простимий прогріх тодіш ньої
у к р а їн с ь к о ї в л а д и !
Бо московський ворог тоді
к о л и м и р о л ю б н і ід е а л іс т и з
Центральної Ради мудрували
М . К ости ш и н .
.
К Р У Т И
І. `
р и с в я т а П . Т у р ч н а с ь к о м у ).
І
Згадаєш минуле, поглянеш в сучасне,
Страш не лихоліття все було;
Воля і неволя, слава і сваволя —
В се теє з вітрам и прогуло,
В т о п и л о с ь в р у їн а х з а к н я з ів , г е т ь м а н ів ...
Та доля безсильна чувала;
Х оч вольности тисли'ворож і лабети,
То слава козацька осталась.
т о л іт н я н е в о л я п ід г н е т о м п р е с т о л ь н и м
В народі, знай, духа не вбила,
Лиш волі жаждою серця напувала,
С в іт л іш і з а в з я т т я к р іп и л а . .'
І блисла хвилина, розсунулись хм ари,
С у р м и в ід із в а л и с ь : Д о б о ю !
і
Кругом застогнала страш на хуртовина,
Н ароди хватили за зброю .
Я к стій затріщ али сталеві кайдани, .
Кругом запалилась Содома.
Р е в іл и м у ш к е т и , л а н и к р о в ' з л и в а л а ,..
Д о б о ю с т а в н а р ід с ір о м а .
Знов блисли П илявці,Корсунь,Ж овтіВ оди,
Побіда і слава козацька,
В с і з д в н г и з а в о л ю , с в іт л і м е р е х т ін н я ,-
Душ а запалилась ю нацька.
М о в в и х о р п іг н а л и в с н іж н ій м е т е л и ц і,
Я к о р л и , щ о р а н о з б у д и л и с ь .,.
А д у л а м у ш к е т ів , в о к о п а х у к р и т і,
С л ід я ч и , б а й д у ж н о д и в и л и с ь ,
Я к курін ь ю н ац ьки й три ста м уж ви зл и ти й ,
Ідейно загнався під Крути,
Щ об в боєвих лавах завзято боротись
І волю для краю здобути.
Н астала хвилина жахливих пожарів,
Т а к у р ін ь н а л а с к у н е з д а в с я !
Із львиним завзяттям боролись ідейно,
Щ о з т р и с т а —ж и в и й з н и х о д и н н е о с т а в с я .
їх б у й н іс т ь ю н а ц ь к а л я г л а с е р е д п о л я ,
А слава понеслась світами;
Ж ертвенність ідейна розкаж е нащ адкам,
Якими ступати слідами.
Ц ей порив геройства не згине ніколи,
Н ащ адки посвяту вш аную ть,
І с л а в у п р о К р у т и , і т і'ї м о г и л и ,
Щ о,
дивлячись в край свій, сумую ть.
О т так наш а слава на трупах зроста'ла,
В ід к у л ь з а с ів а л а с ь к іс т к а м и ;
С к о р о д и л и п о л е к ін с ь к ії к о п и т а ,
К р о в ю п ід л и в а л а с ь , а ц в и л а к в іт к а м и .
над тим, якби то позбавити
край власної армії, зібрав зі
своєї сторони не одну армію
а три, і двигнувся.з нимиі
трох боків на українську зем
лю .О д н а з н и х п ід к о м а н д о ю
Єгорова сунулася залізницею
Х а р к ів -П о л т а в а -К и їв , д р у ѓ 'а
під проводом Ремигова насту
п а л а в н а п р я м к у К у р с ь к -Б а х
м а ч -К р у т и -К и їв , а в ід Ж м е р и н
к и -К о з я т и н а в а л и л и с яі я к т р е
тя московська армія на У кра-
їн у д и к і п о л ч и щ а г в а р д і'й
сьќого корпусу. Іщ ойно тепер
пізнали паш і мудреці з Ц ен
тральної Ради, як дуж е дали
вони обманутись кличам со
ц ія л іс т и ч н и х а г іт а т о р ів М о
скви ! Т а щ о ж ? З д ем о б іл ізо ва
н о ї, б о л ь ш е в и ц ь к о ю а г іт а ц іє ю
переж ертої арм ії так легко до
купи знову не збереш , а тут
гаряча, необхідна потреба ви-
ступати з військом негайно і
безпроволочно, бо М осква тро-
ма чорними хмарами насува
є т ь с я н а К и їв щ о р а з б л и ж ч е ,
і треба готовитись до ріш аю
чого бою !
І о т с а м е т о д і, з к ін ц е м с іч
н я 1918 p., к о л и т о б о л ь ш е в и -
к и у в ід п о в ід ь н а п р о г о л о ш е -
ну нами суверенність україн-
с ь к о і д е #ж а д и ^у т а о р и л и в Х а р
к о в і с в ій у р я д т а к и н у л и н а
У к р а їн у а ж т р и а р м ії, ў к р а їн
ська молодь Києва береться
с т в о р и т и з і с в о їх р я д ів а р м ію
і без огляду на стократну пе-
ревагу ворога — станути на
нього зі зброєю в руці
І цей почин, заверш ений
с т р а ш л и в о н е р ів н о ю б о р о т ь -
б о ю 'т іє ї м о л о д і п ід Ќ р у т а м и ,
д е в о н а л е г іо н о м 300 д о б р о -
вольців вигинула майж е вся у
з м а г а н н ю з 6,000-н о ю в о р о ж о ю
армією, це подвиг пропамят-
н и й і'` н е ч у в а н и й , в е л и к о ч и н
безпримірної зваги і велико
чин безпримірної посвяти.
З а е б е , У к р а їн о , з а . в о л ю
Т вою !
С лава молоді У країни, сла
ва!
Б о тепер вони, ті, здавало
А . Ш вед.
К У Р Я Ч А
В ІЙ Н А
п о в ід а н н я ).
(б )
М алайка стоїть і регоче, бо
знає,котрий коТут набере.Ко-
г у т и н а х в и л ю в ід с к о ч и л и в ід
себ е. Білий запіяв раз і нена-
че вхопив з зем лі якесь зерно
н а с к р іп л е н н я с в о їх с и л . Ц іл -
ќом таксамо зробив голендер.
І зН ов зчепилися. Тепер вж е
н е б у л о с у м н ів у , щ о п о б и т и й
буде білий. Голендер так бив
гфильми ігатив дзю бом, щ о в
к о р о т к ім ч а с і б іл и й в ж е н е
б у в б іл и й , а ч о р н о -ч е р в о н а к у -
па з піря, зем лі і ќрови. М а-
л а н к а п о б іг л а д о п е к а р н і, щ о -
би вхопити коновку води і
хлюснути на боевитце. Також
Текля вибігла з хати. Голєнд-
р а к о п н у л а т а к , щ о в ін в и .іе т іа
аж ла дах хати. Вхопила сво-
го когута і стала голосити.
т— Б ід н и й , б ід н и й к о г у т и к у !
Ти майже небіжчикѓ. Бідний!
Н а порозі П оявилася М алан-
к а з к о н о в к о ю в р у ц і. П о б а -
ч и й ш и її, Т е к л я к р и к н у л а :
‚—``Т и 'с в о г о проклятого ко-
гута випустила, неначе соба-
ку з ланца спустила на те,
щ оби
м ого
задзьобав на
см ер ть?
