Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-070

Svoboda-1936-070

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

tf^^t V^ "
ч 'и -
і
У К Р А ЇН С Ь К И Й Д Н Е В Н И К
Ш Р
У И ІД О Й И ИО Р Г А Н З А П О М О Г О В О І О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ У К Р А Щ С Ь К И И НАРОДШ Ш
,,
^х)ю а дЗЛ У Ч Е Н И Х Д І#А Д А ХАМ ЕРИКН.
" ^
UKKA#NIAW О А І Ц
.Щ ПбШ , OtCAM OF THE UKRAINIAN NATIONAL А М О С іА Т Ю Н ї м .
тЯ Й М
Г ї^і,
_
^
,
Т РИ І№ Н ІЙ . РЩ XUV.
Ч . 70.
Д ж ерзЦ
Р ІТ І, ^ .Д%
даеда, ^‚-го $ерезня Ш в,
11.1 Ч 'И
У Ш Н Щ Ж ЕРТВШ И М ІП ІП РІК
Г О Л Ю Ќ е с е ч у с е т с ). В о д а з а л л я л а ін а ш і
с т о р о н и . Н а й б іл ь ш е п о т е р п іл и о к о л и ц і, д е ж и в у т ь
н а ш і л ю д и . Г о л іо к в ід т я т и й в ід с у с ід н іх м іс ц е в о -''
стей. В сяка ком унікація з ними перервана. Ш коди
о б ч и с л я ю т ь н а 10 м іл іо н ів д о л я р ів . О д и н о к е щ а с т я ,
щ о води не зірвали греблі.
З у с іх ч а с т и н м іс т а н а й б іл ь ш е п о т е р п іл а т а ч а -
с т и н а , д е ж и в у т ь н а ш і л ю д и . З ч л е н ів в ід д іл у У . Й -,
С о ю з а ч . 52 н а й б іл ь ш е п о т е р п іл и : б у в ш и й в ід д ід о -;
в и й с е к р е т а р Д р у п а л и к з р о д и н о ю , т е д е р іщ н ій
предсідник В.БурЌо, касіер Ілько П роциш ин, к,он-
трольори П . П ровода і В.Грибиќ та члени: С.Вав-
р н ш и н з с и н о м , Е . П а в л о з р о д и н о ю , Д м и т р о Ш а 0а н ,
В . Е.К оваль, А .Ш евчук іГринько Д овгань. Всі на-
ш і фармери над рікою Конетикот заляті.
Л ю д е й р о з м іщ е н о п о д о б р о д ій н и х ін с т н т у д ія х
та приватних дом ах. У мене в 4 кімнатах тулитеся
16осіб. П омагаємо, як мож емо, але сили наш і не-
в е л и к і. П о м а г а ю т ь а м е р и к а н с ь к і в с т а н о в и , а л е н а -,
ш им лю дям не все вдається дістати допомогу так,
л е г к о , я к р о д о в и т о м у а м е р и к а н ц е в і. І. В а #р и д л и ц ,
в ід д іл о в и й п и с а р .
М У Р У Р А Т У В А В М ІС Т О .
П О Р Т С М У Т г а й о ). 3 у с іх м іс т , щ о л е ж а т ь
н а д р ік о ю О г а й о , в р а т у в а л о ,с я в ід л о в е н и о д н о м і-
сто П ортсмут, а то завдяки мурові, щ о його ви-
с т а в л е н о з д о в ж б е р е г а р ік и . К о л и с у с ід н і м іс ?а т е р -
п іл и в ід с т р а ш н о г о в и л и в ў і к о л и в н и х т и с я ч і л ю д е й
лиш илися без даху над головою , коди в них пере-
ривалася вся комунікація й бцзнесовии і пром исло-
вий рух^то тут усякий рух іш ов нормально, а діти
бавилися безпечно під муром, за котрим валили
з іб р а н і в о д и р ік и .
Ц е й м у р п о ч а т о б у д у в а т и в 1908-м ім р о ц і, а '
с к ін ч е н о в 1930-т ім . З а о с т а н н є с т о л іт т я в о д и р ік и
п ід н е с л и с я л и ш е д в а , р а з и п о н а д р ів е н ь , д о я к о г о
д о в е д е н о м у р , а ц е в 1884-т ім т а 1913-т ім р о д і. Б ў
д о в а ю о в и т у м ќ н ѓ " м і с т о 750^000 д о л а р і в . +ІЬ Ш
У ^а А Л Ю Ю Т І ? ЏЦАЩ Х В И Д А Т К И Н А А Р Д Л И О .
В А Ш И Н Г Т О Н '. Н а д о м а г а н н я в о є н н о г о д е -
п а р т а м е н т у с е н а т у х в а л и в 53 г о л о с а м и п р о т и 12 в и -
даТи на поправу армії найбільш у суму, яку взагалі
к о л и н е б у д ь у х в а л е н о в и д а т и н а р а з , б о 611 м іл іо н ів
д о л я р ів з в е р х о м .
У хвала не годиться з ухвалою палати послів,
б о п е р е в и щ а є її н а 66 м іл іо н ів д о л я р ів . А р м ія м а є
б у т и з б іл ь ш е н а н а 16,300 в о я к ів .
П ри тій нагоді пробували щ е раз добиватись
у х в а л е н н я 12 м іл іо н ів д о 'л я р ів н а п е р е к о п а н н я к а -
налу через Ф лоридський півостров, але сенатори
п р о е к т в ід к и н у л и .
воедвдиС Т А Н у Брдаида
Р Ю Д Е А Н Е В Р О . П р е з и д е н т В а р ґ а с п р ,о -;
г о л о с и в з а в е д `е н н я Б р а з и л ії в о є н н о г о с т а н у н а 90
д н ів .'.
р ів н р ч а с ц о а р е ш т о в а н о к іл ь к а в и з н а ч н и х ;ІЮ
д е й , м іж н и м и ' о д н о г о с е н а т о р а й д в о х п о с л ів .
Д е к р е т п р е з и д е н т а з а в іш у є в с і к о н с т и т у ц іш
г а р а н т и 47 м іл іо 'н ів н а с е л е н н я Б р а з и л ії.
Н Е М И Л А П Р И Г О Д А С К Е Б ІВ .
НЮ Й О РЌ. П еред стейтовим урядовим бю -
р о м д л я в и д а в а н н я „л а й с е н с ів " д л я б ю р ш ?с е р е д -
ництва праці зявйлися два чоловіки з заявою , ідо
вони працю вали як страиколоми підчас страйку'
обслуги високих будинків, дістали за свою служ
бў як заплату чеки й ці потім показалися недобри
м и , себто без покриття.
п
д д у т ђ
д р
а д у д м
А
Р Т
Ц
.
Н Ю E^QPK. У м іс ц е в и м с т е и т о в і м с у д і з а с у -
д ж е н о н а с м е р т ь н а е л е к т р и ч н ім к р ^с л і 3 м о л о д и х
м у р и н ів , у в іц і 17, 17 т а 18 л іт , к о т р і п ід ч а с г р а б д о
ницьќого нападу вбили одного скляра.
У стейтовім суді в Бруклині засуджено на
с м е р т ь 35-л іт н ь о г о Ч а р л з а Р о ґ а с а з а с т р о є н н я с в о
го 3-літнього сина. Н а розправі йом у закидуваню
т е ж , щ о в ін д а в о т р у ю ; с в о їй ` ж ін ц і # д в о м ін ш и м
д іт я м , а л е 'в о н и в и р а т у в а л и с ь .
ДОВКОЛА СПРАВИ ГАВПТМАНА.
Н Ю Й б Р К . — Д -р Д ж а н Ф . К о н д о н , щ о , я к с а -
м и й к а ж е , б у в п о с е р е д н и к о м м іж р о д и н о ю Л и н д -і
берѓа та Бруном іавптм аном при виплаті викупу,
згодивсь побачитися з губернатором стейту Ню}
Джерзі, Галордом Гофменом.
В о д щ й м іс ц е в ій г а з е т і п о я в и л а с я в іс т к а , щ о ,
мовляв,Гофман заявив, щ о він мож е доказати, щ о'
Гавптман упав ж ертвою заговору поліції й проку-
р а т о р ії.
;
. .'. -
С У Д Я Т ^Ш
З А Р В Д В С Т В О Л ($$О В В Д К А .
НЮ ЙОРЌ, -г - Перед місцевий стейтовим судом
почалася недавно розправа проти... ванни
#е р и
Стрец, ооиинуначеиої за
в б и в с т в о її л ю о о в н и к я ,
Д-ра Ф ріца Ґебгардта, німецького економіста й екс-
п о р тер а.
М айже діли$тиждень уж е` підбираю ть присяж-
н и х с у д д ів . П е р іџ Ў л іс т у к а н д и д а т ів н а с у д д ів у ж е ,
вичерлал#ў і теиер покликали ДРУРУ Л^ ТУ ^
с т 0
лю дей.
No.70. Jersey pity, N. J., Wednesday, March 26, 1986.
'Я "'.'"'Л '!14 ! ! ! "
м р п о т е р п іл и х
в ід п о в е я і
У К Р А ЇН Ц І В А М Е Р И Ц І!
j '
Щ е д е в с п іл и м и о д е р ж а т и т о ч н іш и й ін ф о р г ^а ц ій п р ,р т і в е ^и ч е з ц і щ ц о т
д и ,я к і п о н е с л а у к р а їн с ь к а ім іг р а ц ія в А м е р и м і н а с л ід к о м д о в е и І Afe в ж е
д е ^р іц і, ^о ч с к у п і в ід о м о с т и п о т в е р д ж у ю т ь з д о г а д и , я к і б у л и в н а с у с іх , а
с я и е .с т в е р д ж у ю т ь в о н и х е , щ оџ г џ р ір о і$а
повені стала правдивою ката-
с т р о ф о ю д л я т и с я ч і в ywWA^CbKHjc р о д и м .
.
)
ПЦцов з водою доробок, злож ений працею цілого ж иття. П ропала
в р а ц я т р і`о у к р а їн с ь к о г о р о б іт н и к а , іц ов )щ у н у іщ
щ $ч џ р $щ у
р о .О р Т У ^Џ Џ
найтяжче працю вав,і дайгірш е жив, Дролав доробок того, то мещ кав в
н ^^г іш д и ^у н а й д е ід е в ш и х д іл ь н и ц я х м іс т , н а д о л а х , с е б т о в т и х ч а с т я х . щ о
н а й б іл ь ш е а о т е р п іл и в ід п о в е н е й .
Знаємо, скільки то було підчас повеніжертв у лю дях. Нема теж сум-
и ів у , щ о є с о т ц і а б о й т и с я ч і Д Є Й и д ш и х .п о щ п и т а л я х .І ц іл к о м п е в н о
розібрали добрі люди чи американські інституції багато дде# українських
родин, щ о опинилися ‚без даху над головою 4без м атеріядьних засобів.
А м е р и к а н с ь к а д е р ж а в а , ^ е р в к д н с ь к и $ Ч е р в о н и й Х т і р і ж и і д о б р о -
дійні американські установи вж е розпочали рахункову акцію . А ле сам лре-
зидеит держави звертає увагу на те, щ о вся та поміч буде невистарчаль-
на. В тому нещ асті мусить подати помічну руку нещ асливим все амери-
канське громадянство.
