Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22948, 14.11.2010]

Oslobođenje [broj 22948, 14.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 404 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Hrvatska
 Skup{tinaHelsin{kogkomi te ta za ljudskapra va u BiH
OSLOBO\ENJE
NEDJELJA 
, 14. 11. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.948Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
VeraJo vano vi}
no vapredsjednica
2. strana
Troje mrtvih,
pet povrije|enih
KOBNE SAOBRA]AJNENESRE]E
Ekolo{ki incident u Konjicu
Zaga|enaNere tva
4. strana10-11. strana
Zlo~ince}emo uhva ti ti
13. strana
Rat se ne dobi jasamopu{kom
3. strana
Bosna i Hercego vina u misi jiISAF
 
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 14. novembar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Godi{njica za tvaranja logora Manja~a
Napravitispomen-obilje`je
Ubiv {emlogoruManja~a kod BanjeLu- keju~er je obilje`ena18. godi{njica od za- tvaranjaovogzloglasnogmjestagdje su brutalnomu~eniBo{njaci, Hrvati i neko- likoSrba. Cvi je}e je polo`iloizaslanstvo ~lanaPredsjedni{tva BiH @eljkaKom{i}a, te predsta vniciSa vezalogora{a BiH, tra`e}i da se procesuira juodgo vorni za zlo~ine i da se napra vispomen-obilje`jeonimako-  ji su podleglimu~enju u logoru. IbroBahoni} je u logoru, za jedno s osa- mnaestogodi{njimsinom, pro veo{est mjeseci. Torturuko ju su njihdvo jica, ali i ostalizarobljenicido`i vjeline}enikad zabora viti. Njegovbora vak u logoru za posljedicu je imaogubitak30 kilograma i ~etirioperaci jezbog~estihbatina. “Is- tjerali bi nas da sto jimo na ki{i po dva sa- ta, dok oni i ono malo{to nekoslu~ajno ima pokradu“, sje}a se IbroBahoni}. Mnogi su na ovommjestupreminuliusli-  jedkrvni~kihbatina i iznemoglosti od gladi. Danas je ovo Centar za razvoj i una- pre|enjesela u pri vatnojupotrebi. Logo- ra{i jo{ nisuostvarilibilokakvapra va, ni-  je im odobreno da sagradespomen-obi- lje`je`rtvama, atrenutno se preddr`a vnim Sudomvodipostupakprotivsamo tri oso- beodgo vorne za zlo~ine u Manja~i, od ko-  jih se dvi jebrane sa slobode, prenosi FTV. LogorManja~aotvoren je 1991. godi- ne, kada su u njegado vedeniHrvati sa okupiranogdi jelaHrvatske, a po~etkom agresi je na BiH 1992. na Manja~u su do-  vedeniBo{njaci i Hrvati s prostoraBosan- skekra jine, te ostalihdi jelo va BiH. Poslje- dnjagrupazato~enikapu{tena je ili de- portirana u drugelogore u decembru 1992. godine. Mnogi ga smatra judrugim  Au{vicom, jer su ov djezatvorenici mu~eni na najbrutalni jena~ine.  VeraJo vano vi}, dugogodi{- njiombudsmen za FBiH, ju~er je u nastav kuebruarske sjedniceskup{tineHelsin- {kogkomiteta za ljudskapra-  va u BiH (HK u BiH) izabranaza predsjednicu tog udru- `enja.Jo vano vi} jekazala da }e se u tokunarednedvi jegodine, kolikotra jenjenmandat, naj-  vi{eboriti za soci jalnapra va gra|ana, preni jela je agenci-  jaFena.