Текля тряслася так, що
клян ц ала
зубами. М аланка,
т р о х а с т р ів о ж е н а , в ід п о в іл а :
Н е `` я з в е л а їх д о к у п и .
З а ч а в т в ій . П р и б іг д о м о г о І
став напастувати.
І` Т и в и н о `в н и ц я у "б т г т и х о -
чепь%грати велику паню про-
в а д и л а с о б і я к іс ь д ід ь ч і к у р и ,
о ч е в и д н о , п а н с ь к і. П а н і! Я к а
мені пані! Ти пані голендер-
ська квочка. Так тебе буде
звати ціле село. Голендерська
квочка. Ти стерво, ти!ч
— Чорт би тебе взяв по-
с п іш н и м п о їз д о м ! в ід п о в іл а
М аланка. —Д ам я тобі за го-
лєндерську квочку,ти плю гава
відьмо,ти!Ти вж е забула про
пш еницю , яку тицьнула під
н іс- С о ф р о н о в і, щ о б и й о г о
збунтувати проти мене? Тьфу,
ти плю гава малпо!
Т и щ е б іл ь ш а м а л г їа ! Т и
п о т р ій н а м а л п а ! Т и м а л п я ч е
Чи ви,баби, показилися? право,закручував на ліво,бивІ —Ти гадаєш , щ о та фльон
стер во !
Текля пригорнула до груди —крикнув СбфроН1.
навкруги них ногам и і криль
здохаюого когута і заводи'ла: "` Вже досить буде того!—ми,кукурікав іповодився вза-
"
л
л., - пром овив Тйм ко.
г а л і, я к о д и н о к и й н а о б ій с т ю
Б ід н и й к о г у т и к , б ід н и й
к
... - .;
.
'
^
,0
л
.
Л л
— М амо,лиш іть ту сварку! господар,
когутик! Закровавлений, забо-
'
J
у-
г
.т о ч е н и й ... Т р т в о я в и н а , т и
л ьо х о !
М аланка голосно зареготала.
Це Теклю так розбісило, щ о
нещ асного когута вхопила за
ноги, прискочила до М аланки
і стала з усеї сили колиш ню 1
приятельку гатити когутом по
г о л о в і.
Тринчиха трохи не сказила-
с я .
В ід с к о ч и л а п а р у к р о к ів ,
в х о п и л а р у к а м и с п ід н и ц юч і
нею стерла з лиця кров і бо-
л о то . А ж тоді знов метнулася
вперед. Прискочила до Теклі
і вхопила за волосся і крича-
ла, скр его ч у ч и :
Т и ш л я м п о , т и ! Т и м е р -,
зенна суко! Ти, ти, ти! Ѓі!
А гій !
— П усти мене, бо як ні, то
видру тобі очі, або задуш у на
см ерть!Ц - кричала Текля і ви-
— благав С теф ан
Х о д іт ь , м а м о , д о х а т и ! —
к р и ч а л а К с е н я , п р о б у ю ч и М а -'
л а н к у в ід ір в а т и в ід Т е к л і
Д аремний був 'її труд, так
Обі баби зчепилися. Кричучи,
в и з и в а ю ч и !о д н а о д н у н а й п о -
ганіш ими словами, тягали со-
б о ю т о в ц е йл Т 9,в т о й б ік .
Аж одна поховзлася і впала,
потягнувш и за, собою ,другу.
ІО бі впали в глибЬку зимну ка-
'лабаню , яќў' зробив розтоле-
яйй сніЃ,lie Трбха охолодило
їх . З розпатланим волоссям, з
п о д е р т и м и 'д о к р и в и ' л и ц я м и ,
з порозриваними на ш камат-
т я с о р о ч к а м и ,' в и г л я д а л и т а к ,
щ о л я ч н о і с 'о р й м н о ' б у л о д и -
в и т и ^я н а н и х . С т о я ч и т е п е р
п р о т и с е б е ^'в ж е н е м о г л и б и -
тмся. Лиш язиками молали і
в и к р и к у в а л и '. -
Тимко і Стефан взяли Тек-
пустила когута і собі вхопила jjjo між себе і завели її
за волосся сусідку.
К рик вою ю чих бабів зааляр-
мував Бартю ка і Тринку, Сте-
фана і Ксеню . Всі четверо по-
вибігали з хати.
до ха-
ти . С оф рон і Ксеня насилу за-
тягли М алинку.
,
Ѓолєндерський когут зібрав
М алий білий когут лежав
там,де впав був, падучйз ` рук
Теклі. Не досить, щ о так на-
тий, подуш ений і потоптаний
й о м у б а б и п р и б ій ц і. П о б и -
тий, подуш ений і подоптаний
леж ав без надії ратўнќу. Коли
по хвили С теф ан вийш ов з ха-
т 'и ,взяв'сараку за крило, за-
н іс д о д р о в іт н і і с о к и р о ю в ід -
рубав голову.
Щ оби ту прикру пригоду
обернути в сміх, Стефан при-
н іс к о г у т а д о п е к а р н і і к а ж е :
Д о б р е с к ін ч и л о с я , б о б у -
д е м о м а т и д о б р и й о б ід .^ М ір -
кую ,
м ам о, щ 5 спечете, або
зварите його
— А нехай його чорти зї-
д ять, к р и к н у л а Т е к л я ,- в с е
щ е сердита.
Ч о р т ' к о г у т а н е їв , б о п о
якій годині Текля надумалася
і зладила когута на обід. Бу-
ла вдоволена, щ о М аланка та-
кого панського обіду не м ала.
Х оч печений когут дуж е см а-
кував Бартю чці, вона все щ е
дра, та пані голендерська квоч-
ка має право тут на подвірю
годувати такі когути, щ о м о-
му малому когутові роблять
к а п у т ?... О ч е в и д н о , б о т и н е
скажеш чорне, не скажеш бі-
л е . Ти ні пес,ні баран.
Коли Тимко мовчав, бо га-
д а в ,
щ о по таких пригодах
найліпш е мовчати, вона зача-
ла наново:
,
—Я к би ти хоч трохи стояв
з а с в о ю ж ін к у , т о п іш о в б и
до тої їх нори і сказав тій го-
лоті правду.
а л і б у д е ).
коло себе всі курки: М аланчи- була лю та, ігрелю та. В она за-
н ! і Т е к л и н і. `З а к р у ч у в а в н а -'б а л а к а л а д о м у ж а :
Ч
о
м
ути наняв таку
товстелезну кухарку?
—Б о хочу м ати нареш -
ті см ачні обіди.
А
щ ож куховарство
м а є с п іл ь н о г о з т и м , ч и
кухарка грубезна, чи ху-
д о щ а в а ?!
М
у
с
и
т
езнати,щ о на-
ш а кухня дуж е маленька,
т іс н а ', т о м у м о я ж ін к а н е
м о г т и м е п о м іс т и т и с я р а -
з о м із к у х а р к о ю , щ о б и їй
переш кодж ати.
с я б ,
безж урні собі студенти й
гімназисти,кидаю ть книжки й
записки, кидають
затиш ки
ш коли і затиш ки рідних хат,
к и д а ю т ь р о д и ч ів і к о х а ю ч у р ід -
ню ,і о д и н `н а п е р е д о д н о г о з г о -
лош ую ться до організованого
собою Студентського Куріня.