Дсі народи, Щ О замеш кую ть Дмердку, взялися щ е окремо до ратуван-
н я ч л е н ів с в о їх W i ^ ^ o ^ T e ^ , Д О
Р А Т У #А Іід а У ^Р Ь К И Х Г р р ^Л А -
ДЯН В АМЕРИЦІ о
М У С И Т Ь П Р И С Т У П И Т ИЏОЖ Н№ Ч Л Е Н В )Е Л И К О Ї :У -
Д )Р А Ш С Ь К О Ї Р О Д И Н ІИ І В Д М Е Р И Д І. jjce з о р ґ а н із о в а н е у к р а їн с ь к е г р о м а -
дянство мусить негайно взятися до ратуцкад^ акцМ ". ^ це `щ ^„стахи ся
негайно, без усякоѓ'проволоки. А сперш у на місцях, навіщ ених катастро-
ф Ьюп .о в ,е н )1.
. Й Й р „‚^
" е-`с іл іѓ т у т б у т и н ія к и х т е р т $ ^о л іт и ч н в х ч и й е л ^г ій и и х . ftcji, о р Ѓ а в і-
зації є собі рівні. Ѓвсі є добріш коли йде яро ратування ф ізичного ж иття
у к р а їн с ь к о ї н а в .ії- ?с ^х п р а ц я є п о ж а д а н а і к о н е ч н а . Х о м у н е м о ж е б у т и
виправданим ніяке розєднання на тлД цеї добродійної акді).
р о с и л іо н ,е г й н о п о д а в а т и д о у к р а їн с ь к о ї ..п р е с и з в ід о м л е н н я з м іс ц ь
п р о х е , с к іл ь к и у к р а їн с ь к и х Р .0Д ,н и в п .а л л ж е р т в о ю д о в е н і. Л р о с и м р н е т а й -
гаЙМ О дртворит^ по тих мДсдяхі^^џ о г
комітети і збирати хам доло-
м о г у м іж т и м и у к р а їн с ь к и м и р о д и н а м и , щ о н е ц о т е р п іл и в ;д ц о в е н і. П р о .-
симо місцеві комітети контролю вати ту допомогу, яку дістаю ть пащ і гро-
м а д я н и в ід а м е р и к а н с ь к и х ін с т и т у ц ій . р о с и м о т е ж ін т е р в е н ю в а т и з о р ґ а -
нізовано в справі справедливого аодіду допом оги, щ об дотердіді українці
одержували допомогуџџўЏ й
з іи іц и м и ^ н а ^н а л в н іо ^я м в . -,
(
;
Супроти цього† щ о ця допомогова акція не терпить проволоки,Обєд-
иаиня У країнських О рганізацій в А мериці, перебирає на себе обовязок запо-
ч а х к у в а т и а к ц ію д о п о м о г и у к р а їн с ь к и м р о д и н а м , п о т е р п іл и м в ід п о в е н і, в
такий спосіб:
.
1 'ІН І" 1 ' І " " І-,Ііѓ н м
т
У
К
Р
А
Ї
Н
І
Л
І
Д
С
О
В
Є
Т
А
М
Й
К кЦ В . ^ід к р и т р ‚ц е н т р а л ь н у к о м іс ію ц о д іп -
,Ц Д ,Є Ш ІЯж и т т я ^іх е и н а к р а їн і. В ц е й с д о с ц О д у м а є
Влада ліквідувати ж ахлдву язву дитячо)і' безш ри-
Х ульдости. Ц я установа повстане на мЦ џ' товари-
с т в а „Д р у з і д іт е й ", щ о ц е м о г о д а т и copі р а д и з
у с у н е н н я м ц е ї , т а к о ї aQfUH.peHoi" н а Д -к ^а я .з д и .
З Г И ^У Л М 6 О С ІБ П ІД Ч А С С Т Р А Й К У П О Л Ь С Ь К И Х
Р О Б ІТ Н И К ІВ .
К Р А К ІВ о л ь щ а ). П ід ч а с д е м о н с т р а ц ій н о -
г о п о х о д у я к и х 2,000 с т р а й к у іо ч м х р о б іт н и к ів , щ о
н е х о т іл и р о з ій т и с я н а п р и к а з п о л іц ії, в п а л и с т р іл и
з ‚б о к у т о їж п о л іц ії, а н а с л ід о к б у в т а к и #, щ о н а -
ч и с л ,е н о 6 т р у п ів і б а г а т о р а н е н и х .
Зорганізоване робіт'ництво заповідай з цього
приводу генеральний страйк.
- -,-
Х Т О І Я К І П И Ш Е Л Ш Р Е Т А Д Л Я Ф ІЛ Ь М О В О Ї
П Р О Д У К Ц ІЇ Н А У К Р А ЇН І.
КИ Ш . — „Л ітературна Газета" розписується
ш ироко про участь совєтських письменників У кра-
в:ф іл ь м о в ій п р о д у к ц ії. С т а т т я п о д а є , х т о і
ш и
с к іл ь к и н а п и с а в с ц е н а р іїв т а л іб р е т .І т а к :
К о ч е р г а з д а в с ц е н а р ій „П іс н я п р о с в іч к у ". О .
Д о в ч е н ќ о н а п и с а в с ц е н а р ій д и т я ч о ї ф іл ь м и „Х о -
1 р о б р и й б о я г у з ". Т о й ж е а в т о р з д а в с е р ію м у л ь т і-
;с ц е н а р іїв „Т у к -Т у к ", з н и х з р е а л із 'о в а н о „Т у к -Т у к "
і „Ж у к у г о р о д і". „Ж у к в з о о п а р к у " з а к ін ч у є т ь с я .
Д . Г р у д и н а н а п и с а в с ц е н а р ій „Н а т а л к а П о л т а в к а ".
Т О . Я н о в с ь к и й „З о л о т е в е с іл л я ". Л іб р е т о „Д н іп р о "
пиш е Н. Рибак. Крім того пиш уть сценарії й'лі-
б р е т а : І. К и р и л е н к о „В е с н а ", Д у к ін г о т у є л іб р е т о
з колгоспного ж иття. П ервомайський готує сце-
н а р ій „П о ч а т о к ж и т т я ". Н о в и й с ц е н а р ій п и ш е О .
К о р н ій ч у к . О . К о п и л е н ќ о г о т у є с ц е н а р ій п р о с у ч а с -
ну ш колу.
Б ільш ість згаданих авторів це ж иди, щ о висту-
даготь під.українськими назвищ ами.^ѓ_ ^^. ,
' "в Є Е Т А К И Щ Е В О Р О Г ІВ ?Б А Г А ІВ С К і
К И Ш ., - г Н а р о д н і^.,к о м іс а р ю с т и ц ії К и с е л Ь о в
^к а з а в у . с в о їй: п р р іЦ ^в і в й ^о л о л іе н іи ' н а р 'с т а н н ій
с е с ії ..ІЏ Џ З Ќ '
УС С Р , а п е р е д а н и й к и їв с ь к и м Ч а с о іі^с ім `
у Џ щ їїц и ж іін щ ц м т а к 'е ;
С В О Ї Ж Е Р Т В И Н А Д О П О М О Г У П О Т Е Р П ІЛ И М В ІД П О В Е Н І Н А Р У К И О Б -
Є Д Н Щ іЯ :
ї
„OBVEDNANVE1
P.O.Box 122- ІМ $ор Terinirnaiu N^wVorfc-‡ф
В ЗИ В А Є М О Н А Ш
ПРОВД НА ЛУСЦАХ СКЛИКАТИ
НЕГАЙНІ НД-
РА Д Ор ?$№ Т № П Ц Щ Џ
М ІС Ц Е В ІХ У К Р А )(Н С ^Щ ^ Р Р Г А ^ Ц І И
ІЏ О '
Т В О Р И Т И П О В С ІХ М ІС Т А Х А М Е Р И К И , Д Е Ж И В У Т Ь У К Р А ЇН Ц І, У К Р А Ї1І-
сџ щ
KCHWJEJ#
Д О Ц О М О Г И П О Т Е Р П І Л И М В І Д Д О р Е Д О Т Д ?^Ч А Т И jflJPH
ЇХ П О М О Ч І З В ІР К О В І А К Ц ІЇ.
Якщ о не буде якої зміни в тій аш Ш , всі надіслані ж ертви будуть роз-
AMfiui в м і р у і ^ о т ^ м і ж . т і ў ќ м і н с ь к і г р о м а д у щ о п о д а д у т ь р б е д н а н н ю , в
зорганізованій ф орм і звіти цро те, скількиє в них пртребуікхчих негайно)і
й к о и е ч и о )і д о д ір іи ц )^и . Д в ж е м іс ц е в і к ^м іт е х и б у д у т ь р о з д іл ю в а т и д о п о -
м о г у м іж п о т р е б у ю ч і о с о б и в т а к и й с п о с іб , я к и й у в а ж а т и м у т ь в ід п о в ід н и м .
З а з н а ч а є м о , щ о о т е єє з ш и л я , в я к ій в с і н а ш ! Ш З Д іЗ #М $) в с і н а д і^.п а р -
тД й усі наш і ідейні гром адяни, вклю чно а наш ою м олоддю , м аю ть власти
вў нагоду виявити на ділах свою активню ть і посвяту.
р Е ^С у Т И В А
;,О Б Є Д г ^А Н Н З У К Р А ЇН С Ь К И Х О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЙ В А М Е Р И Ц Г :
р д а (Е Д Ш
Р Е В Ю Ќ , п р е д с ід н и к ,
Д М И Т Р О Г А Л И Ч И Н , секретар,
Д Д . А ІІУ Г А ^ с е к р е т а р ,
М И К О Л А Д А Н И Л $Ь Ч Е Н К О , к а с іе р .
.
„Ў н а с з м е н ў ш у є т ь с я `с у д и м іс т ь ^ з М е н ій у є т ь с я
к іл ь к іс т ь з л о ч и н ів , а л е в о р о г ів іщ е ч и м а л о . #л я -:
с о в и й в о р о г іщ е н е д о б и т и й . В ін н а м а г а є т ь с я п р о -
лізти у ті м ісця, де послабш ала пильність М ісцевих
о р г а н ів д и к т а т у р и п р о л є т а р ія т у , щ о б ш к о д и т и ,`щ о б
підривати .успішне розгортання
с о ц ія л іс т и ч н о г о
будівництва. Стахановський рух, щ о охопив усю
наш у країну, зустрічає щ е на ш ляху свого могут-
ijнього розгортання саботажників. Ќлясовий ворог
на селі бореться проти пятисотенниць, організує
терористичні акти. Такиха к т ів ` на У країні ми м али
$б .Ях о т ів б и , н а в е с т и о д н у ц и ф р у я р о с д (?о т а ж и и -
к ів с т а х а н о в с ь к о г о р у х у . У н а с т а к и х ‚с п р а в — І 37",
Н А Ц ІО Н А Л ІЗ А Ц ІЯ Г О Л О В Н О Г б П Р О М И С Л У .