 Sekuli} i Bak{i}- Muf ti}odus tali
 VeraJo vano vi}15 godina je bilaombudsmen za ljudska pra va u FBiH, a pri jerata obav ljala je du`nostja vnog tu`ioca u Okru`nomsudu uSara je vu i bilasudi jaUpra-  vnog i Vrho vnogsuda BiH.Dobitnica je brojnihdoma}ih i me|unarodnihnagrada iz oblastiljudskihpra va. U izja vino vinarimaJo vano-  vi} je kazala da su ne vladine organizaci jeostaleusamljene u borbiza ljudskapra va u BiH, te oci jenila da su ljudska pra va u BiH u lo{ojsituaci ji. OsimVereJo vano vi}, kan- didati za predsjednikaHelsin- {kogkomiteta za ljudskapra-  va u BiH su bili]azimSadiko-  vi}, uni verzitetskiproesor u penzi ji, te Bo`idarGa joSeku- li} i JasnaBak{i}- Mu ti}, ali su obo jeodustali od kandida- ture.Na sjednici je imeno van i no viUpra vniodbor HK-a uBiH, ko ji se sasto ji od {est ~lano va: Milo{Purko vi}, Si- nanAli}, @eljkaMihalje vi}, NaidaSo ti}, JasminaBabi} i En verMurgi}.Iako na dne vnomredusje- dniceni jebilaraspra va o sta- tutu HK-a u BiH, ~lano vi skup{tineproblematizirali su nekeodredbeva`e}egstatu- ta. Naime, iako ova skup{tina bro jipreko120 ~lano va, samo njih30 bilo je prisutno na sjednici. Me|utim, Statutom HK-a u BiH je regulirano da se ruko vodstvoovogti jelamo`e biratinatpolo vi~nomve}i- nomprisutnih~lano va.
Izmjenasta tu ta
Dosada{nji v.d. predsjedni- ka HK-a u BiH SinanAli} jeobjasnio da sada{njistatut nema ni odredbuko jom bi ~lano viovogti jelabiliis- klju~eni iz skup{tineukoliko pet ili vi{egodinanisuprisus- tvo valisjednicama i u~estvo-  vali u radu.Zbogtoga je ju~erjednogla- snousvo jenzaklju~akko jim se no voizabrani~lano viUpra-  vnogodbora i predsjednica zadu`uju da u narednompe- rioduizna|urje{enja za kore- kci justatuta. Na vedeno je da to pri~inja vaproblembudu}i da je samo{est~lano va, od svihko jinisubilidanasprisu- tni, oprav dalosvojizostanak. Pro. SulejmanRed`i}, ~lani osni va~skup{tine HK-a u BiH, problematizirao je proce- duru po ko joj se birano voru- ko vodstvo, a Ali} je objasnio da je ostav ljenamogu}nost da Upra vniodborpredla`ekan- didate, ali i da svaki~lan HK- a u BiH ima pra vo da se sa-mostalnokandidira. On jeprezentirao i rad ove ne vladineorganizaci je od e- bruara do danasna vode}i da  je skup{tinaprimila521 no vi predmet, od ~ega se 221odnosi na predmeteorgana upra ve, te da je razgo varano sa 1.498 gra|ana.
 Skup{tinaHelsin{kogkomi te ta za ljudskapra va u BiH
VeraJo vano vi}
no vapredsjednica
Jo vano vi}, ko ja je 15 godinabilaombudsmen za ljudskapra va u FBiH, izja vila da su ljudskapra va u BiH u veomalo{ojsituaci ji
Sa skup{tine HK-a u BiH
Foto: D`. KRIJE[TORAC
Vrhbosanskanadbiskupi ja
Odgo|ena delo`aci ja
KARDINALA PULJI]A
Advokatiobjestranepodni jeliinici jati vu Op}inskomsudu u Sara je vu o odgodi delo`aci je, kazao Ivo Toma{e vi}
GeneralnisekretarVrhbosanske nadbiskupi je Ivo Toma{e vi}izja vio  je ju~erda je delo`aci jakardinala  VinkaPulji}a iz di jelarezidenci je u Sara je vu, zakazana za 17. no vem- bar, odgo|ena jerposto jimo- gu}nostdruga~ijegrje{enjaovog slu~aja, preni jela je agenci jaSrna. Toma{e vi} je objasnio da su advokatiobjestrane u predmetu pokrenuliinici jati vupredOp{tin- skimsudom u Sara je vu da se de- lo`aci jakardinalaPulji}aodgodi,  jer posto jimogu}nostdruga~ijeg rje{enjaovogslu~aja.On je istakao da je gradona~el- nikSara je vaAli jaBehmenobe}ao da }e nakonkonstituisanjakanto- nalnihvlasti, svi