Збори за зборами проходили
тоді, студентів університету
таксамо як і гГмназистів та
У Ч Н ІВ У С ІХ ІН Ш И Х '-Ш К ІД , і в с і в о -
ни ухвалю вали тільки одно:
„Б р а т и с я з а з б р о ю і с п іш и т и
н а ф р о н т ".
їх ‚старі вчителі нам агались
указувати їм на грізні небез-
п е к и їх п о ч и н у т а в ід в о д и т и
їх від такого, як вони, казали,
н ер азваж н о го зам и сл у . Б атьк и ,
матері й сестри здерж ували їх
і плакали за ними, але вони
перли вперед із силою бурх-
л и в о ї 'с т и х ії, з о д ч а й д у ш н і с т ю
загорілих ф анатиків, з невсми-
римим пожаданням першого,
радісного чину.
Д о бою ,до бою !
Н ехай там іМ уравйов іЄ го-
ров і Рем иґов, нехай там і
З м ій і п е к е л ь н и й а д , їх н е л я -
к а є і н е в ід с т р а ш и т ь н іщ о4. Я к
с т у д е н т с ь к и й к у р ін ь С іч о в и х
С т р іл ь ц ів в о н и , п о в н і г о р ію ч о ї
н е т е р п л я ч к и , т а с п ів а ю ч и п і-
сен ь, помаш ирували вулицями
К и є в а д о п р и з н а ч е н о ї їм к а -
зарми в будинку КостянтииІв-
ськол ш коли на П ечерську, де
й а р а з п о ч `а л о с ь їх в и ш к о -
лення під проводом командан-
та першої сотні,яким призна-
чено старшину Омельченка,
теж університетського студен-
та, попри якого бунчужним
став ученик восьмої кляси О .
Суш нцький. Але коли незаба-
ром, бо вж е протягом кількох
д н ів , прийш лось наш их ю нач-
ків виряджўЂ ати на фронт, то
в и я в и л о с я , щ о з і 'с т о р о н и у р я -
д у н е . п о д б а л и п р о н іщ о з
то го , чого треба було до ви-
р я д у . — „К о ж н и й — к а ж е п р о
це автор 'одного спомину —
одерж ав з одягу ш тани, подер-
ту ш инелю і якусь ареш тант-
ську ш апку, через щ о пересіч-
н и й в и г л я д _б у в т а к и й : в л а с н і
черевики,салдатські Ш тани,за-
вязані в долині м отузком , ґім -
назійна або студентська куртка,
або цивільна комізелька ї зго-
ри шинеля, в якій найменше
б р а к у в а л о о д н о ї п о л и .А н е л іп -
ш а виглядом
і зброя: старі
п о р ж а в іл і р у ш н и ц і... 'І ц е т а к
у с е в т о й ч а с , я к м іс я ц ь п іс л я
того больш евики, захопивш и
пом еш кання ш коли, знайш ли
там повні склади новеньких чо-
біт і одягу, не каж учи вж е про
а м у н іц ію і з б р о ю ".
А ле хіба все оте спинило, а-
бо бодай знеохотило наших
м о л о д и х о д ч а й д у х ів ?
Н і в о н и б у л и в е с е л {, р о .з -
с м їя и і й б а д ь о р і м о л о д е ч и м д о -
в ір я м д о с в о їх с и л , к о л и в и їз -
д и л и _з К и є в а н а ф р о н т , і л и -
ш и л и с ь т а к и м и .й т о д і, к о л и їм
п р и й ш л о с я с т а в а т и в іч -н а -в іч з
лютим варварським ворогом,
проти велитенських-полчищ я-
ко го вон и , Л и ц ар і С туд ен тсько-
г о К у р ін я , б у л и т іл ь к и н е в и д а т -
ною горсткою . Та щ е до.того
горсткою , яка мусіла подбати
соб) іпро свій власний найви-
щ ий провід, бо ш таб, щ о.м ай
кермувати боєм, утік з двірця
в сам день бою , причіпивш и з
переляку до свого паротягу щ е
й — вагони з амуніцією , так,
щ о потяг ш табу наздігаали не-
добитки студентів аж десь за
Н іж и н о м н а д р у г и й д е н ь ...
Т а п р о т и в с іх о т и х с у п р о -
т и в н и х х в и л ь С т р іл ь ч и к и
С т у д е н т с ь к о г о К у р ін я б о р о л и -
с я , як пристало на героїв У кра-
їн и ,і-с а м е їх г е р о й с ь к а н е з л о м -
н іс т ь і н а б о є в и щ і і п ід р о з -
с т р іл о у п о л о н і —'д е р о з с т р і-
л я н о2 8 1 — в ін ч а є їх п о р и в с я й -
вом невм иручого подвигу.
` І якщ о прогріхи провини то-
дішнього уряду і штабу це
т е м н е т л о , я к е б іл ь ш в іс т о р ії
У к р а їн и п о в т о р и т и с ь н е с м іє ,
т о т и м б л а г о д а т н іш и м п р о м ін -
ням відрізується від того тла
божеське світло ю нацької по-
святи .
С лава Героям!
У ќраЃ на п о н ад у се!
Ч 23.
Г О Л О С И Ч И Т А Ч ІВ
ЛИЦАИ АБСУРДУ.
М ннае рвучко рік за роком ,
Н сстанно дні пливуть;
У в ік в ік ів з а л із н и м к р о к о м
Г е р о ї Kpjit(
Ідуть.
1 креслять ЇХ ОСЯЯНІтіні`г
В безсмертя слави- путь w
В в ік а х в ік ів б о й н і н е т л ін н і
Г ерої Ќ рут
Н е в м р у т ь ...
Т !-
М и н а є р в у ч к о р ік з а р о к о м ...
В ж е 18 л іт п р о й ш л о в ід х в и л і
л и ц а р с ь к о г о б о ю іг г ід К р у т а -
м и ,а б ій ц е й ч и м д а л ь ш е , т и м
більш е стає знаним і ш анова-
н и м . З а п и с а н и й в ін к р о в ю у -
к р а їн с ь к и х г е р о їв н а с т о р ін к а х
наш их визвольних змагань. Ц е
був час безладдя, коли ціла
У к р а їн а к о р ч и л а с ь у с м е р т н ім
болю і без належ ного їй про-
воду йш ла до провалля. Щ о-
ґін о У к р а їн а с т у п а л а н а з о л о -
тистий ш лях,нового вільного
ж и т т я , а в ж е п ів н іч н ій н о в іт -
и ій н о м а д `п о в с т а в н а т о м у
ш ляху, щ об у м орі ќрови вто-
пнти молоду українську дер-
ж аву.