Р И М '. 4г В ій н а в Е в р о п і н е м и н у ч а . Т а к е з а я в и в
М у с о л ін і. І н е м а т а к и х с е р іо з н и х п о л іт и к ів в н р в -
р о п і, я к і м о г л ц б т в е р д и т и , щ о М у с о л ін і п о м и л я -
є т ь с я . С у п р о т и т а к о г о с т а н у р іч е й М у с о л ін і в $я в -
ся переводити в ж иття такі реф орми, щ об Італія
була на випадок війни самовистарчальною таіста-
н о в и л а т а к у в ій с ь к о л у с и л у , з я к о ю м у с іЛ и б у с ; paj
хў'ватись^ У звязку з тим зліквідовано палату по-
с л ів , себто останки парлям ентарної системи прав-
л ін н я . її м іс ц е з а с т у п и т ь Н а р о д н я К о р п о р а т и в н а
Рада. Знацю налізовано найваж ніш ий промисл, себ-
т о т а к и й , я к и й з а в а ж у є п ід ч а с в ій н и . Д о ц ь о г о
треба додати, щ о вже йб е з цього держава кон-
тролю є всі найбільш і банки. Ц е вказує, щ о ф а-
ш и с т ів с ь к а д е р ж а в а р е ф о р м у є е к о н о м іч н е ж и т т я
ш ляхом державного соціялізму. М усоліш теж за-
п о в ів ,щ о р о б іт н и ц т в о м у с и т ь о д е р ж а т и .б іл ь ш і
права, такі, які м аю ть капіталісти, коли йде про
заряд промислом і поділ зисків.
`
` "
З В ІД К И Р р Т Ь С Я Г О Л О Д Н А Ў К Р А ЇН І П ІД
СРВЄТАМ И.
М ОСКВА о с ія ). — Комісаріят заграничної
торговлі іподає, щ о в м инулом у році збільш ився
срвєтськи# ексџорт збіж ж я за границю . Вивезено
з 0і ж ж я н а U516,400 м т р и ч н и х т о н . А в 1934 р . в и -
в езен о Щ іШ
то н .
О Д Н І В Е Л Н Ч А Ю Т І ?, Д ІР У П BJE34fcCTflTfr.
А-ТЕНЙ (Греція).— В ідкликало в Д тенах усі
п а р а д и т а м а н іф е с т а ц ії, я к і м а л и в ід б у т и с ь у з в я з -
ку зі см ертю Е левтерірса В енізельоса, щ о був сі-
м о м а н а в о р о т а м и п р е м їє р о м Г р е ц ії й п р и д б а й б а т ь -
к ів щ и н і о с т р о в К р е т у . ^С т а л о с я ц е н а п р о х а н н я в д о -
ви Венізельоса, яка була пораж ена 'обструкцією
п о л іт и ч н и х п р о т и в н и к ів п о к ій н о г о її м у ж а . Ц і п р о -
: т и в н и к и , в ч И с л і я к и х 2,000 о с іб , м а ш и р у в а Л й м и -
н у л о ї н е д іл і в у л и ц я м и с т о л и ц і й к р й ч а Л и : „К и н ь т е
Т іл о В е н із е л ь о с а н а д н о м о р я ". В о н и т е ж о б к и к у -
в а л и к а м ін н я м д о м и , щ о п о в и в іш у в а л и ж а л іб н і п р а -
'пори. Сотки тисяч народу вибиралися з ріжних
м іс ц е в о с т е й д о с т о л и ц і; щ о б в ід д а т и п о к л ін п о к ій -
ному В енізельоєові, великому грецькому патріотові.
щ ^Н Н Ш М Н
С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А ;25-Г О Б Е Р Е З Н Я 1936.
"SVOBODA" (LIBERTY)
Г О и іФ Ю ) Ї М
рі№ км і іаіђг except Sinfeyaџ я й
tat Ukrainian Nitlontl AModati#e, їм .
ІЮ -
ЮGrand Strttt jmgy aty. wJ-
Wit erfby Idltorlil Committee.
О . С новида.
В К Р А ЇН І
MUcee# CUai Mail Matter at the Post Office (4 Jertiy City, M.A
Д М аѓсќ 30. 1911 underthe act of March3. ІІ79.
iccept44 tor ш аШ л кat ipeclal rateof postage provided tor In Section 1103
1 the Actof October3, 1917, authorised July 31, 1911.
За оголош ення редакціїн е відповідає.
__^
ЇМ .JCaotojuTiВ В гк е а 4-0237.^ Т е ж . У .Н . С о ю з а : В Е г ц п 4-1016.
ІИ И 07.
А д р е с а : "SVOiODA",P. О . BOX $46, JKK31Y С Г Г Т , N.J.
ГЕНҐСТЕРСТВО- В НАШ ИХ РЯДАХ
В старім краю побоюються, щ об часамин е
здобуло собіт а м права горож анства американське
ґенґстерство.В статті „Д іла", затитулованій „П ро-
ти публіцистичного ґенґстерства", сказано, щ о ча-
сописна полем ікав старім краю була досі назагал
втримуванау доволі мож ливому тоні,але зате щ ось
з о в с ім ін а к ш е б у л о„н а с т о р ін к а х у к р а їн с ь к о ї п р е с и
за океаном,де не в усьому привиклид о европей-
ських ф орм товариської чемностиі д е супротио -
собисто нелю бого противникаі зі сторінок преси
пробивається часто публіцистичне ґенґстерство".
Ц я заввага відноситься загальнод о українських
ґазетн а американському континенті, видаваниху
К а н а д і, З л у ч е н и х Д е р ж а в а хі т.д.
Д умаємо,щ о мож наз кимсь розходитисьп о -
л іт и ч н о ,а л е й в ід п о л іт и ч н о г о п р о т и в н и к а м о ж н а
і треба приняти заввагу, хочби булай дуж е гірка,
якщ о вона слуш на. Заввага „Діла" слуш на. Таке
бувалов Америці.Щ о гірш е, публіцистичне ґенґ-
стер ствощ е зо в сімн е м и н у л о ся.Щ е існ у ю тьн а
а м е р и к а н с ь к ім к о н т и н е н т і у к р а їн с ь к і, н іб и г у м о р и -
стичні видавництва,в яких анонімні ж урналістичні
ґенґстери пописую ться відбиранням лю дям чести.
Іє щ е й ніби серіозні орґани,в якихт е ж практи-
кується час від часу ґенґстерські полем ічні м етоди.
Для такихц е звичайнар іч : описати цілкомн е -
правдиво якусь подію , передати неправдиво чию сь
промову, цитувати фальш иво чиїсь вискази, нада-
вати фальш иву інтерпретацію чужим думкамі по-
твердж уватиц е й ф альш
іщ е й цитатами, себто
вирванимиз якоїсь цілости поодинокими речен-
нями,й уживатиїх д л я фальшування провідної
думки цілости, себто фальш ування ідеольоґіїп ев-
н о ї о с о б и , г а з е т ич и ін с т и т у ц ії,я к у а т а к у є т ь с я .
Та журналістичне ґенґстерство не є щ е так
!д у ж е н е б е з п е ч н е , бо з н и м в с е ж т а к и м о ж н ащ е б о (-
' р о т и с я . о н о п 'ї)й Р ѓ а й м н І!!я в н е : н а п и с а н ей в и д р ў і
куване. Зате дал'еко11 бїгіьш деморалізую чей огидне
Єт е ґ е н ґ с т е р с т в о , я к о г ов п р е с ін е в и д н о , !,б оп р о
'нього часто преса мож е заговорити доперва тоді,
як ним зачне займатися закон. Ц е ті наклепи,які
п е р е х о д я т ь з в и ч а й н оз у с тд о у с т ,а я к и м и -н и щ и т ь -
с я `д о б р і ім е н а н а ш и х г р о м а д с ь к и х р о б іт н и к ів ..н а ,,
!м іс ц я хЦ е д а л іт і с п л е т н і,я к і ґ е н ґ с т е р с ь к и мс п о -
собом переносятьсяв ід одних громадд о других,
устноч и чистовно,і якими намагається лДдкопу-
в а т и а в т о р и т е т н а р о д н іх ін с т и т у щ й ч и р о м а д с ь к и х
д ія ч ів , і то —в „ім я н а р о д н ь о ї с г ір а в и ".
Н аш і громадяни знаю тьп р о такі речі, бо й
пиш уть до нас про це. ї просять звернути увагу
загалу,щ о якраз добро народньої справи вим агає,
щ обн е було в нас місцяд л я ніякого ґенґстерства,
спрямованогод о анархізації наш ого життя.Б о
нам треба, щ об наш і часописи могли писати,а на-
ш і діячі поступатив такий спосіб,я к цього вима-
гає правдивий інтерес правдивої народньої справи.
О т
П р о п а г а н д а р о с ій с ь к о -б о л ь -
ш евицькан е устає. В оназ н а -
ходить тисячі отворів, крізь
я к і п р о н и к а єд о у м ів ш и р о к о ї
читаю чої публики. Здавалося,
щ оп о стількох експериментах
у ж е н ія к и й н о в и й ін т е р н а ц іо -
налн е зеднае собі тих,щ о
розчарувалисяв якім сь старім
Інтернаціоналі. Тимчасомт а к
н еє . Н а п р .є т а к і у к р а їн ц і,на
ган ьб уі со р о мн а м , щ о в ід -
верн ули сяв ід С тал ін а, щ об
ш у к а т и р а т ў н ќ ув н о в імIV.
Ін терн ац іон алі кр іваво їб е-
с т ії р е в о л ю ц ії, Л .. Т р о ц ь к о г о ...
О сь чомув с е здастьсяб е з -
настанно пригадувати нашим
читачам , чим є больш евиць-
к и й „р а й "н а У к р а їн і
О дна
р о с ій с ь к а
газета
е ч ), отж е така, яку годіза-
підозрітив особливих симпа-
т ія хд о У к р а їн и , п и ш ев л и с т і
з У к р а їн ип р о р е ж ім „з а г а л ь -
н о ї к а т о р г и "н а н а ш ій з е м л і.
К о р е с п о н д е н т п и ш е : „Н аУ -
країні нем а одного кутка,д е б
народні маси,не чекали того
щ асливого дняуколи вонин а -
решті можуть піднести стяг
боротьбиз своїм найзапеклі-
ш и м в о р о г о м ,:. к о м у н іс т а м и .
Б ід н и й м е ш к а н е ц ь м іс т а ч ис е -
ла, незалеж нов ід свогос у -
с п іл ь н о г о п о х о д ж е н н яі н а ц іо -
н альн о сти
ав и н я т к о м ж и -
д ів ) м р іє п р о „д е н ь з а п л а т и "і
питається себе: „Ч и в ж е х у і-
к о "?
П р о в ід н и к и к о м у н із м ув М о -
скві, р о зу м іється,н е м о ж у ть
знати,не відчувати ростучої
народньої ненависти. Н а ту не-
н а в и с т ь в ід п о в ід а ю т ь
тер о -
ром .і П рислуж ники
К рем ля
ж о р с т о к о , і т ю ^с е р е д н ь о в іч н о -
му, винищ ую ть населенняУ -
к р а їн иі за ц е о ч е в и д н о д іс т а -
Ю ТЬІ д о б р у , в и н а г о р о д у . В с ім
іщ ев п а м я т и :р о з с т р іл и ' Б о г у
духаtвиннй)Х лю дейі репресії
п о в б и в с т в і К ір о в а .З а о ф іц ій -
н и м и в ід о м о с т я м и ,, в л а д а ,щ о
м с т и л а с яз а ц е .в б и в с т в о ,р о з -
с т р іл я л а 230 ч о л о в і к а ^в . д ій -
сностид о1,500. С ередр о з -
с т р іл я н и х б а г а т о у к р а їн с ь к о ї
ін т е л іг е н ц ії К р ім т о г о л и ш е
н а т е р и т о р ії У к р а їн и а р е ш т о -
в а н оі в и с л а н он а п ів н ічі н а
С и б ір б іл ь шя к 13,000 л ю д е й ,
а середн и х д о 1,500 студен-
т ів ,д о 2,000 р о б іт н и к ів , р е ш т а
— селяни.