ni voilokalne  vlastipokrenutiakci juprona- la`enjarje{enjako je}e bitizado-  volja va ju}e za objestrane. - Na{ prvobitniciljni jenadbis- kupskarezidenci ja, ve}da se ispra viZakonko jionemogu}uje  vlasnicima da buduvlasnici. Cilj nam je da vlastina|urje{e- nja za stanareko jistanu ju u ta- kvimzgradamakakoneko ne bi bio besku}nik, naglasio je To- ma{e vi}.On je pot vrdio da je advokatpo- rodiceSma jo vi}pristao na dru- ga~ijerje{enje, ali ni jemogaopre- cizirati da li }e to bitinekiza- mjenskistan.- Ov djeni jesvrhapotrebastano-  vanja. O~igledno je da se radi o ne~emdrugom, istakao je Toma- {e vi}. AdvokatporodiceFadilaSma jo-  vi}a, ko ja je tra`ila i sudskomodlukomdobilapo vratstanako-  ji je u sasta vunadbiskupskerezi- denci je, prekju~er je pot vrdio spremnost ove porodice da pri- hvatirazumnorje{enje, odnosno zamjenskistankoga bi osigurale lokalnevlasti. HDZBiHpodr`ao je nadbisku- pavrhbosanskogkardinalaVin- kaPulji}a u borbi po pitanju  vlasni{tva nad prostori jama u njego vojrezidenci ji u Sara je vu i oci jenio da je u~injenaneprav - damjesnojcrkvi i njenomosno-  vnompra vu na pri vatnovla- sni{tvo, preni jela je Srna. Kardinal je podr`aostvaranje koalici jeHDZBiH - HDZ 1990, oci jeniv {i da je to poziti vanko- rak za hrvatskinarod i BiH, teizrazionadu da }e ujedinjeni hrvatskipredsta vniciuspjeti da se izbore za promjenuUsta-  va i ra vnopra vanpolo`ajHrva- ta u BiH.
Podr{ka koalici ji HDZBiH - HDZ 1990
Za sadanepoznateosobepre- ksino} su u Br~kompro valile u ku}uMirsada\ape, predsjednika Skup{tineBr~kodistrikta i pot- predsjednikaSoci jaldemokratske parti je BiH, i tom prilikomodni-  jele oko 500 maraka. \apo je za jedno sa sinom i su- prugomtokomno}ibora vio u ku}i, a pro valu je primi jetioju~er ujutrokada je krenuo u Sara je vo na zasjedanjeGla vnogodbora SDP-a BiH.- Kada smo ujutroustali, vidje- li smo da su ulaznavrata{irom otvorena. U dne vnojsobi i kuhi- nji je iz vr{enapremeta~inastva- ri, a ladice su sve bileizvu~ene. Iz supruginognov~anika i mog odi jela su uzelinekih500 mara- ka. Ne znamko ji su moti vi, ali po pro valimogure}i da su to uradi- liproesionalci, kazao je u izja vi za na{ list\apo, na vode}i da jenakon{to je uo~iopro valu, o ci-  jelomslu~ajuoba vi jestiobr~an- skupolici ju. Istragako ju}e pro vestipolici ja  vjero vatno}e pokazati da li se ra- di ositnimplja~ka{imako jezani- mano vac ili su lopo vitra`iline{to drugo.Mirsad\apoje za vri jemeobav - ljanjaunkci jegradona~elnika Br~kodistrikta bio fzi~kinapa- dnutispredhotelaJelane. Nakon tog incidentadonesena je odluka po ko joj je \apo bio pod policij- skomza{titom24 sata.
 S. KARI]
Provaljeno uku}u Mirsada \ape
U Br~kom
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 14. novembar 2010. godine
3
 SvenAlkalajBiH - CrnaGoraHalilo vi} u [vedskoj MiloradDodik 
U~e{}e naMEDays forumu
Ministarvanjskihposlo va BiHSvenAl- kalaju~estvo vao je u raduMEDaysoru- ma2010, ko ji se od 10. do 13. no vembra odr`ava u Tangeru, Kralje vinaMaroko, u organizaci jiAmadeusinstituta, preni jela  je Fena. Alkalaj je istakao da dobrouprav ljanje dr`avompodrazumi je vaefkasnupri- mjenu i vlada vinuzakona, borbuprotiv  korupci je, uspostav ljanjesigurnog i stabil- nogokru`enja za rad i `ivot, ci vilnukon- trolusigurnosnih i vojnihsnaga, te uspos- tav ljanjeefkasnihti jela za primjenuzako- na, uz punopo{to vanjeljudskihpra va.