Б у л и ц е д н і 29. й З О . с іч н я
1918.
p., к о л и п р о т и ч е р в о н о ї
н а в а л и с т а н у в „П е р ш и й У к р а -
ін с ь к и й С т у д е н т с ь к и й С іч о в и й
К у р ін ь " б іл я н е в е л и ч к о ї г л у -
х о ї ч е р н и г ів с ь к о ї с т а ц ії, К р у -
тн . Розійшлися розстрїльною
по двох сторонах залізничого
насипу, ная к о м }' маневрував
ім п р о в із о в а н и й б р о н е в и к , щ о
с в о їм с т е ж н и м
оком
б ачи в
д о б р е о б и д в а в ід т ін к и с в о й о г о
фронту. Залізничий цасип за-
с л о н ю в а в в и д о б о х в ід т и н к ів
т а к , щ о в о н и м у с іл и у т р и м у -
вати звязок через залізничну
б у д к у б іл я с а м о г о т о р у . С а м іж
л и ц а р і, п ід б а д ь о р е н і в п р а в н і-
стю та гайдамацькою відва-
гою ,о к о п а л и с ь у б о є в ій л ін ії
н а с в о їх м іс ц я х у п л и т к и х
в о г к и х р ів ч а к а х т іл ь к и д л я
леж ання. П огода була сніж но-
м окра й вогка, а зем ля там і
тут чорніла замерзлими гру-
дами чорнозему, щ о був при-
порош ений
л егки м
с н іж н и м
ко вр о м .
Т а к о к о п а н і л и ц а р і р іш и л и с я
зустрічати московську навалу,
щ об загородити їй ш лях на
з о л о т о в е р х и й К и їв с в о їм и п а л -
кими грудьми, натхненими ве-
л и к р ю л ю б о в ю д о У к р а їн и . 1
прийш ли великі історичні не-
забутні дні крутянського акту,
яким розпочалась крівава ве-
личня нова епопея наших
славних, ш кода, ш о трагічних,
визвольних змагань. Крутян-
ський бій —це перш ий серіоз-
ІІИ Нопір ворогові, поставлений
на меж ах молодої У країнської
Держави. Це вперш е пролля-
лась українська мученицька
кров за визвольні держ авниць-
кі гасла, проголош ені четвер-
т и м у н ів е р с а л о м , щ о „В ід н и н і
У к р а їн с ь к а Н а р о д н я Р е с п у б л и -
ка стає сам остійною , ні від ко-
го незалеж ною Вільною Суве-
ренною Державою У країнсько-
іо Н а р о д у !", я к і т р е б а б у л о
заверш ити чином.
Х то знає, як і на чию ко-
рнсть вийш ов би був крутян-
с ь к и й б ій , к о л и б н а ш „с о ц ія л і-
стнчний провід" не сидів у
той час тихесенько в К иєві та
не казав розпустити військо,
б о ,„в ій н а в ж е с к ін ч е н а й 'н е
т р е б а б и т и с я ".
'.
Та горстка лицарів абсурду
не могла устоятись
п роти
ш іс т ь -т и с я ч н о ї н а в а л и , б о їх
так м ало: всього три сотки
м о л о д и х с т у д е н т ів . А л е їх в ір а
у в е л и ч ід е ї- з а с л іп л ю в а л а їх
блеском і вони ріш ились на
нерівний бій, щоб ратувати
честь української нації, щ о бу-
ла для них дорож ча ж иття. Н а
студені вистояли на стійках, а
із с ц іп е н іл и х р у х н е в и п у с т и л и
к р іс а , б о н а в іс т р я х їх б а ґ н е -
т ів і н а д у л а х ? к р іс ів м а в с т р и
матися ворож ий червоний по-
х ід н а У к р а їн у .ч
Р о з п о ч а в с я ќ р ів а в и й б ій ...
т р е в а в д в а д н і... Л у н а л и с а л ь в и
к р іс ів , с и п а л и в о г н е м с к о р о -
с т р іл и , т р ів о ж н о г у д ів „б р о н е -
в и к "..; Н е с т а л о к у л ь ! Т а н е '
с м іл и п о д а т и е ь н а з а д , м а й н у л а
думка, „не володітиме в нас
к а т ", к и н у л и с ь н а п р о б ій у р у -
к о п а ш и ій з а в з я т и й б ій ... З а -
е т р я г л и г о с т р і б а г н е т и у м ,о -
л о д е ч и х г р у д я х ... п о л я д а с ьЏ П "
л а н е в и н н а м о л о д е ч а р о в п о
р ід н о м у ч о р н о з е м і...^В б с ?т а н н е
проказали лицарські уста: за
У к р а їн у , м а м о , г и н у ... н е `п л а ч ...
п о б а ч и м о с ь у в іл ь н ій У к р а їн і...
Так лягли всі лицарі абсурду,
а . т іл а їх п о д ір а в и л и м о с к о в '
ські ш тики раз коло разу.Всі
лягли, але не зрадилиѓ П рине-
с л и в ж е р т в у С 800 ж и т т я , щ о б
г р я д у ч і ж и л и в іл ь н и м и у в ія ь -
н ій У к р а їн і. Т а к п о с в я т и в с ь
У країнський Студентський Ку-
р ін ь у с е ц іл о в и з в о л е н н і н а ц ії,
створю ю чи прескраону, повну
геройства легенду лицарів аб-
сурду зпід Ќ рут.
7
Вони лиш илися безсмертни-
м и ,а їх чин — зразком ге-
ройства для будучих поколінь.
Б о к о л и в о р о г р е ш е т и в їх
тіла, вони не'просили поми-
лування, ані ратўнќу у нього.
М осковські червоні садисти
доконали знущ ань над безбо-
ронними українськими студен-
т а м и -к р у т я н ц я м и , я к і с м іл о д и -
в и л и с я с м е р т и в в іч і й ід е й н о
обстою вали своє право зустрі-
ч а т и н е п р о ш е н и х н а їз н и к ів із
зброєю в бою під К ругами.А
за кожний їх аргумент ідей-
ного порядку кат прош трику-
вав багнетом, або бив прикла-
д о м к р іс а )'х б е з б о р о н н е т і л о .
У ц е й с п о с іб в и м а с а к р у в а н о їх
у с іх т а к , щ о п р и п о х о р о н а х
н е м о г л и їх п із н а т и н а в іт ь
р ід н і м а т е р і.
їх г е р о й с ь к і т іл а с п о ч и л и з
належною врочистістю у Киє-
в і,н а А с к о л ь д о в ій м о г и л і, р о з -
г о л о ш у ю ч и п о в с ій У к р а їн і, щ о
де є см ерть, там м усить бути і
воскресення. А ш лях до волі
У країнської Д ерж ави вкаж уть
Крути, щ о стали світлим зраз-
ком.найбільш ого геройства У-
к р а їн и . З а с в ід ч и л и в о н и , щ о
У к р а їн а є в д у ш а х у к р а їн с ь к о -
го народу й звідти ніхто не
зможе її вирвати; щ о Україна
була, є і буде; щ о про наш у
У країну всі Іде почую ть, бо
вона скаже своє незаперечне
п р а в о ‚з а л із о м і к р о в ю с в о їх
с и н ів -г е р о їв .
Нині розш матована Україна
ч е р п а є с и л , т у ж ін н я і н а д ії з
геройського чину крутянців
яля дальш ої боротьби за віль-
н е ж и т т я б у д у ч и х і з в ір о ю
г л я д и т ь н а с в о їх с в іт л и х л и -
царів абсурду зпід Ќ рут!
Н и н і ц іл а у в я з н е н ц У к р а їн а
н а р ід н и х з е м л я х і ц іл а У к р а -
їн а н а ч у ж и н і с х и л я є у н а й -
глибш ій пош ані свої голови
п е р е д В іч н о ю
С в іт о с я й н о ю
Памятю Героїв зпід'Ќрут, що
вм ерли в обороні Батьківщ ини.