С оветська преса ревеі р о -
б и т ь р е к л я м у р е ж ім о в і з при-
в о д у й о г о ‚‚д о с я г н е н ь " б у д о -в и „п ѓ а н т ів ", к а н а л іві т . і.
Д рукували
навіть листи,в
яких підневольні советськіра-
б и в и с л о в л ю в а л и с в ій „е н т у з і-
язм "і `'т р о х и " щ ог іе дякували
в л а д із а т е ,щ о п іс л а л а їх на
к ато р гу .
П ро це,як ж илий працю ва-
лин а будові Біломорського
каналу^ довелися — пиш еко -
респондеіѓг1 йені розм овля-
тиз Одним хлг)пцем років22,
щ о, засудж енийџ й6 років
примусових' робіт,' працю вав
на будові того каналу відп о -
ч а т к у р о б іт а жд о к ін ц я . П р и -
чина його
п іе р е д т е р м ін о в о г о
звільнення була та,щ о виявив
себен а р о б о тія к д о б р и й„у -
д а р н и к ",і те, щ о на п р а ц і
втратив ногу.
О сь,щ оо п о в ід а в м е н і цей
х л о п ч и н а -ін в а л ід :З а в и н я т к о м
військ ҐП У ,щ о стереглин а с ,
не булон а роботахн і одного
в іл ь н о г о 'р о б іт н и к аабо уря-
довця. П раця була акордова,
які платня. Норми вироблен-
н я б у л и н е л ю д с ь к і. Т р е б аб у -
ло ведмеж ої сили, щ об осяг-
н у т и н о р м ув 12—15'ѓ о д ., т о м у
П р а ц ю в а л ип о 18—20 г о д и н н а
д о б у . Х т о жі за ц е й ч а с н ^'в и -
робляв норми, тойн е діставав
х л іб аі ц у к р у ,а л и ш е п ів л іт р а
ю ш ки.Т і, щ о вироблялиќ а
т о р ж н у н о р м у , м а л и к р ім ю ш -
к и60 0 г р а м ів х л іб а і ЗО гра-
м ів ц у к р у . Х в о р и хщ о д н ян а -
раховували тисячі.
М едичної допом оги н ія -
кої. Н а цих роботах згинуло
стільки лю дей, щ о їх трупами
можна булоб засипати цілий
к а н а л . В т ік а в р ід к охто! Зла-
наннх зараз розстрілю вали,на
о ч а х у с іх ін ш и х д л я с т р а х у .
85%'р о б іт н и к івц е б у л и „р о з -
кулачені" селяни,т і, щ о в ід -
мовилисяі)йти працюватив
н о лх о захі заслан із род и н ам и
н а п ів н іч . С е р е д н и х б а г а т оу -
к р а їн ц ів . н т в і .
о н г і
Т а ќки самий образ іЋ а бу-
дові каналу М оскваВ олга,
і на будові залізниці М осква—
Д о н б а с ; С к р із ь і г н н у г ь '"д е с я т -
кями тисячі`селяниі 'робітни-
ки.Ч у ж и н ц і д и в у ю т ь с я , з в ід к и
С овєти беруть грош ін а будів-
ництво. А леж
у нас все ро-
биться руками каторж ан. П ра-
ця безплатна. Н авітьу фабри-
к а хн а У к р а їн і б іл ь ш іс т ьр о -
б іт н и к ів в и к о н у є п р и м у с о в у
безплатну працю ,з а кару,не
д іс т а ю ч из а в в е с ь ч а с „п р ін у -
д іл о в ќ і" (н е р а з5 ч и 10 л іт ), н ік о п ій к и п л а т н і. К о л и н е в ір и -
те, то ось витинок зф а б р и ч -
ного часопису одного велико-
г о м іс т ан а У к р а їи і т е к с т і
п о у к р а їн с ь к ії):
П рацю ватим ем ощ е кращ е.
„Н а п а л и в н о м у с к л а д іє н е -
в е л и ч к и й к о л е к т и в р о б іт н и к ів .
Б іл ь ш іс т ьз нас п р и н у д р о б іт -
н н к и р іж н и х п р о ф е с ій " а л ь -
ше замітка кличе збільшити
н о р м и п р о д у к ц іїд о 250%).
JJiHiie б о ж е в іл ь н и й м о ж ед у -
мати, щ о на каторзі можна
п р ац ю ватиз ен ту зіязм о м ;щ о,
в ід б у в а ю ч и
п ри м усовуп р а -
цю . хтось мож е піддерж увати
влад у,я к а й о го до тої п р ащ
з а п р я г л а ..7
Н еьависть, ж агучу ненависть
до влади відчуваю тьі саміка-
торж ан иі їх б л и зькі, щ о ли-
ш и л и с я„н а в о л і",і ті, щ о
к о ж я .о ї х в и л и н и ж д у т ь с в о є ї
ч е р г и ...
Осьт а к малює російський
коресп он д ен т^MTV
У к р а їн і.
с и т у а ц ію
Ч .70.
НЕ ДАЙМО ПРОПАСТИ НАСТУПНОМУ
П О К О Л ІН Н Ю
Батькиі діти, старіі м оло-
д і,щ е в ідк іл ь к о х р о к ів с т а л и
б езп ерери вн ою
тем оюр о з -
мові статтей. Одні стоять
безрадні супроти безспірного
факту занику розуму, розсуд-
куй п очуван н яв д о р о сті,в
м о л о д і о б и д в о х п о л ів , с у п р о
ти утрати первісного, стихій-
ногой томуй щ ирого відчу-
вагіня національного. Н е зна-
ю ть,щ о їмд ія т и з тим сгрв-
ш н и м1-б р а к о м е н е р г іїў с а м о д и -
с ц и п л ін и , п о ч у т т я
о б о вязку
с у п р о т и с е б е , р ід н і, н а ц іїй
р ід н о г о ќ р а ю . Д р у г і 'г а д а ю т ь
COWB своїй легкодушности,
щ о в о н ин а т е т іл ь к и , щ о бп а -
н у в а т и ."н е м у ч и т и с о б і г о л о в -
к и „н е п о т р іб н и м и
н а у к а м и ",
боц е , мовляв, затрата часу
короткого ж иття.Н а всякіо-
стороги старих оглухли,б а
щ о більш е, вваж аю ть сам ісе-
б ез а я к іс ь в и щ і с т в о р ін н я ,з а
лю дей розмахут а навіть чину
й домагаю ться проводу судь
б о ю н а ц ії, і
н 'і'-RUIWJIJ :;;- і
ѓо розвиткув м олоді спосте-
р іг а є т ь с яв у с іх н а ц ія х ,щ о
волею ,ч е неволею
втягн ен і
булив минулу велику евро-
п е й с ь к у в ій н у . П о г у б н і н а с л ід -
к иїї в ід б и л и с я ш к ід л и в о й на
старих,а щ е гірш ен а м оло-
д и х ,а н а й б іл ь ш ен а їх н е р в -
н ій с и с т е м і.В п о д е н е р в о в а н и х
батьківн е стало енергіїп ов-
чати дітей.В подразнених д і-
т я х в ід б и в а в с я ш к ід л и в оц е й
недостаток(ріш учости супроти
н и ху с т а р и х .'`Ів р о з н у з д а н ій
мрлоді.зродилося почуттяЦ і
б и 'я к о їс ь 'с в о є ї в и щ о с т и .
В с і ін ш і м ір к у в а н н яи о п р
дування старих суперечніз
д ій с н іс т ю , м и н у л о ю , с у ч а с н о ю
й , м а б у т ь ,і б у д у ч о ю . Б іл ь ш а ,
наприклад енергія, відвагай
в и т р е в а л іс т ь у о е б у в а л и б іл ь ш
у с т а р и х , н іжу м о л о д и х ,з в и -
нятком хібаз роду маловарт-
них одиниць. Згадайте тільки
іс т о р и ч н і о с о б и : Н а п о л є о н а ,
Ґете,М о л .ь т к е , Б іс м а р к а , К лє-
М ;ансо, П ш и кф е, Гінденбургіа
Буваю ть `дарі, Ь ,Ь` ` пЬтура'іѓи0ш а,!(Бріяна і:^.Д
ю т ь м о л о д і, ‚ђ ід д іу к у ю т ь ф )зі
о л ь о ґ іч н ій ф іл ь о с (й ф іи н і п р и -;
чини цього лячного стану) м р -,
л о д і й , ‚п р -т іщ а ю т ь , с е б 'е ,щ ц
щ о,м о в л я в , т у т к н іч о г он е в д іч
єш ,б оІІЦ Є ' я в и щ е "З -м о л о у ід ю .
н е т іл ь к и в 'н а с } у к р а їн ц ів ;а
в с ю д и б у в а є 'и в ': Ц іл б 'м у . cf^ijri.
М о л о д ь , к а ж у т ц ,'..'„!' д р ^'о р е ,
розви н етьсяѓЖ н іС ам а іпЩ ІЇіЩ У -
є т ь с я ,. с п о в а ж н ієй с т а н е в ід ѓ
ч у в а т и , д у м а т иц д іл а т и .і я к: Ц е
б улоз о стари м и .В.ІМ О #О Д І,
мовляв, більш життєвої енер-
ґіїй відвагиі т . д . У сякі бува-
ю ть аргументи, щ об позбути-
ся морочливого клопотуз н е
посильного собі діла.
З усього того деш евенького
краму одно тільки правда,а
саме те, щ о .загальне пони-
ження розумовогой чуттєво-
аЎ.
У Л А С
САМ ЧУК
Г О Р И
Г О В О Р И Т Ь
JK
Р о м а ну 2-о х ч а с т и н а х .
Частина друга.
П ередрук забороняється!—і А вторські права застереж ені.
Ц о к а н б а й д у ж еі с п о к ій н о
з в е р т а є т ь с яд о н ь о г о ...
В а сі в с іх ін ш и хми не
П е р е б и в а л и ... А ч ия п р о те чи
не прот е говорю ,це вж ед о -
звольте мені знати. Гром адо!
— звернувся Ц оканд о лю дей.
Тут мені каж уть,щ о я не про
те,щ отреба, говорю . М аю я
замовчати,ч и говорити далі?
—Д алі,далі!—заревло ти-
сяч і го л о сів. Д ал і, Ц о кан ! Г еть
32
ками дерлисяз а чужі справи,
але настав великийс у д надїх
гнобителям и.О сь прийш ла
в ій н а , р е в о л ю ц ія . Д л ян а с з ій -
ш ло сонце свободи. В сі гноб-
лені народи берутьсяд о праці
на своїй ниві й щ о це саме
треба робитиі нам.