 Saradnjana pu tu ka EU
DirektorDirekci je za evropskeintegra- ci je BiH Ne venkaSa vi} i ministar za evropskeintegraci jeCrneGoreGordana \uro vi}oci jenile su da BiH i CrnaGora ima judobrebilateralneodnose i ve}ibroj temaintegracionogprocesako jizahti je-  va jukontinuiranusaradnju i uza jamnu podr{ku, preni jela je Srna. Tokomsusretarazmi jenjena sumi{lje- nja o procesupridru`ivanjazemaljaza- padnogBalkana EU, s posebnimos-  vrtom na budu}eakti vnostiCrneGore i BiH u oblastimakoordinaci jeprocesa pristupanja.
 Saradnja u oblas ti migraci ja
Ministar za ljudskapra va i izbjeglice BiH SaetHalilo vi}ukazao je tokompo- sjete[vedskoj na potrebuzaklju~ivanja bilateralnogsporazuma o saradnji u oblastimigraci ja, ko ji bi obuhvatao i ta- kozvanecirkularnemigraci je, preni jela je agenci jaSrna.- Sporazumom bibilaure|enaoblast migraci ja i preciznodefnisanapra va gra|ana BiH ko ji`eledobro voljnonapus- titi[vedsku, istakao je Halilo vi} i pre- dlo`ioormiranjeradnegrupe za njego-  vupripremu. Razgo varano je i o po- lo`ajugra|ana BiH u [vedskoj.
RS }e go vori ti  jednim glasom
PredsjednikVlade RS-aMiloradDodik  izja vio je ju~er da se RSne smi jedi jeliti u Sara je vu, jer je “onne{to{to tra je i {to }e tra jati“ te naglasio da }e, nakonpreuzi- manjaunkci jepredsjednika tog entite- ta, njegovprvizadatakbitiormiranjeen- titetskevlasti, preni jela je agenci jaSrna. - Iz vr{navlast u RS-u}e sna`no, ona-kokako to Ustavnala`e, izra`avatijedin- stvoSrpske i za jedni~kinastupati u BiH. To je ne{to na {to sam oba vezan, jer `elim da RS u Sara je vo ide jednimglasom i da tamo na najboljimogu}ina~inbra- niusta vnupozici ju RS-a, rekao jeDodik.
U @I@I
Daniel OMERAGI]
Puko vnikHazimHod`i}, in- struktor u Centru za obuku za operaci jepodr{kemiru u Butmi- ru(PSOTC), jedanje od dvo jice {tapskihofciraOru`anihsnaga BiH, ko ji su u martupro{lego- dineupu}eni u sastavkontin- gentadanskog OS-a u misi ji ISAF, kao doprinossveukupnim naporima da se zemljastabilizi- ra i pro{iriuticajcentralnevlas- tiA ganistana. Bila je to ujedno i izvidnica u ko jojsuHod`i}i njegovkolega ma jorRobertBer janpro veli pet mjeseci. Oni su u Bosnu i Her- cego vinudoni jeliinormaci je, ko je su bile od koristiprilikom pripremepje{adijskejedinice OSBiH za odlazak u misi juISAF.
Za vr{nepripreme
Prvarotaci jaOSBiH, u ko joj je 45 pje{adinaca, uklju~uju}i i je- dnu`enu, ispra}ena je sredinom oktobra iz VojnebazeDubra ve kod Tuzle. Na{ivojnici su stigli u Helmand na juguA ganistana, gdje su se pridru`ilidanskojborbenojgrupismje{tenoj u centralnomdi jelupro vinci je. Po dolasku su pro{li jo{ jednu obuku od nekolikodana, {to je oba vezasvihpo jedinaca i jedi- nica u sasta vuISAF-a kadakro~e u A ganistan. Njiho vazada}a }e biti da osigura va juunutra{- njostbaza. Sada su na za vr{nim pripremama. Hod`i} i Ber jan su se u sasta-  vudanskeborbenegrupe, u vri-  jeme dok su tamobora vili, kao {tapskiofcirianga`ovali na pla- niranjubudu}ihakti vnosti. - Radio sam i na inormacij- skimoperaci jamako je su klju~ne kod utjecanja na lokal- nostano vni{tvo. Cilj je da ih pridobi jemokako bi prihvatili ISAF i centralnuvlastA ganista- na kao ne{tosvo je i {to treba da im obezbi jediprosperitet te od-  vrati od naklonostipremataliba- nima, kazao nam je Hod`i}.Dominantanobjektko jipro- lazikrozzonuodgo vornosti danskeborbenegrupe je