Степан Ф ік.
С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 2$-г о С ІЧ Н Я 1936.
g
"
і -....'і .
"
"і' і
і і ц і М щ "
. і
.
. . .
Г Е Й ,ХТО ЖИВИЙ!
Ч 'v
На митќ одну лиш е поглянь
Н а р ід н и й с т е п , н а р ід н и й л а н -:
Т а м н а ‚л а н а х л и ш б у д я к и ,
В степу м огили, кістяки.
Д е лилась пісня, тепер сум
г І н а д у с ім в о р о ж и й г л у м .
А скрізь по селах і м істах.
,....
П анує голод смерть іж ах. '--
та І л ю д и х о д я т ь м о в м е р ц і,
Іў кайданах мруть борці,
Б о р ц і, щ о к л и ч у т ь н а р ід с в ій ,
Щ орУ гйИ іов в останній см ертний бій.
Г е й ' х т о ж и в и й , „в т р ів о г и д з в ін
Д звони, нехай скликає він
В о с т а н н ій б ій , у с м е р т н и й б ій
З а ^р ід н и й к р а й і н а р ід с в ій !
,;.':!:
. '- —
' П .-Т . -
=
=
``.`.п `. ї ї"М Іт ії'
С У Д Н А Д У К Р А ЇН С Ь К О Ю О Л О Д О
ЎВАРШ АВІ
П Р О М О В И П Р О К У Р А Т О Р ІВ .
л ь в ів с ь к о г о ч а с о п и с у „Н о в и й Ч а с ").
х С в ід к и б р е ш у т ь ...
І ц е є т і с в ід к и ,
чЯ кщ о навіть не булО б дека-
льоґу, то судді й так не м алиб
с у м н ів ів , щ о їх н і з із н а н н я н е -
правдиві. Коротко кажучи,го-
воркли неправду. Т ак, щ о м о-
ж н а б и с к а з а т и : „Г о в о р и т ь
н е п р а в д у , я к с в ід о к з О Ў Н ".
Чи сьогодніш ні зізнання мож-
н а в в а ж а т и з а ц ін н іш і, н іж т о
д іш н і? Ч и м о ж у т ь у с у д д ів
ви кли кати
переконання, щ о
т о д і, к о л и ц і с в ід к и в ід х и л ю -
вали рубець тайни Ю нацтва й
ОУН, говорили неправду? Ця
справа виріш ена ваш им зми-
слом правди. Роблю
ви сн о-
вок: відкликанням цих зізнань
п ід с т а в а о б в и н у в а ч е н н я н іч о -
го не зм інилася й дальш е м аю
моральні й ф актичні підстави
поќлиќўватися на зізнання цих
с в ід к ів .
О б в и н у в а ч е н і.
Тепер перейду до обвинува-
чених. Н е скаж у, щ об зізнання
обвинувачених були
в цій
справі головною
п ід с т а в о ю .
О дначе не дасться заперечити,
щ о внесли дуж е багато. Х очу
сказати річ, якої виявлення є
м о їм о б о в я з к о м , х о ч в о н а п р и -
кра для обвинувачених, бо
з п о м іж
12-т и о д и н -о д и н о к и й
не дав прокураторові козиря
до обвинувачення, бо ввесь
час не сказав ні слова. Ц е К ли-
м иш ин.
А знаєте чому відм овив зіз-
н а н ь ? Б о н а й б іл ь ш е з у с іх б о -
явся, бо знайш овся в такій
гротесковій і трагічній, нерво-
в ій с и т у а ц ії, щ о п р о с т о г о д і
було на нього дивитися й ви-
держати з ним 5хвилин. Іто-
м у в ід іс л а л о с я й о г о й п р о ч у -
н ю в а н о с к л я н к о ю в о д и . В ід м о -
вившися зізнанань у червні,
в д р у г е в ід м о в и в їх щ о й н о в
л и т і с т р іл и , п а н о в е с у д д і.
Ц е Броніслава П ерацького ба-
р а б а н н и й п о к л и к . І п о т ім т іл о ,
з а к р ів а в л е н е к р о в ю , й п о т ім
сер ц е
з а в м и р а є ," а м о л о д и й
ч о л о в ік в ід х о д и т ь , г а м у є р у -
хи ^ напружує всі мязи, щ об
(43)іт ип о во л і й с п о к й н о й п о с в и
істує. А коли повстали крики,
ця не годиться з собою . Ц е є втікає. Знаєте, як утікав, як
с т а р ш и н а р е в о л ю ц ії. Ц е є т о й
Н АБ ІЖ Х .Ч 1 Т Е М И
інструктор, щ о виховував низ-сховався при вул. О кульнік; і
з т и м м о м е н т о м з а п а д а є т е м --
ќ у о р г а н із а ц ій н и х п о к о л ін ь . Ін о т а і б о в ін в и й ш о в j вже за
Ш тойка вчив стріляти і Горо-
д о к р о б и в і м ін іс т р а П є р а ц ь к о -
го робив, а в суді і в слідстві
не вмів зізнавати.
А
наприклад_ Карпинець.
М о ж е , ц е н е в ід п о в ід а л о о р г а -
н із а ц ії, а л е п р и з н а в с я , щ о
бом бу виконав на приказ О У Н
в останніх днях травня.
А Рак, а Зарицька? Щ о опо-
відали про втечу М ацейка; а
Ч о р н ій ,щ о д а в н іч л іг М а ц е й -
к о в і.`Ц е є б іл я н с . О д и н о д и н о -
кий Климиш ин не зізнавав, і
то тому, щ о так дуж е боявся,
і й о г о ‚с т р а х п о ш а н о в а н о .
Всі обвинувачені говорили
неправду. Ні одному з них не
в ір ю н а 100 ѓ п р о ц е н т ів . М о ж е
найближ че до неї сотки дохо-
дить М игаль своєќ? відрухові-
стю ,але й цей М игаль, якщ о
йде про Зарицьку, чи Свєн-
ц іщ и к у , г о в о р и т ь н е п р а в д у . І н е
зваж аю чи на те, щ о за пара-
д о кс, щ о за проќлін для орґа-
нізації ід ля них самих! Бо всі
р азо м
б у д у в а л и ? н е ч у в а н и й
стовп для цього акту обвину-
в а ч е н н я , м іц н и й і н е н а р у ш н и й .
1так ми перейш ли серед цеї
панорами.доказів; серед ц,их
будівель знаменитого, незрів-
н а н о г о с л ід с т в а , щ о б и в к ін ц і
м о ж н а б у л о в ід п о в іс т и н а п и -
тання: чи щ онебудь у ході
с п р а в и з м ін и л о с я , ч и 'п ід ч а с
процесу щ онебудь це обвину-
вачення втратило? М и перей -
ш ли через підстави, на яких у-
се це спирається, тобто, акти
С е н и к а , р іч е в і д о к а з и , с в ід к ів і
обвинувачених, і з цею хвили-
ною мож на приступити до дій-
с н о ї т е м и , б о ч е й ж т у т в и т в о -
рилйся деякі наскоки, деякі
наруш ення, одначе ш тучні,од-
хвилину нічого не Знаємо. А
тепер обернімо ту сцену взад.