„Т у тн а м к а з а л и ,щ о т е п е р
буде все наш е. П равдивоїм
х т о с ь в ід п о в ів :в с е н а ш е ,ли -
ш е зверхність мадярська.Я к
м ож е бутив с е наш е, колим и
сом проговорив:— О сь де
наш а зверхність!Ц я коругов,
це наш знак єдностиі згоди.
Ц еє прапор будучої наш ої ве-
ликої держ ави,я к а повстане
коло Києва над Д ніпромі д о
якої маємо належ атим и . Я
п ід н о ш уц е й п р а п о р п е р ш и й
р азі х а й м а є в ін н а д н ам и ,
л іт и ч й ' ТЄМ ИЛ.
Й у о і..д о с и т ьд о-
бре розбіралисьу заплутаних
п о д ія х р е в о л ю ц ії. О д н а ч ет е ,
щ о д ія л о с яв Я с ін ю ,д о д е я к о ї
м ір ин а с д и в у в а л о .
Свисток.Щ е пару хвилині
дома. Засапана маш ина зупи-
няєтьсяЙз неї на всі боки ви-
сипаеться воячня. К рик,лай -
поки стоїть зем ля! М и повин-ќ а . Зупиняє якась м адярська
л іс н и ч о г о ! Н а р о д п ід б а д ь о р е -Ісам ів н е в о л і Т е п е р в о н ит а к
н и й с в о їм и г о л о с а м и , в и р ів н ю -
еться. Д о них звер н у л и сяз а
словом.О , вони скажутьт е
слово. Вони розуміютьі ч у -
ю ть його. О сь воно якразте-
пер через Ц оканові устан а
в іл ь н и й п р о с т ірз г л и б и н и
грудей вирвалосяй буш ує,
м о в б у р е в ій .
I Ц окан розказавп р о віко-
в іч н і к р и в д и , б о л і, с т р а ж д а н -
н я. Ц окан розповівп р о вели-
к у в ій н у ,н а я к ій в п а л о б е з л іч
н а ш и х л ю д е йз а н іщ о . В ін с к а -
зав,щ о нас р у с и н ів не лиш е
с т іл ь к и , с к іл ь к иє в У г о р щ и н і.
Н а сє б а г а т о . Н а с м іл іо н и , д е -
с я т к и м іл іо н ів . В о н и ж и ю т ь
п о р іж н и х д е р ж а в а х ,але всі
вони однаково говорятьі в с і
о д н о ї м а т е р і д іт и . В с і в о н и в і-'
нам кажуть,б о М адярщина
розтрощ ена.В Будапеш тіре-
в о л ю ц іяй в о н и с а м іщ е не
знаю ть,ч и вдерж аться. А ле
к о л и м и д о п о м о ж е м о їм , к о л и
вони знов окріпнуть, тодіво-
ни не захочутьз нами говори-
ти . В они знов одберуть те,щ о
д а л ий усе б у д е п о -с т а р о м у .
Н ам треба ш укатин е чуж ої
звер х н о сти ,а сво єї. Т р еб аро-
бити так, щ обм и здобулит у
ні йти за ним, горнутися п ід
н и му т іс н і л а в и б о р ц іві нас
н іх т он е п е р е м о `к е . С л а в ан а -
ш ій б у д у ч ій д е р ж а в і! С л а в а
наш ому великому народові!
Т и ш а. З д аво л о сяв с е завм ер -
ло.І раптом якась сила п р о -
риває мертвеччинуі зрива-
ється буревій. Ревей буш ує
п а р о д н я с т и х ія . Г о р д о с т о їт ь
з чрапором Цокан.Тисячір у к
п ід н е с л и с я
догори. Почали
с п ів а т и р е л іг ій н і п іс н і, б а г а т о
м о л и л о с я ...
2.
і
Н а ш п о т я г к в о л о , н іб ив о -
е н н и й ін в а л ід , ш т и к іл ь г а вп ід
го р у
о с т а н н ій п е р е г інв ід
К в а с івд о Я с ін я . Ц іл и йтиж -
деньу дорозі. Рана моя заж и-
лай нога залиш алася прим е-
н і.К іл ь к а д н івн е с п а в , м а л о
їв ,а л е р а д іс т ь , я к ан а п о в н я л а
мене при вигляді ріднихм і-
свою зверхністьіѓзакріпилиз а сцевостей,т а к розбурхала,щ о
собою .А де є та наш а зверх- втом и зовсімн е відчувалося,
н іс т ь ?"
ІВ ж ев К е в е л е в і, д епотяг зупи-
Тут Ц окан ш видко розгор-
н у в т е ,' щ о - т р и м а ву р у ц і.Ц с
був прапорз ж овтою
і бла-
китньою барвою. В ін розгор-
нув йогоі вказую чин а підня-
н и с ян а к іл ь к а х в и л и н , до нас
у в ір в а л а с я ч у т к а ,щ о в Я с ін ю
я к и й с ь б у н т .Ц е н а с у с іх я с ін -
ц ів ,я к іїхали разом з ом н о ю ,
порядно зацікавило. Дорогою
т е -п о л о т н и щ е ,- в и с о к и м г о л о -1 м и б а г а т о р о з м о в л я л ина по-
вар та. Д о ку м ен ти !
— Гетьд о чортової м атері!
Як дам тобі документи,то пе-
рекинешся догори ногами.
Натиснули, варта розійш ла-
ся,
а ми вперед. Кожний
рветься додому. А ле вж ез д а -
л е к а п о ч у л и г а р м ід е р . Б іж и м о
далі. Народ Безліч народу.
Д обігаєм ой собі, вливаємося
в його море.Н а трибуніЮ -
р а .В ін т р и м а є ж о в т о -с и н ій
прапорі гукає слава.У мене
само собою відкрилися ш иро-
ко устай я заревів. Чутиб у -
ло, як р е в іл и м о ї т о в а р и ш і. Ц е
захопило натовпі по хвилі
кричало, здається, сам о небо.
Хотілося рватисян а трибуну
до Ю рий обняти його на о-
чах усього народу. Але зчи-
нився такий рейвахі метуш -
ня,щ оп р о б р а т и с я дон ь о г о
н е б у л о н ія к о ї м о ж л и в о с т и .
Д есь вирвався П авлой переб-
р а в в ід Ю р и п р а п о р . Ю р ар о -
б и т ь 'н а р о д о в і я к іс ь
Видно хоче втихомирити. А леч о і
п із н о .
`
.J.I.
—-Г етьз м ад яр ам и ! В іш ал ь-
н и к ів , с ю д д {.Ц г ш и б е н и ц ю !
К ари їм !—А ж тепер зрозум ів,
у ч ім р іч .З а т р и б у н о ю з б и л а -
ся- докупи передка лю дей,які
дуж е відріж няю тьсяв ід заг^а-
л у ." М іж н и м и б а ч у Б а б ч Ц н -
ського, И онаш а, Розенкранца,
Б л ю т р а й х ай б а г а т о ін ш и х .
Трохи ззаду кілька пань.О н
струнка, сухав чорному И она-
ш и х а ,а о н д е ... Т а к .Т о К іт і.
Б езп ер еч н от о во н а.
Вонан е бачить мене й до-
бре.В она, видно, перелякана,
т р и м а єп ід р у к у м а т ірі щ о с ь
гукає.А навколо буш уєс т и -
х ія . Гремить буревій народ-
нього гніву, котять хвилі обу-
р е н н яй , м о в н е п о м іт н і т р іс о ч -
ки, заливає кволих переляка-
них чуж инок.
А ле Ю ра ріш уче взявся зупи-
нити буревій. Права йогор у -
ка високо зняласян а д голо-
вою .В о л о с с я п а т л а є в іт е р . В ін
гу каєй закл и каєд о п ослуху
й порядку. Ю рба видноп о -
чинае поволі втихомирю вати-
ся. Ю ра пропонує не розходи-
т и с ящ е,а `в и б р а т и л ю д е й ,
якіб розпочали працю над ор-
ґанізацією сільської самоупра-
вит а утворенням дійснон а -
р о д н ь о ї м іл іц ії.А
п іс л яв с і
мусять спокійно розійтися до-
д ом у.
Згода, згода! П очалисяв и -
бори народнього комітету.Ц е
не тривало довго,бо Ю ра ли-
ш е назвав кандидатіві нарід
зн аки ,j п ідтаким настроєм не думаву
не згоджуватися. В сі
одноголосно признали Ц окана
за свого проводиря, який дбає
про гуцульські справи. Розій-
ш л н с яз с п ів о м ц е р к о в н и х
п іс е н ь .
Б аб ч и н ськи йі з своєюк о й -.
„М іж ш к а л о юй в ій с ь к о в о ю
служ бою ",я к а починаєтьсяо -
цими словами:
„Л ю д и н а з в и ч а й н он а д и в о
короткозора.Т ак воно було
всю дий у всіх часах. М им а-
є м о с ь о г о д н і п р и к р и т и ч н імо -
г л я д і н ім е ц ь к о ї іс т о р ії заю -
стрене око,й багатьом спосте-
рігачам міѓ би обмеженийс в і-
тогляд цілих епох видаватися
майже невиясннмим. Наших
дітей діти мабуть покивувати-
муть головами
й надн а м и ,
л ю д ь м и м іж 1900і с ь о г о д н і,і
}
багато дечогон е змож утьі
зрозуміти. Передусім
одн о:
щ ом и зовсім
б езз д о г а д у
йш лив світову війну,й такса-
моб е з гадки розбили —т а к
би сказати сліпим знаряддям
с у д ь б и ц іл и й с в іт о в и йл а д
о д н о ї д о б и ,й п о т ім іщ е б у л и
настільки недогадливі, щ о ві-
рили, неначеб
люди могли
просто почати знову пращо
т а м ,д е п е р е с т а л и 1914 p., т а к ,
якб и нічого,щ о поруш ило
світом, і не сталося. М и,щ о
нами захиталац я кріза пере-
л о м о в о ї д о б и н а й б іл ь ш е ,п о -
т р е б у в а л и в с е ж т а к и ц іл и хр о -
к ів ,щ об принайм ні приблизно
ц е п о р о з у м іт и .іій п о ш и р и т и
свій зір. А ле кругом насу
с в іт ін е д ій ш л ищ е й таќ да-
л еко .
„Іщ е в інш ій справі ствер-
д ять- пізніш е .короткозорість
наш ого часу:щ о ми задовго
д у м а л и т іл ь к ип р о п о л іт и к у ,
г о с п о д а р с т в от а їх н і к р із ий
п р и заб у вал ип р и т ім ж иву
л ю д и н у . П е р е д у с ім
лю дину
завтріш нього дня, доріст,най-
тяж че діткнуту ж ертву цього
п о п лу тан о го ,
п овн ого
к р із
ч а с у . М и р о б и л и б іл я н с и в ій н и
й кріз на всі боки, обрахову-
в а л и 'в с і м о ж л и в і, в т р а т ии
ш к о д и д о к л а д н о ,а т іл ь к ир у -
їн н і в п л и в и ц ь о г о ч а с у на до-
З` досі сказаного,для вдум-
.
. . . .
^А
^
.