auto- putbroj1. Ri je~ je o jedinom autoputuko jipo vezu je sve ru- bnepro vinci je u A ganistanu sa Kabulom iklju~naje strategij- skakomunikaci ja. Pripadnici OSBiH, unato~svimopasnosti- mako jenosisudjelo vanje u mi- si jiISAF, nalaze se u relati vnosi- gurnomokru`enjuvojnebaze. Ipak, na{ sago vornikisti~e da se kod takvihmisi jani{ta ne mo`e tvrditistoprocentno. Situaci ja u Helmandu je dinami~na i rizik  uvi jekposto ji. - Ni jedan dan ne mo`ete sasigurno{}ure}i da li talibana ima vi{e ili manje. Na~inrato-  vanjako ji oni primjenju ju je
ir -re  gular war 
. Kre}u se dosta,te{ko ih je raspozna vati i to je- dan od velikihizazo va- raspo- znatici vila od borca. Talibani to zloupotreblja va ju, kao i me|unarodnohumanitarno pra vosamim tim {to se kri ju iza ci vilnogstano vni{tva, rekao je Hod`i}.Pri jeupu}ivanjajedinice OSBiH, veomava`no je biloupoznati se saljudima i obi~aji- mako jivlada ju u A ganistanu kako bi bilispremni da kvalite- tnoiz vr{ezadatak. Hod`i}na- gla{a va da se jedino uz po{to va- njeci vilnogstano vni{tvaA ga- nistanamo`epostatirespekta- bilan.- Svakivojnikko jiodlazitamo treba da ima jedno u gla vi - da smo mi gosti i da se na taj na~inodnosi, jer plemena u Helman- du~ineljudi sa tradici jom, du- gomistori jom i veoma su pono- sni. Na samopokazi vanjepo{to-  vanja, daleko su spremni ji na saradnju. Sitnice su te ko jemo- ramouvje`ba vati, prikupitizna- njekakobismobilirespekto va- ni. Samoza jedni{tvolokalnog stano vni{tva, centralnevlasti i nas mo`epobi jedititalibane, kazao je on, napomenuv {i da se to ne posti`e sa sun~animnao~alama na o~ima i upere- nompu{kom, nego u razgo vo- ru sa A ganistancima.
Dragocjenaiskus tva
Borbeneoperaci jenikadsame nisupobi jedilepobunjenike. To su, podsje}aHod`i}, pokazali Mala ja, Sje vernaIrska, Al`ir i drugislu~aje viprotiv pobunje- ni~kogdjelo vanja. Hod`i}smatra da je odlazak  jedinice u A ganistanzna~ajan kako za Oru`anesnage, tako i za dr`avuBosnu i Hercego vinu. Ukoliko BiH `eliznatni jedo- prinositime|unarodnojsigur- nosti, potrebne su joj rele vantne  vje{tine i znanje. Iskustva ste~ena u misi jiISAFbi}edrago- cjena.Odluku da po{aljepje{adince OSBiH u A ganistandoni jelo je Predsjedni{tvo BiH u prolje}e ove godine. Misi jaISAFodvi ja se od 2003. pod vodstvomNATO-a i njencilj je borbaprotivtali- bana i pomo}a ganistanskoj  vladi u stvaranjusigurnihuslo-  va za obno vuzemlje.
Bosna i Hercego vina u misi jiISAF
Rat se ne dobi ja
samopu{kom
Jedinoza jedni{tvolokalnogstano vni{tva, centralneafganistanskevlasti i vojnikako ji sudjelu ju u operaci jiISAFmo`epobi jedititalibane, ka`epuko vnikOSBiHHazimHod`i}
HazimHod`i}: Rizikuvi ekpos o i
Spremni smopodi jeliti znanje
Drugadobit od na{eg odlaska u A ganistan sadr`ana je u pomo}i uobuci za sudjelo vanje u sli~nimoperaci jama, ko ju Bosna i Hercego vinamo`e ponuditina{emokru`enju. - Ako pogledatezemlje iz regiona, vidje}ete da nisu svi u tolikojmjeriuklju~eni u ISAF i A ganistan, kao {to smo trenutno mi. Da- kle, u stanju smo daobe-zbi jedimopolaznuosno vu za podjeluznanja. Mi }emo danasbiti na pro jektuko-  jini jeA ganistan, a sutra }emobitipartneri u A ga- nistanu. Podjelaiskusta va u regionu je bitna, kazao je Hod`i}.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kentbelivibl liked this
Sports News liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->