М и у Л ь в о в і н а к іл ь к а л іт і
к іл ь к а м іс я ц ів п е р е д 15. ч е р в -
н я .Є т а к и й м о л о д и й ч о л о в ік ^
Григорій М ацейко. Зпочатку в
Щ ирці під Львовом в убогихІ Тавнсенда, кажучи, щ о він
ЗА ОДИИ ДЕНЬ,
В один день` `газетќ доно-
сять:Д е м о к р а т и ч н и й ^д ід е р
А льфред Смит виступав захо-
дами А мериканської Л іги Сво-
бодк проти демократичного
президента Рузвелта та взиває
нарід до боротьби проти Руз-
в е л т о в о г е .„н о в о г о р о з д іл у ",
як проти иоломання демокра-
тнчної програм и.
С е к р е т а р ' в н у т р іш н іх с п р а в
Іќ ес'в ід п о в ід а є н а н а п а д С м .:-
т аь а р а б ін С т ів е н В а й с в и с м і-
ває Смита, каж учич при тому,
що багатство кількох людей
не мож е
бути будоване на
б ід н о т і м а с .
В ід о м и й р а д іо в н й п р о п о в ід -
ник, о. Чарлз Коклин, висту-
пає на радіо проти А мерикан
ської Ліги Свободи,щ о висту-
пгє проти Рузвелта, а при то-
му виступає й проти Рузвелта.
Проти президента Рузвелта
збирається. боротись пропо-
в ід н и к С м и т , н а с л ід н и к Г у ї
Л онга.
Г р у п а п р о ф е с о р ів у н ів е р с и -
тетів виступила з осудом пля-
с е р п н і. а п о т ім у в е р е с н і. Б у л о , н а ч е н е п р а в д и в і. О т ж е ц е т р е -
Л И С Т У В А Н Н ЯР Е Д А К Ц ІЇ.
Т . К ., Д іт р о й т , М Іш .
В та-
ких справах мож емо Вам по-
містити звичайне платне оголо-
ш ення. Там, де йде мова про
„к іл ь к а д е с я т ь т и с я ч д р 'л я р ів " і
то м алощ о не запропащ енихў
я к ій с ь ін с т и т у ц ії, і д е є з а к и д и -
с у п р о т и у р я д н и к ів з ф ін а н с о -
ву господарку —мусимо бути
д у ж е о б е р е ж н і, к о л и п о д а є м о
п р о ц е в `г а з е т і. Т о м у н е м о -
ж ем о подавати того,щ о В и по-
д а л и в ф о р м і н о в и н к и , а т іл ь -
ки як оголош ення. Як справа
б у д е п о к ін ч е н а , т о д і м о ж н а п о -
дати ідопис.Іпро збори теж
мож на подати допис.
О лиф ант, Л а. — В посМ ерт-
ній'згадці про бл.п.И .Висо-
чанського м ає бути, щ о П окій-
ний оставив старш ого брата
йосифа і молодш ого М иколу.
Я .Сп Б а л т ім о р ,.М д . — В и -
тинок з польської газети діста-
ли іпрочитали.Вправді це був
поляк іконґресмел, але треба
бути тут вибачливим. Ц еж був
— Н о в и й Р ік і.
-
М . P., Ш ікаґо, Ілл. — Д уж е
ш ануєм о В аш і почування. А ле
я к щ о д у м а є т е , щ о в ір ш а к р а щ е
н е д р у к у в а т и , т о fi.ibKH т о м у ,
щ о варш авський процес є.по-
л у ч е н н й з т а к и м в е л и к и м 'т р а -
гізм ом , щ о тут треба великўѓо
ndera, щ о б м іг т у в е л и ч і т р а -
г е д ію . в ід д а т и в ір ш е м ; ;-
цс три рази. Зреш тою
ввесь
ч а с н іх т о й о г о н е б а ч и в , х іб а
л ік а р .А ін ш і о б в и н у в а ч е н і?
Зізнання Підгайного щодо
своєї інформаційної вартости
та зізнання-Чорнія, чи Рака
дали щ ось прокураторові.
Я кщ о
йде про зізнання
перш усього Л ебедя й Банде-
р и . то зізнання Бандери, в я-
к и х в ін в и я с н ю є с в о ю п о д о -
р о ж д о Д а н ц іг у в 1933 p., м а -
ю т ь в е л и к у в а р т іс т ь . 2. ч е р в н я
1933 р . Б а н д е р у з а т р и м а н о в
Т ч е в і і'
ѓ п іс л я в и л є г іт и м у в а н н я
випущ ено. Д огадую чися, щ о
ц е й ф а к т п о л іц ії в ід о м и й , о -
п о в ів п р о н ь о г о в с л ід с т в і. А -
л е с к а з а в т е ж т о д і, щ о 5-г о ч и
6-г о ч е р в н я м а в в ід б у т и с я
ш лю б його сестри в Галичині,
Десь у С таниславівщ ині, отж е
в ін ,
я к о г о б а т ь к о є б ід н и м
священиком, купує білет за
100 з л о т и х і їд еІ д о Д а н ц іг у ,
щ оби запросити свого кузина
Т урулу на цей ш лю б. Н е зна-
гочи, чи відомо нам, коли вер-
тався,Бандера зразу каж е, щ о
в Д анцігу перестудився й му-
с ів .т и ж д е н ь .л е ж а т и . І с а м н а
цьом у ш лю бі не був. Ц е така
наївна, гротескова казка, щ о
не треба.архіву Сеника, щ об
на основі самого оповідання
дійти до.переконання, щ о бу-
л а ^'ц е о р ґ а н їз а ц ій н а п о д о р о ж .
А Л ебедь іГнатќівська?П о-
д а л и в с і п о д р о б и ц і, п р о с в ій
п о б у т у В а р ш а в і,, о д н а ч е в с і
с у п е р е ч н і з с о б о ю . Д е н ь 15-г о
червня, тобто день убивства і
в т е ч і, п о д а н и й д у ж ` п о д р іб н о ,
о д н а ч е в с е в ід п о ч а т к у д о к ін -
ба було відчистити.Тепер,па
нове судді, будете могти забу-
т н н а х в и л ю п р о ін ц и д е н т и і
ф р а г м е н т и , п е р е й 'т и д о т о г о ,
щ о є причиною , щ о м и є тут.
Бож не йде про те, Щ о обвн-
нувачені належ али
до РУ Н .
Я к щ о н е , і т іл ь к и ц е м а л о б и
б у т и п р е д м е т о м с п р а в и , т о "н е
б у л а б и в о н а у В а р ш а в і. П р о -
ш у п а н ів , ід е т у т п р о Б р о н і-
сл ава
П є р а ц ь к р(г о , м ін іс т р а ,
члена уряду, генерала, вояка,
команданта. І.прошу панів,І
цеюХРИЛЄЮ , коли до нього
п р й ѓ т у п а с м о ., н е х а й;С `у д е т у т
тихо лро неправди, про такне
ч и ін а к ш и х с в ід к ів , п р о д е к а -
л ь о ґ У Н . В ід 'п о ж ім т і т а б л н -
ц і,я к в ід л о ж и л и р іч е в і д о к а -
зи ,і н е х а й т у т .б у д е , т а к ,, н е -
м о в б и й О г о н а м 'а р а х в н е с л и .