J.р іс т м о л о д і, н о с ія н а ш о ї м а й -
л и в и х я с н о , т о м у ім в в н е п а д о в),,л %л .„п ‚и .,.,.„.„,„„.„„„....,.„-_ ,
"у .
;,..„,,^''"О у іг н о о т и ^'п о л я ш а л н ї д о с і о т а к
н а і б о ц і. М ц:
"Д И В И Л И С Я т іл ь к и
на.завтріш ній день,не розумі-
ли,щ е З "Т р е б ч і в и х о в у в а т и
нову лю дину,й не робили так,
якбий нічого, щ об припиняти
очевидне уш кодження молоді
Ш !4іЛ Ѓ й 'д у Іп Й іН й Іп о л ІП и їу в а -
л и ш к іл ,н і п л я н ів н а в ч а н н я ,н і
в и х о в а н н я ,н і д и с ц и п л ін и ,н і
ф а х о в о г о в и ш к о л у ,н і д о р іг
д о з в а н н я . Н а в п а к и , п а р т ій н і
у р `я д и р о б и л из о ш к о л а м иі
м о л о д д ю д у ж е б о л ю ч і п о л і-
ти ч н і експ ер и м ен тий ін тереси .
А н а й г ір ш е б у л от е , щ о м и
м олод у
лю дину
н а й б іл ь ш е
віддалин а поталу безробіття.
Докиц я молодь сама не за-
б у н ту вал ася.
„В сіц і зан ед б ан н яв розбу-
д р р і к іл ,. ш и р ш о г о в и х о в а н -
няу. п овіеден н яд о зван н я,ф а-
ховоѓо виш колуй витворення
характеру мусимо тепер надо-
лужувати. Цього вимагаєро-
зумінняй допомоги цілого на-
роду.І де знайдемо вже шлях
до цієї мети,требанам ним
іти далій розбудовувати з у-
с іх с и л ".
Д алі'йде бесіда про заходи,
п о р о б л е н ій п о б а ж а н і, щ об
у зятив руки
всюн ім е ц ь к у
м о л о д ь.'
Н ехай ж ез цього затямлять
с о б і м о л о д і, а то й с т а р і,щ о
всюдив світі йдуть заходу
щ об удерж ати занепад молоді
в ід ш к ід л и в и хд л я н а ц іїн а -
с л ід к івїї п іс л я в о є н н о ї м е н ш е -
вартности.П ро більш еварт-
н іс т ь м о л о д і, як це ч а с т ов
українців думаю ть,у людей
а н і г а д к и . („Ч а с ").
яви щ а: ви дн ів усіхі н ац іяхс а
М О ІВ . м о л о д і,щ о п р и й ш л а н н а
кѓвітД Е С Ь ко л о ;L9001p., й піз-
в іщ е ,, о т )ќ е з а н е п а ді із а х о п й в
ц іл у м о л о д у г е н е р а ц н і). і.Д е р -
ж авні нації маю ть змогуз а -
в ч а с у з а г іЙ іу В а т А '.-ііс й з а н е п а д ;
д ^е р ж а в н и м и у с т а н о в а м и . А`.в
н е д е р ж а в н и х н а ц ія х ,- як от у-
.
ч .
'
TL М ігш и ,І `"an .;:..н еГVL,
к р а ін с ь к а"це т я ж к е а в д а н н я
с п а д а єн а .`а м р д ія л ь ш с т ь ц іл о -
го суспільства, щ об не зали-
ш итип о собі гірш е приспо-
с о б л е і‡ед о б о р о т ь б и п о т о м -
ство ,н іжб у л и п о п е р е д н і.
В ч и с л із 23-г о л ю т о г оц .
p.,
б ер л ін сько го
щ оденника
„Дойче А льґемайне Ц айтунг"
появилася вступна стаття П е-
тра Веберап ід заголовком
ў ў а
-:
о,- а 'і -.' І І о іо и L,
паш єю розійш лися також .їх
п роп усти ли
т. с в р б ід н о . ‚К у д и
в о н и п іш л и ,ц е н ік о г он е ц ік а -
ви ло, х іб а щ о Ю р у . А л е в ін н е
м а в ч а с у .‚В інуж е з б и р а в ,в и -
браних членівкомітету ізаќли-
кавїх до сільської хати на на-
р а д у . Т у т т іл ь к ия з м іг п ід ій т и
д о б р а т іві п р и в іт а т и с я з ни-
м и. М иц іл у в а л и с я , як на В е-
ликдень.У наш их душ ахб у -
шувала велика радість. Хоті-
л о с я о б н я т и ц іл и й с в іт .
Д о д о м ун е п іш о в . К у д ит а м
у таку пору додом у. Зайш ов
до ресторану Романчука, пере-
кусиві д о сільської хати. Т ам
повно народу. Н аради, наради
й наради. Ю рам іж ними,як
президент Злучених Держав.
М ені заявлено,що я ком ан-
д а н т у с іє ї п о л іц ії іщ о— р а з -
два, маю принятице до відо-
ма. Увторено комітет народ-
ньої оборони,д о котрогоу -
в ій ш л и : Ю р а Ц о к а н п р е д -
сідник, П авло Ц окан, Гнат Т у-
л а й д а н , Н ім ч у к , с т а р ш и йг а з -
да Клочурек Васильі поріш и-
ли покликати також студента
П ластуна,б о хочав ін і н е з
народом, та все таки можев
н ьом у
заго во р и ть
н ародн я
кр о в. Т ой м аєб у т и зап и с а
ря. Я ж док о м іт е т у неу в ій -
ш ов.Ум о їм { р о з п о р я д ж е н н ю
Л И С Т У В А Н Н ЯР Е Д А К Ц 1Т .
О . Щ ., Д о р ч е с т е р , М а с с . —
В ір и м о , щ о так б у л о ,як Ви
п одаєте. А ле,на ж аль,не є нам
можливо подавати це' до ча-
сопису. За.такі, дійсно прав-
диві новинки доводилось нам
у м и н у л о м у в ід п о в ід а т и . Т о м у
не хочемо наражати ораніза-
ц іюн а к л о п о т иі в и д а т к и .
збройні сили новоутвореної!_ якжежтам , М айорку?
вл ад и .
а л і б у д е ).
ВСТУПАЙТЕ ГРОМ АДНО
В Ч Л Е Н И У К Р А ЇН С Ь К О Г О
ї НАРОДНОГО СОЮ ЗА.
Щ о чуватиз ваш им жолуд-
к ом ?-
В ін т а к и й , я к д о в ж н и ку
н и н іш н іх ч а с а х д е п р е с ії.
Я к то?
В ін у с е п р и й м а є ,а н іч о -
г он е х о ч е в ід д а в а т и .
ѓ г
, .t.w...
ш м м ^і
JL
У
Ч . 70.
С В О Б О Д А Ў С Е Р Е Д А , ^5-Г О Б Е Р Е З Н Я 1936.
НАБ И Ќ Ў Ч І ТЕМ И
с л о в о В ІД л ю д и н и ,щ о
ЗН А Є .
„М анчестер Ґардієн", відо-
м и іі а н г л ій с ь к и й
щ оденник,
подає докладний огляд свіж о
виданої книж кип р о найближ -
ч у в ій н у .Ц я к н и ж к а в и й ш л а
зпід пера німецького генерала
Л ю дендорф а.^
„Ц я к н и ж к а ", к а ж е „Ґ а р д і-
є н ",„з а с л у г у ен а б л и ж ч уу в а -
гун е тільки тому,щ о ґене-
рал Л ю дендорфє знавцемв ій -
ськової ш туки,а л е такожт о -
му, щ о він прийш ов зновуд о
ласкив Н ім еч ч и н іт а зн о ву
має великий вплив. Й огов ій -
ськові погляди годяться з по-
глядами офіціяльних
к р у г ів
Н ім е ч ч и н и . Й о г о к н и ж к уз а -
гально читаю тьі д о цьогоч а -
сущ е ніхтон е висказав спро-
тиву протин е ї".
Того роду лю дина мож ен а м
сказати щ ось цікаве навіть
п р о в ій н у ,щ о щ о й н о б у д е .
Щ ОЦ Е В ІЙ Н А : З Н А Р Я Д Д Я ,
Ч И Ц ІЛ Ь ?
Генерал Людендорф стара-
еться доказати,щ о Н імеччина
програла війну черезте, щ о
вона держалася
н ерозум н и х
п о г л я д івн а в ій н у .
Н ім е ч ч и н а с а м е д и в и л а с ян а
в ій н у як на з а с іб , ін с т р у м е н т ,
о р у д д я п о л іт и к и .
Л ю д е н д о р ф к а ж е ,щ о в ій н а
н еє з а с о б о м ,а л е ц іл л ю ,н а й -
вищим актом
н ац іон альн ого
сам о о зн ач ен н я. Ц е не м ето д а,
але життєве явищ е, конечно
п о т р іб н ед л я у д е р ж а н н я н а ц ії.
Осуджених генераломЛ ю -
д е н д о р ф о м п о г л я д івн а в ій н у
держалися,я к признає самий
ген ер ал ,
п руськи й
ко р о л ь
Ф редерикт а ф ранцуськийц і-
cap Н а п о л е о н .
З тими поглядами Ф редерик{
і Н аполеон добули собінема-
л о п о б ід .С К ІЛ Ь К И
п о б ід ідо-
б у д у т ь Н ім е ч ч и н і „н о в і п о г л я -
ди Лю дендорфа, на це треба
щ е пождати.
і;н
З АЩ О Б У Д Е ЙТИ У В ІЙ Н Ѓ ?
р о д и .В ж е н е б у д е в ій с ь к о в и х
і н е `в ій с ь к о в и х :у с і б у д у т ь
п р и ч е т н ід о в ій н и .
В ІЙ Н АІ Є Д Н ІС Т Ь .
З т а к о г о п о н я т т я в ій н ив и `
пливаю ть далекосяглі консек-
в е н ц ії.
Війна, каж е генерал Лю ден-
д о р ф , м аєз а х о п и т и всіс и л и
н а р о д у : м а т е р ія л ь н і, ф із и ч н ій
д у х о в і.
В ій н а с т а в и т ьд о н а р о д ув и -
моги єдностн. Народ,щ о йде
д о в ій н ин а ж и т т яй с м е р т ь ,
мусить бути одноцілий.
Відомо,це говорили генера-
ли Йд о Лю дендорфа. Говори-
ли про це не лиш ень ґенера-
л и н ім е ц ь к і, але й м о с к о в с ь к і,
і ф р а н ц у с ь к і,і в с я к і ‚ін ш і.В с
н ім ц я м , к о л и в о н и п р и в и к л и
д о
х р и стіян ства,
заво д и ти
ш ін т о їз м , к о л и г р о з и т ь в ій н а ?
Чи зміняється конів возі,ко-
ли переправляється черезр і
ќу ?
Г О Л О С И Ч И Т А Ч ІВ
вони прямували до цеї едко-Ьіем а виходу. Завертатисьн а
сти . Т а не всіна о д и н с п о с іб .
Г Е Н Е Р А ЛУ С Л ІП ІЙ В У Л И Ц І.
Генерал Людендорф самий
не дуж ет о претьсяз а заве-
д е н н я ш ін т о їз м ўв Н ім е ч ч и н і.