В ід ц е ї х в и л і т у т 'б у д е с у д п р о
П є р а ц ь к о ѓ о ,` з П е р а ц ь к о г о .
П а н о в е с у д д і!'П е р е д у с ім х о ч у ,
щ о б в и п ^е р е 'и е (^и с я Ѓ в 'т о ѓ й ,
д ен ь,щ о б в ќ . н 'а н о в о ,., с в іж о ,
б е з п о с е р е д н ь 6,'^р ід ч у .'іи і з н а -
л и .Є це 15.,'ч е р в ц я , 1934 р .
Г р д ^.'З з х в и л и н а м и , к о л и м ін і-
.стер.У внутрГ ш нІх уС ц рав, Б р о н і-
слав П єрацький, перериває на-
радіи з воєводами, щ об.зісти
о б ід у г ў р †і .п і^я ,т і^..;1д е .н а
в у л . Ф о к с а л ь ч . 3. А л е щ о ж
ц е ? Т а м х т о с ь х о д и т ь ,,т а м . я -
к и й с ь м о л о д и й ч о л о в ік п р и -
чаю етьєя.і пачку якусь криє
п ід р у к о ю .. А . м ін іс т е р є с а м .
Ц е й м о л о д и й ч о л о в ік в х о д и т ь
з а м ін іс т р о м , . з ќ а г а є т ь с яІЗ
п а ч к о ю , а п о т ім в їд р у х р в о
п ід к 'л а д а є її з н о в у ,л ід р а м я -й
с т р іл я є р а ;і, д в а и т р и . В и ч у -
б а т ь к ів , а п о т ім у Л ь в о в і в
тітки й' у вуйка. Росте той
М а ц е й к о в ід 20-г о р . у Л ь в о в і
й д о р о с т а є . К о л и п о 5 і п ів
місяцях вязниці виходить на
волю , є якась тайна в цьому
хлопцеві.З цею щ ойно хвили-
ною зачинається
його така
страшна, така проклята тра-
г е д ія -к а р іє р а . Г р и г о р ій М а -
цейко знайш овся в боївці О .
У . Н ; ця боївка, ведена К оро-
лишином, підлягає Качмар-
ському, через Качмарського
П ід г а й н о м у , `ч е р е з П ід г а й н о г о
Бандері, через Бандеру С ени-
кові, а через С еника К оноваль-
ц е в і. С к іл ь к и с т у п н ів у н и з , а л е
яка роля мала йому припасти!
П р о ш у п а н ів , р іч б е з с п ір н а ,
щ о' за неї не потребую боро-
тнся й не буду, б'о це згідно
зізн аю ть і К ачм арський і П ід-
гайний. А потім посередньо
потвердж ує де М игаль, а по-
середньо потверджує ще й
М алю ца. М ацейко це постать
реальна; слідство, чи обвину-
вачення її не видумали. А ле
що за трагедія, яка тайна в
тому криється! О тже Григо-
р ій М а ц е й к о в 1931-м у p., й д у -
чи вулицею , почув нараз стріл,
побачив замішання й нагло
знайшовся коло втікаючого
чоловіка, за яким лю ди клика-
л и :.'„Л о в и б а н д и т а "! М а ц е й к о ,
веден и й
прочуттям, хоч як
п р и р о д н ім , с х о п и в у т ік а ю ч о г о
й в ід д а є й о г о п о л іц ії. П із н іш е
переконався, щ о це був М и-
цик, який на приказ У ВО вбив
Б е р е ж н и ц ь к о г о . Р ік 1931-ш и й
став початком трагедії цього
ч о л о в ік а , б о к о л и п о т ім х л о -
пець звірився свїом товари-
ш а м з т а й н и й -с т а в к а я т и с я ,
щ о не знав,.Щ о діє, тоді орга-
н із а ц ія з н а й ш л а в и м р ія н у , о ч і-
куван у
нагоду, щ об цього
хлопця взяти в свої руки.В ід-
т о д і в ін б е з в о л ь н и й . С х о п л е н -
ня М ицика М ацейком
б уло
причиною , щ о для неї якраз
в ін ,Гр. М ацейко. був визна-
чений до найбільш ого боєво-
г о д іл а , ц е є д о в б и в с т в а м ін і-
стра. М ацейко зачинає вправ-
ляти, ходить вечорами зізбро-
єю
в к и ш е н і, с л ід и т ь К о с о -
будзького, двічі робить засід-
ки на БачИ нського. П ідгайний
каже, щ' М ацейко постійно
р в а в с я в п е р е д . В ін м у с ів п іт и
н а с м е р т ь ,^б о м а є з а с о б о ю
М ицика; м усить бути ліпш ий,
б о є в с т а н о в и щ і. Н е о ф іт а ; м у -
с и т ь в и я в л я т и н а й б іл ь ш у в ід -
вагу. П ідгайний здає звіт про
те Бандері, який каже, що
п р и з н а ч у є ` М а ц е й к о в і іА ш у р о -
б о т у й д е ін д іе . Г о н г а , ц е є
М ацейко, має виїхати й треба
йому дати сфальш овану лєті-
т и м а ц ію . Т а к у л е г іт и м а ц ію
дає М ацейкові : Качмарський^
ч и д іс т а є в ін п ін ш и м ш л я х о м .
Підгайний веде М ацейка до
Б а й д е р и . „Н а о к о " ц е б у в п р о -
х ід ,але це був іспит, страш
н и й іс п н т . П о ц ій р о з м о в і Б а н
дера каж е, щ о
-М ацейко зда-
ється йом у м ало інтелігентний,
В сетаки М ацейка вибираю ть і
ііа с т у п и л а д а л ь ш а с т р іч а . П р о
спирається на самодурстві
Ц е в с е с т а л о с я з а о д и н „в ік -
е н д-, щ о б у ц ім т о
п ри зц аче-
н и й д л я в ід п о ч и н к у . В и д н о ,
щ о коли одні лю ди, котрі пра-
ц ю в а л и ц іл и й т и ж д е н ь , в ід п о -
ч и в а ю т ь , ін ш і л ю д и в й к о р и -
с т о в у ю т ь в іл ь н и й ч а с д л я п р а -
Ц і.
Щ О ТАКЕ АМ ЕРИКАНСЬКА
Л ІГ А С В О Б О Д И ?
На бенкеті Американської
Л іг и С в о б о д и , н а к о т р ім в и -
ступав з пром овою проти Руз-
велта А лфред Смит, кож дий
„т а р і.іь " к о ш т у в а в 50 д о л я р ів .
Статистика цього бенкету
така: їжу для бенкету варили
80 к у х а р ів з і 100 к у х т а м и . Г о -
с т е й о б с л у г у в а л и 300 п о с л у г а -
ч ів з6 ^‚к а п іт а н а м и ". Д о с т о л у
п о д а н о :ч 4,500 б у л о к , 75 с к р и н ь
вина. 185 ґальонів
г о р ів -
к и ,20 ґ а л ь о н ів о л и в о к , 280
туш воловини,9,000 склянок і
20,000 ш т у к с р іб л а .
Чи тепер дивуватися, як о.