В ін з а я в л я є ,щ о Н ім е ч ч и н а
повинна закинути
х р и с т ія н -
ство ,аз а в е с т и я к у с ь „р е л і-
г ію н ім е ц ь к о ї н а ц іЃ ',і н а ц ім
і к ін ч и т ь
Та колив ін цьогон е сказав,
тоц и м в ін п о к азав, щ о він са
м и йн е зн ає, щ о з тим ф ак
том зробити. В ін простоз а й
ш ов з ним у вулицю ,з якої
В А С И Л Ь М У Д Р И 'Й
-
Л И С ЬІ Т Е П Е Р.
к о-
Є Д Н ІС Т ЬУ Р О З У М ІН Н Ю
ГЕН.ЛЮ ДЕНДОРФА.
Генерал' Людендорф розу-
м іє є д н іс т ьтак, щ о ц іл и йн а -
род м ає не тільки мати одну
команду, себто одну волю ,а -
лей одну думкут а одноп о -
чуван н я.
Є д н істьм ає стати
н а ц іо -
н а л ь н о ю в ір о ю
н ар о д а.Д ля
добуттяц е ї єдности народп о
винен заставити всіх своїх
ч л е н ів м а т и о д н у в ір у . В ін м а є
в и н и щ и т и в с я к і р іж н и ц ів пе-
р е к о н а н н я х п о л іт и ч н и хі р е л і-
ґій н и х .
О сьтуи ген.Л ю дендорфр о з -
х о д и ться
осн овн оз д о теп е-
р іш н ім и з м а г а н н я м и до єя-
ности. Д осіц і зм аганняз в о -
д и ли сяд о то го ,щ о д ерж авн а
в л а я ав ч а с і в ій н и д о м а г а л а с я
спільного виступу
н аселен н я
проти ворога, признаючив с я -
кому свободу совісти. Тепер
виступає визначний
в ій с ь к о -
вий знавецьз домаганням
здуш ення такого ліберального
р о з у м ін н я
є д н о с т и . Є д н іс т ь
м ає`ібутин е зовніш ня,а л е
внутріш ня:в с і лю див держ аві
маю ть бути просякнуті одною
н а ц іо н а л ь н о ю д у м к о ю , о д н о ю
р е л іг іє ю !
Я К А Р Е Л ІГ ІЯ ?
Н а думку генерала Лю ден-
д о р ф а , б у д у ч а в ін ац е б у д е
в ій н а р а с о в а , чи там н а ц іо -
н альн а.
Д уж е м ож ливо. О дначеч и
не м іг б и пригадати собі ґене-
ралт у велику несподіванку,
яка захопила німецьку коман-
ду, колив Росії стала рево-
лю ція,щ о остаточно зверну-
лася проти Н імеччини?Чи не
помилилися німецькі коман-
данти, думаючи
п ров ій н у
т іл ь к ияк про в ій н у н а р о д ів ?
Чин е переочяли вони, наста-
в л я ю ч ин а У к р а їн і С к о р о п а д -
с ь к о г о ,щ е я к іс ь ін ш і ч и н н и к и ,
я к і п о т ім у д а р и л ип о м іл іо -
н о в ій н ім е ц ь к ій а р м ії так, щ о
вона трісла,я ю скляна банька?
Я к в ід о м о , г о в о р я ч ип р о
в ій н у , г о в о р и л и , що у в ій н і
будуть ріш ати маси клясово
с в ід о м и х л ю д е й . Та в п р а ќ т и
ці вони стрінулисяз реальни-
ми силами, якихн е мож нан а -
звати клясовими.
Чи можна ниніщ е держа
тися лиш ень одного або дру-
гого крайнього погляду?Ч и
не показуєн а м цього історія
р іж н н х в е л и к и х р у х ів ,і т а к и х ,
проя к і кажуть большевики,
і таких, про які каж е Л ю ден-
д орф ?
Це гарно упрош увати собі
думання, підтягаю чив с е п ід
один спільний знаменник,а л е
чи розумноц е робити, коли
життя виразно показує, щ о це
не годитьсяз правдою ? А дж е
йу м атем ати ц ін е м о ж н ап ід -
тягатип ід спільний знаменник
д р о б ів , щ о не в ід н о с я т ь с яд о
одного предмету.
ХТО БУДЕ ВОЮ ВАТИ?
Генерал Людендорф дуже
л ь о г іч н о в и к а з у є р іж н и ц юм іж
в ій н а м ив м и н у л о м ута м ай
бутньою війною .
У давнину
„т е а т р в ій н и '
р о зтягався до меж то гоп р о
стору,н а котрім стиралисяз
с о б о ю а р м ії.У м а й б у т н ійв ій -
н і „т е а т р о м в ій н и " с т а н е ц іл а
держ ава. Боротисяз собою
в ж е б у д у т ьн е а р м ії, але на
зад —не по генеральська О т-
ж ев ін к р и ч и т ь : ‚‚Д а й т ен а м
н ім е ц ь к у н а ц іо н а л ь н у в ір уі
б а с т а !"
Тач и вдоволить такав ід -
п о в ід ь ч и т а ч а ? Ч и не ж де чи-
тачв ід ген ер ал а,щ о взявся
судити христіянствот а хвали-
ти ш інтоїзм , щ обив ін сказав,
я к о ї с а м е в ір и т р е б а н ім ц я м ?
А дж е генерал трактує себея к
п р о в ід н и к а .
Щ о це за п р о в ід н и к ,щ о,
зайш овш ив тяжке положен-
н я,к а ж е : „Т у тн а м т р е б ац ь о -
гоі ц ьо го ,ащо це так е,
як його добути,ц е ваш аг о -
л о в а , а не м о я "?
М у с ійС т е п а н ч у к .
ОДА ДО УКРАЇНСЬКИХ
вш ивок.
Хто поставить таку думку,
той мусить поставити йегай-
ну другу,а сам е:я к у самер е -
лігію треба визнатиз а основ-
н у р е л іг ію н а ц ії,щ о йде до
н о в о ч а с н о ї в ій н и ?
Б ож н аб и сп о д івати ся,щ о
ген . Лю дендорф скаже, щ о та-
к о ю в ір о юм ає б у т и х р и с т і-
я н с т в о , бож це в ір а п о д а в л я -
ю ч о ї б іл ь ш о с т и н ім ц ів . Т а хто
так думає, помиляється,б о ,
на думку генерала Лю дендор-
ф а , х р и с т ія н с т в оє для н ім е ц ь -
кого народу чуж ою релігієюй
жерелом слабости.
Навіть припустивши прав-
дивістьц е ї думки генерала,
т р е б ащ е в ід п о в іс т ин а п и т а н -
н я: коли христіянство справ-
ді чужед л я німецького наро
дай жерелом його слабости,
то чи є де така сила, щ об узя
л а с я х р и с т ія н с т в о в и к о р ін ю в а -
ти?А якби навіть така сила
знайш лася, то чи патрапилаб
вона завести єдністьу німець-
к ім н а р о д і,ч и м о ж е з а в е л аб и
щ е гірш е розєднання,як є ни-
н і?
Ледвич и мож е генерал знай-
т ив іс т о р ії п ід х о д я ч и йп р и -
м ір .З а приклад большевиць-
кої Росіїв ін н е може показу-
вати,б о чейже одно нищ ити
в с я к і в ір и ,а ін ш е о б е д н у в а т и
іс н у ю ч ів о д н у , з о в с ім н о в у
Зреш тоющ е не знати, щ о вій
н а п о к а ж ез р о с ій с ь к и мп р о
тицерковним експериментом.
р у ж и н і М .М .п р и с в я т а ).
В и ш и вки ,у к р а їн с ь к і в и ш и в ќ н і
Р іж н о б а р в н іїв и ,
Я к землиця У країни
Вв е с н и с о н іч к а п р о м ін я х .
В ис п л іт а є т е с ьз н и т о к ,
Я кб у к е т из к в іт о ч о к
Ув е с іл ь н ії в ін к и :
і
У к р а їн с ь к івиш ивки!
HUUV
В и ш и вки , гаптовані м ереж ки,
Щ от а кв е т е с я в и
К р и ву л ькам ивп ерегон и ,
Я к цвитучії загони,
'
Я кс т е п о в ії ш л я х и ,
Д о р іж к ип іл ь н ій с т е ж к и ,
Я кп о т іч к иі р іч к и :
Н аш і лю бі виш ивки!
З н а є м о ,щ о р е д а к т о р „Д іл а "
Василь М удрий став тепер
„в іц е м а р ш а л к о м " п о л ь с ь к о г о
соймуі речником українсько
польської угоди.Т а колись
в ін г л я д івн а т а к у у г о д у ін а к -
ш и м и о ч и м а , д ій с н о м у д р и м и .
Доказом цього може бути
його популярна книжкап. н.
‚.Б о р о т ь б аз ао г н и щ е у к р а їн -
ської культурив західніх зем -
л я х У к р а їн и ". К н и ж к аця ви-
д ан а
„Ц е н т р а л ь н и м
Бю ром
пресиі пропаганди професій-
ної організації українського
сту д ен тства"у Л ьво ві в 1923
р. Ціллюїї було запротесту-
вати перед світом проти поль-
ського варварства, скеровано-
го проти українського вищ о-
го ш кільництва. В н ій В . М у д -
рий особливо доказував,я к
п о л ь с ь к і о б іц я н к ит а ін т р и г и
в справі українського універ-
ситетуу Л ьвові скінчилисьн а
н іч ім .
О сь,щ о він говорив тоді
(1923):
‚‚П е р е ж и в а є м о
н а й т р а г іч н і-
ш і х в и л і,я к і м о ж е п е р е ж и в а -
ти нація,щ о втратила щ ойно
вчора свою держ аву. В чораш -
н і б о р ц із а в е л и к у ід е юд е р -
ж авної незалеж ности, нинім и
опинилисяв стані підбитих,
поневолених. Н аш і великізм а-
гання злом ано, наш і діла зн и -
щ ено. В се разом
ц ін н ед л я
нас опльовано, збезчещ ено.О -
пинивш исьу безсиллю , ми є
н ім и м и с в ід к а м и б е з к о н е ч н и х
'образ, знущ аньі кривд,я к і з'слуш ні права,
глумомн а наш их очах довер-
ш уютьн а д нами вороги".
межіз і становища католика"
і ін .
Продовжуючи наше лихо-
ліття, авторц е ї книж ки т о -
д іш н ій б о р е ц ьВ . М у д р и й
описує тяж ку боротьбу за у-
к р а їн с ь к и й
у н ів е р с и т е т
у
Л ь в о в і, як теж
засн у ван н я
тамже тайного
у кр аїн сько го
університету. Змальовуєд о -
кладно, як.то посольські,с е -
н а т с ь к іт а в с я к і ін ш і к о н в е н ц ії
т а ін т е р в е н ц ії с к ін ч и л и с ян а
н іч ім . Ц и т у є ч и с л е н н і н а п а д и
п о л ь с ь к о ї п р е с и , як от зі „С л о -
в а П о л ь с ь к о г о ",щ о п и с а л о
„Р у с ќ е с т у д ю м
„А н о т е р а з п а т р ж а й ц є ,г а й -
дам акі м удя,
„Я к е он вам ве Л ь в о в е
поуржондза студя
„Я кс е н о т е ґ о 'в е з м ез за-
п алем , м уй п ан е,
„Д о п є р о ж б е н д о к б у й к і
і л б у в р о з б ія н є ".