Коклин каж е про боротьбу А -
мернканської Ліги
С воб од и
проти Рузвелта, щ б це ніщ о
ін ш е , я к б о р о т ь б а т и х , щ о н а
дворі, проти тих, щ о в середи-
н і. Просто, яке їхало, таке
С вободи у В аш ингтоні, а в су-
б о т у в Н ю Й о р ќ у в ід б у в а в с я
у готелю
К о м о д о р „с и м п о -
з ій ",
улаштований джордж
тавн ськи м
університетом на
т е м у : К а т о л и ц ь к а в ід п о в ід ь
к о м у н із м о в і.
С л о в о „с и м п о з ій " п о х о д и т ь
з грецької мови й значить
властиво стільки, щ о пити ра-
зом . С таринні греки вж ивали
часто спільного обіду або пиру
д л я л е г к о ї о б м ін и д у м о к , і т о -
му ниніцим словом називаю ть
у ж е с в о б ід н у о б м ін у д у м о .к .
навіть як при тому учасники
н іч о г о н е їд я т ь і н е п ю т ь .
Н а з г а д а н ім ‚‚с и м п о з ію " г о -
в о р и л и б е с ід н и к и п р о т е , я к
поборювати больш евицьку а-
гітацію й пропаганду в А ме-
риці. Як звичайно при симпо-
зію ,кож дий бесідник висказу-
в аВ ` свою думку, не входячи в
д и с к у с ії з ін ш и м и б е с ід н и к а -
м и .П р о м о в и б е с ід н и к ів г о д и -
л и с я в т о м у , щ о к о м у н іс т и ч н у
пропаганду в А мериці мож на
поборю вати, не називаю чи ці-
лої програми „розбитим гор-
ш ком" або вигукуванням про-
т и н е ї.
О тж е в той самий час, як у
Ваш ингтоні А лфред Смит на-
кидався на програм у Рузвелта
як зраду дем ократії, як кеп-
сько закритий комунізм, його
власні співцерковники в Ню
І"іо р к у г о в о р и л и , щ о п р о т и к о -
мунізму не можна боротися
лайкою , ні гуканнями.
КОМУ НАЛЕЖИТЬСЯ
МАРЌСОВА БОРОДА?
Н а ц ім „с и м п о з ію " г о в о р и в
о.Джеймс М Ґилис, редактор
„К а т о л и ц ь к о г о С в іт у ":
„Я н е д у м а ю , щ о м и п о в и н н і
н а з и в а т и к о м у н іс т ів „р о з б и -
гими горшками", або гукати
н а їх п р о г р а м у в ц іл о с т и . Я к
ми не заведемо деяких су-
с п іл ь н и х р е ф о р м , я к и х в о н и
домагаю ться, мирно та в рам-
к а х д е м о к р а т ії й к а п іт а л іс т и ч -
ної системи, то комуністи за-
в е д у т ь їх н а с и л ь н о ".
Ц е теж стріла в само серце
А мериканської Ліги Свободи
ЇІ А лфреда С мита. К апіталізм
потребує реф орми. Як^цих ре-
форм не заведеться легко,
м и р н о , п р и 'к а п іт а л із м і й д е -
м о к р а т ії, т о к о м у н із м з н и щ и т ь
здибало:з одного бокуб а н к и -1' кап.талізм і демократію.
Так каж е не агітатор, стоя-
чи на скринці від м ила на розі
в у л и ц і, а л е с в я щ е н и к і р е д а к -
тор консервативного ж урналу,
котрого ніхто за радикалім
посудити не мож е.
О тж е чи не пробує прези-
дент Рузвелт ратувати капіта-
лізлї і дем ократію ,і чи А лф ред
р і.монопольні промисловці и
ф а б р и к а н т и а м у н іц ії; з д р у г о -
го боку теж
б а н к и р і, м о н о -
п о л ь н і п р о м и с л о в ц і й ф а б р 'и -
к а н т и а м у н іц ії.
РУЗВЕЛТ ЗНОВ АВАНЗУЄ.
А л ф р е д С м и т у с в о їй п р о -
м о в і 'п е р е д А м е р и к а н с ь к о ю Л і-
ґ о ю С в о б о д и г о в о р и в п р о п о -1 С м и т н е в ^б и в їє т и х р е ф о р м ,
Л ІТ Н Ќ Уп р е з и д е н т а Р у з в е л т а ,(щ о .м о ж у т ь ў р а т у в а т и к а п іт а -
лізм і дем ократію ? О тж е чи не
належалисяб Марќсова боро-
щ о вона заносить М осквоюТ А
щ о це кепсько замаскована
п о л іт и к а К а р л а М а р к с а Л є -
"іна. .
,. . . ...
Словом, змалював Рузвелта
як К арла М аркса без бороди,
а б о Л е н ін а ч и С т а л ін а б е з в ў -
с ів .
Ч и п о в ір и т ь х т о , щ о п о р т -
рет. намальований Смитом, це
справді президент Рузвелт?
Чи не подумаю ть собі лю дп
замісць цього, щ о видно Смит
є в т я ж к ім і к л о п о т і, к о л и а ж
таких засобів хапається, щ оби
поборювати Рузвелта?
Щ О ЗНАЧИТЬ СПРАВДІ
П Р О Т И ‚Ч О Г О С Ь Б О Р О Т И С Я ?
У суботу вечором був цей
б ен кет
Американської Ліґи
да й Л єнінові вуси
А л ф р е д о в і С м и т о в і?в л а с т и в о
неї знаємо лиш е стільки, щ о
Бандера велів собі, принести
револьвер, але взяли його всу-
п е р е ч з а с а д а м к о н с п ір а ц ії, я к
вияснив М игаль, на те, щ о ко-
ли М ацейко згине, або бу-
де засудж ений, а експертиза'
с т в е р д и т ь , щ о в ін ,- М а ц е й к о ,
вбив Бачинського, організа-
ц ія б у д е м а т и в ід т е п е р щ о д о
Бачинського спокій.У перш их
днях червня чи то П ідгайний
доручив М ацейкові,револьвер,
чи то Підгайний дав його
Б а н д е р і, я к и й
кіл ькан ац ять
к р о к ів д а л ь ш е д о р у ч и в й о г о
М а ц е й к о в і . HoTi
Mv а ц е й к о
зникає зі Львова. (Д. буде)
ЧИЮ СВОБОДУ БОРОНИТИ?
Н а ўбенкеті А мериканської
Л іг и С в о б о д и А л ф р е д С м и т
говорив, щ о треба боронити
:в о б о ,д у
американців перед
посяганнями президента Руз-
зел та.
Президент Рузвелт покищо
посягає по свободи багачів
тягнути з народу зиски, без о-
"л я д у н а ' т е , щ о м іл іо н и л ю -
дей в'А мериці не маю ть най-
п о т р іб н іш и х з а с о б ів д о ж и т т я .
Про цю
справу оборони
с в о б ід о . Л я Ф а р д ж , с п ів р е -
д а к т о р к а т о л и ц ь к о г о „А м е р и -
канського м агазину", говорив
н а „с и м п о з ію ": О д и н о к о ю н а -
лежною відповіддю на загрозу
для свободи з боку комунізму
є `о б о р о н а с в о б о д и д л я в с іх .
' Ц е м ож е виглядати на заяву
с у м н ів н о ї в а р т о с т и . З д а в а л о с ь
б и ,щ о Кождий повинен тіль-
ки обороняти свою свободу,