Цитую чиц е , автор книжки
к а ж е ,щ о х о ч е з іл ю с т р у в а т и -І
психічний стан всеїт о ї поль-
ської гром ади,щ о ж ила таки-
мия к автор наведеного вищ е
в ір ш а б е с т ія л ь н и м и , а к у л ь -
турн и м и
„ід е я м и ", та щ а-
слива була тим, щ о без-
карно могла вж иватин а адре-
су українського народу— в у -
л и ч н и х т е р м ін івв р о д і„м у -
д я ".„Н ез а б у в а й т е ", к а ж е в ін
дальш е, „щ о н а чоліц е ї вели-
кої групи польського громя-
д я н с т в а с т о я т ь „с в іт л іу м и ",
такі проф есори львівськогоу -
н івер си тету
як
Ґ л о м б ін с ь к і,
С т а ж и н с ь к і, Ѓ р а б с ь к ій ін ш і".
Словом, доказувавв ін , щ о
всякі угодовства, проханнян е
п ри вед утьд о д о б р а.1 том у
закл и кавд о б о р о тьб из а свої
П О Л ІЦ А Я
П РО В И Н И В С Я ,
Ш УКАЮ ЧИ ДОКАЗУ.
Сержант детективів
Б ерт
П е т е р е мв Е д м о н т о н і а н а -
д а )м ає в ід п о в ід а т иза те,щ о
хотів мати доказ незаконно-
го ќуповання лікеру.В ін з а -
ставив третю особу, щ об ку-
п и л а г о р ів к и
вн езакон н и й
с п о с іб . П о л іц ій н и й с у д д яр і-
ш ив,щ оП етерем
нед о п у -
стився нічого незаконного,б о
в ін т іл ь к и х о т ів д іс т а т и д о к а з
п р о т и п ід о з р іл о ї о с о б и . Н ай-
вищ ий суд не погодивсяз тим
р іш е н н я мі в ід о с л а в с п р а в ун а -
з а дд о п о л іц ій н о г о с у д д і, щ об
в ін з а с у д и в П е т е р е м а .
В ід т е п е р п о л іц іяв Е д м о н -
тонін е буде підсилати лю дей
до бутлєгерів, щ об купували
вн и х г о р ів к и .
К О М У Ю К ІТ О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ
ОБОРОНИ ЛЕМКІВЩ ИМ.
Так
було
перше. Теперце й
чоловік
проголошує
чолобит-
В и ш и вки ,м а к ів о ч к и , ф ія л к и !
У см іхаєтесяв и ,
Я кз ір к иу л іт н ійн о ч і,
Я кд ів о ч і к а р іо ч і,
Я к діток гуртокв садках
РІ парубки гожів танках;
В и веселочки краскн,
Н аш ім и л і в и ш и в к и !
В и ш и вки ,в ир и т м іч н і с т р іч е ч к и !
Увасб а ч и м о м и :
Х атки вс а д к а х , як вк о с и ц я х ,
Л аниж и т аі п ш е н и ц і,
С ередж н и вв п о л я х ж е н ц ів
Іп окосик о с а р ів ,
І п о л у к іп к ивр ядк и .
Н аш і гож і виш ивки!
В и ш и вки ,в ирізьблені образќи!
Увасв ід б л и с к с т а р и н и :
О сь, вч ай ках , в Д н іп р о в и х в о д а х
К озакив с л а в н и х п о х 'о д а х
Ічубатії х ш апки,
Ш абліг о с т р ій б у н ч у к и .
Істори чн і виш ивки!
В и ш и вки , калинові ягідки!
Н ез г а с а й т е нам ви!
Б от о йт р у д о ч е й д ів о ч и х
Ітап р а ц я рукж ін о ч и х ,
Щ о сплітаю ть вас в рядки,
Щ ом е р е ж а т ьу к р а т к н ,
Ц ем и с т е ц т в он ав ік и ,
У к р а їн с ь к і виш ивки!
А д а л і: ,;Ч и м о ж е б у т и щ о с ь н і--з а я в и п е р е д п о л ь с ь к и му -
т р а г іч н іш енад те, к о л и л ю д и - р я д о мз і ш к о д о ю 'у к р а їн с ь к ій
на, повна силий здоровля,м у- справі як у нутрі краютак за
сить улягти насиллют а звіря- границею . Ч и м ає тепер наш а
чим інстинктам другої люди- молодьу краюйти за такими
ни,х о чо д н а й друга маю ть провідниками, щ ом т а км ін я -
однакове бож е'т а лю дське ю ть свої погляди? Ц е є т при-
п р а в о к о р и с т а т из у о іХ "-б л а г ч и н а , що в р ід н ім к р а г о іс н у є
життят а свободи". Далів ін тепер така розбіжністьм іж
цитатами виказує безконечні старшим
б іл ь ш
у го д о ввм
п л я н ит а п р о б и п о л я к ів ,я к п о к о л ін н я м , та м іж н о в и м ,бо-
знищ итиі засимілю вати укра- евим.і
їн ц івп ід П о л ь щ е ю . З а м іт н і
Тому, читаю чи всякі новини
булип ід ц и м оглядом виќла-з краю, розважуймо,з якого
ди славних українож ерів,я к жерела вони походять,а тоді
приміром проф. львівського краще зрозуміємоїх зміст,
польського університетуд -р а
Ф .Л у ц ів ,
Ф улінського,щ о викладавн а
М ін н е а п о л іс , М ін н .
Т Є М у: „А С И М ІЛ Я Ц ІЯ Н Є Л Є Х ІЦ Ь К И Х — м - в и і и ш и и і в і Ш і И Ш і
е л е м е н т ів ".Д о т а к и х в и к л а д іввК О Ж Д ІИ У К Р А ЇН С Ь К ІЙХ А -
належавт е ж виклад ксьондза
А П Е Л Я Ц ІЙ Н И ЙС У Д ЗН И -
ЗИВ КАРУ РЕДАКТОРА.
М а н іт о б с ь к и й
а п е л я ц ій н и й
суд знизив кару, налож енув
осенц суддею Едамсономн а
р е д а к т о р а п о л ь с ь к о г о к о м у н і-
стичного часопису,В . Дутке-
вича. Д уткевичм ав заплати-
ти200 д о л яр івз а об м овум і-
сцевого лікаря,д -р а Ф . С е н -
д з я к а . А п е л я ц ій н и йсуд зни
зив кару з 200 долярівн а 150
д о л я р ів .
О Б Е З П Е Ч Е Н И ИН А С В О ЇМ
П О Х О Р О Н І.
Л ю тославськогон а тем у „Н а-
ц іо н а л із мт а й о г о - м о р а л ь н і
ТІПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ
Ч А С О П И С ‚.С В О Б О Д А "
Ф ранцузЛ ю і Д ю ранз А ль-
жиру знайш ов дотепнийс п о -
с ібн а к р із у . З д а є т ь с я , щ о до-
сі в нас й о гон е п р акти ку ва-
ли . Зробивв ін т а к : О безпечив
себен а випадок наглої смер-
тиі небавом помер. Помер
для світа, порозумівш исяз
своєю довіреною приятелько-
ю ,я к ап ід н я л а а с е к у р а ц ій н у
п р е м ію .'
П риятелькат а к гірко запла-
к а л а ,щ о л ік а р в и д а в с в ід о ц -
твб сМ ерти Дю рана,н е бачив^
ш и й о г о т р у п а ,і ю р а нз ра-
дости взяв іособисто участьу
с в о їм п о х о р о н і.
Щ о й н о к іл ь к а м іс я ц ів п із н і-
ш е 'с Т в Є р Д и Л и , щ о він з а н а д т о
г о л о с н о ж и в еі в ід іб р а л и -й о-
м у б іл ь шн іж 100,000 ф р а н к ів .
С Е С Т Р ІН И Ц Я
ВАЛЬДЕМ А-
РАСА СЛУЖНИЦЕЮВ
В А Р Ш А В І.
В Варш аві ж иве сестріниця
бувш ого
д и ктато р а
Л и тви ,
В альдемараса, О лександра Ч е-
чунас. Вонає домовою служ-
н и ц е ю .її м а т ірє р ід н о ю ,с е -
стр о ю
бувшого литовського
д и ктато р а.
Г Е Н Е РА Л І Ю РА .
Генерал Л ю дендорфчує,щ о
сказавш и„а ", в ін м уситьс к а
зати„б ", то м у він і б ек ає,
щ о я п о н с ь к а в ір а , ш ін т о їз м ,
к р а щ а в ір а ,н іж х р и с т ія н с т в о .
Чому саме кращ а? Ґенера-
лові здається,щ о японцікра-
ще держаться еДности,н іж
н ім ц і, от він і р о б и т ь в и с н о -
в о к ,щ о ш ін т о їз м к р а щ и й .Т а
ген ер алн е зн ає,що в Я п о н ії
-Д а л е к о в ід з а л із н и ч о ї
с т а ц ії.
П р о в о д и р (д о т у р и с т а )
Ц ей замок побудував ко
р о л ь Л ю д в и к XII.
Турист:— Замок дуж е
гарний, та чому його по-
б у д у в а в т а к д а л е к о в ід
з а л із н и ч о ї с т а ц ії?
о
Н е ф іл ь о л ь о ґ .
—^в ій н а р е ч е н и й , в и д -
н о, н е в м іє г р а м а т и к и . В ін
в іч н о п е р е п л у т у є „м е н і"
й „м е н е ".
Ц е щ е н іч о г о т а к о г о
с т р а ш н о г о . Т в ій , н а п р и -
к л ад, переплутує тебе й
м ен е!
о
З р а д ів .
Т ату, то правда, щ о
ж и м jjjс х о д і.
Я п о н ія , К и т а й , П е р с ія ,
І н д ія .
Х о ч Ж И Т Т Я ж ін к и п о
л іп ш и л о с я м а й ж е в у с іх
ч а с т и х с в іт а , в с еv щ е н а
С х о д і п р о ж ін к у п е р е в а -
ж ає
дум ка,
ви сл овл ена
с л о в а м и : „Ж ін к а с т в о р е -
н а д л я в ж и т к у м у ж ч и н и ".
Ця стара пословиця —
пиш е копенгаґський
ч а-
с о п и с „П о л іт ік е н " м а є
в с е щ е з н а ч ін н я н а С х о д і.
В Я п о н ії г о л о в н о ю м е т о ю
о с в іт и м о л о д и х д ів ч а т є
т е, щ о б їх у ч и н и т и я к н а й -
.б іл ь ш е „ж ін о ч и м и ", с е б -
т о , щ оби були добрими
ж ін к а м и
або
в есел и л и
гейш ами. Кожна госпо^
ди ня,к о л и х о ч е , щ о б її
поважали та щ об заслу-
гувала на назву господи
н і, м у с и т ь з о в с ім п р и с в я -
т и т и с я в и х о в а н н ю д іт е й в
п а т р іо т и ч н о м у д у с і, м у -
сить розірвати, забавити
с в о г о ч о л о в ік а , щ о б в ін
забув про буденну журу
одягу. К итаєць оправдує
це тим , щ о Б ог був би не
дав йому дочки, колиб
б у в н е х о т ів , щ о б и її н е
прода